Reklama

Član 1.

Ovim pravilnikom propisuju se vrste merila koja se koriste u funkciji prometa robe i usluga, zaštite zdravlja ljudi i životinja i opšte bezbednosti, zaštite životne sredine i prirodnih resursa, kontrole i bezbednosti saobraćaja i provere prethodno upakovanih proizvoda i boca kao mernih posuda, za koje je propisano sprovođenje postupka ocenjivanja usaglašenosti ili odobrenja tipa merila, odnosno overavanje merila, vremenski intervali periodičnog overavanja tih merila, vrste merila čije overavanje obavlja Direkcija za mere i dragocene metale (u daljem tekstu: Direkcija), kao i vrste merila čije overavanje obavljaju privredni subjekti i druga pravna lica koja su ovlašćena za obavljanje poslova overavanja merila (u daljem tekstu: ovlašćena tela).

Član 2.

Merila koja se overavaju i vremenski intervali periodičnog overavanja tih merila, dati su u sledećoj tabeli:

1 2 3
Redni broj Naziv merila Vremenski intervali periodičnog overavanja merila (u godinama)
1. Merila dužine opšte namene*
 – merne trake,
 – složiva merila dužine,
 – metri za tekstil,
 – merne letve za merenje nivoa tečnosti, odnosno praznog prostora u rezervoarima,
 – merni lenjiri,
– merne trake s viskom 2
2. Mašine za merenje dužine žice i kabla* 2
3. Ugostiteljske posude
4. Mlekomeri i laktofrizi 5
5. Auto i vagon cisterne 5
6. Rezervoari 5
7. Merni sistemi za komprimovana gasovita goriva za vozila* 1
8. Automatska merila nivoa tečnosti* 2
9. Merila i merni sistemi za neprekidno i dinamičko merenje količine tečnosti koje nisu voda* (npr. uređaji za točenje goriva, uređaji za točenje tečnog naftnog gasa) 1
10. Merni sistemi za statičko merenje količine tečnosti koje nisu voda* 1
11. Merne blende 5
12. Vodomeri* 5
13. Gasomeri* 5
14. Uređaji za konverziju zapremine* 5
15. Tegovi klasa tačnosti F2, M1, M2 koje se koriste u prometu roba i usluga 2
16. Neautomatske vage
 – klase tačnosti (I), (II), (III) i (IV) do 9.000 kg*
– klase tačnosti (I), (II), (III) i (IV) preko 9.000 kg* 2
17. Automatske vage *
 – za pojedinačno merenje,
 – dozirne,
 – sa sabiranjem diskontinuiranih rezultata merenja,
 – sa sabiranjem kontinuiranih rezultata merenja,
– za merenje mase šinskih i drumskih vozila u pokretu  1
18. Manometri za merenje krvnog pritiska koji se koriste za zaštitu zdravlja u zdravstvenim ustanovama* 2
19. Manometri za merenje pritiska u pneumaticima* 1
20. Merila za merenje sile kočenja kod motornih vozila* 1
21. Merila gustine tečnosti koja se koriste u prometu roba i usluga
 – areometri  –
– elektronska merila gustine*  1
22. Alkoholometri
23. Etilometri* 0,5
24. Vlagomeri za zrna žitarica i semenke uljarica* 1
25. Analizatori izduvnih gasova* 1
26. Opacimetri* 1
27. Refraktometri koji se koriste u prometu roba i usluga* 1
28. Analizatori za merenje sadržaja proteina u žitu* 1
29. Medicinski termometri koji se koriste za zaštitu zdravlja u zdravstvenim ustanovama* 2
30. Merni transformatori koji se koriste za obračun električne energije
31. Brojila električne energije
 – za indirektno priključenje* 8
– za direktno i poluindirektno priključenje* 12
32. Uređaji za proveru velikog i oborenog svetla na vozilu (regloskopi) 1
33. Detektori jonizujućeg zračenja koji se koriste u funkciji zaštite zdravlja i opšte bezbednosti i zaštiti životne sredine 2
34. Dozimetri koji se koriste u funkciji zaštite zdravlja 2
35. Taksimetri* 1
36. Merila brzine vozila u saobraćaju* 1
37. Merila toplotne energije*
 – kompletno
 – kombinovano – podsklop senzor protoka 5
 – kombinovano – podsklop računska jedinica
– kombinovano – podsklop temperaturni par

Član 3.

Merila za koja su u koloni 3. „Vremenski intervali periodičnog overavanja merila (u godinama)” Tabele iz člana 2. ovog pravilnika navedena pod rednim br. 21, 22. i 30. i za koje je upisana (-) podležu samo prvom overavanju.

Merilo koje je u Tabeli iz člana 2. ovog pravilnika navedeno pod rednim brojem 3. ne podleže overavanju.

Član 4.

Merila koja su, u koloni 2. „Naziv merila” Tabele iz člana 2. ovog pravilnika, označena zvezdicom (*) overavaju se samo ako su ta merila stavljena na raspolaganje u skladu sa zakonom kojim se uređuje metrologija i posebnim propisima donetim na osnovu tog zakona.

Član 5.

Rok periodičnog overavanja za merila dužine opšte namene koja su u Tabeli iz člana 2. ovog pravilnika navedena pod rednim brojem 1. ne odnosi se na merne trake dužine do 3 m i složiva merila dužine (na zglavkove) do 2 m, koja su izuzeta od periodičnog overavanja.

Član 6.

Merilo navedeno u Tabeli iz člana 2. ovog pravilnika ne podleže prvom overavanju, ukoliko je usaglašeno sa propisom kojim se bliže uređuju zahtevi za vodomere, gasomere i uređaje za konverziju zapremine, brojila aktivne električne energije, merila toplotne energije, merne sisteme za neprekidno i dinamičko merenje količina tečnosti koje nisu voda, automatske vage, taksimetre, materijalizovane mere, merila dimenzija i analizatore izduvnih gasova, ili sa posebnim propisom kojim se bliže propisuju zahtevi za neautomatske vage i ako je označeno u skladu sa tim propisima.

Član 7.

Direkcija obavlja overavanje vrsta merila koja su u Tabeli iz člana 2. ovog pravilnika navedena pod rednim br. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 14, 21, 22, 27, 33, 34. i 36, osim laserskih merila.

Overavanje vrsta merila koja su navedena u Tabeli iz člana 2. ovog pravilnika, osim merila navedenih u stavu 1. ovog člana, obavljaju ovlašćena tela.

Član 8.

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o vrstama merila za koja je obavezno overavanje i vremenskim intervalima njihovog periodičnog overavanja („Službeni glasnik RS”, br. 49/10 i 110/13).

Član 9.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

Napravi novu temu u “Pravilnici”

Napišite komentar<a href="" title="" rel="" target=""> <blockquote cite=""> <code> <pre> <em> <strong> <del datetime=""> <ul> <ol start=""> <li> <img src="" border="" alt="" height="" width="">