Reklama
Propisi  |  

„Službeni glasnik RS“, br. 91 od 24. decembra 2019, 92 od 27. oktobra 2023.


NAPOMENA IZDAVAČA:

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama („Službeni
glasnik RS“, broj 92/2023) stupio je na snagu osmog dana od dana
objavlјivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”, odnosno 4.
novembra 2023. godine. Odredbe ovog zakona primenjivaće se od 1.
januara 2024. godine osim odredbe člana 183. st. 3. i 4. Zakona
(odredba člana 21. stav 1. ovog zakona) koja se primenjuje od dana
stupanja na snagu ovog zakona (vidi član 23. Zakona – 92/2023-266)
(tekst Zakona pre dopune iz broja 92/2023 možete pogledati sa desne
strane u delu „Verzije prečišćenog teksta“).

I. Osnovne odredbe

1. Predmet uređivanja i pojmovi

Predmet uređivanja zakona

Član 1.

Ovim zakonom uređuju se pravila postupaka javnih nabavki koje sprovode naručioci ili drugi subjekti u slučajevima određenim ovim zakonom, radi zaklјučenja ugovora o javnoj nabavci dobara, usluga ili radova, okvirnog sporazuma, kao i sprovođenja konkursa za dizajn.

Ovim zakonom uređuju se i: poslovi i oblik organizovanja Kancelarije za javne nabavke; nadležnost, uređenje i druga pitanja u vezi sa delokrugom rada Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki; postupak zaštite prava u postupcima javnih nabavki i drugim slučajevima u skladu sa zakonom i druga pitanja od značaja za javne nabavke.

Javna nabavka, u smislu ovog zakona, je:

1) nabavka na osnovu ugovora o javnoj nabavci dobara, usluga ili radova koje nabavlјa jedan ili više javnih naručilaca od privrednih subjekata koje su ti naručioci odabrali bez obzira da li su dobra, usluge ili radovi namenjeni za javne svrhe;

2) nabavka na osnovu ugovora o javnoj nabavci dobara, usluga ili radova koje nabavlјa jedan ili više sektorskih naručilaca od privrednih subjekata koje su ti naručioci odabrali, pod uslovom da su dobra, usluge ili radovi namenjeni obavlјanju neke od sektorskih delatnosti.

Sastavni deo ovog zakona su:

1) Prilog 1 – Spisak delatnosti u građevinarstvu;

2) Prilog 2 – Spisak vojne opreme i spisak dobara koje nabavlјaju javni naručioci u oblasti odbrane;

3) Prilog 3 – Zahtevi koji se odnose na alate i uređaje za elektronski prijem ponuda, prijava, kao i planova i dizajna u vezi sa konkursima za dizajn;

4) Prilog 4 – Sadržina oglasa o javnoj nabavci;

5) Prilog 5 – Sadržina dokumentacije o nabavci u vezi sa elektronskom licitacijom;

6) Prilog 6 – Sadržina poziva za podnošenje ponuda, poziva za učešće u dijalogu, poziva za pregovaranje i poziva za podnošenje prijava;

7) Prilog 7 – Društvene i druge posebne usluge;

8) Prilog 8 – Spisak međunarodnih konvencija u oblasti socijalnog i radnog prava i konvencija o zaštiti životne sredine;

9) Prilog 9 – Spisak pravnih akata Evropske unije.

Pojmovi i značenje izraza

Član 2.

Pojedini izrazi upotreblјeni u ovom zakonu imaju sledeće značenje:

1) naručilac je zajednički pojam za javnog naručioca i sektorskog naručioca;

2) ugovor o javnoj nabavci je teretni ugovor zaklјučen u pisanoj formi između jednog ili više ponuđača i jednog ili više naručilaca koji za predmet ima nabavku dobara, pružanje usluga ili izvođenje radova;

3) ugovor o javnoj nabavci dobara je ugovor o javnoj nabavci koji za predmet ima kupovinu dobara, zakup dobara, lizing dobara (sa pravom kupovine ili bez tog prava) ili kupovinu na rate, a koji može da obuhvati po potrebi i instaliranje i ugradnju kao prateće poslove neophodne za izvršenje ugovora;

4) ugovor o javnoj nabavci radova je ugovor o javnoj nabavci koji za predmet ima:

(1) izvođenje radova ili projektovanje i izvođenje radova u vezi sa jednom ili više delatnosti iz Priloga 1. ovog zakona;

(2) izvođenje radova ili projektovanje i izvođenje radova, na izgradnji objekta;

(3) realizaciju izgradnje objekta u skladu sa zahtevima određenim od strane naručioca koji vrši odlučujući uticaj na vrstu ili projektovanje izgradnje objekta;

5) objekat je rezultat radova visokogradnje ili niskogradnje koji kao celina ispunjava ekonomsku ili tehničku funkciju, u smislu zakona kojim se uređuje izgradnja objekata;

6) ugovor o javnoj nabavci usluga je ugovor o javnoj nabavci koji za predmet ima pružanje usluga, osim onih koje su u vezi sa tačkom 4) ovog člana;

7) privredni subjekt je svako lice ili grupa lica, koje na tržištu nudi dobra, usluge ili radove;

8) ponuđač je privredni subjekt koji je podneo ponudu;

9) kandidat je privredni subjekt koji je podneo prijavu u restriktivnom postupku, konkurentnom postupku sa pregovaranjem, pregovaračkom postupku, konkurentnom dijalogu ili partnerstvu za inovacije;

10) dokumentacija o nabavci je svaki dokument u kome se opisuju ili utvrđuju elementi nabavke ili postupka, a koji uklјučuje javni poziv, prethodno informativno ili periodično indikativno obaveštenje u slučaju kada se ono koristi kao javni poziv, obaveštenje o uspostavlјanju sistema kvalifikacije, opisnu dokumentaciju i konkursnu dokumentaciju;

11) konkursna dokumentacija je dokumentacija koja sadrži tehničke specifikacije, uslove ugovora, obrasce dokumenata koje podnose privredni subjekti, informacije o propisanim obavezama i drugu dokumentaciju i podatke od značaja za pripremu i podnošenje prijava i ponuda;

12) „pisan” ili „u pisanoj formi” je svaki izraz koji se sastoji od reči ili brojeva koji može da se čita, umnožava i naknadno šalјe, uklјučujući informacije koje se šalјu i čuvaju elektronskim sredstvima;

13) elektronsko sredstvo je elektronska oprema za obradu, uklјučujući i digitalno sažimanje i čuvanje podataka koji se šalјu, prenose i primaju putem kablovskih, radio i optičkih sredstava ili drugih elektromagnetskih sredstava;

14) telo za centralizovane javne nabavke je naručilac koji sprovodi poslove centralizovane javne nabavke, a može da vrši i pomoćne poslove javne nabavke;

15) poslovi centralizovane javne nabavke su poslovi koji se sprovode, u jednom od sledećih oblika:

(1) pribavlјanje dobara ili usluga namenjenih naručiocima;

(2) dodela ugovora o javnoj nabavci ili zaklјučivanje okvirnih sporazuma za dobra, usluge ili radove koje će koristiti naručioci;

16) pomoćni poslovi javne nabavke su poslovi koji se sastoje u pružanju podrške poslovima nabavke, naročito u pogledu:

(1) tehničke infrastrukture koja naručiocima omogućava dodelu ugovora o javnoj nabavci ili zaklјučivanje okvirnih sporazuma za dobra, usluge ili radove;

(2) savetovanja u pogledu pripreme i sprovođenja postupaka javne nabavke;

(3) pripreme i sprovođenja postupaka javne nabavke u ime i za račun određenog naručioca;

17) konkurs za dizajn je procedura koja naručiocu omogućava pribavlјanje plana ili dizajna najčešće u oblasti urbanističkog ili prostornog planiranja, arhitekture, inženjeringa ili informatike, pri čemu izbor vrši žiri, nakon sprovedenog konkursa, sa ili bez dodele nagrada;

18) e-Certis je elektronski sistem Evropske komisije koji sadrži bazu podataka o dokazima koji se dostavlјaju u postupcima javne nabavke i telima nadležnim za njihovo izdavanje u državama članicama Evropske unije;

19) inovacija je implementacija novog ili značajno unapređenog proizvoda, usluge ili procesa, uklјučujući ali ne ograničavajući se na procese proizvodnje i građenja, novu tržišnu metodu ili novu organizacionu metodu u poslovnim praksama, organizaciji radnih mesta ili spolјnim odnosima, između ostalog, u cilјu da se pomogne u rešavanju društvenih izazova ili kao podrška pametnom, održivom i inkluzivnom rastu;

20) životni ciklus su sve uzastopne i/ili međusobno povezane faze, uklјučujući potrebno istraživanje i razvoj, proizvodnju, trgovinu i uslove trgovine, prevoz, korišćenje i održavanje tokom trajanja dobara ili radova ili pružanja usluge, od pribavlјanja sirovina ili generisanja resursa do odlaganja, uklanjanja i završetka usluge ili upotrebe;

21) oznaka je svaki dokument, sertifikat ili atest kojim se potvrđuje da dobra, usluge ili radovi, procesi ili postupci zadovolјavaju određene zahteve za oznaku;

22) zahtevi za oznaku su zahtevi koje dobra, usluge ili radovi, procesi ili postupci treba da ispune da bi dobili odgovarajuću oznaku;

23) opšti rečnik nabavke (Common Procurement Vocabulary – CPV) je jedinstveni sistem klasifikacije predmeta javne nabavke koji se primenjuje u postupku javne nabavke kojim se istovremeno obezbeđuje usklađenost sa drugim postojećim klasifikacijama;

24) sektorske delatnosti su delatnosti u oblasti vodoprivrede, energetike, saobraćaja i poštanskih usluga definisane čl. 165–171. ovog zakona;

25) vojna oprema je oprema koja je posebno izrađena ili prilagođena za vojne potrebe i namenjena za upotrebu kao oružje, municija ili vojni materijal, a naročito vojna oprema iz Priloga 2. ovog zakona (I. Spisak vojne opreme);

26) bezbednosno osetlјiva oprema, usluge i radovi su dobra, usluge i radovi za bezbednosne potrebe, koje uklјučuju, zahtevaju i/ili sadrže tajne podatke.

2. Naručilac

Javni naručioci

Član 3.

Javni naručioci, u smislu ovog zakona, su:

1) Republika Srbija, odnosno republički organi;

2) organi autonomne pokrajine;

3) organi jedinice lokalne samouprave;

4) pravna lica osnovana u cilјu zadovolјavanja potreba u opštem interesu, koje nemaju industrijski ili trgovinski karakter, ako je ispunjen bilo koji od sledećih uslova:

(1) da se više od 50% finansiraju iz sredstava javnog naručioca;

(2) da nadzor nad radom tih pravnih lica vrši javni naručilac;

(3) da više od polovine članova organa nadzora ili organa upravlјanja tih pravnih lica imenuje javni naručilac;

5) grupe naručilaca iz tač. 1)–4) ovog stava.

Potrebe koje imaju industrijski ili trgovinski karakter, u smislu stava 1. tačka 4) ovog člana, su potrebe koje zadovolјava pravno lice koje posluje u redovnim tržišnim uslovima, koje ima za cilј ostvarenje dobiti i samo snosi gubitke koji proizlaze iz njegove delatnosti.

Vlada utvrđuje spisak naručilaca iz stava 1. tačka 1) ovog člana na predlog ministarstva nadležnog za poslove finansija.

Sektorski naručioci

Član 4.

Sektorski naručioci, u smislu ovog zakona, su:

1) javni naručioci koji obavlјaju sektorsku delatnost;

2) privredna društva koja obavlјaju sektorsku delatnost nad kojima javni naručilac može imati, direktno ili indirektno, preovlađujući uticaj na osnovu svojine, finansijskog udela ili pravila na osnovu kojih je organizovano;

3) drugi subjekti koji obavlјaju sektorsku delatnost na osnovu isklјučivih ili posebnih prava.

Preovlađujući uticaj u smislu stava 1. tačka 2) ovog člana podrazumeva se u bilo kojem od sledećih slučajeva u kojima javni naručilac, direktno ili indirektno:

1) ima većinu upisanog kapitala društva;

2) kontroliše većinu glasova koji se odnose na akcije koje izdaje društvo;

3) može imenovati više od polovine članova organa nadzora, odnosno organa rukovođenja društva.

Isklјučiva ili posebna prava u smislu stava 1. tačka 3) ovog člana su prava koja dodelјuje nadležni organ na osnovu zakona, podzakonskog akta ili pojedinačnog akta, kojim se ograničava obavlјanje sektorske delatnosti na jednog ili više subjekata i koji značajno utiče na mogućnost drugih subjekata da obavlјaju takvu delatnost.

Pravo dodelјeno u postupku u kome je izvršeno javno objavlјivanje i u kome su bili određeni objektivni kriterijumi za dodelu tih prava, ne smatra se isklјučivim ili posebnim pravom u smislu stava 3. ovog člana.

Postupak iz stava 4. ovog člana obuhvata:

1) postupak koji je sproveden primenom propisa o javnim nabavkama ili propisa o javno – privatnom partnerstvu i koncesijama ili

2) druge postupke u kojima su primenjeni objektivni kriterijumi i obezbeđena transparentnost i javno objavlјivanje, u skladu sa pravnim aktima Evropske unije iz Priloga 9. Deo I. ovog zakona.

3. Načela javne nabavke

Opšte odredbe

Član 5.

Naručilac je u primeni ovog zakona obavezan da postupa na ekonomičan i efikasan način, da obezbedi konkurenciju, jednak položaj svih privrednih subjekata, bez diskriminacije, kao i da postupa na transparentan i proporcionalan način.

Javna nabavka ne sme da bude oblikovana sa namerom izbegavanja primene ovog zakona ili izbegavanja primene odgovarajuće vrste postupka javne nabavke ili sa namerom da određene privredne subjekte neopravdano dovede u povolјniji ili u nepovolјniji položaj.

Privredni subjekti koji imaju pravo da pružaju odgovarajuće usluge prema propisima države u kojoj su osnovani, ne mogu da budu odbijeni u postupku javne nabavke ukoliko bi prema propisima Republike Srbije morali da budu fizička ili pravna lica.

Privredni subjekti dužni su da u izvršavanju ugovora o javnoj nabavci poštuju obaveze u oblasti zaštite životne sredine, socijalnog i radnog prava, kao i obaveze iz kolektivnih ugovora, odnosno odredbe međunarodnog prava vezanog za zaštitu životne sredine, socijalno i radno pravo.

Spisak međunarodnih konvencija u oblasti socijalnog i radnog prava i konvencija o zaštiti životne sredine navedeni su u Prilogu 8. ovog zakona.

Načelo ekonomičnosti, efikasnosti i zaštite
životne sredine

*Službeni glasnik
RS, broj 92/2023

Član 6.

Naručilac je dužan da nabavlјa dobra,
usluge ili radove odgovarajućeg kvaliteta imajući u vidu svrhu,
namenu i vrednost javne nabavke, odnosno ekonomično trošenje javnih
sredstava i koja minimalno utiču na životnu sredinu.

Naručilac je dužan da obezbedi da se postupak javne nabavke sprovodi i ugovor dodeli u rokovima i na način propisan ovim zakonom, sa što manje troškova vezanih za postupak i izvršenje javne nabavke.

*Službeni
glasnik RS, broj 92/2023

Načelo obezbeđivanja konkurencije i zabrane diskriminacije

Član 7.

Naručilac je dužan da u postupku javne nabavke omogući što je moguće veću konkurenciju.

Naručilac ne može da ograniči konkurenciju sa namerom da određene privredne subjekte neopravdano dovede u povolјniji ili nepovolјniji položaj, a naročito ne može onemogućavati bilo kojeg privrednog subjekta da učestvuje u postupku javne nabavke korišćenjem diskriminatorskih kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta, tehničkih specifikacija i kriterijuma za dodelu ugovora.

Naručilac ne može da određuje uslove koji bi direktno ili indirektno značili nacionalnu, teritorijalnu ili ličnu diskriminaciju među privrednim subjektima.

Načelo transparentnosti postupka javne nabavke

Član 8.

Naručilac je dužan da obezbedi transparentnost postupka javne nabavke poštujući obaveze iz ovog zakona.

Načelo jednakosti privrednih subjekata

Član 9.

Naručilac je dužan da u svim fazama postupka javne nabavke obezbedi jednak položaj svim privrednim subjektima.

Načelo proporcionalnosti

Član 10.

Naručilac je dužan da javnu nabavku sprovede na način koji je srazmeran predmetu javne nabavke i cilјevima koje treba da postigne.

Kriterijumi za kvalitativni izbor privrednog subjekta u postupku javne nabavke, tehničke specifikacije, kriterijumi za dodelu ugovora i rokovi, kao i dokazi moraju da budu srazmerni obimu, prirodi i složenosti javne nabavke i ugovora koji proizlazi iz te nabavke.

4. Izuzeci od primene zakona

Opšti izuzeci

Član 11.

Odredbe ovog zakona ne primenjuju se na javne nabavke i konkurse za dizajn koje su naručioci obavezni da sprovedu, u skladu sa postupcima nabavki ustanovlјenim:

1) međunarodnim ugovorom ili drugim aktom na osnovu kojeg je nastala međunarodna obaveza, a koji je Republika Srbija zaklјučila sa jednom ili više trećih država ili njenih užih političko-teritorijalnih jedinica i koji se odnosi na dobra, usluge ili radove namenjene zajedničkoj implementaciji ili korišćenju od strane potpisnica;

2) od strane međunarodnih organizacija.

Odredbe ovog zakona ne primenjuju se na javne nabavke i konkurse za dizajn koji se sprovode, u skladu sa pravilima o nabavci koje određuje međunarodna organizacija ili finansijska institucija, ako ta organizacija ili institucija u potpunosti finansira navedene nabavke i konkurse za dizajn.

U slučaju nabavki i konkursa za dizajn iz stava 2. ovog člana koje većim delom sufinansira međunarodna organizacija ili finansijska institucija, primenjuju se pravila koja su ugovorena.

Treća država u smislu stava 1. tačka 1) ovog člana je svaka država koja nije država članica Evropske unije, a do pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji i država članica Evropske unije.

Međunarodni ugovori ili drugi akti iz stava 1. tačka 1) ovog člana zaklјučuju se u skladu sa Ugovorom o funkcionisanju Evropske unije.

Republika Srbija obaveštava Evropsku komisiju o svim međunarodnim ugovorima ili drugim aktima iz stava 1. tačka 1) ovog člana.

U slučaju iz stava 1. tačka 1) ovog člana primenjuju se načela ovog zakona.

Član 12.

Odredbe ovog zakona naručioci ne primenjuju na:

1) kupovinu i zakup zemlјišta, postojećih građevinskih objekata i drugih nepokretnosti, kao i prava u vezi sa njima;

2) kupovinu vremena za televizijsko, odnosno radijsko emitovanje, odnosno vremena za emitovanje programskih sadržaja, od pružaoca medijskih usluga;

3) usluge arbitraže i sporazumnog rešavanja sporova;

4) pravne usluge, i to:

(1) zastupanja naručioca od strane advokata u postupku arbitraže ili sporazumnog rešavanja spora u zemlјi ili inostranstvu, kao i pred međunarodnom arbitražom ili međunarodnim telom za sporazumno rešavanje sporova;

(2) zastupanja naručioca od strane advokata u sudskom i drugom postupku pred sudovima ili drugim organima javne vlasti u zemlјi i inostranstvu ili pred međunarodnim sudovima, tribunalima ili institucijama;

(3) usluge pravnog savetovanja od strane advokata tokom pripreme za zastupanje u postupcima iz podtač. (1) i (2) ove tačke ili ako postoji jasan pokazatelј ili velika verovatnoća da će predmet na koji se savetovanje odnosi postati predmet tih postupaka;

(4) pravne usluge koje pružaju zakonski zastupnici ili staratelјi ili druge pravne usluge čije je izvršioce izabrao sud ili su oni zakonom određeni za obavlјanje određenih zadataka pod nadzorom suda;

(5) druge pravne usluge koje su povezane, čak i povremeno, sa vršenjem javnih ovlašćenja;

5) usluge overavanja i potvrđivanja isprava koje pružaju javni beležnici;

6) finansijske usluge u vezi sa izdavanjem, prodajom, kupovinom ili prenosom hartija od vrednosti ili drugih finansijskih instrumenata u smislu zakona kojim se uređuje tržište kapitala, kao i aktivnosti koje se sprovode u okviru Evropskog fonda za finansijsku stabilnost i Evropskog mehanizma za stabilnost;

7) zajmove i kredite, bez obzira da li su u vezi sa prodajom, kupovinom ili prenosom hartija od vrednosti ili drugih finansijskih instrumenata;

8) ugovore koji se zaklјučuju u skladu sa odredbama zakona kojim se uređuju prava, obaveze i odgovornosti iz radnog odnosa, odnosno po osnovu rada osim ugovora o delu;

9) usluge civilne odbrane, civilne zaštite i usluge sprečavanja opasnosti, koje pružaju neprofitne organizacije, odnosno udruženja obuhvaćene CPV oznakama 75250000-3, 75251000-0, 75251100-1, 75251110-4, 75251120-7, 75252000-7, 75222000-8, 98113100-9 i 85143000-3, osim usluge prevoza pacijenata vozilom hitne pomoći;

10) usluge prevoza putnika železnicom ili metroom;

11) nabavke od naručilaca ili grupe naručilaca koji su nosioci isklјučivog prava na osnovu kojeg jedini mogu da obavlјaju određenu delatnost na određenom geografskom području i koje im je dodelјeno ili proizlazi iz zakona, podzakonskog akta ili pojedinačnog akta;

12) usluge istraživanja i razvoja, izuzev kada su predmet javne nabavke usluge istraživanja i razvoja koje su obuhvaćene CPV oznakama od 73000000-2 do 73120000-9, 73300000-5, 73420000-2 i 73430000-5 ukoliko su ispunjena oba sledeća uslova:

(1) korist ostvaruje isklјučivo naručilac, odnosno namenjene su isklјučivo njegovoj upotrebi i obavlјanju njegovih poslova i

(2) naručilac u celosti finansira te usluge.

U slučaju iz stava 1. ovog člana primenjuju se načela ovog zakona na način koji je primeren okolnostima konkretne nabavke.

Ugovori između povezanih subjekata

Član 13.

Odredbe ovog zakona ne primenjuju se na ugovore koje naručilac zaklјučuje sa drugim pravnim licem ako su ispunjeni svi sledeći uslovi:

1) naručilac vrši kontrolu nad tim pravnim licem sličnu kontroli koju vrši nad svojim organizacionim delovima;

2) pravno lice nad kojim naručilac vrši kontrolu, više od 80% svojih aktivnosti u Republici Srbiji vrši u cilјu obavlјanja poslova koje mu je naručilac poverio ili koje su mu poverila druga pravna lica nad kojima taj naručilac vrši kontrolu;

3) u kontrolisanom pravnom licu nema učešća privatnog kapitala koji ima odlučujući uticaj na donošenje odluka, odnosno sprečavanje donošenja odluka, u skladu sa važećim propisima.

Smatra se da naručilac vrši kontrolu nad pravnim licem sličnu kontroli koju vrši nad svojim organizacionim delovima ako ima presudan uticaj na strateške cilјeve i na važne odluke tog pravnog lica. Takvu kontrolu može vršiti i drugo pravno lice nad kojim naručilac na isti način vrši kontrolu.

Stav 1. ovog člana primenjuje se i u slučaju kada kontrolisano pravno lice koje je naručilac, zaklјučuje ugovor sa naručiocem koji vrši kontrolu nad njim ili sa drugim pravnim licem nad kojim isti naručilac vrši kontrolu, pod uslovom da u tom pravnom licu sa kojim se zaklјučuje ugovor nema učešća privatnog kapitala koji ima odlučujući uticaj.

Odredbe ovog zakona ne primenjuju se na ugovore koje naručilac zaklјučuje sa drugim pravnim licem nad kojim naručilac ne vrši kontrolu, u skladu sa stavom 1. ovog člana, ako su ispunjeni svi sledeći uslovi:

1) naručilac zajedno sa drugim naručiocima vrši kontrolu nad tim pravnim licem sličnu onoj koju vrše nad svojim organizacionim delovima;

2) pravno lice nad kojim ti naručioci vrše kontrolu, više od 80% svojih aktivnosti u Republici Srbiji vrši u cilјu obavlјanja poslova koje su mu poverili ti naručioci ili koje su mu poverila druga pravna lica nad kojima ti naručioci vrše kontrolu;

3) u kontrolisanom pravnom licu nema učešća privatnog kapitala koji ima odlučujući uticaj na donošenje odluka, odnosno sprečavanje donošenja odluka, u skladu sa važećim propisima.

Smatra se da naručioci zajednički vrše kontrolu nad pravnim licem ako su ispunjeni svi sledeći uslovi:

1) organi kontrolisanog pravnog lica nadležni za odlučivanje sastavlјeni su od predstavnika svih naručilaca koji vrše kontrolu nad tim pravnim licem, s tim da pojedinačni predstavnici mogu da predstavlјaju neke ili sve naručioce;

2) ti naručioci mogu zajedno da vrše odlučujući uticaj na strateške cilјeve i na važne odluke tog pravnog lica;

3) kontrolisano pravno lice nema interese različite od interesa naručilaca koji nad njim vrše kontrolu.

Odredbe ovog zakona ne primenjuju se na ugovore koje zaklјučuju dva ili više naručilaca ako su ispunjeni svi sledeći uslovi:

1) ugovor uspostavlјa ili utvrđuje saradnju između naručilaca u cilјu da se obezbedi pružanje javne usluge koje su dužni da obavlјaju, radi postizanja cilјeva koji su zajednički;

2) sprovođenje te saradnje vrši se isklјučivo za potrebe u vezi sa opštim interesom;

3) naručioci ostvaruju na otvorenom tržištu manje od 20% aktivnosti na koje se odnosi saradnja.

Za utvrđivanje procentualnog iznosa iz stava 1. tačka 2), stava 4. tačka 2) i stava 6. tačka 3) ovog člana uzima se u obzir prosek ukupnog prihoda ostvarenog u Republici Srbiji za prethodne tri godine ili kraći period ako zbog datuma osnivanja, početka obavlјanja delatnosti, reorganizacije njihovih delatnosti ili drugih opravdanih razloga nisu dostupni podaci za prethodne tri godine i ako iz poslovnih projekcija tog lica proizlazi ispunjenost propisanog uslova.

5. Posebni izuzeci za javne naručioce

Član 14.

Odredbe ovog zakona javni naručioci ne primenjuju na:

1) javne nabavke čija je isklјučiva i neposredna namena omogućavanje javnom naručiocu da obezbedi ili iskorišćava javnu komunikacionu mrežu ili pruža javnosti jednu ili više elektronskih komunikacionih usluga u smislu zakona kojim se uređuju elektronske komunikacije;

2) nabavku usluga centralne banke;

3) nabavke namenjene preradi i prodaji, dalјoj prodaji ili iznajmlјivanju trećim licima na tržištu, pod uslovom da javni naručilac nema isklјučivo ili posebno pravo prodaje ili iznajmlјivanja predmeta nabavke i da drugi subjekti mogu pod jednakim uslovima da vrše prodaju, preprodaju ili iznajmlјivanje predmeta nabavke trećim licima;

4) nabavke dobara i usluga u vezi sa sigurnosnim bojama za izradu novčanica, identifikacionih dokumenata i akciznih markica, nabavke zaštićenih papira za izradu novčanica, OVD elemenata zaštite za izradu novčanica, identifikacionih dokumenata, polikarbonatne folije i čipova za izradu identifikacionih dokumenata, retroreflektujuće folije za registarske tablice, rondela za izradu kovanog novca i nabavke usluga transporta novca, kao i obezbeđenja transporta novca, pošilјki gotovog novca i efektivnog stranog novca;

5) kupovinu, razvoj, produkciju ili koprodukciju programskog sadržaja namenjenog za audio-vizuelne medijske usluge ili medijske usluge radija koje nabavlјa javni naručilac koji je pružalac medijske usluge;

6) postupke koje sprovodi javni naručilac koji pruža poštanske usluge u smislu člana 170. stav 2. tačka 2) ovog zakona za obavlјanje delatnosti pružanja usluga:

(1) usluga dodatne vrednosti koje su povezane sa elektronskim sredstvima i koje se u potpunosti pružaju elektronskim sredstvima (uklјučujući zaštićeno slanje šifrovanih dokumenata putem elektronskih sredstava, usluge vođenja adrese i slanje preporučene elektronske pošte);

(2) finansijskih usluga koje su obuhvaćene CPV oznakama od 66100000-1 do 66720000-3 i članom 12. stav 1. tačka 6) ovog zakona, uklјučujući poštanske novčane naloge i poštanske žirodoznake (novčane doznake bez otvaranja platnih računa u bankama);

(3) filatelističkih usluga ili

(4) logističkih usluga (usluge koje su kombinacija fizičkog dostavlјanja ili skladištenja i drugih nepoštanskih funkcija).

Izrazi upotreblјeni u stavu 1. tačka 5) ovog člana imaju značenje utvrđeno zakonom kojim se uređuju elektronski mediji.

U slučaju iz stava 1. ovog člana primenjuju se načela ovog zakona na način koji je primeren okolnostima konkretne nabavke.

Ugovori subvencionisani ili sufinansirani od strane javnih naručilaca

Član 15.

Odredbe ovog zakona primenjuju se na nabavku:

1) radova koje više od 50% subvencioniše ili sufinansira jedan ili više javnih naručilaca, u slučaju kada ugovor uklјučuje radove iz Priloga 1. ovog zakona ili radove na izgradnji bolnica, objekata namenjenih za sport, rekreaciju i odmor, školskih i univerzitetskih zgrada i zgrada koje se koriste u administrativne svrhe;

2) usluga koje više od 50% subvencioniše ili sufinansira jedan ili više javnih naručilaca i koje su povezane sa ugovorom o radovima iz tačke 1) ovog stava.

Javni naručilac koji subvencioniše ili sufinansira ugovore iz stava 1. ovog člana dužan je da obezbedi primenu ovog zakona, ako on sam ne dodelјuje takav ugovor ili ako ugovor dodelјuje u ime i za račun drugog subjekta.

6. Posebni izuzeci za sektorske naručioce

Član 16.

Odredbe ovog zakona ne primenjuju se na:

1) nabavke koje sektorski naručioci sprovode u svrhu koja ne uklјučuje obavlјanje njihovih sektorskih delatnosti ili radi obavlјanja sektorskih delatnosti u inostranstvu pod uslovom da to ne uklјučuje upotrebu mreže ili teritorije unutar Republike Srbije i Evropske unije;

2) nabavke vode za piće od strane sektorskog naručioca koji obavlјa delatnost iz člana 167. stav 1. ovog zakona;

3) nabavke energije ili goriva za proizvodnju energije od strane sektorskog naručioca koji obavlјa delatnost iz člana 165. stav 1, člana 166. stav 1. i člana 171. ovog zakona;

4) nabavke namenjene dalјoj prodaji ili iznajmlјivanju trećim licima na tržištu, pod uslovom da sektorski naručilac nema isklјučivo ili posebno pravo prodaje ili iznajmlјivanja predmeta nabavke i da drugi subjekti mogu pod jednakim uslovima da vrše prodaju ili iznajmlјivanje predmeta nabavke trećim licima.

U slučaju iz stava 1. ovog člana primenjuju se načela ovog zakona na način koji je primeren okolnostima konkretne nabavke.

Ugovori između sektorskih naručilaca i povezanih društava

Član 17.

Odredbe ovog zakona ne primenjuju se na ugovore koje sektorski naručilac zaklјučuje sa povezanim društvom ili koje zajednički poduhvat (joint venture) koji je organizovalo više sektorskih naručilaca u svrhu obavlјanja sektorskih delatnosti dodelјuje društvu koje je povezano s jednim od tih sektorskih naručilaca, za nabavku:

1) usluga, pod uslovom da najmanje 80% prosečnog ukupnog prihoda povezanog društva ostvarenog od pružanja svih usluga u Republici Srbiji tokom prethodne tri godine, potiče od pružanja usluga sektorskom naručiocu ili drugim društvima sa kojima je povezano;

2) dobara, pod uslovom da najmanje 80% prosečnog ukupnog prihoda povezanog društva ostvarenog od isporuka svih dobara u Republici Srbiji tokom prethodne tri godine, potiče od isporuka dobara sektorskom naručiocu ili drugim društvima sa kojima je povezano;

3) radova, pod uslovom da najmanje 80% prosečnog ukupnog prihoda povezanog društva ostvarenog od izvođenja radova u Republici Srbiji tokom prethodne tri godine, potiče od izvođenja radova sektorskom naručiocu ili drugim društvima sa kojima je povezano.

Ako zbog datuma kada je povezano društvo osnovano ili je počelo da obavlјa delatnosti ne postoje podaci o prihodu za prethodne tri godine, dovolјno je da to društvo učini verovatnim postizanje prihoda iz stava 1. ovog člana, naročito putem poslovnih projekcija.

Ako dva ili više društava povezanih sa sektorskim naručiocem sa kojim čine privrednu grupu pruža iste ili slične usluge, dobra ili radove, procenat se izračunava uzimajući u obzir ukupni prihod koji potiče od pružanja usluga, isporuke dobara ili izvođenja radova tih povezanih društava.

Povezano društvo u smislu stava 1. ovog člana je svako društvo čiji se godišnji finansijski izveštaji konsoliduju s godišnjim finansijskim izveštajima sektorskog naručioca, u skladu sa propisima kojima se uređuje računovodstvo.

Ako se na subjekta iz stava 1. ovog člana ne primenjuje obaveza konsolidovanja godišnjih finansijskih izveštaja sa godišnjim finansijskim izveštajima sektorskog naručioca, povezano društvo je svako društvo koje:

1) može direktno ili indirektno biti podložno preovlađujućem uticaju sektorskog naručioca ili

2) može da ima preovlađujući uticaj na sektorskog naručioca ili

3) je zajedno sa sektorskim naručiocem pod preovlađujućim uticajem drugog društva na osnovu svojine, finansijskog udela ili pravila na osnovu kojih su ta društva uređena.

Preovlađujućim uticajem u smislu stava 5. ovog člana smatra se uticaj iz člana 4. stav 2. ovog zakona.

Ugovori koji se dodelјuju zajedničkom poduhvatu (joint venture) ili sektorskom naručiocu koji je sastavni deo zajedničkog poduhvata

Član 18.

Ako je više sektorskih naručilaca organizovalo zajednički poduhvat (joint venture) u cilјu obavlјanja sektorskih delatnosti za vreme od najmanje tri godine i ako akt kojim je zajednički poduhvat organizovan predviđa da sektorski naručioci koji čine zajednički poduhvat budu njegov sastavni deo najmanje isto toliko vremena, odredbe ovog zakona ne primenjuju se na ugovore:

1) koje dodelјuje zajednički poduhvat jednom od tih sektorskih naručilaca ili

2) koje dodelјuje sektorski naručilac zajedničkom poduhvatu čiji je on sastavni deo.

Član 19.

Izraz zajednički poduhvat (joint venture) upotreblјen u čl. 17. i 18. ovog zakona podrazumeva akt na osnovu koga se više sektorskih naručilaca organizovalo u svrhu obavlјanja sektorskih delatnosti.

7. Posebni izuzeci u oblasti odbrane i bezbednosti

Član 20.

Odredbe ovog zakona naručioci ne primenjuju na dodelu ugovora o javnim nabavkama i konkursa za dizajn u oblasti odbrane i bezbednosti:

1) na koje se primenjuju posebna pravila nabavki, u skladu sa međunarodnim ugovorom ili aranžmanom koji se odnosi na razmeštaj snaga i tiče se aktivnosti Republike Srbije, države članice Evropske unije ili treće države;

2) kod kojih bi primena odredaba ovog zakona obavezala Republiku Srbiju da otkrije podatke čije otkrivanje je u suprotnosti sa bitnim interesima njene bezbednosti, a na osnovu odluke Vlade;

3) za potrebe obaveštajnih aktivnosti;

4) u okviru programa saradnje koji se zasnivaju na istraživanju i razvoju novog proizvoda, koji zajedno realizuje Republika Srbija i jedna ili više država članica Evropske unije, kada je to primenjivo na naredne faze celog ili dela životnog ciklusa tog proizvoda;

5) koji se zaklјučuju u trećoj državi, uklјučujući i nabavke za civilne potrebe, kada su snage razmeštene izvan teritorije Republike Srbije i Evropske unije, ako operativne potrebe zahtevaju da ugovori budu zaklјučeni sa privrednim subjektima na teritoriji vršenja aktivnosti;

6) koje zaklјučuje Republika Srbija sa organima državne, regionalne ili lokalne samouprave drugih država, a odnose se na:

(1) nabavku vojne opreme ili bezbednosno osetlјive opreme;

(2) radove i usluge direktno povezane sa takvom opremom ili

(3) radove i usluge isklјučivo za vojne potrebe ili bezbednosno osetlјive radove i bezbednosno osetlјive usluge.

Republika Srbija obaveštava Evropsku komisiju o svim međunarodnim ugovorima i drugim aktima iz stava 1. tačka 1) ovog člana.

U slučaju iz stava 1. tačka 4) ovog člana, nakon završetka programa saradnje države članice će Evropskoj komisiji naznačiti udeo rashoda istraživanja i razvoja u odnosu na ukupni trošak programa, sporazum o podeli troškova, kao i nameravani udeo nabavki po državi, ako postoji.

Posebni izuzeci za javne nabavke koje imaju odbrambene ili bezbednosne aspekte

Član 21.

Odredbe ovog zakona ne primenjuju se:

1) na zaklјučenje ugovora o javnoj nabavci i konkurse za dizajn koji nisu izuzeti članom 20. stav 1. ovog zakona, ukoliko bi Republika Srbija primenom ovog zakona bila obavezna da pruži informacije za koje smatra da bi njihovo otkrivanje štetilo bitnim interesima njene bezbednosti;

2) na zaklјučenje ugovora o javnoj nabavci i konkurse za dizajn koji nisu izuzeti članom 20. stav 1. ovog zakona, ukoliko se zaštita bitnih bezbednosnih interesa Republike Srbije ne može garantovati drugim merama, kao što je određivanje zahteva u cilјu zaštite tajnosti podataka koje naručilac stavlјa na raspolaganje u postupku javne nabavke, u skladu sa ovim zakonom;

3) ako su nabavka i izvršenje ugovora o javnoj nabavci i konkursi za dizajn proglašeni tajnim ili moraju biti propraćeni posebnim bezbednosnim merama, u skladu sa zakonima, podzakonskim aktima ili upravnim aktima pod uslovom da je Republika Srbija utvrdila da bitne bezbednosne interese nije moguće zaštititi drugim merama, poput mera iz tačke 2) ovog stava.

Vlada odlučuje o primeni izuzetaka iz stava 1. ovog člana.

8. Mešovita nabavka

Opšte odredbe

Član 22.

Odredbe o mešovitim nabavkama primenjuju se na:

1) ugovore koji obuhvataju različite predmete nabavke (dobra, usluge ili radove);

2) ugovore na koje se primenjuju različita pravila nabavke;

3) ugovore koje dodelјuju sektorski naručioci;

4) ugovore sa elementima odbrane i bezbednosti.

Stav 1. ovog člana ne može da se primenjuje s cilјem izbegavanja primene ovog zakona ili zakona kojim se uređuje javno-privatno partnerstvo i koncesije.

Ugovori koji obuhvataju različite predmete nabavke

Član 23.

Ako predmet ugovora o javnoj nabavci čine različiti predmeti nabavke (dobra, usluge ili radovi), ugovor se dodelјuje, u skladu sa odredbama ovog zakona koje se primenjuju na osnovni predmet ugovora.

Ako predmet ugovora o javnoj nabavci delom čine dobra i delom usluge, osnovni predmet ugovora određuje se u zavisnosti od toga koji deo predmeta nabavke ima veću procenjenu vrednost.

Ako predmet ugovora o javnoj nabavci delom čine usluge i delom društvene i druge posebne usluge, osnovni predmet ugovora određuje se u zavisnosti od toga koji deo predmeta nabavke ima veću procenjenu vrednost.

Ugovori na koje se primenjuju različita pravila nabavke

Član 24.

Ako je predmet ugovora nabavka na koju se primenjuju pravila o postupcima javnih nabavki propisana ovim zakonom i nabavka na koju se ne primenjuju odredbe ovog zakona, a različiti delovi ugovora su objektivno odvojivi, mogu se dodeliti posebni ugovori u skladu sa pravilima koja se odnose na posebne delove ili jedan ugovor u kom slučaju se primenjuju pravila o postupcima javnih nabavki, osim kada predmet nabavke čine i nabavke iz oblasti odbrane i bezbednosti, u kom slučaju se ugovor dodelјuje u skladu sa članom 26. ovog zakona.

Ako ugovor za predmet ima nabavku dobara, usluga ili radova i nabavku koja ima elemente koncesije, ugovor se dodelјuje u skladu sa odredbama ovog zakona ukoliko je procenjena vrednost dobara, usluga ili radova jednaka ili veća od iznosa iz člana 27. ovog zakona.

Ugovori koje dodelјuju sektorski naručioci

Član 25.

Ako ugovor za predmet ima nabavku namenjenu obavlјanju više delatnosti, sektorski naručilac može da dodeli zasebne ugovore za potrebe svake od delatnosti koju obavlјa u skladu sa pravilima koja se odnose na odgovarajuću delatnost ili može da dodeli jedan ugovor.

Ako sektorski naručilac odluči da dodeli jedan ugovor, primenjuju se pravila koja se odnose na delatnost za čije je obavlјanje predmet nabavke prvenstveno namenjen, osim kada predmet nabavke čine i nabavke iz oblasti odbrane i bezbednosti, u kom slučaju se ugovor dodelјuje u skladu sa članom 26. ovog zakona.

U slučaju da nije moguće objektivno utvrditi prvenstvenu namenu ugovora, ugovor se dodelјuje:

1) u skladu sa pravilima postupka javne nabavke koja se odnose na javne naručioce u slučaju ugovora koji obuhvataju predmet nabavke namenjen sektorskoj delatnosti i drugoj delatnosti koja nije sektorska;

2) u skladu sa pravilima postupka javne nabavke koja se odnose na sektorske naručioce u slučaju ugovora koji obuhvataju predmet nabavke namenjene sektorskoj delatnosti i nabavke na koje se primenjuju odredbe zakona kojima se uređuju koncesije;

3) u skladu sa pravilima postupka javne nabavke koja se odnose na sektorske naručioce u slučaju ugovora koji obuhvataju predmet nabavke namenjen sektorskoj delatnosti i drugoj delatnosti na koju se ne primenjuju odredbe ovog zakona koje se odnose na sektorske naručioce i javne naručioce, niti odredbe zakona kojim se uređuju koncesije.

Ugovori sa elementima odbrane i bezbednosti

Član 26.

Ako ugovor za predmet ima nabavku koja delom obuhvata i predmet nabavke na koji se primenjuju pravila o postupcima javnih nabavki u oblasti odbrane i bezbednosti ili predmet nabavke na koju se ne primenjuju odredbe ovog zakona u skladu sa čl. 20. i 21. ovog zakona, ako su različiti delovi ugovora objektivno odvojivi, mogu da se dodele posebni ugovori u skladu sa pravilima koja se odnose na posebne delove ili da se dodeli jedan ugovor.

Jedan ugovor može da se dodeli ako različiti delovi ugovora ne mogu objektivno da se odvoje ili ako različiti delovi ugovora mogu da se odvoje a dodela jednog ugovora je opravdana objektivnim razlozima i svrha dodele jednog ugovora nema za cilј izbegavanje primene odredaba ovog zakona:

1) u skladu sa odredbama ovog zakona koje se odnose na nabavke u oblasti odbrane i bezbednosti, ako deo ugovora čine nabavke na koje se primenjuju te odredbe;

2) bez primene odredaba ovog zakona, ako deo ugovora čine nabavke na koje se primenjuje čl. 20. i 21. ovog zakona.

9. Pragovi

Pragovi do kojih se zakon ne primenjuje

Član 27.

Odredbe ovog zakona ne primenjuju se na:

1) nabavku dobara, usluga i sprovođenje konkursa za dizajn, čija je procenjena vrednost manja od 1.000.000 dinara i nabavku radova čija je procenjena vrednost manja od 3.000.000 dinara;

2) nabavku dobara, usluga i sprovođenje konkursa za dizajn, čija je procenjena vrednost manja od 15.000.000 dinara, za potrebe diplomatskih misija, diplomatsko-konzularnih predstavništava i obavlјanje drugih aktivnosti Republike Srbije u inostranstvu, kao i na nabavku radova za te potrebe čija je procenjena vrednost manja od 650.000.000 dinara;

3) nabavku društvenih i drugih posebnih usluga iz člana 75. ovog zakona čija je procenjena vrednost manja od 15.000.000 dinara kada nabavku sprovodi javni naručilac, odnosno manja od 20.000.000 dinara kada nabavku sprovodi sektorski naručilac.

U slučaju iz stava 1. ovog člana primenjuju se načela ovog zakona na način koji je primeren okolnostima konkretne nabavke.

Pragovi od kojih se zakon primenjuje

Član 28.

Naručilac je dužan da primenjuje odredbe ovog zakona na nabavku radova, dobara, usluga i sprovođenje konkursa za dizajn čija je procenjena vrednost jednaka ili veća od pragova navedenih u članu 27. ovog zakona.

U skladu sa vrednostima pragova koje objavlјuje Evropska komisija u Službenom listu Evropske unije, ministarstvo nadležno za poslove finansija objavlјuje odgovarajuće vrednosti pragova u dinarima (u dalјem tekstu: evropski pragovi).

Dinarsku vrednost evropskih pragova ministarstvo nadležno za poslove finansija objavlјuje u „Službenom glasniku Republike Srbije” i na svojoj internet stranici.

Od dana pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji odgovarajuće vrednosti evropskih pragova u dinarima utvrđuje Evropska komisija i objavlјuje u Službenom listu Evropske unije.

10. Način određivanja procenjene vrednosti javne nabavke i podela u partije

Opšta odredba

Član 29.

Procenjena vrednost predmeta javne nabavke mora da bude objektivna, zasnovana na sprovedenom ispitivanju i istraživanju tržišta predmeta javne nabavke, koje uklјučuje proveru cene, kvaliteta, perioda garancije, održavanja i sl. i mora da bude validna u vreme pokretanja postupka.

Određivanje procenjene vrednosti predmeta javne nabavke ne može da se vrši na način koji ima za cilј izbegavanje primene ovog zakona, niti u tom cilјu može da se vrši podela predmeta javne nabavke na više nabavki.

Naručilac određuje predmet javne nabavke na način da predstavlјa tehničku, tehnološku, funkcionalnu i drugu objektivno odredivu celinu.

Način određivanja procenjene vrednosti predmeta javne nabavke

Član 30.

Procenjena vrednost predmeta javne nabavke iskazuje se u dinarima, bez poreza na dodatu vrednost, a obuhvata procenu ukupnih plaćanja koje će izvršiti naručilac, uklјučujući sve opcije ugovora i moguće produženje ugovora, ukoliko je predviđeno u konkursnoj dokumentaciji.

Ako naručilac predviđa isplatu nagrade ili naknade ponuđačima ili kandidatima, dužan je da vrednost tih nagrada ili naknada uračuna u iznos procenjene vrednosti predmeta javne nabavke.

Ako je naručilac organizovan na način da ima više posebnih organizacionih jedinica, procenjena vrednost utvrđuje se kao ukupna procenjena vrednost predmeta javne nabavke za sve organizacione jedinice.

Izuzetno od stava 3. ovog člana, ako je posebna organizaciona jedinica samostalno odgovorna za svoju javnu nabavku, procenjena vrednost predmeta javne nabavke može da se odredi na nivou te organizacione jedinice.

Smatra se da je organizaciona jedinica iz stava 4. ovog člana samostalno odgovorna ako samostalno planira nabavke, sprovodi postupke javne nabavke i zaklјučuje ugovore o javnoj nabavci koje finansira iz sredstava opredelјenih u okviru posebnog budžetskog razdela koji ima na raspolaganju.

Određivanje procenjene vrednosti kod okvirnog sporazuma, sistema dinamične nabavke i partnerstva za inovacije

Član 31.

U slučaju okvirnog sporazuma i sistema dinamične nabavke, procenjena vrednost predmeta javne nabavke određuje se kao maksimalna vrednost svih ugovora predviđenih za vreme trajanja tog okvirnog sporazuma ili sistema dinamične nabavke.

U slučaju partnerstva za inovacije procenjena vrednost predmeta javne nabavke određuje se kao maksimalna procenjena vrednost svih aktivnosti istraživanja i razvoja koja će da se sprovode tokom svih faza predviđenog partnerstva uklјučujući i vrednost dobara, usluga ili radova koji će biti razvijeni i nabavlјeni nakon završetka predviđenog partnerstva.

Određivanje procenjene vrednosti javne nabavke dobara

Član 32.

U slučaju javne nabavke standardnih dobara koja su opšte dostupna na tržištu ili dobara čija se nabavka periodično ponavlјa, izračunavanje procenjene vrednosti zasniva se na:

1) ukupnoj stvarnoj vrednosti svih ugovora istog predmeta nabavke koji su dodelјeni u prethodnih 12 meseci ili tokom prethodne budžetske godine, koja je prilagođena, ako je moguće, promenama u količini ili vrednosti koje bi nastale u narednih 12 meseci ili

2) ukupnoj procenjenoj vrednosti sukcesivnih isporuka u toku 12 meseci od prve isporuke.

U slučaju javne nabavke dobara putem zakupa, lizinga ili kupovine na rate izračunavanje procenjene vrednosti zasniva se na:

1) ukupnoj procenjenoj vrednosti ugovora za sve vreme njegovog trajanja, kada je rok na koji se ugovor zaklјučuje 12 meseci ili kraći;

2) ukupnoj procenjenoj vrednosti ugovora za prvih 12 meseci i procenjenoj vrednosti za preostali period do isteka ugovorenog roka, kada je rok na koji se ugovor zaklјučuje duži od 12 meseci;

3) mesečnoj procenjenoj vrednosti ugovora pomnoženoj sa 48, kada se ugovor zaklјučuje na neodređen rok ili se trajanje ugovora ne može odrediti.

Određivanje procenjene vrednosti javne nabavke usluga

Član 33.

U slučaju javne nabavke uobičajenih usluga ili usluga čija se nabavka periodično ponavlјa, izračunavanje procenjene vrednosti zasniva se na:

1) ukupnoj stvarnoj vrednosti svih ugovora istog predmeta nabavke koji su dodelјeni u prethodnih 12 meseci ili tokom prethodne budžetske godine, koja je prilagođena, ako je moguće, promenama u količini ili vrednosti koje bi nastale u narednih 12 meseci ili

2) ukupnoj procenjenoj vrednosti sukcesivno pruženih usluga u toku 12 meseci od prve izvršene usluge.

U slučaju javne nabavke određenih usluga naručilac za izračunavanje procenjene vrednosti uzima u obzir:

1) za usluge osiguranja – visinu premije, kao i druge naknade;

2) za bankarske i druge finansijske usluge – takse, provizije, kamate i druge naknade;

3) za usluge dizajna – takse, provizije i drugi vidovi naknade ili nagrade.

U slučaju ugovora o javnoj nabavci usluga u kojima neće biti određena ukupna cena, izračunavanje procenjene vrednosti zasniva se na:

1) ukupnoj procenjenoj vrednosti za vreme trajanja ugovora, ako se ugovor zaklјučuje na određeno vreme do 48 meseci;

2) mesečnoj procenjenoj vrednosti ugovora pomnoženoj sa 48, kada se ugovor zaklјučuje na neodređen rok ili je rok duži od 48 meseci.

U slučaju ugovora o javnoj nabavci usluga izrade tehničke dokumentacije, tehničke kontrole tehničke dokumentacije, stručnog nadzora, projektantskog nadzora, kao i tehničkog pregleda izvedenih radova, naručilac procenjene vrednosti može odrediti prema tržišnim vrednostima ovih usluga u Republici Srbiji.

Određivanje procenjene vrednosti javne nabavke radova

Član 34.

Naručilac ukupnu vrednost radova, kao i dobara i usluga neophodnih za izvođenje radova može odrediti i na osnovu vrednosti iz tehničke dokumentacije Studije opravdanosti sa idejnim projektom, Projekta za građevinsku dozvolu ili Projekta za izvođenje radova.

Izračunavanje procenjene vrednosti javne nabavke radova zasniva se na ukupnoj vrednosti radova kao i dobara i usluga neophodnih za izvođenje radova, uklјučujući i ukupnu procenjenu vrednost dobara i usluga koje eventualno naručilac stavlјa na raspolaganje izvođaču pod uslovom da su neophodni za izvođenje radova.

Određivanje procenjene vrednosti javne nabavke po partijama

Član 35.

Kada je predmet javne nabavke podelјen u partije, naručilac određuje procenjenu vrednost svake partije.

Procenjena vrednost javne nabavke podelјene u partije uklјučuje procenjenu vrednost svih partija, za period na koji se zaklјučuje ugovor.

Naručilac ne može da izbegne primenu ovog zakona za pojedinu partiju, ako je zbir vrednosti svih partija jednak ili veći od iznosa iz člana 27. stav 1. tačka 1) ovog zakona.

Izuzetno od stava 3. ovog člana, naručilac ne mora da primenjuje odredbe ovog zakona na nabavku jedne ili više partija ako je pojedinačna procenjena vrednost te partije manja od 300.000 dinara za dobra ili usluge, odnosno manja od 500.000 dinara za radove i ako ukupna procenjena vrednost svih tih partija nije veća od iznosa iz člana 27. stav 1. tačka 1) ovog zakona.

11. Podela nabavke u partije

Član 36.

Naručilac može da odluči da predmet javne nabavke oblikuje u više partija na osnovu objektivnih kriterijuma (prema vrsti, količini, svojstvima, nameni, mestu ili vremenu izvršenja i sl.), pri čemu određuje predmet i obim pojedine partije, uzimajući u obzir mogućnost učešća malih i srednjih preduzeća u postupku javne nabavke kada je to opravdano.

Ukoliko je procenjena vrednost javne nabavke jednaka ili veća od iznosa evropskih pragova, prilikom određivanja predmeta nabavke naručilac mora da razmotri prikladnost oblikovanja predmeta javne nabavke u više partija. Ukoliko naručilac konstatuje da nije prikladno oblikovati predmet javne nabavke u više partija, u izveštaju o postupku javne nabavke navodi razloge iz kojih predmet javne nabavke nije oblikovan u više partija.

Naručilac je dužan da u javnom pozivu, pozivu za podnošenje prijava ili pozivu za podnošenje ponude, odnosno pregovaranje u slučaju sistema kvalifikacije, odredi da li ponude mogu da se podnesu za jednu, više ili za sve partije.

Naručilac može da ograniči broj partija koje mogu da se dodele jednom ponuđaču i u slučaju kada je dopušteno podnošenje ponuda za nekoliko partija ili za sve partije ako je maksimalan broj partija po ponuđaču naveden u javnom pozivu, pozivu za podnošenje prijava ili pozivu za podnošenje ponude, odnosno pregovaranje u slučaju sistema kvalifikacije.

U slučaju iz stava 4. ovog člana, naručilac navodi u dokumentaciji o nabavci objektivne i nediskriminatorske kriterijume ili pravila koja namerava da primeni prilikom odlučivanja o dodeli ugovora za partije u slučaju kada bi primena kriterijuma za dodelu ugovora dovela do toga da se jednom ponuđaču dodeli više partija od maksimalnog broja koji je naručilac odredio.

12. Rezervisane javne nabavke

Član 37.

Naručilac može da rezerviše pravo učešća u postupku javne nabavke za:

1) privredne subjekte čiji je osnovni cilј profesionalna rehabilitacija i zapošlјavanje osoba sa invaliditetom koji su organizovani u skladu sa zakonom kojim se uređuje profesionalna rehabilitacija i zapošlјavanje osoba sa invaliditetom;

2) privredne subjekte čiji je osnovni cilј društvena i profesionalna integracija lica u nepovolјnom položaju koji su organizovani u skladu sa zakonom kojim se uređuje socijalno preduzetništvo.

Lica u nepovolјnom položaju, u smislu stava 1. tačka 2) ovog člana, su teže zapošlјiva lica, radno sposobna lica koja ostvaruju prava ili usluge u skladu sa propisima o socijalnoj zaštiti i ostala teže zapošlјiva lica iz posebno osetlјivih kategorija.

Naručilac može da predvidi da se ugovor o javnoj nabavci izvršava u okviru programa zaštitnog zapošlјavanja.

U slučaju iz st. 1. i 3. ovog člana, najmanje 50% zaposlenih lica u tim privrednim subjektima ili u okviru programa zaštitnog zapošlјavanja čine osobe s invaliditetom ili lica u nepovolјnom položaju.

Naručilac je dužan da u javnom pozivu navede da se u slučaju javne nabavke iz st. 1. i 3. ovog člana sprovodi rezervisana javna nabavka.

Privredni subjekt iz st. 1. i 3. ovog člana mora da dokaže naručiocu da ispunjava uslove iz stava 4. ovoga člana upisom u odgovarajući registar, potvrdom nadležnog organa ili na drugi odgovarajući način.

Svi učesnici u zajedničkoj ponudi i svi podizvođači moraju da budu subjekti iz st. 1. i 3. ovog člana.

Ako se zaklјučuje ugovor o javnoj nabavci dobara, odredbe ovog člana primenjuju se pod uslovom da ponuđena dobra proizvode subjekti iz st. 1. i 3. ovog člana.

Naručilac je obavezan da vrši kontrolu izvršenja ugovora o javnoj nabavci u skladu sa uslovima određenim u dokumentaciji o nabavci i izabranom ponudom.

13. Zaštita podataka, dokumentacija i evidentiranje postupka

Zaštita podataka

Član 38.

Naručilac je dužan da:

1) čuva kao poverlјive sve podatke koje je privredni subjekt učinio dostupnim naručiocu u postupku javne nabavke i koje je u skladu sa zakonom kojim se uređuje zaštita poslovne tajne ili koji predstavlјaju tajne podatke u smislu zakona kojim se uređuje tajnost podataka kao takve označio, uklјučujući ali ne ograničavajući se na tehničke ili poslovne tajne;

2) čuva kao poslovnu tajnu podatke o privrednim subjektima zainteresovanim za učešće u postupku javne nabavke i podatke o podnetim prijavama i ponudama do otvaranja prijava, odnosno ponuda.

Privredni subjekt je dužan da navede pravni osnov na osnovu kojeg su podaci iz stava 1. tačka 1) ovog člana označeni poverlјivim i obrazloži razlog poverlјivosti.

Privredni subjekt kao poverlјivi podatak ne sme da označi izjavu i podatke o ispunjenosti kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta, kataloge, ponuđenu cenu i elemente cene, kao i druge podatke u vezi sa kriterijumima za dodelu ugovora i uslovima za izvršenje ugovora.

Naručilac može samo uz saglasnost privrednog subjekta koji učestvuje u postupku javne nabavke da otkrije drugim učesnicima poverlјive podatke koje je taj privredni subjekt dostavio, pri čemu saglasnost može da se da samo za otkrivanje pojedinačno određenih podataka i ne može da bude opšte prirode.

Određivanje poverlјivosti

Član 39.

Naručilac može da zahteva zaštitu poverlјivosti podataka koje privrednim subjektima stavlјa na raspolaganje, ako ti podaci predstavlјaju poslovnu tajnu u smislu zakona kojim se uređuje zaštita poslovne tajne ili predstavlјaju tajne podatke u smislu zakona kojim se uređuje tajnost podataka.

Naručilac može da uslovi preuzimanje konkursne dokumentacije ili pojedinog dela konkursne dokumentacije, u skladu sa članom 45. stav 6. ovog zakona.

Lice koje je primilo podatke određene kao poverlјive dužno je da ih čuva i štiti, bez obzira na stepen te poverlјivosti.

Član 40.

Odredbe čl. 38. i 39. ovog zakona ne isklјučuju obavezu primene drugih odredaba ovog zakona, a naročito onih koje se odnose na objavlјivanje oglasa o javnim nabavkama, sadržinu odluka i dokumentacije o postupku koje naručilac dostavlјa privrednim subjektima, kao i odredbe posebnih propisa, uklјučujući i propise kojima se uređuje pravo na slobodan pristup informacijama od javnog značaja.

14. Dokumentacija i evidentiranje postupka

Član 41.

Naručilac je dužan da u pisanoj formi evidentira i dokumentuje sve radnje tokom planiranja, sprovođenja postupka i izvršenja ugovora o javnoj nabavci.

Naručilac je dužan da, u skladu sa propisima kojima se uređuje oblast dokumentarne građe i arhiva, čuva celokupnu dokumentaciju vezanu za javne nabavke.

Dokumentacija u smislu stava 2. ovog člana je bilo koji dokument koji je nastao tokom planiranja javne nabavke, sprovođenja postupka javne nabavke i izvršenja ugovora o javnoj nabavci, a koji naručilac čuva najmanje pet godina od zaklјučenja pojedinačnog ugovora o javnoj nabavci ili okvirnog sporazuma, odnosno pet godina od obustave ili poništenja postupka javne nabavke.

Dokumentacija koja se razmenjuje na Portalu javnih nabavki čuva se i arhivira u skladu sa stavom 3. ovog člana na Portalu javnih nabavki.

15. Jezik u postupku javne nabavke

Član 42.

Naručilac vodi postupak i priprema dokumentaciju o nabavci u postupku javne nabavke na srpskom jeziku.

Naručilac može dokumentaciju o nabavci da pripremi i na stranom jeziku.

Ponuđač podnosi ponudu na srpskom jeziku.

Naručilac može da dozvoli da se ponuda ili deo ponude podnese na stranom jeziku.

Naručilac koji u postupku pregleda i ocene ponuda utvrdi da deo ponude treba da bude preveden na srpski jezik, odrediće ponuđaču primeren rok u kome je dužan da izvrši prevod tog dela ponude.

U slučaju spora verodostojna je verzija dokumentacije o nabavci, odnosno ponude na srpskom jeziku.

16. Valuta

Član 43.

Vrednosti se u postupku javne nabavke iskazuju u dinarima.

Naručilac može da dozvoli da ponuđač cenu u ponudi iskaže u stranoj valuti i u tom slučaju će u konkursnoj dokumentaciji navesti da se za preračun u dinare koristi odgovarajući srednji devizni kurs Narodne banke Srbije na dan kada je započeto otvaranje ponuda.

Ako je dozvolјeno da ponuđač cenu u ponudi iskaže u stranoj valuti, naručilac je dužan da u konkursnoj dokumentaciji navede u kojoj valuti cene u ponudi mogu da se iskažu.

17. Komunikacija u postupku javne nabavke

Opšte odredbe

Član 44.

Naručilac i privredni subjekti u postupku javne nabavke komunikaciju vrše putem Portala javnih nabavki, odnosno putem pošte, kurirske službe i elektronskim putem – slanjem elektronske pošte, u skladu sa odredbama ovog zakona i uputstvom za korišćenje Portala javnih nabavki iz člana 184. ovog zakona.

Ako je naručilac ili privredni subjekt dostavio dokument iz postupka javne nabavke elektronskom poštom, smatraće se da je dokument primlјen danom slanja.

Komunikacija elektronskim sredstvima

Član 45.

Komunikacija i razmena podataka u postupku javne nabavke vrši se elektronskim sredstvima na Portalu javnih nabavki, u skladu sa ovim članom i uputstvom za korišćenje Portala javnih nabavki iz člana 184. ovog zakona.

Komunikacijom i razmenom podataka iz stava 1. ovog člana smatra se:

1) sastavlјanje i slanje na objavlјivanje oglasa o javnoj nabavci i njihove izmene i dopune;

2) elektronska dostupnost opisne i konkursne dokumentacije i izmena i dopuna te dokumentacije;

3) pozivanje privrednih subjekata na podnošenje ponuda i prijava, na pregovaranje ili dijalog;

4) komunikacija između naručilaca i privrednih subjekata u vezi sa dodatnim informacijama i pojašnjenjima potrebnim za pripremanje i podnošenje ponude ili prijave;

5) podnošenje i otvaranje ponuda, prijava, planova i dizajna;

6) komunikacija između naručilaca i ponuđača u vezi sa podnošenjem, dopunama ili pojašnjenjima ponude, prijave i ispravlјanjem računskih grešaka;

7) komunikacija između naručilaca i ponuđača u vezi sa podnošenjem dokaza o ispunjenosti kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta;

8) objavlјivanje i dostavlјanje odluka koje je naručilac dužan da objavi i dostavi, u skladu sa ovim zakonom;

9) komunikacija između Kancelarije za javne nabavke i naručilaca u vezi sa članom 62. st. 2. i 3. ovog zakona;

10) podnošenje zahteva za zaštitu prava
i drugih podnesaka u postupku zaštite
prava
i objavlјivanje odluka Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki.

Komunikacija i razmena podataka elektronskim sredstvima na Portalu javnih nabavki, koje se odnose na podnošenje dela ponude, prijave, plana ili dizajna, nisu obavezni ako:

1) zbog specijalizovane prirode nabavke korišćenje elektronskih sredstava zahteva posebne alate, opremu ili formate datoteka koji nisu opštedostupni ili nisu podržani kroz opštedostupne aplikacije;

2) aplikacije koje podržavaju formate datoteka odgovarajuće za opis ponuda koriste formate datoteka koji ne mogu da se obrade bilo kojom drugom otvorenom ili opštedostupnom aplikacijom ili se na njih primenjuje sistem zaštite vlasničke licence, pa naručilac ne može da ih preuzima niti da koristi na dalјinu;

3) korišćenje elektronskih sredstava zahteva specijalizovanu kancelarijsku opremu koja nije široko dostupna naručiocima;

4) određeni predmeti kao što su uzorci, projekti, makete i slično ne mogu da se dostave elektronskim sredstvima;

5) je neophodno dostaviti originale dokumenata koji ne mogu da se dostave elektronskim sredstvima;

6) se na nabavku primenjuju odredbe ovog zakona kojim se uređuju javne nabavke za potrebe odbrane i bezbednosti.

Komunikacija se, u slučajevima iz stava 3. ovog člana, odvija putem pošte, kurirske službe, odnosno njihovim kombinovanjem sa elektronskim sredstvima.

Naručilac nije dužan da primeni elektronska sredstva u onoj meri u kojoj je potrebno korišćenje drugih sredstava osim elektronskih, zbog povrede bezbednosti elektronskih sredstava ili zbog zaštite naročito osetlјivih informacija, uklјučujući i poverlјive podatke iz člana 39. ovog zakona, koji zahtevaju nivo zaštite koja ne može da bude u dovolјnoj meri osigurana elektronskim alatima i uređajima koji su ili opštedostupni privrednim subjektima ili im mogu biti dostupni na drugi način, alternativnim sredstvom pristupa.

Ako besplatan, neograničen i nesmetan direktan pristup konkursnoj dokumentaciji ne može da se obezbedi elektronskim sredstvima iz razloga propisanih u st. 3. i 5. ovog člana naručilac u javnom pozivu određuje način na koji se konkursna dokumentacija preuzima, odnosno mere koje se zahtevaju u svrhu zaštite poverlјivih podataka.

Naručilac je dužan da u konkursnoj dokumentaciji i u izveštaju o postupku javne nabavke obrazloži razloge primene sredstava komunikacije koja nisu elektronska sredstva, u skladu sa st. 3. i 5. ovog člana.

*Službeni
glasnik RS, broj 92/2023

Usmena komunikacija

Član 46.

Komunikacija naručioca i privrednih subjekata u postupku javne nabavke izuzetno može da se vrši usmenim putem ako se ta komunikacija ne odnosi na bitne elemente postupka javne nabavke i ako ovim zakonom drugačije nije propisano, pod uslovom da je njena sadržina u zadovolјavajućoj meri dokumentovana.

Bitni elementi postupka javne nabavke, u smislu stava 1. ovog člana, uklјučuju dokumentaciju o nabavci, prijave i ponude.

Usmena komunikacija sa privrednim subjektima koja bi mogla značajno da utiče na sadržinu i ocenu ponuda mora da bude u zadovolјavajućoj meri i na odgovarajući način dokumentovana, putem sastavlјanja pisanih beleški ili zapisnika, audiosnimaka ili sažetaka glavnih elemenata komunikacije i sl.

Alternativno sredstvo pristupa

Član 47.

Ako je to naročito potrebno, naručilac može da zahteva korišćenje alata i uređaja koji nisu široko dostupni, pod uslovom da ponudi alternativno sredstvo pristupa.

Smatra se da naručilac nudi odgovarajuće alternativno sredstvo pristupa ako:

1) omogući besplatan neograničen i nesmetan direktan pristup elektronskim putem tim alatima i uređajima od dana objavlјivanja oglasa ili od dana kad je poslat poziv za podnošenje prijave i ako u tekstu oglasa ili poziva za podnošenje prijave navede internet adresu na kojoj su ti alati i uređaji dostupni;

2) osigura da ponuđači koji nemaju pristup tim alatima i uređajima ili koji nemaju mogućnost da ih u datom vremenskom roku pribave, pod uslovom da za nedostatak pristupa nije odgovoran ponuđač, mogu da pristupe postupku nabavke korišćenjem privremenih tokena besplatno dostupnih putem interneta ili

3) podrži alternativni kanal za elektronsko podnošenje ponuda.

Naručilac može da u slučaju ugovora o javnoj nabavci radova ili sprovođenja konkursa za dizajn zahteva korišćenje posebnih elektronskih alata poput virtuelnih prikaza modela zgrade ili sl., s tim da tada mora da omogući alternativno sredstvo pristupa, dok takvi alati ne postanu opštedostupni.

Član 48.

Zahtevi u vezi sa alatima i uređajima za elektronski prenos i podnošenje ponuda, prijava, planova i dizajna na Portalu javnih nabavki navedeni su u Prilogu 3. ovog zakona.

18. Sprečavanje korupcije i sukoba interesa

Opšte mere za sprečavanje korupcije

Član 49.

Naručilac je u obavezi da preduzme sve potrebne mere kako ne bi došlo do korupcije u planiranju javnih nabavki, u postupku javne nabavke ili tokom izvršenja ugovora o javnoj nabavci, kako bi se korupcija pravovremeno otkrila, kako bi bile otklonjene ili umanjene štetne posledice korupcije i kako bi učesnici u korupciji bili kažnjeni, u skladu sa zakonom.

Naručilac je dužan da posebnim aktom bliže uredi način planiranja, sprovođenja postupka javne nabavke i praćenja izvršenja ugovora o javnoj nabavci (način komunikacije, pravila, obaveze i odgovornost lica i organizacionih jedinica), način planiranja i sprovođenja nabavki na koje se zakon ne primenjuje, kao i nabavki društvenih i drugih posebnih usluga.

Akt iz stava 2. ovog člana naručilac je dužan da objavi na svojoj internet stranici.

Sukob interesa

Član 50.

Naručilac je dužan da preduzme sve mere u cilјu utvrđivanja, sprečavanja i otklanjanja sukoba interesa u vezi sa postupkom javne nabavke, da bi se izbeglo narušavanje načela obezbeđenja konkurencije i jednakosti privrednih subjekata.

Sukob interesa između naručioca i privrednog subjekta obuhvata situacije u kojima predstavnici naručioca koji su uklјučeni u sprovođenje tog postupka ili mogu da utiču na ishod tog postupka, imaju direktan ili indirektan finansijski, ekonomski ili drugi privatni interes, za koji bi se moglo smatrati da dovodi u pitanje njihovu nepristrasnost i nezavisnost u tom postupku.

Sukob interesa u smislu stava 2. ovog člana naročito uklјučuje sledeće slučajeve:

1) ako predstavnik naručioca učestvuje u upravlјanju privrednog subjekta ili

2) ako predstavnik naručioca ima više od 1% udela, odnosno akcija privrednog subjekta.

Predstavnikom naručioca u smislu stava 2. ovog člana naročito se smatra:

1) rukovodilac naručioca odnosno odgovorno lice naručioca, član upravnog, izvršnog ili nadzornog odbora naručioca;

2) član komisije za javnu nabavku, odnosno lice koje sprovodi postupak javne nabavke.

Privrednim subjektom u smislu stava 2. ovog člana smatra se ponuđač, član grupe ponuđača i podizvođač.

St. 2. i 3. ovog člana primenjuju se i na povezana lica predstavnika naručioca iz stava 4. ovog člana, i to lica koja su u: krvnom srodstvu u pravoj liniji; pobočnom srodstvu zaklјučno sa trećim stepenom srodstva; tazbinskom srodstvu zaklјučno s drugim stepenom srodstva; odnosu usvojitelјa i usvojenika; braku, bez obzira da li je brak prestao ili nije; vanbračnoj zajednici; odnosu staratelјa i štićenika.

Predstavnik naručioca iz stava 4. ovog člana dužan je da se izuzme iz postupka javne nabavke ukoliko u bilo kojoj fazi tog postupka dođe do saznanja o postojanju sukoba interesa.

Nakon otvaranja ponuda ili prijava, predstavnik naručioca iz stava 4. tačka 2) ovog člana potpisuje izjavu o postojanju ili nepostojanju sukoba interesa.

II. Postupci javne nabavke

1. Vrste postupaka

Opšte odredbe

Član 51.

Postupci javne nabavke su:

1) otvoreni postupak;

2) restriktivni postupak;

3) konkurentni postupak sa pregovaranjem;

4) konkurentni dijalog;

5) pregovarački postupak sa objavlјivanjem javnog poziva;

6) partnerstvo za inovacije;

7) pregovarački postupak bez objavlјivanja javnog poziva.

Dodelu ugovora javni naručilac po pravilu vrši u otvorenom ili restriktivnom postupku, a može da vrši i u drugim postupcima javne nabavke ako su za to ispunjeni uslovi propisani ovim zakonom, izuzev pregovaračkog postupka sa objavlјivanjem javnog poziva.

Dodelu ugovora sektorski naručilac po pravilu vrši u otvorenom postupku, restriktivnom postupku, pregovaračkom postupku sa objavlјivanjem ili konkurentnom dijalogu, a može da vrši i u drugim postupcima javne nabavke ako su za to ispunjeni uslovi propisani ovim zakonom, izuzev u konkurentnom postupku sa pregovaranjem.

Otvoreni postupak

Član 52.

Otvoreni postupak je postupak u kome svi zainteresovani privredni subjekti mogu da podnesu ponudu.

Naručilac je dužan da u otvorenom postupku objavi javni poziv.

Minimalni rok za podnošenje ponuda u otvorenom postupku je:

1) 35 dana od dana slanja na objavlјivanje javnog poziva, za javnu nabavku čija je procenjena vrednost jednaka ili veća od iznosa evropskih pragova;

2) 25 dana od dana slanja na objavlјivanje javnog poziva, za javnu nabavku čija je procenjena vrednost manja od iznosa evropskih pragova;

3) 15 dana od dana slanja na objavlјivanje javnog poziva, za nabavku radova čija je procenjena vrednost niža od 30.000.000 dinara;

4) deset dana od dana slanja na objavlјivanje javnog poziva, za nabavku dobara i usluga čija je procenjena vrednost niža od 10.000.000 dinara.

U slučaju objavlјivanja prethodnog informativnog obaveštenja ili periodičnog indikativnog obaveštenja, naručilac može minimalni rok za podnošenje ponuda iz stava 3. tač. 1) i 2) ovog člana da skrati na 15 dana, pod uslovom iz člana 107. stav 6. i člana 108. stav 14. ovog zakona.

Rokove za podnošenje ponuda iz stava 3. tač. 1) i 2) ovog člana naručilac može da skrati za pet dana, kada ponude mogu da se podnesu elektronskim sredstvima.

Naručilac može da odredi kraći rok za podnošenje ponuda, ali ne kraći od 15 dana od dana slanja na objavlјivanje javnog poziva, ako rok iz stava 3. tač. 1) i 2) ovog člana nije primeren iz razloga opravdane hitnosti, za koju naručilac poseduje valјane dokaze.

U slučaju iz člana 45. stav 6. ovog zakona, minimalni rokovi za podnošenje ponuda iz stava 3. ovog člana produžavaju se za pet dana, osim u hitnim situacijama iz stava 6. ovog člana.

U slučajevima iz stava 3. tač. 3) i 4) ovog člana naručilac može da, istovremeno sa slanjem na objavlјivanje javnog poziva, uputi poziv privrednim subjektima koji su prema njegovim saznanjima sposobni da izvrše nabavku.

Restriktivni postupak

Član 53.

Restriktivni postupak je postupak koji se sprovodi u dve faze u kome svi zainteresovani privredni subjekti u prvoj fazi mogu da podnesu prijavu, a samo kandidati kojima je priznata kvalifikacija mogu u drugoj fazi da budu pozvani da podnesu ponudu.

Naručilac je dužan da u prvoj fazi restriktivnog postupka objavi javni poziv.

Minimalni rok za podnošenje prijava u restriktivnom postupku je:

1) 30 dana od dana slanja na objavlјivanje javnog poziva za javnu nabavku čija je procenjena vrednost jednaka ili veća od iznosa evropskih pragova, odnosno od dana slanja poziva za podnošenje prijave kada sektorski naručilac koristi periodično indikativno obaveštenje kao javni poziv u skladu sa članom 108. ovog zakona;

2) 20 dana od dana slanja na objavlјivanje javnog poziva za javnu nabavku čija je procenjena vrednost manja od iznosa evropskih pragova odnosno od dana slanja poziva za podnošenje prijave kada sektorski naručilac koristi periodično indikativno obaveštenje kao javni poziv u skladu sa članom 108. ovog zakona.

Naručilac može da odredi kraći rok za podnošenje prijava, ali ne kraći od 15 dana, ako rok iz stava 3. ovog člana nije primeren iz razloga opravdane hitnosti, za koju naručilac poseduje valјane dokaze.

Naručilac blagovremeno podnete prijave ocenjuje na osnovu kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta koji su navedeni u dokumentaciji o nabavci, o čemu sačinjava izveštaj i svakom kandidatu kome je priznata kvalifikacija dostavlјa obaveštenje o priznavanju kvalifikacije, a kandidatu kome nije priznata kvalifikacija odluku sa obrazloženjem razloga zbog kojih mu nije priznata kvalifikacija, vodeći računa da ne otkriva informacije o ostalim kandidatima.

Naručilac može, u skladu sa članom 64. ovog zakona, da ograniči broj kandidata kojima je priznata kvalifikacija koje će pozvati da podnesu ponude, u kojem slučaju je dužan da kandidatima kojima je priznata kvalifikacija koji neće biti pozvani da podnesu ponude dostavi odluku sa obrazloženjem, vodeći računa da ne otkriva informacije o ostalim kandidatima.

Član 54.

U drugoj fazi restriktivnog postupka naručilac dostavlјa poziv za podnošenje ponuda kandidatima koje nije isklјučio iz postupka javne nabavke.

Minimalni rok za podnošenje ponuda kada postupak sprovodi javni naručilac je:

1) 30 dana od dana slanja poziva za podnošenje ponuda, za javnu nabavku čija je procenjena vrednost jednaka ili veća od iznosa evropskih pragova;

2) 15 dana od dana slanja poziva za podnošenje ponuda, za javnu nabavku čija je procenjena vrednost manja od iznosa evropskih pragova.

Sektorski naručioci mogu da odrede rok za podnošenje ponuda uz saglasnost svih kandidata tako da svi kandidati u postupku imaju isti rok za pripremu i podnošenje svojih ponuda.

Ako ne postoji saglasnost o roku za podnošenje ponuda iz stava 3. ovog člana, minimalni rok za podnošenje ponuda je najmanje deset dana od dana slanja poziva za podnošenje ponuda.

Ako je javni naručilac objavio prethodno informativno obaveštenje minimalni rok za podnošenje ponuda iz stava 2. ovog člana može da se skrati na deset dana, pod uslovom iz člana 107. stav 6. ovog zakona.

Javni naručilac može da odredi kraći rok za podnošenje ponuda, ali ne kraći od deset dana od dana slanja poziva za podnošenje ponuda, ako rok iz stava 2. ovog člana nije primeren iz razloga opravdane hitnosti, za koju javni naručilac poseduje valјane dokaze.

Rok za podnošenje ponuda iz stava 2. ovog člana javni naručilac može da skrati za pet dana, kada ponude u restriktivnom postupku mogu da se podnesu elektronskim sredstvima.

U slučaju iz člana 45. stav 6. ovog zakona minimalni rokovi za podnošenje ponuda iz stava 2. ovog člana produžavaju se za pet dana, osim u hitnim situacijama iz stava 6. ovog člana.

Konkurentni postupak sa pregovaranjem

Član 55.

Javni naručilac može da sprovodi konkurentni postupak sa pregovaranjem za javnu nabavku dobara, usluga ili radova u sledećim slučajevima:

1) potrebe javnog naručioca ne mogu da se zadovolјe bez prilagođavanja lako dostupnih rešenja;

2) ugovor obuhvata projektovanje ili inovativna rešenja;

3) ugovor ne može da se dodeli bez prethodnih pregovora zbog specifičnih okolnosti koje se odnose na prirodu, složenost, pravnu ili finansijsku strukturu predmeta javne nabavke ili s njima povezanim rizicima;

4) javni naručilac ne može sa dovolјnom preciznošću da utvrdi tehničke specifikacije predmeta nabavke, u smislu člana 98. st. 2–5. ovog zakona;

5) u prethodno sprovedenom otvorenom ili restriktivnom postupku kada su sve ponude bile neprihvatlјive.

Svaki zainteresovani privredni subjekt može da podnese prijavu, u skladu sa javnim pozivom koji objavlјuje javni naručilac.

U slučaju iz stava 1. tačka 5) ovog člana, javni naručilac nije dužan da objavi javni poziv iz stava 2. ovog člana, ako u taj postupak pozove da podnesu početne ponude sve i isklјučivo ponuđače koji su u otvorenom ili restriktivnom postupku podneli ponudu i ispunili kriterijume za kvalitativni izbor privrednog subjekta i ako početni uslovi javne nabavke nisu bitno izmenjeni.

Javni naručilac je dužan da u dokumentaciji o nabavci odredi kriterijume za kvalitativni izbor privrednog subjekta, kriterijume za dodelu ugovora, predmet nabavke sa opisom potreba i zahtevanih karakteristika dobara, usluga ili radova, uz navođenje koji elementi opisa potreba i zahtevanih karakteristika dobara, usluga ili radova predstavlјaju minimalne zahteve koje sve ponude treba da ispune i koje ne može da menja tokom postupka.

Informacije u dokumentaciji o nabavci moraju da budu dovolјno jasne i precizne da bi privredni subjekti mogli da utvrde prirodu i obim nabavke, da bi procenili svoj interes za podnošenje prijava.

Minimalni rok za podnošenje prijava je:

1) 30 dana od dana slanja na objavlјivanje javnog poziva za javnu nabavku čija je procenjena vrednost jednaka ili veća od iznosa evropskih pragova;

2) 20 dana od dana slanja na objavlјivanje javnog poziva za javnu nabavku čija je procenjena vrednost manja od iznosa evropskih pragova.

Javni naručilac može da odredi kraći rok za podnošenje prijava, ali ne kraći od 15 dana, ako rok iz stava 6. ovog člana nije primeren iz razloga opravdane hitnosti, za koju javni naručilac poseduje valјane dokaze.

Javni naručilac blagovremeno podnete prijave ocenjuje na osnovu kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta navedenih u dokumentaciji o nabavci, o čemu sačinjava izveštaj i svakom kandidatu kome je priznata kvalifikacija dostavlјa obaveštenje o priznavanju kvalifikacije, a kandidatu kome nije priznata kvalifikacija odluku sa obrazloženjem razloga zbog kojih mu nije priznata kvalifikacija, u svakom slučaju vodeći računa da ne otkriva informacije o ostalim kandidatima.

Javni naručilac može, u skladu sa članom 64. ovog zakona, da ograniči broj kandidata kojima je priznata kvalifikacija koje će pozvati da podnesu početne ponude, u kojem slučaju je dužan da kandidatima kojima je priznata kvalifikacija koji neće biti pozvani da podnesu početne ponude dostavi odluku sa obrazloženjem, vodeći računa da ne otkriva informacije o ostalim kandidatima.

Član 56.

Javni naručilac dostavlјa poziv za podnošenje početnih ponuda kandidatima koje nije isklјučio iz postupka javne nabavke.

Minimalni rok za podnošenje početnih ponuda je:

1) 30 dana od dana slanja poziva za podnošenje početnih ponuda, za javnu nabavku čija je procenjena vrednost jednaka ili veća od iznosa evropskih pragova;

2) 20 dana od dana slanja poziva za podnošenje početnih ponuda, za javnu nabavku čija je procenjena vrednost manja od iznosa evropskih pragova.

U slučaju objavlјivanja prethodnog informativnog obaveštenja minimalni rok za podnošenje početnih ponuda iz stava 2. ovog člana može da se skrati na deset dana, pod uslovom iz člana 107. stav 6. ovog zakona.

Javni naručilac može da odredi kraći rok za podnošenje početnih ponuda, ali ne kraći od deset dana od dana slanja poziva za podnošenje početnih ponuda, ako rok iz stava 2. ovog člana nije primeren iz razloga opravdane hitnosti, za koju javni naručilac poseduje valјane dokaze.

Rok za podnošenje početnih ponuda iz stava 2. ovog člana javni naručilac može da skrati za pet dana, kada ponude mogu da se podnesu elektronskim sredstvima.

U slučaju iz člana 45. stav 6. ovog zakona minimalni rokovi za podnošenje početnih ponuda iz stava 2. ovog člana produžavaju se za pet dana, osim u hitnim situacijama iz stava 4. ovog člana.

Javni naručilac pregovara o početnim i svim sledećim ponudama sa ponuđačima da bi pobolјšali njihovu sadržinu, osim u slučaju konačne ponude i o tome sačinjava zapisnik o pregovaranju.

Izuzetno od stava 7. ovog člana, ugovor o javnoj nabavci može da se dodeli bez pregovaranja, na osnovu početnih ponuda, ako je takva mogućnost bila predviđena u javnom pozivu.

Minimalni zahtevi koji se odnose na opis potreba i zahtevanih karakteristika dobara, usluga ili radova i kriterijumi za dodelu ugovora navedeni u dokumentaciji o nabavci ne mogu da budu predmet pregovaranja.

Javni naručilac dužan je da tokom pregovora obezbedi jednako postupanje prema svim ponuđačima i ne može da pruža informacije na diskriminatorski način koji bi pojedini ponuđači mogli da koriste na štetu drugih.

Javni naručilac može da pregovara u uzastopnim fazama da bi se smanjio broj ponuda o kojima će da pregovara, primenjujući kriterijume za dodelu ugovora navedene u dokumentaciji o nabavci.

Javni naručilac je dužan da u dokumentaciji o nabavci odredi da li će koristiti mogućnost iz stava 11. ovoga člana.

Javni naručilac je dužan da odluku o isklјučenju ponuđača iz dalјeg toka pregovora dostavi ponuđačima koji neće biti pozvani u sledeću fazu postupka.

Javni naručilac je dužan da u pisanoj formi istovremeno obavesti sve ponuđače čije ponude nisu isklјučene iz dalјeg toka pregovora o svim izmenama tehničkih specifikacija ili druge dokumentacije o nabavci, osim onih koje predstavlјaju minimalne zahteve i ako je potrebno da omogući da ponuđači imaju dovolјno vremena da pripreme i ponovo podnesu izmenjene ponude.

Javni naručilac je dužan da ponuđače koji nisu isklјučeni iz dalјeg toka pregovora obavesti o završetku pregovora i da odredi jedinstveni rok za podnošenje konačnih ponuda.

Javni naručilac je dužan da proveri da li su konačne ponude, u skladu s minimalnim zahtevima koji su navedeni u dokumentaciji o nabavci, oceni konačne ponude i da dodeli ugovor o javnoj nabavci na osnovu kriterijuma za dodelu ugovora.

Konkurentni dijalog

Član 57.

Javni naručilac može da koristi konkurentni dijalog za nabavku dobara, usluga ili radova pod uslovima iz člana 55. stav 1. ovog zakona, a sektorski naručilac može da koristi ovaj postupak bez obzira na uslove iz člana 55. stav 1. ovog zakona.

Javni naručilac dužan je da objavi javni poziv, a sektorski naručilac dužan je da objavi javni poziv ili periodično indikativno obaveštenje ili obaveštenje o uspostavlјanju sistema kvalifikacije.

Izuzetno, u slučaju iz člana 55. stav 1. tačka 5) ovog zakona, javni naručilac nije dužan da objavi javni poziv ako u taj postupak pozove sve i isklјučivo ponuđače koji su u otvorenom ili restriktivnom postupku podneli ponudu i ispunili kriterijume za kvalitativni izbor privrednog subjekta.

Javni naručilac je dužan da kriterijume za dodelu ugovora i okvirne rokove za sprovođenje postupka navede u javnom pozivu, a sektorski naručilac u javnom pozivu ili periodičnom indikativnom obaveštenju ili obaveštenju o uspostavlјanju sistema kvalifikacije, a svoje potrebe i zahteve mogu da navedu i u opisnoj dokumentaciji.

Naručilac može da predvidi nagrade ili isplate za učesnike u dijalogu.

Član 58.

U konkurentnom dijalogu svaki zainteresovani privredni subjekt može da podnese prijavu.

Minimalni rok za podnošenje prijave je:

1) 30 dana od dana slanja na objavlјivanje javnog poziva, za javnu nabavku čija je procenjena vrednost jednaka ili veća od iznosa evropskih pragova;

2) 20 dana od dana slanja na objavlјivanje javnog poziva, za javnu nabavku čija je procenjena vrednost manja od iznosa evropskih pragova.

Naručilac ocenjuje blagovremeno podnete prijave na osnovu kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta koji su navedeni u dokumentaciji o nabavci, o čemu sačinjava izveštaj i svakom kandidatu kome je priznata kvalifikacija dostavlјa obaveštenje o priznavanju kvalifikacije, a kandidatu kome nije priznata kvalifikacija odluku sa obrazloženjem razloga zbog kojih mu nije priznata kvalifikacija, vodeći računa da ne otkriva informacije o ostalim kandidatima.

Naručilac može, u skladu sa članom 64. ovog zakona, da ograniči broj kandidata kojima je priznata kvalifikacija koje će pozvati na dijalog, u kojem slučaju je dužan da kandidatima kojima je priznata kvalifikacija koji neće biti pozvani na dijalog dostavi odluku sa obrazloženjem, vodeći računa da ne otkriva informacije o ostalim kandidatima.

Naručilac dostavlјa poziv za učešće u dijalogu kandidatima kojima je priznata kvalifikacija, odnosno koje nije isklјučio iz postupka javne nabavke.

Naručilac dijalog počinje sa cilјem pronalaženja i utvrđivanja jednog ili više rešenja koja najbolјe zadovolјavaju potrebe naručioca i o tome sastavlјa zapisnik.

Tokom dijaloga naručilac može sa kandidatima da razmotri sve elemente nabavke, s tim da mora da obezbedi jednako postupanje prema svim kandidatima, a naročito ne sme da pruža informacije na diskriminatorski način koje bi pojedini kandidati mogli da koriste na štetu drugih.

Naručilac ne može bez saglasnosti kandidata ili ponuđača koji učestvuju u dijalogu da drugim učesnicima postupka otkrije predložena rešenja ili poverlјive informacije koje je taj kandidat ili ponuđač dostavio, pri čemu saglasnost može da se da samo za otkrivanje pojedinačno određenih informacija i ne može da bude opšte prirode.

Naručilac može da sprovodi dijalog u uzastopnim fazama da bi se smanjio broj rešenja o kojima će se raspravlјati tokom faze dijaloga, primenjujući kriterijume za dodelu ugovora navedene u dokumentaciji o nabavci.

U slučaju iz stava 9. ovog člana, naručilac je dužan da u dokumentaciji o nabavci odredi da li će koristiti tu mogućnost.

Naručilac je dužan da odluku o odbijanju rešenja dostavi učesniku u dijalogu čije rešenje je odbijeno.

Naručilac nastavlјa dijalog sve dok ne utvrdi jedno ili više rešenja koja mogu da zadovolјe njegove potrebe.

Naručilac je dužan da učesnike u dijalogu čija rešenja nisu odbijena obavesti o završetku dijaloga i istovremeno ih pozove da podnesu konačne ponude na osnovu jednog ili više rešenja predstavlјenih i bliže objašnjenih tokom dijaloga.

Konačne ponude treba da sadrže sve zahtevane elemente neophodne za izvršenje predmeta nabavke.

Naručilac može da traži od ponuđača da razjasne, preciziraju i prilagode konačne ponude ili da pruže dodatne informacije, s tim da na taj način ne mogu da se izmene osnovni elementi konačne ponude ili predmeta nabavke iz dokumentacije o nabavci, ako bi takve izmene mogle da dovedu do narušavanja konkurencije ili bi za posledicu mogle da imaju diskriminaciju.

Naručilac je dužan da oceni konačne ponude na osnovu kriterijuma za dodelu ugovora koji su navedeni u javnom pozivu ili opisnoj dokumentaciji.

U konkurentnom dijalogu kriterijum za dodelu ugovora je isklјučivo najbolјi odnos cene i kvaliteta.

Nakon ocene konačnih ponuda naručilac može da vodi pregovore sa ponuđačem za koga je utvrdio da je podneo ponudu koja predstavlјa najbolјi odnos cene i kvaliteta, da bi se potvrdile finansijske obaveze ili drugi uslovi sadržani u ponudi preciziranjem uslova ugovora, pod uslovom da to nema za posledicu materijalne izmene osnovnih elemenata ponude ili predmeta nabavke, uklјučujući potrebe i zahteve utvrđene u javnom pozivu ili opisnoj dokumentaciji, kao i da se ne narušava tržišna utakmica i ne prouzrokuje diskriminacija.

Partnerstvo za inovacije

Član 59.

Partnerstvo za inovacije ima za cilј razvoj inovativnih dobara, usluga ili radova i njihovu naknadnu nabavku pod uslovom da je u skladu sa stepenom izrade i maksimalnim troškovima dogovorenim između naručioca i učesnika u partnerstvu za inovacije.

Naručilac može da sprovodi postupak partnerstva za inovacije ako ima potrebu za inovativnim dobrima, uslugama ili radovima, koju ne može da zadovolјi nabavkom dobara, usluga ili radova koji su dostupni na tržištu.

Partnerstvo za inovacije sprovodi se u više uzastopnih faza, poštujući redosled radnji u procesu istraživanja i inovacija koji mogu da uklјuče proizvodnju dobara, pružanje usluga ili izvršenje radova.

U postupku partnerstva za inovacije utvrđuju se privremeni cilјevi koje partneri treba da ostvare u pojedinoj fazi i plaćanje naknade u odgovarajućim iznosima.

Na osnovu cilјeva iz stava 4. ovog člana, naručilac može da raskine partnerstvo za inovacije nakon svake faze ili u slučaju partnerstva za inovacije sa nekoliko partnera, da smanji broj partnera raskidanjem pojedinačnih ugovora, pod uslovom da je u konkursnoj dokumentaciji predvideo te mogućnosti i uslove za njihovo korišćenje.

Naručilac je dužan da osigura da struktura partnerstva za inovacije, a posebno trajanje i vrednost pojedinih faza, odražava stepen inovacije ponuđenog rešenja, kao i tok aktivnosti istraživanja i razvoja koje su potrebne za razvoj inovativnog rešenja koje nije dostupno na tržištu.

Procenjena vrednost dobara, usluga ili radova ne sme da bude nesrazmerna u odnosu na ulaganja koja su potrebna za njihov razvoj.

U partnerstvu za inovacije kriterijum za dodelu ugovora je isklјučivo najbolјi odnos cene i kvaliteta.

Član 60.

Naručilac koji namerava da dodeli ugovor o javnoj nabavci u postupku partnerstva za inovacije dužan je da objavi javni poziv.

Naručilac je dužan da u konkursnoj dokumentaciji odredi opis potreba za inovativnim dobrima, uslugama ili radovima i da navede elemente opisa koji čine minimalne zahteve koje sve ponude treba da zadovolјe.

Podaci u konkursnoj dokumentaciji moraju da budu dovolјno jasni i precizni da bi privredni subjekti mogli da identifikuju prirodu i obim traženog rešenja i da procene interes za učešće u postupku.

Naručilac je dužan da u konkursnoj dokumentaciji odredi način na koji će se urediti prava intelektualne svojine.

Naručilac može da uspostavi partnerstvo za inovacije sa jednim ili više partnera, sprovodeći odvojene aktivnosti istraživanja i razvoja.

U partnerstvu za inovacije svaki zainteresovani privredni subjekt može da podnese prijavu.

Minimalni rok za podnošenje prijava je:

1) 30 dana od dana slanja na objavlјivanje javnog poziva, za javnu nabavku čija je procenjena vrednost jednaka ili veća od iznosa evropskih pragova;

2) 20 dana od dana slanja na objavlјivanje javnog poziva, za javnu nabavku čija je procenjena vrednost manja od iznosa evropskih pragova.

Naručilac pri izboru kandidata može da primenjuje kriterijume koji se odnose na sposobnost privrednih subjekata u oblasti istraživanja i razvoja i razvoja i sprovođenja inovativnih rešenja.

Naručilac ocenjuje blagovremeno podnete prijave na osnovu kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta koji su navedeni u dokumentaciji o nabavci, o čemu sačinjava izveštaj i svakom kandidatu kome je priznata kvalifikacija dostavlјa obaveštenje o priznavanju kvalifikacije, a kandidatu kome nije priznata kvalifikacija odluku sa obrazloženjem razloga zbog kojih mu nije priznata kvalifikacija, vodeći računa da ne otkriva informacije o ostalim kandidatima.

Naručilac može, u skladu sa članom 64. ovog zakona, da ograniči broj kandidata kojima je priznata kvalifikacija koje će pozvati na pregovore, u kojem slučaju je dužan da kandidatima kojima je priznata kvalifikacija koji neće biti pozvani u pregovore dostavi odluku sa obrazloženjem, vodeći računa da ne otkriva informacije o ostalim kandidatima.

Naručilac dostavlјa poziv za podnošenje početnih ponuda kandidatima koje nije isklјučio iz postupka javne nabavke.

Naručilac pregovara o početnim i svim sledećim ponudama sa ponuđačima da bi pobolјšali njihovu sadržinu, osim u slučaju konačne ponude i o tome sastavlјa zapisnik.

O minimalnim zahtevima i kriterijumima za dodelu ugovora, koji su navedeni u dokumentaciji o nabavci nije dopušteno da se pregovara.

Naručilac je dužan da tokom pregovora obezbedi jednako postupanje prema svim ponuđačima i ne sme da pruža informacije na diskriminatorski način koje bi pojedini ponuđači mogli da koriste na štetu drugih.

Naručilac može da sprovodi pregovore u uzastopnim fazama da bi se smanjio broj ponuda o kojima treba da pregovara, primenjujući kriterijume za dodelu ugovora koji su navedeni u javnom pozivu, pozivu za podnošenje prijava ili konkursnoj dokumentaciji.

U slučaju iz stava 15. ovog člana, naručilac je dužan da u dokumentaciji o nabavci odredi da li će koristiti tu mogućnost.

Naručilac je dužan da odluku o isklјučenju iz dalјeg toka pregovora dostavi ponuđačima koji neće biti pozvani u sledeću fazu postupka.

Naručilac je dužan da u pisanoj formi istovremeno obavesti sve ponuđače čije ponude nisu isklјučene iz dalјeg toka pregovora o svim izmenama tehničkih specifikacija ili druge dokumentacije o nabavci, osim onih koje predstavlјaju minimalne zahteve i ako je potrebno da omogući da ponuđači imaju dovolјno vremena da pripreme i ponovo podnesu izmenjene ponude.

Naručilac je dužan da preostale ponuđače obavesti o završetku pregovora i da odredi jedinstveni rok za podnošenje konačnih ponuda.

Naručilac je dužan da proveri da li su konačne ponude, u skladu s minimalnim zahtevima navedenim u dokumentaciji o nabavci, oceni konačne ponude i dodeli ugovor o javnoj nabavci na osnovu kriterijuma za dodelu ugovora.

Pregovarački postupak bez objavlјivanja javnog poziva

Član 61.

Naručilac može da sprovodi pregovarački postupak bez objavlјivanja javnog poziva:

1) ako samo određeni privredni subjekt može da isporuči dobra, pruži usluge ili izvede radove, iz bilo kojeg od sledećih razloga:

(1) cilј nabavke je stvaranje ili kupovina jedinstvenog umetničkog dela ili umetničkog izvođenja;

(2) nepostojanje konkurencije iz tehničkih razloga ili

(3) zbog zaštite ekskluzivnih prava, uklјučujući prava intelektualne svojine;

2) u meri u kojoj je to neophodno, ako zbog izuzetne hitnosti prouzrokovane događajima koje naručilac nije mogao da predvidi, nije moguće postupiti u rokovima određenim za otvoreni postupak ili restriktivni postupak ili konkurentni postupak sa pregovaranjem ili pregovarački postupak sa objavlјivanjem, s tim da okolnosti kojima naručilac opravdava izuzetnu hitnost ne smeju da budu prouzrokovane njegovim postupanjem.

Razlozi iz stava 1. tačka 1) podtač. (2) i (3) ovog člana mogu da se primene samo ako ne postoji odgovarajuća alternativa ili zamena, a nepostojanje konkurencije nije rezultat namere da se određenom privrednom subjektu neopravdano da prednost ili da se dovede u nepovolјan položaj.

Naručilac može da sprovodi pregovarački postupak bez objavlјivanja javnog poziva za nabavku dobara:

1) za dodatne isporuke od strane prvobitnog isporučioca namenjene za delimičnu zamenu proizvoda, materijala ili instalacija ili proširenje obima postojećih proizvoda, materijala ili instalacija, ako bi promena isporučioca obavezivala naručioca da nabavlјa materijal koji ima drugačije tehničke karakteristike, što bi prouzrokovalo neusklađenost ili nesrazmerno velike tehničke teškoće u poslovanju i održavanju, s tim da za javne naručioce trajanje takvih ugovora ne sme da bude duže od tri godine;

2) u slučaju javne nabavke dobara koja se kotiraju i kupuju na robnim berzama.

Naručilac može da sprovodi pregovarački postupak bez objavlјivanja javnog poziva za nabavku dobara ili usluga po posebno povolјnim uslovima od isporučioca koji trajno obustavlјa ili je obustavio poslovne aktivnosti, od stečajnog ili likvidacionog upravnika u okviru odgovarajućeg postupka, pogodbe sa poveriocima ili drugog odgovarajućeg postupka prema propisima države privrednog subjekta.

Naručilac može da sprovodi pregovarački postupak bez objavlјivanja javnog poziva za nabavku usluga:

1) nakon konkursa za dizajn koji je sproveden u skladu sa odredbama ovog zakona, kada se u skladu sa pravilima predviđenim u konkursu za dizajn ugovor dodelјuje nagrađenom kandidatu ili jednom od nagrađenih kandidata u konkursu za dizajn u kom se slučaju svi nagrađeni kandidati pozivaju na pregovaranje;

2) za nove usluge koje se sastoje od ponavlјanja sličnih usluga koje se dodelјuju privrednom subjektu sa kojim je naručilac zaklјučio osnovni ugovor, ako su ispunjeni svi sledeći uslovi:

(1) takve usluge su u skladu sa osnovnim projektom za koji je bio zaklјučen osnovni ugovor;

(2) osnovni ugovor je zaklјučen nakon sprovedenog postupka javne nabavke u kome je objavlјen javni poziv;

(3) u dokumentaciji o nabavci za osnovni ugovor bio je naveden obim mogućih usluga koje će se ponavlјati i uslovi pod kojima se one dodelјuju;

(4) u javnom pozivu za osnovni ugovor bila je predviđena mogućnost primene ovog postupka;

(5) pri određivanju procenjene vrednosti nabavke za osnovni ugovor uračunata je ukupna procenjena vrednost novih usluga koje će se ponavlјati i

(6) u slučaju da postupak sprovodi javni naručilac ovaj se postupak sprovodi u roku od tri godine od zaklјučenja osnovnog ugovora.

Naručilac može da sprovodi pregovarački postupak bez objavlјivanja javnog poziva za nabavku radova, za nove radove koji se sastoje od ponavlјanja sličnih radova koji se dodelјuju privrednom subjektu sa kojim je naručilac zaklјučio osnovni ugovor, ako su ispunjeni svi sledeći uslovi:

1) takvi radovi su u skladu s osnovnim projektom za koji je bio zaklјučen osnovni ugovor;

2) osnovni ugovor je zaklјučen nakon sprovedenog postupka javne nabavke u kome je objavlјen javni poziv;

3) u dokumentaciji o nabavci za osnovni ugovor bio je naveden obim mogućih radova koji će se ponavlјati i uslovi pod kojima se oni dodelјuju;

4) u javnom pozivu za osnovni ugovor bila je predviđena mogućnost primene ovog postupka;

5) pri određivanju procenjene vrednosti nabavke za osnovni ugovor uračunata je ukupna procenjena vrednost novih radova koji će se ponavlјati i

6) u slučaju da postupak sprovodi javni naručilac ovaj se postupak sprovodi u roku od tri godine od zaklјučenja osnovnog ugovora.

Javni naručilac može da sprovodi pregovarački postupak bez objavlјivanja javnog poziva ako u otvorenom postupku, odnosno restriktivnom postupku nije dobio nijednu ponudu ili su sve ponude neodgovarajuće, odnosno nijednu prijavu ili nijednu odgovarajuću prijavu, pod uslovom da početni uslovi javne nabavke nisu bitno izmenjeni.

Sektorski naručilac može da sprovodi pregovarački postupak bez objavlјivanja javnog poziva ako nije podneta nijedna ponuda ili nijedna odgovarajuća ponuda ili nijedna prijava ili nijedna odgovarajuća prijava u postupku u kome je prethodno objavlјen javni poziv, pod uslovom da početni uslovi javne nabavke nisu bitno izmenjeni.

Neodgovarajuća ponuda u smislu st. 7. i 8. ovog člana je ponuda koja ne odgovara predmetu javne nabavke, odnosno zahtevanim tehničkim specifikacijama tako da očigledno bez značajnih izmena ne može da zadovolјi potrebe i zahteve naručioca specificirane u konkursnoj dokumentaciji.

Neodgovarajuća prijava u smislu st. 7. i 8. ovog člana je prijava koju je podneo kandidat za kojeg je utvrđeno da ne ispunjava kriterijume za kvalitativni izbor privrednog subjekta.

Javni naručilac može da sprovodi pregovarački postupak bez objavlјivanja javnog poziva za nabavku dobara ako se dobra proizvode isklјučivo za potrebe istraživanja, eksperimentisanja, proučavanja ili razvoja, pod uslovom da se proizvedenom količinom dobara ne ostvaruje dobit ili pokriće troškova istraživanja i razvoja.

Sektorski naručilac može da sprovodi pregovarački postupak bez objavlјivanja javnog poziva za dodelu ugovora isklјučivo za potrebe istraživanja, eksperimentisanja, proučavanja ili razvoja, a ne u cilјu ostvarivanja profita ili pokrića troškova istraživanja i razvoja i ako dodela tog ugovora ne sprečava mogućnost konkurentne dodele budućih ugovora.

Sektorski naručilac može da sprovodi pregovarački postupak bez objavlјivanja javnog poziva za nabavku dobara u slučaju povolјne kupovine kada je dobra moguće nabaviti koristeći posebno povolјnu priliku koja je dostupna samo u vrlo kratkom vremenu po ceni znatno nižoj od uobičajenih tržišnih cena.

Član 62.

Naručilac je dužan da na Portalu javnih nabavki objavi obaveštenje o sprovođenju pregovaračkog postupka bez objavlјivanja javnog poziva koje sadrži obrazloženje osnovanosti primene tog postupka.

U slučaju sprovođenja postupka iz člana 61. stav 1. tač. 1) i 2) ovog zakona, naručilac je dužan da istovremeno sa objavlјivanjem obaveštenja iz stava 1. ovog člana Kancelariji za javne nabavke dostavi obrazloženje i svu dokumentaciju u vezi sa razlozima koji opravdavaju sprovođenje te vrste postupka.

Kancelarija za javne nabavke je dužna da u roku od deset dana od dana prijema obrazloženja i dokumentacije iz stava 2. ovog člana ispita postojanje osnova za sprovođenje pregovaračkog postupka iz člana 61. stav 1. tač. 1) i 2) ovog zakona i naručiocu dostavi mišlјenje o osnovanosti primene ove vrste postupka.

Nakon objavlјivanja obaveštenja iz stava 1. ovog člana naručilac je dužan da u pisanoj formi uputi poziv na pregovaranje jednom ili, ako je moguće, većem broju privrednih subjekata.

Naručilac je dužan da uz poziv iz stava 4. ovog člana dostavi konkursnu dokumentaciju u kojoj određuje kriterijume za kvalitativni izbor privrednog subjekta i kriterijume za dodelu ugovora, predmet nabavke sa opisom potreba i zahtevanih karakteristika dobara, usluga ili radova, uz navođenje koji elementi opisa potreba i zahtevanih karakteristika dobara, usluga ili radova predstavlјaju minimalne zahteve koje sve ponude treba da ispune, kao i elemente ugovora o kojima će pregovarati i način pregovaranja.

O minimalnim zahtevima iz konkursne dokumentacije ne može da se pregovara.

Naručilac je dužan da vodi zapisnik o pregovaranju.

Naručilac je dužan da tokom pregovora obezbedi jednako postupanje prema svim ponuđačima i ne sme da pruža informacije na diskriminatorski način koje bi pojedini ponuđači mogli da koriste na štetu drugih.

Naručilac nije dužan da postupi na način propisan st. 1–6. ovog člana, u slučaju sprovođenja postupka:

1) iz člana 61. stav 1. tačka 2) ovog zakona u cilјu nabavke radi obezbeđivanja osnovnih životnih uslova u slučajevima elementarnih nepogoda ili tehničko-tehnoloških nesreća čije posledice ugrožavaju bezbednost, zdravlјe i živote lјudi, materijalna dobra ili životnu sredinu, u skladu sa propisima kojima se uređuju vanredne situacije i

2) iz člana 61. stav 3. tačka 2) i stav 4. ovog zakona.

Pregovarački postupak sa objavlјivanjem javnog poziva

Član 63.

Sektorski naručilac može da sprovodi pregovarački postupak sa objavlјivanjem javnog poziva koristeći javni poziv, periodično indikativno obaveštenje ili obaveštenje o uspostavlјanju sistema kvalifikacije.

Minimalni rok za podnošenje prijava je:

1) 30 dana od dana slanja na objavlјivanje javnog poziva ili slanja poziva za podnošenje prijave kada se koristi periodično indikativno obaveštenje kao javni poziv u skladu sa članom 108. ovog zakona, za javnu nabavku čija je procenjena vrednost jednaka ili veća od iznosa evropskih pragova;

2) 20 dana od dana slanja na objavlјivanje javnog poziva ili slanja poziva za podnošenje prijave kada se koristi periodično indikativno obaveštenje kao javni poziv u skladu sa članom 108. ovog zakona za javnu nabavku čija je procenjena vrednost manja od iznosa evropskih pragova.

Sektorski naručilac može da odredi kraći rok za podnošenje prijava, ali ne kraći od 15 dana, ako rok iz stava 2. ovog člana nije primeren iz razloga opravdane hitnosti, za koju sektorski naručilac poseduje valјane dokaze.

Sektorski naručilac je dužan da u dokumentaciji o nabavci odredi kriterijume za kvalitativni izbor privrednog subjekta, kriterijume za dodelu ugovora, predmet nabavke sa opisom potreba i zahtevanih karakteristika dobara, usluga ili radova, uz navođenje koji elementi opisa potreba i zahtevanih karakteristika dobara, usluga ili radova predstavlјaju minimalne zahteve koje sve ponude treba da ispune.

Informacije u dokumentaciji o nabavci moraju da budu dovolјno jasne i precizne kako bi privredni subjekti mogli da identifikuju prirodu i obim nabavke i da procene svoj interes za podnošenje prijava.

Sektorski naručilac ocenjuje blagovremeno podnete prijave na osnovu kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta koji su navedeni u dokumentaciji o nabavci, o čemu sačinjava izveštaj i svakom kandidatu kome je priznata kvalifikacija dostavlјa obaveštenje o priznavanju kvalifikacije, a kandidatu kome nije priznata kvalifikacija odluku sa obrazloženjem razloga zbog kojih mu nije priznata kvalifikacija, u svakom slučaju vodeći računa da ne otkriva informacije o ostalim kandidatima.

Sektorski naručilac može, u skladu sa članom 64. ovog zakona, da ograniči broj kandidata kojima je priznata kvalifikacija koje će pozvati da podnesu početne ponude, u kojem slučaju je dužan da kandidatima kojima je priznata kvalifikacija koji neće biti pozvani da podnesu početne ponude dostavi odluku sa obrazloženjem, vodeći računa da ne otkriva informacije o ostalim kandidatima.

Sektorski naručilac dostavlјa poziv za podnošenje početnih ponuda kandidatima kojima je priznata kvalifikacija, odnosno koje nije isklјučio iz postupka javne nabavke.

Rok za podnošenje početnih ponuda sektorski naručilac može da odredi uz saglasnost svih kandidata tako da svi kandidati u postupku imaju isti rok za pripremu i podnošenje svojih ponuda.

Ako ne postoji saglasnost o roku za podnošenje ponuda iz stava 9. ovog člana minimalni rok za podnošenje početnih ponuda je najmanje deset dana od dana slanja poziva za podnošenje početnih ponuda.

U slučaju iz člana 45. stav 6. ovog člana minimalni rok za podnošenje ponuda iz stava 10. ovog člana produžava se za pet dana.

Sektorski naručilac mora tokom pregovora da obezbedi jednako postupanje prema svim ponuđačima i ne sme da pruža informacije na diskriminatorski način koje bi pojedini ponuđači mogli da koriste na štetu drugih.

Sektorski naručilac je dužan da proveri da li su konačne ponude, u skladu s minimalnim zahtevima iz dokumentacije o nabavci, oceni konačne ponude i da dodeli ugovor o javnoj nabavci na osnovu kriterijuma za dodelu ugovora.

2. Minimalni broj kandidata

Minimalni broj kandidata

Član 64.

Naručilac može u restriktivnom postupku, konkurentnom postupku sa pregovaranjem, pregovaračkom postupku sa objavlјivanjem javnog poziva, konkurentnom dijalogu i partnerstvu za inovacije, da ograniči broj kandidata koje će pozvati da podnesu ponude ili da učestvuju u dijalogu.

U slučaju da naručilac koristi mogućnost iz stava 1. ovog člana, u restriktivnom postupku minimalni broj kandidata je pet, a u konkurentnom postupku sa pregovaranjem, pregovaračkom postupku sa objavlјivanjem javnog poziva, konkurentnom dijalogu i partnerstvu za inovacije minimalni broj kandidata je tri.

U slučaju da naručilac koristi mogućnost iz stava 1. ovog člana, naručilac je dužan da u javnom pozivu ili pozivu za podnošenje prijava navede objektivne i nediskriminatorske kriterijume ili pravila koje namerava da primeni za smanjivanje broja kandidata, minimalan broj kandidata koje namerava da pozove, a maksimalan broj, po potrebi.

Ako je broj kandidata koji ispunjavaju kriterijume za kvalitativni izbor privrednog subjekta manji od minimalnog broja koji je naveden u javnom pozivu ili pozivu za podnošenje prijava, naručilac može da nastavi postupak pozivanjem kandidata koji ispunjavaju kriterijume za kvalitativni izbor privrednog subjekta.

Naručilac ne može pozvati druge privredne subjekte koji nisu podneli prijavu ili kandidate koji nisu ispunili kriterijume za kvalitativni izbor privrednog subjekta.

Poziv odabranim kandidatima

Član 65.

Naručilac je dužan da istovremeno u pisanoj formi pozove sve odabrane kandidate da podnesu svoje ponude u restriktivnom postupku, konkurentnom postupku sa pregovaranjem, konkurentnom dijalogu, partnerstvu za inovacije i pregovaračkom postupku sa objavlјivanjem javnog poziva ili da, u slučaju konkurentnog dijaloga, učestvuju u dijalogu.

Poziv iz stava 1. ovog člana sadrži podatke iz Priloga 6. ovog zakona i obaveštenje da je konkursna dokumentacija istovremeno dostupna na Portalu javnih nabavki.

U slučaju iz člana 45. stav 6. ovog zakona, naručilac uz poziv dostavlјa konkursnu dokumentaciju, osim ako nije na drugi način bila dostupna odabranim kandidatima.

III. Tehnike i instrumenti u postupcima javnih nabavki

1. Okvirni sporazum

Član 66.

Okvirni sporazum je sporazum između jednog ili više naručilaca i jednog ili više ponuđača, kojim se utvrđuju uslovi i način dodele ugovora tokom perioda važenja okvirnog sporazuma, posebno u pogledu cene i gde je prikladno količine.

Naručilac može da zaklјuči okvirni sporazum nakon sprovedenog postupka javne nabavke propisanog ovim zakonom.

Ako se okvirni sporazum zaklјučuje sa više ponuđača dokumentacija o nabavci mora da sadrži objektivne uslove za izbor ponuđača iz okvirnog sporazuma sa kojim će biti zaklјučen ugovor na osnovu okvirnog sporazuma, kao i kriterijume za dodelu ugovora u situacijama iz člana 67. stav 3. tač. 2) i 3) ovog zakona.

Okvirni sporazum koji zaklјučuje naručilac ne može da traje duže od četiri godine, osim u posebno opravdanim slučajevima koji su u vezi sa predmetom javne nabavke, koje naručilac mora da obrazloži.

Ugovor o javnoj nabavci koji se zaklјučuje na osnovu okvirnog sporazuma mora da se zaklјuči pre isteka roka važenja okvirnog sporazuma, s tim da njegovo trajanje ne mora da se podudara sa trajanjem tog okvirnog sporazuma, već po potrebi može da traje kraće ili duže vreme.

Okvirni sporazum i ugovor zaklјučen na osnovu okvirnog sporazuma ne može da se koristi na način kojim bi se sprečila, ograničila ili narušila konkurencija i jednakost ponuđača.

Naručilac je dužan da u javnom pozivu navede sa koliko ponuđača zaklјučuje okvirni sporazum.

Naručilac koji namerava da zaklјuči okvirni sporazum sa više ponuđača može da zaklјuči okvirni sporazum i sa manjim brojem ponuđača, odnosno sa jednim ponuđačem, ako ne dobije unapred određeni broj ponuda koje ispunjavaju uslove za dodelu okvirnog sporazuma.

Ugovore o javnoj nabavci na osnovu okvirnog sporazuma mogu da zaklјuče naručioci koji su zaklјučili okvirni sporazum, naručioci u čije ime je okvirni sporazum zaklјučen, kao i naručioci za koje se iz dokumentacije o nabavci jasno može da utvrdi da im je okvirni sporazum namenjen.

Ugovor o javnoj nabavci zaklјučen na osnovu okvirnog sporazuma ne može da sadrži suštinske izmene uslova utvrđenih u tom sporazumu.

Član 67.

Ako je okvirni sporazum zaklјučen sa jednim ponuđačem ugovor se zaklјučuje u granicama uslova predviđenih okvirnim sporazumom.

Naručilac u slučaju iz stava 1. ovog člana može pri zaklјučenju ugovora od ponuđača sa kojim je zaklјučen okvirni sporazum da zatraži u pisanoj formi da dopuni svoju ponudu podacima za realizaciju ugovora ako je to neophodno.

Ako je okvirni sporazum zaklјučen sa više ponuđača, ugovor o javnoj nabavci na osnovu okvirnog sporazuma može da se zaklјuči na jedan od sledećih načina:

1) prema uslovima za dodelu ugovora utvrđenim u okvirnom sporazumu, bez ponovnog otvaranja konkurencije među ponuđačima, ako su u okvirnom sporazumu određeni svi uslovi za isporuku dobara, pružanje usluga ili izvođenje radova i objektivni uslovi za izbor ponuđača iz okvirnog sporazuma koji će izvršavati ugovor;

2) ponovnim otvaranjem konkurencije među ponuđačima, ako okvirnim sporazumom nisu utvrđeni svi uslovi za isporuku dobara, pružanje usluga ili izvođenje radova;

3) delimično bez ponovnog otvaranja konkurencije, u skladu sa tačkom 1) ovog stava, a delimično sa ponovnim otvaranjem konkurencije, u skladu sa tačkom 2) ovog stava, ako su u okvirnom sporazumu određeni svi uslovi za isporuku dobara, pružanje usluga ili izvođenje radova i ako je naručilac u dokumentaciji o nabavci za okvirni sporazum predvideo objektivne kriterijume prema kojima se utvrđuje kada će sprovoditi ponovno otvaranje konkurencije i naveo uslove iz okvirnog sporazuma koji mogu da budu predmet ponovnog otvaranja konkurencije.

Ponovno otvaranje konkurencije iz stava 3. tač. 2) i 3) ovog člana naručilac sprovodi na osnovu uslova iz okvirnog sporazuma i ako je potrebno preciznije definisanih uslova ili drugih uslova navedenih u dokumentaciji o nabavci za okvirni sporazum, pri čemu je dužan da:

1) za svaki pojedinačni ugovor koji dodelјuje uputi pisani poziv svim ponuđačima sa kojima je zaklјučio okvirni sporazum da podnesu ponudu;

2) za svaki pojedinačni ugovor koji dodelјuje predvidi dovolјno dug rok za podnošenje ponuda, uzimajući u obzir faktore kao što su složenost predmeta nabavke i vreme potrebno za pripremu i sačinjavanje ponuda;

3) obezbedi da se ponude koje se podnose u pisanoj formi ne otvore pre isteka roka za podnošenje ponuda;

4) donese odluku o dodeli ugovora ponuđaču koji je podneo najpovolјniju ponudu na osnovu kriterijuma za dodelu ugovora koji su bili određeni u dokumentaciji o nabavci za okvirni sporazum.

U slučaju iz stava 4. ovog člana naručilac objavlјuje odluku o dodeli ugovora na Portalu javnih nabavki.

2. Sistem dinamične nabavke

Član 68.

Naručilac može da obrazuje sistem dinamične nabavke za predmete nabavke koji su opštedostupni na tržištu i koji kao takvi zadovolјavaju njegove potrebe.

Sistem dinamične nabavke uspostavlјa se i vodi isklјučivo elektronskim sredstvima i tokom celog perioda trajanja otvoren je za prijem svih privrednih subjekata koji ispunjavaju kriterijume za kvalitativni izbor bez naknade.

Sistem dinamične nabavke može da se podeli u kategorije dobara, usluga ili radova koje su objektivno određene na osnovu karakteristika nabavke koja će se sprovoditi u okviru te kategorije, kao što su najveći dozvolјeni obim ugovora koji će se zaklјučivati tokom trajanja sistema dinamične nabavke ili na posebna teritorijalna područja u kojima će se ti ugovori izvršavati.

Naručilac uspostavlјa i vodi sistem dinamične nabavke primenjujući pravila restriktivnog postupka.

U sistemu dinamične nabavke svaki zainteresovani privredni subjekt može da podnese prijavu tokom čitavog perioda njegovog trajanja, a svi kandidati koji su primlјeni u sistem imaju pristup sistemu tokom čitavog perioda njegovog trajanja.

Naručilac ne može da ograničava broj kandidata koji će biti primlјeni u sistem dinamične nabavke u skladu sa članom 64. ovog zakona.

Ako je naručilac podelio sistem dinamične nabavke u kategorije dobara, usluga ili radova u skladu sa stavom 3. ovog člana dužan je da u dokumentaciji o nabavci odredi kriterijume za kvalitativni izbor privrednog subjekta za svaku kategoriju.

U sistemu dinamične nabavke primenjuju se sledeći rokovi:

1) minimalni rok za podnošenje prijave je 30 dana od dana slanja na objavlјivanje javnog poziva ili od dana slanja poziva za podnošenje prijave kada je periodično indikativno obaveštenje korišćeno kao javni poziv, za javnu nabavku čija je procenjena vrednost jednaka ili veća od iznosa evropskih pragova;

2) minimalni rok za podnošenje prijave je 20 dana od dana slanja na objavlјivanje javnog poziva ili od dana slanja poziva za podnošenje prijava kada je periodično indikativno obaveštenje korišćeno kao javni poziv za javnu nabavku čija je procenjena vrednost manja od iznosa evropskih pragova;

3) minimalni rok za podnošenje ponuda je deset dana od dana slanja poziva za podnošenje ponuda kandidatima koji su primlјeni u sistem.

Sektorski naručioci mogu da odrede rok za podnošenje ponuda uz saglasnost svih kandidata tako da svi kandidati u postupku imaju isti rok za pripremu i podnošenje svojih ponuda.

Ako ne postoji saglasnost o roku za podnošenje ponuda iz stava 9. ovog člana, minimalni rok za podnošenje ponuda je najmanje deset dana od dana slanja poziva za podnošenje ponuda.

Naručilac u sistemu dinamične nabavke ne može da primeni odredbe člana 54. st. 5. i 7. ovog zakona.

Naručilac je dužan, radi uspostavlјanja sistema dinamične nabavke, da:

1) objavi javni poziv u kome navodi da uspostavlјa sistem dinamične nabavke i period njegovog trajanja;

2) u konkursnoj dokumentaciji navede najmanje informacije o prirodi i procenjenoj količini predviđenih nabavki i sve potrebne informacije u vezi sa sistemom dinamične nabavke, uklјučujući informacije kako se sistem dinamične nabavke vodi, elektronsku opremu koja se koristi, kao i tehničke priklјučke i specifikacije;

3) navede podelu na kategorije dobara, usluga ili radova i karakteristike koje ih opisuju;

4) obezbedi besplatan, neograničen i nesmetan direktan pristup dokumentaciji o nabavci elektronskim sredstvima tokom čitavog perioda trajanja sistema dinamične nabavke.

Naručilac je dužan da u roku od deset radnih dana od dana prijema prijava izvrši ocenu prijave, u skladu sa kriterijumima za kvalitativni izbor privrednog subjekta i donese odluku o prijemu privrednog subjekta u sistem dinamične nabavke.

Izuzetno, rok iz stava 13. ovog člana može da se produži na 15 radnih dana ako je to opravdano u konkretnom slučaju, posebno zbog potrebe proučavanja dodatne dokumentacije ili zbog provere da li su ispunjeni kriterijumi za kvalitativni izbor privrednog subjekta.

Bez obzira na st. 13. i 14. ovog člana, dok se ne pošalјe poziv za podnošenje ponuda za prvu posebnu nabavku u okviru sistema dinamične nabavke, naručilac može da produži rok za ocenu prijava pod uslovom da tokom produženog roka nije poslao nijedan poziv na podnošenje ponuda i da je u dokumentaciji o nabavci odredio za koliko će produžiti rok za ocenu prijava koji namerava da primeni.

Nakon ocene prijava, naručilac je dužan da svim privrednim subjektima bez odlaganja dostavi odluku o rezultatima ocene prijava.

Naručilac je dužan da istovremeno, elektronskim sredstvima, pozove sve odabrane kandidate koji su uklјučeni u sistem dinamične nabavke da, u skladu sa članom 65. st. 2. i 3. ovog zakona, podnesu ponudu za svaku pojedinačnu nabavku u okviru sistema.

Ako je sistem dinamične nabavke podelјen na kategorije dobara, usluga ili radova, naručilac je dužan da pozove sve odabrane kandidate koji imaju pristup kategoriji koja odgovara toj pojedinačnoj nabavci da podnesu ponudu.

Naručilac dodelјuje ugovor o javnoj nabavci u okviru sistema dinamične nabavke ponuđaču koji je podneo najpovolјniju ponudu na osnovu kriterijuma za dodelu ugovora koji su navedeni u javnom pozivu, odnosno pozivu za podnošenje prijava, s tim da ti kriterijumi mogu preciznije da se odrede u pozivu za podnošenje ponuda.

Naručilac može u bilo kom trenutku tokom perioda trajanja sistema dinamične nabavke od odabranih kandidata koji su uklјučeni u sistem da zahteva dostavlјanje obnovlјene i usklađene izjave o ispunjenosti kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta u roku od pet radnih dana od dana dostavlјanja zahteva kandidatu.

Tokom čitavog perioda trajanja sistema dinamične nabavke, naručilac može da primeni odredbe člana 119. stav 3. ovog zakona.

Ako naručilac tokom trajanja sistema dinamične nabavke izmeni period trajanja sistema, dužan je da tu informaciju objavi u javnom pozivu.

Ako se sistem dinamične nabavke okonča pre roka na koji je uspostavlјen naručilac je dužan da tu informaciju objavi u obrascu obaveštenja o dodeli ugovora.

3. Sistem kvalifikacije

Član 69.

Sektorski naručilac može da uspostavi i vodi sistem kvalifikacije privrednih subjekata.

Sektorski naručilac objavlјuje obaveštenje o uspostavlјanju sistema kvalifikacije.

Obaveštenje iz stava 2. ovog člana sadrži podatke iz Priloga 4. Deo G ovog zakona.

Sektorski naručilac je dužan da tokom celog perioda trajanja sistema kvalifikacije omogući da privredni subjekti u svakom trenutku mogu da podnesu prijavu za kvalifikaciju.

Ako sektorski naručilac tokom trajanja sistema kvalifikacije izmeni vreme trajanja sistema, dužan je da tu informaciju objavi u obaveštenju o uspostavlјanju sistema kvalifikacije.

Ako sistem kvalifikacije okonča pre roka na koji je uspostavlјen, sektorski naručilac je dužan da tu informaciju objavi u obrascu obaveštenja o dodeli ugovora.

Sistem kvalifikacije može da uklјučuje različite faze kvalifikacije.

Sektorski naručilac utvrđuje objektivne kriterijume i pravila za kvalitativni izbor privrednog subjekta i objektivne kriterijume i pravila za funkcionisanje sistema kvalifikacije koji obuhvataju pravila za upis u sistem, mogućnost za periodično ažuriranje kriterijuma i pravila za kvalitativni izbor privrednog subjekta ako je potrebno, kao i trajanje sistema.

Kriterijumi i pravila za funkcionisanje sistema kvalifikacije (u dalјem tekstu: kriterijumi i pravila), mogu da uklјučuju i tehničke specifikacije, pri čemu se primenjuju odredbe ovog zakona kojima se uređuje način određivanja tehničkih specifikacija.

Kriterijumi i pravila mogu da se ažuriraju prema potrebi.

Sektorski naručilac dužan je da kriterijume i pravila, kao i podatke o ažuriranim kriterijumima i pravilima, pošalјe na objavlјivanje na Portal javnih nabavki.

Sektorski naručilac obaveštava zainteresovane privredne subjekte o sistemu kvalifikacije drugih sektorskih naručilaca, ako utvrdi da taj sistem ispunjava njegove uslove.

Član 70.

Sektorski naručilac dužan je da vodi pisanu evidenciju kvalifikovanih privrednih subjekata.

Evidencija iz stava 1. ovog člana može da se podeli na kategorije prema tipu ugovora za koji odgovara kvalifikacija.

Sektorski naručilac koji uspostavi i vodi sistem kvalifikacije dužan je da odluku o kvalifikaciji donese i dostavi podnosiocima prijava najkasnije u roku od šest meseci od dana podnošenja prijave.

U slučaju da sektorski naručilac smatra da će donošenje odluke iz stava 3. ovog člana trajati duže od četiri meseca od dana podnošenja prijava, sektorski naručilac dužan je da obavesti podnosioca prijave u roku od dva meseca od dana podnošenja prijave o razlozima koji opravdavaju duži vremenski period za odlučivanje, kao i o datumu do koga će odlučiti o njegovom zahtevu, u kom slučaju ne može da bude duže od šest meseci od dana podnošenja prijave.

Sektorski naručilac dužan je da odluku o odbijanju prijava za kvalifikaciju sa obrazloženjem razloga za odbijanje dostavi podnosiocu prijave bez odlaganja, a najkasnije u roku od 15 dana od dana donošenja odluke. Razlozi za odbijanje moraju da se zasnivaju na kriterijumima za kvalifikaciju određenim na osnovu člana 69. st. 8. i 9. ovog zakona.

Sektorski naručilac tokom trajanja sistema kvalifikacije može da isklјuči kandidata iz sistema ako kandidat prestane da ispunjava uslove za kvalifikaciju.

U slučaju iz stava 6. ovog člana sektorski naručilac je dužan da kandidatu koji će biti isklјučen iz sistema kvalifikacije dostavi odluku o isklјučenju iz sistema najmanje 15 dana pre dana prestanka kvalifikacije, sa obrazloženjem razloga koji opravdavaju isklјučenje iz sistema.

Ako se obaveštenje o uspostavlјanju sistema kvalifikacije koristi kao javni poziv, ugovori koji su obuhvaćeni sistemom kvalifikacije dodelјuju se primenom pravila druge faze restriktivnog postupka, pregovaračkog postupaka sa objavlјivanjem, konkurentnog dijaloga ili partnerstva za inovacije, pozivanjem svih kvalifikovanih privrednih subjekata u sistemu kvalifikacije, odnosno u okviru pojedinih kategorija sistema kvalifikacije.

4. Elektronska licitacija

Uslovi za primenu elektronske licitacije

Član 71.

Naručilac može u otvorenom postupku, restriktivnom postupku, konkurentnom postupku sa pregovaranjem i pregovaračkom postupku sa objavlјivanjem, u postupku ponovnog otvaranja konkurencije na osnovu zaklјučenog okvirnog sporazuma iz člana 67. stav 3. tač. 2) i 3) ovog zakona, kao i za dodelu ugovora u okviru sistema dinamične nabavke, da odredi da dodeli ugovora o javnoj nabavci prethodi elektronska licitacija, ako se sadržaj dokumentacije o nabavci, a posebno tehničke specifikacije predmeta nabavke mogu precizno da utvrde.

Predmet elektronske licitacije ne mogu da budu ugovori o javnoj nabavci usluga ili radova koji za predmet imaju izvršenje intelektualnog posla, kao što su usluge projektovanja u građevinarstvu, a koji ne mogu da se rangiraju pomoću automatskih načina ocene.

Naručilac je dužan da obezbedi da se sprovođenje elektronske licitacije dokumentuje u celini tokom svih faza.

Naručilac koji namerava da sprovede elektronsku licitaciju dužan je da u javnom pozivu ili pozivu za podnošenje prijava navede da se sprovodi elektronska licitacija i u dokumentaciji o nabavci navede informacije iz Priloga 5. ovog zakona.

Način primene elektronske licitacije

Član 72.

Elektronska licitacija se sprovodi kao elektronski proces koji se ponavlјa, u kome se podnose nove niže cene ili nove vrednosti određenih elemenata kriterijuma za dodelu ugovora i omogućava se rangiranje ponuda pomoću automatskih načina ocene.

Elektronska licitacija se zasniva na jednom od sledećih kriterijuma:

1) isklјučivo na ceni, ako se ugovor dodelјuje samo na osnovu cene ili

2) na ceni i/ili na novim vrednostima određenih elemenata kriterijuma za dodelu ugovora koji su navedeni u dokumentaciji o nabavci, ako se ugovor dodelјuje na osnovu najbolјeg odnosa cene i kvaliteta ili na osnovu najnižeg troška primenom principa troškovne efikasnosti.

Naručilac je dužan da pre početka elektronske licitacije izvrši početnu ocenu ponuda, u skladu sa uslovima iz konkursne dokumentacije u pogledu tehničkih specifikacija, kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta i kriterijuma za dodelu ugovora, o čemu sačinjava izveštaj o stručnoj oceni ponuda.

Naručilac je dužan da istovremeno, elektronskim sredstvima, pozove sve ponuđače koji su podneli ponude koje ispunjavaju uslove za dodelu ugovora, na učešće u elektronskoj licitaciji određenog dana i u određeno vreme koristeći veze, u skladu sa uputstvima navedenim u pozivu.

Otvaranje ponuda u slučaju kada naručilac primenjuje elektronsku licitaciju nije javno i naručilac je dužan da poziv za učešće u elektronskoj licitaciji dostavi posebno svakom ponuđaču i uz poziv priloži rezultat početne ocene njegove ponude, ne otkrivajući informacije o drugim ponuđačima.

Poziv iz stava 5. ovog člana sadrži matematičku formulu koja će se koristiti u elektronskoj licitaciji, da bi se odredile automatske promene u rangiranju na osnovu ponuđenih novih cena ili novih vrednosti.

Matematička formula sadrži ponder svih elemenata kriterijuma ekonomski najpovolјnije ponude koji su utvrđeni u javnom pozivu ili konkursnoj dokumentaciji, osim ako je cena jedini kriterijum, pri čemu se svi rasponi unapred svode na određenu vrednost.

Ako je dopušteno podnošenje ponuda sa varijantama, za svaku varijantu se određuje posebna matematička formula.

Elektronska licitacija može da se sprovodi u više uzastopnih faza.

Elektronska licitacija ne sme da započne pre isteka dva radna dana od dana slanja poziva za učešće u elektronskoj licitaciji.

Naručilac je dužan da tokom elektronske licitacije svim ponuđačima u trenutku bilo koje promene, bez odlaganja, šalјe podatke koji su potrebni za određivanje njihovog relativnog ranga u odnosu na druge ponuđače.

Naručilac može ponuđačima da šalјe i druge informacije u vezi s drugim ponuđenim cenama ili vrednostima ako je takvu mogućnost predvideo u dokumentaciji o nabavci.

Naručilac može u bilo kom trenutku da objavi broj ponuđača u pojedinoj fazi licitacije.

Naručilac ne sme da otkrije identitet ponuđača do završetka elektronske licitacije.

Završetak elektronske licitacije

Član 73.

Naručilac je dužan da elektronsku licitaciju završi na jedan ili više sledećih načina:

1) u prethodno određenom vremenskom trenutku (datum i sat);

2) kada nema dostavlјenih novih cena ili novih vrednosti, koje ispunjavaju uslove u pogledu unapred određenog minimalnog smanjenja, pod uslovom da je proteklo prethodno određeno vreme koje mora da protekne nakon prijema poslednje ponude;

3) završetkom broja faza elektronske licitacije koje su određene u konkursnoj dokumentaciji.

Ako naručilac namerava da završi elektronsku licitaciju na način iz stava 1. tačka 3) ovog člana u kombinaciji sa načinom iz stava 1. tačka 2) ovog člana, dužan je da u pozivu za učešće za svaku pojedinačnu fazu elektronske licitacije odredi vreme koje mora da protekne nakon prijema poslednje ponude pre nego što završi elektronsku licitaciju.

Nakon završetka elektronske licitacije, naručilac bez odlaganja objavlјuje naziv i rang svih ponuđača koji su učestvovali u licitaciji i donosi odluku o dodeli ugovora o javnoj nabavci na osnovu kriterijuma za dodelu ugovora i rezultata elektronske licitacije.

Ako se elektronska licitacija prekine pre završetka zbog nepredviđenih okolnosti koje su u vezi sa tehničkim razlozima, naručilac je dužan da bez odlaganja o tome obavesti sve učesnike, s tim da može da sprovede novu elektronsku licitaciju ili da obustavi postupak javne nabavke.

5. Elektronski katalozi

Član 74.

Naručilac može da zahteva ili da dozvoli da se ponude podnose u formi elektronskih kataloga ili da ponude sadrže elektronske kataloge.

Uz ponude podnete u formi elektronskog kataloga može da se priloži i druga dokumentacija.

Elektronski katalog sastavlјa kandidat ili ponuđač u skladu s tehničkim specifikacijama i u formi koju je odredio naručilac.

Elektronski katalog mora da bude u skladu sa zahtevima koji se primenjuju na alate za elektronsku komunikaciju, kao i sa svim drugim dodatnim zahtevima koje određuje naručilac, u skladu sa odredbama ovog zakona o elektronskoj komunikaciji.

Ako naručilac zahteva ili dozvoli da se ponude podnesu u formi elektronskih kataloga, dužan je da:

1) to navede u javnom pozivu, pozivu za podnošenje prijava ili ako se obaveštenje o uspostavlјanju sistema kvalifikacije koristi kao javni poziv to navede u pozivu za podnošenje ponuda ili pregovaranje;

2) navede u dokumentaciji o nabavci sve potrebne informacije u vezi sa formatom, elektronskom opremom koja se koristi, kao i tehničkim priklјučcima i specifikacijama za katalog.

Ako je okvirni sporazum zaklјučen sa više ponuđača podnošenjem ponuda u formi elektronskih kataloga, naručilac može da odredi da se ponovno otvaranje konkurencije za pojedinačne ugovore odvija na osnovu ažuriranih kataloga.

U slučaju iz stava 6. ovog člana, naručilac koristi jednu od sledećih metoda:

1) poziva ponuđače da ponovo podnesu svoje elektronske kataloge, prilagođene zahtevima tog ugovora ili

2) obaveštava ponuđače da iz već podnetih elektronskih kataloga namerava da prikupi podatke potrebne za sastavlјanje ponuda prilagođenih zahtevima tog ugovora, pod uslovom da je korišćenje takve mogućnosti bilo predviđeno u konkursnoj dokumentaciji za okvirni sporazum.

Ako naručilac ponovo sprovede otvaranje konkurencije za pojedinačne ugovore, u skladu sa stavom 7. tačka 2) ovog člana, dužan je da obavesti sve ponuđače o datumu i vremenu kada namerava da pribavi podatke potrebne za sastavlјanje ponuda koje su prilagođene zahtevima tog pojedinačnog ugovora i da im omogući da takvo pribavlјanje podataka odbiju. Naručilac je dužan da odredi primeren rok između trenutka obaveštavanja i stvarnog prikuplјanja podataka.

Naručilac je dužan da pre dodele ugovora pribavlјene podatke predstavi ponuđačima i omogući im da ospore ili potvrde da ponuda sastavlјena na taj način ne sadrži materijalne greške.

Naručilac može da dodeli ugovore koji se zasnivaju na sistemu dinamične nabavke zahtevajući da se za pojedinačne ugovore ponude podnesu u formi elektronskog kataloga.

Naručilac može da dodeli ugovore koji se zasnivaju na sistemu dinamične nabavke, u skladu sa stavom 7. tačka 2) i st. 8–10. ovog člana, pod uslovom da se uz prijavu za učešće u sistemu dinamične nabavke priloži elektronski katalog, u skladu s tehničkim specifikacijama i u formi koju je utvrdio naručilac.

Kandidati naknadno dopunjuju elektronski katalog, nakon što su obavešteni o nameri naručioca da ponude sastavlјa prema postupku iz stava 7. tačka 2) ovog člana.

IV. Posebni režimi nabavke

1. Društvene i druge posebne usluge

Dodela ugovora za društvene i druge posebne usluge

Član 75.

Ovim odredbama uređuje se dodela ugovora i okvirnih sporazuma za nabavke društvenih i drugih posebnih usluga koje su navedene u Prilogu 7. ovog zakona.

Naručilac u postupku dodele ugovora o javnoj nabavci usluga iz stava 1. ovog člana objavlјuje:

1) javni poziv koji sadrži najmanje informacije iz Priloga 4. Deo Z ovog zakona ili

2) prethodno informativno obaveštenje, periodično indikativno obaveštenje ili obaveštenje o uspostavlјanju sistema kvalifikacije.

Obaveštenja iz stava 2. tačka 2) ovog člana objavlјuju se kontinuirano i treba da sadrže najmanje podatke iz Priloga 4. Deo Z ovog zakona.

Obaveštenja iz stava 2. tačka 2) ovog člana odnose se samo na vrste usluga koje će biti predmet ugovora koji će se dodelјivati i u njima se navodi da će ugovori biti dodelјeni bez dalјeg objavlјivanja javnog poziva i da se njima zainteresovani privredni subjekti pozivaju da u pisanoj formi izraze svoju zainteresovanost.

Naručilac nije u obavezi da objavlјuje oglase iz stava 2. ovog člana, ako su ispunjeni uslovi za primenu pregovaračkog postupka bez objavlјivanja javnog poziva.

Rokovi u postupku dodele ugovora o javnoj nabavci usluga iz stava 1. ovog člana mogu da budu i kraći od rokova propisanih za pojedine vrste postupaka javne nabavke, pri čemu je naručilac dužan da odredi primerene rokove za podnošenje prijava i ponuda, posebno uzimajući u obzir složenost predmeta nabavke i vreme potrebno za izradu prijava i ponuda.

Naručioci koji dodele ugovor o javnoj nabavci usluga iz stava 1. ovog člana objavlјuju obaveštenje o dodeli ugovora koje sadrži podatke iz Priloga 4. Deo Z ovog zakona.

Obaveštenja o dodeli ugovora iz stava 7. ovog člana naručilac može da grupiše i objavlјuje kvartalno, u roku od 30 dana po isteku kvartala.

Naručilac je dužan da prilikom dodele ugovora o javnoj nabavci za društvene i druge posebne usluge poštuje načela javnih nabavki, naročito načela transparentnosti, jednakosti ponuđača i ekonomičnosti.

Prilikom dodele ugovora o javnoj nabavci za društvene i druge posebne usluge naručioci su dužni da primenjuju odredbe ovog zakona koje se odnose na određivanje predmeta ugovora i tehničke specifikacije, pri čemu mogu da uzmu u obzir potrebu za obezbeđivanjem kvaliteta, kontinuiteta, dostupnosti, pristupačnosti, raspoloživosti, kao i sveobuhvatnosti usluga, posebne potrebe različitih kategorija korisnika, uklјučujući ugrožene i ranjive grupe, učešće i osnaživanje korisnika usluga i inovativnost.

Naručilac dodelјuje ugovor primenom kriterijuma za dodelu ugovora, u skladu sa odredbama ovog zakona.

Rezervisani ugovori za određene usluge

Član 76.

Naručilac može da rezerviše pravo učešća u postupcima javnih nabavki za dodelu ugovora o javnoj nabavci zdravstvenih usluga, usluge socijalne zaštite i usluge u oblasti kulture iz člana 75. ovog zakona koje su obuhvaćene CPV oznakama 75121000-0, 75122000-7, 75123000-4, 79622000-0, 79624000-4, 79625000-1, 80110000-8, 80300000-7, 80420000-4, 80430000-7, 80511000-9, 80520000-5, 80590000-6, od 85000000-9 do 85323000-9, 925000006, 92600000-7, 98133000-4, 98133110-8, samo za organizacije koje ispunjavaju uslove iz stava 2. ovog člana.

Organizacija iz stava 1. mora da ispunjava sve sledeće uslove:

1) cilј osnivanja je u vezi sa pružanjem usluga iz stava 1. ovog člana;

2) dobit se ponovo ulaže u svrhu ostvarenja cilјa organizacije, s tim da raspodela ili preraspodela dobiti mora da se zasniva na načelima učešća;

3) upravlјačka ili vlasnička struktura organizacije koja izvršava ugovor zasniva se na vlasništvu zaposlenih ili na principima aktivnog učešća zaposlenih ili zahteva aktivno učešće zaposlenih, korisnika usluga ili zainteresovanih strana;

4) organizaciji nije dodelјen ugovor za predmetne usluge, u skladu sa ovim članom, u periodu od prethodne tri godine.

Naručilac koji namerava da dodeli ugovor u skladu sa ovim članom zakona, dužan je da u javnom pozivu navede da ponuđač može da bude samo organizacija iz stava 2. ovog člana.

Maksimalno trajanje ugovora za usluge iz stava 1. ovog člana ne može da bude duže od tri godine.

2. Konkurs za dizajn

Član 77.

Konkurs za dizajn može da bude organizovan kao:

1) deo postupka u kome se zaklјučuje ugovor o javnoj nabavci usluge;

2) postupak u kome se dodelјuju nagrade ili isplaćuju naknade učesnicima konkursa za dizajn.

U slučaju iz stava 1. tačka 1) ovog člana procenjena vrednost javne nabavke određuje se na osnovu procenjene vrednosti javne nabavke usluga uklјučujući moguće nagrade ili naknade učesnicima konkursa za dizajn.

U slučaju iz stava 1. tačka 2) ovog člana procenjena vrednost javne nabavke određuje se kao ukupan iznos nagrada ili naknada uklјučujući procenjenu vrednost javne nabavke usluge koja može da se dodeli, u skladu sa članom 61. stav 5. tačka 1) ovog zakona.

Naručioci koji nameravaju da sprovedu konkurs za dizajn objavlјuju svoju nameru putem obaveštenja o konkursu za dizajn koje sadrži najmanje podatke iz Priloga 4. Deo Đ ovog zakona.

U slučaju kada nameravaju da dodele naknadni ugovor o uslugama, u skladu sa članom 61. stav 5. tačka 1) ovog zakona, to mora biti naznačeno u obaveštenju o konkursu za dizajn.

Naručilac sprovodi konkurs za dizajn, u skladu sa odredbama ovog dela zakona i pravilima o postupcima javnih nabavki osim ako ovim članom nije drugačije određeno.

Prijem učesnika na konkurs za dizajn ne može da bude ograničen na:

1) određeno geografsko područje ili deo tog područja;

2) osnovu zahteva da učesnici mogu biti isklјučivo pravna ili fizička lica.

Naručilac može da ograniči broj učesnika u konkursu za dizajn, u kom slučaju je dužan da utvrdi jasne i nediskriminatorske kriterijume za kvalitativni izbor privrednog subjekta, s tim da broj kandidata pozvanih da učestvuju mora da bude dovolјan da se obezbedi realna konkurencija.

Dizajn, plan ili projekat bira nezavisni žiri, sastavlјen isklјučivo od fizičkih lica koja su nezavisna od učesnika u konkursu za dizajn.

Kada se od učesnika u konkursu za dizajn zahteva određena stručna kvalifikacija, najmanje jedna trećina članova žirija mora da ima tu kvalifikaciju ili njoj odgovarajuću kvalifikaciju.

Žiri je u svojim odlukama i mišlјenjima samostalan i dizajne, planove i projekte koje su anonimno dostavili kandidati razmatra isklјučivo na osnovu kriterijuma navedenih u obaveštenju o konkursu.

Anonimnost učesnika se poštuje sve dok žiri ne donese svoje mišlјenje ili odluku.

Žiri unosi u zapisnik, koji potpisuju njegovi članovi, svoje rangiranje izvršeno prema odlikama svakog dizajna, plana ili projekta, zajedno sa svojim napomenama i svim pitanjima koja je potrebno da se pojasne.

Kandidati mogu da budu pozvani, ako je to potrebno, da odgovore na pitanja koja je žiri uneo u zapisnik da bi objasnio pojedine aspekte projekata.

O razgovoru između članova žirija i kandidata sačinjava se kompletan zapisnik.

Žiri je dužan da zapisnik, mišlјenja i odluke dostavi naručiocu na odlučivanje.

Naručioci koji su sproveli konkurs za dizajn šalјu na objavlјivanje obaveštenje o rezultatima konkursa koje sadrži najmanje podatke iz Priloga 4. Deo E ovog zakona.

V. Centralizovane i zajedničke javne nabavke

1. Centralizovane javne nabavke

Poslovi centralizovane javne nabavke

Član 78.

Naručilac može da nabavlјa dobra ili usluge od tela za centralizovane javne nabavke, koje obavlјa poslove centralizovane javne nabavke iz člana 2. stav 1. tačka 15) podtačka (1) ovog zakona.

Naručilac može da nabavlјa dobra, usluge ili radove:

1) na osnovu okvirnog sporazuma koji je zaklјučilo telo za centralizovane javne nabavke koje obavlјa poslove centralizovane javne nabavke iz člana 2. stav 1. tačka 15) podtačka (2) ovog zakona, u skladu sa članom 66. stav 9. ovog zakona;

2) na osnovu ugovora koji je dodelilo telo za centralizovane javne nabavke koje obavlјa poslove centralizovane javne nabavke iz člana 2. stav 1. tačka 15) podtačka (2) ovog zakona ili

3) koristeći sistem dinamične nabavke kojim upravlјa telo za centralizovane javne nabavke koje obavlјa poslove centralizovane javne nabavke iz člana 2. stav 1. tačka 15) podtačka (2) ovog zakona.

Ako sistem dinamične nabavke kojim upravlјa telo za centralizovane javne nabavke mogu da koriste drugi naručioci, to mora da bude navedeno u javnom pozivu kojim se uspostavlјa sistem dinamične nabavke.

Smatra se da naručilac postupa u skladu sa ovim zakonom ako nabavlјa dobra, usluge ili radove, u skladu sa st. 1. i 2. ovog člana.

Naručilac koji nabavlјa dobra, usluge ili radove, u skladu sa stavom 2. ovog člana, odgovoran je za ispunjenje obaveza u skladu sa ovim zakonom u pogledu delova postupka nabavke koje samostalno sprovodi, kao što su:

1) sprovođenje postupka ponovnog otvaranja konkurencije, u skladu sa okvirnim sporazumom koji je zaklјučilo telo za centralizovane javne nabavke;

2) određivanje kome od privrednih subjekata, strana u okvirnom sporazumu, treba da bude dodelјen ugovor na osnovu okvirnog sporazuma koji je telo za centralizovane javne nabavke zaklјučilo, u skladu sa članom 67. stav 3. tač. 1) ili 3) ovog zakona;

3) dodela ugovora u okviru sistema dinamične nabavke kojim upravlјa telo za centralizovane javne nabavke.

Naručilac može da telu za centralizovane javne nabavke bez primene postupka javne nabavke dodeli ugovor o obavlјanju poslova centralizovanih javnih nabavki, koji može da uklјučuje i obavlјanje pomoćnih poslova nabavke.

Telo za centralizovane javne nabavke

Član 79.

Telo za centralizovane javne nabavke je naručilac koji obavlјa poslove centralizovanih javnih nabavki, a može da obavlјa i pomoćne poslove javnih nabavki.

Telo za centralizovane javne nabavke je dužno da centralizovane javne nabavke sprovede na način da obezbedi pristup tržištu malim i srednjim preduzećima, uvek kada je to moguće.

Poslovi centralizovanih javnih nabavki mogu da se obavlјaju na republičkom, pokrajinskom ili na nivou lokalne samouprave.

Zajedničko telo za centralizovane javne nabavke može da obavlјa poslove centralizovanih javnih nabavki za više lokalnih samouprava.

Organizacija i način obavlјanja poslova centralizovanih javnih nabavki uređuje se zakonom, propisom Vlade, odlukom naručioca ili sporazumom između naručilaca.

Kada se poslovi centralizovanih javnih nabavki obavlјaju na republičkom nivou, propis Vlade sadrži odredbe o:

1) telu za centralizovane javne nabavke;

2) naručiocima čije se potrebe obezbeđuju preko tela za centralizovane javne nabavke;

3) predmetu centralizovanih javnih nabavki;

4) načinu planiranja i sprovođenja centralizovanih javnih nabavki;

5) uslovima za obavlјanje pomoćnih poslova javnih nabavki, kao i drugih poslova;

6) drugim pitanjima značajnim za rad tela za centralizovane javne nabavke.

Propis iz stava 6. ovog člana objavlјuje se u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

2. Povremene zajedničke nabavke

Član 80.

Naručioci mogu zajednički da sprovedu određeni postupak javne nabavke ili jedan naručilac može da ovlasti drugog naručioca da u njegovo ime i za njegov račun sprovede postupak javne nabavke ili preduzme određene radnje u tom postupku, u kom slučaju su dužni da posebnim sporazumom utvrde svoja prava i obaveze.

Ako se postupak javne nabavke u celini sprovodi zajednički u ime i za račun svih naručilaca koji učestvuju u zajedničkoj nabavci ili ako jedan naručilac u celini sprovodi postupak za svoj račun i za račun drugih naručilaca, svi naručioci su solidarno odgovorni za zakonito postupanje.

Ako se postupak javne nabavke ne sprovodi u celosti zajednički naručioci su solidarno odgovorni samo za one delove postupka nabavke koje zajednički sprovode, dok svaki naručilac ima isklјučivu odgovornost za ispunjavanje svojih obaveza, u skladu sa ovim zakonom, u pogledu delova postupka nabavke koje sprovodi u svoje ime i za svoj račun.

Ako jedan naručilac ovlasti drugog naručioca da u njegovo ime i za njegov račun sprovede postupak javne nabavke ili preduzme određene radnje u tom postupku, naručioci su solidarno odgovorni za zakonito postupanje.

3. Nabavka naručioca u koju su uklјučeni naručioci iz različitih država članica Evropske unije

Član 81.

Naručilac može zajednički da sprovede postupak javne nabavke sa naručiocima iz različitih država članica Evropske unije.

Naručilac može da koristi usluge obavlјanja poslova centralizovane javne nabavke koje pružaju tela za centralizovane javne nabavke u državi članici Evropske unije.

Naručioci ne mogu da koriste mogućnosti iz st. 1. i 2. ovog člana u cilјu izbegavanja primene odredaba ovog zakona, drugih zakona i propisa u Republici Srbiji.

Član 82.

Telo za centralizovane javne nabavke koje ima sedište u državi članici Evropske unije sprovodi poslove centralizovanih javnih nabavki, u skladu s pravom države članice u kojoj ima sedište.

Pravo države članice Evropske unije u kojoj telo za centralizovane javne nabavke ima sedište primenjuje se i na:

1) dodelu ugovora u okviru sistema dinamične nabavke kojim upravlјa telo za centralizovane javne nabavke;

2) sprovođenje postupka ponovnog otvaranja konkurencije, u skladu sa okvirnim sporazumom koji je zaklјučilo telo za centralizovane javne nabavke;

3) određivanje privrednih subjekata, strana u okvirnom sporazumu, kojima treba da bude dodelјen ugovor na osnovu okvirnog sporazuma koji je zaklјučilo telo za centralizovane javne nabavke, u skladu sa članom 67. stav 3. tač. 1) i 3) ovog zakona.

Član 83.

Naručilac može zajednički da sprovede postupak javne nabavke sa jednim ili više naručilaca iz država članica Evropske unije, radi dodele ugovora o javnoj nabavci, zaklјučenja okvirnog sporazuma, upravlјanja sistemom dinamične nabavke ili dodele ugovora na osnovu okvirnog sporazuma, u skladu sa članom 66. stav 9. ovog zakona ili dodele ugovora u okviru sistema dinamične nabavke.

U slučaju iz stava 1. ovog člana, naručioci su dužni da posebnim sporazumom urede:

1) odgovornosti svake strane i merodavne nacionalne propise koji se primenjuju;

2) internu organizaciju postupka javne nabavke, uklјučujući sprovođenje postupka, raspodelu dobara, usluga ili radova koji se nabavlјaju i zaklјučivanje ugovora.

Pri utvrđivanju odgovornosti i merodavnog nacionalnog prava iz stava 2. tačka 1) ovog člana, naručioci mogu međusobno da podele određene odgovornosti i utvrde odredbe merodavnih nacionalnih propisa koje se primenjuju.

Podela odgovornosti i merodavno nacionalno pravo navode se u dokumentaciji o nabavci.

Sporazum iz stava 2. ovog člana nije obavezan ako su međunarodnim sporazumom zaklјučenim između Republike Srbije i država članica Evropske unije navedena pitanja uređena.

Smatra se da naručilac postupa, u skladu sa ovim zakonom ako nabavlјa dobra, usluge ili radove, u skladu sa ovim članom.

Član 84.

Ako je naručilac sa drugim naručiocem iz države članice Evropske unije osnovao zajednički subjekt ili druge subjekte osnovane, u skladu sa pravom Evropske unije, odlukom nadležnog tela zajedničkog subjekta naručioci se usaglašavaju o merodavnim nacionalnim pravilima o nabavci, jedne od sledećih država članica:

1) nacionalnim propisima države članice u kojoj zajednički subjekt ima svoje registrovano sedište;

2) nacionalnim propisima države članice u kojoj zajednički subjekt obavlјa svoje aktivnosti.

Sporazum iz stava 1. ovog člana može da se primenjuje na neodređeno vreme, ako je tako utvrđeno u osnivačkom aktu zajedničkog subjekta ili može da bude ograničen na određeni period vremena, određene vrste ugovora ili na dodelu jednog ili više pojedinačnih ugovora.

VI. Računanјe i određivanјe rokova

1. Računanje rokova

Član 85.

Ovim odredbama uređuje se način računanja rokova u postupcima javne nabavke, ako ovim zakonom nije drugačije određeno.

Rokovi se određuju na dane, mesece i godine.

Ako je rok određen na dane, dan kada je obaveštavanje izvršeno, odnosno dan u koji pada događaj od kog se računa trajanje roka, ne uračunava se u rok, već se početak roka računa od prvog narednog dana, odnosno prvog narednog radnog dana ako je rok određen u radnim danima.

Rok koji je određen na mesece, odnosno na godine završava se istekom onog dana, meseca, odnosno godine koji po svom broju odgovara danu kada je obaveštavanje izvršeno, odnosno danu u koji pada događaj od kog se računa trajanje roka.

Ako tog dana nema u poslednjem mesecu, rok ističe poslednjeg dana u tom mesecu.

Državni praznik, subota i nedelјa ne utiču na početak i tok roka, osim ako su rokovi izraženi u radnim danima.

Ako poslednji dan roka pada na državni praznik, subotu ili nedelјu, rok ističe kada protekne prvi naredni radni dan.

Svaki rok koji se sastoji od najmanje dva dana mora da obuhvata dva radna dana.

Pod pojmom radni dan u smislu ovog člana ne smatraju se dani državnog praznika, subota i nedelјa.

Postupanje u slučaju nedostupnosti Portala javnih nabavki propisano je uputstvom za korišćenje Portala javnih nabavki iz člana 184. stav 3. ovog zakona.

2. Određivanje rokova

Član 86.

Naručilac je dužan da prilikom određivanja rokova za podnošenje prijava i ponuda odredi primerene rokove, posebno uzimajući u obzir složenost predmeta nabavke i vreme potrebno za izradu prijava i ponuda, a poštujući minimalne rokove propisane odredbama ovog zakona posebno za svaki postupak javne nabavke.

Rokovi za podnošenje prijava i ponuda određuju se na način da se utvrdi tačan datum i vreme do kojeg navedene prijave ili ponude mogu da se podnesu blagovremeno.

U konkurentnom dijalogu, partnerstvu za inovacije i pregovaračkom postupku bez prethodnog objavlјivanja javnog poziva, naručilac određuje primereni rok za dostavu početnih, svih narednih i konačnih ponuda.

Ako je za pripremu ponuda potreban obilazak lokacije ili neposredni pregled na licu mesta dokumenata koji dopunjuju dokumentaciju o nabavci, naručilac je dužan da rok za podnošenje ponuda, koji mora da bude duži od minimalnih rokova propisanih odredbama ovog zakona posebno za svaku vrstu postupka, odredi na način da svi zainteresovani privredni subjekti mogu da se upoznaju sa svim informacijama potrebnim za pripremu ponude.

Član 87.

Naručilac je dužan da produži rok za podnošenje prijava ili ponuda u sledećim slučajevima:

1) ako dodatne informacije ili pojašnjenja u vezi sa dokumentacijom o nabavci nisu stavlјene na raspolaganje u roku iz člana 97. stav 2. ovog zakona;

2) ako je dokumentacija o nabavci bitno izmenjena;

3) ako Portal javnih nabavki nije bio dostupan u toku perioda od četiri sata pre isteka roka za podnošenje prijava ili ponuda.

Smatra se da je dokumentacija o nabavci bitno izmenjena ako bi zbog izmena privrednim subjektima nužno bilo potrebno dodatno vreme za pripremu ponude ili prijave, a naročito ako se te izmene odnose na kriterijume za kvalitativni izbor privrednog subjekta, kriterijume za dodelu ugovora ili tehničke specifikacije predmeta nabavke.

U slučajevima iz stava 1. tač. 1) i 2) ovog člana, naručilac je dužan da produži rok za podnošenje ponuda ili prijava, srazmerno značaju informacije ili izmene koje se objavlјuju, pri čemu do isteka roka za podnošenje zahteva za zaštitu prava iz člana 214. stav 2. ovog zakona ne može da preostane manje od deset dana.

Naručilac nije dužan da produži rok ako dodatne informacije ili pojašnjenja nisu zahtevane blagovremeno ili njihova važnost nije bitna za pripremu i podnošenje ponuda ili prijava.

U slučaju iz stava 1. tačka 3) ovog člana naručilac je dužan da produži rok za podnošenje prijava ili ponuda za najmanje četiri dana.

Naručilac je dužan da o produženju roka pošalјe na objavlјivanje ispravku – obaveštenje o izmenama ili dodatnim informacijama.

VII. Priprema za sprovođenјe postupka javne nabavke

1. Plan javnih nabavki

Član 88.

Naručilac je dužan da donese godišnji plan javnih nabavki koji sadrži sledeće podatke:

1) predmet javne nabavke i CPV oznaku;

2) procenjenu vrednost javne nabavke;

3) vrstu postupka javne nabavke;

4) okvirno vreme pokretanja postupka.

Naručilac u planu javnih nabavki iz stava 1. ovog člana navodi ukoliko nabavku sprovodi preko tela za centralizovane javne nabavke.

Plan javnih nabavki i sve njegove kasnije izmene ili dopune, naručilac objavlјuje na Portalu javnih nabavki i na svojoj internet stranici u roku od deset dana od dana donošenja.

Izmenom i dopunom plana javnih nabavki smatra se planiranje nove javne nabavke, izmena predmeta javne nabavke i povećanje procenjene vrednosti javne nabavke za više od 10%.

Naručilac nije dužan da objavi procenjenu vrednost javne nabavke i podatke iz plana javnih nabavki koji predstavlјaju poslovnu tajnu u smislu zakona kojim se uređuje zaštita poslovne tajne ili tajne podatke u smislu zakona kojim se uređuje tajnost podataka.

Naručilac može da pokrene postupak javne nabavke ako je nabavka predviđena u godišnjem planu javnih nabavki.

U izuzetnim slučajevima, kada javnu nabavku nije moguće unapred planirati ili iz razloga hitnosti, naručilac može da pokrene postupak javne nabavke i ako nabavka nije predviđena u planu javnih nabavki.

Istraživanje tržišta

Član 89.

Pre sprovođenja postupka javne nabavke naručilac može da sprovede istraživanje tržišta radi pripreme postupka javne nabavke i informisanja privrednih subjekata o svojim planovima i zahtevima u vezi sa nabavkom.

Naručilac može da traži ili da uzme u obzir savet nezavisnih stručnjaka, nadležnih organa ili privrednih subjekata u vezi sa pripremom i sprovođenjem postupka javne nabavke, pod uslovom da se time ne narušavaju načela obezbeđenja konkurencije i zabrane diskriminacije, jednakosti privrednih subjekata i transparentnosti.

Zaštita integriteta postupka

Član 90.

Ako je ponuđač, kandidat ili sa njim povezano lice u smislu zakona kojim se uređuje položaj privrednih subjekata i zakona kojim se uređuje porez na dobit pravnih lica na bilo koji način bio uklјučen u pripremu postupka nabavke, naručilac preduzima odgovarajuće mere da bi obezbedio da učešće tog ponuđača ili kandidata ne narušava konkurenciju.

Mere iz stava 1. ovog člana obuhvataju dostavlјanje drugim privrednim subjektima relevantnih informacija koje su razmenjene ili nastale u okviru učešća ponuđača ili kandidata u pripremi postupka nabavke i utvrđivanje primerenih rokova za podnošenje ponuda.

Ponuđač ili kandidat može da se isklјuči iz postupka javne nabavke, u vezi sa stavom 1. ovog člana, ako nema drugog načina da se obezbedi postupanje, u skladu sa obavezom poštovanja načela obezbeđivanja konkurencije i jednakosti privrednih subjekata.

Pre isklјučenja iz stava 3. ovog člana, naručilac je dužan da ponuđaču ili kandidatu omogući da dokaže da njegovo učešće u pripremi postupka nabavke ne može da naruši konkurenciju.

Naručilac je dužan da preduzete mere iz ovog člana dokumentuje u izveštaju o stručnoj oceni prijava, odnosno ponuda.

Pokretanje postupka javne nabavke

Član 91.

Naručilac donosi odluku o sprovođenju postupka javne nabavke koja naročito sadrži podatke o predmetu javne nabavke, vrsti postupka i procenjenoj vrednosti javne nabavke ukupno i za svaku partiju posebno, kao i podatke o sastavu komisije za javnu nabavku, odnosno licu koje sprovodi postupak javne nabavke.

Javni naručilac u slučaju primene konkurentnog postupka sa pregovaranjem, konkurentnog dijaloga, partnerstva za inovacije i pregovaračkog postupka bez objavlјivanja javnog poziva, u odluci iz stava 1. ovog člana navodi i razloge za primenu tog postupka.

Sektorski naručilac u slučaju primene partnerstva za inovacije i pregovaračkog postupka bez objavlјivanja javnog poziva, u odluci iz stava 1. ovog člana navodi i razloge za primenu tog postupka.

Postupak javne nabavke smatra se pokrenutim slanjem na objavlјivanje javnog poziva i drugih oglasa koji se koriste kao javni poziv, osim u slučaju pregovaračkog postupka bez objavlјivanja javnog poziva kada se postupak smatra pokrenutim danom slanja poziva za podnošenje ponuda.

Komisija za javnu nabavku

Član 92.

Postupak javne nabavke sprovodi komisija za javnu nabavku koju imenuje naručilac.

Ako procenjena vrednost javne nabavke ne prelazi iznos od 3.000.000 dinara, naručilac nije dužan da imenuje komisiju za javnu nabavku, u kom slučaju postupak javne nabavke sprovodi lice koje naručilac imenuje.

Komisija mora da ima neparan broj članova, a najmanje tri člana.

U komisiji za javnu nabavku jedan član
mora da bude službenik za javne nabavke sa stečenim visokim
obrazovanjem na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240
ESPB bodova ili master akademskim studijama, specijalističkim
akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno
na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili
specijalističkim studijama na fakultetu ili lice koje je steklo
sertifikat za službenika za javne nabavke do dana stupanja na snagu
ovog zakona.

Za člana komisije imenuje se lice koje ima odgovarajuća stručna znanja iz oblasti koja je predmet javne nabavke, kada je to potrebno.

Članovi komisije za javnu nabavku, odnosno lice iz stava 2. ovog člana mogu da budu lica koja nisu zaposlena kod naručioca, ako naručilac nema zaposlena lica koja imaju odgovarajuća stručna znanja.

Komisija za javnu nabavku, odnosno lice iz stava 2. ovog člana, preduzima sve radnje u postupku, a naročito priprema oglase o javnoj nabavci, konkursnu dokumentaciju, vrši stručnu ocenu ponuda i prijava, priprema izveštaje o postupku javne nabavke, obavlјa potrebnu komunikaciju u postupku javne nabavke u skladu sa odredbama ovog zakona i preduzima potrebne radnje u slučaju podnošenja zahteva za zaštitu prava.

Komisija za javnu nabavku, odnosno lice iz stava 2. ovog člana, stara se o zakonitosti sprovođenja postupka.

*Službeni
glasnik RS, broj 92/2023

2. Konkursna dokumentacija

Sadržina

Član 93.

Konkursna dokumentacija mora da bude sačinjena na način da omogući pripremu i podnošenje ponude, odnosno prijave.

Konkursna dokumentacija u zavisnosti od vrste postupka javne nabavke naročito sadrži podatke o predmetu nabavke, tehničke specifikacije, kriterijume za kvalitativni izbor privrednog subjekta, kriterijume za dodelu ugovora, uslove ugovora, obrasce dokumenta koje podnose kandidati i ponuđači, informacije o propisanim obavezama i druge informacije potrebne za pripremu i podnošenje ponude, ako nisu sadržani u javnom pozivu i drugim oglasima koji se koriste kao javni poziv.

Podaci sadržani u konkursnoj dokumentaciji i podaci koji su navedeni u javnom pozivu i drugim oglasima koji se koriste kao javni poziv ne smeju da budu u suprotnosti.

Kancelarija za javne nabavke bliže uređuje sadržinu konkursne dokumentacije.

Sredstva obezbeđenja

Član 94.

Naručilac može da zahteva od privrednog subjekta da mu dostavi sredstvo obezbeđenja:

1) za ozbilјnost ponude, u slučaju da ponuđač odustane od svoje ponude u roku važenja ponude, ne dostavi dokaze o ispunjenosti kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta u skladu sa članom 119. ovog zakona, neosnovano odbije da zaklјuči ugovor o javnoj nabavci ili okvirni sporazum ili ne dostavi obezbeđenje za izvršenje ugovora o javnoj nabavci ili okvirnog sporazuma;

2) za ispunjenje ugovornih obaveza;

3) za otklanjanje nedostataka u garantnom roku;

4) od odgovornosti za prouzrokovanu štetu ako je nastala u vezi sa obavlјanjem određene delatnosti;

5) za povraćaj avansa.

Sredstvo obezbeđenja iz stava 1. tačka 1) ovog člana ne može da bude veće od 3% vrednosti ponude bez poreza na dodatu vrednost.

Sredstvo obezbeđenja iz stava 1. tač. 2) i 3) ovog člana ne može da bude veće od 10% vrednosti ugovora o javnoj nabavci bez poreza na dodatu vrednost.

Sredstvo obezbeđenja iz stava 1. tačka 5) ovog člana mora da bude u visini avansa.

Korisnici budžetskih sredstava koji su uklјučeni u konsolidovani račun trezora Republike Srbije, a nemaju svoj račun, već rashode i izdatke izvršavaju preko računa izvršenja budžeta Republike Srbije, nisu dužni da dostave sredstvo obezbeđenja koje se zahteva u skladu sa ovim članom.

Objavlјivanje i dostavlјanje konkursne dokumentacije

Član 95.

Naručilac je dužan da istovremeno sa slanjem na objavlјivanje javnog poziva, poziva za podnošenje prijava ili poziva za podnošenje ponuda ili pregovaranje u sistemu kvalifikacije, pošalјe na objavlјivanje konkursnu dokumentaciju na Portal javnih nabavki.

U slučaju da konkursna dokumentacija ne može da se objavi putem elektronskih sredstava na Portalu javnih nabavki, iz razloga navedenih u članu 45. stav 3. ovog zakona, naručioci su dužni da u javnom pozivu ili u pozivu za podnošenje prijava ili pozivu za podnošenje ponuda ili pregovaranje u sistemu kvalifikacije navedu da će konkursna dokumentacija biti poslata sredstvima koja nisu elektronska.

U slučaju da konkursna dokumentacija sadrži poverlјive podatke u smislu člana 45. stav 5. ovog zakona, naručilac u javnom pozivu ili u pozivu za podnošenje prijava ili pozivu za podnošenje ponuda ili pregovaranje u sistemu kvalifikacije, navodi mere usmerene na zaštitu poverlјivih informacija koje zahteva, kao i način na koji može da se preuzme konkursna dokumentacija.

Naručilac ne može od privrednog subjekta da zahteva naknadu bilo kakvih troškova za izradu i stavlјanje na raspolaganje konkursne dokumentacije, odnosno preuzimanje konkursne dokumentacije.

Izmene, dopune i dodatna pojašnjenja dokumentacije o nabavci

Član 96.

Ako naručilac u roku za podnošenje ponuda izmeni ili dopuni dokumentaciju o nabavci, dužan je da bez odlaganja izmene ili dopune pošalјe na objavlјivanje na Portal javnih nabavki, odnosno stavi na raspolaganje na isti način kao i osnovnu dokumentaciju.

Ako naručilac izmeni ili dopuni dokumentaciju o nabavci dužan je da postupi u skladu sa članom 87. ovog zakona.

Po isteku roka za podnošenje ponuda naručilac ne može da menja niti da dopunjuje dokumentaciju o nabavci.

Član 97.

Privredni subjekt može u pisanoj formi putem Portala javnih nabavki da traži od naručioca dodatne informacije ili pojašnjenja u vezi sa dokumentacijom o nabavci, pri čemu može da ukaže naručiocu ukoliko smatra da postoje nedostaci ili nepravilnosti u dokumentaciji o nabavci, i to najkasnije:

1) osmog dana pre isteka roka određenog za podnošenje ponuda ili prijava, za javnu nabavku čija je procenjena vrednost jednaka ili veća od iznosa evropskih pragova;

2) šestog dana pre isteka roka za podnošenje ponuda ili prijava, za javnu nabavku čija je procenjena vrednost manja od iznosa evropskih pragova.

Ako je zahtev iz stava 1. ovog člana podnet blagovremeno naručilac dodatne informacije i pojašnjenja objavlјuje na Portalu javnih nabavki, odnosno stavlјa na raspolaganje na isti način kao i osnovnu dokumentaciju bez navođenja podataka o podnosiocu zahteva, a najkasnije:

1) šestog dana pre isteka roka određenog za podnošenje ponuda ili prijava za javnu nabavku čija je procenjena vrednost jednaka ili veća od iznosa evropskih pragova;

2) četvrtog dana pre isteka roka određenog za podnošenje ponuda ili prijava za javnu nabavku čija je procenjena vrednost manja od iznosa evropskih pragova i u postupcima u kojima je naručilac koristio mogućnost skraćenja rokova iz razloga hitnosti.

Predmet osporavanja u postupku zaštite prava ne mogu da budu eventualni nedostaci ili nepravilnosti dokumentacije o nabavci na koje nije ukazano na način predviđen stavom 1. ovog člana.

3. Tehničke specifikacije

Opšta pravila o tehničkim specifikacijama

Član 98.

Tehničkim specifikacijama, koje se navode u konkursnoj dokumentaciji, utvrđuju se tražene karakteristike radova, dobara ili usluga koje se nabavlјaju i sve druge okolnosti koje su od značaja za izvršenje ugovora, a time i za pripremu ponude (mesto i rokovi izvršenja, posebni zahtevi u pogledu načina izvršenja predmeta nabavke i sl.).

Tehničke specifikacije u slučaju ugovora o javnoj nabavci radova podrazumevaju ukupnost tehničkih zahteva sadržanih u konkursnoj dokumentaciji kojima se definišu tražene karakteristike materijala ili dobara tako da ispunjavaju svrhu koju im je naručilac namenio, kao što su nivo uticaja na životnu sredinu i klimatske promene, rešenja za sve zahteve (uklјučujući dostupnost za osobe sa invaliditetom), način ocenjivanja usaglašenosti, performanse, bezbednost ili dimenzije, postupke u vezi sa obezbeđenjem kvaliteta, terminologiju, simbole, ispitivanje i metode ispitivanja, pakovanje, označavanje i obeležavanje, uputstva za korisnike i proizvodne procese i metode u svakoj fazi životnog ciklusa radova, pravila koja se odnose na projektovanje i utvrđivanje troškova, uslove za ispitivanje, kontrolisanje i prijem radova i načine ili tehnike gradnje i sve druge tehničke uslove koje naručilac može propisati, u skladu sa opštim ili posebnim propisima, u vezi sa završenim radovima i materijalima ili delovima koje oni uklјučuju.

Tehničke specifikacije u slučaju ugovora o javnoj nabavci dobara ili usluga podrazumevaju određivanje traženih karakteristika dobara ili usluga kao što su nivo uticaja na životnu sredinu i klimatske promene, rešenja za sve zahteve (uklјučujući dostupnost za osobe sa invaliditetom) i ocenjivanje usaglašenosti, performanse, upotreba proizvoda, bezbednost ili dimenzije, zahtevi za proizvod u pogledu naziva pod kojim se proizvod prodaje, terminologija, simboli, ispitivanje i metode ispitivanja, pakovanje, označavanje i obeležavanje, uputstva za korisnike, proizvodni procesi i metodi u svakoj fazi životnog ciklusa dobra ili usluge i postupci ocenjivanja usaglašenosti.

Tehničke specifikacije iz st. 2. i 3. ovog člana mogu da se odnose i na određen proces ili metod proizvodnje dobara, pružanja usluga ili izvođenja radova ili na određeni proces neke druge faze njihovog životnog ciklusa, čak i ako te okolnosti nisu sastavni deo njihovog materijalnog sadržaja, pod uslovom da su povezani sa predmetom nabavke i srazmerni njegovoj vrednosti i cilјevima.

Tehničke specifikacije u smislu ovog člana, predstavlјaju i standardi koje je donelo priznato telo za standardizaciju, za višekratnu ili stalnu primenu, sa kojima usklađenost nije obavezna, pri čemu je:

1) „međunarodni standard” standard koji je donela međunarodna organizacija za standardizaciju i koji je dostupan široj javnosti;

2) „evropski standard” standard koji je donela evropska organizacija za standardizaciju i koji je dostupan široj javnosti;

3) „nacionalni standard” standard koji je donela nacionalna organizacija za standardizaciju i koji je dostupan široj javnosti.

Naručilac kao tehničku specifikaciju može da koristi i:

1) evropsku tehničku ocenu pod kojom se podrazumeva dokumentovana ocena performanse građevinskog proizvoda, u odnosu na njegove klјučne karakteristike, u skladu sa odgovarajućim evropskim dokumentom za ocenjivanje;

2) tehničku referencu, pod kojom se podrazumeva svaki dokument, osim evropskih standarda, izrađen od strane evropskih tela za standardizaciju, u skladu sa postupcima prilagođenim razvoju tržišnih potreba.

Tehničke specifikacije moraju svim privrednim subjektima da omoguće jednak pristup i ne smeju da neopravdano ograničavaju konkurenciju u postupku javne nabavke.

U tehničkim specifikacijama može da se navede da li će biti potreban prenos prava intelektualne svojine.

Naručilac, po potrebi, u konkursnoj dokumentaciji navodi da naknadu za korišćenje patenata, kao i odgovornost za povredu zaštićenih prava intelektualne svojine trećih lica, snosi ponuđač.

Tehničke specifikacije sadrže nacrte, projektnu dokumentaciju, crteže, modele, uzorke i ostalu raspoloživu tehničku dokumentaciju koja se odnosi na izvršenje predmeta javne nabavke, kada je to potrebno.

Za sve predmete nabavki koji su namenjeni upotrebi od strane fizičkih lica, tehničke specifikacije se, osim u objektivno opravdanim slučajevima, izrađuju na način da se uzimaju u obzir kriterijumi pristupačnosti za lica sa invaliditetom ili da rešenje bude prilagođeno za sve korisnike.

Ako su posebnim propisima utvrđeni obavezni zahtevi, tehničke specifikacije se, u pogledu kriterijuma pristupačnosti za lica sa invaliditetom ili rešenja prilagođenog svim korisnicima, određuju upućivanjem na te zahteve.

Određivanje tehničkih specifikacija

Član 99.

Tehničke specifikacije se određuju na jedan od sledećih načina:

1) u vidu karakteristika ili funkcionalnih zahteva, koji mogu da uklјučuju i ekološke karakteristike, pod uslovom da su parametri dovolјno precizni da ponuđači mogu da odrede predmet ugovora, a naručioci da dodele ugovor;

2) upućivanjem na tehničke specifikacije i, poštujući sledeći redosled prioriteta, na nacionalne standarde kojima se preuzimaju evropski standardi, na evropsku tehničku ocenu, zajedničke tehničke specifikacije, međunarodne standarde, druge tehničke referentne sisteme uspostavlјene od strane evropskih tela za standardizaciju ili u slučaju kada neki od njih ne postoje, nacionalne standarde, nacionalna tehnička odobrenja ili nacionalne tehničke specifikacije koje se odnose na projektovanje, obračun troškova i izvođenje radova i upotrebu dobara, pri čemu svako upućivanje mora da bude praćeno rečima „ili odgovarajuće”;

3) u vidu karakteristika ili funkcionalnih zahteva iz tačke 1) ovog člana, sa upućivanjem na tehničke specifikacije iz tačke 2) ovog člana koji se smatraju pretpostavkom usaglašenosti sa tim karakteristikama ili funkcionalnim zahtevima;

4) upućivanjem na tehničke specifikacije iz tačke 2) ovog člana za određene karakteristike i upućivanjem na karakteristike ili funkcionalne zahteve iz tačke 1) ovog člana za druge karakteristike.

Korišćenje tehničkih specifikacija

Član 100.

Tehničke specifikacije ne mogu da upućuju na posebnu marku ili izvor ili određeni proces koji karakteriše proizvode ili usluge koje pruža određeni privredni subjekt ili na žigove, patente, vrste ili određeno poreklo ili proizvodnju, koje bi za posledicu imalo davanje prednosti ili eliminisanje određenih privrednih subjekata ili određenih proizvoda, osim ako predmet ugovora to opravdava.

Izuzetno, upućivanje na način iz stava 1. ovoga člana je dozvolјeno ako se predmet nabavke ne može dovolјno precizno i razumlјivo da opiše, u skladu sa članom 99. ovog zakona, pri čemu takvo upućivanje mora da bude praćeno rečima „ili odgovarajuće”.

Član 101.

U slučaju određivanja tehničkih specifikacija na način iz člana 99. stav 1. tačka 1) ovog zakona, naručilac ne može da odbije ponudu za dobra, usluge ili radove koji su u skladu sa nacionalnim standardom kojim se preuzima evropski standard, evropskom tehničkom ocenom, zajedničkom tehničkom specifikacijom, međunarodnim standardom ili tehničkim referentnim sistemom uspostavlјenim od strane evropskog tela za standardizaciju, ako se te specifikacije odnose na karakteristike ili funkcionalne zahteve koje je odredio naručilac.

U slučaju iz stava 1. ovog člana ponuđač je dužan da u svojoj ponudi na odgovarajući način dokaže, uklјučujući i dokazima iz člana 103. ovog zakona, da dobra, usluge ili radovi koji su u skladu sa standardom ispunjavaju tražene karakteristike ili funkcionalne zahteve naručioca.

Ako su tehničke specifikacije određene na način iz člana 99. stav 1. tačka 2) ovog zakona, naručilac ne može da odbije ponudu na osnovu toga što dobra, usluge ili radove nisu u skladu sa tehničkim specifikacijama na koje upućuje, ako ponuđač u svojoj ponudi pruži odgovarajući dokaz, uklјučujući i dokaze iz člana 103. ovog zakona da predložena rešenja na ekvivalentan način ispunjavaju zahteve određene tehničkim specifikacijama.

4. Korišćenje oznaka

Član 102.

Ako naručilac namerava da nabavi dobra, usluge ili radove sa specifičnim ekološkim, društvenim ili drugim karakteristikama, može u tehničkim specifikacijama, kriterijumima za dodelu ugovora ili uslovima za izvršenje ugovora, da zahteva određene oznake kao dokaz da dobra, usluge ili radovi odgovaraju traženim karakteristikama pod uslovom da su ispunjeni svi sledeći uslovi:

1) da se zahtev za oznaku odnosi isklјučivo na kriterijume koji su u vezi sa predmetom javne nabavke i da je odgovarajući za definisanje karakteristika predmeta javne nabavke;

2) da je zahtev za oznaku određen na osnovu objektivno proverlјivih i nediskriminatorskih kriterijuma;

3) da su oznake određene u otvorenom i transparentnom postupku uz učešće svih interesnih grupa, poput državnih organa, korisnika usluga, socijalnih partnera, potrošača, proizvođača, distributera, nevladinih organizacija i sl.;

4) da su oznake dostupne svim zainteresovanim licima;

5) da zahteve za oznaku određuje treće lice nad kojim privredni subjekt koji se prijavio za dobijanje oznake ne može da vrši odlučujući uticaj.

Kada naručioci ne zahtevaju da dobra, usluge ili radovi zadovolјe sve zahteve za dobijanje oznake, navode zahteve za dobijanje oznake na koje se to odnosi.

Ako naručilac zahteva tačno određenu oznaku, dužan je da prihvati sve oznake koje potvrđuju da dobra, usluge ili radovi ispunjavaju zahteve odgovarajuće oznake.

U slučaju da privredni subjekt očigledno nije bio u mogućnosti da pribavi određenu oznaku koju je naručilac zahtevao u konkursnoj dokumentaciji ili odgovarajuću oznaku, naručilac je dužan da prihvati drugi odgovarajući način dokazivanja koji može da obuhvati i tehničku dokumentaciju proizvođača pod uslovom da privredni subjekt dokaže da dobra, usluge ili radovi koje nudi ispunjavaju zahteve određene oznake ili određene zahteve koje je naručilac predvideo.

Kada oznaka ispunjava uslove iz stava 1. tač. 2)–5) ovog člana ali se odnosi i na zahteve koji nisu povezani sa predmetom nabavke, naručioci ne mogu da upućuju na oznaku, već su dužni da definišu tehničku specifikaciju upućivanjem na detalјne specifikacije te oznake ili, po potrebi, njihove delove, koji su povezani sa predmetom nabavke i odgovarajući za definisanje karakteristika tog predmeta nabavke.

5. Izveštaj o testiranju, sertifikat i druga dokazna sredstva

Član 103.

Naručioci mogu da zahtevaju da privredni subjekti dostave izveštaj o testiranju od tela za ocenjivanje usaglašenosti ili sertifikat izdat od strane tela za ocenjivanje usaglašenosti, kao dokaz usaglašenosti sa zahtevima ili kriterijumima utvrđenim u tehničkim specifikacijama, kriterijumima za dodelu ugovora ili uslovima za izvršenje ugovora.

Kada naručioci zahtevaju dostavlјanje sertifikata koje izdaje određeno telo za ocenjivanje usaglašenosti, obavezni su da prihvate i sertifikate koje su izdala druga odgovarajuća tela za ocenjivanje usaglašenosti.

Telo za ocenjivanje usaglašenosti, u smislu st. 1. i 2. ovog člana, je telo koje obavlјa poslove ocenjivanja usaglašenosti uklјučujući ispitivanje, etaloniranje, kontrolisanje i sertifikaciju koja je akreditovana, u skladu sa zakonom kojim se uređuje akreditacija, položaj i rad nacionalnog tela za akreditaciju u Republici Srbiji, kao i druga pitanja od značaja za akreditaciju.

Osim dokaza iz stava 1. ovog člana, naručioci su dužni da prihvate i druga odgovarajuća dokazna sredstva kao što je tehnički dosije proizvođača ako privredni subjekt nema mogućnost pribavlјanja izveštaja o testiranju ili sertifikate iz stava 1. ovog člana ili nije mogao da ih pribavi u odgovarajućim rokovima, pod uslovom da nemogućnost pribavlјanja nije prouzrokovana njegovim postupanjem i da privredni subjekt na taj način dokaže da dobra, usluge ili radovi koje nudi ispunjavaju zahteve ili kriterijume navedene u tehničkim specifikacijama, kriterijume za dodelu ugovora ili uslove za izvršenje ugovora.

6. Stavlјanje na raspolaganje tehničkih specifikacija

Član 104.

Sektorski naručilac dužan je da na zahtev privrednog subjekta koji je zainteresovan za određeni ugovor o javnoj nabavci, stavi na raspolaganje tehničke specifikacije koje redovno koristi za svoje ugovore o javnoj nabavci dobara, usluga ili radova ili tehničke specifikacije koje namerava da primeni na ugovore za koje se periodično indikativno obaveštenje koristi kao javni poziv.

Tehničke specifikacije stavlјaju se na raspolaganje elektronskim sredstvima uz besplatan, neograničen i nesmetan direktni pristup.

U slučaju da tehničke specifikacije ne mogu da se objave putem elektronskih sredstava, iz razloga navedenih u članu 45. stav 3. ovog zakona, sektorski naručioci su dužni da tehničke specifikacije učine dostupnim drugim odgovarajućim sredstvima komunikacije.

Ako se tehničke specifikacije zasnivaju na dokumentaciji koja je elektronskim sredstvima uz besplatan, neograničen i nesmetan direktni pristup dostupna zainteresovanim privrednim subjektima, dovolјno je uputiti na tu dokumentaciju.

VIII. Objavljivanјe i transparentnost

1. Oglasi o javnoj nabavci

Član 105.

Oglasi o javnoj nabavci koje objavlјuju naručioci su:

1) javni poziv;

2) prethodno informativno obaveštenje;

3) periodično indikativno obaveštenje;

4) obaveštenje o uspostavlјanju sistema kvalifikacije;

5) obaveštenje o sprovođenju pregovaračkog postupka bez objavlјivanja javnog poziva;

6) obaveštenje o dodeli ugovora, obustavi postupka ili poništenju postupka;

7) obaveštenje na profilu naručioca;

8) obaveštenje o izmeni ugovora;

9) obaveštenje za društvene i druge posebne usluge;

10) obaveštenje o konkursu za dizajn;

11) obaveštenje o rezultatima konkursa za dizajn;

12) ispravka – obaveštenje o izmenama ili dodatnim informacijama;

13) obaveštenje za dobrovolјnu prethodnu transparentnost;

14) obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava.

Oglas iz stava 1. tačka 2) ovog člana koristi samo javni naručilac, dok oglase iz stava 1. tač. 3) i 4) ovog člana koristi samo sektorski naručilac.

Naručilac je dužan da u oglasima o javnim nabavkama kod opisa predmeta nabavke koristi oznake iz Opšteg rečnika nabavke.

Opšti rečnik nabavke, u skladu sa odgovarajućim rečnikom u Evropskoj uniji – CPV (Common Procurement Vocabulary), utvrđuje Kancelarija za javne nabavke.

Sadržina oglasa o javnoj nabavci navedena je u Prilogu 4. ovog zakona.

Oglasi se objavlјuju preko Portala javnih nabavki na standardnim obrascima čiju sadržinu utvrđuje Kancelarija za javne nabavke.

Uputstvo o načinu slanja i objavlјivanja oglasa, kao i druga pitanja od značaja za objavlјivanje oglasa sačinjava Kancelarija za javne nabavke i objavlјuje na svojoj internet stranici.

Oglasi iz stava 1. tač. 1)–4) ovog člana u postupcima javnih nabavki čija je procenjena vrednost jednaka ili veća od 5.000.000 dinara objavlјuju se i na Portalu službenih glasila Republike Srbije i baza propisa, u formi za objavlјivanje koja će biti dostupna na Portalu javnih nabavki.

Na visinu naknade za objavlјivanje oglasa o javnoj nabavci na Portalu službenih glasila Republike Srbije i baza propisa saglasnost daje Vlada.

Oglasi za javne nabavke čija je procenjena vrednost jednaka ili veća od iznosa evropskih pragova objavlјuju se i u Službenom listu Evropske unije.

Javni poziv

Član 106.

Naručilac je dužan da objavi javni poziv u svim postupcima javne nabavke, osim u pregovaračkom postupku bez objavlјivanja javnog poziva i u slučaju kada je to drugačije uređeno odredbama ovog zakona.

Prethodno informativno obaveštenje

Član 107.

Javni naručilac može da najavi svoju nameru o nabavci dobara, usluga ili radova objavlјivanjem prethodnog informativnog obaveštenja koje sadrži informacije iz Priloga 4. Deo A II. ovog zakona na Portalu javnih nabavki.

Javni naručilac može da objavi prethodno informativno obaveštenje na profilu naručioca.

U slučaju iz stava 2. ovog člana javni naručilac šalјe obaveštenje o objavlјivanju na profilu naručioca koje sadrži informacije iz Priloga 4. Deo A I. ovog zakona na Portal javnih nabavki.

U slučaju iz stava 2. ovog člana javni naručilac šalјe obaveštenje o objavlјivanju na profilu naručioca koje sadrži informacije iz Priloga 4. Deo A I. ovog zakona i u Službeni list Evropske unije.

Javni naručilac ne može da objavi prethodno informativno obaveštenje na profilu naručioca pre nego što je poslao obaveštenje iz stava 3. ovoga člana, s tim da je obavezan da na svom profilu navede datum slanja tog obaveštenja na objavlјivanje.

Javni naručilac ima pravo da koristi skraćeni rok za podnošenje ponude u otvorenom postupku iz člana 52. stav 4. ovog zakona, restriktivnom postupku iz člana 54. stav 5. ovog zakona i konkurentnom postupku sa pregovaranjem iz člana 56. stava 3. ovog zakona, ako su ispunjeni sledeći uslovi:

1) prethodno informativno obaveštenje sadrži sve informacije koje su potrebne za javni poziv iz Priloga 4. Deo A II. ovog zakona u onoj meri u kojoj su te informacije bile dostupne u trenutku objavlјivanja prethodnog informativnog obaveštenja i

2) da je od dana slanja na objavlјivanje prethodnog informativnog obaveštenja proteklo najmanje 35 dana, a najviše 12 meseci pre datuma slanja javnog poziva na objavlјivanje.

Periodično indikativno obaveštenje

Član 108.

Sektorski naručilac može da najavi svoju nameru o nabavci dobara, usluga ili radova objavlјivanjem periodičnog indikativnog obaveštenja koje sadrži informacije iz Priloga 4. Deo B II. tačka 1) ovog zakona na Portalu javnih nabavki.

Sektorski naručilac može da objavi periodično indikativno obaveštenje na svom profilu naručioca, osim u slučaju iz stava 5. ovog člana.

U slučaju iz stava 2. ovog člana sektorski naručilac šalјe obaveštenje na profilu naručioca koje sadrži informacije iz Priloga 4. Deo B I. ovog zakona na Portal javnih nabavki.

U slučaju iz stava 2. ovog člana sektorski naručilac šalјe obaveštenje na profilu naručioca koje sadrži informacije iz Priloga 4. Deo B I. ovog zakona i u Službeni list Evropske unije.

Sektorski naručilac ne može da objavi periodično indikativno obaveštenje na svom profilu naručioca pre nego što je poslao obaveštenje iz stava 3. ovoga člana, s tim da je obavezan da na svom profilu navede datum slanja tog obaveštenja na objavlјivanje.

Sektorski naručilac može u restriktivnom postupku ili pregovaračkom postupku sa objavlјivanjem javnog poziva da koristi periodično indikativno obaveštenje kao javni poziv.

U slučaju iz stava 6. ovog člana periodično indikativno obaveštenje mora da ispunjava sledeće uslove:

1) da sadrži opis dobara, usluga ili radova koji će biti predmet ugovora koji se dodelјuju;

2) da sadrži navođenje da će ugovor biti dodelјen primenom restriktivnog postupka ili pregovaračkog postupka bez dodatne objave javnog poziva i da se pozivaju zainteresovani privredni subjekti da iskažu svoju zainteresovanost;

3) da sadrži pored informacija iz Priloga 4. Deo B II. tačka 1) ovog zakona i informacije iz Priloga 4. Deo B II. tačka 2) ovog zakona;

4) da je od dana slanja na objavlјivanje periodičnog indikativnog obaveštenja proteklo je najmanje 35 dana, a najviše 12 meseci pre nego što sektorski naručilac pošalјe poziv za podnošenje prijave iz stava 9. ovog člana.

U slučaju iz stava 6. ovog člana privredni subjekti sektorskom naručiocu iskazuju u pisanom obliku zainteresovanost za učešće u postupku javne nabavke u roku koji je sektorski naručilac naveo u periodičnom indikativnom obaveštenju, a koji ne sme da bude kraći od 35 dana od dana slanja periodičnog indikativnog obaveštenja na objavlјivanje.

Sektorski naručilac istovremeno šalјe poziv za podnošenje prijave u pisanoj formi bez dodatnog objavlјivanja javnog poziva samo onim privrednim subjektima koji su iskazali svoju zainteresovanost, u skladu sa stavom 8. ovog člana.

Nakon što privredni subjekti dostave prijave u roku određenom u skladu sa članom 53. stav 3. ili članom 63. stav 2. ovog zakona, sektorski naručilac primenjuje odredbe ovog zakona koje se odnose na prvu fazu restriktivnog postupka ili pregovaračkog postupka sa objavlјivanjem javnog poziva.

Sektorski naručilac dostavlјa poziv za podnošenje ponuda ili početnih ponuda kandidatima koje nije isklјučio iz postupka javne nabavke i primenjuje odredbe ovog zakona koje se odnose na drugu fazu restriktivnog postupka ili pregovaračkog postupka sa objavlјivanjem javnog poziva.

Period obuhvaćen periodičnim indikativnim obaveštenjem traje najviše 12 meseci od dana slanja obaveštenja na objavlјivanje.

Izuzetno od stava 12. ovog člana, u slučaju ugovora o javnoj nabavci za društvene i druge posebne usluge periodično indikativno obaveštenje može da obuhvati period duži od 12 meseci.

Sektorski naručilac ima pravo da koristi skraćeni rok za podnošenje ponude u otvorenom postupku javne nabavke iz člana 52. stav 4. ovog zakona, ako su ispunjeni sledeći uslovi:

1) da periodično indikativno obaveštenje koje nije javni poziv sadrži pored informacija iz Priloga 4. Deo B II. tačka 1) i informacije iz Priloga 4. Deo B tačka 2) ovog zakona u onoj meri u kojoj su te informacije bile dostupne u trenutku objavlјivanja periodičnog indikativnog obaveštenja i

2) da je od dana slanja na objavlјivanje periodičnog indikativnog obaveštenja proteklo najmanje 35 dana, a najviše 12 meseci pre datuma slanja javnog poziva na objavlјivanje.

Obaveštenje o dodeli ugovora, obustavi postupka ili poništenju postupka, obaveštenje za dobrovolјnu prethodnu transparentnost

Član 109.

Naručilac je dužan da obaveštenje o dodeli ugovora pošalјe na objavlјivanje u roku od 30 dana od dana zaklјučenja ugovora o javnoj nabavci ili okvirnog sporazuma.

Naručilac je dužan da tromesečno objavlјuje zbirno obaveštenje o dodeli ugovora koji su zaklјučeni na osnovu okvirnog sporazuma i na osnovu sistema dinamične nabavke, u roku od 30 dana od dana isteka tromesečja u kome su ugovori zaklјučeni.

Izuzetno, naručilac ne mora da objavi određene podatke o dodeli ugovora o javnoj nabavci ili okvirnog sporazuma ako bi njihovo objavlјivanje bilo protivno odredbama ovog zakona ili na drugi način bilo protivno opštem interesu, ako bi nanelo štetu opravdanim poslovnim interesima određenog privrednog subjekata ili bi moglo da dovede do povrede konkurencije na tržištu.

U slučaju obustave ili poništenja postupka javne nabavke, naručilac je dužan da podatke o tome objavi u obrascu obaveštenja o dodeli ugovora u roku od 30 dana od dana konačnosti odluke o obustavi ili poništenju postupka javne nabavke.

Naručilac može da objavi obaveštenje za dobrovolјnu prethodnu transparentnost za nabavke koje je sproveo na osnovu odredaba čl. 11–21. ovog zakona.

Profil naručioca

Član 110.

Naručilac može da objavi profil na svojoj internet stranici.

Na profilu naručioca objavlјuju se opšti podaci o naručiocu, plan javnih nabavki, prethodno informativno obaveštenje ili periodično indikativno obaveštenje, informacije o postupcima javne nabavke, kao i drugi podaci u vezi sa javnom nabavkom.

IX. Izbor učesnika i dodela ugovora

1. Kriterijumi za kvalitativni izbor privrednog subjekta

Osnovi za isklјučenje

Član 111.

Naručilac je dužan da isklјuči privrednog subjekta iz postupka javne nabavke ako:

1) privredni subjekt ne dokaže da on i njegov zakonski zastupnik u periodu od prethodnih pet godina od dana isteka roka za podnošenje ponuda, odnosno prijava nije pravnosnažno osuđen, osim ako pravnosnažnom presudom nije utvrđen drugi period zabrane učešća u postupku javne nabavke, za:

(1) krivično delo koje je izvršilo kao član organizovane kriminalne grupe i krivično delo udruživanje radi vršenja krivičnih dela;

(2) krivično delo zloupotrebe položaja odgovornog lica, krivično delo zloupotrebe u vezi sa javnom nabavkom, krivično delo primanja mita u obavlјanju privredne delatnosti, krivično delo davanja mita u obavlјanju privredne delatnosti, krivično delo zloupotrebe službenog položaja, krivično delo trgovine uticajem, krivično delo primanja mita i krivično delo davanja mita, krivično delo prevare, krivično delo neosnovanog dobijanja i korišćenja kredita i druge pogodnosti, krivično delo prevare u obavlјanju privredne delatnosti i krivično delo poreske utaje, krivično delo terorizma, krivično delo javnog podsticanja na izvršenje terorističkih dela, krivično delo vrbovanja i obučavanja za vršenje terorističkih dela i krivično delo terorističkog udruživanja, krivično delo pranja novca, krivično delo finansiranja terorizma, krivično delo trgovine lјudima i krivično delo zasnivanja ropskog odnosa i prevoza lica u ropskom odnosu;

2) privredni subjekt ne dokaže da je izmirio dospele poreze i doprinose za obavezno socijalno osiguranje ili da mu je obavezujućim sporazumom ili rešenjem, u skladu sa posebnim propisom, odobreno odlaganje plaćanja duga, uklјučujući sve nastale kamate i novčane kazne;

3) utvrdi da je privredni subjekt u periodu od prethodne dve godine od dana isteka roka za podnošenje ponuda, odnosno prijava, povredio obaveze u oblasti zaštite životne sredine, socijalnog i radnog prava, uklјučujući kolektivne ugovore, a naročito obavezu isplate ugovorene zarade ili drugih obaveznih isplata, uklјučujući i obaveze u skladu s odredbama međunarodnih konvencija koje su navedene u Prilogu 8. ovog zakona;

4) postoji sukob interesa, u smislu ovog zakona, koji ne može da se otkloni drugim merama;

5) utvrdi da je privredni subjekt pokušao da izvrši neprimeren uticaj na postupak odlučivanja naručioca ili da dođe do poverlјivih podataka koji bi mogli da mu omoguće prednost u postupku javne nabavke ili je dostavio obmanjujuće podatke koji mogu da utiču na odluke koje se tiču isklјučenja privrednog subjekta, izbora privrednog subjekta ili dodele ugovora.

Naručilac je dužan da isklјuči privrednog subjekta iz postupka javne nabavke ako u postupku javne nabavke utvrdi da postoje osnovi za isklјučenje iz stava 1. ovog člana.

Naručilac može da odustane od isklјučenja privrednog subjekta iz postupka javne nabavke iz razloga navedenih u stavu 1. ovog člana zbog preovlađujućih razloga koji se odnose na javni interes, kao što je javno zdravlјe ili zaštita životne sredine.

Član 112.

Naručilac može u dokumentaciji o nabavci da predvidi da će da isklјuči privrednog subjekta iz postupka javne nabavke u svakom trenutku ako:

1) utvrdi da je privredni subjekt u stečaju, da je nesposoban za plaćanje ili je u postupku likvidacije, da njegovom imovinom upravlјa stečajni (likvidacioni) upravnik ili sud, da je u aranžmanu pogodbe sa poveriocima, da je prestao da obavlјa poslovnu delatnost ili je u bilo kakvoj istovrsnoj situaciji koja proizlazi iz sličnog postupka prema nacionalnim zakonima i propisima;

2) utvrdi da je pravnosnažnom presudom ili odlukom drugog nadležnog organa, utvrđena odgovornost privrednog subjekta za težak oblik neprofesionalnog postupanja koji dovodi u pitanje njegov integritet, u periodu od prethodne tri godine od dana isteka roka za podnošenje ponuda, odnosno prijava, osim ako pravnosnažnom presudom ili odlukom drugog nadležnog organa nije utvrđen drugi period zabrane učešća u postupku javne nabavke;

3) utvrdi da je odlukom nadležnog organa za zaštitu konkurencije utvrđeno da se privredni subjekt dogovarao sa drugim privrednim subjektima u cilјu narušavanja konkurencije, u periodu od prethodne tri godine od dana isteka roka za podnošenje ponuda;

4) utvrdi da postoji narušavanje konkurencije zbog prethodnog učešća privrednog subjekta u pripremi postupka nabavke, u smislu člana 90. ovog zakona, koja ne može da se otkloni drugim merama;

5) utvrdi da privredni subjekt u periodu od prethodne tri godine od dana isteka roka za podnošenje ponuda nije ispunjavao obaveze iz ranije zaklјučenih ugovora o javnoj nabavci ili ranije zaklјučenog koncesionog ugovora, čija je posledica bila raskid tog ugovora, naplata sredstva obezbeđenja, naknada štete ili dr;

6) utvrdi da je privredni subjekt u postupcima javnih nabavki u periodu od prethodne tri godine od dana isteka roka za podnošenje ponuda dostavio neistinite podatke potrebne za proveru osnova za isklјučenje ili kriterijuma za izbor privrednog subjekta ili da nije bio u stanju da dostavi dokaze o ispunjenosti kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta, ukoliko je kao sredstvo dokazivanja koristio izjavu iz člana 118. ovog zakona.

Naručilac može da odustane od isklјučenja privrednog subjekta u slučaju iz stava 1. tačka 1) ovog člana, ako utvrdi da će taj privredni subjekt biti sposoban da izvrši ugovor o javnoj nabavci, uzimajući u obzir propise i mere za nastavak poslovanja.

Član 113.

Privredni subjekt kod kojeg postoje osnovi za isklјučenje iz člana 111. stav 1. tač. 1), 3) i 4) i člana 112. ovog zakona može naručiocu da dostavi dokaze da je preduzeo mere da bi dokazao svoju pouzdanost bez obzira na postojanje osnova za isklјučenje, i u tom cilјu dokazuje:

1) da je platio ili se obavezao da plati naknadu u pogledu bilo koje štete izazvane krivičnim delom ili neprofesionalnim postupanjem i

2) da je u potpunosti razjasnio činjenice i okolnosti aktivno sarađujući sa istražnim organima i

3) da je preduzeo konkretne tehničke, organizacione i kadrovske mere koje su primerene za sprečavanje vršenja krivičnih dela ili neprofesionalnog postupanja.

Mere koje privredni subjekt preduzima ocenjuju se uzimajući u obzir težinu i konkretne okolnosti krivičnog dela ili neprofesionalnog postupanja, s tim da je naručilac dužan da obrazloži razloge za prihvatanje ili neprihvatanje mera.

Naručilac neće isklјučiti privrednog subjekta iz postupka javne nabavke ako je ocenio da su preduzete mere primerene.

Privredni subjekt kome je pravnosnažnom presudom određena zabrana učešća u postupcima javnih nabavki ili postupcima dodele koncesija nema pravo da koristi mogućnosti iz stava 1. ovog člana do isteka roka zabrane.

Kriterijumi za izbor privrednog subjekta

Član 114.

Kriterijumi za izbor privrednog subjekta u postupku javne nabavke mogu da se odnose na:

1) ispunjenost uslova za obavlјanje profesionalne delatnosti;

2) finansijski i ekonomski kapacitet;

3) tehnički i stručni kapacitet.

Naručilac određuje kriterijume za izbor privrednog subjekta iz stava 1. ovog člana uvek kada je to potrebno imajući u vidu predmet javne nabavke.

Prilikom određivanja kriterijuma za izbor iz stava 1. ovog člana, naručilac može da zahteva samo nivo kapaciteta koji obezbeđuje da će privredni subjekt biti sposoban da izvrši ugovor o javnoj nabavci.

Kriterijumi za izbor iz stava 1. ovog člana moraju da budu u logičkoj vezi sa predmetom nabavke i srazmerni predmetu nabavke.

Ako naručilac odredi kriterijume za izbor iz stava 1. ovog člana, dužan je da u javnom pozivu odredi potrebni nivo kapaciteta i odgovarajuće načine njihovog dokazivanja.

Ispunjenost uslova za obavlјanje profesionalne delatnosti

Član 115.

Naručilac može da zahteva da privredni subjekt dokaže da je upisan u registar privrednih subjekata, sudski registar, profesionalni registar ili drugi odgovarajući registar, ako se takav registar vodi u zemlјi u kojoj privredni subjekt ima sedište.

Ako privredni subjekt mora da poseduje određeno ovlašćenje, odnosno dozvolu nadležnog organa za obavlјanje delatnosti koja je predmet javne nabavke ili da bude član određene organizacije da bi mogao da obavlјa predmetnu delatnost, naručilac može od njega da zahteva da dokaže posedovanje takve dozvole, ovlašćenja ili članstva.

Finansijski i ekonomski kapacitet

Član 116.

Naručilac može u dokumentaciji o nabavci da odredi finansijski i ekonomski kapacitet kojim se obezbeđuje da privredni subjekti imaju finansijsku i ekonomsku sposobnost potrebnu za izvršenje ugovora o javnoj nabavci, a naročito da:

1) imaju određeni minimalni prihod, uklјučujući određeni minimalni prihod u oblasti koja je obuhvaćena predmetom javne nabavke za period od najviše tri poslednje finansijske godine, u zavisnosti od datuma osnivanja privrednog subjekta, odnosno početka obavlјanja delatnosti privrednog subjekata;

2) imaju određeni odnos imovine i obaveza ili drugi finansijski pokazatelј u vezi sa finansijskim izveštajima privrednih subjekata za period od najviše tri poslednje finansijske godine;

3) imaju odgovarajući nivo osiguranja od profesionalne odgovornosti.

Minimalni prihod iz stava 1. tačka 1) ovog člana ne sme da bude veći od dvostruke procenjene vrednosti javne nabavke, osim u izuzetnim slučajevima kada je to neophodno zbog posebnih rizika povezanih sa predmetom javne nabavke koje naručilac mora da obrazloži u dokumentaciji o nabavci.

Ako naručilac odredi uslov iz stava 1. tačka 2) ovog člana, dužan je da u konkursnoj dokumentaciji odredi transparentne, objektivne i nediskriminatorske metode i kriterijume za njihovu ocenu.

Ako je predmet javne nabavke podelјen na više partija, uslovi iz stava 1. ovog člana određuju se srazmerno svakoj pojedinačnoj partiji.

Naručilac može izuzetno da zahteva minimalni prihod u odnosu na procenjenu vrednost više partija u slučaju da pojedini ponuđač bude izabran u nekoliko partija koje se izvršavaju istovremeno.

U postupku zaklјučenja ugovora na osnovu okvirnog sporazuma kada se sprovodi ponovno otvaranje konkurencije, uslov iz stava 1. tačka 1) ovog člana izračunava se na osnovu očekivane maksimalne vrednosti pojedinačnih ugovora koji će se izvršavati u isto vreme ili, ako to nije poznato, na osnovu procenjene vrednosti okvirnog sporazuma.

U sistemu dinamične nabavke uslov iz stava 1. tačka 1) ovog člana izračunava se na osnovu očekivane maksimalne vrednosti pojedinačnih ugovora koji će se zaklјučiti tokom trajanja sistema dinamične nabavke.

Tehnički i stručni kapacitet

Član 117.

Naručilac može da odredi uslove u pogledu tehničkog i stručnog kapaciteta kojima se obezbeđuje da privredni subjekt ima potrebne kadrovske i tehničke resurse i iskustvo potrebno za izvršenje ugovora o javnoj nabavci sa odgovarajućim nivoom kvaliteta, a naročito može da zahteva da privredni subjekt ima dovolјno iskustva u pogledu ranije izvršenih ugovora.

Ako naručilac utvrdi da privredni subjekt ima sukoblјene interese, odnosno interese koji mogu negativno da utiču na izvršenje ugovora o javnoj nabavci može smatrati da privredni subjekt nema potreban stručni kapacitet.

U postupku javne nabavke čiji je predmet isporuka dobara koji obuhvata poslove postavlјanja ili ugradnje, pružanje usluga ili izvođenje radova, stručni kapacitet privrednog subjekta za izvršenje poslova postavlјanja ili ugradnje dobara, pružanje usluga ili izvođenje radova može da se ocenjuje u odnosu na njegove veštine, efikasnost, iskustvo i pouzdanost.

2. Način dokazivanja ispunjenosti kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta

Izjava o ispunjenosti kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta

Član 118.

Privredni subjekt u ponudi, odnosno prijavi dostavlјa izjavu o ispunjenosti kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta (u dalјem tekstu: izjava o ispunjenosti kriterijuma) na standardnom obrascu, kojom potvrđuje da:

1) ne postoje osnovi za isklјučenje;

2) ispunjava zahtevane kriterijume za izbor privrednog subjekta;

3) ispunjava kriterijume ili pravila određena za smanjenje broja sposobnih kandidata u skladu sa članom 64. ovog zakona, ako je primenlјivo.

Ako ponudu, odnosno prijavu podnosi grupa privrednih subjekata, u ponudi, odnosno prijavi se dostavlјa zasebna izjava svakog člana grupe privrednih subjekata koja sadrži podatke iz stava 1. tač. 1) i 2) ovog člana za relevantne kapacitete člana grupe.

Ako privredni subjekt namerava da deo ugovora poveri podizvođaču ili da koristi kapacitete drugih subjekata, dužan je da za podizvođača, odnosno subjekta čije kapacitete koristi dostavi zasebnu izjavu koja sadrži podatke iz stava 1. tačka 1) ovog člana i podatke iz stava 1. tačka 2) ovog člana za relevantne kapacitete podizvođača, odnosno drugog subjekta koje namerava da koristi.

U izjavi o ispunjenosti kriterijuma privredni subjekti navode izdavaoce dokaza o ispunjenosti kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta i izjavlјuju da će na zahtev i bez odlaganja, moći naručiocu da dostavi te dokaze.

U izjavi o ispunjenosti kriterijuma privredni subjekt može da navede podatke o internet adresi baze podataka, sve potrebne identifikacione podatke i izjavu o pristanku, putem kojih mogu da se pribave dokazi, odnosno izvrši uvid u dokaze o ispunjenosti kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta.

Privredni subjekt može da koristi izjavu o ispunjenosti kriterijuma koju je već koristio u nekom prethodnom postupku javne nabavke, ako potvrdi da su u njoj sadržani podaci i dalјe ispravni.

Sadržinu standardnog obrasca izjave o ispunjenosti kriterijuma utvrđuje Kancelarija za javne nabavke, u skladu sa evropskim jedinstvenim dokumentom o nabavci utvrđenim od strane Evropske komisije.

Standardni obrazac iz stava 7. ovog člana Kancelarija za javne nabavke objavlјuje na svojoj internet stranici.

Član 119.

Naručilac je dužan da pre donošenja odluke u postupku javne nabavke zahteva od ponuđača koji je dostavio ekonomski najpovolјniju ponudu da u primerenom roku, ne kraćem od pet radnih dana, dostavi dokaze o ispunjenosti kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta, u neoverenim kopijama.

Naručilac nije dužan da postupi u skladu sa stavom 1. ovog člana za javnu nabavku čija je procenjena vrednost jednaka ili niža od 5.000.000 dinara.

Naručilac može, bez obzira na procenjenu vrednost javne nabavke, da zatraži od ponuđača i kandidata da dostave sve dokaze ili deo dokaza o ispunjenosti kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta radi provere podataka navedenih u izjavi o ispunjenosti kriterijuma, ako je to potrebno za pravilno sprovođenje postupka.

Naručilac ne mora da zahteva od ponuđača i kandidata da dostave dokaze o ispunjenosti kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta, ako:

1) na osnovu podataka navedenih u izjavi o ispunjenosti kriterijuma može da pribavi dokaze, odnosno izvrši uvid u dokaze o ispunjenosti kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta;

2) naručilac već poseduje važeće relevantne dokaze.

Naručilac može da pozove ponuđače ili kandidate da dopune ili pojasne dokaze o ispunjenosti kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta, u skladu sa članom 142. ovog zakona.

Ako ponuđač koji je podneo ekonomski najpovolјniju ponudu ne dostavi tražene dokaze u ostavlјenom roku ili dostavlјenim dokazima ne dokaže da ispunjava kriterijume za kvalitativni izbor privrednog subjekta, naručilac je dužan da odbije ponudu tog ponuđača i u skladu sa stavom 1. ovog člana pozove sledećeg ponuđača koji je podneo najpovolјniju ponudu ili da obustavi postupak javne nabavke, ako postoje razlozi za obustavu.

3. Dokazi o ispunjenosti kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta

Član 120.

Naručilac u dokumentaciji o nabavci navodi potvrde, dokumenta, izjave i druge dokaze kojima privredni subjekt dokazuje da ispunjava kriterijume za kvalitativni izbor privrednog subjekta.

U slučaju postojanja sumnje u istinitost podataka koje je dostavio privredni subjekt, naručilac može dostavlјene podatke da proveri kod izdavaoca dokaza, nadležnog organa ili treće strane koja ima saznanja o relevantnim činjenicama, a izuzetno može od ponuđača da zahteva da dostave na uvid original ili overene kopije svih ili pojedinih dokaza.

Privredni subjekt, u skladu sa odredbama ovog zakona, može da koristi kapacitete drugih privrednih subjekata i naručiocu može na bilo koji način da dokaže da raspolaže potrebnim resursima.

Član 121.

Nepostojanje osnova za isklјučenje iz:

1) člana 111. stav 1. tačka 1) ovog zakona dokazuje se potvrdom nadležnog suda, odnosno nadležne policijske uprave;

2) člana 111. stav 1. tačka 2) ovog zakona dokazuje se potvrdom nadležnog poreskog organa i organizacije za obavezno socijalno osiguranje ili potvrdom nadležnog organa da se ponuđač nalazi u postupku privatizacije;

3) člana 112. stav 1. tačka 1) ovog zakona dokazuje se potvrdom nadležnog suda, odnosno drugog nadležnog organa.

Ako privredni subjekat ima sedište u drugoj državi kao dokaz da ne postoje osnovi za isklјučenje:

1) iz člana 111. stav 1. tačka 1) ovog zakona naručilac će prihvatiti izvod iz kaznene evidencije ili drugog odgovarajućeg registra ili, ako to nije moguće, odgovarajući dokument nadležnog sudskog ili upravnog organa u državi sedišta privrednog subjekta, odnosno državi čije je lice državlјanin;

2) iz člana 111. stav 1. tačka 2) i člana 112. stav 1. tačka 1) ovog zakona naručilac će prihvatiti potvrdu nadležnog organa u državi sedišta privrednog subjekta.

Ako se u državi u kojoj privredni subjekt ima sedište, odnosno državi čiji je lice državlјanin ne izdaju dokazi iz stava 2. ovog člana ili ako dokazi ne obuhvataju sve podatke iz člana 111. stav 1. tač. 1) i 2) i člana 112. stav 1. tačka 1) ovog zakona, privredni subjekt može da, umesto dokaza, dostavi svoju pisanu izjavu datu pod krivičnom i materijalnom odgovornošću, overenu pred sudskim ili upravnim organom, javnim beležnikom ili drugim nadležnim organom te države, u kojoj se navodi da ne postoje navedeni osnovi za isklјučenje privrednog subjekta.

U slučaju iz stava 3. ovog člana naručilac može putem baze potvrda na internetu iz člana 125. ovog zakona ili na drugi relevantan način, da proveri da li se dokazi ne izdaju ili ne obuhvataju sve relevantne podatke.

Član 122.

Sposobnost za obavlјanje profesionalne delatnosti dokazuje se:

1) izvodom iz sudskog, privrednog, profesionalnog ili drugog odgovarajućeg registra koji se vodi u državi u kojoj privredni subjekt ima sedište;

2) dozvolom nadležnog organa ili potvrdom o članstvu u određenoj organizaciji, koja je izdata u državi u kojoj privredni subjekt ima sedište.

Član 123.

Finansijski i ekonomski kapacitet privrednog subjekta, po pravilu, dokazuje se:

1) odgovarajućim izveštajem banke ili, po potrebi, dokazom o relevantnom osiguranju od profesionalne odgovornosti;

2) finansijskim izveštajima ili izvodima iz finansijskih izveštaja, ako je objavlјivanje finansijskih izveštaja obavezno;

3) izveštajem o ukupnom prihodu privrednog subjekta i, ako je potrebno, izveštajem o prihodu dobara, usluga ili radova na koje se ugovor o javnoj nabavci odnosi, u tri poslednje dostupne obračunske (finansijske) godine, u zavisnosti od datuma osnivanja ili početka obavlјanja delatnosti privrednog subjekta, ako je informacija o tim prihodima dostupna.

Ako privredni subjekt iz opravdanog razloga nije u mogućnosti da dostavi dokumente i dokaze iz stava 1. ovog člana koje naručilac zahteva, finansijski i ekonomski kapacitet može da dokaže i bilo kojim drugim dokumentom iz čije sadržine naručilac može na nesumnjiv način da utvrdi ispunjenost zahtevanog finansijskog i ekonomskog kapaciteta.

Član 124.

Tehnički i stručni kapacitet dokazuje se dostavlјanjem jednog ili više dokaza, i to:

1) spiska radova izvedenih tokom perioda od najviše pet poslednjih godina pre isteka roka za podnošenje ponuda, odnosno prijava sa potvrdama o zadovolјavajućem izvođenju i ishodu najvažnijih radova, a ako je potrebno da bi se obezbedio odgovarajući nivo konkurencije, naručioci mogu da naznače da će se uzeti u obzir dokaz o relevantnim radovima izvršenim u periodu dužem od pet godina;

2) spiska isporuka relevantnih dobara ili pruženih usluga tokom perioda od najviše tri poslednje godine pre isteka roka za podnošenje ponuda, odnosno prijava, sa iznosima, datumima i nazivima korisnika, a ako je potrebno da bi se obezbedio odgovarajući nivo konkurencije, naručioci mogu da naznače da će se uzeti u obzir dokaz o relevantnim dobrima ili uslugama isporučenim, odnosno pruženim u periodu dužem od tri godine;

3) podataka o tehničkim licima ili telima,
bez obzira da li su tehnička lica zaposlena ili radno angažovana u
privrednom subjektu, odnosno da li tela pripadaju privrednom
subjektu, a posebno u pogledu odgovornosti za kontrolu kvaliteta, a
u slučaju ugovora o javnoj nabavci radova u pogledu izvođenja radova;

4) opisa tehničkih sredstava i mera koje privredni subjekt koristi za obezbeđivanje kvaliteta i sredstava za proučavanje i istraživanje kojima raspolaže;

5) obrazovne i stručne kvalifikacije pružaoca usluga ili izvođača radova ili njihovog rukovodećeg osoblјa, pod uslovom da te kvalifikacije ne ocenjuje u okviru kriterijuma za dodelu ugovora;

6) podataka o upravlјanju lancem snabdevanja i sistemima praćenja koje će privredni subjekt biti u mogućnosti da koristi prilikom izvršenja ugovora;

7) izjave privrednog subjekta o prihvatanju kontrole kvaliteta koju će vršiti naručilac ili ovlašćeno telo u državi u kojoj je privredni subjekt osnovan koje će u ime naručioca vršiti kontrolu, u pogledu proizvodnih ili tehničkih kapaciteta privrednog subjekta i, po potrebi, sredstava za proučavanje i istraživanje kojima raspolaže i mera za kontrolu kvaliteta koje će primenjivati, ako su dobra ili usluge koji se isporučuju složene prirode ili su neophodni za određenu svrhu;

8) podataka o merama za upravlјanje zaštitom životne sredine, koje će privredni subjekt biti u mogućnosti da primenjuje prilikom izvršenja ugovora;

9) izjave o prosečnom godišnjem broju zaposlenih pružaoca usluga i izvođača radova i broju rukovodećeg osoblјa u poslednje tri godine pre isteka roka za podnošenje ponuda, odnosno prijava;

10) izjava o alatima, pogonskoj ili tehničkoj opremi koja je pružaocu usluge ili izvođaču radova na raspolaganju za izvršenje ugovora;

11) podataka o delu ugovora koji privredni subjekt namerava da podugovori ako relevantni kriterijum za kvalitativni izbor dokazuje korišćenjem kapaciteta podizvođača;

12) u pogledu dobara koji su predmet javne nabavke:

(1) uzoraka, opisa ili fotografije, čija verodostojnost mora da bude potvrđena ako to naručilac zahteva;

(2) sertifikata zvaničnih institucija ili agencija za kontrolu kvaliteta čija je kompetentnost priznata, kojima se potvrđuje usaglašenost dobara sa jasno definisanim tehničkim specifikacijama ili standardima.

*Službeni
glasnik RS, broj 92/2023

4. Baza potvrda na internetu (e-Certis)

Član 125.

Naručilac koristi sistem e-Certis radi dobijanja podataka o vrsti i formi dokaza iz čl. 120–124. ovog zakona i o nadležnim organima koji te podatke i dokaze izdaju u državama članicama Evropske unije.

Naručilac je dužan da zahteva prvenstveno vrstu i formu dokaza iz čl. 120–124. ovog zakona koji su obuhvaćeni sistemom e-Certis.

5. Standardi osiguranja kvaliteta i standardi upravlјanja životnom sredinom

Član 126.

Ako naručilac u svrhu dokazivanja kriterijuma za kvalitativni izbor zahteva dostavlјanje potvrda nezavisnih tela kojima se potvrđuje usaglašenost privrednog subjekta sa određenim standardima osiguranja kvaliteta, uklјučujući pristupačnost za osobe sa invaliditetom, dužan je da uputi na sisteme osiguranja kvaliteta koji se zasnivaju na odgovarajućim standardima koje su potvrdila akreditovana tela.

Naručilac je dužan da prizna ekvivalentne potvrde tela osnovanih u državama članicama Evropske unije ili tela osnovanih u ostalim državama.

Naručilac je dužan da prihvati dokaze o ekvivalentnim merama osiguranja kvaliteta ako privredni subjekt iz objektivnih razloga ne može da pribavi potvrde iz st. 1. i 2. ovog člana u odgovarajućem roku, pod uslovom da dokaže da su te mere usklađene sa traženim standardima osiguranja kvaliteta.

Član 127.

Ako naručilac zahteva dostavlјanje potvrda nezavisnih tela kojima se potvrđuje usaglašenost privrednog subjekta sa određenim sistemima ili standardima za upravlјanje životnom sredinom, dužan je da uputi na Sistem upravlјanja zaštitom životne sredine i provere (EMAS) ili na druge sisteme upravlјanja životnom sredinom koji se priznaju, u skladu sa zakonom kojim se uređuje zaštita životne sredine ili na standarde upravlјanja životnom sredinom koji se zasnivaju na odgovarajućim evropskim ili međunarodnim standardima akreditovanih tela.

Do dana pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji naručilac je dužan da prizna ekvivalentne potvrde tela osnovanih u državama članicama Evropske unije ili potvrde tela osnovanih u ostalim državama.

Naručilac je dužan da prizna ekvivalentne potvrde tela osnovanih u državama članicama Evropske unije.

Naručilac je dužan da prihvati dokaze o ekvivalentnim merama upravlјanja životnom sredinom ako privredni subjekt očigledno nema pristup potvrdama iz st. 1–3. ovog člana ili iz objektivnih razloga ne može te potvrde da pribavi u odgovarajućem roku, pod uslovom da dokaže da su te mere ekvivalentne traženim sistemima ili standardima upravlјanja životnom sredinom.

6. Registar ponuđača u Republici Srbiji

Član 128.

Organizacija nadležna za registraciju privrednih subjekata vodi javni registar ponuđača – preduzetnika i pravnih lica (u dalјem tekstu: registar ponuđača).

Organizacija nadležna za registraciju privrednih subjekata dužna je da omogući privrednim subjektima upis u registar ponuđača u skladu sa ovim zakonom.

Registar ponuđača je dostupan na internet stranici organizacije iz stava 1. ovog člana.

Svaki privredni subjekt može da podnese zahtev za upis u registar ponuđača, podnošenjem dokumenata kojima dokazuje nepostojanje osnova za isklјučenje iz člana 111. stav 1. tač. 1) i 2) ovog zakona.

Organizacija nadležna za izdavanje dokaza iz člana 121. stav 1. tač. 1) i 2) ovog zakona, odnosno organ nadležan za izricanje sankcija i mera licu registrovanom u registru ponuđača, dužan je da nakon što utvrdi promene ili izrekne sankciju ili meru licu registrovanom u registru ponuđača, o tome, bez odlaganja, obavesti organizaciju nadležnu za registraciju privrednih subjekata.

Smatra se da privredni subjekt koji je upisan u registar ponuđača nema osnova za isklјučenje iz člana 111. stav 1. tač. 1) i 2) ovog zakona.

U registru ponuđača registruju se podaci i promene podataka o ponuđaču, i to:

1) matični/registarski broj;

2) poreski identifikacioni broj;

3) poslovno ime i adresa sedišta;

4) lično ime i JMBG, odnosno broj pasoša i zemlјa izdavanja zakonskog zastupnika ponuđača, ako je zakonski zastupnik fizičko lice i poslovno ime i matični broj zakonskog zastupnika privrednog subjekta, ako je zastupnik pravno lice.

U registru ponuđača registruje se i datum registracije privrednog subjekta, odnosno datum promene podataka o privrednom subjektu koji su predmet registracije.

Ponuđač se briše iz registra ponuđača na osnovu zahteva ponuđača za brisanje ili po službenoj dužnosti ako prestane da ispunjava neki od zakonom propisanih uslova.

Protiv rešenja registratora koji vodi registar ponuđača može da se izjavi žalba ministru nadležnom za poslove privrede.

Ministar nadležan za poslove finansija propisuje dokumentaciju koja se podnosi uz prijavu za registraciju ponuđača.

Zvanični registri privrednih subjekata i sertifikacija nadležnih tela

Član 129.

Privredni subjekt može u postupku javne nabavke da dostavi potvrdu izdatu od strane nadležnog organa ili tela o upisu u zvanični registar privrednih subjekata ili potvrdu izdatu od nadležnog tela za sertifikaciju u državi članici Evropske unije, kojom dokazuje da ispunjava kriterijume za kvalitativni izbor privrednog subjekta obuhvaćene tim potvrdama.

Nezavisno od stava 1. ovog člana, naručilac može od privrednog subjekta koji je u postupku javne nabavke dostavio potvrdu dodatno da zahteva da u primerenom roku dostavi dokumenta iz člana 121. stav 1. tačka 2) ovog zakona.

7. Korišćenje kapaciteta drugih subjekata

Član 130.

Privredni subjekti mogu da dokazuju kriterijume za kvalitativni izbor iz čl. 116. i 117. ovog zakona koristeći kapacitete članova grupe privrednih subjekta ili koristeći kapacitete drugih subjekata na način propisan ovim članom.

Svi članovi grupe privrednih subjekata u grupi solidarno su odgovorni za izvršenje ugovora o javnoj nabavci.

Privredni subjekt može u postupku javne nabavke, radi dokazivanja kriterijuma za kvalitativni izbor iz člana 117. ovog zakona da koristi kapacitete drugih subjekata, bez obzira na pravnu prirodu njihovog međusobnog odnosa, na način propisan ovim članom.

Ako privredni subjekt koristi kapacitete drugih subjekata, mora naručiocu da dokaže da će imati na raspolaganju potrebne resurse za izvršenje ugovora, prihvatanjem obaveze drugih subjekata da će te resurse staviti na raspolaganje privrednom subjektu.

U pogledu dokazivanja kriterijuma za kvalitativni izbor koji se odnose na obrazovne i stručne kvalifikacije iz člana 124. stav 1. tačka 5) ovog zakona ili na relevantno stručno iskustvo iz člana 124. stav 1. tač. 1) i 2) ovog zakona, privredni subjekt u postupku javne nabavke može da koristi kapacitete drugih subjekata, ako će ti subjekti u svojstvu podizvođača da izvode radove ili pružaju usluge za koje se taj kapacitet traži, a privredni subjekt je dužan da u skladu sa čl. 118–125. ovog zakona, dokaže da ti subjekti ispunjavaju relevantne kriterijume za izbor privrednog subjekta i da li postoje osnovi za njihovo isklјučenje.

U slučaju ugovora o javnoj nabavci radova, ugovora o javnoj nabavci usluga ili ugovora o javnoj nabavci dobara koji uklјučuje poslove montaže ili instalacije, naručilac može da zahteva da određene klјučne zadatke, odnosno poslove obavlјa direktno sam ponuđač ili član grupe ponuđača.

8. Podizvođač

Član 131.

Naručilac ne može da zahteva od privrednih subjekata ili da ograničava privredne subjekte da deo ugovora o javnoj nabavci povere podizvođaču ili da angažuju određene podizvođače, osim ako posebnim propisom ili međunarodnim sporazumom nije drugačije određeno.

Privredni subjekt koji namerava da izvršenje dela ugovora poveri podizvođaču, dužan je da u ponudi navede:

1) koji deo ugovora namerava da poveri podizvođaču (po predmetu ili u količini, vrednosti ili procentu);

2) podatke o podizvođačima;

3) da će naručilac neposredno da plaća podizvođaču za deo ugovora koji je on izvršio, ukoliko podizvođač zahteva da mu se dospela potraživanja plaćaju neposredno.

Podaci iz stava 1. moraju da budu navedeni u ugovoru o javnoj nabavci, ako je privredni subjekt poverio podizvođaču deo ugovora o javnoj nabavci.

U slučaju iz stava 2. tačka 3) ovog člana naručilac je dužan da neposredno plaća dospela potraživanja podizvođaču za deo ugovora koji je on izvršio.

Ako nije predviđeno neposredno plaćanje dospelih potraživanja podizvođaču za deo ugovora koji je on izvršio, naručilac je dužan da nakon plaćanja privrednom subjektu sa kojim je zaklјučio ugovor zatraži da mu u roku od 60 dana dostavi dokaz i izjavu podizvođača da je izvršio plaćanje podizvođaču njegovih potraživanja.

Ukoliko privredni subjekt sa kojim je zaklјučio ugovor u roku iz stava 5. ovog člana ne dostavi dokaz i izjavu podizvođača, naručilac je dužan da dostavi Kancelariji za javne nabavke predlog za pokretanje prekršajnog postupka
u roku od 30 dana.

Privredni subjekt u potpunosti odgovara naručiocu za izvršenje ugovornih obaveza, bez obzira na učešće podizvođača.

*Službeni
glasnik RS, broj 92/2023

9. Kriterijumi za dodelu ugovora

a) Opšta pravila

Određivanje kriterijuma

Član 132.

U postupku javne nabavke naručilac dodelјuje ugovor ekonomski najpovolјnijoj ponudi koju određuje na osnovu jednog od sledećih kriterijuma:

1) cene ili

2) troškova primenom pristupa troškovne efikasnosti, kao što je trošak životnog ciklusa u skladu sa članom 134. ovog zakona ili

3) odnosa cene i kvaliteta, odnosno troška i kvaliteta koji se ocenjuje na osnovu kriterijuma, uklјučujući kvalitativne, ekološke i/ili socijalne aspekte, povezane sa predmetom ugovora o javnoj nabavci, koji naročito mogu da obuhvate:

(1) kvalitet, uklјučujući tehničke odlike, estetske i funkcionalne karakteristike, dostupnost, rešenje za sve korisnike, socijalne, ekološke i inovativne karakteristike, trgovinu i uslove trgovine;

(2) organizaciju, kvalifikacije i iskustvo osoblјa kome je povereno izvršenje ugovora, kada kvalitet osoblјa može da ima značajan uticaj na nivo uspešnosti izvršenja ugovora ili

(3) uslugu nakon prodaje i tehničku pomoć, uslove isporuke, kao što su datum isporuke, proces isporuke i rok isporuke ili rok izvršenja.

Naručilac može da odredi element cene ili troška u vidu unapred propisane cene ili troška, tako da se ekonomski najpovolјnija ponuda utvrđuje na osnovu kriterijuma za kvalitet.

U slučaju dodele ugovora o javnoj nabavci
usluga razvoja računarskog programa, arhitektonskih usluga,
inženjerskih usluga, usluga prevođenja ili savetodavnih usluga,
naručilac određuje ekonomski najpovolјniju ponudu na osnovu
kriterijuma iz stava 1. tač. 2) ili 3) ovog člana.

*Službeni
glasnik RS, broj 92/2023

Član 133.

Naručilac je dužan da u dokumentaciji o nabavci odredi kriterijume za dodelu ugovora.

Kriterijumi za dodelu ugovora moraju da budu opisani i vrednovani, ne smeju da budu diskriminatorski, moraju da budu povezani sa predmetom ugovora o javnoj nabavci i moraju da omoguće efektivnu konkurenciju.

Smatra se da su kriterijumi za dodelu ugovora povezani sa predmetom ugovora o javnoj nabavci ako se odnose na dobra, radove ili usluge koji su predmet tog ugovora, u svakom pogledu i u bilo kojoj fazi njihovog životnog ciklusa, uklјučujući faktore koji se odnose na određeni proces proizvodnje, izvođenje radova, isporuku dobara ili pružanje usluga, odnosno trgovanje njima ili na određeni proces neke druge faze njihovog životnog ciklusa, i u slučaju da ti faktori nisu deo njihovog materijalnog sadržaja.

Naručilac određuje kriterijume na način koji će mu omogućiti naknadnu objektivnu proveru i ocenu ponuda, kao i proveru podataka koje su dostavili ponuđači, da bi se ocenilo u kojoj meri ponude ispunjavaju kriterijume za dodelu ugovora, a u slučaju sumnje naručioci su dužni da provere tačnost podataka i dokaza koje su ponuđači dostavili.

Naručilac u dokumentaciji o nabavci određuje relativni značaj u ponderima za svaki kriterijum za dodelu ugovora, a posebno navodi metodologiju za dodelu pondera za svaki kriterijum, osim kada je kriterijum samo cena.

Ponderi mogu da se izraze određivanjem raspona sa odgovarajućom maksimalnom razlikom.

Kada ponderisanje nije moguće iz objektivnih razloga, naručilac navodi kriterijume za dodelu ugovora po opadajućem redosledu važnosti.

Naručilac u dokumentaciji o nabavci određuje i rezervne kriterijume na osnovu kojih će dodeliti ugovor u situaciji kada postoje dve ili više ponuda koje su nakon primene kriterijuma jednake.

Pri ocenjivanju ponuda naručilac je dužan da primenjuje samo one kriterijume koji su sadržani u dokumentaciji o nabavci i to na način kako su opisani i vrednovani.

b) Troškovi životnog ciklusa

Član 134.

Troškovi životnog ciklusa obuhvataju u relevantnoj meri delove ili sve sledeće troškove tokom životnog ciklusa dobara, usluga ili radova:

1) troškove koje snosi naručilac ili drugi korisnici, kao što su:

(1) troškovi nabavke,

(2) troškovi upotrebe, kao što je potrošnja energije i drugih resursa,

(3) troškovi održavanja,

(4) troškovi na kraju životnog ciklusa, kao što su troškovi sakuplјanja i recikliranja;

2) troškove pripisane spolјašnjim ekološkim faktorima povezanim sa dobrom, uslugom ili radovima tokom njihovog životnog ciklusa, pod uslovom da njihova novčana vrednost može da se odredi i proveri, a koji mogu da obuhvate troškove emisije gasova sa efektom staklene bašte i emisije drugih zagađivača, kao i druge troškove ublažavanja klimatskih promena.

Ako naručilac koristi trošak životnog ciklusa dužan je da u dokumentaciji o nabavci navede podatke koje ponuđači treba da dostave i metod koji naručilac na osnovu tih podataka koristi za utvrđivanje troškova životnog ciklusa.

Metod koji se koristi za procenu troškova pripisanih spolјašnjim ekološkim faktorima mora da ispunjava sve sledeće uslove:

1) da se zasniva na objektivno proverlјivim i nediskriminatorskim kriterijumima, a ako nije uspostavlјen za višekratnu ili stalnu primenu ne sme neopravdano da ide u korist ili na štetu određenih privrednih subjekata;

2) da je dostupan svim zainteresovanim stranama;

3) da tražene podatke mogu uz razumne napore da dostave savesni privredni subjekti, uklјučujući privredne subjekte iz trećih država koje su strane u Sporazumu o javnim nabavkama (Agreement on Government Procurement – GPA) ili drugim međunarodnim sporazumima koji obavezuju Evropsku uniju i Republiku Srbiju.

Naručilac mora da primeni zajednički metod za izračunavanje troškova životnog ciklusa, kada je obaveza primene takvog metoda utvrđena pravnim aktima Evropske unije iz Priloga 9. Deo II. ovog zakona.

Ekološki aspekti

*Službeni glasnik RS, broj 92/2023

Član 134a

Kancelarija za javne nabavke propisuje
vrste dobara, usluga i radova za koje su naručioci u obavezi da
primenjuju ekološke aspekte prilikom određivanja tehničkih
specifikacija, kriterijuma za izbor privrednog subjekta, kriterijuma
za dodelu ugovora ili uslova za izvršenje ugovora o javnoj nabavci.

*Službeni glasnik
RS, broj 92/2023

10. Ponuda u postupku javne nabavke

a) Opšte odredbe

Podnošenje ponude

Član 135.

Ponuda se podnosi elektronskim sredstvima putem Portala javnih nabavki, osim ako je ovim zakonom drugačije određeno.

Ponuđač može da podnese samo jednu ponudu.

U roku za podnošenje ponude ponuđač može da izmeni, dopuni ili opozove svoju ponudu, na način na koji je podneo osnovnu ponudu.

Ponudu može da podnese grupa ponuđača kao zajedničku ponudu.

Naručilac ne može od grupe ponuđača da zahteva da se povezuju u određeni pravni oblik kako bi mogli da podnesu zajedničku ponudu.

Naručilac može od grupe ponuđača da zahteva da se povezuju u određeni pravni oblik nakon dodele ugovora, ukoliko je to neophodno za realizaciju ugovora.

Ponuđač koji je samostalno podneo ponudu ne može istovremeno da učestvuje u zajedničkoj ponudi ili kao podizvođač, niti isto lice može učestvovati u više zajedničkih ponuda.

Naručilac je dužan da odbije sve ponude koje su podnete suprotno zabrani iz stava 7. ovog člana.

Odredbe ovog člana shodno se primenjuju na način podnošenja prijava.

Ponude sa varijantama

Član 136.

Naručioci mogu da dozvole ili da zahtevaju podnošenje ponude sa varijantama.

U slučaju iz stava 1. ovog člana naručilac u javnom pozivu navodi da li je dozvolјeno ili se zahteva podnošenje ponude sa varijantama. Ukoliko naručilac u javnom pozivu nije naveo da li je dozvolјeno ili se zahteva podnošenje ponude sa varijantama smatra se da podnošenje ponude sa varijantama nije dozvolјeno.

Varijante moraju da budu povezane sa predmetom ugovora.

Ako je podnošenje ponude sa varijantama dozvolјeno ili se zahteva, u dokumentaciji o nabavci se navode minimalni zahtevi koje varijante treba da ispune i svi posebni zahtevi za njihovo podnošenje.

Odabrani kriterijumi za dodelu ugovora određuju se da mogu da se primene na varijante koje ispunjavaju minimalne zahteve, kao i na ponude koje su u skladu sa minimalnim zahtevima, a koje nisu sa varijantama.

U obzir se mogu uzeti samo varijante koje ispunjavaju minimalne zahteve koje je utvrdio naručilac.

U postupcima dodele ugovora o javnoj nabavci dobara ili usluga, naručioci koji su dozvolili ili zahtevali ponude sa varijantama ne mogu da odbiju varijantu samo zbog toga što bi njeno eventualno prihvatanje dovelo do ugovora o javnoj nabavci usluga umesto dobara ili ugovora o javnoj nabavci dobara umesto usluga.

Važenje ponude

Član 137.

Naručilac određuje rok važenja ponude, s tim da ne može da bude kraći od 30 dana od dana otvaranja ponuda.

U slučaju isteka roka važenja ponude, naručilac je dužan da u pisanoj formi zatraži od ponuđača produženje roka važenja ponude.

Ponuđač koji prihvati zahtev za produženje roka važenja ponude ne može da menja ponudu.

Troškovi pripremanja ponude

Član 138.

Troškove pripremanja i podnošenja ponude snosi isklјučivo ponuđač i ne može da traži od naručioca naknadu troškova.

Izuzetno od stava 1. ovog člana, ako je postupak javne nabavke obustavlјen iz razloga koji su na strani naručioca, naručilac je dužan da ponuđaču nadoknadi troškove izrade uzorka ili modela, ako su izrađeni u skladu sa tehničkim specifikacijama naručioca i troškove pribavlјanja sredstava obezbeđenja, pod uslovom da je ponuđač tražio naknadu navedenih troškova u svojoj ponudi.

b) Prijem i otvaranje ponuda

Prijem ponuda

Član 139.

Prilikom prijema elektronske ponude ponuđač dobija potvrdu prijema ponude sa naznakom datuma i vremena prijema.

Ukoliko se delovi ponude ne mogu podneti elektronskim putem u smislu člana 45. stav 3. naručilac je dužan da prilikom prijema, na koverti, odnosno kutiji u kojoj se nalaze, obeleži vreme prijema. Ako su delovi ponude dostavlјeni neposredno, naručilac predaje ponuđaču potvrdu prijema.

U slučaju iz stava 2. ovog člana, ako su delovi ponude podneti neblagovremeno, naručilac će po okončanju postupka otvaranja, neotvorene delove ponude da vrati ponuđaču, sa naznakom da su podneti neblagovremeno.

Zabranjeno je davanje informacija o primlјenim ponudama do otvaranja ponuda, a naručilac je u obavezi da ponude čuva na način da ne dođu u posed neovlašćenih lica.

Otvaranje ponuda

Član 140.

Ponude se otvaraju odmah nakon isteka roka za podnošenje ponuda, odnosno istog dana.

Otvaranje ponuda je javno.

Naručilac će isklјučiti javnost u postupku otvaranja ponuda ako je to potrebno radi zaštite podataka koji predstavlјaju poslovnu tajnu u smislu zakona kojim se uređuje zaštita poslovne tajne ili predstavlјaju tajne podatke u smislu zakona kojim se uređuje tajnost podataka.

U slučaju iz stava 3. ovog člana naručilac donosi odluku kojom određuje razloge za isklјučenje javnosti i da li se isklјučenje javnosti odnosi i na predstavnike ponuđača.

O postupku otvaranja ponuda vodi se poseban zapisnik.

Način otvaranja ponuda, sadržinu zapisnika o otvaranju ponuda i druga pitanja od značaja za postupak otvaranja ponuda propisuje Kancelarija za javne nabavke.

11. Dodela ugovora

Pregled i stručna ocena ponuda i prijava

Član 141.

Nakon otvaranja ponuda, odnosno prijava, vrši se pregled, stručna ocena i rangiranje ponuda, odnosno prijava, na osnovu uslova i zahteva iz dokumentacije o nabavci i sačinjava izveštaj o postupku javne nabavke.

Dodatna objašnjenja, kontrola i dopuštene ispravke

Član 142.

Naručilac može da zahteva dodatna objašnjenja koja će mu pomoći pri pregledu, vrednovanju i upoređivanju ponuda ili prijava, a može da vrši i kontrolu (uvid) kod ponuđača, odnosno njegovog podizvođača.

Ako su podaci ili dokumentacija, koju je ponuđač, odnosno kandidat dostavio nepotpuni ili nejasni, naručilac može, poštujući načela jednakosti i transparentnosti, u primerenom roku koji nije kraći od pet dana, da zahteva od ponuđača, odnosno kandidata da dostavi neophodne informacije ili dodatnu dokumentaciju.

Postupanje u skladu sa st. 1. i 2. ovog člana, ne sme da dovede do promene elemenata ponude koji su od značaja za primenu kriterijuma za dodelu ugovora ili do izmene ponuđenog predmeta nabavke.

Ako ponuda sadrži računsku grešku, naručilac je u obavezi da od ponuđača zatraži da prihvati ispravku računske greške, a ponuđač je dužan da dostavi odgovor u roku od pet dana od dana prijema zahteva.

Ako se ponuđač ne saglasi sa ispravkom računske greške, naručilac će njegovu ponudu odbiti.

U slučaju razlike između jedinične i ukupne cene, merodavna je jedinična cena.

Neuobičajeno niska ponuda

Član 143.

Neuobičajeno niska ponuda u smislu ovog zakona je ponuda koja sadrži cenu ili trošak koji značajno odstupa u odnosu na tržišni i izaziva sumnju u mogućnost izvršenja javne nabavke u skladu sa zahtevima naručioca predviđenim u dokumentaciji o nabavci.

Ako naručilac proceni da je ponuda neuobičajeno niska, dužan je da zahteva od ponuđača da, u primerenom roku, obrazloži cenu ili trošak naveden u ponudi.

Obrazloženje iz stava 2. ovog člana se naročito odnosi na:

1) ekonomičnost proizvodnog procesa, usluga koje se pružaju ili načina gradnje;

2) izabrana tehnička rešenja ili izuzetno povolјne uslove koje ponuđač ima za isporuku dobara, pružanje usluga ili izvođenje radova;

3) originalnost dobara, usluga ili radova, koje ponuđač nudi;

4) usklađenost sa obavezama iz člana 5. stav 4. ovog zakona;

5) angažovanje podizvođača;

6) mogućnost da ponuđač dobije državnu pomoć.

Naručilac može da odbije ponudu samo u slučaju da dostavlјeno obrazloženje i dokazi ne pružaju odgovarajuće objašnjenje neuobičajeno niske ponude, uzimajući u obzir podatke iz stava 3. ovog člana.

Ako naručilac utvrdi da je ponuda neuobičajeno niska zbog toga što je ponuđač dobio državnu pomoć, može tu ponudu da odbije samo onda ako ponuđač, nakon zahteva naručioca, u primerenom roku koji je naručilac odredio, ne dostavi valјan dokaz o zakonito dodelјenoj državnoj pomoći.

Naručilac koji u postupku javne nabavke čija je procenjena vrednost jednaka ili veća od iznosa evropskih pragova, odbije ponudu u skladu sa stavom 5. ovog člana, obaveštava Evropsku komisiju.

Naručilac je dužan da odbije kao neprihvatlјivu ponudu za koju utvrdi da je neuobičajeno niska zbog nepostupanja ponuđača u skladu sa obavezama iz člana 5. stav 4. ovog zakona.

Uslovi za dodelu ugovora

Član 144.

Naručilac, nakon pregleda i stručne ocene, odbija ponudu, odnosno prijavu kao neprihvatlјivu, ako:

1) utvrdi da postoje osnovi za isklјučenje privrednog subjekta;

2) nisu ispunjeni kriterijumi za izbor privrednog subjekta;

3) nisu ispunjeni zahtevi i uslovi u vezi sa predmetom nabavke i tehničkim specifikacijama;

4) nije dostavlјeno sredstvo obezbeđenja za ozbilјnost ponude u skladu sa dokumentacijom o nabavci;

5) postoje valјani dokazi o povredi konkurencije ili korupciji;

6) utvrdi druge nedostatke zbog kojih nije moguće utvrditi stvarnu sadržinu ponude ili nije moguće uporediti je sa drugim ponudama.

Naručilac može da odbije kao neprihvatlјivu ponudu koja prelazi iznos procenjene vrednosti predmeta javne nabavke ili raspoloživih sredstava.

Naručilac može da odbije kao neprihvatlјivu ponudu za koju utvrdi da je neuobičajeno niska u skladu sa članom 143. st. 4. i 5. ovog zakona.

Ponude koje nisu odbijene ocenjuju se i rangiraju prema kriterijumu za dodelu ugovora koji je određen u dokumentaciji o nabavci.

Ako postoje dve ili više ponuda koje su primenom kriterijuma za dodelu ugovora jednake, naručilac će ugovor dodeliti u skladu sa rezervnim kriterijumima.

Ako i nakon primene rezervnih kriterijuma postoje dve ili više ponuda koje su jednako rangirane, naručilac će dodeliti ugovor ponuđaču koji bude izvučen putem žreba.

Izveštaj o postupku javne nabavke

Član 145.

Nakon sprovedene stručne ocene ponuda odnosno prijava komisija za javnu nabavku sastavlјa izveštaj o postupku javne nabavke.

Izveštaj iz stava 1. ovog člana mora da sadrži naročito sledeće podatke:

1) predmet javne nabavke, procenjenu vrednost javne nabavke ukupno i posebno za svaku partiju;

2) vrednost ugovora, okvirnog sporazuma ili sistema dinamične nabavke;

3) osnovne podatke o ponuđačima odnosno kandidatima;

4) naziv izabranog ponuđača odnosno kandidata, razloge zbog kojih je njegova ponuda izabrana odnosno prijava prihvaćena, deo ugovora ili okvirnog sporazuma koji će izvršavati podizvođač i nazive podizvođača ako postoje;

5) rezultate ocene ponuda i ispunjenosti kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta i, ako je primenjivo, kriterijuma ili pravila za smanjenje broja kandidata, ponuda i rešenja i to:

(1) nazive izabranih kandidata ili ponuđača i razloge za njihov izbor;

(2) nazive odbijenih/isklјučenih kandidata ili ponuđača, razloge za odbijanje njihovih prijava ili ponuda i ponuđenu cenu tih ponuda;

6) razloge za odbijanje ponude za koje se ustanovi da su neuobičajeno niske;

7) način rangiranja ponuda;

8) okolnosti koje opravdavaju primenu pregovaračkog postupka bez objavlјivanja javnog poziva;

9) okolnosti koje opravdavaju primenu konkurentnog postupka sa pregovaranjem i konkurentnog dijaloga koje sprovodi javni naručilac;

10) razloge zbog kojih je naručilac odlučio da obustavi postupak javne nabavke;

11) razloge iz člana 45. st. 3. i 5. ovog zakona zbog kojih nisu korišćena elektronska sredstva za podnošenje ponuda;

12) sukob interesa koji je utvrđen i mere koje su povodom toga preduzete, kada je to primenjivo;

13) obrazloženje razloga zbog kojih predmet javne nabavke nije podelјen u partije u skladu sa članom 36. stav 2. ovog zakona.

Izveštaj o postupku javne nabavke nije neophodan za ugovore koji se zaklјučuju na osnovu okvirnog sporazuma, u skladu sa članom 67. stav 1. i članom 67. stav 3. tačka 1) ovog zakona.

Naručilac je dužan da izveštaj o postupku javne nabavke dostavi Kancelariji za javne nabavke ili drugom nadležnom organu, na njihov zahtev i u roku koji odrede.

Odluka o dodeli ugovora

Član 146.

Naručilac donosi odluku o dodeli ugovora ako je u stručnoj oceni ponuda utvrđeno da su se stekli uslovi za dodelu ugovora.

Naručilac može da dodeli ugovor ponuđaču čija ponuda sadrži ponuđenu cenu veću od procenjene vrednosti javne nabavke.

Odluku o dodeli ugovora naručilac donosi u roku od 30 dana od isteka roka za podnošenje ponuda, osim ako je naručilac u konkursnoj dokumentaciji odredio duži rok.

Odluka o dodeli ugovora mora da bude obrazložena i da sadrži naročito podatke iz izveštaja o postupku javne nabavke i uputstvo o pravnom sredstvu.

Naručilac je dužan da odluku o dodeli ugovora objavi na Portalu javnih nabavki u roku od tri dana od dana donošenja.

Ako bi objavlјivanje pojedinih podataka iz odluke o dodeli ugovora bilo protivno odredbama ovog zakona ili na drugi način bilo protivno opštem interesu, ako bi nanelo štetu opravdanim poslovnim interesima određenog privrednog subjekata ili bi moglo da dovede do povrede konkurencije na tržištu, ti podaci iz odluke neće se objaviti.

Odredbe ovog člana shodno se primenjuju na donošenje odluke o zaklјučenju okvirnog sporazuma.

Odluka o obustavi postupka

Član 147.

Naručilac donosi odluku o obustavi postupka javne nabavke ako:

1) postoje dokazivi razlozi, koji nisu mogli da se predvide u vreme pokretanja postupka i koji onemogućavaju da se započeti postupak okonča;

2) postoje dokazivi razlozi usled kojih je prestala potreba naručioca za predmetnom nabavkom zbog čega se neće ponavlјati u toku iste budžetske godine, odnosno u narednih šest meseci;

3) postanu poznate okolnosti zbog kojih bi, da su bile poznate ranije, došlo do bitne promene u sadržaju dokumentacije o nabavci;

4) nije dostavlјena nijedna ponuda odnosno nijedna prijava;

5) nijedan kandidat ne ispunjava kriterijume za kvalitativni izbor privrednog subjekta;

6) je u javnoj nabavci čija je procenjena vrednost manja od iznosa evropskih pragova, u svim ponudama ponuđena cena jednaka ili veća od iznosa evropskih pragova;

7) nije dobio unapred određen broj kandidata ili ponuda za zaklјučenje okvirnog sporazuma, osim u slučaju iz člana 66. stav 8. ovog zakona;

8) nakon pregleda i stručne ocene ponuda utvrdi da su sve ponude neprihvatlјive.

Odluku o obustavi postupka javne nabavke
naručilac donosi u roku od 30 dana od isteka roka za podnošenje
ponuda, osim ako je naručilac u konkursnoj dokumentaciji odredio
duži rok.

U slučaju obustave postupka pre isteka roka za podnošenje ponuda, Portal javnih nabavki trajno onemogućava pristup ponudama ili prijavama, a naručilac vraća ponuđačima neotvorene ponude, prijave i druge dokumente koji nisu dostavlјeni putem Portala javnih nabavki.

Odluka o obustavi postupka javne nabavke mora da bude obrazložena, mora da sadrži naročito podatke iz izveštaja o postupku javne nabavke, odnosno razloge obustavlјanja postupka i uputstvo o pravnom sredstvu.

Naručilac je dužan da odluku o obustavi postupka objavi na Portalu javnih nabavki u roku od tri dana od dana donošenja.

Naručilac je dužan da u odluci o obustavi postupka javne nabavke odluči o troškovima pripremanja ponude iz člana 138. stav 2. ovog zakona.

Ako bi objavlјivanje pojedinih podataka iz odluke o obustavi postupka bilo protivno odredbama ovog zakona ili na drugi način bilo protivno opštem interesu, ako bi nanelo štetu opravdanim poslovnim interesima određenog privrednog subjekata ili bi moglo da dovede do povrede konkurencije na tržištu, ti podaci iz odluke neće se objaviti.

*Službeni
glasnik RS, broj 92/2023

Odluka o isklјučenju kandidata

Član 148.

U restriktivnom postupku, konkurentnom postupku sa pregovaranjem, konkurentnom dijalogu, pregovaračkom postupku sa objavlјivanjem javnog poziva i partnerstvu za inovacije, naručilac prema unapred definisanim kriterijumima za kvalitativni izbor privrednog subjekta, odnosno kriterijumima ili pravilima za smanjenje broja kandidata u tim postupcima, a na osnovu rezultata pregleda i ocene prijava, donosi posebnu odluku o isklјučenju kandidata za svakog pojedinog učesnika koji neće biti pozvan da podnese ponudu ili da vodi dijalog.

Odluka o isklјučenju kandidata mora da bude obrazložena i da sadrži naročito razloge neispunjavanja kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta ili kriterijuma ili pravila za smanjenje broja kandidata ako je primenjivo, kao i uputstvo o pravnom sredstvu.

Odluka o isklјučenju kandidata donosi se u roku od 30 dana od isteka roka za podnošenje prijava, osim ako je naručilac u dokumentaciji o nabavci odredio duži rok.

Uvid u dokumentaciju

Član 149.

Nakon objavlјivanja odluke o dodeli ugovora, odluke o zaklјučenju okvirnog sporazuma, odnosno odluke o obustavi postupka naručilac je dužan da u roku od dva dana od dana prijema pisanog zahteva, privrednom subjektu koji je podneo ponudu odnosno prijavu u postupku javne nabavke, omogući uvid u dokumentaciju i kopiranje dokumentacije iz postupka o trošku podnosioca zahteva, odnosno preuzimanje dokumentacije na odgovarajući način, s tim da je naručilac obavezan da zaštiti poverlјive podatke, u skladu sa odredbama ovog zakona.

Član 150.

Odredbe čl. 141–149. ovog zakona shodno se primenjuju na postupak pregleda i ocene prijava.

12. Ugovor o javnoj nabavci i okvirni sporazum

Uslovi za zaklјučenje ugovora o javnoj nabavci i okvirnog sporazuma

Član 151.

Naručilac može da zaklјuči ugovor o javnoj nabavci, odnosno okvirni sporazum, nakon donošenja odluke o dodeli ugovora, odnosno odluke o zaklјučenju okvirnog sporazuma i ako u roku predviđenom ovim zakonom nije podnet zahtev za zaštitu prava ili je zahtev za zaštitu prava konačnom odlukom odbačen ili odbijen, kao i ako je postupak zaštite prava obustavlјen.

Naručilac može da zaklјuči ugovor o javnoj nabavci i pre isteka roka za podnošenje zahteva za zaštitu prava:

1) na osnovu okvirnog sporazuma;

2) u slučaju primene sistema dinamične nabavke;

3) ako je podneta samo jedna ponuda, koja je prihvatlјiva;

4) u slučaju primene pregovaračkog postupka bez prethodnog objavlјivanja javnog poziva iz člana 61. stav 1. tačka 2) ovog zakona.

Zaklјučenje ugovora o javnoj nabavci i okvirnog sporazuma

Član 152.

Ugovor o javnoj nabavci, odnosno okvirni sporazum zaklјučuje se u pisanoj formi sa ponuđačem kojem je ugovor, odnosno okvirni sporazum dodelјen.

Naručilac je dužan da ugovor o javnoj nabavci, odnosno okvirni sporazum dostavi ponuđaču u roku od deset dana od isteka roka za podnošenje zahteva za zaštitu prava.

Ako ponuđač odbije da zaklјuči ugovor o javnoj nabavci, odnosno okvirni sporazum naručilac može da zaklјuči ugovor, odnosno okvirni sporazum sa prvim sledećim najpovolјnijim ponuđačem.

U slučaju iz stava 3. ovog člana,
naručilac će doneti novu odluku o dodeli ugovora, odnosno zaklјučenju
okvirnog sporazuma.

Ugovor o javnoj nabavci, odnosno okvirni sporazum mora da bude zaklјučen, u skladu sa uslovima određenim u dokumentaciji o nabavci i izabranom ponudom.

Ugovor na osnovu okvirnog sporazuma zaklјučuje se u pisanoj formi, a isto pravno dejstvo može da ima i narudžbenica, ako sadrži sve bitne elemente ugovora.

Obaveze koje naručilac preuzima ugovorom o javnoj nabavci moraju da budu ugovorene u skladu sa propisima kojima se uređuje budžetski sistem, odnosno raspolaganje finansijskim sredstvima.

*Službeni
glasnik RS, broj 92/2023

Podaci o ugovorima

*Službeni glasnik
RS, broj 92/2023

Član 152a

Naručilac na Portalu javnih nabavki
objavlјuje podatke o svim ugovorima zaklјučenim nakon sprovedenog
postupka javne nabavke, o svim izmenama ugovora po osnovu čl.
156–161. ovog zakona, kao i podatke o ugovorima/narudžbenicama
zaklјučenim odnosno izdatim u skladu sa članom 27. ovog zakona i
njihovim izmenama.

Podaci o ugovorima zaklјučenim nakon
sprovedenog postupka javne nabavke i podaci o
ugovorima/narudžbenicama zaklјučenim odnosno izdatim u skladu sa
odredbama člana 27. ovog zakona objavlјuju se u roku propisanom
članom 109. st. 1. i 2. ovog zakona.

Podaci o izmenama ugovora po osnovu čl.
156, 159, 160. i 161. ovog zakona, kao i o izmenama ugovora
/narudžbenica zaklјučenih odnosno izdatih u skladu sa članom 27. ovog
zakona objavlјuju se u roku propisanom članom 155. stav 2. ovog
zakona.

Kancelarija za javne nabavke bliže uređuje
način objavlјivanja i vrste podataka u smislu st. 2. i 3. ovog člana.

*Službeni glasnik
RS, broj 92/2023

Elektronska forma ugovora

Član 153.

Ugovor o javnoj nabavci može da se zaklјuči u elektronskoj formi, u skladu sa zakonom kojim se uređuje elektronski dokument i zakonom kojim se uređuje elektronski potpis.

X. Izvršenјe ugovora

1. Izvršenje i izmene ugovora o javnoj nabavci

Opšta pravila za izvršenje ugovora o javnoj nabavci

Član 154.

Ugovor o javnoj nabavci izvršava se u skladu sa uslovima koji su određeni u dokumentaciji o nabavci i izabranom ponudom.

Naručilac je obavezan da kontroliše izvršenja ugovora o javnoj nabavci u skladu sa uslovima koji su određeni u dokumentaciji o nabavci i izabranom ponudom.

Naručilac ne može da vrši bitne izmene ugovora o javnoj nabavci.

Izmena ugovora smatra se bitnom u slučaju kada za posledicu ima izmenu karaktera ugovora u materijalnom smislu u odnosu na ugovor koji je prvobitno zaklјučen, odnosno ako bi se značajno izmenila priroda prvobitno zaklјučenog ugovora, pri čemu bitna izmena ugovora uvek postoji kada je ispunjen jedan ili više od sledećih uslova:

1) izmenom se uvode uslovi koji bi, da su bili deo prvobitnog postupka javne nabavke, omogućavali uklјučivanje drugih kandidata u odnosu na one koji su prvobitno izabrani ili prihvatanje druge ponude u odnosu na prvobitno prihvaćenu ili omogućavali veću konkurenciju u postupku javne nabavke koji je prethodio zaklјučenju ugovora;

2) izmenom se menja privredna ravnoteža ugovora u korist privrednog subjekta sa kojim je zaklјučen ugovor na način koji nije predviđen prvobitnim ugovorom;

3) izmenom se značajno povećava obim ugovora;

4) promena privrednog subjekta sa kojim je zaklјučen ugovor o javnoj nabavci, osim u slučajevima iz člana 159. ovog zakona.

Ugovoreni viškovi radova ne predstavlјaju
izmenu ugovora o javnoj nabavci.

Ministarstvo nadležno za poslove finansija
bliže uređuje način vršenja nadzora i vrši nadzor nad izvršenjem
ugovora o javnim nabavkama.

*Službeni glasnik
RS, broj 92/2023

Opšta pravila o izmenama ugovora

Član 155.

Naručilac može tokom trajanja ugovora o javnoj nabavci u skladu sa odredbama čl. 156–161. ovog zakona da izmeni ugovor bez sprovođenja postupka javne nabavke.

U slučaju izmene ugovora iz čl. 157. i 158. ovog zakona, naručilac je dužan da obaveštenje o izmeni ugovora pošalјe na objavlјivanje na Portalu javnih nabavki u roku od deset dana od dana izmene ugovora.

Izmene po osnovu ugovornih odredaba

Član 156.

Ugovor o javnoj nabavci može da se izmeni, bez obzira na vrednost izmene, ako su izmene bile predviđene u dokumentaciji o nabavci i ugovoru o javnoj nabavci na jasan, precizan i nedvosmislen način, a koje mogu da uklјuče i odredbe o promeni cene ili opcija.

Obim i priroda eventualnih izmena, kao i uslovi pod kojima mogu da se primene, navode se u ugovoru o javnoj nabavci.

Ugovornim odredbama ne mogu da se predvide izmene koje bi promenile prirodu ugovora.

Promenom cene se ne smatra usklađivanje cene sa unapred jasno definisanim parametrima u ugovoru o javnoj nabavci.

Izmene u pogledu dodatnih dobara, usluga ili radova

Član 157.

Ugovor o javnoj nabavci može da se izmeni radi nabavke dodatnih dobara, usluga ili radova, koji su postali neophodni, a koji nisu bili uklјučeni u prvobitni ugovor o javnoj nabavci, u slučaju kada promena privrednog subjekta sa kojim je zaklјučen ugovor:

1) nije moguća zbog ekonomskih ili tehničkih razloga, kao što su zahtevi kompatibilnosti sa postojećom opremom, uslugama ili radovima nabavlјenim u okviru prvobitne nabavke i

2) može da prouzrokuje značajne poteškoće ili znatno povećavanje troškova za naručioca.

U slučaju iz stava 1. ovog člana, povećanje vrednosti ugovora ne može da bude veće od 50% vrednosti prvobitnog ugovora i ne može da ima za cilј izbegavanje primene ovog zakona.

Ograničenje iz stava 2. ovog člana odnosi se na ukupnu vrednost svih izmena, ako se ugovor menja više puta.

Ako ugovor sadrži odredbu o usklađivanju cene sa unapred jasno određenim parametrima, osnovica za izračunavanje povećanja vrednosti ugovora iz stava 2. ovog člana je usklađena vrednost prvobitnog ugovora u trenutku izmene.

Brisan je raniji stav 5. (vidi član
12. Zakona 93/2023-266)

Izmene usled nepredviđenih okolnosti

Član 158.

Ugovor o javnoj nabavci može da se izmeni kada su ispunjeni svi sledeći uslovi:

1) potreba za izmenom nastala je zbog okolnosti koje savestan naručilac nije mogao da predvidi;

2) izmenom se ne menja priroda ugovora.

U slučaju iz stava 1. ovog člana, povećanje vrednosti ugovora ne može da bude veće od 50% vrednosti prvobitnog ugovora i ne može da ima za cilј izbegavanje primene ovog zakona.

Ograničenje iz stava 2. ovog člana odnosi se na ukupnu vrednost svih izmena, ako se ugovor menja više puta.

Ako ugovor sadrži odredbu o usklađivanju cene sa unapred jasno određenim parametrima, osnovica za izračunavanje povećanja vrednosti ugovora iz stava 2. ovog člana je usklađena vrednost prvobitnog ugovora u trenutku izmene.

Promena ugovorne strane

Član 159.

Ugovor o javnoj nabavci može da se izmeni u cilјu promene privrednog subjekta sa kojim je naručilac zaklјučio prvobitni ugovor o javnoj nabavci u slučaju opšteg ili delimičnog pravnog sledbeništva tog privrednog subjekta, nakon korporativnog restrukturiranja, uklјučujući i preuzimanje, spajanje, sticanje i insolventnost, od strane drugog privrednog subjekta koji ispunjava prvobitno određene kriterijume za kvalitativni izbor privrednog subjekta, pod uslovom da to nema za posledicu bitne izmene ugovora i nema za cilј izbegavanje primene ovog zakona.

Povećanje obima nabavke

Član 160.

Ugovor o javnoj nabavci može da se izmeni na način da se poveća obim nabavke, ako su ispunjeni svi sledeći uslovi:

1) vrednost izmene mora da bude manja od 10% prvobitne vrednosti ugovora o javnoj nabavci dobara ili usluga, odnosno manja od 15% prvobitne vrednosti ugovora o javnoj nabavci radova i

2) vrednost izmene mora da bude manja od 15.000.000 dinara u slučaju ugovora o javnoj nabavci dobara ili usluga, odnosno manja od 50.000.000 dinara u slučaju ugovora o javnoj nabavci radova.

Ograničenje iz stava 1. ovog člana odnosi se na ukupnu vrednost svih izmena, ako se ugovor menja više puta.

Izmenom ugovora ne može da se menja celokupna priroda ugovora, odnosno predmeta javne nabavke.

Zamena podizvođača

Član 161.

Naručilac može da izmeni ugovor o javnoj nabavci u slučaju kada privredni subjekt sa kojim je ugovor zaklјučen, tokom izvršenja ugovora o javnoj nabavci od naručioca zatraži:

1) promenu podizvođača za onaj deo ugovora o javnoj nabavci koji je prvobitno poverio podizvođaču;

2) uvođenje jednog ili više novih podizvođača, čiji ukupni udeo ne sme da bude veći od 30% vrednosti ugovora o javnoj nabavci bez poreza na dodatu vrednost, nezavisno da li je prvobitno deo ugovora o javnoj nabavci poverio podizvođaču ili nije;

3) da preuzme izvršenje dela ugovora o javnoj nabavci koji je prvobitno poverio podizvođaču.

Uz zahtev iz stava 1. tač. 1) i 2) ovog člana, privredni subjekt sa kojim je zaklјučen ugovor dostavlјa naručiocu dokaze da za novog podizvođača ne postoje osnovi za isklјučenje iz člana 111. ovog zakona.

Naručilac ne može da odobri zahtev privrednog subjekta sa kojim je zaklјučen ugovor u slučaju:

1) iz stava 1. tač. 1) i 2) ovog člana, ako je privredni subjekt sa kojim je zaklјučen ugovor u postupku javne nabavke radi dokazivanja ispunjenja kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta koristio kapacitete podizvođača kojeg sada menja, a novi podizvođač ne ispunjava iste uslove ili postoje osnovi za isklјučenje;

2) iz stava 1. tačka 3) ovog člana, ako je privredni subjekt sa kojim je zaklјučen ugovor u postupku javne nabavke radi dokazivanja ispunjenja kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta koristio kapacitete podizvođača za izvršenje tog dela ugovora, a privredni subjekt samostalno ne poseduje te kapacitete.

Shodna primena

Član 162.

Odredbe čl. 154–161. ovog zakona shodno se primenjuju i na izmene okvirnog sporazuma.

2. Raskid ugovora

Član 163.

Naručilac raskida ugovor o javnoj nabavci ako:

1) nastanu okolnosti koje bi za posledicu imale bitnu izmenu ugovora, što bi zahtevalo sprovođenje novog postupka javne nabavke;

2) je privredni subjekt sa kojim je zaklјučen ugovor o javnoj nabavci u postupku javne nabavke zbog postojanja osnova za isklјučenje privrednog subjekta trebalo da bude isklјučen iz postupka;

3) ugovor nije trebalo da se dodeli uzimajući u obzir ozbilјnu povredu obaveza iz Ugovora o funkcionisanju Evropske unije, Direktive 2014/24/EU i Direktive 2014/25/EU, koja je utvrđena presudom Suda pravde Evropske unije, u skladu sa članom 258. Ugovora o funkcionisanju Evropske unije.

XI. Javne nabavke u oblasti odbrane i bezbednosti

Predmet javne nabavke u oblasti odbrane i bezbednosti

Član 164.

Javne nabavke u oblasti odbrane i bezbednosti su nabavke:

1) vojne opreme, uklјučujući i bilo koji njen sastavni deo, komponentu ili sklop;

2) bezbednosno osetlјive opreme, uklјučujući i bilo koji njen sastavni deo, komponentu ili sklop;

3) dobara, usluga ili radova direktno povezanih sa opremom iz tač. 1) i 2) ovog stava u toku bilo kojeg perioda ili čitavog njenog životnog veka;

4) usluga i radova isklјučivo za vojne namene;

5) bezbednosno osetlјivih radova i bezbednosno osetlјivih usluga.

Za javne nabavke iz stava 1. ovog člana Vlada uređuje vrste postupaka javnih nabavki, uslove i način njihovog sprovođenja, kao i komunikaciju u postupku javne nabavke.

XII. Sektorske delatnosti

Gas i toplotna energija

Član 165.

Delatnosti u oblasti gasa i toplotne energije, u smislu ovog zakona, su:

1) obezbeđivanje ili upravlјanje radom fiksnih mreža u cilјu pružanja usluga javnosti u vezi sa proizvodnjom, transportom ili distribucijom gasa ili toplotne energije;

2) snabdevanje mreža iz stava 1. tačke 1) ovog člana gasom ili toplotnom energijom.

Snabdevanje gasom ili toplotnom energijom fiksnih mreža, namenjenih za pružanje usluga javnosti, od strane sektorskog naručioca iz člana 4. stav 1. tač. 2) i 3) ovog zakona, ne smatra se delatnošću u smislu stava 1. ovog člana ako su ispunjeni svi sledeći uslovi:

1) proizvodnja gasa ili toplotne energije od strane tog naručioca je nužna posledica obavlјanja delatnosti koja nije jedna od delatnosti navedenih u stavu 1. ovog člana ili čl. 166–168. ovog zakona;

2) jedini cilј snabdevanja javne mreže je ekonomska eksploatacija te proizvodnje i iznosi najviše 20% prihoda tog naručioca, na osnovu proseka za prethodne tri godine, uklјučujući i tekuću godinu.

Električna energija

Član 166.

Delatnosti u oblasti električne energije, u smislu ovog zakona, su:

1) obezbeđivanje ili upravlјanje radom fiksnih mreža u cilјu pružanja usluga javnosti u vezi sa proizvodnjom, prenosom ili distribucijom električne energije;

2) snabdevanje mreža iz stava 1. tačka 1) ovog člana električnom energijom.

Snabdevanje električnom energijom fiksnih mreža, namenjenih za pružanje usluga javnosti od strane sektorskog naručioca iz člana 4. stav 1. tač. 2) i 3) ovog zakona, ne smatra se delatnošću u smislu stava 1. ovog člana ako su ispunjeni svi sledeći uslovi:

1) proizvodnja električne energije od strane tog naručioca obavlјa se jer je potrošnja električne energije neophodna radi obavlјanja delatnosti koja nije jedna od delatnosti iz stava 1. ovog člana ili iz čl. 165, 167. i 168. ovog zakona;

2) snabdevanje javne mreže zavisi samo od sopstvene potrošnje tog naručioca i ne prelazi 30% ukupne proizvodnje energije tog naručioca, na osnovu proseka za prethodne tri godine, uklјučujući i tekuću godinu.

Vodoprivreda

Član 167.

Delatnosti u oblasti vodoprivrede, u smislu ovog zakona, su:

1) obezbeđivanje ili upravlјanje radom fiksnih mreža u cilјu pružanja usluga javnosti u vezi sa proizvodnjom, transportom ili distribucijom vode za piće;

2) snabdevanje mreža iz stava 1. tačka 1) ovog člana vodom za piće.

Odredbe ovog zakona koje se odnose na sektorske naručioce primenjuju se na ugovore ili konkurse za dizajn koje dodelјuju ili organizuju naručioci koji obavlјaju neku od delatnosti iz stava 1. ovog člana i koji su povezani sa nekom od sledećih delatnosti:

1) projekti hidrauličnog inženjerstva, navodnjavanje ili odvodnjavanje zemlјišta, pod uslovom da količina vode koja bi trebalo da se koristi za snabdevanje vodom za piće predstavlјa više od 20% ukupne količine vode koja se dobija iz tih projekata ili instalacija za navodnjavanje ili odvodnjavanje;

2) odlaganje ili prerada otpadnih voda.

Snabdevanje vodom za piće fiksnih mreža, namenjenih za pružanje usluga javnosti, od strane sektorskog naručioca iz člana 4. stav 1. tač. 2) i 3) ovog zakona, ne smatra se delatnošću u smislu stava 1. ovog člana ako su ispunjeni svi sledeći uslovi:

1) proizvodnja vode za piće od strane tog naručioca obavlјa se jer je potrošnja vode za piće neophodna radi obavlјanja delatnosti koja nije jedna od delatnosti iz st. 1. i 2. ovog člana ili čl. 165, 166. i 168. ovog zakona;

2) snabdevanje javne mreže zavisi samo od sopstvene potrošnje tog naručioca i ne prelazi 30% ukupne proizvodnje vode za piće tog naručioca, na osnovu proseka za prethodne tri godine, uklјučujući i tekuću godinu.

Usluge prevoza

Član 168.

Delatnosti u oblasti prevoza, u smislu ovog zakona, su delatnosti koje se odnose na obezbeđivanje i upravlјanje radom mreža namenjenih pružanju usluga javnosti u oblasti prevoza železnicom, automatizovanim sistemima, tramvajem, trolejbusom, autobusom ili žičarom.

Smatra se da mreža u oblasti prevoza postoji u slučajevima kada se usluga pruža u uslovima poslovanja koje utvrđuje nadležni organ, kao što su uslovi o potrebnim linijama, kapacitetu koji treba obezbediti ili učestalosti usluge.

Luke i aerodromi

Član 169.

Delatnosti luka i aerodroma, u smislu ovog zakona, su delatnosti koje se odnose na eksploataciju nekog geografskog područja kako bi se aerodromi, rečne luke ili drugi terminalni objekti obezbedili prevoznicima u vazdušnom ili rečnom saobraćaju.

Poštanske usluge

Član 170.

Delatnosti poštanskih usluga, u smislu ovog zakona, su delatnosti koje se odnose na pružanje:

1) poštanskih usluga;

2) drugih usluga osim poštanskih usluga, pod uslovom da ih pruža lice koje pruža i poštanske usluge iz stava 2. tačka 2) ovog člana i da uslovi utvrđeni u članu 173. ovog zakona nisu ispunjeni u odnosu na te usluge.

U smislu ovog člana:

1) poštanska pošilјka je pošilјka adresirana u konačnom obliku u kome treba da se isporuči, uklјučujući pismonosne pošilјke, knjige, kataloge, novine, časopise i poštanske pakete koji sadrže robu koja ima ili nema komercijalnu vrednost, bez obzira na težinu;

2) poštanske usluge su usluge koje obuhvataju prijem, razvrstavanje, upućivanje i isporuku poštanskih pošilјaka, koje obuhvataju univerzalne poštanske usluge i usluge koje ne spadaju u oblast univerzalne poštanske usluge, određene u smislu zakona kojim se uređuju poštanske usluge;

3) druge usluge osim poštanskih usluga su usluge koje se pružaju u sledećim oblastima:

(1) usluge upravlјanja poštanskom službom (usluge pre i nakon otpremanja, uklјučujući usluge upravlјanja obradom pošilјki);

(2) usluge koje se odnose na poštanske pošilјke koje nisu obuhvaćene tačkom 1) ovog stava, kao što je direktna pošta bez adrese.

Vađenje nafte i gasa i istraživanje ili vađenje uglјa ili drugih čvrstih goriva

Član 171.

Delatnosti vađenja nafte i gasa i istraživanje ili vađenja uglјa ili drugih čvrstih goriva, u smislu ovog zakona, su delatnosti koje se odnose na istraživanje geografskog područja u cilјu:

1) vađenja nafte ili gasa;

2) istraživanja ili vađenja uglјa ili drugih čvrstih goriva.

Član 172.

Snabdevanje, u smislu čl. 165–167. ovog zakona, uklјučuje prikuplјanje/proizvodnju, veleprodaju i maloprodaju, s tim da se na proizvodnju gasa u vidu vađenja gasa primenjuje član 171. ovog zakona.

Delatnosti direktno izložene konkurenciji

Član 173.

Ovaj zakon ne primenjuje se na dodelu ugovora i konkursa za dizajn koji su namenjeni za obavlјanje sektorskih delatnosti ako Republika Srbija ili sektorski naručilac, nakon podnošenja zahteva iz člana 174. ovog zakona, dokaže da je sektorska delatnost koja se obavlјa u Republici Srbiji direktno izložena konkurenciji na tržištu na kome pristup nije ograničen.

Sektorska delatnost iz stava 1. ovog člana može da bude deo većeg sektora ili može da se obavlјa samo na određenoj teritoriji Republike Srbije.

Procena tržišne konkurencije iz stava 1. ovog člana utvrđuje se u skladu s odredbama čl. 174. i 175. ovog zakona i propisima kojima se uređuje zaštita konkurencije.

Prilikom procene tržišne konkurencije uzimaju se u obzir tržište predmetne delatnosti i relevantno geografsko tržište, u smislu st. 5–8. ovog člana.

O direktnoj izloženosti delatnosti tržišnoj konkurenciji odlučuje se na osnovu kriterijuma koji su usklađeni sa pravilima o konkurenciji iz Ugovora o funkcionisanju Evropske unije.

Kriterijumi iz stava 5. ovog člana mogu da uklјučuju karakteristike predmetnih proizvoda ili usluga, postojanje alternativnih proizvoda ili usluga koje se smatraju zamenlјivim na strani ponude ili strani potražnje, cene, kao i stvarnu ili potencijalnu konkurenciju više od jednog isporučioca proizvoda ili pružaoca usluga.

Relevantno geografsko tržište na osnovu koga je procenjena izloženost konkurenciji predstavlјa teritoriju na kojoj određeni privredni subjekti učestvuju u ponudi i potražnji proizvoda ili usluga, na kome su uslovi tržišne konkurencije dovolјno homogeni i koje može da se razlikuje od drugih susednih teritorija, posebno po tome što su uslovi tržišne konkurencije na toj teritoriji znatno drugačiji.

Prilikom procene tržišne konkurencije posebno se uzima u obzir priroda i karakteristike predmetnih proizvoda ili usluga, postojanje ulaznih prepreka ili sklonosti kupaca, značajne razlike u tržišnim udelima preduzetnika između predmetne teritorije i druge susedne teritorije ili značajne razlike u cenama.

Smatra se da pristup tržištu nije ograničen u smislu stava 1. ovog člana ako je pravo Evropske unije iz Priloga 9. Deo III. ovog zakona preuzeto i primenjuje se u Republici Srbiji.

Ako slobodan pristup određenom tržištu ne može da se pretpostavi na osnovu stava 9. ovoga člana, mora da se dokaže da je pristup tom tržištu slobodan faktički i pravno.

Član 174.

Ako Republika Srbija ili sektorski naručilac smatra da je na osnovu kriterijuma iz člana 173. st. 5–10. ovog zakona određena delatnost direktno izložena konkurenciji na tržištima kojima pristup nije ograničen, može da podnese zahtev Evropskoj komisiji radi utvrđivanja da se Direktiva 2014/25/EU, pa shodno tome ni odredbe ovog zakona, ne primenjuju na dodelu ugovora ili sprovođenje konkursa za dizajn za obavlјanje te delatnosti, ako je moguće zajedno sa mišlјenjem koje je dalo nezavisno nacionalno telo nadležno za predmetnu delatnost.

Zahtevi iz stava 1. ovog člana mogu da se odnose na delatnosti koje su deo većeg sektora ili koje se obavlјaju samo na određenoj teritoriji Republike Srbije.

Republika Srbija ili sektorski naručilac u zahtevu iz stava 1. ovog člana obaveštava Evropsku komisiju o svim važnim činjenicama, a posebno o svim zakonima, propisima, aktima uprave ili sporazumima koji se odnose na usklađenost sa uslovima iz člana 173. st. 1–4. ovog zakona.

Sektorski naručilac će na zahtev Evropske komisije dopuniti zahtev iz stava 1. ovoga člana ako uz ovaj zahtev nije dostavlјeno obrazloženo i opravdano mišlјenje nezavisnog nacionalnog tela nadležnog za predmetnu delatnost u kome su, u skladu sa članom 173. st. 5–10. ovog zakona, temelјno analizirani uslovi za moguću primenu člana 173. st. 1–4. ovog zakona na predmetnu delatnost.

Republika Srbija je dužna da u slučaju iz stava 4. ovog člana obavesti Evropsku komisiju o svim važnim činjenicama, a posebno o svim zakonima, propisima, upravnim aktima ili sporazumima koji se odnose na usklađenost sa uslovima utvrđenim u članu 173. st. 1–4. ovog zakona.

Član 175.

Odredbe ovog zakona ne primenjuju se na dodelu ugovora i sprovođenje konkursa za dizajn koji su namenjeni za obavlјanje sektorske delatnosti ako Evropska komisija:

1) donese akt o sprovođenju u predviđenom roku kojim utvrđuje da je delatnost direktno izložena tržištu ili

2) ne donese akt o sprovođenju u predviđenom roku.

Republika Srbija ili sektorski naručilac mogu, uz saglasnost Evropske komisije, nakon podnošenja da izmene svoj zahtev, posebno u pogledu predmetne delatnosti ili geografskog područja.

U slučaju iz stava 2. ovoga člana, rokovi za donošenje akta o sprovođenju iz stava 1. ovog člana, ponovo počinju da teku, osim ako su Evropska komisija i Republika Srbija ili sektorski naručilac dogovorili kraće rokove.

XIII. Ponude koje obuhvataju proizvode poreklom iz trećih država i odnosi s tim državama

Ponude koje obuhvataju proizvode poreklom iz trećih država

Član 176.

Ove odredbe primenjuju sektorski naručioci na ponude koje obuhvataju proizvode poreklom iz trećih država sa kojima Evropska unija nije zaklјučila sporazum kojim se privrednim subjektima iz Evropske unije garantuje jednak i stvaran pristup tržištima tih država.

Odredbe ovoga člana ne dovode u pitanje obaveze Republike Srbije u odnosu na treće države.

Svaka ponuda dostavlјena u cilјu zaklјučenja ugovora o javnoj nabavci dobara može da se odbije ako je udeo proizvoda poreklom iz trećih država, u skladu sa propisima kojima se uređuje carinski sistem, veći od 50% ukupne vrednosti proizvoda koji su obuhvaćeni ponudom.

Softver koji se koristi u telekomunikacionoj mrežnoj opremi, u smislu ovog člana, smatra se proizvodom.

Ako su dve ili više ponuda jednake u pogledu kriterijuma za dodelu ugovora, prednost se daje onim ponudama koje u smislu stava 3. ovog člana ne mogu da se odbiju.

Cene ponuda iz stava 5. ovog člana smatraju se jednakim ako razlika u ceni nije veća od 3%.

Ponuda neće imati prednost nad drugom ponudom, u skladu sa st. 5. i 6. ovog člana, ako bi prihvatanje ponude obavezivalo sektorskog naručioca da nabavi opremu sa tehničkim karakteristikama drugačijim od karakteristika postojeće opreme, što bi dovelo do neusklađenosti, tehničkih poteškoća u radu i održavanju ili do nerazmernih troškova.

Treće države kojima pristup tržištu javnih nabavki nije ograničen na osnovu Odluke Veća Evropske unije donete, u skladu sa st. 1. i 2. ovoga člana, ne uzimaju se u obzir za određivanje udela proizvoda poreklom iz trećih država iz stava 3. ovog člana.

Odnosi sa trećim državama u vezi sa ugovorima o javnoj nabavci

Član 177.

Republika Srbija obaveštava Evropsku komisiju o svim pravnim ili činjeničnim poteškoćama, sa kojima se susreću i o kojima je obaveštavaju njeni privredni subjekti:

1) prilikom zaklјučenja ugovora o uslugama u trećim državama;

2) zbog nepridržavanja odredaba međunarodnog radnog prava iz Priloga 8. ovog zakona kada učestvuju u postupcima javnih nabavki u trećim državama.

XIV. Kancelarija za javne nabavke

Osnovne odredbe

Član 178.

Kancelarija za javne nabavke je posebna organizacija.

Kancelarijom za javne nabavke rukovodi direktor koga iz redova stručnjaka u oblasti javnih nabavki postavlјa Vlada, nakon sprovedenog javnog konkursa.

Za direktora Kancelarije za javne nabavke može biti postavlјeno lice koje ima stečeno visoko obrazovanje iz naučne oblasti pravne, ekonomske ili tehničke nauke na studijama drugog stepena (diplomske akademske studije – master, specijalističke akademske studije, specijalističke strukovne studije), odnosno visoko obrazovanje koje je zakonom izjednačeno sa akademskim nazivom master na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, najmanje sedam godina radnog iskustva na poslovima javnih nabavki i koje ispunjava druge uslove propisane za rad u organima državne uprave.

Direktor Kancelarije za javne nabavke donosi akt kojim se uređuje unutrašnje uređenje i sistematizacija radnih mesta.

Na rad i organizaciju Kancelarije za javne nabavke primenjuju se propisi o državnoj upravi, ako ovim zakonom nije drugačije određeno.

Poslovi Kancelarije za javne nabavke

Član 179.

Kancelarija za javne nabavke obavlјa sledeće stručne poslove:

1) priprema strategiju razvoja i unapređenja javnih nabavki u Republici Srbiji;

2) sprovodi monitoring nad primenom propisa o javnim nabavkama i priprema godišnji izveštaj o sprovedenom monitoringu;

3) podnosi zahtev za pokretanje prekršajnog postupka za prekršaje propisane ovim zakonom, podnosi zahtev za zaštitu prava i inicira sprovođenje drugih odgovarajućih postupaka pred nadležnim organima kada na osnovu monitoringa uoči nepravilnosti u primeni propisa o javnim nabavkama;

4) učestvuje u izradi zakona i drugih propisa u oblasti javnih nabavki i donosi podzakonske akte u oblasti javnih nabavki;

5) daje mišlјenja o primeni odredaba ovog zakona i drugih propisa u oblasti javnih nabavki;

6) pruža stručnu pomoć, priprema smernice, priručnike, kao i druge publikacije u oblasti javnih nabavki i stara se da budu jednako dostupni naručiocima i privrednim subjektima bez naknade;

7) prikuplјa statističke i druge podatke o sprovedenim postupcima, zaklјučenim ugovorima o javnim nabavkama i priprema poseban godišnji izveštaj o javnim nabavkama;

8) propisuje postupak i uslove za sticanje sertifikata za službenika za javne nabavke i vodi registar službenika za javne nabavke;

9) upravlјa Portalom javnih nabavki;

10) preduzima potrebne aktivnosti u vezi sa pregovorima o pristupanju Evropskoj uniji, u oblasti javnih nabavki;

11) sarađuje sa domaćim i stranim institucijama i stručnjacima iz oblasti javnih nabavki u cilјu unapređenja sistema javnih nabavki;

12) sarađuje sa drugim državnim organima i organizacijama, organima teritorijalne autonomije i lokalne samouprave;

13) obavlјa druge poslove, u skladu sa zakonom.

Monitoring nad primenom propisa o javnim nabavkama

Član 180.

Monitoring nad primenom propisa o javnim nabavkama sprovodi Kancelarija za javne nabavke u cilјu sprečavanja, otkrivanja i otklanjanja nepravilnosti koje mogu da nastanu ili su nastale u primeni ovog zakona.

Postupak monitoringa sprovodi se na osnovu godišnjeg plana monitoringa koji Kancelarija za javne nabavke donosi do kraja tekuće godine za narednu godinu, u slučaju sprovođenja pregovaračkog postupka bez prethodnog objavlјivanja iz člana 61. stav 1. tač. 1) i 2) ovog zakona po službenoj dužnosti, kao i na osnovu obaveštenja pravnog ili fizičkog lica, organa državne uprave, organa autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave i drugih državnih organa.

Monitoring koji se sprovodi u toku sprovođenja postupka javne nabavke ne zaustavlјa postupak javne nabavke.

Organi državne uprave, organi autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave i drugi državni organi, naručioci, kao i privredni subjekti dužni su, da na zahtev Kancelarije za javne nabavke, u roku od 15 dana od prijema zahteva, dostave tražene podatke i obaveštenja koji su od značaja za sprovođenja monitoringa.

Monitoring se ne sprovodi:

1) ako se utvrdi da Kancelarija za javne nabavke nije nadležna;

2) ako je protekao rok od tri godine od završetka postupka javne nabavke ili zaklјučenja ugovora bez sprovođenja postupka;

3) ako se iz obaveštenja ne može utvrditi podnosilac i podaci od značaja za postupanje.

Kancelarija za javne nabavke priprema godišnji izveštaj o sprovedenom monitoringu, koji podnosi Vladi i Narodnoj skupštini najkasnije do 31. marta tekuće godine za prethodnu godinu.

Kancelarija za javne nabavke bliže uređuje način sprovođenja monitoringa.

Evidencija i izveštaji o nabavkama

Član 181.

Kancelarija za javne nabavke evidentira podatke o postupcima javnih nabavki i ugovorima o javnim nabavkama putem automatskog prikuplјanja sa Portala javnih nabavki.

Kancelarija za javne nabavke može da zatraži od naručioca podatke o svakom pojedinačnom postupku javne nabavke ili zaklјučenom ugovoru, pri čemu je naručilac dužan da postupi po zahtevu u najkraćem mogućem roku, a najkasnije osam dana od prijema zahteva.

Naručilac je dužan da evidentira podatke o vrednosti i vrsti javnih nabavki iz čl. 11–21. ovog zakona, i to po svakom osnovu za izuzeće posebno, kao i javne nabavke iz člana 27. stav 1. ovog zakona.

Podatke iz stava 3. ovog člana naručioci zbirno objavlјuju na Portalu javnih nabavki najkasnije do 31. januara tekuće godine za prethodnu godinu, prema uputstvu koje Kancelarija za javne nabavke objavlјuje na svojoj internet stranici.

Član 182.

Kancelarija za javne nabavke priprema poseban godišnji izveštaj o javnim nabavkama koji sadrži naročito:

1) podatke o najčešćim uzrocima nepravilne primene ovog zakona, uklјučujući moguće strukturne probleme ili probleme koji se ponavlјaju u primeni ovog zakona i podzakonskih akata donetih na osnovu ovog zakona;

2) podatke o stepenu učešća malih i srednjih preduzeća u postupcima javnih nabavki;

3) statističke podatke o javnim nabavkama u Republici Srbiji, na osnovu podataka iz člana 181. ovog zakona;

4) podatke o merama koje su preduzete u sprečavanju, otkrivanju i prijavlјivanju korupcije, sukoba interesa i drugih nepravilnosti u primeni ovog zakona;

5) predlog mera za suzbijanje neregularnosti i korupcije u javnim nabavkama, jačanje efikasnosti sistema javnih nabavki i povećanje konkurencije u postupcima javnih nabavki;

6) druge podatke od značaja za sistem javnih nabavki.

Izveštaj iz stava 1. ovog člana Kancelarija za javne nabavke podnosi Vladi i objavlјuje na Portalu javnih nabavki do 31. marta tekuće godine za prethodnu godinu.

XV. Portal javnih nabavki

Član 183.

Portal javnih nabavki je jedinstveni informacioni sistem koji omogućava:

1) naručiocima sastavlјanje, slanje na objavlјivanje i objavlјivanje oglasa o javnim nabavkama na standardnim obrascima; stavlјanje na raspolaganje dokumentacije o nabavci i objavlјivanje i dostavlјanje odluka u postupcima javnih nabavki, kao i objavlјivanje planova javnih nabavki;

2) naručiocima slanje oglasa o javnim nabavkama na standardnim obrascima Kancelariji za publikacije radi objavlјivanja u Službenom listu Evropske unije;

3) svim zainteresovanim licima besplatan, neograničen i direktni pristup, pretraživanje, pregledanje i preuzimanje objavlјenih oglasa o javnim nabavkama i dokumentacije o nabavci;

4) privrednim subjektima podnošenje ponuda, prijava, planova i projekata;

5) otvaranje ponuda, prijava, planova i projekata;

6) komunikaciju i razmenu podataka između naručilaca i privrednih subjekata, u skladu sa odredbama ovog zakona;

7) komunikaciju i razmenu podataka između Kancelarije za javne nabavke i naručilaca, u skladu sa članom 62. st. 2. i 3. ovog zakona;

8) podnošenje zahteva za zaštitu prava, drugu komunikaciju i razmenu dokumentacije između ponuđača, naručioca i Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki;

9) vođenje evidencije registrovanih subjekata;

10) upravlјanje bazom podataka objavlјenih i razmenjenih na Portalu javnih nabavki;

11) pristup bazi podataka Kancelariji za javne nabavke, Republičkoj komisiji za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki, Državnoj revizorskoj instituciji,
Komisiji za zaštitu konkurencije
  i Republičkom javnom tužilaštvu za potrebe obavlјanja poslova iz njihove nadležnosti.

Korišćenje Portala javnih nabavki omogućeno je za sve korisnike bez naknade.

Prilikom registracije privrednih subjekata
na Portalu javnih nabavki, upisuju se osnovni podaci, uklјučujući i
podatke o korisnicima Portala javnih nabavki i to: ime, prezime,
jedinstveni matični broj građana ili lični identifikacioni broj (za
strane privredne subjekte).

Prilikom registracije učitava se skeniran,
očitan ili fotografisan identifikacioni dokument (lična karta ili
pasoš) potreban za verifikovanje korisničkog naloga i po potrebi,
potvrda odnosno ovlašćenje korisnika za rad na Portalu javnih nabavki
u ime privrednog subjekta koji se registruje.

*Službeni glasnik
RS, broj 92/2023

Član 184.

Služba Vlade nadležna za projektovanje, usklađivanje, razvoj i funkcionisanje sistema elektronske uprave uspostavlјa Portal javnih nabavki i obezbeđuje tehničke uslove za njegovu primenu.

Služba Vlade nadležna za projektovanje, usklađivanje, razvoj i funkcionisanje sistema elektronske uprave dužna je da:

1) uspostavi, održava i unapređuje Portal javnih nabavki;

2) osigura tehničku podršku korisnicima Portala javnih nabavki;

3) osigura dostupnost i bezbednost Portala javnih nabavki svim korisnicima.

Kancelarija za javne nabavke i služba Vlade nadležna za projektovanje, usklađivanje, razvoj i funkcionisanje sistema elektronske uprave pripremaju uputstvo za korišćenje Portala javnih nabavki.

Korisnici su obavezni da koriste Portal javnih nabavki, u skladu sa odredbama ovog zakona i uputstvom za korišćenje Portala javnih nabavki i isklјučivo su odgovorni za istinitost i tačnost unetih podataka.

XVI. Osposobljavanјe i usavršavanјe za obavljanјe poslova javnih nabavki

Član 185.

Naručilac je dužan da licima koja obavlјaju poslove javnih nabavki omogući osposoblјavanje za obavlјanje poslova javnih nabavki i polaganje ispita za službenika za javne nabavke, kao i kontinuirano usavršavanje.

Kancelarija za javne nabavke propisuje postupak i uslove za sticanje sertifikata za službenika za javne nabavke i vodi registar službenika za javne nabavke.

XVII. Pravna zaštita

1. Republička komisija za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki

Član 186.

Republička komisija za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki (u dalјem tekstu: Republička komisija), je samostalan i nezavisan organ Republike Srbije, koji obezbeđuje zaštitu prava u skladu sa ovim zakonom.

Republička komisija ima status pravnog lica.

Sedište Republičke komisije je u Beogradu.

Republička komisija ima pečat, u skladu sa zakonom.

Sredstva za rad Republičke komisije obezbeđuju se u budžetu Republike Srbije, u okviru posebnog budžetskog razdela.

Nadležnost

Član 187.

U okviru svojih nadležnosti Republička komisija:

1) odlučuje o zahtevu za zaštitu prava;

2) odlučuje o žalbi protiv rešenja naručioca;

3) odlučuje o predlogu naručioca da podneti zahtev za zaštitu prava ne zadržava dalјe postupanje u postupku javne nabavke;

4) odlučuje o predlogu podnosioca zahteva za zaštitu prava da se zabrani nastavak postupka javne nabavke, zaklјučenje ili izvršenje ugovora o javnoj nabavci;

5) odlučuje o troškovima postupka zaštite prava i troškovima pripreme ponude;

6) prati i kontroliše sprovođenje odluka koje donosi;

7) izriče novčane kazne u skladu sa ovim zakonom;

8) poništava ugovor u skladu sa ovim zakonom;

9) podnosi zahtev za pokretanje prekršajnog postupka kada postupajući u okviru svojih nadležnosti utvrdi da je učinjena povreda ovog zakona koja može da bude osnov prekršajne odgovornosti;

10) sarađuje sa domaćim i stranim institucijama i stručnjacima u oblasti javnih nabavki, u cilјu unapređenja sistema javnih nabavki, a naročito zaštite prava i drugih postupaka iz nadležnosti Republičke komisije;

11) obavlјa i druge poslove u skladu sa zakonom.

Zabrana uticaja na Republičku komisiju

Član 188.

Zabranjen je svaki pokušaj uticaja i uticaj na donošenje odluka Republičke komisije.

Zabranjena je upotreba javnih ovlašćenja i javno istupanje radi uticaja na tok postupka i donošenje odluka Republičke komisije.

Sastav i izbor Republičke komisije

Član 189.

Republička komisija ima predsednika i osam članova.

Narodna skupština bira i razrešava predsednika i članove Republičke komisije na predlog odbora Narodne skupštine nadležnog za finansije (u dalјem tekstu: nadležni odbor), nakon sprovedenog javnog konkursa.

Predsednik i članovi Republičke komisije biraju se na period od pet godina.

Nadležni odbor pokreće postupak za utvrđivanje predloga za izbor predsednika i članova Republičke komisije najkasnije šest meseci pre isteka njihovog mandata, a postupak izbora se okončava najkasnije mesec dana pre isteka mandata.

Predsednik Republičke komisije

Član 190.

Predsednik Republičke komisije predstavlјa Republičku komisiju, rukovodi njenim radom i obavlјa druge poslove u skladu sa zakonom.

Predsednik Republičke komisije stara se o dinamici održavanja sednica veća, sastavu veća i koordinira rad veća.

U odsustvu predsednika Republičke komisije, Republičku komisiju predstavlјa zamenik, odnosno zamenici predsednika Republičke komisije, koje iz reda članova imenuje predsednik Republičke komisije.

Uslovi za izbor

Član 191.

Za predsednika Republičke komisije može biti birano lice koje ima stečeno visoko obrazovanje iz naučne oblasti pravne nauke, na studijama drugog stepena (diplomske akademske studije – master, specijalističke akademske studije, specijalističke strukovne studije), odnosno visoko obrazovanje koje je zakonom izjednačeno sa akademskim nazivom master na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, najmanje sedam godina radnog iskustva u pravnoj struci posle položenog pravosudnog ispita i koje ima radno iskustvo od najmanje pet godina u oblasti javnih nabavki.

Za člana Republičke komisije može da bude birano lice koje ima stečeno visoko obrazovanje iz naučne oblasti pravne nauke, na studijama drugog stepena (diplomske akademske studije – master, specijalističke akademske studije, specijalističke strukovne studije), odnosno visoko obrazovanje koje je zakonom izjednačeno sa akademskim nazivom master na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, najmanje pet godina radnog iskustva u pravnoj struci posle položenog pravosudnog ispita i radno iskustvo od najmanje pet godina u oblasti javnih nabavki.

Za člana Republičke komisije može da bude birano i lice koje ima stečeno visoko obrazovanje iz naučne oblasti pravne nauke, na studijama drugog stepena (diplomske akademske studije – master, specijalističke akademske studije, specijalističke strukovne studije), odnosno visoko obrazovanje koje je zakonom izjednačeno sa akademskim nazivom master na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, najmanje sedam godina radnog iskustva na poslovima javnih nabavki i koje ispunjava druge uslove propisane za rad u državnim organima.

Najmanje pet članova Republičke komisije bira se među licima koja ispunjavaju uslov iz stava 2. ovog člana.

Materijalna nezavisnost predsednika i članova Republičke komisije

Član 192.

Predsednik i članovi Republičke komisije imaju pravo na platu u skladu sa dostojanstvom funkcije koju vrše i njihovom odgovornošću.

Plata predsednika i članova Republičke komisije znači garanciju njihove nezavisnosti.

Član 193.

Predsednik Republičke komisije ima pravo na osnovnu platu koja se određuje u visini osnovne plate državnog službenika na položaju koji je svrstan u prvu grupu položaja sa najvišim platnim razredom, uvećanu za 40%.

Član Republičke komisije ima pravo na osnovnu platu koja se određuje u visini osnovne plate državnog službenika na položaju koji je svrstan u prvu grupu položaja sa najvišim platnim razredom, uvećanu za 20%.

Odgovornost predsednika i članova Republičke komisije

Član 194.

Predsednik i članovi Republičke komisije ne mogu da budu pozvani na odgovornost za izraženo mišlјenje ili glasanje prilikom donošenja odluke iz nadležnosti Republičke komisije, niti za izraženo mišlјenje ili glasanje prilikom donošenja odluke mogu da odgovaraju za štetu, osim ako je reč o izvršenju krivičnog dela.

Služba Republičke komisije

Član 195.

Republička komisija ima službu koja vrši stručne, opšte – pravne, finansijsko-materijalne i administrativno-tehničke poslove koji su potrebni za rad Republičke komisije.

Službom rukovodi sekretar, koga imenuje i razrešava predsednik Republičke komisije.

Za sekretara Republičke komisije može da bude imenovano lice koje ima stečeno visoko obrazovanje iz naučne oblasti pravne nauke, na studijama drugog stepena, odnosno visoko obrazovanje koje je zakonom izjednačeno sa akademskim nazivom master na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine i koje ima najmanje pet godina radnog iskustva u pravnoj struci.

Na sekretara i zaposlene u službi primenjuju se propisi koji uređuju radne odnose u državnim organima.

Na sekretara i zaposlene u službi shodno se primenjuju odredbe člana 196. ovog zakona.

Unutrašnje uređenje i sistematizaciju radnih mesta u Službi uređuje Republička komisija.

Sprečavanje sukoba interesa i izuzeće

Član 196.

Predsednik, odnosno član Republičke komisije ne može da obavlјa drugu javnu funkciju, vrši funkciju u političkoj stranci, niti obavlјa bilo koju drugu funkciju, službu, posao, dužnost ili aktivnost koja bi mogla da utiče na njegovu samostalnost u radu i postupanju ili koja bi umanjivala njegov ugled ili ugled funkcije predsednika, odnosno člana Republičke komisije.

Predsednik ili član Republičke komisije ne može da odlučuje u postupku zaštite prava ili u drugom postupku u skladu sa ovim zakonom ako postoje razlozi koji dovode u sumnju njegovu nepristrasnost.

Predsednik ili član Republičke komisije ne može da odlučuje u postupku zaštite prava ili u drugom postupku u skladu sa ovim zakonom ako je sa učesnikom u tom postupku, pravnim ili ovlašćenim predstavnikom učesnika, ili sa pravnim zastupnicima, članovima upravnih organa ili nadzornih organa učesnika, u odnosu koji dovodi u sumnju njegovu nepristrasnost, uklјučujući: poslovni odnos, srodnički odnos po krvi u pravoj liniji, bez obzira na stepen srodstva, a u pobočnoj liniji do četvrtog stepena, brak (bez obzira da li je brak prestao ili nije), vanbračnu zajednicu, tazbinsko srodstvo do drugog stepena, staratelјstvo, kao i odnos usvojitelјa i usvojenika.

Predsednik ili član Republičke komisije ne može da odlučuje u postupku zaštite prava ili u drugom postupku u skladu sa ovim zakonom ako poseduje više od 3% udela, odnosno akcija učesnika u postupku zaštite prava.

Predsednik ili član Republičke komisije ne može da odlučuje u postupku zaštite prava ili u drugom postupku u skladu sa ovim zakonom ako je prethodno bio zaposlen kod učesnika u postupku zaštite prava, osim u slučaju kada je od prestanka radnog odnosa proteklo više od dve godine.

Stranka u postupku ima pravo da zahteva izuzeće predsednika ili člana Republičke komisije iz razloga određenih u st. 2–5. ovog člana.

O zahtevu za izuzeće člana odlučuje predsednik Republičke komisije.

O zahtevu za izuzeće predsednika Republičke komisije odlučuje se na sednici svih članova Republičke komisije, koju saziva i vodi zamenik predsednika Republičke komisije.

Prestanak mandata predsednika i članova Republičke komisije

Član 197.

Predsedniku i članovima Republičke komisije mandat prestaje razrešenjem.

Razlozi za razrešenje predsednika ili članova Republičke komisije su:

1) ako je osuđen za krivično delo na bezuslovnu kaznu zatvora u trajanju od najmanje šest meseci i ako ga delo za koje je osuđen čini nedostojnim za vršenje funkcije;

2) ako je osuđen za krivično delo u vezi sa kršenjem ovog zakona;

3) ako nesavesnim postupanjem naruši ugled, nepristrasnost i nezavisnost u odlučivanju Republičke komisije;

4) ako je utvrđen gubitak radne sposobnosti;

5) ako se utvrdi da ne ispunjava uslove za izbor;

6) ako podnese ostavku i

7) istek perioda na koji je izabran.

Nadležni odbor podnosi Narodnoj skupštini obrazloženi predlog za razrešenje predsednika ili člana Republičke komisije sa dokazima za njegovo razrešenje, ukoliko utvrdi da su ispunjeni uslovi iz stava 2. ovog člana.

Predsedniku, odnosno članu Republičke komisije mora da se omogući da se u Narodnoj skupštini izjasni o razlozima za njegovo razrešenje.

Predsednik, odnosno član Republičke komisije u odnosu na kojeg postoji razlog za razrešenje iz stava 2. tač. 1)–6) ovog člana prestaje da obavlјa funkciju sa danom nastanka razloga za razrešenje.

U slučaju iz stava 5. ovog člana, funkciju predsednika vrši zamenik predsednika do izbora novog predsednika.

Ako postoje razlozi za razrešenje predsednika, odnosno člana Republičke komisije iz stava 2. tač. 1)–6) ovog člana, novi predsednik, odnosno član Republičke komisije bira se u roku od 90 dana od dana nastanka razloga za razrešenje.

Predsednik, odnosno član Republičke komisije u odnosu na kojeg postoji razlog razrešenja iz stava 2. tačka 7) ovog člana, obavlјa funkciju do razrešenja, odnosno izbora novog predsednika ili člana Republičke komisije.

Način organizacije rada Republičke komisije

Član 198.

Republička komisija radi i odlučuje u većima od tri člana, osim kada je drugačije uređeno ovim zakonom.

Svako veće čine najmanje dva člana izabrana u skladu sa članom 191. stav 2. ovog zakona, od kojih je jedan predsednik veća.

Predsednik Republičke komisije može na sopstvenu inicijativu ili na zahtev člana Republičke komisije, a ukoliko to zahteva složenost odlučivanja u konkretnom slučaju, da donese odluku da se odlučuje u većima s većim brojem članova, tako da je broj članova veća uvek neparan.

Za punovažno odlučivanje na sednici veća potrebno je prisustvo svih članova veća.

Odluke na sednici veća donose se većinom glasova članova veća, a članovi ne mogu da budu uzdržani od glasanja.

Sednice veća Republičke komisije nisu javne.

Član 199.

Način organizacije rada Republičke komisije bliže se uređuje poslovnikom o radu.

Opšta sednica i ujednačavanje prakse Republičke komisije

Član 200.

Predsednik Republičke komisije na sopstvenu inicijativu ili na zahtev najmanje četiri člana, saziva opštu sednicu, koju čine predsednik i najmanje šest članova.

Odluke na opštoj sednici donose se dvotrećinskom većinom glasova predsednika i svih članova Republičke komisije.

Član 201.

Republička komisija na opštoj sednici:

1) usvaja poslovnik o radu;

2) usvaja obavezujuće načelne pravne stavove u vezi sa primenom propisa iz svoje nadležnosti;

3) odlučuje postupajući po odluci Upravnog suda kojom je u upravnom sporu poništena odluka Republičke komisije;

4) utvrđuje pravna shvatanja u vezi sa primenom propisa iz svoje nadležnosti u cilјu usaglašavanja pravne prakse veća Republičke komisije.

Član 202.

Predsednik i članovi Republičke komisije prilikom odlučivanja postupaju uzimajući u obzir postojeću praksu Republičke komisije, kako bi se obezbedilo ujednačeno postupanje veća Republičke komisije i pravna sigurnost.

Kada predsednik Republičke komisije sazna za nejednako postupanje veća prilikom odlučivanja ili odstupanje od postojeće prakse Republičke komisije, sazvaće opštu sednicu.

Kada član Republičke komisije sazna za postupanje koje nije u skladu sa stavom 1. ovog člana, o tome obaveštava predsednika Republičke komisije.

Pravna shvatanja utvrđena na opštoj sednici obavezuju sva veća i članove Republičke komisije.

Odgovornost za rad i izveštavanje

Član 203.

Republička komisija za svoj rad odgovara Narodnoj skupštini.

Republička komisija dostavlјa Narodnoj skupštini godišnji izveštaj o radu do 31. marta tekuće godine za prethodnu godinu, koji naročito sadrži:

1) statističke podatke o postupcima zaštite prava, donetim odlukama i rokovima odlučivanja;

2) podatke o naručiocima koji nisu dostavili izveštaj iz člana 230. stav 2. ovog zakona;

3) podatke o naručiocima koji nisu postupili u skladu sa nalozima sadržanim u odluci Republičke komisije;

4) podatke o ugovorima koje je poništila;

5) podatke o izrečenim novčanim kaznama;

6) podatke o podnetim zahtevima za pokretanje prekršajnog postupka;

7) podatke o donetim odlukama Upravnog suda u vezi sa odlukama Republičke komisije;

8) najčešće uočene nepravilnosti u postupcima javnih nabavki i preporuke, u cilјu sprečavanja, otkrivanja i otklanjanja nepravilnosti u primeni propisa o javnim nabavkama i usaglašavanja prakse u vezi sa primenom propisa o javnim nabavkama;

9) druga pitanja koja su od značaja za rad Republičke komisije.

Na zahtev nadležnog odbora Narodne skupštine, Republička komisija je dužna da dostavi izveštaj i za period kraći od jedne godine.

Za štetu koju svojim nezakonitim radom prouzrokuje Republička komisija fizičkim i pravnim licima odgovara Republika Srbija.

Republika Srbija može da zahteva nadoknadu isplaćene štete samo kada je u postupku u skladu sa zakonom utvrđeno da je šteta iz stava 4. ovog člana prouzrokovana sa namerom ili grubom nepažnjom.

2. Postupak zaštite prava

Član 204.

Postupak zaštite prava predstavlјa postupak pravne zaštite povodom postupka javne nabavke u skladu sa ovim zakonom, postupka za dodelu ugovora u skladu sa zakonom kojim se uređuju javno-privatna partnerstva i koncesije, kao i u drugim slučajevima u skladu sa zakonom, koji čine:

1) prethodni postupak, koji sprovodi naručilac i

2) postupak pred Republičkom komisijom.

Postupak zaštite prava se pokreće podnošenjem zahteva za zaštitu prava.

Zahtev za zaštitu prava predstavlјa podnesak kojim se ukazuje na povrede propisa iz stava 1. ovog člana.

Zabranjeno je podnošenje zahteva za zaštitu prava radi ostvarenja nekog drugog cilјa a ne onog zbog kog je to pravo priznato.

Zahtevom za zaštitu prava ne može da se osporava određivanje vrste postupka, sadržina javnog poziva i konkursna dokumentacija, ako su predmet osporavanja eventualni nedostaci i nepravilnosti na koje nije prethodno ukazano naručiocu na način predviđen članom 97. ovog zakona.

Načela postupka zaštite prava

Član 205.

Zaštita prava u postupcima javnih nabavki zasniva se na načelima zakonitosti, efikasnosti, pristupačnosti, kontradiktornosti i pismenosti.

Načela iz stava 1. ovog člana shodno se primenjuju i u drugim postupcima iz nadležnosti Republičke komisije.

Načelo zakonitosti

Član 206.

U postupku zaštite prava, učesnici su dužni da postupaju u skladu sa propisima na osnovu kojih je pokrenut postupak na koji se odnosi postupak zaštite prava.

Načelo efikasnosti

Član 207.

Postupak zaštite prava se sprovodi tako da se započeti postupak okonča u rokovima i na način propisan ovim zakonom, sa što manje troškova vezanih za postupak zaštite prava, obezbeđujući da se pravilno utvrdi činjenično stanje i donese odluka u skladu sa propisima i da se utvrđeni slučajevi povrede propisa otklone u najkraćem mogućem roku.

Odluke donete u postupku zaštite prava treba da budu efikasno sprovedene.

Načelo pristupačnosti

Član 208.

Svako lice koje je zainteresovano za dodelu ugovora ima pravo da učestvuje u postupku zaštite prava pod istim uslovima, u skladu sa zakonom, kao i pravo na pravičnu pravnu zaštitu.

Načelo kontradiktornosti

Član 209.

Učesnicima u postupku zaštite prava biće omogućeno da se izjasne o činjenicama koje su od značaja za odlučivanje, u skladu sa odredbama ovog zakona.

Načelo pismenosti

Član 210.

U postupku zaštite prava odlučuje se na osnovu pisane dokumentacije, osim ako je drugačije propisano ovim zakonom.

Aktivna legitimacija u postupku

Član 211.

Zahtev za zaštitu prava može da podnese privredni subjekt, kandidat, odnosno ponuđač koji je imao ili ima interes za dodelu određenog ugovora, odnosno okvirnog sporazuma i koji ukazuje da je zbog postupanja naručioca protivno odredbama ovog zakona oštećen ili bi mogla da nastane šteta usled dodele ugovora, odnosno okvirnog sporazuma protivno odredbama ovog zakona (u dalјem tekstu: podnosilac zahteva).

Zahtev za zaštitu prava u javnom interesu podnosi Kancelarija za javne nabavke, Državna revizorska institucija i nadležno pravobranilaštvo, kada u vršenju svojih ovlašćenja saznaju za nepravilnosti u postupcima javnih nabavki.

Organi i organizacije iz stava 2. ovog člana nisu dužni da podnesu zahtev za zaštitu prava na osnovu obaveštenja privrednog subjekta koji je u predmetnom postupku javne nabavke pokrenuo postupak zaštite prava ili je to propustio da učini u propisanom roku.

U slučaju podnošenja zahteva za zaštitu prava iz stava 2. ovog člana shodno se primenjuju odredbe ovog zakona koje se primenjuju u slučaju podnošenja zahteva od strane podnosioca zahteva iz stava 1. ovog člana, osim obaveze plaćanja takse za podnošenje zahteva za zaštitu prava.

Shodna primena odredaba zakona kojim se uređuje upravni postupak

Član 212.

Na sledeća pitanja u postupcima iz nadležnosti Republičke komisije, ako drugačije nije propisano ovim zakonom, shodno se primenjuju odredbe zakona kojim se uređuje upravni postupak, uvažavajući načela ovog zakona i specifičnosti postupaka javnih nabavki i zaštite prava:

1) zastupanje preko punomoćnika;

2) pravila o dostavlјanju i obaveštavanju;

3) računanje rokova;

4) povraćaj u pređašnje stanje;

5) pravila o javnim ispravama;

6) rešenje i ispravlјanje grešaka u rešenju;

7) troškovi postupka;

8) prekid postupka;

9) prethodno pitanje;

10) jezik postupka;

11) ponavlјanje postupka;

12) razgledanje spisa i obaveštavanje o toku postupka;

13) zapisnici.

Način podnošenja zahteva za zaštitu prava

Član 213.

Zahtev za zaštitu prava podnosi se
elektronskim putem preko Portala javnih nabavki istovremeno
naručiocu i Republičkoj komisiji, pri čemu se dan podnošenja preko
Portala javnih nabavki, smatra danom prijema.

*Službeni glasnik
RS, broj 92/2023

Rok za podnošenje zahteva za zaštitu prava

Član 214.

Zahtev za zaštitu prava može da se podnese u toku celog postupka javne nabavke, osim ako ovim zakonom nije drugačije određeno, a najkasnije u roku od deset dana od dana objavlјivanja na Portalu javnih nabavki odluke naručioca kojom se okončava postupak javne nabavke u skladu sa ovim zakonom.

Zahtev za zaštitu prava kojim se osporavaju radnje naručioca u vezi sa određivanjem vrste postupka, sadržinom javnog poziva i konkursnom dokumentacijom smatraće se blagovremenim ako je primlјen od strane naručioca najkasnije tri dana pre isteka roka za podnošenje ponuda, odnosno prijava, bez obzira na način dostavlјanja.

Zahtev za zaštitu prava kojim se osporavaju radnje naručioca preduzete nakon isteka roka za podnošenje ponuda ili prijava podnosi se u roku od deset dana od dana objavlјivanja odluke naručioca na Portalu javnih nabavki, odnosno od dana prijema odluke u slučajevima kada objavlјivanje na Portalu javnih nabavki nije predviđeno ovim zakonom.

U slučaju pregovaračkog postupka bez objavlјivanja javnog poziva, zahtev za zaštitu prava kojim se osporavaju radnje naručioca u vezi sa određivanjem vrste postupka, sadržinom obaveštenja o sprovođenju pregovaračkog postupka, poziva za podnošenje ponuda i konkursnom dokumentacijom smatraće se blagovremenim ako je primlјen od strane naručioca najkasnije deset dana od dana objavlјivanja obaveštenja o sprovođenju pregovaračkog postupka, odnosno prijema konkursne dokumentacije, izmena i dopuna konkursne dokumentacije.

Nakon isteka roka za podnošenje zahteva za zaštitu prava, podnosilac zahteva ne može da dopuni zahtev iznošenjem razloga u vezi sa radnjama koje su predmet osporavanja u podnetom zahtevu ili osporavanjem drugih radnji naručioca sa kojima je bio ili mogao da bude upoznat pre isteka roka za podnošenje zahteva za zaštitu prava iz st. 2–4. ovog člana, a koje nije istakao u podnetom zahtevu.

Zahtevom za zaštitu prava ne mogu da se osporavaju radnje naručioca preduzete u postupku javne nabavke ako su podnosiocu zahteva bili ili mogli biti poznati razlozi za njegovo podnošenje pre isteka roka za podnošenje zahteva iz st. 2–4. ovog člana, a podnosilac zahteva ga nije podneo pre isteka tog roka.

Ako je u istom postupku javne nabavke ponovo podnet zahtev za zaštitu prava od strane istog podnosioca zahteva, u tom zahtevu ne mogu da se osporavaju radnje naručioca za koje je podnosilac zahteva znao ili mogao da zna prilikom podnošenja prethodnog zahteva.

Naručilac objavlјuje obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava na Portalu javnih nabavki najkasnije narednog dana od dana prijema zahteva za zaštitu prava.

Član 215.

Zahtev za zaštitu prava kojim se osporava zakonitost dodele ugovora primenom odredaba čl. 11–21. ovog zakona, smatraće se blagovremenim ako je podnet u roku od deset dana od dana objavlјivanja obaveštenja za dobrovolјnu prethodnu transparentnost iz člana 109. stav 5. ovog zakona, ukoliko je naručilac navedeno obaveštenje objavio.

Podnosilac zahteva koji je propustio da podnese zahtev za zaštitu prava u skladu sa stavom 1. ovog člana, nema pravo da podnese zahtev za zaštitu prava nakon objavlјivanja obaveštenja o dodeli ugovora, ukoliko naručilac navedeno obaveštenje objavi.

Ukoliko je naručilac objavio samo obaveštenje o dodeli ugovora, za ugovore zaklјučene primenom odredaba čl. 11–21. ovog zakona, zahtev za zaštitu prava kojim se osporava zakonitost zaklјučenja takvog ugovora smatraće se blagovremenim ako je podnet najkasnije u roku od 30 dana od dana objavlјivanja obaveštenja o dodeli ugovora.

Zahtev za zaštitu prava kojim se osporava zakonitost ugovora koji je zaklјučen bez prethodno sprovedenog postupka javne nabavke smatraće se blagovremenim ako je podnet u roku od 60 dana od dana saznanja za takav ugovor, a najkasnije u roku od šest meseci od dana zaklјučenja ugovora.

Posledice podnetog zahteva za zaštitu prava i privremene mere

Član 216.

Podnošenje zahteva za zaštitu prava zadržava nastavak postupka javne nabavke od strane naručioca do okončanja postupka zaštite prava, osim u slučaju pregovaračkog postupka iz člana 61. stav 1. tačka 2) ovog zakona.

Republička komisija, na obrazloženi predlog naručioca, može da dozvoli naručiocu da nastavi sprovođenje postupka javne nabavke pre okončanja postupka zaštite prava ukoliko dokaže ili učini verovatnim postojanje razloga koji se odnose na mogućnost nastanka štete koja je nesrazmerno veća od vrednosti predmeta javne nabavke, zaštitu javnog interesa, moguće ugrožavanje života, zdravlјa lјudi, životne sredine ili druge ozbilјne opasnosti.

Republička komisija odlučuje o predlogu naručioca iz stava 2. ovog člana u roku od pet dana od dana prijema predloga i kompletne dokumentacije koja je potrebna za donošenje odluke.

Predlog iz stava 2. ovog člana naručilac može da podnese do donošenja odluke Republičke komisije o podnetom zahtevu za zaštitu prava.

Ako je zahtev za zaštitu prava podnet nakon zaklјučenja ugovora u skladu sa članom 151. stav 2. tač. 1)–3) ovog zakona, naručilac ne može da nastavi izvršenje ugovora o javnoj nabavci do donošenja odluke o podnetom zahtevu za zaštitu prava, osim ako su ispunjeni uslovi iz stava 2. ovog člana i ako Republička komisija na predlog naručioca ne odluči drugačije.

Ako je zahtev za zaštitu prava podnet u slučaju sprovođenja pregovaračkog postupka iz člana 61. stav 1. tačka 2) ovog zakona, podnosilac zahteva može da predloži da Republička komisija donese rešenje kojim se zabranjuje naručiocu da nastavi postupak javne nabavke, odnosno zaklјuči ili izvrši ugovor o javnoj nabavci. Podnosilac zahteva obrazloženi predlog istovremeno dostavlјa i naručiocu, koji svoje izjašnjenje može da dostavi Republičkoj komisiji u roku od tri dana od dana prijema predloga.

Republička komisija će u roku od pet dana od prijema obrazloženog predloga podnosioca zahteva i izjašnjenja naručioca rešenjem da usvoji predlog podnosioca zahteva iz stava 6. ovog člana, ukoliko utvrdi da bi zaklјučenje, odnosno izvršenje ugovora o javnoj nabavci bez prethodne provere pravilnosti postupka moglo da prouzrokuje znatnu štetu po javna sredstva.

Ako Republička komisija donese rešenje iz stava 7. ovog člana, naručilac ne može da zaklјuči, odnosno da izvrši ugovor o javnoj nabavci.

Odredbe ovog člana shodno se primenjuju i na okvirni sporazum.

Sadržina zahteva za zaštitu prava

Član 217.

Zahtev za zaštitu prava sadrži:

1) naziv i adresu podnosioca zahteva i lice za kontakt;

2) naziv i adresu naručioca;

3) podatke o javnoj nabavci koja je predmet zahteva, odnosno o odluci naručioca;

4) činjenice i dokaze o povredama propisa iz člana 204. stav 1. ovog zakona;

5) potpis podnosioca.

Ukoliko podnosilac zahteva radnje u postupku preduzima preko punomoćnika, uz zahtev za zaštitu prava dostavlјa ovlašćenje za zastupanje u postupku zaštite prava.

Podnosilac zahteva koji ima boravište ili prebivalište, odnosno sedište u inostranstvu dužan je da u zahtevu za zaštitu prava imenuje punomoćnika za primanje pismena u Republici Srbiji, uz navođenje svih podataka potrebnih za komunikaciju sa označenim licem.

Prilikom podnošenja zahteva za zaštitu prava naručiocu podnosilac zahteva je dužan da dostavi dokaz o uplati takse iz člana 225. ovog zakona.

Dokaz iz stava 4. ovog člana je svaki dokument iz koga može da se utvrdi da je transakcija izvršena na odgovarajući iznos iz člana 225. ovog zakona i da se odnosi na predmetni zahtev za zaštitu prava.

Prethodni postupak

Član 218.

Naručilac kopiju zahteva za zaštitu prava bez odlaganja dostavlјa izabranom ponuđaču, koji može da dostavi svoje mišlјenje u vezi sa podnetim zahtevom, a koje mora da bude primlјeno kod naručioca najkasnije u roku od dva radna dana od dana kada je izabrani ponuđač primio kopiju zahteva.

Prethodna provera zahteva za zaštitu prava

Član 219.

Po prijemu zahteva za zaštitu prava, naručilac utvrđuje:

1) da li je uz zahtev za zaštitu prava dostavlјen dokaz da je uplaćena taksa u skladu sa članom 225. ovog zakona;

2) da li je zahtev za zaštitu prava podnet u roku;

3) da li podnosilac zahteva ima aktivnu legitimaciju;

4) da li zahtev za zaštitu prava ima sadržinu iz člana 217. stav 1. ovog zakona.

Ako zahtev za zaštitu prava nema sadržinu iz člana 217. stav 1. ovog zakona tako da je usled toga onemogućeno dalјe postupanje, naručilac će bez odlaganja da pozove podnosioca zahteva da zahtev za zaštitu prava dopuni u roku od tri radna dana, kojom prilikom će podnosiocu zahteva da ukaže na koji način je dužan da postupi da bi otklonio utvrđene nedostatke i koje su posledice propuštanja.

Ako uz podneti zahtev za zaštitu prava nije dostavlјen dokaz da je uplaćena taksa iz člana 225. ovog zakona, naručilac će takav zahtev da odbaci rešenjem bez prethodnog pozivanja podnosioca zahteva da dopuni zahtev.

Ukoliko podnosilac zahteva koji ima boravište ili prebivalište, odnosno sedište u inostranstvu u zahtevu za zaštitu prava ne imenuje punomoćnika za primanje pismena u Republici Srbiji uz navođenje svih podataka potrebnih za komunikaciju sa označenim licem, naručilac će takav zahtev da odbaci rešenjem bez prethodnog pozivanja podnosioca zahteva da dopuni zahtev.

Naručilac će zahtev za zaštitu prava da odbaci rešenjem ako je podnet od strane lica koje nema aktivnu legitimaciju ili je podnet neblagovremeno, kao i ako podnosilac zahteva ne postupi u roku iz stava 2. ovog člana, odnosno ako ne dopuni zahtev za zaštitu prava u skladu sa pozivom za dopunu.

Ako u sadržini podnetog zahteva za zaštitu prava koji je u ime podnosioca zahteva podneo punomoćnik iz reda advokata postoje nedostaci koji onemogućavaju dalјe postupanje, naručilac će takav zahtev da odbaci rešenjem bez prethodnog pozivanja podnosioca zahteva da dopuni zahtev.

Rešenje iz st. 3–6. ovog člana naručilac dostavlјa podnosiocu zahteva i Republičkoj komisiji u roku od tri dana od dana donošenja.

Protiv rešenja iz st. 3–6. ovog člana podnosilac zahteva može u roku od tri dana od dana prijema rešenja da podnese žalbu Republičkoj komisiji.

Žalba se podnosi elektronskim putem preko
Portala javnih nabavki istovremeno Republičkoj komisiji i naručiocu,
pri čemu se dan podnošenja preko Portala javnih nabavki, smatra danom
prijema.

Nakon prijema kopije žalbe naručilac će u roku od tri dana da dostavi Republičkoj komisiji potrebnu dokumentaciju iz postupka javne nabavke radi odlučivanja o žalbi.

*Službeni
glasnik RS, broj 92/2023

Postupanje naručioca posle prethodne provere zahteva za zaštitu prava

Član 220.

Naručilac će u roku od pet radnih dana od dana prijema procesno urednog zahteva za zaštitu prava:

1) ako smatra da su navodi osnovani, da donese rešenje kojim usvaja zahtev za zaštitu prava i delimično poništava postupak javne nabavke, u kojem će da se izjasni na sve navode zahteva za zaštitu prava, a koje dostavlјa podnosiocu zahteva, ponuđačima i Republičkoj komisiji u roku od tri dana od dana donošenja ili

2) ako smatra da osnovanost navoda može da ima za posledicu poništenje postupka javne nabavke u celini ili ako smatra da navodi nisu osnovani, da dostavi Republičkoj komisiji odgovor u kojem će da se izjasni na sve navode zahteva za zaštitu prava i kompletnu dokumentaciju iz postupka javne nabavke, radi odlučivanja o zahtevu za zaštitu prava, a primerak odgovora da dostavi podnosiocu zahteva.

Podnosilac zahteva može da dostavi Republičkoj komisiji i naručiocu svoje mišlјenje u vezi sa odgovorom naručioca iz stava 1. tačka 2) ovog člana, u roku od dva radna dana od dana prijema odgovora.

Ako rešenjem iz stava 1. tačka 1) ovog
člana naručilac nije ocenio kao osnovane sve navode zahteva za
zaštitu prava, podnosilac zahteva u roku od dva radna dana od dana
prijema rešenja može da podnese Republičkoj komisiji i naručiocu
pisano izjašnjenje o nastavku postupka pred Republičkom komisijom koja
će da odlučuje u skladu sa članom 226. ovog zakona, pri čemu se dan
podnošenja preko Portala javnih nabavki, smatra danom prijema.

Ako naručilac ne postupi na način
predviđen stavom 1. ovog člana, podnosilac zahteva može u roku od 20
radnih dana od dana podnošenja zahteva za zaštitu prava da podnese
Republičkoj komisiji i naručiocu pisano izjašnjenje o nastavku
postupka pred Republičkom komisijom, pri čemu se dan podnošenja preko
Portala javnih nabavki, smatra danom prijema.

Nakon prijema kopije izjašnjenja iz st. 3. i 4. ovog člana, naručilac u roku od tri dana dostavlјa Republičkoj komisiji kompletnu dokumentaciju potrebnu za odlučivanje o zahtevu za zaštitu prava o kojem će se odlučivati u skladu sa članom 226. ovog zakona.

Ako podnosilac zahteva ne dostavi izjašnjenje o nastavku postupka pred Republičkom komisijom iz stava 4. ovog člana, smatraće se da postupak zaštite prava nije ni započet.

Posle prijema pisanog obaveštenja o odustanku od zahteva za zaštitu prava pre preduzimanja radnji iz stava 1. ovog člana, naručilac će rešenjem da obustavi postupak zaštite prava.

Naručilac rešenje o obustavi postupka zaštite prava dostavlјa Republičkoj komisiji i podnosiocu zahteva u roku od tri dana od dana donošenja.

*Službeni
glasnik RS, broj 92/2023

3. Postupak pred Republičkom komisijom

Prethodna provera zahteva za zaštitu prava

Član 221.

Nakon prijema odgovora naručioca iz člana 220. stav 1. tačka 2) ovog zakona ili pisanog izjašnjenja podnosioca zahteva o nastavku postupka pred Republičkom komisijom iz člana 220. st. 3. i 4. ovog zakona Republička komisija utvrđuje da li:

1) je uz zahtev za zaštitu prava dostavlјen dokaz da je uplaćena taksa u skladu sa članom 225. ovog zakona;

2) je zahtev za zaštitu prava, odnosno pisano izjašnjenje o nastavku postupka pred Republičkom komisijom podnet u roku;

3) podnosilac zahteva ima aktivnu legitimaciju;

4) zahtev za zaštitu prava ima sadržinu iz člana 217. stav 1. ovog zakona.

Ako uz podneti zahtev za zaštitu prava nije dostavlјen dokaz da je uplaćena taksa iz člana 225. ovog zakona Republička komisija će takav zahtev da odbaci rešenjem bez prethodnog pozivanja podnosioca zahteva da dopuni zahtev.

Ukoliko podnosilac zahteva koji ima boravište ili prebivalište, odnosno sedište u inostranstvu, u zahtevu za zaštitu prava ne imenuje punomoćnika za primanje pismena u Republici Srbiji uz navođenje svih podataka koji su potrebni za komunikaciju sa označenim licem, Republička komisija će takav zahtev da odbaci rešenjem bez prethodnog pozivanja podnosioca zahteva da dopuni zahtev.

Ako zahtev za zaštitu prava nema sadržinu iz člana 217. stav 1. ovog zakona tako da je usled toga onemogućeno dalјe postupanje, Republička komisija će bez odlaganja da pozove podnosioca zahteva da zahtev za zaštitu prava dopuni u roku od tri radna dana, kojom prilikom će podnosiocu zahteva da ukaže na koji način je dužan da postupi da bi otklonio utvrđene nedostatke i koje su posledice propuštanja.

Republička komisija će zahtev za zaštitu prava da odbaci rešenjem ako je podnet od strane lica koje nema aktivnu legitimaciju ili je podnet neblagovremeno, kao i ako podnosilac zahteva ne postupi u roku iz stava 4. ovog člana, odnosno ako ne dopuni zahtev za zaštitu prava u skladu sa pozivom za dopunu.

Ako u sadržini podnetog zahteva za zaštitu prava koji je u ime podnosioca zahteva podneo punomoćnik iz reda advokata postoje nedostaci koji onemogućavaju dalјe postupanje, Republička komisija će takav zahtev da odbaci rešenjem bez prethodnog pozivanja podnosioca zahteva da dopuni zahtev.

Republička komisija će rešenjem da odbaci izjašnjenje o nastavku postupka pred Republičkom komisijom koje je nedopušteno ili je podneto po isteku roka iz člana 220. st. 3. i 4. ovog zakona.

Rešenje iz st. 2, 3, 5, 6. i 7. ovog člana Republička komisija dostavlјa podnosiocu zahteva i naručiocu.

Član 222.

Republička komisija može pre donošenja odluka iz svoje nadležnosti da traži dodatnu dokumentaciju, podatke, objašnjenja i mišlјenja od naručioca, podnosioca zahteva ili drugih učesnika u postupku, nadležnih organa i drugih lica i da ostvari uvid u ostale dokumente kod stranaka u postupku javne nabavke, kao i da prikupi druge podatke za donošenje odluke.

Sva lica i organi iz stava 1. ovog člana dužni su da postupaju u roku koji je Republička komisija odredila u zahtevu za dobijanje dokumentacije, podataka, objašnjenja i mišlјenja.

U slučaju da podnosilac zahteva ili naručilac nisu dostavili traženu dokumentaciju, podatke, objašnjenja ili mišlјenja u roku iz stava 2. ovog člana Republička komisija će doneti odluku prema stanju raspoloživih dokaza u predmetu, a sumnja koja je posledica izostanka navedenih dokaza biće uzeta na štetu stranke koja nije postupila po nalogu.

Naručilac, podnosilac zahteva i izabrani ponuđač će imati mogućnost da iznesu svoje mišlјenje o dokazima i činjenicama do kojih je Republička komisija došla u skladu sa ovim članom, ukoliko je to potrebno za donošenje odluke.

Ukoliko se komunikacija iz ovog člana
obavlјa putem Portala javnih nabavki, dan slanja preko Portala javnih
nabavki, smatra se danom prijema.

*Službeni glasnik
RS, broj 92/2023

Stručno mišlјenje

Član 223.

Republička komisija može na inicijativu naručioca, podnosioca zahteva ili na sopstvenu inicijativu da zatraži stručno mišlјenje.

Republička komisija stručno mišlјenje može da zatraži od bilo kog pravnog ili fizičkog lica koje ima relevantnu stručnost i znanje potrebno za utvrđivanje činjeničnog stanja.

Stručno mišlјenje ne može da da lice ukoliko postoje razlozi za izuzeće propisani članom 196. ovog zakona.

Fizičko lice koje je neposredno angažovano na izradi stručnog mišlјenja, obavezno je da potpiše pisanu izjavu kojom pod krivičnom i materijalnom odgovornošću potvrđuje da ne postoje razlozi za njegovo izuzeće propisani članom 196. ovog zakona.

Lice koje daje stručno mišlјenje ima pravo na nagradu za svoj rad.

Način i uslove pribavlјanja stručnog mišlјenja uređuje Republička komisija.

Održavanje usmene rasprave

Član 224.

Naručilac i podnosilac zahteva mogu da predlože održavanje usmene rasprave ako složenost činjenične ili pravne situacije to zahteva.

Podnosilac zahteva može da predloži održavanje usmene rasprave u zahtevu za zaštitu prava, a naručilac u odgovoru na zahtev.

O predlogu za održavanje usmene rasprave odlučuje Republička komisija.

Republička komisija može da odluči da se održi usmena rasprava i ukoliko lica iz stava 1. ovog člana nisu predložila njeno održavanje, ako oceni da je isto neophodno za utvrđivanje činjenica u postupku zaštite prava.

O odluci da se održi usmena rasprava Republička komisija dostavlјa naručiocu i podnosiocu zahteva za zaštitu prava obaveštenje sa obrazloženjem.

Usmena rasprava održava se u prostorijama Republičke komisije.

O usmenoj raspravi sačinjava se zapisnik.

Taksa i troškovi postupka

Član 225.

Podnosilac zahteva za zaštitu prava je dužan da na određeni račun budžeta Republike Srbije uplati taksu u iznosu od 120.000 dinara, ako se zahtev za zaštitu prava podnosi u skladu sa članom 214. st. 2. i 4. i članom 215. ovog zakona, bez obzira na iznos procenjene vrednosti javne nabavke.

Ako se zahtev za zaštitu prava podnosi u skladu sa članom 214. stav 3. ovog zakona, podnosilac zahteva za zaštitu prava je dužan da na određeni račun budžeta Republike Srbije uplati taksu u iznosu od:

1) 120.000 dinara ukoliko procenjena vrednost javne nabavke nije veća od 120.000.000 dinara,

2) 120.000 dinara ako zbir procenjenih vrednosti svih osporenih partija nije veći od 120.000.000 dinara, ukoliko je javna nabavka oblikovana po partijama,

3) 0,1% procenjene vrednosti javne nabavke, ako je ta vrednost veća od 120.000.000 dinara, a najviše 1.200.000 dinara,

4) 0,1% zbira procenjenih vrednosti svih osporenih partija ukoliko je javna nabavka oblikovana po partijama, ako je ta vrednost veća od 120.000.000 dinara, a najviše 1.200.000 dinara.

Troškovi postupka zaštite prava su izdaci nastali u toku postupka zaštite prava.

Svaka stranka u postupku snosi troškove koje prouzrokuje svojim radnjama.

Ako je zahtev za zaštitu prava osnovan, podnosilac zahteva može da ostvari pravo da mu naručilac nadoknadi nužne i opravdane troškove postupka zaštite prava.

Ako zahtev za zaštitu prava nije osnovan, naručilac može da ostvari pravo da mu podnosilac zahteva nadoknadi nužne i opravdane troškove postupka zaštite prava.

Republička komisija može da odluči da svaka strana snosi svoje troškove ili da utvrdi troškove srazmerno usvojenom zahtevu za zaštitu prava.

Naknadu troškova moguće je tražiti do donošenja odluke naručioca, odnosno Republičke komisije o podnetom zahtevu za zaštitu prava. Stranke moraju precizno da navedu troškove za koje traže naknadu.

O troškovima odlučuje Republička komisija. Odluka Republičke komisije je izvršni naslov.

Odluka Republičke komisije

Član 226.

Republička komisija odlučuje u granicama procesno urednog zahteva za zaštitu prava i dužna je da se izjasni i o povredama odredaba ovog zakona za koje podnosilac zahteva nije mogao da zna, a koje su uticale na odluku naručioca u postupku javne nabavke.

Republička komisija može u celini da poništi postupak javne nabavke i ukoliko su u postupku zaštite prava, a u vezi sa navodima iz zahteva za zaštitu prava, utvrđene povrede odredaba ovog zakona usled kojih postupak ne može da se okonča na zakonit način.

Republička komisija će da izvede dokaze za koje oceni da su od uticaja za donošenje pravilne i zakonite odluke o podnetom zahtevu za zaštitu prava.

Republička komisija rešenjem:

1) usvaja zahtev za zaštitu prava kao osnovan i u celini ili delimično poništava postupak javne nabavke;

2) odbija zahtev za zaštitu prava kao neosnovan;

3) odbacuje zahtev za zaštitu prava, u skladu sa odredbama ovog zakona;

4) obustavlјa postupak na osnovu prijema pisanog obaveštenja o odustanku od zahteva za zaštitu prava pre donošenja odluke;

5) odbacuje žalbu protiv odluke naručioca, u skladu sa odredbama ovog zakona;

6) usvaja ili odbija predlog iz člana 216. st. 2, 5. i 6. ovog zakona;

7) izriče novčane kazne;

8) poništava ugovor;

9) usvaja žalbu kao osnovanu i poništava rešenje naručioca;

10) odbija žalbu kao neosnovanu i potvrđuje rešenje naručioca;

11) obustavlјa postupak na osnovu prijema pisanog obaveštenja o odustanku od žalbe, a pre donošenja odluke;

12) odbacuje pisano izjašnjenje o nastavku postupka pred Republičkom komisijom, u skladu sa odredbama ovog zakona;

13) odlučuje o troškovima postupka zaštite prava.

Republička komisija je dužna da obrazloži svoju odluku i može naručiocu da naloži preduzimanje određenih radnji u roku koji ne može biti duži od 25 dana u cilјu pravilnog i zakonitog okončanja postupka javne nabavke.

Rok za donošenje i dostavlјanje odluke

Član 227.

Republička komisija je dužna da o zahtevu za zaštitu prava odluči rešenjem u roku od 30 dana od dana prijema kompletne dokumentacije koja je potrebna za utvrđivanje činjeničnog stanja i odlučivanje.

O žalbi protiv rešenja naručioca Republička komisija je dužna da odluči u roku od osam dana od dana prijema kompletne dokumentacije koja je potrebna za utvrđivanje činjeničnog stanja i odlučivanje.

Rok iz stava 1. ovog člana izuzetno može da se produži za 15 dana, o čemu se uz obrazloženje produženja roka, obaveštavaju podnosilac zahteva i naručilac.

Republička komisija će odluku iz st. 1. i
2. ovog člana da dostavi naručiocu, podnosiocu zahteva i izabranom
ponuđaču u roku od deset dana od dana donošenja elektronskim putem
preko Portala javnih nabavki, pri čemu se dan kada je odluka
dostavlјena preko Portala javnih nabavki navedenim licima smatra
danom prijema odluke u skladu sa ovim zakonom.

Odluka Republičke komisije se nakon dostavlјanja strankama u postupku, objavlјuje na internet stranici Republičke komisije i na Portalu javnih nabavki.

Naručilac je dužan da obavesti sve učesnike u postupku o donetoj odluci Republičke komisije.

*Službeni
glasnik RS, broj 92/2023

4. Sudska zaštita

Pravo na upravni spor

Član 228.

Odluka Republičke komisije je konačna.

Protiv odluke Republičke komisije ne može da se izjavi žalba.

Protiv odluke Republičke komisije može da se pokrene upravni spor u roku od 15 dana od dana dostavlјanja odluke podnosiocu zahteva.

Upravni spor može da se pokrene i kada Republička komisija nije donela odluku u rokovima predviđenim članom 227. ovog zakona. Rok za pokretanje upravnog spora počinje da teče protekom roka za donošenje odluke iz stava 1. ovog člana.

Pokretanje upravnog spora ne odlaže izvršenje odluke Republičke komisije.

Republička komisija obaveštava naručioca o pokrenutom upravnom sporu.

Naknada štete

Član 229.

Pravo na naknadu štete koja je nastala zbog povrede odredaba ovog zakona, može se ostvariti u postupku pred nadležnim sudom.

5. Posebna ovlašćenja Republičke komisije

Dostavlјanje izveštaja i dokumentacije

Član 230.

Naručilac je dužan da postupi u skladu sa nalozima Republičke komisije sadržanim u njenoj odluci.

Republička komisija može da zahteva od naručioca da podnese izveštaj o sprovođenju odluke Republičke komisije.

Naručilac je dužan da izveštaj iz stava 2. ovog člana podnese u roku koji određuje Republička komisija.

Novčana kazna

Član 231.

Republička komisija će rešenjem da izrekne novčanu kaznu naručiocu u iznosu od 80.000 do 1.000.000 dinara i odgovornom licu naručioca u iznosu od 20.000 do 80.000 dinara, ako naručilac:

1) po podnetom zahtevu za zaštitu prava ne postupi na način i u roku određenom u članu 220. stav 1. ovog zakona;

2) ne dostavi dodatnu dokumentaciju, podatke, objašnjenja ili mišlјenja, u skladu sa zahtevom Republičke komisije;

3) ako ne omogući ponuđaču ili kandidatu uvid u dokumentaciju o sprovedenom postupku javne nabavke.

Republička komisija će rešenjem da izrekne novčanu kaznu podnosiocu zahteva, u iznosu od 80.000 do 1.000.000 dinara i odgovornom licu podnosioca zahteva, u iznosu od 20.000 do 80.000 dinara, ako podnosilac zahteva ne dostavi dodatnu dokumentaciju, podatke, objašnjenja ili mišlјenja, u skladu sa zahtevom Republičke komisije.

Član 232.

Republička komisija će da izrekne novčanu kaznu naručiocu i odgovornom licu naručioca, odnosno podnosiocu zahteva i odgovornom licu podnosioca zahteva, kada u obavlјanju poslova iz svoje nadležnosti sazna da su u postupku javne nabavke učinjene povrede iz člana 231. ovog zakona.

Novčana kazna izriče se rešenjem koje je konačno i koje se, nakon dostavlјanja licu iz stava 1. ovog člana, objavlјuje na internet stranici Republičke komisije.

Rešenje iz stava 2. ovog člana predstavlјa izvršnu ispravu.

Protiv rešenja iz stava 2. ovog člana može da se pokrene upravni spor u roku od 15 dana od dana prijema. Pokretanje upravnog spora ne odlaže izvršenje rešenja.

Republička komisija određuje visinu novčane kazne uzimajući u obzir težinu utvrđenih nepravilnosti, visinu procenjene vrednosti javne nabavke, uticaj učinjene nepravilnosti na ishod postupka javne nabavke i prava drugih lica u postupku, trajanje i učestalost učinjenih nepravilnosti, kao i spremnost da se otklone posledice nepravilnosti.

Novčana kazna može da se izrekne najkasnije u roku od tri godine od dana izvršenja povrede.

Poništenje ugovora o javnoj nabavci

Član 233.

Republička komisija će da poništi ugovor o javnoj nabavci ukoliko postupajući po podnetom zahtevu za zaštitu prava ili na zahtev lica iz člana 211. ovog zakona utvrdi da je naručilac:

1) zaklјučio ugovor o javnoj nabavci primenom pregovaračkog postupka bez objavlјivanja javnog poziva, a za primenu tog postupka nisu postojali uslovi predviđeni ovim zakonom ili nije objavio obaveštenje o sprovođenju pregovaračkog postupka bez objavlјivanja javnog poziva i odluku o dodeli ugovora;

2) zaklјučio ugovor o javnoj nabavci pre isteka roka za podnošenje zahteva za zaštitu prava;

3) zaklјučio ugovor o javnoj nabavci nakon podnošenja zahteva za zaštitu prava, a pre odluke Republičke komisije;

4) zaklјučio ugovor o javnoj nabavci suprotno odluci Republičke komisije iz člana 226. ovog zakona;

5) zaklјučio ugovor o javnoj nabavci kršeći odredbe i uslove okvirnog sporazuma ili zaklјučio ugovor o javnoj nabavci koristeći sistem dinamične nabavke, suprotno odredbama ovog zakona;

6) zaklјučio ugovor bez prethodno sprovedenog postupka javne nabavke, a koji je naručilac bio dužan da sprovede prema odredbama ovog zakona.

Lica iz stava 1. ovog člana zahtev za poništenje ugovora dostavlјaju uz zahtev za zaštitu prava ili u roku od 60 dana od dana saznanja za razlog poništenja, a najkasnije u roku od šest meseci od dana zaklјučenja ugovora.

Republička komisija odlučuje o poništenju ugovora rešenjem kojim odlučuje o zahtevu za zaštitu prava ili posebnim rešenjem.

Rešenjem iz stava 3. ovog zakona Republička komisija utvrđuje kakve posledice poništenje ugovora ima za ugovorne strane, kao i u odnosu na postupak javne nabavke.

Kada Republička komisija poništi ugovor o javnoj nabavci, od dana donošenja rešenja ugovor prestaje da važi a naručiocu se izriče novčana kazna u iznosu do 30% vrednosti zaklјučenog ugovora a ne manje od iznosa koji je propisan članom 231. ovog zakona, uzimajući u obzir sve relevantne činjenice, težinu učinjenih povreda zakona, radnje naručioca, kao i preostalo vreme važenja ugovora.

U slučaju iz stava 1. tač. 2) i 3) ovog člana, ukoliko povrede propisa o javnim nabavkama koje su utvrđene u postupku zaštite prava nisu bitno uticale na mogućnost da podnosiocu zahteva za zaštitu prava bude dodelјen određeni ugovor o javnoj nabavci, Republička komisija će umesto poništenja ugovora da izrekne naručiocu novčanu kaznu u iznosu iz člana 231. ovog zakona.

Republička komisija neće da poništi ugovor o javnoj nabavci ako uzimajući u obzir sve relevantne činjenice, težinu učinjenih povreda zakona, radnje naručioca, kao i preostalo vreme važenja ugovora, utvrdi da bi poništenje ugovora o javnoj nabavci imalo nesrazmerne posledice po rad ili poslovanje naručioca ili interese Republike Srbije, ali će naručiocu da izrekne novčanu kaznu u iznosu do 30% vrednosti zaklјučenog ugovora a ne manje od iznosa koji je propisan članom 231. ovog zakona.

U slučaju iz st. 5–7. ovog člana Republička komisija će da izrekne odgovornom licu naručioca novčanu kaznu u iznosu koji je propisan članom 231. ovog zakona.

Ako Republička komisija izrekne novčanu kaznu iz st. 5–7. ovog člana shodno se primenjuju odredbe člana 232. ovog zakona.

Podnošenje zahteva za pokretanje prekršajnog postupka

Član 234.

Republička komisija podnosi zahtev za pokretanje prekršajnog postupka kada u postupku zaštite prava utvrdi da je učinjena povreda odredaba ovog zakona koja može biti osnov prekršajne odgovornosti.

Posebno ovlašćenje organizacije nadležne za zaštitu konkurencije

Član 235.

Organizacija nadležna za zaštitu konkurencije, može privrednom subjektu da izrekne meru zabrane učešća u postupku javne nabavke ako utvrdi da je privredni subjekt povredio konkurenciju u postupku javne nabavke u smislu zakona kojim se uređuje zaštita konkurencije.

Mera iz stava 1. ovog člana može trajati do dve godine.

Protiv odluke iz stava 1. ovog člana može da se pokrene upravni spor u roku od 30 dana od dana prijema odluke.

XVIII. Kaznene odredbe

1. Prekršaji naručilaca

Član 236.

Novčanom kaznom od 100.000 do 1.000.000 dinara kazniće se za prekršaj naručilac, ako:

1) vrši podelu predmeta nabavke na više nabavki s cilјem izbegavanja primene odredaba ovog zakona ili odgovarajućih pravila postupka javne nabavke (čl. 29–35);

2) nabavi dobra, usluge ili radove bez
prethodno sprovedenog postupka javne nabavke, osim kada je to
dozvolјeno ovim zakonom (član 51);

3) nabavi dobra, radove ili usluge primenom pregovaračkog postupka bez objavlјivanja javnog poziva, a da nisu bili ispunjeni zakonom propisani uslovi za primenu tog postupka (član 61);

4) ne odredi rokove za podnošenje ponuda ili prijava u skladu sa ovim zakonom (čl. 52-56. i čl. 58, 60. i 63);

5) Brisana je (vidi član 19. Zakona
93/2023-266)

6) ne postupa u skladu sa odredbom člana 90. ovog zakona;

7) Brisana je (vidi član 19. Zakona
93/2023-266)

8) ne objavi oglase iz člana 105. stav 1. tač. 6), 8) i 11) ovog zakona;

9) zaklјuči ugovor o javnoj nabavci sa ponuđačem kod koga postoje osnovi za isklјučenje iz člana 111. stav 1. tač. 1) i 2) ovog zakona, a nema osnova za primenu odredbe člana 111. stav 3. i člana 113. ovog zakona;

10) ne dostavi predlog za pokretanje prekršajnog postupka iz člana 131. stav 6. ovog zakona Kancelariji za javne nabavke;

11) ne donese ili ne objavi, odnosno ne
dostavi odluke u skladu sa odredbama ovog zakona (čl. 146–148);

12) zaklјuči ugovor o javnoj nabavci a da nisu ispunjeni uslovi iz člana 151. ovog zakona;

13) ne postupa u izvršenju ugovora o javnoj nabavci u skladu članom 154. stav 1. ovog zakona;

14) vrši izmene zaklјučenog ugovora o javnoj nabavci suprotno odredbama ovog zakona (čl. 155–161);

15) u propisanom roku Kancelariji za javne nabavke ne dostavi tražene podatke i obaveštenja koji su od značaja za sprovođenja monitoringa (član 180);

16) ne evidentira podatke o vrednosti i vrsti javnih nabavki ili ih u propisanom roku ne objavi na Portalu javnih nabavki ili Kancelariji za javne nabavke ne dostavi podatke o pojedinačnom postupku javne nabavke ili zaklјučenom ugovoru (član 181);

17) ne postupi u skladu sa odlukom Republičke komisije (član 226. stav 4. tač. 1) i 9));

18) ne dostavi izveštaj o sprovođenju
odluke Republičke komisije (član 230);

19) ne postupi u skladu sa članom 152a
ovog zakona.

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se i odgovorno lice naručioca novčanom kaznom od 30.000 do 80.000 dinara.

Novčanom kaznom od 30.000 do 80.000 dinara kazniće se za prekršaj predstavnik naručioca koji učestvuje u postupku javne nabavke protivno odredbama ovog zakona o sukobu interesa (član 50).

*Službeni
glasnik RS, broj 92/2023

2. Prekršaji ponuđača

Član 237.

Novčanom kaznom od 100.000 do 1.000.000 dinara kazniće se za prekršaj ponuđač, kandidat, odnosno podizvođač, ako:

1) u prijavi ili ponudi podnese izjavu koja sadrži neistinite podatke ili po pozivu naručioca dostavi dokument koji sadrži neistinite podatke (čl. 118, 119. i 130);

2) ne dostavi dokaz i izjavu iz člana 131. stav 5. ovog zakona naručiocu na njegov poziv u propisanom roku;

3) kao podizvođača angažuje lice koje nije navedeno u ponudi i u ugovoru o javnoj nabavci protivno odredbama ovog zakona (čl. 131. i 161);

4) po pozivu naručioca ne zaklјuči ugovor o javnoj nabavci osim ukoliko postoje razlozi na koje ponuđač nije mogao da utiče niti je mogao da ih predvidi, spreči, otkloni ili izbegne, a zbog kojih zaklјučenje ili izvršenje ugovora u skladu sa uslovima iz dokumentacije o nabavci i izabrane ponude nije moguće (član 152).

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se i odgovorno lice ponuđača, kandidata ili podizvođača, novčanom kaznom od 30.000 do 80.000 dinara.

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se preduzetnik kao ponuđač, kandidat ili podizvođač, novčanom kaznom od 30.000 do 200.000 dinara.

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se fizičko lice kao ponuđač, kandidat ili podizvođač, novčanom kaznom od 30.000 do 80.000 dinara.

Za prekršaj iz stava 1. tač. 2) i 4) ovog člana ponuđaču ili kandidatu iz st. 1, 3. ili 4. ovog člana, odnosno podizvođaču koji je izvršio prekršaj izriče se zaštitna mera zabrane učestvovanja u postupcima javnih nabavki, kojom se tom licu zabranjuje da učestvuje u postupcima javnih nabavki u periodu koji ne može biti duži od dve godine.

O zaštitnoj meri zabrane učestvovanja u postupcima javnih nabavki iz stava 5. ovog člana u skladu sa zakonom kojim se uređuju prekršaji odlučuje sud. Sud je dužan da u roku od tri radna dana od dana pravnosnažnosti presude o tome obavesti Kancelariju za javne nabavke. U ovom obaveštenju sud navodi puno ime i registarski broj ponuđača, kandidata ili podizvođača i datum do koga je taj subjekat isklјučen iz postupaka javnih nabavki, a Kancelarija za javne nabavke navedene podatke objavlјuje na svojoj internet stranici.

Član 238.

Svi državni organi nadležni za kontrolu
zakonitosti trošenja javnih sredstava podnose zahtev za pokretanje
prekršajnog postupka kada postupajući u okviru svojih nadležnosti
utvrde da je učinjena povreda ovog zakona koja može da bude osnov
prekršajne odgovornosti.

Zastarelost pokretanja i vođenja prekršajnog
postupka nastupa protekom tri godine od dana učinjenog prekršaja iz
čl. 236. i 237. ovog zakona.

*Službeni glasnik
RS, broj 92/2023

XIX. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Započeti postupci javne nabavke i usklađivanje plana javnih nabavki

Član 239.

Postupci javnih nabavki koji su započeti pre dana početka primene ovog zakona okončaće se po propisima po kojima su započeti.

Danom početka primene ovog zakona naručioci su dužni da plan javnih nabavki usklade sa odredbama ovog zakona.

Započeti postupci zaštite prava

Član 240.

Na postupke zaštite prava primenjuju se propisi po kojima su započeti postupci javnih nabavki povodom kojih je pokrenut postupak zaštite prava.

Na postupke novčanog kažnjavanja i poništenja ugovora iz nadležnosti Republičke komisije primenjuju se propisi po kojima su započeti postupci javnih nabavki povodom kojih je pokrenut postupak novčanog kažnjavanja i poništenja ugovora.

Usklađivanje rada Uprave za javne nabavke

Član 241.

Danom početka primene ovog zakona Uprava za javne nabavke nastavlјa sa radom kao Kancelarija za javne nabavke.

Usklađivanje rada Republičke komisije

Član 242.

Predsednik i članovi Republičke komisije koji su izabrani u skladu sa odredbama Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS”, br. 124/12, 14/15 i 68/15), obavlјaće funkciju do prestanka funkcije.

Republička komisija će poslovnik o radu uskladiti sa odredbama ovog zakona u roku od 120 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Donošenje podzakonskih akata

Član 243.

Podzakonski akti za sprovođenje ovog zakona biće doneti do dana početka primene ovog zakona.

Primena pojedinih odredaba

Član 244.

Odredbe člana 14. stav 1. tač. 3) i 4) i člana 127. stav 2. ovog zakona primenjuju se do dana pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji.

Stupanje na snagu i početak primene

Član 245.

Danom početka primene ovog zakona prestaje da važi Zakon o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS”, br. 124/12, 14/15 i 68/15) i podzakonski akti doneti na osnovu tog zakona.

Član 246.

Odredbe člana 87. stav 2. tačka 1) i člana 100. stav 2. Zakona o prekršajima („Službeni glasnik RS”, br. 65/13, 13/16 i 98/16 – US), prestaju da važe danom početka primene ovog zakona.

Republička komisija predaće nadležnim prekršajnim sudovima predmete koji se odnose na prekršaje iz Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS”, br. 124/12, 14/15 i 68/15), najkasnije u roku od 30 dana od dana početka primene ovog zakona.

Član 247.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavlјivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”, a primenjuje se od 1. jula 2020. godine, osim odredaba:

1) čl. 192. i 193. ovog zakona koje se primenjuju od dana stupanja na snagu ovog zakona;

2) člana 128. stav 2. ovog zakona koje se primenjuju od 1. marta 2020. godine;

3) člana 1. stav 4. tačka 9), člana 2. stav 1. tačka 4) podtačka (3), člana 4. stav 5. tačka 2), člana 11. st. 5. i 6, člana 20. st. 2. i 3, člana 28. stav 4, člana 82, člana 84, člana 105. stav 10, člana 107. stav 4, člana 108. stav 4, člana 125, člana 127. stav 3, člana 134. stav 3. tačka 3) i stav 4, člana 143. stav 6, člana 163. stav 1. tačka 3), čl. 173–175, člana 176. stav 8, člana 177. i člana 183. stav 1. tačka 2) ovog zakona koje se primenjuju od dana pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji.

ODREDBE KOJE NISU UNETE U „PREČIŠĆEN
TEKST“ ZAKONA

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama: „Službeni
glasnik RS“, broj 92/2023-266

Član 21.

Privredni subjekti koji se prvi
put registruju postupaju u skladu sa članom 183. st. 3. i 4. Zakona
o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS”, broj 91/19).

Privredni subjekti koji su već
registrovani na Portalu javnih nabavki, dužni su da najkasnije u
roku od 30 dana od dana početka primene ovog zakona, obnove svoje
prijave unošenjem podataka i učitavanjem dokaza predviđenih članom
183. st. 3. i 4. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS”,
broj 91/19).

Član 22.

Podzakonski akti za sprovođenje
ovog zakona biće doneti do dana početka primene ovog zakona.

Član 23.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog
dana od dana objavlјivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”, a
primenjuje se od 1. januara 2024. godine, osim odredbe člana 183. st.
3. i 4. Zakona (odredba člana 21. stav 1. ovog zakona) koja se
primenjuje od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Prilog 1. Spisak delatnosti u građevinarstvu

U slučaju razlike u tumačenju između CPV i NACE, primenjuje se nomenklatura CPV.

CPV oznaka

DEO F

GRAĐEVINARSTVO

Odelјak

Grupa

Klasa

Predmet

Napomene

45

Građevinarstvo

Ovaj odelјak obuhvata:

– novogradnju, obnovu i popravke.

45.1

Priprema gradilišta

45100000

45.11

Rušenje i razbijanje zgrada; zemlјani radovi

Ova klasa obuhvata:

– rušenje zgrada i drugih građevina,

– raščišćavanje gradilišta,

– zemlјane radove: iskopavanje, odnošenje zemlјe, nivelisanje i ravnanje terena i iskop jarkova, uklanjanje stena, miniranje, itd.,

– pripremu gradilišta za miniranje:

– uklanjanje humusnog sloja i drugi radovi na uređenju i pripremi mineralnih resursa i nalazišta.

Ova klasa takođe obuhvata:

– drenažne radove na gradilištu,

– drenažne radove na polјoprivrednom ili šumskom zemlјištu.

45110000

45.12

Ispitivanje terena bušenjem i sondiranjem

Ova klasa obuhvata:

– ispitivanje terena bušenjem i sondiranjem radi građenja, kao i u geofizičke, geološke ili druge svrhe.

Ova klasa ne obuhvata:

– bušenje eksploatacionih izvora nafte ili gasa, videti 11.20,

– bušenje bunara, videti 45.25,

– iskop okna, videti 45.25,

– istraživanja nafte i gasa, geofizička, geološka i seizmička merenja, videti 74.20.

45120000

45.2

Izgradnja kompletnih objekata ili njihovih delova; niskogradnja

45200000

45.21

Radovi na niskogradnji i visokogradnji

Ova klasa obuhvata:

– izgradnju svih vrsta visokograđevinskih i niskograđevinskih objekata,

– mostove, uklјučujući i mostove za uzdignute autoputeve, vijadukte, tunele i podzemne železnice,

– cevovode za prenos na velike dalјine, komunikacione i elektroenergetske vodove,

– gradske cevovode, gradske komunikacione i elektroenergetske vodove,

– radovi na pomoćnoj gradskoj infrastrukturi,

– sastavlјanje i postavlјanje montažnih objekata na gradilištu.

Ova klasa ne obuhvata:

– uslužne delatnosti u vezi sa vađenjem nafte i gasa, videti 11.20,

– postavlјanje kompletnih montažnih objekata od nebetonskih delova koje nije proizveo izvođač, videti oblasti 20, 26 i 28,

– radove na izgradnji, osim visokogradnje, stadiona, bazena, sportskih dvorana, teniskih igrališta, igrališta za golf i drugih sportskih objekata, videti 45.23,

– radove na građevinskim instalacijama, videti 45.3,

– završne građevinske radove, videti 45.4,

– arhitektonske i inženjerske delatnosti, videti 74.20,

– projektno upravlјanje izgradnjom, videti 74.20.

45210000

Osim:

– 45213316

45220000

45231000

45232000

45.22

Krovopokrivački i krovovezački radovi

Ova klasa obuhvata:

– krovovezačke radove,

– krovopokrivačke radove,

– radove na hidroizolaciji.

45261000

45.23

Radovi na izgradnji autoputeva, puteva, aerodromskih pista i sportskih objekata

Ova klasa obuhvata:

– radove na izgradnji autoputeva, ulica, puteva, drugih kolskih i pešačkih staza,

– radove na izgradnji pruga,

– radove na izgradnji aerodromskih pista,

– radove na izgradnji, osim visokogradnje, stadiona, bazena, sportskih dvorana, teniskih igrališta, igrališta za golf i drugih sportskih objekata,

– radove na bojenju oznaka na površinama puteva i parkiralištima.

Ova klasa ne obuhvata:

– pripremne zemlјane radove, videti 45.11.

45212212 i DA03

45230000

osim:

– 45231000

– 45232000

– 45234115

45.24

Izgradnja hidro-građevinskih objekata

Ova klasa obuhvata:

– izgradnju:

– vodnih puteva, turističkih pristaništa (marina), prevodnica, kao i izvođenje lučkih i rečnih radova, itd.,

– brana i nasipa,

– bagerovanje,

– podvodne radove.

45240000

45.25

Ostali specijalizovani građevinski radovi

Ova klasa obuhvata:

– građevinske radove specijalizovane na način da se mogu izvoditi na različitim građevinama i zahtevaju posedovanje posebne vrste stručnosti ili opreme,

– izgradnja temelјa, uklјučujući pobijanje stubova,

– bušenje i kopanje bunara za vodu, iskop okna,

– montiranje čeličnih elemenata koje izvođač radova nije proizveo,

– armiranje,

– zidanje opekom i kamenom,

– montiranje i demontiranje skela i radnih platformi, uklјučujući i iznajmlјivanje skela i radnih platformi,

– podizanje dimnjaka i industrijskih peći.

Ova klasa ne obuhvata:

– iznajmlјivanje skela bez montiranja i demontiranja, videti 71.32.

45250000

45262000

45.3

Instalacioni radovi u građevinarstvu

45300000

45.31

Postavlјanje električnih instalacija

Ova klasa obuhvata:

instaliranje u zgradama ili drugim građevinama:

– električnih vodova i priklјučaka,

– telekomunikacionih sistema,

– električnih grejnih sistema,

– kućnih antena,

– protivpožarnih alarma,

– protivprovalnih alarmnih sistema,

– liftova i pokretnih stepenica,

– gromobrana itd.

45213316

45310000

Osim:

– 45316000

45.32

Izolacioni radovi

Ova klasa obuhvata:

– postavlјanje termičke, zvučne ili vibracione izolacije u zgradama i drugim građevinskim objektima.

Ova klasa ne obuhvata:

– hidroizolaciju, videti 45.22.

45320000

45.33

Vodoinstalaterski radovi

Ova klasa obuhvata:

– instaliranje u zgradama i drugim građevinskim objektima:

– vodovodne i sanitarne opreme,

– uređaja za gas,

– opreme i kanala za grejanje, ventilaciju, hlađenje ili klimatizaciju,

– sistema za raspršivanje.

Ova klasa ne obuhvata:

– instaliranje sistema električnog grejanja, videti 45.31.

45330000

45.34

Ostali instalacioni radovi u građevinarstvu

Ova klasa obuhvata:

– postavlјanje rasvete i sistema signalizacije za puteve, železničke pruge, aerodrome i pristaništa,

– instaliranje u zgradama i drugim građevinskim objektima opreme i uređaja koji nisu navedeni na drugom mestu.

45234115

45316000

45340000

45.4

Završni građevinski radovi

45400000

45.41

Malterisanje

Ova klasa obuhvata:

– malterisanje spolјnih i unutrašnjih površina zgrada i drugih objekata ili ukrasne štuko-radove, uklјučujući i nanošenje odgovarajuće podloge.

45410000

45.42

Ugradnja stolarije

Ova klasa obuhvata:

– ugradnju vrata, prozora, okvira za vrata i prozore, ugradnih kuhinja, stepeništa, opreme za radnje i slično, od drveta ili drugih materijala, koje nije proizveo izvođač,

– unutrašnje završne radove, kao što je dovršavanje tavanica, drvenih zidnih obloga, pokretnih pregrada i dr.

Ova klasa ne obuhvata:

– postavlјanje parketa i drugih drvenih podnih obloga, videti 45.43.

45420000

45.43

Postavlјanje podnih i zidnih obloga

Ova klasa obuhvata:

– postavlјanje, popločavanje, nameštanje ili oblaganje u zgradama i ostalim građevinama:

– keramičkih, betonskih ili kamenih zidnih ili podnih pločica,

– parketa i drugih podnih obloga od drveta, tapisona i linoleumskih podnih pokrivača,

– uklјučujući i one od gume ili plastičnih masa,

– podnih i zidnih obloga od teracera, mermera, granita ili škrilјca,

– tapeta.

45430000

45.44

Bojenje i zastaklјivanje

Ova klasa obuhvata:

– unutrašnje i spolјašnje bojenje zgrada,

– bojenje ostalih građevina,

– zastaklјivanje, postavlјanje ogledala i dr.

Ova klasa ne obuhvata:

– ugradnju prozora, videti 45.42.

45440000

45.45

Ostali završni radovi

Ova klasa obuhvata:

– izgradnju privatnih bazena za plivanje,

– čišćenje parom, peskarenje i slične radove na spolјašnosti zgrade,

– ostale završne građevinske radove koji nisu navedeni na drugom mestu.

Ova klasa ne obuhvata:

– čišćenje unutrašnjosti zgrada i drugih konstrukcija, videti 74.70.

45212212 i DA04

45450000

45.5

Iznajmlјivanje građevinske opreme ili opreme za rušenje sa rukovaocem

45500000

45.50

Iznajmlјivanje građevinske opreme ili opreme za rušenje sa rukovaocem

Ova klasa ne obuhvata:

– iznajmlјivanje mašina i opreme za izgradnju ili rušenje bez rukovaoca, videti 71.32.

45500000

Prilog 2. Spisak vojne opreme i spisak dobara koje nabavljaju javni naručioci u oblasti odbrane

I. SPISAK VOJNE OPREME

1) Malo i lako vatreno oružje uklјučujući i automatsko, kao što su puške, karabini, revolveri, pištolјi, poluautomatske puške i mitralјezi, osim oružja za lov, pištolјa i drugog malokalibarskog sportskog oružja kalibra do 7 mm.

2) Artilјerija, oružja za izbacivanje dima, gasa i plamena kao što su:

(1) topovi, haubice, minobacači, protivoklopna oružja, raketni lanseri, bacači plamena, netrzajna oružja;

(2) vojna oružja za izbacivanje dima i gasa.

3) Municija za oružja navedena u tač. 1) i 2) ovog priloga.

4) Bombe, torpeda, rakete i vođeni projektili:

(1) bombe, torpeda, granate, uklјučujući dimne granate, dimne bombe, rakete, mine, vođeni projektili, dubinske bombe, zapalјive bombe;

(2) vojna oprema i komponente specijalno namenjene za rukovanje, sklapanje, rasklapanje, ispalјivanje ili otkrivanje stavki pod podtačkom (1).

5) Vojna oprema za upravlјanje vatrom:

(1) računara za upravlјanje vatrom i sistemi navođenja u infracrvenim i drugim noćnim napravama za vođenje;

(2) dalјinomeri, indikatori položaja, visinomeri;

(3) elektronske komponente za praćenje (žiroskopske, optičke i akustičke);

(4) cilјničke naprave za oružje i bombardovanje, periskopi za opremu navedenu u ovom prilogu.

6) Tenkovi i specijalna borbena vozila:

(1) tenkovi;

(2) vozila vojne namene, sa naoružanjem ili oklopna, uklјučujući amfibijska vozila;

(3) oklopna vozila;

(4) polugusenična vojna vozila;

(5) vojna vozila s tenkovskim telom;

(6) prikolice posebno namenjene za prevoz municije navedene u tač. 3) i 4) ovog priloga.

7) Toksični i radioaktivni agensi:

(1) toksični, biološki ili hemijski agensi i radioaktivni agensi namenjeni za uništavanje lјudi, životinja ili useva tokom borbenih dejstava;

(2) vojna oprema za prenošenje, otkrivanje i identifikaciju supstanci navedenih pod podtačkom (1) ove tačke;

(3) sredstva za protivmere za stavke navedene pod podtačkom (1) ove tačke.

8) Baruti, eksplozivi i tečna ili čvrsta pogonska goriva:

(1) baruti i tečna ili čvrsta pogonska goriva namenjena za upotrebu u sredstvima navedenim pod tač. 3), 4) i 7) ovog priloga;

(2) vojni eksplozivi;

(3) zapalјiva sredstva i sredstva za smrzavanje namenjena vojnoj upotrebi.

9) Ratni brodovi i pripadna specijalna oprema:

(1) brodovi svih vrsta za potrebe oružanih snaga;

(2) oprema posebno namenjena za polaganje, otkrivanje i čišćenje mina;

(3) podvodni kablovi.

10) Avioni, helikopteri i pripadna oprema za vojnu upotrebu.

11) Vojna elektronska oprema.

12) Kamere posebno namenjene za vojnu upotrebu.

13) Ostala oprema i materijali, npr. vojne čizme, uniforme i sl.

14) Specijalizovani delovi i artikli za materijal iz ovog priloga, ako su vojnog karaktera.

15) Mašine, oprema i pribor isklјučivo namenjeni za istraživanje, proizvodnju, ispitivanje i kontrolu oružja, municije i opremu isklјučivo vojnog karaktera iz ovog priloga.

II. SPISAK DOBARA KOJE NABAVLjAJU JAVNI NARUČIOCI U OBLASTI ODBRANE

Glava 25:

So, sumpor, zemlјa i kamen, gips, kreč i cement

Glava 26:

Rude, zgure i pepeo

Glava 27:

Mineralna goriva, mineralna ulјa i proizvodi njihove destilacije, bitumenozne materije, mineralni voskovi

osim:

ex 27.10: posebna motorna goriva

Glava 28:

Neorganski hemijski proizvodi, organska i neorganska jedinjenja plemenitih metala, metala retkih zemlјi, radioaktivnih elemenata i izotopa

osim:

ex 28.09: eksplozivi

ex 28.13: eksplozivi

ex 28.14: suzavac

ex 28.28: eksplozivi

ex 28.32: eksplozivi

ex 28.39: eksplozivi

ex 28.50: toksični proizvodi

ex 28.51: toksični proizvodi

ex 28.54: eksplozivi

Glava 29:

Organski hemijski proizvodi

osim:

ex 29.03: eksplozivi

ex 29.04: eksplozivi

ex 29.07: eksplozivi

ex 29.08: eksplozivi

ex 29.11: eksplozivi

ex 29.12: eksplozivi

ex 29.13: toksični proizvodi

ex 29.14: toksični proizvodi

ex 29.15: toksični proizvodi

ex 29.21: toksični proizvodi

ex 29.22: toksični proizvodi

ex 29.23: toksični proizvodi

ex 29.26: eksplozivi

ex 29.27: toksični proizvodi

ex 29.29: eksplozivi

Glava 30:

Farmaceutski proizvodi

Glava 31:

Đubriva

Glava 32:

Ekstrakti za štavlјenje i bojenje, tanini i njihovi derivati, boje, pigmenti i ostale materije za bojenje, boje i lakovi, kitovi i ostale mase za zaptivanje, mastila

Glava 33:

Eterična ulјa i rezinoidi, parfimerijski, kozmetički ili toaletni proizvodi

Glava 34:

Sapun, organska površinski aktivna sredstva, preparati za pranje, preparati za podmazivanje, veštački voskovi, pripremlјeni voskovi, preparati za poliranje ili za uklanjanje masnoće, sveće i slični proizvodi, paste za modelovanje i „zubarski voskovi”

Glava 35:

Belančevinaste materije, lepkovi, enzimi

Glava 37:

Proizvodi za fotografske i kinematografske svrhe

Glava 38:

Razni proizvodi hemijske industrije

osim:

ex 38.19: toksični proizvodi

Glava 39:

Veštačke smole i plastični materijali, celulozni estri i etri, njihovi proizvodi

osim:

ex 39.03: eksplozivi

Glava 40:

Kaučuk, sintetički kaučuk, faktis i njihovi proizvodi

osim:

ex 40.11: pneumatske gume otporne na metke

Glava 41:

Sirova krupna i sitna koža, sa dlakom ili bez dlake (osim krzna) i štavlјena koža

Glava 42:

Proizvodi od kože, sedlarski i sarački proizvodi, predmeti za putovanje, ručne torbe i slični kontejneri, proizvodi od životinjskih creva (osim svilenog ketguta)

Glava 43:

Prirodno i veštačko krzno, proizvodi od krzna

Glava 44:

Drvo i proizvodi od drveta, drveni ugalј

Glava 45:

Pluta i proizvodi od plute

Glava 46:

Proizvodi od slame, esparta i drugih materijala za pletarstvo, korparski i pletarski proizvodi

Glava 47:

Materijal za izradu hartije

Glava 48:

Hartija i karton, proizvodi od hartijine pulpe, hartije ili kartona

Glava 49:

Štampane knjige, novine, slike i ostali proizvodi grafičke industrije, rukopisi, kucani tekstovi i planovi

Glava 65:

Pokrivke za glavu i njihovi delovi

Glava 66:

Kišobrani, suncobrani, štapovi za poštapanje, bičevi, korbači i njihovi delovi

Glava 67:

Preparirano perje i paperje i proizvodi izrađeni od perja i paperja, veštačko cveće, proizvodi od lјudske kose

Glava 68:

Proizvodi od kamena, gipsa, cementa, azbesta, liskuna ili sličnih materijala

Glava 69:

Keramički proizvodi

Glava 70:

Staklo i proizvodi od stakla

Glava 71:

Biseri, drago i poludrago kamenje, plemeniti metali i proizvodi od njih, imitacije nakita

Glava 73:

Gvožđe i čelik i proizvodi od gvožđa i čelika

Glava 74:

Bakar i proizvodi od bakra

Glava 75:

Nikl i proizvodi od nikla

Glava 76:

Aluminijum i proizvodi od aluminijuma

Glava 77:

Magnezijum i berilijum i proizvodi od magnezijuma i berilijuma

Glava 78:

Olovo i proizvodi od olova

Glava 79:

Cink i proizvodi od cinka

Glava 80:

Kalaj i proizvodi od kalaja

Glava 81:

Ostali prosti metali koji se koriste u metalurgiji i proizvodi od njih

Glava 82:

Alati, nožarski proizvodi, kašike i vilјuške od prostih metala, njihovi delovi od prostih metala

osim:

ex 82.05: alati

ex 82.07: alati, delovi

Glava 83:

Razni proizvodi od prostih metala

Glava 84:

Kotlovi, mašine i mehanički uređaji, njihovi delovi

osim:

ex 84.06: motori

ex 84.08: ostali motori

ex 84.45: mašine

ex 84.53: mašine za automatsku obradu podataka

ex 84.55: delovi mašina pod tarifnim brojem 84.53

ex 84.59: nuklearni reaktori

Glava 85:

Električne mašine i oprema, njihovi delovi

osim:

ex 85.13: telekomunikaciona oprema

ex 85.15: uređaji za prenos

Glava 86:

Železničke i tramvajske lokomotive, šinska vozila i njihovi delovi, železnički i tramvajski kolosečni sklopovi i pribor, signalna oprema za saobraćaj svih vrsta (koji nisu na električni pogon)

osim:

ex 86.02: oklopne lokomotive, električne

ex 86.03: ostale oklopne lokomotive

ex 86.05: oklopni vagoni

ex 86.06: vagoni za popravke

ex 86.07: vagoni

Glava 87:

Vozila, osim železničkih ili tramvajskih šinskih vozila, i njihovi delovi

osim:

ex 87.08: tenkovi i druga oklopna vozila

ex 87.01: traktori

ex 87.02: vojna vozila

ex 87.03: kamioni za pomoć na drumu

ex 87.09: motocikli

eh 87.14: prikolice

Glava 89:

Brodovi, čamci i ploveće konstrukcije

osim:

ex 89.01A: ratni brodovi

Glava 90:

Optički, fotografski, kinematografski, merni, kontrolni, precizni, medicinski i hirurški instrumenti i aparati, njihovi delovi

osim:

ex 90.05: durbini

ex 90.13: razni instrumenti, laseri

ex 90.14: telemetri

ex 90.28: električni i elektronski merni instrumenti

ex 90.11: mikroskopi

ex 90.17: medicinski instrumenti

ex 90.18: aparati za mehanoterapiju

ex 90.19: ortopedska pomagala

ex 90.20: rendgen aparati

Glava 91:

Časovnici i njihovi delovi

Glava 92:

Muzički instrumenti, aparati za snimanje i reprodukovanje zvuka, aparati za snimanje i reprodukovanje televizijske slike i zvuka, delovi i pribor takvih proizvoda

Glava 94:

Nameštaj i njegovi delovi, postelјina, dušeci, nosači dušeka, jastuci i slični punjeni proizvodi

osim:

ex 94.01A: sedišta za vazduhoplove

Glava 95:

Predmeti i proizvodi od materijala za rezbarenje ili oblikovanje

Glava 96:

Metle, četke, jastučići za puder i sita

Glava 98:

Razni gotovi proizvodi

Prilog 3. Zahtevi koji se odnose na alate i uređaje za elektronski prijem ponuda, prijava, kao i planova i dizajna u vezi sa konkursima za dizajn

Alati i uređaji za elektronski prijem ponuda, prijava, kao i planova i dizajna preko tehničkih sredstava i odgovarajućih postupaka moraju da garantuju da:

1) tačno vreme i datum prijema ponuda, prijava i podnošenja planova i dizajna mogu biti precizno utvrđeni;

2) se može razumno obezbediti da, pre utvrđenih rokova, niko ne može imati pristup podacima dostavlјenim, u skladu sa ovim zahtevima;

3) samo ovlašćena lica mogu odrediti ili izmeniti datume za otvaranje primlјenih podataka;

4) tokom različitih faza postupka javne nabavke ili konkursa za dizajn pristup svim dostavlјenim podacima ili njihovim delovima, mora biti omogućen samo ovlašćenim licima;

5) pristup prenetim podacima mogu dati samo ovlašćena lica i to tek nakon propisanog datuma;

6) podaci primlјeni i otvoreni, u skladu sa ovim zahtevima, moraju ostati dostupni samo licima ovlašćenim da sa njima budu upoznata;

7) ako su zabrane ili uslovi pristupa iz tač. 2)–6) ovog priloga prekršeni ili postoji pokušaj njihovog kršenja, može se razumno obezbediti da se kršenja i pokušaji mogu jasno otkriti.

Prilog 4. Sadržina oglasa o javnoj nabavci

Deo A

I. OBAVEŠTENјE O OBJAVLjIVANјU PRETHODNOG INFORMATIVNOG OBAVEŠTENјA NA PROFILU NARUČIOCA
(iz člana 107. stav 2. ovog zakona)

1) Naziv, PIB, adresa koja uklјučuje NSTJ oznake, telefonski broj, broj telefaksa, elektronska pošta i internet stranica javnog naručioca i, kada se razlikuje, službe od koje se mogu dobiti dodatne informacije.

2) Vrsta javnog naručioca i njegova osnovna delatnost.

3) Po potrebi, naznaka da je javni naručilac telo za centralizovane javne nabavke; ili da se primenjuje neki drugi oblik zajedničke nabavke.

4) CPV oznake.

5) Internet stranica „profila naručioca” (URL).

6) Datum slanja obaveštenja o objavlјivanju prethodnog informativnog obaveštenja na profilu naručioca.

II. PRETHODNO INFORMATIVNO OBAVEŠTENјE
(iz člana 107. ovog zakona)

1) Naziv, PIB, adresa koja uklјučuje NSTJ oznake, telefonski broj, broj telefaksa, elektronska pošta i internet stranica javnog naručioca i, kada se razlikuje, službe od koje se mogu dobiti dodatne informacije.

2) Adresa elektronske pošte ili internet stranica na kojoj će dokumentacija o nabavci biti dostupna uz besplatan, neograničen i nesmetan direktan pristup.

Kada besplatan, neograničen i nesmetan direktan pristup nije na moguć iz razloga navedenih u članu 45. ovog zakona, naznaku o tome kako se može pristupiti dokumentaciji o nabavci.

3) Vrsta javnog naručioca i njegova osnovna delatnost.

4) Po potrebi, naznaka da je javni naručilac telo za centralizovane nabavke ili da se primenjuje neki drugi oblik zajedničke nabavke.

5) CPV oznake kada je javna nabavka podelјena u partije, taj podatak se navodi za svaku partiju.

6) NSTJ oznaka za glavnu lokaciju radova u slučaju ugovora o radovima ili NSTJ oznaka za glavno mesto isporuke ili izvršenja u slučaju ugovora o dobrima ili uslugama kada je javna nabavka podelјena u partije, taj podatak se navodi za svaku partiju.

7) Kratak opis nabavke: priroda i obim radova, priroda i količina ili vrednost dobara, priroda i obim usluga.

8) Procenjeni datum(i) za objavlјivanje javnog(ih) poziva u vezi sa predmetom(ima) nabavke navedenim u ovom obaveštenju.

9) Datum slanja obaveštenja.

10) Sve druge relevantne informacije.

11) Podatak o tome da li je ugovor obuhvaćen GPA.

Deo B

I. OBAVEŠTENјE O OBJAVLjIVANјU PERIODIČNOG INDIKATIVNOG OBAVEŠTENјA NA PROFILU NARUČIOCA KOJE SE NE KORISTI KAO JAVNI POZIV
(iz člana 108. stav 2. ovog zakona)

1) Naziv, PIB, adresa, uklјučujući NSTJ oznaku, broj telefona, broj telefaksa, adresu elektronske pošte i internet stranicu sektorskog naručioca i, ako se razlikuje, službe od koje se mogu pribaviti dodatne informacije.

2) Osnovna delatnost sektorskog naručioca.

3) CPV oznake.

4) Internet stranica „profila naručioca” (URL).

5) Datum slanja obaveštenja o objavlјivanju periodičnog indikativnog obaveštenja na profilu naručioca.

II. PERIODIČNO INDIKATIVNO OBAVEŠTENјE
(iz člana 108. ovog zakona)

1. Informacije koje se navode u svim slučajevima:

1) Naziv, PIB, adresa, uklјučujući NSTJ oznaku, broj telefona, broj telefaksa, adresa elektronske pošte i internet stranica sektorskog naručioca i, ako se razlikuje, službe od koje se mogu pribaviti dodatne informacije.

2) Osnovna delatnost sektorskog naručioca.

3) Za ugovore o javnoj nabavci:

(1) dobara: priroda i količina ili vrednost dobara koji će se nabavlјati (CPV oznake),

(2) radova: priroda i obim radova koji će se izvoditi, opšte karakteristike radova ili partija upućivanjem na radove (CPV oznake),

(3) usluga: ukupna planirana nabavka u svakoj od predviđenih kategorija usluga (CPV oznake).

4) Datum slanja obaveštenja ili slanja obaveštenja o objavlјivanju ovog obaveštenja na profilu naručioca.

5) Sve druge relevantne informacije.

2. Dodatne informacije kada se periodično indikativno obaveštenje koristi kao javni poziv (član 108. st. 5. i 6. ovog zakona):

1) Pozivanje zainteresovanih privrednih subjekata da sektorskom naručiocu iskažu svoju zainteresovanost za učešće u postupku ili postupcima javne nabavke.

2) Adresa elektronske pošte ili internet stranica na kojoj će dokumentacija o nabavci biti dostupna uz besplatan, neograničen i nesmetan direktan pristup.

Naznaka o tome kako je moguće pristupiti dokumentaciji o nabavci, ako besplatan, neograničen i nesmetan direktan pristup nije moguć iz razloga navedenih u članu 45. ovog zakona.

3) Po potrebi, navesti da li je pravo učešća rezervisano za privredne subjekte iz člana 37. stav 1. ovog zakona ili da se ugovor o javnoj nabavci izvršava u okviru programa zaštitnog zapošlјavanja.

4) Rok za podnošenje prijava.

5) Priroda i količina dobara koje treba isporučiti ili opšta priroda radova ili kategorija usluge i opis, uz navođenje da li su predviđen(i) okvirni sporazum(i), uklјučujući sve opcije za dalјe javne nabavke i procenjeno vreme koje je na raspolaganju za korišćenje tih opcija, kao i broj mogućih produženja, ako ih ima. U slučaju ugovora koji se ponavlјaju, procenjeno vreme objavlјivanja dalјih javnih poziva. Navesti da li se radi o kupovini, zakupu, lizingu dobara ili kupovini na rate ili bilo kakvoj kombinaciji navedenog.

6) NSTJ oznaka za glavno mesto izvođenja radova u slučaju radova ili NSTJ oznaka za glavno mesto isporuke ili pružanja u slučaju dobara i usluga ako je predmet nabavke podelјen u partije, ove informacije se navode za svaku partiju.

7) Rokovi za isporuku ili završetak ili trajanje ugovora o uslugama i, ako je moguće, datum početka.

8) Adresa na koju zainteresovani privredni subjekti šalјu svoj iskaz zainteresovanosti za učešće u pisanom obliku.

9) Rok za prijem iskaza zainteresovanosti.

10) Jezik ili jezici na kojima se mogu podneti prijave ili ponude.

11) Ekonomski i tehnički uslovi i finansijske i tehničke garancije koja se traže od privrednih subjekata.

12)

(1) Okvirno vreme za pokretanje postupaka javne nabavke za ugovor ili ugovore, ako je poznato;

(2) Vrsta postupka javne nabavke (restriktivan postupak, sa ili bez sistema dinamične nabavke ili pregovarački postupak sa objavlјivanjem).

13) Po potrebi, posebni uslovi za izvršenje ugovora.

14) Po potrebi, naznaka:

(1) o tome da li se zahteva/prihvata elektronsko podnošenje ponuda ili prijava,

(2) o upotrebi elektronskog naručivanja,

(3) o upotrebi izdavanja elektronskog računa,

(4) o prihvatanju elektronskog plaćanja.

15) Naziv i adresa tela nadležnog za zaštitu prava. Precizne informacije o roku za zaštitu prava ili, ako je potrebno, naziv, adresa, telefonski broj, broj telefaksa, adresa elektronske pošte službe od koje se mogu dobiti te informacije.

16) Ako su poznati, kriterijumi za dodelu ugovora koji će se koristiti. Osim ako je ekonomski najpovolјnija ponuda identifikovana isklјučivo na osnovu cene, kriterijumi koji predstavlјaju ekonomski najpovolјniju ponudu, kao i njihovi ponderi ili, po potrebi, redosled važnosti tih kriterijuma, navode se ako nisu navedeni u konkursnoj dokumentaciji ili neće biti navedeni u pozivu za podnošenje prijave iz člana 108. stava 8. ovog zakona, u pozivu za podnošenje ponuda ili početnih ponuda.

Deo V Javni poziv

I. JAVNI POZIV (JAVNI NARUČILAC)

1) Naziv, PIB, adresa sa NSTJ oznakom, telefonski broj, broj telefaksa, elektronska pošta i internet stranica javnog naručioca i, kada se razlikuje, službe od koje se mogu dobiti dodatne informacije.

2) Adresa elektronske pošte ili internet stranica na kojoj će dokumentacija o nabavci biti dostupna uz besplatan, neograničen i nesmetan direktan pristup.

Kada besplatan, neograničen i nesmetan direktan pristup nije moguć iz razloga navedenih u članu 45. ovog zakona naznaku o tome kako se može pristupiti dokumentaciji o nabavci.

3) Vrsta javnog naručioca i njegova osnovna delatnost.

4) Po potrebi, naznaka da je javni naručilac telo za centralizovane javne nabavke ili da se primenjuje neki drugi oblik zajedničke nabavke.

5) CPV oznake kada je predmet nabavke podelјen u partije, taj podatak se navodi za svaku partiju.

6) NSTJ oznaka za glavno mesto izvođenja radova u slučaju radova ili NSTJ oznaka za glavno mesto isporuke ili pružanja u slučaju dobara ili usluga ako je predmet nabavke podelјen u partije, taj podatak se navodi za svaku partiju.

7) Opis nabavke: priroda i obim radova, priroda i količina ili vrednost dobara, priroda i obim usluga. Kada je predmet nabavke podelјen u partije, taj podatak se navodi za svaku partiju. Po potrebi, opis svih opcija.

8) Procenjeni ukupni obim ugovora kada je predmet nabavke podelјen u partije, taj podatak se navodi za svaku partiju.

9) Navođenje da li je dozvolјeno ili zabranjeno podnošenje varijanti.

10) Okvirni rok za isporuku, izvođenje ili pružanje dobara, radova i usluga i, ako je to moguće, trajanje ugovora.

(1) U slučaju okvirnog sporazuma, podatak o planiranom trajanju okvirnog sporazuma, navodeći, po potrebi, razloge za svako trajanje duže od četiri godine ako je to moguće, podatak o vrednosti ili obimu i učestalosti ugovora koji se dodelјuju, broju i, po potrebi, predloženom maksimalnom broju privrednih subjekata za učešće u okvirnom sporazumu.

(2) U slučaju sistema dinamične nabavke, podatak o planiranom trajanju tog sistema ako je to moguće, podatak o vrednosti ili obimu i učestalosti ugovora koji se dodelјuju.

11) Uslovi za učešće, uklјučujući:

(1) po potrebi, podatak o tome da li je pravo učešća rezervisano za privredne subjekte iz člana 37. stav 1. ovog zakona ili da se ugovor o javnoj nabavci izvršava u okviru programa zaštitnog zapošlјavanja,

(2) po potrebi, podatak o tome da li je pružanje usluga rezervisano za određenu profesiju na osnovu zakona i drugih propisa upućivanje na relevantni zakon ili drugi propis,

(3) spisak i kratak opis kriterijuma u pogledu lične situacije privrednih subjekata koja može dovesti do njihovog isklјučenja i kriterijuma za izbor; minimalni nivo(i) eventualno zahtevanih kapaciteta; podatak o zahtevanim informacijama (izjave, dokumentacija).

12) Vrsta postupka javne nabavke; po potrebi, razlozi za primenu skraćenja rokova iz razloga hitnosti (u otvorenom i restriktivnom postupku i konkurentnom postupku sa pregovaranjem).

13) Po potrebi, podatak o tome da li je uklјučeno sledeće:

(1) okvirni sporazum,

(2) sistem dinamične nabavke,

(3) elektronska licitacija (u slučaju otvorenog ili restriktivnog postupka ili konkurentnog postupka sa pregovaranjem).

14) Kada se predmet nabavke oblikovan po partijama, podatak o mogućnosti podnošenja ponude za jednu, za nekoliko ili za sve partije podatak o svim eventualnim ograničenjima broja partija koje mogu biti dodelјene jednom ponuđaču. Kada predmet nabavke nije oblikovan po partijama, obrazloženje za to, osim ako se ta informacija navodi u izveštaju o postupku nabavke, ako je primenjivo.

15) U slučaju restriktivnog postupka, konkurentnog postupka sa pregovaranjem, konkurentnog dijaloga ili partnerstva za inovacije, kada se koristi opcija smanjivanja broja kandidata koji će biti pozvani da podnesu ponude ili da učestvuju u dijalogu: minimalan i, po potrebi, predloženi maksimalan broj kandidata i objektivni i nediskriminatorski kriterijumi ili pravila koji će se primeniti za izbor tih kandidata.

16) U slučaju konkurentnog postupka sa pregovaranjem, konkurentnog dijaloga ili partnerstva za inovacije, podatak, po potrebi, o korišćenju uzastopnih faza kako bi se postepeno smanjio broj ponuda o kojima će se pregovarati ili rešenja o kojima će se raspravlјati.

17) Po potrebi, posebni uslovi za izvršenje ugovora.

18) Kriterijumi koji će se koristiti za dodelu ugovora. Osim kada je ekonomski najpovolјnija ponuda identifikovana isklјučivo na osnovu cene, kriterijumi koji predstavlјaju ekonomski najpovolјniju ponudu kao i njihovi ponderi navode se ako nisu navedeni u konkursnoj dokumentaciji ili, u slučaju konkurentnog dijaloga, u opisnom dokumentu.

19) Rok za podnošenje ponuda (otvoreni postupak) ili prijava (restriktivni postupak, konkurentni postupak sa pregovaranjem, sistem dinamične nabavke, konkurentni dijalog ili partnerstvo za inovacije).

20) Adresa na koju se šalјu ponude ili prijave.

21) U slučaju otvorenog postupka:

(1) minimalni rok važenja ponude,

(2) datum, vreme i mesto otvaranja ponuda,

(3) lica kojima je dozvolјeno da prisustvuju otvaranju.

22) Jezik ili jezici na kojima ponude ili prijave moraju biti sačinjene.

23) Po potrebi, naznaka:

(1) o tome da li se zahteva/prihvata elektronsko podnošenje ponuda ili prijava,

(2) o upotrebi elektronskog naručivanja,

(3) o upotrebi izdavanja elektronskog računa,

(4) prihvatanju elektronskog plaćanja.

24) Informacije o tome da li se ugovor odnosi na projekat i/ili program finansiran iz fondova Evropske unije.

25) Naziv i adresa tela nadležnog za zaštitu prava. Precizne informacije o rokovima za zaštitu prava ili, ako je potrebno, naziv, adresa, telefonski broj, broj telefaksa, adresa elektronske pošte službe od koje se mogu dobiti te informacije.

26) Datum(i) i navođenje(a) prethodno objavlјenih obaveštenja od važnosti za javnu(e) nabavku(e) na koju se ovaj poziv odnosi.

27) U slučaju ugovora koji se ponavlјaju, procenjeno vreme objavlјivanja dalјih javnih poziva.

28) Datum slanja poziva.

29) Podatak o tome da li je ugovor obuhvaćen GPV.

30) Sve druge relevantne informacije.

II. JAVNI POZIV (SEKTORSKI NARUČILAC)

1) Naziv, PIB, adresa, uklјučujući NSTJ oznaku, broj telefona, broj telefaksa, adresu elektronske pošte i internet stranicu sektorskog naručioca i, ako se razlikuje, službe od koje se mogu pribaviti dodatne informacije.

2) Osnovna delatnost sektorskog naručioca.

3) Po potrebi, podatak o tome da li je pravo učešća rezervisano za privredne subjekte iz člana 37. stav 1. ovog zakona ili da se ugovor o javnoj nabavci izvršava u okviru programa zaštitnog zapošlјavanja.

4) Vrsta javne nabavke (dobra, radovi ili usluge po potrebi, navesti da li se radi o okvirnom sporazumu ili sistemu dinamične nabavke); opis (CPV oznake). Po potrebi navesti da li se traže ponude u svrhu kupovine, zakup dobara, lizing dobara ili kupovinu na rate ili bilo koju kombinaciju navedenog.

5) NSTJ oznaka za glavno mesto izvođenja radova u slučaju ugovora o javnoj nabavci radova ili NSTJ oznaka za glavno mesto isporuke ili pružanja u slučaju ugovora o javnoj nabavci dobara ili usluga;

6) Za dobra i radove:

(1) Priroda i količina dobara koje treba isporučiti (CPV oznake), uklјučujući sve opcije za dalјe javne nabavke i, ako je moguće, procenjeno vreme koje je na raspolaganju za korišćenje tih opcija, kao i broj mogućih produženja. U slučaju ugovora koji se ponavlјaju, ako je moguće, procenjeno vreme objavlјivanja dalјih javnih poziva za dobra koja treba nabaviti ili vrsta i obim usluga koje će se pružati i opšta priroda posla (CPV oznake);

(2) naznaka da li privredni subjekti mogu da podnesu ponudu za deo i/ili sva dobra koja su zahtevana;

Ako su, kod javne nabavke radova, radovi podelјeni u partije, redosled veličine različitih partija i mogućnost podnošenja ponude za jednu, nekoliko ili za sve partije;

(3) za javnu nabavku radova: informacije o svrsi radova ili ugovora ako ugovor obuhvata i izradu projekata.

7) Za usluge:

(1) priroda i količina usluga koje treba pružiti, uklјučujući sve opcije za dalјe nabavke i, ako je moguće, procenjeno vreme koje je na raspolaganju za korišćenje tih opcija, kao i broj mogućih produženja. U slučaju ugovora koji se ponavlјaju, ako je moguće, procenjeno vreme objavlјivanja dalјih javnih poziva za usluge koja treba nabaviti;

(2) podatak o tome da li je pružanje usluga rezervisano za određenu profesiju na osnovu zakona ili propisa;

(3) upućivanje na relevantni zakon ili propis;

(4) naznaku da li pravna lica treba da navedu imena i stručne kvalifikacije osoblјa koje će biti odgovorno za obavlјanje usluge;

(5) naznaku da li pružaoci usluga mogu da dostave ponudu za deo predmetnih usluga.

8) Navođenje da li je dozvolјeno ili zabranjeno podnošenje varijanti.

9) Rokovi za isporuku ili završetak ili trajanje ugovora o uslugama i, ako je moguće, datum početka.

10) Adresa elektronske pošte ili internet stranica na kojoj će dokumentacija o nabavci biti dostupna, uz besplatan, neograničen i nesmetan direktan pristup.

Kada besplatan, neograničen i nesmetan direktan pristup nije moguć iz razloga navedenih u članu 45. ovog zakona naznaku o tome kako se može pristupiti dokumentaciji o nabavci.

11) U slučaju restriktivnog postupka, pregovaračkog postupka sa objavlјivanjem javnog poziva, konkurentnog dijaloga i partnerstva za inovacije:

(1) krajnji datum za podnošenje prijava;

(2) adresa na koju se prijave šalјu;

(3) jezik ili jezici na kojima se prijave sastavlјaju;

(4) krajnji datum za slanje poziva na podnošenje (početnih) ponuda ili učešće u dijalogu.

12) U slučaju otvorenog postupka:

(1) krajnji datum za podnošenje ponuda;

(2) adresa na koju se ponude šalјu;

(3) jezik ili jezici na kojima se ponude sastavlјaju.

13)

(1) lica koja imaju ovlašćenje da prisustvuju otvaranju ponuda;

(2) datum, vreme i mesto otvaranja ponuda.

14) Ako je primenjivo, eventualno potrebni depoziti i garancije.

15) Glavni uslovi u vezi sa finansiranjem i plaćanjem i/ili upućivanja na odredbe koje sadrže te uslove.

16) Spisak i kratak opis kriterijuma u pogledu lične situacije privrednih subjekata koja može dovesti do njihovog isklјučenja i kriterijuma za izbor; minimalni nivo(i) eventualno zahtevanih kapaciteta; podatak o zahtevanim informacijama (izjave, dokumentacija).

17) Po potrebi, pravni oblik koji će u slučaju udruživanja dobiti grupa privrednih subjekata kojoj je ugovor dodelјen.

18) Minimalni ekonomski i tehnički uslovi koji se traže od privrednog subjekta kome je ugovor dodelјen.

19) Period tokom kojeg je ponuđač vezan svojom ponudom.

20) Po potrebi, posebni uslovi za izvršenje ugovora.

21) Kriterijumi koji će se koristiti za dodelu ugovora. Osim ako je ekonomski najpovolјnija ponuda identifikovana isklјučivo na osnovu cene, kriterijumi koji predstavlјaju ekonomski najpovolјniju ponudu, kao i njihovi ponderi ili, po potrebi, redosled važnosti tih kriterijuma navode se ako nisu navedeni u konkursnoj dokumentaciji, ili, u slučaju restriktivnog postupka, pregovaračkog postupka sa objavlјivanjem javnog poziva, konkurentnog dijaloga i partnerstva za inovacije, neće biti navedeni u pozivu na podnošenje (početnih) ponuda ili učešće u dijalogu.

22) Po potrebi, datum(i) i upućivanje na objavlјeno periodično indikativno obaveštenje ili obaveštenje o objavlјivanju tog obaveštenja na profilu naručioca, na koji se ugovor odnosi.

23) Naziv i adresa tela nadležnog za zaštitu prava. Precizne informacije o rokovima za zaštitu prava ili, ako je potrebno, naziv, adresa, telefonski broj, broj telefaksa, adresa elektronske pošte službe od koje se mogu dobiti te informacije.

24) Datum kada je sektorski naručilac poslao poziv.

25) Sve druge relevantne informacije.

Deo G

I. OBAVEŠTENјE O SPROVOĐENјU PREGOVARAČKOG POSTUPKA BEZ OBJAVLjIVANјA JAVNOG POZIVA

1) Naziv, PIB, adresa, uklјučujući NSTJ oznaku, adresa elektronske pošte i internet stranica naručioca te, ako je različita, adresa elektronske pošte i internet stranica službe u kojoj se mogu dobiti dodatne informacije.

2) Vrsta naručioca i njegova osnovna delatnost.

3) Po potrebi, naznaka da je naručilac telo za centralizovane javne nabavke ili da se primenjuje neki drugi oblik zajedničke nabavke.

4) Vrsta ugovora, kratki opis, uklјučujući CPV oznake; kada je predmet nabavke podelјen u partije, taj podatak se navodi za svaku partiju.

5) NSTJ oznaka za glavno mesto izvođenja radova u slučaju radova ili NSTJ oznaka za glavno mesto isporuke ili pružanja u slučaju dobara ili usluga; ako je predmet nabavke podelјen u partije, taj podatak se navodi za svaku partiju.

6) Opis nabavke: priroda i obim radova, priroda i količina ili vrednost dobara, priroda i obim usluga. Kada je predmet nabavke podelјen u partije, taj podatak se navodi za svaku partiju. Po potrebi, opis svih opcija.

7) Obrazloženje odluke naručioca da dodeli ugovor bez prethodnog objavlјivanja, obrazloženje posebnih slučajeva i okolnosti koji opravdavaju njegovu primenu.

8) Kriterijumi za dodelu ugovora.

9) Podatak o tome da li je ugovor povezan s projektom i/ili programom koji se finansira iz fondova Evropske unije.

10) Naziv i adresa tela nadležnog za zaštitu prava. Detalјni podaci o rokovima za pokretanje postupka zaštite prava ili, ako je potrebno, ime, adresa, broj telefona, broj telefaksa i adresa elektronske pošte službe od koje se ovi podaci mogu dobiti.

11) Svi drugi relevantni podaci.

II. OBAVEŠTENјE O USPOSTAVLjANјU SISTEMA KVALIFIKACIJE

1) Naziv, PIB, adresa, uklјučujući NSTJ oznaku, broj telefona, broj telefaksa, adresu elektronske pošte i internet stranicu sektorskog naručioca i, ako se razlikuje, službe od koje se mogu pribaviti dodatne informacije.

2) Osnovna delatnost sektorskog naručioca.

3) Po potrebi, podatak o tome da li je pravo učešća rezervisano za privredne subjekte iz člana 37. stav 1. ovog zakona ili da se ugovor o javnoj nabavci izvršava u okviru programa zaštitnog zapošlјavanja.

4) Svrha sistema kvalifikacije (opis dobara, usluga ili radova ili njihovih kategorija, koji će se nabavlјati putem tog sistema – CPV oznake). NSTJ oznaka za glavno mesto izvođenja radova u slučaju ugovora o javnoj nabavci radova ili NSTJ oznaka za glavno mesto isporuke ili pružanja u slučaju ugovora o javnoj nabavci dobara ili usluga.

5) Uslovi koje treba da ispune privredni subjekti da bi se kvalifikovali, u skladu sa sistemom i načini prema kojima će se svaki od tih uslova proveravati. U slučajevima kada je opis tih uslova i načina provere opsežan i zasniva se na dokumentaciji koja je dostupna zainteresovanim privrednim subjektima, biće dovolјan sažetak glavnih uslova i načina kao i upućivanje na te dokumente.

6) Period važenja sistema kvalifikacije i pojedinosti za njegovu obnovu.

7) Upućivanje na činjenicu da li obaveštenje služi kao javni poziv.

8) Adresa na kojoj se mogu dobiti dodatne informacije i dokumentacija o sistemu kvalifikacije, ako je različita od adrese navedene pod tačkom 1) ove glave.

9) Naziv i adresa tela nadležnog za zaštitu prava. Precizne informacije o roku za zaštitu prava ili, ako je potrebno, naziv, adresa, telefonski broj, broj telefaksa, adresa elektronske pošte službe od koje se mogu dobiti te informacije.

10) Ako su poznati, kriterijumi koji će se koristiti za dodelu ugovora. Osim ako je ekonomski najpovolјnija ponuda identifikovana isklјučivo na osnovu cene, kriterijumi koji predstavlјaju ekonomski najpovolјniju ponudu, kao i njihovi ponderi ili, po potrebi, redosled važnosti tih kriterijuma navode se ako se oni ne pojavlјuju u dokumentaciji o sistemu ili se neće navesti u pozivu za podnošenje ponuda ili u pozivu na pregovaranje.

11) Po potrebi, naznaka:

(1) o tome da li se zahteva/prihvata elektronsko podnošenje ponuda ili prijava;

(2) o upotrebi elektronskog naručivanja,

(3) o upotrebi izdavanja elektronskog računa;

(4) o prihvatanju elektronskog plaćanja.

12) Sve druge relevantne informacije.

Deo D

OBAVEŠTENјE O DODELI UGOVORA, OBUSTAVI POSTUPKA ILI PONIŠTENјU POSTUPKA

I. OBAVEŠTENјE O DODELI UGOVORA, OBUSTAVI POSTUPKA ILI PONIŠTENјU POSTUPKA (JAVNI NARUČIOCI)

1) Naziv, PIB, adresa, uklјučujući NSTJ oznaku, telefonski broj, broj telefaksa, elektronska pošta i internet stranica javnog naručioca i, kada se razlikuje, službe od koje se mogu dobiti dodatne informacije.

2) Vrsta javnog naručioca i njegova osnovna delatnost.

3) Po potrebi, podatak o tome da li je javni naručilac telo za centralizovane javne nabavke ili da li je uklјučen neki drugi oblik zajedničke nabavke.

4) CPV oznake.

5) NSTJ oznaka za glavnu lokaciju radova u slučaju ugovora o javnoj nabavci radova ili NSTJ oznaka za glavno mesto isporuke ili pružanja u slučaju ugovora o javnoj nabavci dobara ili usluga.

6) Opis nabavke: priroda i obim radova, priroda i količina ili vrednost dobara, priroda i obim usluga. Kada je javna nabavka podelјena u partije, ovaj podatak se navodi za svaku partiju. Po potrebi, opis svih opcija.

7) Vrsta postupka javne nabavke; u slučaju pregovaračkog postupka bez objavlјivanja javnog poziva, obrazloženje.

8) Po potrebi, podatak o tome da li je bio uklјučen:

(1) okvirni sporazum;

(2) sistem dinamične nabavke.

9) Kriterijumi koji su bili korišćeni za dodelu ugovora. Po potrebi, podatak o tome da li je bilo uklјučeno održavanje elektronske licitacije (u slučaju otvorenog postupka ili restriktivnog postupka ili konkurentnog postupka sa pregovaranjem).

10) Datum zaklјučivanja ugovora ili okvirnog(ih) sporazuma nakon odluke o dodeli ugovora ili okvirnog sporazuma.

11) Broj primlјenih ponuda u pogledu svakog dodelјenog ugovora, uklјučujući:

(1) broj primlјenih ponuda od privrednih subjekata koji su mala i srednja preduzeća;

(2) broj primlјenih ponuda iz države članice Evropske unije ili treće države;

(3) broj ponuda primlјenih elektronskim putem.

12) Za svaki dodelјeni ugovor, naziv, adresu sa NSTJ oznakom, broj telefaksa, adresu elektronske pošte i internet stranicu izabranog(ih) ponuđača, uklјučujući:

(1) podatak o tome da li je izabrani ponuđač malo i srednje preduzeće;

(2) podatak o tome da li je ugovor dodelјen grupi privrednih subjekata (zajedničko ulaganje, konzorcijum ili drugo).

13) Vrednost svakog dodelјenog ugovora ili najviše ponude i najniže ponude uzetih u obzir pri dodeli jednog ili više ugovora.

14) Po potrebi, za svaku dodelu ugovora, vrednost i deo ugovora koji je ili će biti podugovoren trećim stranama.

15) Po potrebi, podaci o nedodelјivanju ugovora:

(1) nije dostavlјena nijedna ponuda ili nijedna prijava;

(2) sve ponude su neprihvatlјive;

(3) drugi razlog za obustavu postupka ili poništenje postupka.

16) Podatak o tome da li je ugovor povezan sa projektom i/ili programom finansiranim iz fondova Evropske unije.

17) Naziv i adresa tela nadležnog za zaštitu prava. Precizne informacije o roku za zaštitu prava ili, ako je potrebno, naziv, adresa, telefonski broj, broj telefaksa, adresa elektronske pošte službe od koje se mogu dobiti te informacije.

18) Datum(i) i upućivanje na prethodne objavlјene oglase od značaja za dodelјeni(e) ugovor(e) na koji se odnosi ovo obaveštenje.

19) Datum slanja obaveštenja.

20) Sve druge relevantne informacije.

II. OBAVEŠTENјE O DODELI UGOVORA, OBUSTAVI POSTUPKA ILI PONIŠTENјU POSTUPKA (SEKTORSKI NARUČIOCI)

1) Naziv, PIB, adresa sa NSTJ oznakom, telefonski broj, broj telefaksa, elektronska pošta i internet stranica sektorskog naručioca i, kada se razlikuje, službe od koje se mogu dobiti dodatne informacije.

2) Osnovna delatnost sektorskog naručioca.

3) Priroda ugovora (dobra, radovi ili usluge i CPV oznake; po potrebi, navesti da li se radi o okvirnom sporazumu).

4) Kratak opis vrste i količine dobara, radova ili usluga koje se isporučuju, izvode, odnosno pružaju.

5)

(1) Oblik javnog poziva (obaveštenje o uspostavlјanju sistema kvalifikacije; periodično indikativno obaveštenje; javni poziv);

(2) Datum(i) i upućivanje na objavlјivanje javnog poziva;

(3) U slučaju ugovora koji su dodelјeni bez objavlјivanja javnog poziva, navod o relevantnoj odredbi člana 61. ovog zakona.

6) Postupak javne nabavke (otvoreni postupak, restriktivni postupak, pregovarački postupak sa objavlјivanjem javnog poziva, konkurentni dijalog ili partnerstvo za inovacije).

7) Broj primlјenih ponuda, gde se navodi:

(1) broj ponuda privrednih subjekata koji su mala i srednja preduzeća;

(2) broj ponuda primlјenih iz države članice Evropske unije ili treće države;

(3) broj ponuda primlјenih elektronskim putem.

U slučaju više dodelјenih ugovora (više partija, više okvirnih sporazuma), te informacije se daju za svaku dodelu.

8) Datum zaklјučenja ugovora ili okvirnog(ih) sporazuma nakon odluke o dodeli ugovora ili okvirnog sporazuma.

9) Kriterijumi koji su bili korišćeni za dodelu ugovora.

10) Za svaki dodelјeni ugovor, adresa, uklјučujući NSTJ oznaku, telefonski broj, broj telefaksa, adresu elektronske pošte i internet adresa izabranog(ih) ponuđača, uklјučujući:

(1) podatak o tome da li je izabrani ponuđač malo i srednje preduzeće;

(2) podatak o tome da li je ugovor dodelјen grupi privrednih subjekata.

11) Vrednost svakog dodelјenog ugovora ili najviše ponude i najniže ponude uzetih u obzir pri dodeli jednog ili više ugovora.

12) Cena plaćena za povolјne kupovine (pod posebno povolјnim prilikama po ceni znatno nižoj od uobičajenih tržišnih cena) iz člana 61. stav 12. ovog zakona.

13) Po potrebi, podaci o nedodelјivanju ugovora:

(1) nije dostavlјena nijedna ponuda ili nijedna prijava,

(2) sve ponude su neprihvatlјive,

(3) drugi razlog za obustavu postupka ili poništenje postupka.

14) Vrednost i deo ugovora koji je ili će biti podugovoren trećim stranama.

15) Naziv i adresa tela nadležnog za zaštitu prava. Detalјne informacije o roku za zaštitu prava ili, ako je potrebno, naziv, adresa, broj telefona, broj telefaksa i adresa elektronske pošte službe od koje se mogu dobiti te informacije.

16) Država porekla dobara ili usluge (poreklo iz Republike Srbije, Evropske unije ili ostalih država).

17) Da li je ugovor dodelјen ponuđaču koji je ponudio varijantu, u skladu sa članom 136. ovog zakona?

18) Da li je neka od ponuda odbijena s obrazloženjem da je neuobičajeno niska, u skladu sa članom 143. ovog zakona?

19) Datum slanja obaveštenja.

Deo Đ

OBAVEŠTENјE O KONKURSU ZA DIZAJN (JAVNI I SEKTORSKI NARUČIOCI)

1) Naziv, PIB, adresa sa NSTJ oznakom, telefonski broj, broj telefaksa, elektronska pošta i internet stranica naručioca i, kada se razlikuje, službe od koje se mogu dobiti dodatne informacije.

2) Adresa elektronske pošte ili internet stranica na kojoj će dokumentacija o nabavci biti dostupna uz besplatan, neograničen i nesmetan direktan pristup.

Kada besplatan, neograničen i nesmetan direktan pristup nije moguć iz razloga navedenih u članu 45. ovog zakona, naznaku o tome kako se može pristupiti dokumentaciji o nabavci.

3) Vrsta naručioca i njegova osnovna delatnost.

4) Po potrebi, podatak o tome da li je naručilac telo za centralizovane javne nabavke ili da li je uklјučen neki drugi oblik zajedničke nabavke.

5) CPV oznake kada je predmet nabavke oblikovan po partijama, taj podatak se navodi za svaku partiju.

6) Opis glavnih karakteristika projekta.

7) Broj i vrednost nagrada, ako ih ima.

8) Vrsta konkursa za dizajn (otvoreni ili restriktivni).

9) U slučaju otvorenog konkursa za dizajn, rok za podnošenje planova, projekata ili dizajna.

10) U slučaju restriktivnog konkursa za dizajn:

(1) planirani broj učesnika;

(2) kriterijumi za kvalitativni izbor učesnika;

(3) rok za podnošenje prijava.

11) Po potrebi, podatak o tome da li je postupak rezervisan za određenu profesiju.

12) Kriterijumi koji će se primeniti za ocenjivanje projekata.

13) Podatak o tome da li je odluka žirija obavezna za naručioca.

14) Plaćanja koja će se izvršiti svim učesnicima, ako postoje.

15) Podatak o tome da li će se nakon konkursa za dizajn dodeliti ugovor pobedniku ili pobednicima konkursa za dizajn.

16) Naziv i adresa tela nadležnog za zaštitu prava. Detalјne informacije o roku za zaštitu prava ili, ako je potrebno, naziv, adresa, broj telefona, broj telefaksa i adresa elektronske pošte službe od koje se mogu dobiti te informacije.

17) Datum slanja obaveštenja.

18) Sve druge relevantne informacije.

Deo E

OBAVEŠTENјE O REZULTATIMA KONKURSA ZA DIZAJN (JAVNI I SEKTORSKI NARUČIOCI)

1) Naziv, PIB, adresa sa NSTJ oznakom, telefonski broj, broj telefaksa, adresa elektronske pošte i internet stranica naručioca i, kada se razlikuje, službe od koje se mogu dobiti dodatne informacije.

2) Vrsta naručioca i njegova osnovna delatnost.

3) Po potrebi, podatak o tome da li je naručilac telo za centralizovane javne nabavke ili da li je uklјučen neki drugi oblik zajedničke nabavke.

4) CPV oznake.

5) Opis glavnih karakteristika projekta.

6) Vrednost nagrada, ako ih je bilo.

7) Vrsta konkursa za dizajn (otvoreni ili restriktivni).

8) Kriterijumi koji su primenjeni za ocenjivanje projekata.

9) Datum odluke žirija.

10) Broj učesnika.

(1) Broj učesnika koji su mala i srednja preduzeća;

(2) broj učesnika iz inostranstva.

11) Naziv, adresa sa NSTJ oznakom, telefonski broj, broj telefaksa, adresa elektronske pošte i internet stranica jednog ili više pobednika i podatak o tome da li je(su) pobednik(ci) mala i srednja preduzeća.

12) Podatak o tome da li je konkurs za dizajn povezan sa projektom i/ili programom finansiranim iz fondova Evropske unije.

13) Datum (i) i upućivanje(a) na prethodne oglase od značaja za projekat ili projekte na koje se odnosi ovo obaveštenje.

14) Datum slanja obaveštenja.

15) Sve druge relevantne informacije.

Deo Ž

OBAVEŠTENјE O IZMENAMA UGOVORA (JAVNI I SEKTORSKI NARUČIOCI)

1) Naziv, PIB, adresa sa NSTJ oznakom, telefonski broj, broj telefaksa, adresa elektronske pošte i internet stranica naručioca i, kada se razlikuje, službe od koje se mogu dobiti dodatne informacije.

2) CPV oznake.

3) NSTJ oznaka za glavnu lokaciju radova u slučaju ugovora o javnoj nabavci radova ili NSTJ oznaka za glavno mesto isporuke ili izvršenja u slučaju ugovora o javnoj nabavci dobara ili usluga.

4) Opis nabavke pre i posle izmene: priroda, obim i vrednost radova, priroda, količina i vrednost dobara, priroda, obim i vrednost usluga.

5) Kada je to primenjivo, povećanje cene prouzrokovano izmenom.

6) Opis okolnosti zbog kojih je izmena bila neophodna.

7) Datum odluke o dodeli prvobitnog ugovora.

8) Po potrebi, naziv, adresa sa NSTJ oznakom, broj telefona, broj telefaksa, adresa elektronske pošte i internet stranica novog privrednog subjekta ili više njih.

9) Podatak o tome da li je ugovor povezan sa projektom i/ili programom finansiranim iz fondova Evropske unije.

10) Naziv i adresa tela za zaštitu prava. Detalјne informacije o roku za zaštitu prava ili, ako je potrebno, naziv, adresa, telefonski broj, broj telefaksa, adresa elektronske pošte službe od koje se mogu dobiti te informacije.

11) Datum(i) i upućivanje(a) na prethodne objave od značaja za ugovor ili ugovore na koje se odnosi ovo obaveštenje.

12) Datum slanja obaveštenja.

13) Sve druge relevantne informacije.

Deo Z

I. DRUŠTVENE I DRUGE POSEBNE USLUGE

1. JAVNI POZIV
(iz člana 75. stav 3. ovog zakona)

1) Naziv, PIB, adresa sa NSTJ oznakom, elektronska pošta i internet stranica naručioca.

2) NSTJ oznaka za glavno mesto pružanja usluga.

3) Kratak opis dotičnog ugovora uklјučujući CPV oznake.

4) Uslovi za učešće, uklјučujući:

(1) po potrebi, podatak o tome da li je pravo učešća rezervisano za privredne subjekte iz člana 37. stav 1. ovog zakona ili se ugovor o javnoj nabavci izvršava u okviru programa zaštitnog zapošlјavanja.

(2) po potrebi, podatak o tome da li je izvršenje usluga rezervisano za određenu profesiju na osnovu zakona i drugih propisa.

5) Rok(ovi) za podnošenje ponuda ili prijava.

6) Kratak opis postupka dodele ugovora koji će se primeniti.

II. PRETHODNO INFORMATIVNO OBAVEŠTENјE
(iz člana 75. stav 3. ovog zakona)

1) Naziv, PIB, adresa sa NSTJ oznakom, elektronska pošta i internet stranica javnog naručioca.

2) Kratak opis ugovora uklјučujući ukupnu procenjenu vrednost nabavke i CPV oznake.

3) Ako je to već poznato:

(1) NSTJ oznaka za glavno mesto pružanja usluga;

(2) okvirni rok za pružanje usluga i trajanje ugovora;

(3) uslovi za učešće, uklјučujući:

– po potrebi, podatak o tome da li je pravo učešća rezervisano za privredne subjekte iz člana 37. stav 1. ovog zakona ili se ugovor o javnoj nabavci izvršava u okviru programa zaštitnog zapošlјavanja,

– po potrebi, podatak o tome da li je izvršenje usluga rezervisano za određenu profesiju na osnovu zakona i drugih propisa,

(4) kratak opis postupka dodele ugovora koji će se primeniti.

4) Podatak o tome da su zainteresovani privredni subjekti dužni da obaveste javnog naručioca o svojoj zainteresovanosti za ugovor ili ugovore i podatak o rokovima za prijem izjava o zainteresovanosti i adresi na koju se te izjave šalјu.

III. PERIODIČNO INDIKATIVNO OBAVEŠTENјE
(iz člana 75. stav 3. ovog zakona)

1) Naziv, PIB, adresa, uklјučujući NSTJ oznaku, adresa elektronske pošte i internet stranica sektorskog naručioca.

2) Vrsta sektorskog naručioca i njegova osnovna delatnost.

3) Kratak opis ugovora uklјučujući ukupnu procenjenu vrednost nabavke i CPV oznake.

4) U meri u kojoj je to poznato:

(1) NSTJ oznaka za glavno mesto pružanja usluga,

(2) okvirni rok za pružanje usluga i trajanje ugovora,

(3) uslovi za učešće, uklјučujući:

– po potrebi, podatak o tome da li je pravo učešća rezervisano za privredne subjekte iz člana 37. stava 1. ovog zakona ili se ugovor o javnoj nabavci izvršava u okviru programa zaštitnog zapošlјavanja,

– po potrebi, podatak o tome da li je izvršenje usluga rezervisano za određenu profesiju na osnovu zakona i drugih propisa,

(4) kratak opis postupka dodele ugovora koji će se primeniti.

5) Podatak o tome da su zainteresovani privredni subjekti dužni da obaveste sektorskog naručioca o svojoj zainteresovanosti za ugovor ili ugovore i podatak o rokovima za prijem izjava o zainteresovanosti i adresi na koju se te izjave šalјu.

IV. OBAVEŠTENјE O USPOSTAVLjANјU SISTEMA KVALIFIKACIJE
(iz člana 75. stav 3. ovog zakona)

1) Naziv, PIB, adresa, uklјučujući NSTJ oznaku, adresa elektronske pošte i internet stranica sektorskog naručioca.

2) Vrsta sektorskog naručioca i njegova osnovna delatnost.

3) Kratak opis ugovora uklјučujući ukupnu procenjenu vrednost nabavke i CPV oznake.

4) U meri u kojoj je to poznato:

(1) NSTJ oznaka za glavno mesto pružanja usluga;

(2) okvirni rok za pružanje usluga i trajanje ugovora;

(3) uslovi za učešće, uklјučujući:

– po potrebi, podatak o tome da li je pravo učešća rezervisano za privredne subjekte iz člana 37. stava 1. ovog zakona ili se ugovor o javnoj nabavci izvršava u okviru programa zaštitnog zapošlјavanja,

– po potrebi, podatak o tome da li je izvršenje usluga rezervisano za određenu profesiju na osnovu zakona i drugih propisa,

(4) kratak opis postupka dodele ugovora koji će se primeniti.

5) Podatak o tome da su zainteresovani privredni subjekti dužni da obaveste sektorskog naručioca o svojoj zainteresovanosti za ugovor ili ugovore i podatak o rokovima za prijem izjava o zainteresovanosti i adresi na koju se te izjave šalјu.

6) Period važenja sistema kvalifikacije i pojedinosti za njegovu obnovu.

V. OBAVEŠTENјE O DODELI UGOVORA
(iz člana 75. stav 8. ovog zakona)

1) Naziv, PIB, adresa sa NSTJ oznakom, elektronska pošta i internet stranica naručioca.

2) Kratak opis ugovora uklјučujući CPV oznake.

3) NSTJ oznaka za glavno mesto pružanja usluga.

4) Broj primlјenih ponuda.

5) Cena ili raspon cena (najviša/najniža) za plaćanje.

6) Za svaki dodelјeni ugovor, naziv, adresa sa NSTJ oznakom, adresa elektronske pošte i internet stranica izabranog privrednog subjekta ili više njih.

7) Sve druge relevantne informacije.

8) Datum slanja obaveštenja.

Deo I

OBAVEŠTENјE ZA DOBROVOLjNU PRETHODNU TRANSPARENTNOST

1) Naziv, PIB, adresa, uklјučujući NSTJ oznaku, adresa elektronske pošte i internet stranica naručioca te, ako je različita, adresa elektronske pošte i internet stranica službe u kojoj se mogu dobiti dodatne informacije.

2) Vrsta naručioca i njegova osnovna delatnost.

3) Vrsta ugovora, kratki opis, uklјučujući CPV oznake.

4) Procenjena vrednost javne nabavke.

5) Obrazloženje odluke naručioca da dodeli ugovor bez prethodnog objavlјivanja poziva:

(1) u slučaju pregovaračkog postupka bez prethodnog objavlјivanja, obrazloženje posebnih slučajeva i okolnosti koji opravdavaju njegovu primenu;

(2) ako je primenjivo, obrazloženje zaklјučenja ugovora na osnovu izuzeća od primene zakona.

6) Kriterijumi za dodelu ugovora.

7) Naziv i podaci o izabranom ponuđaču.

8) Podaci o vrednosti ugovora koji se namerava zaklјučiti ili najviša i najniža ponuda koje su uzete u obzir.

9) Podatak o tome da li je ugovor povezan s projektom i/ili programom koji se finansira iz fondova Evropske unije.

10) Naziv i adresa tela nadležnog za zaštitu prava. Detalјni podaci o rokovima za pokretanje postupka zaštite prava ili, ako je potrebno, ime, adresa, broj telefona, broj telefaksa i adresa elektronske pošte službe od koje se ovi podaci mogu dobiti.

11) Svi drugi relevantni podaci.

Deo J

OBAVEŠTENјE O PODNETOM ZAHTEVU ZA ZAŠTITU PRAVA

1) Naziv, PIB, adresa, uklјučujući NSTJ oznaku, adresa elektronske pošte i internet stranica naručioca te, ako je različita, adresa elektronske pošte i internet stranica službe u kojoj se mogu dobiti dodatne informacije.

2) Vrsta naručioca i njegova osnovna delatnost.

3) Po potrebi, naznaka da je naručilac telo za centralizovane javne nabavke ili da se primenjuje neki drugi oblik zajedničke nabavke.

4) Vrsta ugovora, kratki opis, uklјučujući CPV oznake; kada je predmet nabavke podelјen u partije, taj podatak se navodi za svaku partiju.

5) Vrsta postupka javne nabavke.

6) Faza postupka javne nabavke u kojoj je podnet zahtev za zaštitu prava.

7) Informacija da li naručilac zaustavlјa dalјe aktivnosti u postupku javne nabavke.

8) Svi drugi relevantni podaci.

Prilog 5. Sadržina dokumentacije o nabavci u vezi sa elektronskom licitacijom

Kada naručioci odluče da sprovedu elektronsku licitaciju, dokumentacija o nabavci mora da sadrži najmanje sledeće informacije:

1) elementi čija će vrednosti biti predmet elektronske licitacije, pod uslovom da se takvi elementi mogu kvantifikovati i izraziti u brojčanim vrednostima ili procentima;

2) sva ograničenja u pogledu vrednosti koje mogu biti ponuđene, a koje proizlaze iz specifikacija koje se odnose na predmet nabavke;

3) informacije koje će u toku elektronske licitacije biti stavlјene na raspolaganje ponuđačima i, po potrebi, podatak o tome kada će im one biti stavlјene na raspolaganje;

4) relevantne informacije o procesu elektronske licitacije;

5) uslovi pod kojima će ponuđači moći da se nadmeću, a posebno minimalne razlike koje će se, prema potrebi, zahtevati prilikom nadmetanja;

6) relevantne informacije o elektronskoj opremi koja se koristi i modalitetima i tehničkim specifikacijama za povezivanje.

Prilog 6. Sadržina poziva za podnošenјe ponude, učešće u dijalogu, pregovaranјe ili za podnošenјe prijava

(iz čl. 65. i 108. ovog zakona)

1) Poziv za podnošenje ponude, učešće u dijalogu ili na pregovore mora da sadrži najmanje sledeće:

(1) upućivanje na objavlјeni javni poziv;

(2) rok za podnošenje ponuda, adresu na koju ponude moraju biti poslate i jezik ili jezike na kojima ponude moraju biti sačinjene;

(3) u slučaju konkurentnog dijaloga, datum i adresu za početak dijaloga i jezik ili jezike koji se koriste;

(4) upućivanje na sve eventualne dodatne dokumente koje treba dostaviti;

(5) kriterijumi koji će se koristiti za dodelu ugovora. Osim ako je ekonomski najpovolјnija ponuda identifikovana isklјučivo na osnovu cene, kriterijumi koji predstavlјaju ekonomski najpovolјniju ponudu, kao i njihovi ponderi ili, po potrebi, redosled važnosti tih kriterijuma navode se ako nisu navedeni u javnom pozivu, pozivu na podnošenje prijave, obaveštenju o uspostavlјanju sistema kvalifikacije koji se koristi kao javni poziv, tehničkim specifikacijama ili opisnoj dokumentaciji.

U slučaju konkurentnog dijaloga ili partnerstva za inovacije, informacije iz podtačke (2) ovog priloga ne navode se u pozivu za učešće u dijalogu ili na pregovaranje, već u pozivu za podnošenje ponude.

2) Kada se periodično indikativno obaveštenje koristi kao javni poziv, sektorski naručilac pre početka izbora ponuđača ili učesnika u pregovorima, poziva sve privredne subjekte koji su iskazali svoju zainteresovanost na podnošenje prijave na osnovu detalјnih informacija o predmetnom ugovoru.

Poziv na podnošenje prijave mora da sadrži najmanje sledeće informacije:

(1) priroda i količina, uklјučujući sve opcije u pogledu dopunskih ugovora i, po potrebi, procenjeno vreme koje je na raspolaganju za korišćenje tih opcija za ugovore koji se ponavlјaju, priroda i količina i, po potrebi, procenjeni datumi objavlјivanja budućih javnih poziva postupku javne nabavke radova, dobara ili usluge;

(2) vrsta postupka: restriktivni postupak ili pregovarački postupak sa objavlјivanjem;

(3) po potrebi, datum početka ili završetka isporuke dobara ili izvođenja radova ili pružanja usluga;

(4) kada ne može da se obezbedi elektronski pristup, adresa i rok za dostavlјanje zahteva za dokumentaciju o nabavci i jezik ili jezici na kojima se sačinjavaju;

(5) adresa sektorskog naručioca koji dodelјuje ugovor;

(6) ekonomski i tehnički uslovi, finansijske garancije i informacije koje privredni subjekti moraju da dostave;

(7) oblik ugovora koji je predmet poziva za podnošenje ponude: kupovina, zakup, lizing ili kupovina na rate ili bilo koja njihova kombinacija;

(8) kriterijumi za dodelu ugovora i njihovo ponderisanje ili, po potrebi, redosled važnosti tih kriterijuma, u slučaju kada te informacije nisu navedene u periodičnom indikativnom obaveštenju ili tehničkim specifikacijama ili neće biti navedeni u pozivu za podnošenje ponude ili pozivu na pregovaranje.

Prilog 7. Društvene i druge posebne usluge

CPV oznaka

Opis

75200000-8; 75231200-6; 75231240-8; 79611000-0; 79622000-0 (Usluge obezbeđenja osoblјa za pomoć u domaćinstvu); 79624000-4 (Usluge obezbeđenja osoblјa za negu) i 79625000-1 (Usluge obezbeđenja medicinskog osoblјa) od 85000000-9 do 85323000-9; 98133100-5, 98133000-4; 98200000-5; 98500000-8 (Privatna domaćinstva sa zaposlenim osoblјem) i 98513000-2 do 98514000-9 (Usluge posredovanja za radnu snagu u domaćinstvu, usluge agencijskog osoblјa za domaćinstvo, usluge kancelarijskog osoblјa za domaćinstvo, osoblјe za rad na određeno vreme u domaćinstvu, usluge pomoći u kući i usluge u domaćinstvu)

Zdravstvene, usluge socijalne zaštite i srodne usluge

85321000-5 i 85322000-2, 75000000-6 (Usluge uprave, odbrane i socijalnog osiguranja), 75121000-0, 75122000-7, 75124000-1; od 79995000-5 do 79995200-7; od 80000000-4 Usluge obrazovanja i stručnog osposoblјavanja do 80660000-8; od 92000000-1 do 92700000-8

79950000-8 (Usluge organizovanja izložbi, sajmova i kongresa), 79951000-5 (Usluge organizovanja seminara), 79952000-2 (Organizovanje raznih dešavanja), 79952100-3 (Usluge organizovanja kulturnih dešavanja), 79953000-9 (Usluge organizovanja festivala), 79954000-6 (Usluge organizovanja proslava), 79955000-3 (Usluge organizovanja modnih revija), 79956000-0 (Usluge organizovanja izložbi i sajmova)

Administrativne usluge socijalnih službi, službi u obrazovanju, zdravstvu i u oblasti kulture

75300000-9

Usluge obaveznog socijalnog osiguranja

75310000-2, 75311000-9, 75312000-6, 75313000-3, 75313100-4, 75314000-0, 75320000-5, 75330000-8, 75340000-1

Usluge u vezi sa radnim naknadama

98000000-3; 98120000-0; 98132000-7; 98133110-8 i 98130000-3

Ostale javne, društvene i lične usluge uklјučujući usluge sindikata, političkih organizacija, udruženja mladih i usluge drugih organizacija sa članstvom

98131000-0

Verske usluge

55100000-1 do 55410000-7; 55521000-8 do 55521200-0 (55521000-8 Usluge dostavlјanja pripremlјenih obroka privatnim domaćinstvima, 55521100-9 Usluge redovnog dovoženja obroka, 55521200-0 Usluge dostavlјanja obroka)

55520000-1 Usluge dostavlјanja pripremlјenih obroka, 55522000-5 Usluge dostavlјanja pripremlјenih obroka za prevozna preduzeća, 55523000-2 Usluge dostavlјanja pripremlјenih obroka za ostala preduzeća ili ustanove, 55524000-9 Usluge dostavlјanja pripremlјenih obroka u škole

55510000-8 Usluge menze, 55511000-5 Usluge menze i druge usluge restorana sa samoposluživanjem zatvorenog tipa, 55512000-2 Usluge vođenja menze, 55523100-3 Usluge školskih obroka

Usluge hotela i restorana

79100000-5 do 79140000-7; 75231100-5

Pravne usluge, ako nisu izuzete, u skladu sa članom 12. tačka 4) ovog zakona

75100000-7 do 75120000-3; 75123000-4; 75125000-8 do 75131000-3

Ostale usluge uprave i javnih službi

75200000-8 do 75231000-4

Pružanje usluga zajednici

75231210-9 do 75231230-5; 75240000-0 do 75252000-7; 794300000-7; 98113100-9

Usluge u vezi sa zatvorima, usluge u oblasti javne bezbednosti i spasavanja ako nisu izuzete, u skladu sa članom 12. tačka 9) ovog zakona

79700000-1 do 79721000-4 (Usluge istrage i obezbeđenja, usluge obezbeđenja, usluge nadzora alarmnih uređaja, čuvarske službe, usluge nadzora, usluge potrage, usluge potrage za beguncima, usluge patrolnih službi, usluge izdavanja identifikacionih znački, usluge istrage i usluge detektivskih agencija)

Usluge istrage i obezbeđenja

98900000-2 (Usluge koje pružaju ekstrateritorijalne organizacije i tela) i 98910000-5 (Usluge svojstvene međunarodnim organizacijama i telima)

Međunarodne usluge

64000000-6 (Poštanske i telekomunikacione usluge), 64100000-7 (Poštanske i kurirske usluge), 64110000-0 (Poštanske usluge), 64111000-7 (Poštanske usluge u vezi sa dnevnom štampom i časopisima), 64112000-4 (Poštanske usluge u vezi sa pismima), 64113000-1 (Poštanske usluge u vezi sa paketima), 64114000-8 (Poštanske šalterske usluge), 64115000-5 (Iznajmlјivanje poštanskih sandučića), 64116000-2 (Post restant usluge), 64122000-7 (Unutrašnje kancelarijske poštanske i dostavlјačke usluge)

Poštanske usluge

50116510-9 (Usluge protektiranja guma), 71550000-8 (Kovačke usluge)

Razne usluge

Prilog 8. Spisak međunarodnih konvencija u oblasti socijalnog i radnog prava i konvencija o zaštiti životne sredine

1) Konvencija Međunarodne organizacije rada (MOR), broj 87 o sindikalnim slobodama i zaštiti sindikalnih prava, sa Uredbom o ratifikaciji Konvencije („Službeni list FNRJ – Međunarodni ugovori”, broj 8/58);

2) Konvencija Međunarodne organizacije rada (MOR), broj 98 o primeni principa prava organizovanja i kolektivnog pregovaranja („Službeni list FNRJ – Međunarodni ugovori”, broj 11/58);

3) Konvencija Međunarodne organizacije rada (MOR), broj 29 o prinudnom ili obaveznom radu (Službene novine br. 297-CXI 1932);

4) Konvencija Međunarodne organizacije rada (MOR), broj 105 koja se odnosi na ukidanje prinudnog rada, sa Zakonom o ratifikaciji Konvencije („Službeni list SRJ – Međunarodni ugovori”, broj 13/02);

5) Konvencija Međunarodne organizacije rada (MOR) broj 138 o minimalnim godinama starosti za zasnivanje radnog odnosa, sa Zakonom o ratifikaciji Konvencije („Službeni list SFRJ – Međunarodni ugovori”, broj 14/82);

6) Konvencija Međunarodne organizacije rada (MOR), broj 111 koja se odnosi na diskriminaciju u pogledu zapošlјavanja i zanimanja, sa Uredbom o ratifikaciji Konvencije („Službeni list FNRJ – Međunarodni ugovori”, broj 3/61);

7) Konvencija Međunarodne organizacije rada (MOR), broj 100 o jednakosti nagrađivanja muške i ženske radne snage za rad jednake vrednosti („Međunarodni ugovori FNRJ”, Sveska broj 12/52);

8) Konvencija Međunarodne organizacije rada (MOR), broj 182 o najgorim oblicima dečjeg rada i Preporuke MOR broj 190 o zabrani i hitnoj akciji za ukidanje najgorih oblika dečjeg rada („Službeni list SRJ – Međunarodni ugovori”, broj 2/03);

9) Bečka konvencija o zaštiti ozonskog omotača sa prilozima I i II („Službeni list SFRJ” – Međunarodni ugovori, broj 1/90) i Montrealski protokol o supstancama koje oštećuju ozonski omotač („Službeni list SFRJ – Međunarodni ugovori”, broj 16/90 i „Službeni list Srbije i Crne Gore – Međunarodni ugovori”, broj 24/04);

10) Bazelska konvencija o kontroli prekograničnog kretanja opasnih otpada i njihovom odlaganju (Bazelska konvencija) – („Službeni list SRJ – Međunarodni ugovori”, broj 2/99);

11) Stokholmska konvencija o dugotrajnim organskim zagađujućim supstancama (Stokholmska POP konvencija) – („Službeni glasnik RS – Međunarodni ugovori”, broj 42/09);

12) Roterdamska konvencija o postupku davanja saglasnosti na osnovu prethodnog obaveštenja za određene opasne hemikalije i pesticide u međunarodnoj trgovini sa izmenama i dopunama („Službeni glasnik RS – Međunarodni ugovori”, broj 38/09).

Prilog 9. Spisak pravnih akata evropske unije

I. SPISAK PRAVNIH AKATA EVROPSKE UNIJE
(član 4. stav 5. tačka 2) ovog zakona)

Prava koja su dodelјena u postupku za koji je obezbeđena odgovarajuća javnost i u kojem su ta prava dodelјena na osnovu objektivnih kriterijuma ne predstavlјaju posebna ili isklјučiva prava u smislu člana 4. ovog zakona. Dole su navedeni postupci u kojima se obezbeđuje prethodna odgovarajuća transparentnost, za izdavanje dozvola na osnovu pravnih akata Evropske unije koje ne predstavlјaju posebna ili isklјučiva prava u smislu člana 4. ovog zakona:

1) izdavanje dozvola za rad na postrojenjima za prirodni gas, u skladu sa postupcima utvrđenim u članu 4. Direktive 2009/73/EZ;

2) izdavanje dozvola ili poziv za podnošenje ponuda za izgradnju novih postrojenja za proizvodnju električne energije, u skladu sa Direktivom 2009/72/EZ;

3) izdavanje dozvola, u skladu sa postupcima utvrđenim u članu 9. Direktive 97/67/EZ, za poštansku uslugu koja nije ili ne sme da bude rezervisana;

4) postupak izdavanja dozvole za obavlјanje delatnosti koja se odnosi na iskorišćavanje uglјovodonika, u skladu sa Direktivom 94/22/EZ;

5) ugovori o javnim nabavkama usluga u smislu Uredbe (EZ) broj 1370/2007 za pružanje usluga javnog prevoza putnika autobusom, tramvajem, železnicom ili podzemnom železnicom, koji su dodelјeni na osnovu konkurentskog tenderskog postupka, u skladu sa članom 5. stav 3. te uredbe, pod uslovom da je njegovo trajanje, u skladu sa članom 4. stav 3. ili 4. te uredbe.

II. SPISAK PRAVNIH AKATA EVROPSKE UNIJE
(član 134. stav 4. ovog zakona)

Direktiva 2009/33/EZ Evropskog parlamenta i Saveta od 23. aprila 2009. godine o promociji čistih i energetski efikasnih vozila u drumskom saobraćaju.

III. SPISAK PRAVNIH AKATA EVROPSKE UNIJE
(član 173. stav 9. ovog zakona)

Transport ili distribucija gasa ili toplotne energije

Direktiva 2009/73/EZ Evropskog parlamenta i Saveta od 13. jula 2009. godine o zajedničkim pravilima za unutrašnje tržište prirodnog gasa kojom se ukida Direktiva 2003/54/EZ.

Proizvodnja, prenos ili distribucija električne energije

Direktiva 2009/72/EZ Evropskog parlamenta i Saveta od 13. jula 2009. godine o zajedničkim pravilima za unutrašnje tržište električne energije kojom se ukida Direktiva 2003/54/EZ.

Naručioci u oblasti poštanskih usluga

Direktiva 97/67/EZ Opšta pravila za razvoj tržišta poštanskih usluga i pobolјšanja kvaliteta usluga.

Vađenje nafte ili gasa

Direktiva 94/22/EZ Evropskoga parlamenta i Saveta od 30. maja 1994. godine o uslovima za davanje i korišćenje odobrenja za traženje, istraživanje i proizvodnju uglјovodonika.

 

Napravi novu temu u “Pravilnici”

Napišite komentar<a href="" title="" rel="" target=""> <blockquote cite=""> <code> <pre> <em> <strong> <del datetime=""> <ul> <ol start=""> <li> <img src="" border="" alt="" height="" width="">