Reklama

Član 1.

Ovim pravilnikom bliže se propisuju veterinarsko-sanitarni uslovi koje u pogledu izgradnje, odnosno rekonstrukcije mora da ispunjava objekat za promet životinja.

Član 2.

Pojedini izrazi upotrebljeni u ovom pravilniku imaju sledeće značenje:

1) sabirni centar je objekat, odnosno gazdinstvo sa životinjama (u daljem tekstu: gazdinstvo) u kome se prikupljaju kopitari, goveda, ovce, koze i svinje iz različitih gazdinstava i uzgoja radi formiranja pošiljke namenjene za dalje stavljanje u promet;
2) stočna pijaca je objekat, odnosno gazdinstvo gde se životinje iz različitih gazdinstava sakupljaju i izlažu radi prodaje;
3) otkupno mesto (u daljem tekstu: dogon) je objekat, odnosno gazdinstvo gde se životinje iz različitih gazdinstava prodaju bez zadržavanja.

Član 3.

Prodaja životinja vrši se na sabirnim centrima, stočnim pijacama i dogonima koji su odobreni u skladu sa zakonom kojim se uređuje veterinarstvo.

Sabirni centar može da se odobri za pojedinu vrstu ili kategoriju životinja u skladu sa zakonom kojim se uređuje veterinarstvo.

Član 4.

Sabirni centar mora da ispunjava sledeće uslove:

1) da bude ograđen ogradom koja onemogućava nekontrolisani pristup ljudima i životinjama, visine najmanje 1,8 m, sa jednim ulazom i jednim kontrolisanim izlazom, sa dezinfekcijskom barijerom na ulazu i izlazu i na kojem se vode podaci o ulasku i izlasku životinja i prevoznih sredstava;
2) da ima natkrivene rampe za utovar i istovar životinja;
3) da životinje u toku boravka u sabirnom centru budu zaštićene od nepovoljnih vremenskih uslova;
4) da ima odvojen prostor za uginule životinje, kao i prostor za izolaciju povređenih i bolesnih životinja;
5) da ima prostor za pregled životinja;
6) da ima opremljenu prostoriju za nadležnog veterinara sa obezbeđenim pristupom Centralnoj bazi podataka o obeležavanju životinja;
7) da ima obezbeđeno napajanje vodom životinja, odnosno pojilište;
8) da ima pristup pitkoj vodi sa priborom za pranje i dezinfekciju ruku za lica koja rade u sabirnom centru;
9) da ima prostor za dezinfekciju prevoznih sredstava koja se vrši u skladu sa posebnim propisom kojim se uređuje način dezinfekcije prevoznih sredstava kojima se prevoze pošiljke životinja, proizvodi, sirovine i otpaci životinjskog porekla, kao i opremu za čišćenje i dezinfekciju;
10) da ima sistem za otpadne vode u skladu sa zakonom kojim se uređuju otpadne vode.

Ako životinje borave u sabirnom centru duže od osam sati, pored uslova iz stava 1. ovoga člana, sabirni centar mora da ispunjava i sledeće uslove:

1) da ima objekte za različite vrste i kategorije životinja koje u njemu borave u skladu sa posebnim propisima kojima se uređuju veterinarsko-sanitarni uslovi objekata za uzgoj i držanje kopitara, papkara, živine i kunića i dobrobit životinja u pogledu prostora za životinje, prostorija i opreme u objektima u kojima se drže, uzgajaju i stavljaju u promet životinje u proizvodne svrhe (u daljem tekstu: posebni propisi);
2) da ima odvojene prostorije za hranu za životinje, za prostirku i feces u skladu sa posebnim propisima.

Sabirni centar pre dolaska životinja treba da bude očišćen i dezinfikovan.

Prilikom dolaska životinja u sabirni centar, kao i u toku 24 sata pre odlaska iz sabirnog centra nadležni veterinar vrši klinički pregled životinje.

Ako životinje pokazuju kliničke znake bolesti ili se razbole u sabirnom centru fizički se odvajaju od zdravih životinja u prostor za izolaciju i obezbeđuje im se pomoć i zaštita zdravlja u skladu sa zakonom kojim se uređuje veterinarstvo.

Za sve životinje koje se u istoj pošiljci otpremaju iz sabirnog centra izdaje se dokumentacija u skladu sa zakonom kojim se uređuje veterinarstvo.

Ovlašćena veterinarska stanica obaveštava se najmanje jedan radni dan pre planiranog okupljanja životinja u sabirnom centru.

Član 5.

Stočna pijaca mora da ispunjava sledeće uslove:

1) da bude ograđena ogradom koja onemogućava nekontrolisani pristup ljudima i životinjama, visine najmanje 1,8 m, s jednim ulazom i jednim izlazom, sa dezinfekcijskom barijerom na ulazu i izlazu i na kojem se vode podaci o ulasku i izlasku životinja i prevoznih sredstava;
2) da ima natkrivene rampe za utovar i istovar životinja;
3) da ima posebno obeležene prostore za različite vrste i kategorije životinja;
4) da prostori za različite vrste i kategorije životinja budu dovoljno prostrani i u skladu sa propisima kojima se uređuje dobrobit životinja;
5) da ima opremljenu prostoriju za nadležnog veterinara sa obezbeđenim pristupom Centralnoj bazi podataka o obeležavanju životinja;
6) da ima pristup pitkoj vodi, s priborom za pranje i dezinfekciju ruku;
7) da ima prostor za dezinfekciju prevoznih sredstava koja se vrši u skladu sa posebnim propisom kojim se uređuje način dezinfekcije prevoznih sredstava kojima se prevoze pošiljke životinja, proizvodi, sirovine i otpaci životinjskog porekla, kao i opremu za čišćenje i dezinfekciju;
8) da ima odvojeni prostor za uginule životinje i izolaciju povređenih životinja.

Stočna pijaca pre dolaska životinja treba da bude očišćena i dezinfikovana.

Pre ulaska na stočnu pijacu nadležni veterinar obavlja pregled dokumentacije koja prati životinje u prometu u skladu sa zakonom kojim se uređuje veterinarstvo.

Životinja na stočnoj pijaci može da boravi najduže osam sati.

Ovlašćena veterinarska stanica obaveštava se najmanje jedan radni dan pre planiranog okupljanja životinja na stočnoj pijaci.

Član 6.

Dogon mora da ispunjava sledeće uslove:

1) da bude ograđen ogradom koja onemogućava nekontrolisani pristup ljudima i životinjama, visine najmanje 1,8 m, s jednim ulazom i jednim izlazom, sa dezinfekcijskom barijerom na ulazu i izlazu i na kojem se vode podaci o ulasku i izlasku životinja i prevoznih sredstava;
2) da ima natkrivene rampe za utovar i istovar životinja;
3) da ima opremljenu prostoriju za nadležnog veterinara sa obezbeđenim pristupom Centralnoj bazi podataka o obeležavanju životinja;
4) da podovi i zidovi budu izgrađeni od materijala koji se lako čisti, pere i dezinfikuje;
5) da ima posebno obeležene prostore za različite vrste i kategorije životinja;
6) da ima pristup pitkoj vodi za napajanje, s priborom za pranje i dezinfekciju ruku.

Pre ulaska na dogon nadležni veterinar obavlja pregled dokumentacije koja prati životinje u prometu u skladu sa zakonom kojim se uređuje veterinarstvo.

Ovlašćena veterinarska stanica obaveštava se najmanje jedan radni dan pre planiranog okupljanja životinja na dogonu.

Član 7.

Objekat, odnosno prostor koji ispunjava uslove iz člana 5. stav 1. tač. 1), 4), 5) i 6) i stav 2. ovog pravilnika može da se koristi kao izložbeni prostor za svaku vrstu životinja.

Član 8.

Kod istovara životinja, odnosno smeštaja u sabirnom centru, odnosno stočnoj pijaci, odnosno dogonu i pri utovaru sa životinjama postupa se na način da se izbegne njihova nepotrebna patnja u skladu sa zakonom kojim se uređuje dobrobit životinja.

U sabirnom centru, odnosno stočnoj pijaci, odnosno dogonu treba da se obezbede uslovi za životinje tako da ne dođu u dodir sa životinjama poreklom sa gazdinstva nižeg zdravstvenog statusa u skladu sa zakonom kojim se uređuje veterinarstvo.

Uginule životinje treba da se uklone u što kraćem roku u skladu sa propisom kojim se uređuje način razvrstavanja i postupanja sa sporednim proizvodima životinjskog porekla.

Životinje mogu da se prevoze u prevoznim sredstvima koja ispunjavaju uslove u skladu sa zakonima kojima se uređuje veterinarstvo i dobrobit životinja.

Član 9.

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o uređenju stočnih pijaca, vašara, sajmova, izložbi i dogona („Službeni glasnik SRS”, broj 31/78).

Član 10.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

Napravi novu temu u “Pravilnici”

Napišite komentar<a href="" title="" rel="" target=""> <blockquote cite=""> <code> <pre> <em> <strong> <del datetime=""> <ul> <ol start=""> <li> <img src="" border="" alt="" height="" width="">