Reklama
Propisi  |  

I Osnovne odredbe

Predmet

Član 1

Ovim zakonom uređuju se način sticanja i pravna zaštita oznaka geografskog porekla.

Oznake geografskog porekla su ime porekla i geografska oznaka.

Oznake geografskog porekla koje su za teritoriju Republike Srbije registrovane na osnovu Lisabonskog aranžmana o zaštiti imena porekla i njihovom međunarodnom registrovanju (u daljem tekstu: „Lisabonski aranžman“), imaju na teritoriji Republike Srbije isto dejstvo kao da su direktno prijavljene i registrovane u Republici Srbiji.

Odredbe ovog zakona ne primenjuju se na vino i rakiju i druga alkoholna pića u delu u kome su sticanje i sistem zaštite, kao i ostvarivanje prava korišćenja oznake geografskog porekla na tim proizvodima uređeni posebnim propisima.

Upotreba oznaka geografskog porekla

Član 2

Oznake geografskog porekla upotrebljavaju se za obeležavanje prirodnih, poljoprivrednih, prehrambenih i industrijskih proizvoda, proizvoda domaće radinosti i usluga.

Pojam imena porekla

Član 3

Ime porekla je geografski naziv zemlje, regiona, ili lokaliteta, kojim se označava proizvod koji odatle potiče, čiji su kvalitet i posebna svojstva isključivo ili bitno uslovljeni geografskom sredinom, uključujući prirodne i ljudske faktore i čija se proizvodnja, prerada i priprema u celini odvijaju na određenom ograničenom području.

Pojam geografske oznake

Član 4

Geografska oznaka je oznaka koja identifikuje određeni proizvod kao proizvod poreklom sa teritorije određene zemlje, regiona ili lokaliteta sa te teritorije, gde se određeni kvalitet, reputacija ili druge karakteristike proizvoda suštinski mogu pripisati njegovom geografskom poreklu i čija se proizvodnja i/ili, prerada i/ili priprema odvijaju na određenom ograničenom području.

Tradicionalni i istorijski nazivi

Član 5

Oznaka geografskog porekla je i naziv koji nije geografski naziv određene zemlje, regiona ili lokaliteta, a koji je dugom upotrebom u prometu postao opštepoznat kao tradicionalni naziv proizvoda koji potiče sa tog područja, ili je u pitanju istorijski naziv tog područja, ako ispunjava uslove iz čl. 3. ili 4. ovog zakona.

Homonimni nazivi

Član 6

Ako su nazivi dva ili više mesta odakle proizvod potiče identični, ili gotovo identični u pisanom ili izgovorenom obliku (homonimni nazivi), zaštita takvih geografskih naziva biće priznata svim zainteresovanim licima koja ispunjavaju uslove propisane ovim zakonom, na osnovu principa pravednog i ravnopravnog tretiranja proizvođača na tržištu i istinitog obaveštavanja potrošača, osim kada to može da izazove zabunu u javnosti o tačnom geografskom poreklu proizvoda.

Poreklo sirovine

Član 7

Proizvod može izuzetno da se zaštiti imenom porekla ako ima dokazano tradicionalno obeležje, visoku reputaciju i dobro je poznat i kada sirovina za proizvodnju tog proizvoda potiče sa područja različitog ili šireg od područja prerade, ako je područje proizvodnje sirovine ograničeno i postoje posebni uslovi za proizvodnju te sirovine, kao i sistem inspekcijske kontrole koji obezbeđuje nadzor nad ispunjavanjem posebnih uslova za proizvodnju sirovina.

U slučaju poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda, sirovinama se smatraju samo žive životinje, meso i mleko.

Uslove, način i postupak inspekcijske kontrole sirovina za proizvodnju poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda sa oznakom geografskog porekla, propisuje ministar nadležan za poslove poljoprivrede.

Nazivi koji se ne mogu zaštititi

Član 8

Oznakom geografskog porekla ne može da se zaštiti naziv:

1) čije je objavljivanje ili upotreba protivna javnom poretku ili prihvaćenim moralnim principima;

2) koji predstavlja ime zaštićene biljne sorte ili životinjske vrste, ukoliko može da stvori zabunu kod potrošača u pogledu stvarnog porekla proizvoda;

3) čiji izgled ili sadržaj može da stvori zabunu kod potrošača u pogledu prirode, porekla, kvaliteta, načina proizvodnje ili drugih karakteristika proizvoda;

4) koji je istovetan ili bitno sličan ranije registrovanom žigu, ukoliko s obzirom na reputaciju, poznatost i dužinu upotrebe tog žiga postoji mogućnost nastanka zabune kod potrošača u pogledu proizvođačkog porekla proizvoda;

5) koji predstavlja tačan naziv zemlje, regiona ili lokaliteta sa koga proizvod potiče, ali koji kod potrošača izaziva lažnu predstavu da proizvod potiče iz druge zemlje, regiona ili lokaliteta;

6) koji je usled dugotrajne upotrebe postao generičan, odnosno uobičajen naziv za označavanje određenog proizvoda;

7) koji nije zaštićen, ili je prestao da bude zaštićen u zemlji porekla, ili koji je prestao da se koristi u toj zemlji.

II Postupak zaštite

Zaštita oznaka geografskog porekla

Član 9

U prvom stepenu pravna zaštita oznaka geografskog porekla ostvaruje se u upravnom postupku koji vodi organ državne uprave nadležan za poslove intelektualne svojine (u daljem tekstu: organ nadležan za poslove intelektualne svojine).

Takse i troškovi postupka

Član 10

U upravnom postupku pred organom nadležnim za poslove intelektualne svojine plaćaju se takse i naknade troškova postupka, saglasno posebnim propisima kojima se uređuju administrativne takse i naknade troškova postupka i troškova za pružanje informacionih usluga.

Registri

Član 11

Organ nadležan za poslove intelektualne svojine vodi Registar prijava za priznavanje oznaka geografskog porekla, Registar prijava za priznavanje statusa ovlašćenog korisnika oznake geografskog porekla, Registar oznaka geografskog porekla i Registar ovlašćenih korisnika oznake geografskog porekla.

Registar prijava za priznavanje oznaka geografskog porekla sadrži: broj i datum podnošenja prijave; podatke o podnosiocu prijave; podatke o punomoćniku ako se prijava podnosi preko punomoćnika; naznačenje da li je u pitanju prijava za priznavanje imena porekla ili geografske oznake; geografski naziv, odnosno oznaku koja se štiti oznakom geografskog porekla; naziv područja ili mesta iz kog potiče proizvod koji se obeležava oznakom geografskog porekla; naznačenje vrste proizvoda koji se obeležava oznakom geografskog porekla; registarski broj oznake geografskog porekla; podatke o statusnim promenama nastalim kod podnosioca prijave; podatke o načinu okončanja upravnog postupka; podatke o promenama nastalim u toku upravnog postupka.

Registar prijava za priznavanje statusa ovlašćenog korisnika oznake geografskog porekla sadrži: broj i datum podnošenja prijave; podatke o podnosiocu prijave; podatke o punomoćniku ako se prijava podnosi preko punomoćnika; naznačenje da li se prijava odnosi na priznavanje statusa ovlašćenog korisnika imena porekla ili geografske oznake; geografski naziv, odnosno oznaku koja se štiti oznakom geografskog porekla; naziv područja ili mesta u kome se obavlja određena delatnost, odnosno proizvodi određeni proizvod koji se obeležava oznakom geografskog porekla; naznačenje vrste proizvoda koji se obeležava oznakom geografskog porekla; registarski broj, odnosno broj prijave za priznavanje oznake geografskog porekla na koju se odnosi prijava za priznavanje statusa ovlašćenog korisnika; registarski broj ovlašćenog korisnika oznake geografskog porekla; podatke o statusnim promenama nastalim kod podnosioca prijave; podatke o načinu okončanja upravnog postupka; podatke o promenama nastalim u toku upravnog postupka.

Registar oznaka geografskog porekla sadrži: registarski broj oznake geografskog porekla; datum upisa u registar; broj i datum podnošenja prijave za priznavanje oznake geografskog porekla; naznačenje da li je u pitanju ime porekla ili geografska oznaka; geografski naziv, odnosno oznaku koja se štiti oznakom geografskog porekla; naznačenje vrste proizvoda koji se obeležava oznakom geografskog porekla; naziv područja ili mesta iz kog potiče proizvod koji se obeležava oznakom geografskog porekla; podatke o ovlašćenim korisnicima oznake geografskog porekla; registarski broj ovlašćenih korisnika oznake geografskog porekla; podatke o prestanku, odnosno oglašavanju ništavim oznake geografskog porekla, kao i osnov prestanka, odnosno poništaja; naznačenje o tome koji delovi spisa imaju oznaku poverljivosti; podatke o promenama nastalim u toku upravnog postupka.

Registar ovlašćenih korisnika oznake geografskog porekla sadrži: registarski broj ovlašćenog korisnika oznake geografskog porekla; datum upisa u registar; broj i datum podnošenja prijave za priznavanje statusa ovlašćenog korisnika oznake geografskog porekla; naznačenje da li je u pitanju ovlašćeni korisnik imena porekla ili geografske oznake; podatke o ovlašćenim korisnicima oznake geografskog porekla; registarski broj, odnosno broj prijave za priznavanje oznake geografskog porekla; geografski naziv koji se štiti oznakom geografskog porekla; naziv područja ili mesta u kome se obavlja određena delatnost, odnosno proizvodi određeni proizvod koji se obeležava oznakom geografskog porekla; naznačenje vrste proizvoda koji se obeležava oznakom geografskog porekla; datum do kada traje status ovlašćenog korisnika oznake geografskog porekla; podatke o promenama koje se odnose na ovlašćenog korisnika; podatke o prestanku, odnosno oglašavanju ništavim statusa ovlašćenog korisnika, kao i osnov prestanka, odnosno oglašavanja ništavim statusa; podatke o promenama nastalim u toku upravnog postupka.

Član 12

Registri iz člana 11. ovog zakona imaju status javnih knjiga i zainteresovana lica mogu da izvrše uvid u njihov sadržaj u prisustvu službenog lica.

Spise registrovanih oznaka geografskog porekla, osim delova koji imaju oznaku poverljivosti, zainteresovano lice može da razgleda u prisustvu službenog lica.

Podaci o kvalitetu, posebnim svojstvima, načinu i postupku proizvodnje proizvoda koji se obeležavaju imenom porekla, odnosno geografskom oznakom su javni i dostupni svim zainteresovanim licima.

Na pismeni zahtev zainteresovanog lica i uz plaćanje propisane takse, organ nadležan za poslove intelektualne svojine izdaje kopije dokumenata i odgovarajuće potvrde i uverenja o činjenicama o kojima vodi službenu evidenciju.

Dostupnost dokumentacije

Član 13

Organ nadležan za poslove intelektualne svojine je dužan da zainteresovanim licima učini dostupnom svoju dokumentaciju o oznakama geografskog porekla.

Međunarodno registrovanje oznake geografskog porekla i registrovanje oznake geografskog porekla na nivou Evropske zajednice

Član 14

Ovlašćeni korisnik oznake geografskog porekla, odnosno podnosilac prijave za priznavanje statusa ovlašćenog korisnika oznake geografskog porekla može da podnese zahtev za međunarodno registrovanje u skladu sa međunarodnim ugovorom koji obavezuje Republiku Srbiju.

Ovlašćeni korisnik oznake geografskog porekla, odnosno podnosilac prijave za priznavanje statusa ovlašćenog korisnika oznake geografskog porekla za poljoprivredne i prehrambene proizvode može da podnese zahtev za registrovanje oznake geografskog porekla na nivou Evropske zajednice, u skladu sa propisom Evropske zajednice kojim se uređuje zaštita oznaka geografskog porekla za poljoprivredne i prehrambene proizvode (u daljem tekstu: propis Evropske zajednice).

Zahtev za međunarodno registrovanje iz stava 1. ovog člana, kao i zahtev za registrovanje oznake geografskog porekla na nivou Evropske zajednice iz stava 2. ovog člana, uz plaćanje propisane takse, podnosi se preko organa nadležnog za poslove intelektualne svojine.

Zahtev za međunarodno registrovanje iz stava 1. ovog člana sadrži naročito: geografski naziv koji se štiti i njegovu transliteraciju, naznačenje vrste proizvoda koji se obeležava geografskim nazivom sa prevodom na engleski, francuski ili španski jezik; podatke o ovlašćenom korisniku ili ovlašćenim korisnicima imena porekla podnosiocima zahteva; podatke o punomoćniku ako se zahtev podnosi preko punomoćnika; dokaz o plaćenoj taksi; potpis podnosioca zahteva.

Zahtev za registrovanje oznake geografskog porekla na nivou Evropske zajednice iz stava 2. ovog člana sadrži naročito: podatke o podnosiocu zahteva; naznačenje vrste proizvoda koji se obeležava geografskim nazivom; podatke o punomoćniku ako se zahtev podnosi preko punomoćnika; dokaz o plaćenoj taksi; potpis podnosioca zahteva.

Organ nadležan za poslove intelektualne svojine bliže propisuje sadržinu zahteva iz st. 1. i 2. ovog člana, određuje priloge koji se podnose uz zahtev i propisuje njihovu sadržinu.

Zastupanje

Član 15

Strano fizičko ili pravno lice u postupku pred organom nadležnim za poslove intelektualne svojine mora zastupati zastupnik upisan u registar zastupnika koji vodi organ nadležan za poslove intelektualne svojine ili domaći advokat.

U Registar zastupnika koji vodi organ nadležan za poslove intelektualne svojine upisuju se fizička i pravna lica koja ispunjavaju uslove utvrđene zakonom kojim se uređuju patenti.

Kontrola kvaliteta i posebnih svojstava proizvoda

Član 16

Kontrolom kvaliteta i posebnih svojstava proizvoda u smislu ovog zakona, smatra se kontrola usklađenosti kvaliteta i posebnih svojstava proizvoda, načina proizvodnje proizvoda i porekla sirovine, sa podacima sadržanim u specifikaciji, odnosno elaboratu.

Kontrolu kvaliteta i posebnih svojstava proizvoda vrši sertifikaciono telo koje je akreditovano od strane nacionalnog akreditacionog tela u skladu sa odgovarajućim standardima i propisima o akreditaciji.

Kontrolu kvaliteta i posebnih svojstava poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda vrše sertifikaciona tela koja su ovlašćena od strane ministarstva nadležnog za poslove poljoprivrede i koja su akreditovana od strane nacionalnog akreditacionog tela u skladu sa odgovarajućim standardima i propisima o akreditaciji.

Ministar nadležan za poslove poljoprivrede bliže propisuje uslove, način i postupak kontrole kvaliteta i posebnih svojstava poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda.

U pogledu oznaka geografskog porekla kojima se obeležavaju proizvodi sa geografskog područja Republike Srbije, za koje je podnet zahtev za registrovanje na nivou Evropske zajednice u skladu sa Uredbom EU 510/2006, kontrolu kvaliteta i posebnih svojstava tih proizvoda, vrše sertifikaciona tela iz stava 3. ovog člana.

Dokaz o izvršenoj kontroli kvaliteta i posebnih svojstava proizvoda

Član 17

Dokazom o izvršenoj kontroli kvaliteta i posebnih svojstava proizvoda, odnosno specifičnih karakteristika proizvoda smatraće se sertifikat o izvršenoj kontroli kvaliteta i posebnih svojstava proizvoda, izdat od strane sertifikacionog tela iz člana 16. st. 2. i 3. ovog zakona.

Sertifikat iz stava 1. ovog člana ne sme biti stariji od tri meseca.

III Postupak po prijavi za priznavanje oznake geografskog porekla

Način pokretanja postupka za registrovanje oznake geografskog porekla

Član 18

Postupak za registrovanje oznake geografskog porekla pokreće se prijavom za priznavanje imena porekla, odnosno geografske oznake (u daljem tekstu: prijava).

Prijavu mogu da podnesu:

1) domaće fizičko ili pravno lice koje na određenom geografskom području proizvodi proizvode koji se označavaju nazivom tog geografskog područja;

2) udruženja lica iz tačke 1. ovog stava, privredne komore, udruženja potrošača i državni organi zainteresovani za zaštitu imena porekla, odnosno geografske oznake u okviru svojih aktivnosti;

3) strana fizička ili pravna lica, odnosno strana udruženja, ako je ime porekla, odnosno geografska oznaka priznata u zemlji porekla, kada to proizilazi iz međunarodnih ugovora.

Prijava može da se odnosi samo na jednu oznaku ili ime geografskog područja i samo na jednu vrstu proizvoda.

Za podnošenje prijave plaća se propisana taksa.

Bitni delovi prijave

Član 19

Bitni delovi prijave su:

1) zahtev za registrovanje imena porekla, odnosno geografske oznake;

2) opis geografskog područja;

3) podaci o specifičnim karakteristikama proizvoda.

Član 20

Zahtev za registrovanje imena porekla, odnosno geografske oznake iz člana 19. tačka 1) ovog zakona sadrži:

1) podatke o podnosiocu prijave;

2) geografski naziv koji se štiti;

3) vrstu proizvoda koji se obeležava određenim geografskim nazivom;

4) geografski naziv područja ili mesta iz koga potiče proizvod koji se obeležava određenim geografskim nazivom;

5) naziv sertifikacionog tela koje vrši kontrolu kvaliteta i posebnih svojstava proizvoda;

6) potpis podnosioca prijave;

7) dokaz o plaćenoj propisanoj taksi.

Ako prijavu podnosi strano fizičko ili pravno lice, odnosno strano udruženje, zahtev iz stava 1. ovog člana treba da sadrži i javnu ispravu koju izdaje nadležni organ u državi porekla kojom se potvrđuje da je ime porekla, odnosno geografska oznaka priznata u državi porekla.

Zahtev za registrovanje geografske oznake, pored elemenata iz stava 1. ovog člana može da sadrži i izgled geografske oznake, ako pored reči sadrži i eventualne figurativne delove, ili samo figurativne delove koji su podobni da identifikuju geografsko poreklo određene robe.

Organ nadležan za poslove intelektualne svojine bliže propisuje sadržinu zahteva iz stava 1. ovog člana, određuje priloge koji se podnose uz zahtev i propisuje njihovu sadržinu.

Član 21

Opis geografskog područja iz člana 19. tačka 2) ovog zakona sadrži podatke o geografskom području sa koga potiče proizvod i obuhvata bliže određenje granica tog područja, geografsku mapu tog područja i podatke o geografskim i ljudskim faktorima koji prouzrokuju specifične karakteristike, kvalitet ili reputaciju proizvoda u pitanju.

Granica geografskog područja iz stava 1. ovog člana određuje se preciznim navođenjem naselja i prirodnih geografskih objekata (planine, planinski venci, reke, visoravni i sl.) koje omogućava da se dato područje razgraniči od drugih područja.

Član 22

Podaci o specifičnim karakteristikama proizvoda iz člana 19. tačka 3) ovog zakona, ako je u pitanju prijava geografske oznake, podnose se u vidu specifikacije koja sadrži:

1) podatke o podnosiocu prijave geografske oznake i licu ovlašćenom da ga predstavlja;

2) oznaku koja se štiti;

3) opis načina proizvodnje proizvoda;

4) podatke o kvalitetu ili posebnim svojstvima proizvoda, ili podatke o stečenoj reputaciji;

5) podatke o uzročnoj vezi između kvaliteta, ili reputacije, ili drugih posebnih svojstava proizvoda i opisanog geografskog područja, kao i dokaz da proizvod potiče sa opisanog geografskog područja;

6) podatke kojima se dokazuje da proizvod potiče sa naznačenog geografskog područja;

7) odredbe o načinu obeležavanja proizvoda.

Ako se specifične karakteristike proizvoda odnose na kvalitet ili posebna svojstva proizvoda, sastavni deo specifikacije iz stava 1. ovog člana je i dokaz o izvršenoj kontroli kvaliteta, odnosno posebnih svojstava tog proizvoda.

Organ nadležan za poslove intelektualne svojine bliže propisuje sadržinu specifikacije iz stava 1. ovog člana, određuje priloge koji se podnose uz specifikaciju i propisuje njihovu sadržinu.

Član 23

Podaci o specifičnim karakteristikama proizvoda iz člana 19. tačka 3) ovog zakona, ako je u pitanju prijava imena porekla, podnose se u vidu elaborata koji sadrži:

1) podatke o podnosiocu prijave imena porekla i licu ovlašćenom da ga predstavlja;

2) geografski naziv koji se štiti;

3) podatke o ustaljenom načinu i postupku proizvodnje proizvoda;

4) podatke o posebnim svojstvima i kvalitetu proizvoda;

5) podatke o uzročnoj vezi između posebnih svojstava i kvaliteta proizvoda i opisanog geografskog područja, kao i dokaz da proizvod potiče sa opisanog geografskog područja;

6) podatke kojima se dokazuje da proizvod potiče sa naznačenog geografskog područja;

7) dokaz o izvršenoj kontroli sirovina u smislu člana 7. ovog zakona;

8) odredbe o načinu obeležavanja proizvoda;

9) podatke o količini proizvoda koja se proizvede u toku jedne godine.

Sastavni deo elaborata iz stava 1. ovog člana je dokaz o izvršenoj kontroli kvaliteta i posebnih svojstava proizvoda.

Organ nadležan za poslove intelektualne svojine bliže propisuje sadržinu elaborata iz stava 1. ovog člana, određuje priloge koji se podnose uz elaborat i propisuje njihovu sadržinu.

Uslovi za priznavanje datuma podnošenja prijave

Član 24

Prijava se zavodi u odgovarajući registar prijava iz člana 11. stav 1. ovog zakona samo ako sadrži sve bitne delove prijave iz člana 19. ovog zakona.

Na prijavi koja sadrži sve bitne delove iz člana 19. ovog zakona zabeležiće se broj prijave i datum njenog prijema u organu nadležnom za poslove intelektualne svojine, o čemu se podnosiocu prijave izdaje potvrda.

Ako prijava ne sadrži sve bitne delove iz člana 19. ovog zakona, organ nadležan za poslove intelektualne svojine o tome će obavestiti podnosioca prijave i odrediti mu rok od 30 dana od dana prijema obaveštenja u kome je dužan da dopuni prijavu bitnim delom koji nedostaje, uz upozorenje da će prijava biti odbačena ako u ostavljenom roku ne dopuni prijavu.

Ako podnosilac prijave u ostavljenom roku dopuni prijavu, kao datum podnošenja prijave smatraće se datum kada je organu nadležnom za poslove intelektualne svojine dostavljena dopuna prijave, o čemu se podnosiocu prijave izdaje potvrda, a prijava se upisuje u odgovarajući registar prijava.

Ako podnosilac prijave u ostavljenom roku ne dopuni prijavu, organ nadležan za poslove intelektualne svojine zaključkom će odbaciti prijavu.

Protiv zaključka iz stava 5. ovog člana može se izjaviti žalba Vladi u roku od 15 dana od dana prijema zaključka.

Protiv odluke Vlade o žalbi, može se pokrenuti upravni spor u roku od 30 dana od dana prijema odluke Vlade.

Redosled ispitivanja prijave

Član 25

Prijave se ispituju po redosledu podnošenja koji se utvrđuje prema datumu njihovog podnošenja.

Izuzetno od odredbe stava 1. ovog člana, prijava se rešava po hitnom postupku:

1) u slučaju postupka pokrenutog pred sudom, carinskim organom ili organom inspekcijskog nadzora, na zahtev suda, carinskog organa ili nadležnog inspekcijskog organa;

2) ako je podnet zahtev za međunarodno registrovanje oznake geografskog porekla, odnosno zahtev za registrovanje oznake geografskog porekla na nivou Evropske zajednice, u skladu sa propisom Evropske zajednice.

Ispitivanje urednosti prijave

Član 26

Prijava se smatra urednom ako sadrži sve elemente iz čl. 19. do 23. ovog zakona.

Ako utvrdi da prijava nije uredna, organ nadležan za poslove intelektualne svojine obavestiće o tome podnosioca prijave i pozvati ga da otkloni utvrđene nedostatke u prijavi u roku od 30 dana od dana prijema obaveštenja.

Na obrazloženi zahtev podnosioca prijave, uz plaćanje propisane takse, organ nadležan za poslove intelektualne svojine može da produži rok iz stava 2. ovog člana za vreme koje smatra primerenim, a najduže 90 dana.

Ako podnosilac prijave u ostavljenom roku ne uredi prijavu, ili ne plati taksu za njeno uređivanje, organ nadležan za poslove intelektualne svojine zaključkom će odbaciti prijavu.

Protiv zaključka iz stava 4. ovog člana može se izjaviti žalba Vladi u roku od 15 dana od dana prijema zaključka.

Protiv odluke Vlade o žalbi, može se pokrenuti upravni spor u roku od 30 dana od dana prijema odluke Vlade.

Ispitivanje uslova za priznavanje oznake geografskog porekla

Član 27

Ako je prijava uredna u smislu člana 26. stav 1. ovog zakona, organ nadležan za poslove intelektualne svojine ispituje da li su ispunjeni uslovi za priznavanje imena porekla, odnosno geografske oznake.

U postupku ispitivanja uslova za priznavanje imena porekla, odnosno geografske oznake, organ nadležan za poslove intelektualne svojine dužan je da o ispunjenosti uslova za priznavanje imena porekla, odnosno geografske oznake pribavi mišljenje organa državne uprave nadležnog za oblast u okviru koje su proizvodi, odnosno usluge koji se štite imenom porekla, odnosno geografskom oznakom (u daljem tekstu: nadležni organ).

Nadležni organ iz stava 2. ovog člana dužan je da traženo mišljenje dostavi u roku od 60 dana od dana kada mu je zatraženo.

Ako nadležni organ iz stava 2. ovog člana traženo mišljenje ne dostavi u roku od 60 dana od kada mu je zatraženo, organ nadležan za poslove intelektualne svojine će ispunjenost uslova za priznavanje imena porekla, odnosno geografske oznake ispitivati bez pribavljenog mišljenja.

Odredbe st. 2, 3. i 4. ovog člana ne primenjuju se na postupak po međunarodnim prijavama imena porekla koje su podnete na osnovu Lisabonskog aranžmana.

Rešenje o odbijanju prijave

Član 28

Ako je nadležni organ dao negativno mišljenje o ispunjenosti uslova za priznavanje imena porekla, odnosno geografske oznake ili ako organ nadležan za poslove intelektualne svojine utvrdi da prijava imena porekla, odnosno geografske oznake ne ispunjava uslove propisane ovim zakonom za priznavanje imena porekla, odnosno geografske oznake, organ nadležan za poslove intelektualne svojine pismenim putem će obavestiti podnosioca prijave o razlozima zbog kojih ime porekla, odnosno geografska oznaka ne može da bude priznata i pozvaće ga da se u roku od 60 dana izjasni o tim razlozima.

Na obrazloženi zahtev podnosioca prijave, uz plaćanje propisane takse, organ nadležan za poslove intelektualne svojine može da produži rok iz stava 1. ovog člana za vreme koje smatra primerenim, a najduže 90 dana.

Ako se podnosilac prijave u ostavljenom roku izjasni o razlozima zbog kojih ime porekla, odnosno geografska oznaka ne može da bude priznata, organ nadležan za poslove intelektualne svojine dužan je da o njegovom izjašnjenju pribavi mišljenje nadležnog organa iz člana 27. stav 2. ovog zakona.

Ako nadležni organ iz člana 27. stav 2. ovog zakona traženo mišljenje ne dostavi u roku od 60 dana od kada mu je zatraženo, organ nadležan za poslove intelektualne svojine će postupak ispitivanja ispunjenosti uslova za priznavanje imena porekla, odnosno geografske oznake nastaviti bez pribavljenog mišljenja.

Organ nadležan za poslove intelektualne svojine rešenjem će odbiti prijavu ako se podnosilac prijave uopšte ne izjasni, ili ako se izjasni, a organ nadležan za poslove intelektualne svojine ili nadležni organ ostanu pri stavu da se ime porekla, odnosno geografska oznaka ne može priznati.

Protiv rešenja iz stava 5. ovog člana, može se izjaviti žalba Vladi u roku od 15 dana od dana prijema rešenja.

Protiv odluke Vlade o žalbi, može se pokrenuti upravni spor u roku od 30 dana od dana prijema odluke Vlade.

Pretvaranje prijave imena porekla u prijavu geografske oznake i obrnuto

Član 29

Do okončanja postupka, na zahtev podnosioca prijave imena porekla ili geografske oznake, uz plaćanje propisane takse, prijava imena porekla može da se pretvori u prijavu geografske oznake i obrnuto.

Pretvorena prijava zadržava datum podnošenja prvobitno podnete prijave.

U postupku ispitivanja ispunjenosti uslova za priznavanje imena porekla, ako uoči da nisu ispunjeni uslovi za priznavanje imena porekla, ali da su ispunjeni uslovi za priznavanje geografske oznake, organ nadležan za poslove intelektualne svojine dužan je da predloži podnosiocu prijave imena porekla da se ta prijava smatra prijavom geografske oznake i da se postupak nastavi po pravilima postupka za tu vrstu prijave i određuje rok u kome je podnosilac prijave dužan da se izjasni.

U postupku ispitivanja ispunjenosti uslova za priznavanje geografske oznake, ako uoči da su ispunjeni uslovi, ili da bi mogli biti ispunjeni uslovi za priznavanje imena porekla, organ nadležan za poslove intelektualne svojine dužan je da predloži podnosiocu prijave geografske oznake da se ta prijava smatra prijavom imena porekla i da se postupak nastavi po pravilima postupka za tu vrstu prijave i određuje rok u kome je podnosilac prijave dužan da se izjasni.

O pretvaranju odgovarajuće prijave organ nadležan za poslove intelektualne svojine donosi zaključak.

Rešenje o priznavanju i upis u odgovarajući registar

Član 30

Ako je nadležni organ dao pozitivno mišljenje o ispunjenosti uslova za priznavanje imena porekla, odnosno geografske oznake, ili ako u roku iz člana 27. stav 3. ovog zakona nije dao mišljenje, i ako organ nadležan za poslove intelektualne svojine nađe da prijava imena porekla, odnosno geografske oznake ispunjava uslove za priznavanje imena porekla, odnosno geografske oznake koji su propisani ovim zakonom, organ nadležan za poslove intelektualne svojine doneće rešenje o priznavanju imena porekla, odnosno geografske oznake, i predmetno ime porekla, odnosno geografsku oznaku, sa propisanim bibliografskim podacima upisati u Registar oznaka geografskog porekla.

Protiv rešenja iz stava 1. ovog člana, može se izjaviti žalba Vladi u roku od 15 dana od dana prijema rešenja.

Protiv odluke Vlade o žalbi, može se pokrenuti upravni spor u roku od 30 dana od dana prijema odluke Vlade.

Registrovano ime porekla, odnosno registrovana geografska oznaka objavljuje se u službenom glasilu organa nadležnog za poslove intelektualne svojine.

U službenom glasilu organa nadležnog za poslove intelektualne svojine objavljuju se sledeći podaci: registarski broj oznake geografskog porekla; datum upisa u Registar oznaka geografskog porekla; geografski naziv koji se štiti oznakom geografskog porekla; naznačenje da li je u pitanju ime porekla ili geografska oznaka; naziv područja ili mesta iz kog potiču proizvodi koji se obeležavaju oznakom geografskog porekla; naznačenje vrste proizvoda koji se obeležava oznakom geografskog porekla; podaci o prestanku oznake geografskog porekla, kao i o osnovu prestanka.

Trajanje imena porekla, odnosno geografske oznake

Član 31

Trajanje registrovanog imena porekla, odnosno registrovane geografske oznake nije ograničeno.

IV Postupak po prijavi za priznavanje statusa ovlašćenog korisnika oznake geografskog porekla

Član 32

Status ovlašćenog korisnika oznake geografskog porekla može se priznati svakom fizičkom ili pravnom licu, kao i udruženjima tih fizičkih ili pravnih lica, ukoliko na određenom geografskom području proizvode proizvode koji se označavaju nazivom tog geografskog područja i koji poseduju kvalitet, posebna svojstva, odnosno reputaciju u skladu sa podacima o specifičnim karakteristikama proizvoda iz člana 22, odnosno člana 23. ovog zakona.

Način pokretanja postupka za priznavanje statusa ovlašćenog korisnika oznake geografskog porekla

Član 33

Postupak za priznavanje statusa ovlašćenog korisnika oznake geografskog porekla pokreće se prijavom za priznavanje statusa ovlašćenog korisnika imena porekla, odnosno geografske oznake (u daljem tekstu: prijava za priznavanje statusa ovlašćenog korisnika).

Prijavu za priznavanje statusa ovlašćenog korisnika mogu da podnesu fizička ili pravna lica, kao i udruženja tih fizičkih i pravnih lica, koja na određenom geografskom području proizvode proizvode koji se označavaju nazivom tog geografskog područja.

Za podnošenje prijave za priznavanje statusa ovlašćenog korisnika plaća se propisana taksa.

Bitni delovi prijave za priznavanje statusa ovlašćenog korisnika

Član 34

Bitni delovi prijave za priznavanje statusa ovlašćenog korisnika su:

1) zahtev za priznavanje statusa ovlašćenog korisnika oznake geografskog porekla;

2) dokaz o obavljanju određene delatnosti na određenom geografskom području;

3) dokaz o izvršenoj kontroli kvaliteta i posebnih svojstava proizvoda od strane sertifikacionog tela navedenog u prijavi za priznavanje imena porekla, odnosno geografske oznake.

Član 35

Zahtev za priznavanje statusa ovlašćenog korisnika oznake geografskog porekla sadrži:

1) podatke o podnosiocu prijave;

2) geografski naziv koji se štiti oznakom geografskog porekla;

3) vrstu proizvoda koji se obeležava oznakom geografskog porekla;

4) naziv područja ili mesta odakle proizvod potiče;

5) način obeležavanja proizvoda;

6) izgled geografske oznake ili imena porekla;

7) naznačenje specifičnih karakteristika proizvoda;

8) naznačenje da li se prijava za priznanje statusa ovlašćenog korisnika odnosi na ime porekla ili na geografsku oznaku;

9) naziv sertifikacionog tela koje vrši kontrolu kvaliteta i posebnih svojstava proizvoda;

10) potpis podnosioca prijave;

11) dokaz o plaćenoj propisanoj taksi.

Organ nadležan za poslove intelektualne svojine bliže propisuje sadržinu zahteva iz stava 1. ovog člana, određuje priloge koji se podnose uz zahtev i propisuje njihovu sadržinu.

Član 36

Dokazom o obavljanju određene delatnosti, odnosno proizvodnji određenog proizvoda na određenom području smatraće se odgovarajuće potvrde i rešenja izdati od nadležnih organa.

Potvrde i rešenja iz stava 1. ovog člana ne smeju da budu starija od tri meseca.

Organ nadležan za poslove intelektualne svojine bliže propisuje sadržinu dokaza iz stava 1. ovog člana.

Član 37

Dokazom o izvršenoj kontroli kvaliteta i posebnih svojstava proizvoda, smatraće se sertifikat o izvršenoj kontroli kvaliteta i posebnih svojstava proizvoda, izdat od strane sertifikacionog tela iz člana 16. st. 2. i 3. ovog zakona koje je u zahtevu za registrovanje imena porekla, odnosno geografske oznake i zahtevu za priznavanje statusa ovlašćenog korisnika oznake geografskog porekla, navedeno kao organizacija koja vrši kontrolu proizvoda, kojim se potvrđuje da kontrolisani proizvod poseduje sva ona posebna svojstva i kvalitet koji su navedeni u podacima o specifičnim karakteristikama proizvoda iz čl. 22. i 23. ovog zakona.

Sertifikat iz stava 1. ovog člana ne sme biti stariji od tri meseca.

Uslovi za priznavanje datuma podnošenja prijave za priznavanje statusa ovlašćenog korisnika

Član 38

Prijava za priznavanje statusa ovlašćenog korisnika zavodi se u odgovarajući registar prijava iz člana 11. stav 1. ovog zakona samo ako sadrži sve bitne delove iz člana 34. ovog zakona.

Na prijavi koja sadrži sve bitne delove iz člana 34. ovog zakona zabeležiće se broj prijave i datum njenog prijema u organu nadležnom za poslove intelektualne svojine o čemu se podnosiocu prijave za priznavanje statusa ovlašćenog korisnika izdaje potvrda.

Ako prijava za priznavanje statusa ovlašćenog korisnika ne sadrži sve bitne delove iz člana 34. ovog zakona, organ nadležan za poslove intelektualne svojine o tome će obavestiti podnosioca prijave i odrediti mu rok od 30 dana od dana prijema obaveštenja u kome je dužan da dopuni prijavu bitnim delom koji nedostaje, uz upozorenje da će prijava biti odbačena ako u navedenom roku ne dopuni prijavu.

Ako podnosilac prijave za priznavanje statusa ovlašćenog korisnika u ostavljenom roku dopuni prijavu, kao datum podnošenja prijave smatraće se datum kada je organu nadležnom za poslove intelektualne svojine dostavljena dopuna prijave, o čemu se podnosiocu prijave izdaje potvrda, a prijava se upisuje u odgovarajući registar prijava.

Ako podnosilac prijave za priznavanje statusa ovlašćenog korisnika u ostavljenom roku ne dopuni prijavu, organ nadležan za poslove intelektualne svojine zaključkom će odbaciti prijavu.

Protiv zaključka iz stava 5. ovog člana može se izjaviti žalba Vladi u roku od 15 dana od dana prijema zaključka.

Protiv odluke Vlade o žalbi, može se pokrenuti upravni spor u roku od 30 dana od dana prijema odluke Vlade.

Redosled ispitivanja prijave za priznavanje statusa ovlašćenog korisnika

Član 39

Prijave za priznavanje statusa ovlašćenog korisnika ispituju se po redosledu podnošenja koji se utvrđuje prema datumu njihovog podnošenja.

Izuzetno od odredbe stava 1. ovog člana, prijava se rešava po hitnom postupku:

1) u slučaju postupka pokrenutog pred sudom, carinskim organom ili organom inspekcijskog nadzora, na zahtev suda, carinskog organa ili nadležnog inspekcijskog organa;

2) ako je podnet zahtev za međunarodno registrovanje oznake geografskog porekla, odnosno zahtev za registrovanje oznake geografskog porekla na nivou Evropske zajednice, u skladu sa propisom Evropske zajednice.

Ispitivanje urednosti prijave za priznavanje statusa ovlašćenog korisnika

Član 40

Prijava za priznavanje statusa ovlašćenog korisnika smatra se urednom ako sadrži sve elemente iz čl. 35. do 37. ovog zakona, dokaz o uplati takse za prijavu i druge propisane podatke.

Ako utvrdi da prijava za priznavanje statusa ovlašćenog korisnika nije uredna, organ nadležan za poslove intelektualne svojine obavestiće o tome podnosioca prijave i pozvati ga da otkloni utvrđene nedostatke u prijavi u roku od 30 dana od dana prijema obaveštenja.

Na obrazloženi zahtev podnosioca prijave za priznavanje statusa ovlašćenog korisnika, uz plaćanje propisane takse, organ nadležan za poslove intelektualne svojine može da produži rok iz stava 2. ovog člana za vreme koje smatra primerenim, a najduže 90 dana.

Ako podnosilac prijave u ostavljenom roku ne uredi prijavu, ili ne plati propisanu taksu, organ nadležan za poslove intelektualne svojine zaključkom će odbaciti prijavu.

Protiv zaključka iz stava 4. ovog člana može se izjaviti žalba Vladi u roku od 15 dana od dana prijema zaključka.

Protiv odluke Vlade o žalbi, može se pokrenuti upravni spor u roku od 30 dana od dana prijema odluke Vlade.

Ispitivanje uslova za priznavanje statusa ovlašćenog korisnika oznake geografskog porekla

Član 41

Ako je prijava za priznavanje statusa ovlašćenog korisnika uredna u smislu člana 40. stav 1. ovog zakona, organ nadležan za poslove intelektualne svojine ispituje da li su ispunjeni uslovi za priznavanje statusa ovlašćenog korisnika oznake geografskog porekla u smislu člana 32. ovog zakona.

U postupku ispitivanja uslova za priznavanje statusa ovlašćenog korisnika oznake geografskog porekla, organ nadležan za poslove intelektualne svojine dužan je da o ispunjenosti uslova za priznavanje statusa ovlašćenog korisnika oznake geografskog porekla pribavi mišljenje nadležnog organa.

Nadležni organ iz stava 2. ovog člana dužan je da traženo mišljenje dostavi u roku od 60 dana od dana kada mu je zatraženo.

Ako nadležni organ iz stava 2. ovog člana traženo mišljenje ne dostavi u roku od 60 dana od kada mu je zatraženo, organ nadležan za poslove intelektualne svojine će ispunjenost uslova za priznavanje statusa ovlašćenog korisnika oznake geografskog porekla ispitivati bez pribavljenog mišljenja.

Rešenje o odbijanju prijave za priznavanje statusa ovlašćenog korisnika

Član 42

Ako je nadležni organ dao negativno mišljenje o ispunjenosti uslova za priznavanje statusa ovlašćenog korisnika oznake geografskog porekla, ili ako organ nadležan za poslove intelektualne svojine utvrdi da prijava za priznavanje statusa ovlašćenog korisnika ne ispunjava uslove propisane ovim zakonom za priznavanje statusa ovlašćenog korisnika oznake geografskog porekla, organ nadležan za poslove intelektualne svojine pismenim putem će obavestiti podnosioca prijave o razlozima zbog kojih mu se ne može priznati status ovlašćenog korisnika oznake geografskog porekla i pozvaće ga da se u roku od 60 dana izjasni o tim razlozima.

Na obrazloženi zahtev podnosioca prijave za priznavanje statusa ovlašćenog korisnika, uz plaćanje propisane takse, organ nadležan za poslove intelektualne svojine može da produži rok iz stava 1. ovog člana za vreme koje smatra primerenim, a najduže 90 dana.

Ako se podnosilac prijave za priznavanje statusa ovlašćenog korisnika u ostavljenom roku izjasni o razlozima zbog kojih mu se ne može priznati status ovlašćenog korisnika oznake geografskog porekla, organ nadležan za poslove intelektualne svojine dužan je da o njegovom izjašnjenju pribavi mišljenje nadležnog organa.

Ako nadležni organ traženo mišljenje ne dostavi u roku od 60 dana od kada mu je zatraženo, organ nadležan za poslove intelektualne svojine će postupak ispitivanja ispunjenosti uslova za priznavanje statusa ovlašćenog korisnika oznake geografskog porekla nastaviti bez pribavljenog mišljenja.

Organ nadležan za poslove intelektualne svojine rešenjem će odbiti prijavu za priznavanje statusa ovlašćenog korisnika ako se podnosilac prijave uopšte ne izjasni, ili ako se izjasni, a organ nadležan za poslove intelektualne svojine ili nadležni organ ostanu pri stavu da se podnosiocu prijave ne može priznati status ovlašćenog korisnika oznake geografskog porekla.

Protiv rešenja iz stava 5. ovog člana, može se izjaviti žalba Vladi u roku od 15 dana od dana prijema rešenja.

Protiv odluke Vlade o žalbi, može se pokrenuti upravni spor u roku od 30 dana od dana prijema odluke Vlade.

Pretvaranje prijave za priznavanje statusa ovlašćenog korisnika imena porekla u prijavu za priznavanje statusa ovlašćenog korisnika geografske oznake i obrnuto

Član 43

Ako je u toku postupka po prijavi za priznavanje statusa ovlašćenog korisnika došlo do pretvaranja prijave imena porekla u prijavu geografske oznake, ili pretvaranja prijave geografske oznake u prijavu imena porekla, u skladu sa članom 29. ovog zakona, podnosilac prijave za priznavanje statusa ovlašćenog korisnika koja se odnosi na ime porekla, odnosno geografsku oznaku čije je pretvaranje izvršeno, dužan je da, uz plaćanje propisane takse, podnese zahtev za pretvaranje prijave za priznavanje statusa ovlašćenog korisnika imena porekla u prijavu za priznavanje statusa ovlašćenog korisnika geografske oznake, ili obrnuto.

Pretvorena prijava zadržava datum podnošenja prvobitno podnete prijave.

Organ nadležan za poslove intelektualne svojine dužan je da bez odlaganja obavesti sve podnosioce prijave za priznavanje statusa ovlašćenog korisnika koja se odnosi na određeno ime porekla, odnosno geografsku oznaku da je u skladu sa odredbom člana 29. ovog zakona, podnet zahtev za pretvaranje prijave imena porekla, odnosno geografske oznake.

O zahtevu iz stava 1. ovog člana, organ nadležan za poslove intelektualne svojine donosi zaključak.

Zaključak o plaćanju takse za priznavanje statusa ovlašćenog korisnika

Član 44

Ako prijava za priznavanje statusa ovlašćenog korisnika ispunjava uslove koji su propisani ovim zakonom da se podnosiocu prijave prizna status ovlašćenog korisnika oznake geografskog porekla, organ nadležan za poslove intelektualne svojine zaključkom će pozvati podnosioca prijave da plati taksu za priznavanje statusa ovlašćenog korisnika oznake geografskog porekla, za prve tri godine i troškove objave podataka o ovlašćenom korisniku oznake geografskog porekla, i da dostavi dokaze o izvršenim uplatama.

Ako podnosilac prijave za priznavanje statusa ovlašćenog korisnika u roku od 30 dana ne dostavi dokaze o izvršenim uplatama iz stava 1. ovog člana, smatraće se da je podnosilac prijave za priznavanje statusa ovlašćenog korisnika odustao od prijave.

U slučaju iz stava 2. ovog člana, organ nadležan za poslove intelektualne svojine doneće zaključak o obustavi postupka.

Protiv zaključka iz stava 3. ovog člana može se izjaviti žalba Vladi u roku od 15 dana od dana prijema zaključka.

Protiv odluke Vlade o žalbi, može se pokrenuti upravni spor u roku od 30 dana od dana prijema odluke Vlade.

Rešenje o priznavanju i upis u odgovarajući registar

Član 45

Kada podnosilac prijave za priznavanje statusa ovlašćenog korisnika dostavi dokaze o izvršenim uplatama iz člana 44. stav 1. ovog zakona, organ nadležan za poslove intelektualne svojine donosi rešenje o priznavanju statusa ovlašćenog korisnika oznake geografskog porekla a priznati status sa propisanim bibliografskim podacima upisuje u Registar ovlašćenih korisnika oznake geografskog porekla.

Protiv rešenja iz stava 1. ovog člana, može se izjaviti žalba Vladi u roku od 15 dana od dana prijema rešenja.

Protiv odluke Vlade o žalbi, može se pokrenuti upravni spor u roku od 30 dana od dana prijema odluke Vlade.

Izdavanje isprave o priznatom statusu ovlašćenog korisnika oznake geografskog porekla

Član 46

Ovlašćenom korisniku oznake geografskog porekla izdaje se isprava o priznatom statusu ovlašćenog korisnika oznake geografskog porekla, a propisani podaci o priznatom statusu objavljuju se u službenom glasilu organa nadležnog za poslove intelektualne svojine.

Isprava o priznatom statusu ovlašćenog korisnika iz stava 1. ovog člana sadrži naročito: registarski broj ovlašćenog korisnika oznake geografskog porekla i broj prijave; datum podnošenja prijave; datum upisa u Registar ovlašćenih korisnika oznake geografskog porekla; podatke o ovlašćenom korisniku oznake geografskog porekla; podatke do kada važi status ovlašćenog korisnika oznake geografskog porekla; datum izdavanja isprave, a može da sadrži i druge podatke koji čine sadržinu odgovarajućeg registra.

Organ nadležan za poslove intelektualne svojine bliže propisuje sadržinu isprave iz stava 1. ovog člana.

Objavljivanje priznatog statusa ovlašćenog korisnika oznake geografskog porekla

Član 47

Priznati status ovlašćenog korisnika oznake geografskog porekla, objavljuje se u službenom glasilu organa nadležnog za poslove intelektualne svojine.

U službenom glasilu organa nadležnog za poslove intelektualne svojine objavljuju se sledeći podaci: registarski broj ovlašćenog korisnika oznake geografskog porekla; podaci o ovlašćenom korisniku oznake geografskog porekla; datum upisa u Registar ovlašćenih korisnika oznake geografskog porekla; registarski broj oznake geografskog porekla; naznačenje da li je u pitanju ovlašćeni korisnik imena porekla ili geografske oznake; geografski naziv koji se štiti oznakom geografskog porekla; naziv područja ili mesta iz kog potiče proizvod koji se obeležava oznakom geografskog porekla; datum do kog važi priznati status ovlašćenog korisnika oznake geografskog porekla; podaci o prestanku statusa ovlašćenog korisnika oznake geografskog porekla, kao i o osnovu prestanka; podaci o promenama koje se odnose na ovlašćenog korisnika oznake geografskog porekla.

Trajanje statusa ovlašćenog korisnika oznake geografskog porekla

Član 48

Status ovlašćenog korisnika oznake geografskog porekla traje tri godine od dana upisa priznatog statusa u Registar ovlašćenih korisnika oznake geografskog porekla.

Status ovlašćenog korisnika oznake geografskog porekla oznake može, na zahtev ovlašćenog korisnika, uz podnošenje dokaza o ispunjenosti uslova iz člana 32. ovog zakona i uz dostavljanje dokaza o plaćenoj propisanoj taksi, da bude obnovljen neograničen broj puta, sve dok traje odgovarajuće ime porekla, odnosno geografska oznaka.

Zahtev za obnovu statusa ovlašćenog korisnika oznake geografskog porekla sadrži naročito: registarski broj oznake geografskog porekla; datum do kada je upisan u Registar ovlašćenih korisnika oznake geografskog porekla; podatke o poslovnom imenu i sedištu podnosioca zahteva, odnosno, imenu i adresi fizičkog lica (prema stanju u registrima); podatke o izvršenoj kontroli kvaliteta i posebnih svojstava proizvoda (broj i datum izdavanja isprave o ispitanom i utvrđenom kvalitetu i posebnim svojstvima proizvoda).

Organ nadležan za poslove intelektualne svojine bliže propisuje sadržinu zahteva iz stava 2. ovog člana.

Postupak po zahtevu za obnovu statusa ovlašćenog korisnika oznake geografskog porekla

Član 49

Zahtev za obnovu statusa ovlašćenog korisnika oznake geografskog porekla smatra se urednim ako sadrži elemente iz člana 48. ovog zakona, dokaz o uplati takse za zahtev i druge propisane podatke.

Ako utvrdi da zahtev iz stava 1. ovog člana nije uredan, organ nadležan za poslove intelektualne svojine obavestiće o tome podnosioca zahteva i pozvati ga da otkloni utvrđene nedostatke u zahtevu u roku od 30 dana od dana prijema obaveštenja.

Na obrazloženi zahtev podnosioca zahteva za obnovu statusa ovlašćenog korisnika oznake geografskog porekla, uz plaćanje propisane takse, organ nadležan za poslove intelektualne svojine može da produži rok iz stava 2. ovog člana za vreme koje smatra primerenim, a najduže 90 dana.

Ako podnosilac zahteva za obnovu statusa ovlašćenog korisnika u ostavljenom roku ne uredi zahtev, ili ne plati propisanu taksu, organ nadležan za poslove intelektualne svojine zaključkom će odbaciti zahtev.

Protiv zaključka iz stava 4. ovog člana može se izjaviti žalba Vladi u roku od 15 dana od dana prijema zaključka.

Protiv odluke Vlade o žalbi, može se pokrenuti upravni spor u roku od 30 dana od dana prijema odluke Vlade.

Član 50

Ako je zahtev za obnovu statusa ovlašćenog korisnika oznake geografskog porekla uredan organ nadležan za poslove intelektualne svojine ispituje da li su ispunjeni uslovi za obnovu statusa ovlašćenog korisnika oznake geografskog porekla u smislu člana 32. ovog zakona.

Ako organ nadležan za poslove intelektualne svojine utvrdi da zahtev za obnovu statusa ovlašćenog korisnika oznake geografskog porekla ne ispunjava uslove propisane ovim zakonom, obavestiće o tome podnosioca zahteva i pozvati ga da se u roku od 30 dana od dana prijema obaveštenja izjasni o razlozima zbog kojih se status ovlašćenog korisnika oznake geografskog porekla ne može obnoviti.

Na obrazloženi zahtev podnosioca zahteva za obnovu statusa ovlašćenog korisnika oznake geografskog porekla, uz plaćanje propisane takse, organ nadležan za poslove intelektualne svojine može da produži rok iz stava 2. ovog člana za vreme koje smatra primerenim, a najduže 90 dana.

Organ nadležan za poslove intelektualne svojine rešenjem će odbiti zahtev za obnovu statusa ovlašćenog korisnika oznake geografskog porekla ako se podnosilac zahteva uopšte ne izjasni, ili ako se izjasni, a organ nadležan za poslove intelektualne svojine ostane pri stavu da se podnosiocu zahteva ne može obnoviti status ovlašćenog korisnika oznake geografskog porekla.

Protiv rešenja iz stava 4. ovog člana, može se izjaviti žalba Vladi u roku od 15 dana od dana prijema rešenja.

Protiv odluke Vlade o žalbi, može se pokrenuti upravni spor u roku od 30 dana od dana prijema odluke Vlade.

Upis obnove statusa ovlašćenog korisnika oznake geografskog porekla u odgovarajući registar

Član 51

Ukoliko su ispunjeni uslovi iz člana 48. stav 2. ovog zakona, organ nadležan za poslove intelektualne svojine upisuje podatak o obnovi statusa ovlašćenog korisnika oznake geografskog porekla u Registar ovlašćenih korisnika oznake geografskog porekla.

V Promene koje se odnose na ovlašćene korisnike oznaka geografskog porekla

Član 52

Organ nadležan za poslove intelektualne svojine, na zahtev ovlašćenog korisnika oznake geografskog porekla, odnosno podnosioca prijave za priznavanje statusa ovlašćenog korisnika, može doneti rešenje o upisu u odgovarajući registar nadležnog organa, statusne promene, promene oblika organizovanja i druge promene koje se odnose na ovlašćenog korisnika oznake geografskog porekla, odnosno podnosioca prijave za priznavanje statusa ovlašćenog korisnika.

Protiv rešenja stava 1. ovog člana, može se izjaviti žalba Vladi u roku od 15 dana od dana prijema rešenja.

Protiv odluke Vlade o žalbi, može se pokrenuti upravni spor u roku od 30 dana od dana prijema odluke Vlade.

Postupak za upis promena koje se odnose na ovlašćene korisnike oznaka geografskog porekla

Član 53

Postupak za upis promena koje se odnose na ovlašćene korisnike oznaka geografskog porekla pokreće se pisanim zahtevom koji se podnosi organu nadležnom za poslove intelektualne svojine.

Uz zahtev iz stava 1. ovog člana podnosi se:

1) dokaz o pravnom osnovu promene čiji se upis traži;

2) punomoćje, ako se postupak za upis promene pokreće preko punomoćnika;

3) dokaz o uplati propisane takse.

Zahtev iz stava 1. ovog člana sadrži naročito: registarski broj ovlašćenog korisnika oznake geografskog porekla, odnosno broj prijave za priznavanje statusa ovlašćenog korisnika; registarski broj oznake geografskog porekla; podatke o ovlašćenom korisniku oznake geografskog porekla, odnosno podnosiocu prijave za priznavanje statusa ovlašćenog korisnika; naznačenje vrste promene čiji se upis traži.

Organ nadležan za poslove intelektualne svojine bliže propisuje sadržinu zahteva iz stava 1. ovog člana, kao i vrstu i sadržinu priloga koji se podnose uz zahtev.

Član 54

Zahtev za upis promene koja se odnosi na ovlašćenog korisnika oznake geografskog porekla je uredan ako sadrži podatke iz člana 53. ovog zakona.

Ako utvrdi da zahtev za upis promene nije uredan, organ nadležan za poslove intelektualne svojine obavestiće o tome podnosioca zahteva i pozvati ga da otkloni utvrđene nedostatke u zahtevu u roku od 30 dana od dana prijema obaveštenja.

Na obrazloženi zahtev podnosioca zahteva za upis promene, uz plaćanje propisane takse, organ nadležan za poslove intelektualne svojine produžiće rok iz stava 2. ovog člana za vreme koje smatra primerenim a najduže 90 dana.

Ako podnosilac zahteva u ostavljenom roku ne uredi zahtev za upis promene, organ nadležan za poslove intelektualne svojine zaključkom će odbaciti zahtev.

Protiv zaključka iz stava 4. ovog člana može se izjaviti žalba Vladi u roku od 15 dana od dana prijema zaključka.

Protiv odluke Vlade o žalbi, može se pokrenuti upravni spor u roku od 30 dana od dana prijema odluke Vlade.

Član 55

Ako je zahtev za upis promene uredan, organ nadležan za poslove intelektualne svojine ispituje da li pravni osnov na kome se taj zahtev zasniva ispunjava zakonom propisane uslove i da li se podaci iz zahteva slažu sa podacima u registrima.

Ako pravni osnov na kome se zasniva zahtev za upis promene koja se odnosi na ovlašćenog korisnika oznake geografskog porekla ne ispunjava zakonom propisane uslove, ili ako se podaci iz zahteva ne slažu sa podacima u registrima, organ nadležan za poslove intelektualne svojine obavestiće o tome podnosioca zahteva i pozvati ga da se u roku od 30 dana od dana prijema obaveštenja izjasni o razlozima zbog kojih se upis promene ne može izvršiti.

Na obrazloženi zahtev podnosioca zahteva za upis promene, uz plaćanje propisane takse, organ nadležan za poslove intelektualne svojine produžiće rok iz stava 2. ovog člana za vreme koje smatra primerenim a najduže 90 dana.

Organ nadležan za poslove intelektualne svojine rešenjem će odbiti zahtev za upis promene, ako se podnosilac zahteva u ostavljenom roku ne izjasni o razlozima zbog kojih se upis ne može odobriti ili se izjasni, a organ nadležan za poslove intelektualne svojine ostane pri stavu da se upis promene ne može odobriti.

Protiv rešenja iz stava 4. ovog člana, može se izjaviti žalba Vladi u roku od 15 dana od dana prijema rešenja.

Protiv odluke Vlade o žalbi, može se pokrenuti upravni spor u roku od 30 dana od dana prijema odluke Vlade.

VI Sadržina i obim prava koje ima ovlašćeni korisnik oznake geografskog porekla

Korišćenje registrovanog imena porekla, odnosno geografske oznake

Član 56

Registrovano ime porekla, odnosno geografsku oznaku, mogu da koriste samo lica kojima je priznat status ovlašćenih korisnika tog imena porekla, odnosno te geografske oznake, i koja su upisana u odgovarajući registar.

Ovlašćeni korisnici imena porekla, odnosno geografske oznake imaju isključivo pravo da ime porekla, odnosno geografsku oznaku koriste za obeležavanje proizvoda na koje se ime porekla, odnosno geografska oznaka odnosi.

Ovlašćeni korisnici imena porekla imaju isključivo pravo da svoj proizvod obeležavaju oznakom „kontrolisano ime porekla“.

Ovlašćeni korisnici geografske oznake kojom se obeležava proizvod čije specifične karakteristike se odnose na kvalitet ili posebna svojstva, imaju isključivo pravo da svoj proizvod obeležavaju oznakom „kontrolisana geografska oznaka“.

Prava iz st. 2, 3. i 4. ovog člana obuhvataju i upotrebu imena porekla, odnosno geografske oznake na ambalaži, katalozima, prospektima, oglasima, posterima i drugim oblicima ponude, uputstvima, računima, poslovnoj prepisci i drugim oblicima poslovne dokumentacije, kao i uvoz i izvoz proizvoda obeleženih tim imenom porekla, odnosno tom geografskom oznakom.

Ministar nadležan za poslove poljoprivrede bliže propisuje oblik i sadržinu oznake, kao i način kontrole označavanja poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda koji nose neku od oznaka geografskog porekla.

Nedozvoljene radnje

Član 57

Lica koja nemaju status ovlašćenih korisnika oznake geografskog porekla ne smeju da:

1) koriste registrovano ime porekla, odnosno registrovanu geografsku oznaku za obeležavanje proizvoda na koje se ta oznaka geografskog porekla ne odnosi, ukoliko su ti proizvodi slični proizvodima koji se obeležavaju registrovanom oznakom geografskog porekla, ili ukoliko se takvim korišćenjem narušava reputacija zaštićene oznake geografskog porekla;

2) kopiraju ili podražavaju, registrovanu oznaku geografskog porekla, kao i da koriste prevod, transkripciju ili transliteraciju registrovane oznake geografskog porekla, čak i ako se toj oznaci geografskog porekla, dodaju reči „vrsta“, „tip“, „način“, „imitacija“ i ako je navedeno istinito geografsko poreklo proizvoda;

3) koriste na pakovanju, reklamnom materijalu ili dokumentima lažne ili prevarne oznake o geografskom poreklu, prirodi ili kvalitetu proizvoda, koje mogu da stvore zabunu u pogledu porekla proizvoda;

4) vrše bilo koje druge radnje koje mogu da stvore zabunu u prometu u pogledu stvarnog porekla proizvoda.

Odredba stava 1. ovog člana odnosi se i na oznake geografskog porekla koje su registrovane na nivou Evropske zajednice u skladu sa propisom Evropske zajednice.

Lica koja nemaju status ovlašćenih korisnika oznake geografskog porekla ne smeju da koriste žig koji se sastoji ili u sebi sadrži naziv koji je identičan ili sličan oznaci geografskog porekla koja je registrovana na nivou Evropske zajednice u skladu sa propisom Evropske zajednice, a koji se odnosi na slične proizvode koji ne ispunjavaju uslove za korišćenje oznake geografskog porekla.

Odnos prema ranije registrovanom žigu

Član 58

Odredbe ovog zakona neće uticati na uslove za registrovanje, valjanost registracije žiga ili prava na korišćenje žiga, koji je identičan, ili sličan registrovanoj geografskoj oznaci, ukoliko je žig u pitanju prijavljen ili registrovan u dobroj veri ili su prava na žig stečena kroz upotrebu u dobroj veri pre podnošenja prijave geografske oznake.

Odredbe ovog zakona neće uticati na valjanost registracije ili prava na korišćenje žiga koji je identičan ili sličan geografskoj oznaci koja je registrovana na nivou Evropske zajednice u skladu sa propisom Evropske zajednice, ukoliko je žig u pitanju registrovan u dobroj veri ili su prava na žig stečena kroz upotrebu u dobroj veri pre nego što je geografska oznaka zaštićena na nivou Evropske zajednice u skladu sa propisom Evropske zajednice.

Upotreba ličnog imena

Član 59

Odredbe ovog zakona ni na koji način neće uticati na bilo koje lice da, u svom poslovanju, koristi svoje lično ime, ili ime svog prethodnika u poslu, osim ako se to ime koristi na takav način da dovede potrošače u zabludu.

Zabrana prenosa

Član 60

Registrovano ime porekla, odnosno registrovana geografska oznaka ne može da bude predmet ugovora o prenosu prava, licenci, zalogi, franšizi i slično.

Ako je registrovano ime porekla, odnosno registrovana geografska oznaka predmet prijavljenog ili registrovanog žiga, takav žig ne može da se prenosi, ustupa, daje u zalogu i slično.

Izmena podataka o specifičnim karakteristikama proizvoda

Član 61

Svako lice iz člana 18. stav 2. ovog zakona, kao i lice kome je priznat status ovlašćenog korisnika oznake geografskog porekla, može zatražiti odobrenje za izmenu ili dopunu podataka o specifičnim karakteristikama proizvoda ukoliko su te izmene, odnosno dopune rezultat naučnih i tehničkih dostignuća, ili kada je izmena, odnosno dopuna posledica primene obaveznih veterinarskih, sanitarnih ili fitosanitarnih mera uvedenih posebnim propisima.

Zahtev iz stava 1. ovog člana sadrži opis zatražene izmene, odnosno dopune i obrazložene razloge zbog kojih se traži izmena, odnosno dopuna.

Pod uslovima iz stava 1. ovog člana organ nadležan za poslove intelektualne svojine može da donese rešenje o izmeni ili dopuni podataka o specifičnim karakteristikama proizvoda samo ukoliko se time ne menjaju osnovna fizička, hemijska i organoleptička svojstva proizvoda.

U postupku po zahtevu iz stava 1. ovog člana shodno se primenjuju odredbe člana 27. ovog zakona.

Organ nadležan za poslove intelektualne svojine bliže propisuje sadržinu zahteva iz stava 1. ovog člana, određuje priloge koji se podnose uz zahtev i propisuje njihovu sadržinu.

Protiv rešenja iz stava 3. ovog člana, može se izjaviti žalba Vladi u roku od 15 dana od dana prijema rešenja.

Protiv odluke Vlade o žalbi, može se pokrenuti upravni spor u roku od 30 dana od dana prijema odluke Vlade.

VII Oglašavanje ništavim rešenja o priznavanju oznake geografskog porekla, odnosno rešenja o priznavanju statusa ovlašćenog korisnika oznake geografskog porekla

Uslovi za oglašavanje ništavim rešenja

Član 62

Na pismeni predlog zainteresovanog lica, organ nadležan za poslove intelektualne svojine može da oglasi ništavim rešenje o priznavanju oznake geografskog porekla, odnosno rešenje o priznavanju statusa ovlašćenog korisnika oznake geografskog porekla, ako utvrdi da u vreme njegovog donošenja nisu bili ispunjeni uslovi za priznavanje oznake geografskog porekla, odnosno za priznavanje statusa ovlašćenog korisnika oznake geografskog porekla.

Način pokretanja postupka za oglašavanje ništavim rešenja

Član 63

Predlog za oglašavanje ništavim rešenja o priznavanju oznake geografskog porekla, odnosno rešenja o priznavanju statusa ovlašćenog korisnika oznake geografskog porekla podnosi se organu nadležnom za poslove intelektualne svojine u dva primerka i sadrži:

1) podatke o podnosiocu predloga;

2) naznačenje da se traži oglašavanje ništavim rešenja o priznavanju oznake geografskog porekla, odnosno o priznavanju statusa ovlašćenog korisnika;

3) registarski broj oznake geografskog porekla čije se oglašavanje ništavim traži, odnosno registarski broj ovlašćenog korisnika oznake geografskog porekla čije se oglašavanje ništavim traži;

4) podatke o ovlašćenom korisniku oznake geografskog porekla čije se oglašavanje ništavim traži;

5) razloge zbog kojih se traži oglašavanje ništavim;

6) dokaze o navedenim razlozima;

7) uredno punomoćje kada se postupak pokreće preko punomoćnika i

8) dokaz o uplati propisane takse.

Ako predlog za oglašavanje ništavim rešenja o priznavanju oznake geografskog porekla, odnosno o priznavanju statusa ovlašćenog korisnika oznake geografskog porekla ne sadrži sve elemente iz stava 1. ovog člana, organ nadležan za poslove intelektualne svojine obavestiće o tome predlagača i pozvati ga da otkloni utvrđene nedostatke u roku od 30 dana od dana prijema obaveštenja.

Ako predlagač u roku iz stava 2. ovog člana ne uredi predlog, organ nadležan za poslove intelektualne svojine zaključkom će odbaciti predlog.

Protiv zaključka iz stava 3. ovog člana može se izjaviti žalba Vladi u roku od 15 dana od dana prijema zaključka.

Protiv odluke Vlade o žalbi, može se pokrenuti upravni spor u roku od 30 dana od dana prijema odluke Vlade.

Postupak po urednom predlogu

Član 64

Uredan predlog iz člana 62. ovog zakona organ nadležan za poslove intelektualne svojine dostaviće protivniku predlagača i pozvati ga da, u roku od 30 dana od dana prijema poziva, dostavi svoj odgovor.

U postupku po predlogu iz člana 62. ovog zakona organ nadležan za poslove intelektualne svojine može da zakaže usmenu raspravu.

Ako predlagač u toku postupka odustane od svog predloga, organ nadležan za poslove intelektualne svojine može da nastavi postupak po službenoj dužnosti.

U postupku po predlogu za oglašavanje ništavim rešenja o priznavanju oznake geografskog porekla, odnosno rešenja o priznavanju statusa ovlašćenog korisnika oznake geografskog porekla shodno se primenjuju odredbe člana 27. st. 2, 3. i 4, člana 28, člana 41. st. 2, 3. i 4. i člana 42. ovog zakona.

Član 65

Posle sprovedenog postupka po predlogu iz člana 62. ovog zakona, organ nadležan za poslove intelektualne svojine može da donese rešenje o oglašavanju ništavim rešenja o priznavanju oznake geografskog porekla, odnosno rešenje o oglašavanju ništavim rešenja o priznavanju statusa ovlašćenog korisnika oznake geografskog porekla, ili rešenje o odbijanju predloga.

Protiv rešenja iz stava 1. ovog člana, može se izjaviti žalba Vladi u roku od 15 dana od dana prijema rešenja.

Protiv odluke Vlade o žalbi, može se pokrenuti upravni spor u roku od 30 dana od dana prijema odluke Vlade.

U roku od 90 dana od pravosnažnosti rešenja kojim je oglašeno ništavim rešenje o priznavanju oznake geografskog porekla, odnosno rešenje o priznavanju statusa ovlašćenog korisnika oznake geografskog porekla organ nadležan za poslove intelektualne svojine će u svom službenom glasilu objaviti propisane podatke iz tog rešenja.

Član 66

Oglašavanje ništavim rešenja o priznavanju oznake geografskog porekla, odnosno rešenja o priznavanju statusa ovlašćenog korisnika oznake geografskog porekla, nema dejstvo na sudske odluke u vezi sa utvrđivanjem povrede prava koje su u momentu donošenja tog rešenja bile pravnosnažne, pod uslovom da je tužilac, odnosno ovlašćeni korisnik oznake geografskog porekla bio savestan.

VIII Prestanak oznake geografskog porekla

Prestanak imena porekla, odnosno geografske oznake u zemlji porekla

Član 67

Registrovano ime porekla, odnosno registrovana geografska oznaka prestaje da važi ako joj prestane zaštita u zemlji njenog porekla.

Na zahtev zainteresovanog lica, uz podnošenje potvrde izdate od strane nadležnog organa zemlje porekla određenog imena porekla, odnosno geografske oznake, ili po prijemu obaveštenja nadležnog organa zemlje porekla određenog imena porekla, odnosno geografske oznake da je tom imenu porekla, odnosno geografskoj oznaci prestala zaštita u zemlji porekla, organ nadležan za poslove intelektualne svojine će doneti rešenje o prestanku važenja imena porekla, odnosno geografske oznake.

Protiv rešenja iz stava 2. ovog člana, može se izjaviti žalba Vladi u roku od 15 dana od dana prijema rešenja.

Protiv odluke Vlade o žalbi, može se pokrenuti upravni spor u roku od 30 dana od dana prijema odluke Vlade.

Rešenje iz stava 2. ovog člana organ nadležan za poslove intelektualne svojine upisaće u odgovarajući registar i u svom službenom glasilu objaviće propisane podatke o prestanku važenja imena porekla, odnosno geografske oznake.

Prestanak geografske oznake na osnovu sudske odluke

Član 68

Zainteresovano lice tužbom može da pokrene postupak za utvrđenje da je određena geografska oznaka postala generičan, odnosno uobičajen naziv za određeni proizvod.

Postupak iz stava 1. ovog člana vodi nadležni sud.

Registrovana geografska oznaka prestaje da važi na osnovu pravosnažne sudske odluke kojom se utvrđuje da je postala generičan, odnosno uobičajeni naziv za određeni proizvod.

Registrovana geografska oznaka koja je u svojoj zemlji porekla registrovana i zaštićena kao ime porekla ne može da bude proglašena generičnim, odnosno uobičajenim nazivom za određeni proizvod, sve dok takva zaštita traje u zemlji porekla.

Po prijemu sudske odluke iz stava 3. ovog člana organ nadležan za poslove intelektualne svojine će odluku upisati u odgovarajući registar, i u svom službenom glasilu će objaviti propisane podatke o prestanku važenja geografske oznake.

IX Prestanak i ukidanje statusa ovlašćenog korisnika oznake geografskog porekla

Prestanak statusa ovlašćenog korisnika oznake geografskog porekla

Član 69

Status ovlašćenog korisnika oznake geografskog porekla prestaje i pre isteka roka iz člana 48. stav 1. ovog zakona:

1) ako se ovlašćeni korisnik oznake geografskog porekla odrekne svog statusa – narednog dana od dana predaje organu nadležnom za poslove intelektualne svojine podneska o odricanju;

2) ako je na osnovu člana 67, odnosno člana 68. ovog zakona prestalo ime porekla, odnosno geografska oznaka, na osnovu odluke nadležnog organa – danom određenim tom odlukom;

3) ako je prestalo pravno lice, odnosno ako je umrlo fizičko lice koje ima status ovlašćenog korisnika oznake geografskog porekla – danom prestanka, odnosno smrti, osim ako taj status nije prešao na pravne sledbenike pravnog lica.

Ukidanje rešenja o priznavanju statusa ovlašćenog korisnika oznake geografskog porekla

Član 70

Na zahtev zainteresovanog lica, odnosno nadležnog organa, organ nadležan za poslove intelektualne svojine može da donese rešenje o ukidanju rešenja o priznavanju statusa ovlašćenog korisnika oznake geografskog porekla, ako utvrdi da su prestali da postoje uslovi za priznavanje statusa ovlašćenog korisnika oznake geografskog porekla, koji su predviđeni ovim zakonom.

U postupku po zahtevu za ukidanje rešenja o priznavanju statusa ovlašćenog korisnika oznake geografskog porekla, ovlašćeni korisnik oznake geografskog porekla, dužan je da dokaže da postoje zakonom propisani uslovi za priznavanje statusa ovlašćenog korisnika oznake geografskog porekla.

Ako podnosilac zahteva za ukidanje rešenja o priznavanju statusa ovlašćenog korisnika oznake geografskog porekla, u toku postupka odustane od svog zahteva, organ nadležan za poslove intelektualne svojine može da nastavi postupak po službenoj dužnosti.

U postupku po zahtevu za ukidanje rešenja o priznavanju statusa ovlašćenog korisnika oznake geografskog porekla shodno se primenjuju odredbe člana 41. st. 2, 3. i 4. i člana 42. ovog zakona.

Protiv rešenja iz stava 1. ovog člana, može se izjaviti žalba Vladi u roku od 15 dana od dana prijema rešenja.

Protiv odluke Vlade o žalbi, može se pokrenuti upravni spor u roku od 30 dana od dana prijema odluke Vlade.

Licu koje je upisano kao ovlašćeni korisnik oznake geografskog porekla u odgovarajući registar, status ovlašćenog korisnika oznake geografskog porekla prestaje narednog dana od dana pravosnažnosti rešenja o ukidanju rešenja o priznavanju statusa ovlašćenog korisnika oznake geografskog porekla.

X Građansko pravna zaštita

Zaštita u slučaju povrede registrovane oznake geografskog porekla

Član 71

U slučaju povrede registrovanog imena porekla, odnosno geografske oznake, tužilac može tužbom da zahteva:

1) utvrđenje povrede imena porekla, odnosno geografske oznake;

2) prestanak povrede imena porekla, odnosno geografske oznake;

3) uništenje ili preinačenje predmeta kojima je izvršena povreda imena porekla, odnosno geografske oznake;

4) oduzimanje, uništenje ili preinačenje alata i opreme uz pomoć kojih su proizvedeni predmeti kojima je izvršena povreda imena porekla, odnosno geografske oznake, ako je to neophodno za sprečavanje povrede;

5) naknadu imovinske štete i opravdanih troškova postupka;

6) objavljivanje presude o trošku tuženog;

7) davanje podataka o trećim licima koja su učestvovala u povredi imena porekla, odnosno geografske oznake.

Lice koje povredi registrovano ime porekla, odnosno geografsku oznaku odgovara za štetu po opštim pravilima o naknadi štete.

Ako je povreda registrovanog imena porekla, odnosno geografske oznake učinjena namerno, tužilac može da zahteva naknadu do trostrukog iznosa stvarne štete i izmakle dobiti.

Postupak po tužbi iz stava 1. ovog člana je hitan.

Povreda registrovanog imena porekla, odnosno geografske oznake

Član 72

Povredom registrovanog imena porekla, odnosno geografske oznake smatra se svako neovlašćeno korišćenje imena porekla, odnosno geografske oznake od strane bilo kog učesnika u prometu, u smislu čl. 56. i 57. ovog zakona.

Povredom registrovanog imena porekla, odnosno geografske oznake, smatra se i podražavanje tog imena porekla, odnosno geografske oznake.

Aktivna legitimacija za tužbu

Član 73

Tužbu zbog povrede registrovanog imena porekla, odnosno geografske oznake iz člana 71. ovog zakona mogu da podnesu lica iz člana 18. stav 2. ovog zakona, ovlašćeni korisnici imena porekla, odnosno geografske oznake i javni, odnosno državni tužilac.

Ako je pred organom nadležnim za poslove intelektualne svojine ili sudom pokrenut postupak iz čl. 62, 67, 68. i 70. ovog zakona, sud koji postupa po tužbi iz člana 71. ovog zakona dužan je da zastane sa postupkom do konačne odluke organa nadležnog za poslove intelektualne svojine, odnosno suda.

Rok za podnošenje tužbe

Član 74

Tužba zbog povrede registrovanog imena porekla, odnosno geografske oznake, može da se podnese u roku od tri godine od dana kada je tužilac saznao za povredu i učinioca, a najdocnije u roku od pet godina od dana kada je povreda prvi put učinjena.

XI Privremene mere

Privremena mera oduzimanja ili isključenja proizvoda iz prometa

Član 75

Na zahtev lica koje učini verovatnim da je registrovano ime porekla, odnosno geografska oznaka povređena, ili da će biti povređena, sud može da odredi privremenu meru oduzimanja ili isključenja iz prometa proizvoda kojima se vrši povreda, sredstava za proizvodnju tih proizvoda, odnosno meru zabrane nastavljanja započetih radnji kojima se vrši ili bi se mogla izvršiti povreda registrovanog imena porekla, odnosno geografske oznake.

Obezbeđenje dokaza

Član 76

Na zahtev lica koje učini verovatnim da je registrovano ime porekla, odnosno geografska oznaka povređena, odnosno da može da dođe do takve povrede, ili da postoji opasnost od nastanka neotklonjive štete, kao i da postoji opravdana sumnja da će dokazi o tome biti uništeni ili da će ih kasnije biti nemoguće pribaviti, sud može pristupiti obezbeđenju dokaza bez prethodnog obaveštenja ili saslušanja lica od koga se dokazi prikupljaju.

Obezbeđenjem dokaza u smislu stava 1. ovog člana smatra se pregled prostorija, vozila, knjiga, dokumenata, kao i zaplena predmeta, ispitivanje svedoka i veštaka.

Licu od koga se dokazi prikupljaju sudsko rešenje o određivanju privremene mere radi obezbeđenja dokaza biće uručeno u trenutku prikupljanja dokaza, a odsutnom licu čim to postane moguće.

Rok za traženje privremenih mera

Član 77

Privremena mera iz člana 75. ovog zakona i obezbeđenje dokaza iz člana 76. ovog zakona, mogu se tražiti i pre podnošenja tužbe zbog povrede registrovanog imena porekla, odnosno geografske oznake, pod uslovom da se tužba podnese u roku od 30 dana od dana donošenja rešenja o određivanju privremene mere, odnosno rešenja o određivanju obezbeđenja dokaza.

Žalba protiv rešenja kojim je sud odredio privremenu meru iz člana 75. ovog zakona i meru obezbeđenja dokaza iz člana 76. ovog zakona ne odlaže izvršenje rešenja.

Sredstva obezbeđenja

Član 78

Na zahtev lica protiv koga je pokrenut postupak zbog povrede registrovanog imena porekla, odnosno geografske oznake, ili postupak za izricanje privremene mere, sud može da odredi polaganje odgovarajućeg novčanog iznosa kao sredstva obezbeđenja u slučaju neosnovanosti zahteva, na teret podnosioca zahteva.

Obaveza pružanja informacija

Član 79

Sud može da naredi licu koje je izvršilo povredu registrovanog imena porekla, odnosno geografske oznake, da pruži informaciju o trećim licima koja su učestvovala u povredi registrovanog imena porekla, odnosno geografske oznake, i o njihovim distributivnim kanalima.

Lice iz stava 1. ovog člana koje ne izvrši obavezu pružanja informacije odgovara za štetu koja iz toga proizađe.

XII Kaznene odredbe

Član 80

Kazniće se za privredni prestup novčanom kaznom od 100.000 dinara do 3.000.000 dinara privredno društvo, preduzeće ili drugo pravno lice koje na način iz člana 72. povredi registrovano ime porekla, odnosno registrovanu geografsku oznaku.

Za radnje iz stava 1. ovog člana kazniće se za privredni prestup novčanom kaznom od 50.000 do 200.000 dinara i odgovorno lice u privrednom društvu, preduzeću ili drugom pravnom licu.

Predmeti izvršenja privrednog prestupa i predmeti koji su bili upotrebljeni za izvršenje privrednog prestupa iz stava 1. ovog člana biće oduzeti, a predmeti izvršenja privrednog prestupa biće i uništeni.

Presuda kojom je učiniocu izrečena kazna za privredni prestup iz stava 1. ovog člana javno se objavljuje.

Član 81

Kazniće se za prekršaj novčanom kaznom od 50.000 do 500.000 dinara preduzetnik, ako povredi registrovano ime porekla, odnosno registrovanu geografsku oznaku na način iz člana 72. ovog zakona.

Za radnje iz stava 1. ovog člana kazniće se fizičko lice novčanom kaznom od 10.000 do 50.000 dinara.

Predmeti izvršenja prekršaja i predmeti koji su bili upotrebljeni za izvršenje prekršaja iz stava 1. ovog člana biće oduzeti, a predmeti izvršenja prekršaja biće i uništeni.

Član 82

Kazniće se za prekršaj novčanom kaznom od 100.000 do 1.000.000 dinara pravno lice koje se neovlašćeno bavi zastupanjem u ostvarivanju prava iz ovog zakona (član 15).

Za radnje iz stava 1. ovog člana kazniće se za prekršaj novčanom kaznom od 10.000 do 50.000 dinara odgovorno lice u pravnom licu.

XIII Prelazne i završne odredbe

Član 83

Registri ustanovljeni u skladu sa ranije važećim propisima u ovoj oblasti nastavljaju da se vode kao Registar prijava za priznavanje oznaka geografskog porekla, Registar prijava za priznavanje statusa ovlašćenih korisnika oznake geografskog porekla, Registar oznaka geografskog porekla, Registar ovlašćenih korisnika oznake geografskog porekla, u skladu sa ovim zakonom.

Registrovana imena porekla i registrovane geografske oznake koje važe na dan stupanja na snagu ovog zakona ostaju na snazi i na njih će se primenjivati odredbe ovog zakona.

Odredbe ovog zakona primenjivaće se i na prijave za priznavanje oznaka geografskog porekla, i na prijave za priznavanje statusa ovlašćenog korisnika oznake geografskog porekla podnete do dana stupanja na snagu ovog zakona, a po kojima upravni postupak nije okončan kao i na druge započete postupke u vezi sa oznakama geografskog porekla koji do dana stupanja na snagu ovog zakona nisu okončani.

Član 84

Odredba člana 57. stav 1. ovog zakona će se u pogledu oznaka geografskog porekla koje su registrovane na nivou Evropske zajednice u skladu sa propisom Evropske zajednice, a koje predstavljaju uobičajene izraze u opštoj upotrebi za određene proizvode u Republici Srbiji, primenjivati tri godine od dana stupanja na snagu Prelaznog sporazuma o trgovini i trgovinskim pitanjima između Evropske zajednice i Republike Srbije.

Odredba člana 57. stav 3. ovog zakona će se primenjivati tri godine od dana stupanja na snagu Prelaznog sporazuma o trgovini i trgovinskim pitanjima između Evropske zajednice i Republike Srbije.

Član 85

Podzakonski akti za sprovođenje ovog zakona biće doneti u roku od četiri meseca od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Do donošenja podzakonskih akata iz stava 1. ovog člana primenjuju se odredbe Uredbe o postupku za ustanovljenje geografske oznake porekla i priznanju svojstva ovlašćenog korisnika geografske oznake porekla („Službeni list SRJ“, broj 7/96), ako nisu suprotne ovom zakonu.

Član 86

Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje da važi Zakon o oznakama geografskog porekla („Službeni list SCG“, broj 20/06 i „Službeni glasnik RS“, broj 41/09 – dr. zakon).

Član 87

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

Napravi novu temu u “Pravilnici”

Napišite komentar<a href="" title="" rel="" target=""> <blockquote cite=""> <code> <pre> <em> <strong> <del datetime=""> <ul> <ol start=""> <li> <img src="" border="" alt="" height="" width="">