Propisi  |  

I Osnovne odredbe

Član 1

Ovim zakonom uređuju se uslovi proizvodnje i uslužnog punjenja piva, kvalitet i kontrola kvaliteta sirovina koje se koriste u proizvodnji piva, kvalitet, kontrola kvaliteta, pakovanje, deklarisanje i stavljanje u promet piva, kao i nadzor nad sprovođenjem ovog zakona.

Član 2

Sirovine koje se koriste u proizvodnji piva moraju da ispunjavaju propisane norme kvaliteta utvrđene ovim zakonom i propisima kojima se uređuje njihov kvalitet.

Pivo mora da ispunjava propisane norme kvaliteta i uslove u pogledu pakovanja i deklarisanja utvrđene ovim zakonom i propisima kojima se uređuje njegov kvalitet, pakovanje i deklarisanje.

Član 3

Pivo u smislu ovog zakona jeste fermentisano piće dobijeno tehnološkim postupkom od ječmenog slada, nesladovanih sirovina, hmelja, vode i pivskog kvasca.

Član 4

Pojedini izrazi upotrebljeni u ovom zakonu imaju sledeće značenje:

1) ekstrakt u sladovini jeste udeo suve materije u sladovini pre fermentacije;
2) ječmeni slad jeste ječam koji je tehnološkim zahvatima doveden do klijanja i po završetku klijanja osušen i otklican;
3) originalno pakovanje je pakovanje koje se bilo kojom radnjom nakon otvaranja ne može vratiti u prvobitno stanje;
4) pivski kvasac jeste radni mikroorganizam – čista kultura kvasca soj Sacharomices cerevisiae kvasac gornjeg i donjeg vrenja;
5) pšenični slad jeste pšenica koja je dovedena do klijanja i po završetku klijanja osušena i otklicana;
6) sirovine jesu slad, hmelj, voda i pivski kvasac;
7) sladovina jeste vodeni rastvor ekstraktivnih materija hmelja i ječmenog slada ili hmelja, ječmenog slada i nesladovanih sirovina (nesladovane žitarice, proizvodi od skroba i šećeri) kojima se zamenjuje deo ječmenog slada, dobijen toplotnom i enzimskom razgradnjom;
8) točeno pivo jeste pivo koje se direktno toči potrošaču iz originalne ambalaže preko aparata za točenje;
9) hmelj jesu proizvodi dobijeni od šišarki biljke Humulus lupulus.

II Proizvodnja i uslužno punjenje piva

Član 5

Proizvodnjom piva može da se bavi pravno lice i preduzetnik (u daljem tekstu: proizvođač) koji je registrovan u Registar privrednih subjekata i koji je upisan u Registar proizvođača piva (u daljem tekstu: Registar) koji vodi ministarstvo nadležno za poslove poljoprivrede (u daljem tekstu: Ministarstvo).

Uslužnim punjenjem piva može da se bavi proizvođač koji je upisan u Registar i pravno lice i preduzetnik (u daljem tekstu: uslužni punilac piva) koji je registrovan u Registar privrednih subjekata i upisan u Registar uslužnih punilaca koji vodi Ministarstvo.

Proizvođač i uslužni punilac piva registruju se u Registar privrednih subjekata u skladu sa zakonom kojim se uređuje registracija privrednih subjekata.

Proizvođač se upisuje u Registar, a uslužni punilac u Registar uslužnih punilaca ako ispunjava uslove u pogledu objekata, prostorija, opreme, uređaja, kao i uslove u pogledu stručnog kadra.

Proizvođač iz stava 1. ovog člana mora da ima: objekte, odnosno prostorije u kojima se vrši prijem, čuvanje i skladištenje sirovina sa uređajima i opremom koji omogućavaju održavanje njihovog kvaliteta; objekte, odnosno prostorije za proizvodnju sa opremom i uređajima; prostorije za punjenje i deklarisanje sa potrebnom opremom; objekte, odnosno prostorije za skladištenje gotovog proizvoda; objekte, odnosno prostorije za čuvanje repromaterijala potrebnih za proizvodnju i punjenje.

Uslužni punilac piva iz stava 2. ovog člana mora da ima: objekte, odnosno prostorije za punjenje i deklarisanje piva sa potrebnom opremom; objekte, odnosno prostorije za skladištenje gotovog proizvoda; objekte, odnosno prostorije za čuvanje repromaterijala potrebnih za punjenje piva.

Proizvođač iz stava 1. ovog člana u pogledu stručnog kadra mora da ima jedno zaposleno lice koje ima stečeno visoko obrazovanje na studijama drugog stepena (diplomske akademske studije – master, specijalističke akademske studije, specijalističke strukovne studije), odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine prehrambene tehnologije mikrobioloških procesa, prehrambene tehnologije biljnih proizvoda, prehrambene biotehnologije, prehrambeno tehnološkog smera, odnosno prehrambeno tehnološkog ili biotehnološkog usmerenja koji ima položene predmete iz oblasti tehnologije piva, sa najmanje dve godine radnog iskustva na poslovima proizvodnje piva.

Uslužni punilac piva iz stava 2. ovog člana u pogledu stručnog kadra mora da ima jedno zaposleno lice koje ima stečeno visoko obrazovanje na studijama drugog stepena (diplomske akademske studije – master, specijalističke akademske studije, specijalističke strukovne studije), odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine prehrambene tehnologije mikrobioloških procesa, prehrambene tehnologije biljnih proizvoda, prehrambene biotehnologije, prehrambeno tehnološkog smera, odnosno prehrambeno tehnološkog ili biotehnološkog usmerenja, sa najmanje dve godine radnog iskustva na poslovima punjenja piva.

Ministar nadležan za poslove poljoprivrede (u daljem tekstu: ministar) bliže propisuje uslove u pogledu objekata, prostorija, odgovarajuće opreme i uređaja koje mora da ispunjava proizvođač i uslužni punilac piva.

Ispunjenost uslova iz st. 1, 2, 4, 5, 6, 7. i 8. ovog člana, na zahtev proizvođača, odnosno uslužnog punioca piva utvrđuje ministar rešenjem.

Rešenje ministra iz stava 10. ovog člana je konačno i protiv njega se može pokrenuti upravni spor.

Član 6

Registar iz člana 5. ovog zakona naročito sadrži:

1) podatke o proizvođaču (naziv, sedište, adresa, matični broj, poreski identifikacioni broj);
2) podatke o odgovornom licu;
3) šifru delatnosti;
4) podatke o obimu godišnje proizvodnje, utrošku sirovina i gotovim proizvodima;
5) podatke o objektima i prostorijama za proizvodnju i skladištenje sirovina i gotovih proizvoda;
6) podatke o opremi i uređajima za proizvodnju i punjenje;
7) podatke o standardima kvaliteta i sertifikatima;
8) podatke o obimu godišnje prodaje.

Registar uslužnih punilaca piva sadrži:

1) podatke o uslužnom puniocu piva (naziv, sedište, adresa, matični broj, poreski identifikacioni broj);
2) podatke o odgovornom licu;
3) šifru delatnosti;
4) podatke o obimu godišnjeg uslužnog punjenja piva;
5) podatke o objektima i prostorijama za punjenje piva i skladištenje repromaterijala i gotovih proizvoda;
6) podatke o opremi i uređajima za punjenje piva;
7) podatke o standardima kvaliteta i sertifikatima.

Proizvođač je dužan da svaku promenu podataka koji se vode u Registru prijavi Ministarstvu u roku od 30 dana od dana nastale promene.

Uslužni punilac piva je dužan da svaku promenu podataka koji se vode u Registru uslužnih punilaca piva prijavi Ministarstvu u roku od 30 dana od dana nastale promene.

Podaci iz Registra i Registra uslužnih punilaca piva su javni i čuvaju se trajno.

Registar i Registar uslužnih punilaca piva se vode u pisanoj i elektronskoj formi i mogu se povezivati sa drugim bazama i registrima Ministarstva.

Ministar bliže propisuje sadržinu i način vođenja Registra i Registra uslužnih punilaca piva.

Član 7

Proizvođač se briše iz Registra, a uslužni punilac piva se briše iz Registra uslužnih punilaca piva:

1) ako donese odluku o prestanku obavljanja delatnosti;
2) ako prestane da ispunjava uslove propisane ovim zakonom.

Ministar donosi rešenje o brisanju iz Registra i Registra uslužnih punilaca piva.

Rešenje ministra iz stava 2. ovog člana je konačno i protiv njega se može pokrenuti upravni spor.

Član 8

Proizvođač je dužan da vodi Proizvođačku evidenciju koja sadrži podatke o: količinama i kvalitetu upotrebljenih sirovina; količini ekstrakta u sladovini; proizvedenim količinama piva i kvalitetu za svaki proizvod posebno, sa dokumentacijom koja to potvrđuje.

Uslužni punilac piva dužan je da vodi evidenciju o uslužnom punjenju piva koja sadrži podatke o pravnom licu i preduzetniku za koga se vrši uslužno punjenje piva, kao i o količinama, vrstama i pakovanjima napunjenog piva i kvalitetu za svaki proizvod sa pratećom dokumentacijom koja to potvrđuje.

Proizvođačka evidencija i evidencija o uslužnom punjenju piva iz st. 1. i 2. ovog člana i prateća dokumentacija čuva se najmanje tri godine posle isteka roka upotrebe proizvoda.

Ministar bliže propisuje oblik i sadržinu evidencije iz st. 1. i 2. ovog člana.

Član 9

Punjenje u originalno pakovanje uveženog piva u rinfuznom stanju može da vrši proizvođač i uslužni punilac piva.

Uslužno punjenje piva u originalno pakovanje može da vrši samo proizvođač i uslužni punilac piva.

III Kontrola kvaliteta

Član 10

Proizvodnja piva obuhvata sve tehnološke postupke prerade sirovina koje se koriste u proizvodnji piva.

Tehnološki postupci za dobijanje piva su: dobijanje sladovine mlevenjem ječmenog slada, dodavanjem nesladovanih sirovina, ukomljavanjem ječmenog slada ili ječmenog slada i nesladovanih sirovina, filtracijom sladovine, kuvanjem, hmeljenjem, hlađenjem i bistrenjem sladovine; dodavanje kvasca i vrenje; naknadno vrenje i odležavanje piva; filtracija piva; punjenje piva u originalno pakovanje i deklarisanje; stabilizacija piva.

Član 11

Sve vrste piva za koje nisu propisane norme kvaliteta proizvode se po proizvođačkoj specifikaciji.

Ministar bliže propisuje uslove i način donošenja, kao i sadržinu proizvođačke specifikacije iz stava 1. ovog člana.

Član 12

Hmelj, ječmeni slad, nesladovane sirovine i voda koji se koriste u proizvodnji piva podležu obaveznom ispitivanju kvaliteta u pogledu fizičkih, hemijskih i mikrobioloških parametara i prisustva ostataka sredstava za zaštitu bilja, biocida ili zagađivača, u skladu sa ovim zakonom i propisima kojima se uređuje njihov kvalitet.

Za kvalitet hmelja, ječmenog slada, nesladovanih sirovina i vode koji se koriste u proizvodnji piva odgovoran je proizvođač piva.

Za kvalitet uveženog hmelja, ječmenog slada, nesladovanih sirovina i pivskog kvasca koji se koriste u proizvodnji piva odgovoran je uvoznik.

Ministar bliže propisuje kvalitet hmelja, ječmenog slada, nesladovanih sirovina i vode koji se koriste u proizvodnji piva.

Član 13

Pivo, pre stavljanja u promet podleže obaveznom ispitivanju kvaliteta u pogledu fizičkih, hemijskih i mikrobioloških parametara, prisustva ostataka sredstava za zaštitu bilja, biocida ili zagađivača i senzornom ocenjivanju, u skladu sa ovim zakonom.

Za kvalitet piva u originalnom pakovanju odgovoran je proizvođač, odnosno uvoznik.

Za kvalitet točenog piva pored proizvođača, odnosno uvoznika, odgovorno je i pravno lice, odnosno preduzetnik koji vrši promet točenog piva ako se utvrdi da je neodgovarajući kvalitet nastao usled neadekvatnog skladištenja i uslova prometa.

Za kvalitet uslužno punjenog piva odgovoran je proizvođač koji vrši uslužno punjenje.

Za kvalitet uslužno punjenog piva odgovoran je uslužni punilac piva ako se utvrdi da je neodgovarajući kvalitet nastao usled mešanja sa drugim vrstama napitaka.

Ministar bliže propisuje kvalitet, postupak, kao i metode senzornog ocenjivanja piva.

Član 14

Ispitivanje kvaliteta hmelja, ječmenog slada i nesladovanih sirovina koji se koriste u proizvodnji piva, kao i piva u pogledu fizičkih, hemijskih i mikrobioloških parametara, prisustva ostataka sredstava za zaštitu bilja, biocida ili zagađivača i senzorno ocenjivanje piva vrši laboratorija ovlašćena od strane Ministarstva.

Ministar bliže propisuje uslove koje mora da ispunjava laboratorija u pogledu tehničke i stručne osposobljenosti, referentnih metoda za fizičko-hemijske i mikrobiološke analize, prisustvo ostataka sredstava za zaštitu bilja, biocida ili zagađivača hmelja, ječmenog slada i nesladovanih sirovina koje se koriste u proizvodnji piva i piva, kao i senzornog ocenjivanja piva.

Ovlašćenje se izdaje rešenjem ministra.

Ovlašćenje ministar oduzima ako se utvrdi da ovlašćena laboratorija ne ispunjava propisane uslove ili se utvrdi da je ovlašćenje izdato na osnovu netačnih ili neistinitih podataka.

Rešenje ministra iz st. 3. i 4. ovog člana je konačno i protiv njega se može pokrenuti upravni spor.

IV Pakovanje i deklarisanje

Član 15

Pivo se pakuje i deklariše u skladu sa propisima kojim se uređuje njegov kvalitet, pakovanje i deklarisanje.

Pakovanje i deklarisanje piva vrši proizvođač, odnosno uvoznik.

Deklaracija mora biti uočljiva, jasna i čitka i ne sme dovoditi u zabunu potrošača.

Deklaracija piva koje se proizvodi po proizvođačkoj specifikaciji mora da sadrži podatke o karakteristikama koje ukazuju na njegovu posebnost.

Ministar bliže propisuje način pakovanja i deklarisanja piva.

V Promet

Član 16

Pivo se može stavljati u promet u originalnom pakovanju.

Izuzetno od stava 1. ovog člana, pivo se može krajnjem potrošaču nuditi i kao točeno pivo.

Član 17

Pivo koje se uvozi u Republiku Srbiju mora po kvalitetu, pakovanju i deklarisanju da ispunjava uslove propisane ovim zakonom i propisima kojima se uređuje njegov kvalitet, pakovanje i deklarisanje.

Pivo koje se uvozi u rinfuznom stanju može se staviti u promet samo u originalnom pakovanju.

Uveženo pivo u originalnom pakovanju koje se nudi krajnjem potrošaču mora imati naziv uvoznika piva i navedene sve podatke iz deklaracije na srpskom jeziku, identične podacima na originalnoj deklaraciji.

Član 18

Pivo namenjeno izvozu mora ispunjavati uslove propisane ovim zakonom.

Izuzetno od stava 1. ovog člana, pivo namenjeno izvozu može se proizvoditi i izvoziti iako ne ispunjava uslove propisane ovim zakonom, na osnovu zahteva uvoznika iz inostranstva i uz saglasnost Ministarstva.

Svaku pošiljku piva pri izvozu prati uverenje o kvalitetu ovlašćene laboratorije, overeno od strane ovlašćenog poljoprivrednog inspektora.

Član 19

Pivo se mora transportovati, držati i stavljati u promet na način i pod uslovima koji obezbeđuju očuvanje fizičkih, hemijskih, mikrobioloških i senzornih osobina.

Ministar bliže propisuje uslove i način transporta i stavljanja u promet piva u objektima za maloprodaju i veleprodaju.

VI Nadzor

Član 20

Inspekcijski nadzor nad primenom ovog zakona i propisa donetih na osnovu njega Ministarstvo vrši preko poljoprivrednog inspektora.

Član 21

Poslove poljoprivrednog inspektora može da obavlja lice koje ima stečeno visoko obrazovanje na studijama drugog stepena (diplomske akademske studije – master, specijalističke akademske studije, specijalističke strukovne studije), odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine prehrambene tehnologije mikrobioloških procesa, prehrambene tehnologije biljnih proizvoda, prehrambene biotehnologije, prehrambeno tehnološkog smera, sa položenim državnim stručnim ispitom i sa najmanje tri godine radnog iskustva.

Član 22

U vršenju poslova inspekcijskog nadzora, poljoprivredni inspektor ima prava i dužnost da utvrđuje i proverava:

1) ispunjenost uslova za proizvodnju piva;
2) ispunjenost uslova za uslužno punjenje piva;
3) da li je proizvođač svaku promenu podataka koji se vode u Registru prijavio u propisanom roku;
4) da li je uslužni punilac piva svaku promenu podataka koji se vode u Registru uslužnih punilaca piva prijavio u propisanom roku;
5) da li proizvođač vodi Proizvođačku evidenciju sa dokumentacijom koja to potvrđuje;

6) da li uslužni punilac piva vodi evidenciju o uslužnom punjenju piva sa dokumentacijom koja to potvrđuje;
7) da li proizvođač čuva Proizvođačku evidenciju i prateću dokumentaciju u propisanom roku;
8) da li uslužni punilac piva čuva evidenciju o uslužnom punjenju piva i prateću dokumentaciju u propisanom roku;
9) da li punjenje u originalno pakovanje uveženog piva u rinfuznom stanju vrši proizvođač, odnosno uslužni punilac piva;
10) da li uslužno punjenje piva vrši proizvođač, odnosno uslužni punilac piva;

11) proizvodnju piva;
12) uslužno punjenje piva;
13) da li se sve vrste piva za koje nisu propisane norme kvaliteta proizvode po proizvođačkoj specifikaciji;
14) da li je izvršeno ispitivanje kvaliteta hmelja, ječmenog slada, nesladovanih sirovina i vode koji se koriste u proizvodnji piva u skladu sa ovim zakonom;
15) da li hmelj, ječmeni slad, nesladovane sirovine i voda koji se koriste u proizvodnji piva odgovaraju propisanom kvalitetu;

16) da li kvalitet uveženog hmelja, ječmenog slada, nesladovanih sirovina i pivskog kvasca koji se koriste u proizvodnji piva odgovaraju propisanom kvalitetu;
17) da li je proizvođač izvršio ispitivanje kvaliteta i senzorno ocenjivanje piva pre stavljanja piva u promet;
18) da li kvalitet piva odgovara propisanom kvalitetu u skladu sa ovim zakonom;
19) način skladištenja i uslove prometa točenog piva;
20) da li je neodgovarajući kvalitet uslužno punjenog piva nastao usled mešanja sa drugim vrstama napitaka;

21) da li ispitivanje kvaliteta hmelja, ječmenog slada i nesladovanih sirovina koji se koriste u proizvodnji piva, kao i piva u pogledu fizičkih, hemijskih i mikrobioloških parametara, prisustva ostataka sredstava za zaštitu bilja, biocida ili zagađivača i senzorno ocenjivanje piva vrši laboratorija ovlašćena od strane Ministarstva;
22) da li ovlašćena laboratorija ispunjava uslove za kontrolu kvaliteta i senzorno ocenjivanje piva;
23) da li je pivo pakovano i deklarisano u skladu sa ovim zakonom;
24) da li deklaracija piva koje se proizvodi po proizvođačkoj specifikaciji sadrži podatke o karakteristikama koje ukazuju na njegovu posebnost;
25) da li se pivo stavlja u promet u originalnom pakovanju i kao točeno pivo;

26) da li pivo koje se uvozi u Republiku Srbiju ispunjava uslove u skladu sa ovim zakonom;
27) da li se pivo koje se uvozi u rinfuznom stanju stavlja u promet samo u originalnom pakovanju;
28) da li deklaracija uveženog piva u originalnom pakovanju sadrži sve podatke u skladu sa ovim zakonom;
29) da li pivo namenjeno izvozu ispunjava uslove propisane ovim zakonom;
30) da li za izvoz piva koje ne ispunjava uslove propisane ovim zakonom izvoznik ima saglasnost Ministarstva;

31) da li svaku pošiljku piva pri izvozu prati uverenje o kvalitetu ovlašćene laboratorije, overeno od strane ovlašćenog poljoprivrednog inspektora;
32) uslove transporta držanja i stavljanja u promet piva u skladu sa ovim zakonom.

U vršenju poslova poljoprivredni inspektor može da uzima uzorke piva bez naknade radi ispitivanja i utvrđivanja kvaliteta.

Član 23

Ako poljoprivredni inspektor u obavljanju poslova iz člana 22. ovog zakona utvrdi nedostatak u primeni ovog zakona i propisa donetih za njegovo sprovođenje, naložiće meru privremene zabrane i odrediti rok za otklanjanje utvrđenih nedostataka, i to:

1) proizvodnje piva ako za to nisu ispunjeni propisani uslovi, odnosno ako se proizvodnja obavlja bez dokaza o ispunjenosti propisanih uslova ili bez upisa u Registar;
2) uslužnog punjenja piva ako za to nisu ispunjeni propisani uslovi, odnosno ako se uslužno punjenje piva obavlja bez dokaza o ispunjenosti propisanih uslova ili bez upisa u Registar uslužnih punilaca piva;
3) punjenja u originalno pakovanje uveženog piva u rinfuznom stanju ako ga ne vrši proizvođač, odnosno uslužni punilac piva;
4) uslužnog punjenja piva koje ne vrši proizvođač, odnosno uslužni punilac piva;
5) proizvodnje piva koja se ne vrši u skladu sa ovim zakonom;

6) upotrebe hmelja, ječmenog slada, nesladovanih sirovina i vode koji se koriste u proizvodnji piva ako nije izvršeno ispitivanje njihovog kvaliteta u skladu sa ovim zakonom;
7) upotrebe hmelja, ječmenog slada, nesladovanih sirovina i vode koji se koriste u proizvodnji piva koje ne odgovaraju propisanom kvalitetu;
8) prometa piva ako nije izvršeno njegovo ispitivanje kvaliteta i senzorno ocenjivanje u skladu sa ovim zakonom;
9) prometa piva ako njegov kvalitet i senzorna ocena ne odgovaraju propisanom kvalitetu;
10) prometa točenog piva ako nisu obezbeđeni uslovi prometa koji garantuju očuvanje kvaliteta;

11) uslužnog punjenja piva koje ne odgovara propisanom kvalitetu;
12) prometa piva koje nije pakovano i deklarisano u skladu sa ovim zakonom;
13) prometa piva koje nije u originalnom pakovanju, osim točenog piva;
14) prometa uveženog piva koje ne ispunjava propisane uslove kvaliteta;
15) prometa uveženog piva u rinfuznom stanju koje nije u originalnom pakovanju;

16) prometa uveženog piva u originalnom pakovanju koje nije deklarisano u skladu sa članom 17. stav 3. ovog zakona;
17) izvoza piva koje ne ispunjava uslove za izvoz iz člana 18. ovog zakona;
18) transporta, držanja i stavljanja u promet piva koji se obavljaju suprotno članu 19. ovog zakona;

U obavljanju poslova iz člana 22. ovog zakona poljoprivredni inspektor može da:

1) podnosi zahtev za pokretanje prekršajnog postupka i prijavu za privredni prestup zbog nepostupanja po odredbama ovog zakona i propisa donetih na osnovu njega;
2) naredi druge mere i preduzme druge radnje.

Mere iz stava 1. tač. 1) do 17) i stava 2. tačka 2) ovog člana nalažu se rešenjem poljoprivrednog inspektora.

Na rešenje poljoprivrednog inspektora može se izjaviti žalba ministru u roku od osam dana od dana prijema rešenja.

Žalba ne odlaže izvršenje rešenja.

Član 24

Poljoprivredni inspektor je dužan da o rezultatima analize obavesti vlasnika proizvoda od koga je uzorak uzet, a kada je uzorak uzet iz prometa, obavesti i proizvođača analiziranog proizvoda.

Troškove ispitivanja i utvrđivanja kvaliteta inspekcijskih uzoraka piva snosi proizvođač, odnosno vlasnik uzorka, ako proizvod ne odgovara propisanom, odnosno deklarisanom kvalitetu, odnosno Ministarstvo ako proizvod odgovara propisanom, odnosno deklarisanom kvalitetu.

Superanaliza proizvoda se može zahtevati u roku od osam dana od dana prijema obaveštenja o rezultatima analize.

Stranka snosi troškove ispitivanja i utvrđivanja kvaliteta proizvoda čije ispitivanje traži.

Troškove ispitivanja kvaliteta uveženog piva pre stavljanja u promet snosi uvoznik.

VII Kaznene odredbe

Član 25

Novčanom kaznom od 300.000 do 3.000.000 kazniće se za privredni prestup privredno društvo ili drugo pravno lice, ako:

1) se bavi proizvodnjom piva, a nije upisano u Registar privrednih subjekata i Registar (član 5. stav 1);
2) se bavi uslužnih punjenjem piva, a nije upisano u Registar privrednih subjekata i Registar uslužnih punilaca piva (član 5. stav 2);
3) proizvodi pivo, a ne ispunjava uslove u pogledu objekata, prostorija, opreme, uređaja i stručnog kadra (član 5. st. 5. i 7);
4) uslužno puni pivo, a ne ispunjava uslove u pogledu objekata, prostorija, opreme, uređaja i stručnog kadra (član 5. st. 6. i 8);
5) vrši punjenje u originalno pakovanje uveženog piva u rinfuznom stanju, a nije proizvođač, odnosno uslužni punilac piva (član 9. stav 1);
6) vrši uslužno punjenje piva u originalno pakovanje, a nije proizvođač, odnosno uslužni punilac piva (član 9. stav 2);

7) sve vrste piva za koje nisu propisane norme kvaliteta ne proizvodi po proizvođačkoj specifikaciji (član 11. stav 1);
8) u proizvodnji piva koristi hmelj, ječmeni slad, nesladovane sirovine i vodu koji ne odgovaraju propisanom kvalitetu (član 12. stav 2);
9) stavi u promet pivo čiji kvalitet prethodno nije ispitan (član 13. stav 1);
10) stavi u promet pivo u originalnom pakovanju koje ne odgovara propisanom kvalitetu (član 13. stav 2);
11) stavi u promet točeno pivo koje ne odgovara propisanom kvalitetu (član 13. stav 3);
12) izvrši uslužno punjenje piva čiji kvalitet ne odgovara propisanom kvalitetu (član 13. stav 4);
13) neodgovarajući kvalitet uslužno punjenog piva nastane usled mešanja sa drugim vrstama napitaka (član 13. stav 5);

14) uveze pivo koje ne ispunjava uslove kvaliteta i deklarisanja (član 17. stav 1);
15) stavi u promet pivo uvezeno u rinfuznom stanju koje nije u originalnom pakovanju (član 17. stav 2);
16) izvozi pivo suprotno članu 18. ovog zakona;
17) transportuje, drži i stavi u promet pivo na način i pod uslovima suprotnim članu 19. ovog zakona;
18) ne dozvoli poljoprivrednom inspektoru da uzima uzorke piva radi ispitivanja i utvrđivanja kvaliteta (član 22. stav 2).

Za privredni prestup iz stava 1. ovog člana kazniće se novčanom kaznom od 50.000 do 200.000 dinara i odgovorno lice u privrednom društvu ili drugom pravnom licu.

Član 26

Novčanom kaznom od 100.000 do 1.000.000 dinara kazniće se za prekršaj pravno lice, ako:

1) ne prijavi svaku promenu podataka Ministarstvu u propisanom roku (član 6. st. 3 i 4);
2) ne vodi Proizvođačku evidenciju, odnosno evidenciju o uslužnom punjenju piva sa dokumentacijom koja to potvrđuje i ne čuva je u propisanom roku (član 8);
3) u proizvodnji piva koristi hmelj, ječmeni slad, nesladovane sirovine i vodu čiji kvalitet nije ispitan (član 12. stav 1);
4) pakuje i deklariše pivo suprotno članu 15. ovog zakona;
5) stavi u promet pivo suprotno članu 16. ovog zakona.

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se novčanom kaznom od 10.000 do 50.000 dinara i odgovorno lice u privrednom društvu ili drugom pravnom licu.

Član 27

Novčanom kaznom od 100.000 do 500.000 dinara kazniće se za prekršaj preduzetnik, ako:

1) se bavi proizvodnjom piva, a nije upisan u Registar privrednih subjekata i Registar (član 5. stav 1);
2) se bavi uslužnim punjenjem piva, a nije upisan u Registar privrednih subjekata i Registar uslužnih punilaca piva (član 5. stav 2);
3) proizvodi pivo, a ne ispunjava uslove u pogledu objekata, prostorija, opreme, uređaja i stručnog kadra (član 5. st. 5. i 7);
4) uslužno puni pivo, a ne ispunjava uslove u pogledu objekata, prostorija, opreme, uređaja i stručnog kadra (član 5. st. 6. i 8);

5) ne prijavi svaku promenu podataka Ministarstvu u propisanom roku (član 6. st. 3. i 4);
6) ne vodi Proizvođačku evidenciju, odnosno evidenciju o uslužnom punjenju piva sa dokumentacijom koja to potvrđuje i ne čuva je u propisanom roku (član 8);
7) vrši punjenje u originalno pakovanje uveženog piva u rinfuznom stanju, a nije proizvođač, odnosno uslužni punilac piva (član 9. stav 1);
8) vrši uslužno punjenje piva u originalno pakovanje, a nije proizvođač, odnosno uslužni punilac piva (član 9. stav 2);

9) sve vrste piva za koje nisu propisane norme kvaliteta ne proizvodi po proizvođačkoj specifikaciji (član 11. stav 1);
10) u proizvodnji piva koristi hmelj, ječmeni slad, nesladovane sirovine i vodu čiji kvalitet nije ispitan (član 12. stav 1);
11) u proizvodnji piva koristi hmelj, ječmeni slad, nesladovane sirovine i vodu koji ne odgovaraju propisanom kvalitetu (član 12. stav 2);
12) stavi u promet pivo čiji kvalitet prethodno nije ispitan (član 13. stav 1);

13) stavi u promet pivo u originalnom pakovanju koje ne odgovara propisanom kvalitetu (član 13. stav 2);
14) stavi u promet točeno pivo koje ne odgovara propisanom kvalitetu (član 13. stav 3);
15) izvrši uslužno punjenje piva čiji kvalitet ne odgovara propisanom kvalitetu (član 13. stav 4);
16) neodgovarajući kvalitet uslužno punjenog piva nastane usled mešanja sa drugim vrstama napitaka (član 13. stav 4);
17) pakuje i deklariše pivo suprotno članu 15. ovog zakona;

18) stavi u promet pivo suprotno članu 16. ovog zakona;
19) uveze pivo koje ne ispunjava uslove kvaliteta i deklarisanja (član 17. stav 1);
20) stavi u promet pivo uvezeno u rinfuznom stanju koje nije u originalnom pakovanju (član 17. stav 2);
21) izvozi pivo suprotno članu 18. ovog zakona;
22) transportuje, drži i stavlja u promet pivo na način i pod uslovima suprotnim članu 19. ovog zakona;
23) ne dozvoli poljoprivrednom inspektoru da uzima uzorke piva radi ispitivanja i utvrđivanja kvaliteta (član 22. stav 2).

VIII Prelazne i završne odredbe

Član 28

Pravno lice i preduzetnik koji se bavi proizvodnjom piva dužan je da svoje poslovanje uskladi sa odredbama ovog zakona u roku od godinu dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Član 29

Poslove poljoprivrednog inspektora mogu obavljati i lica sa visokim obrazovanjem drugog obrazovnog profila u odnosu na obrazovni profil utvrđen u članu 21. ovog zakona, stečenim do dana stupanja na snagu ovog zakona, ako su do dana stupanja na snagu ovog zakona obavljali poslove poljoprivrednog inspektora.

Član 30

Do donošenja podzakonskih akata na osnovu ovlašćenja iz ovog zakona primenjivaće se:

1) Pravilnik o kvalitetu i drugim zahtevima za pivo („Službeni list SCG“, br. 36/04 i 39/25);
2) Pravilnik o deklarisanju i označavanju upakovanih namirnica („Službeni list SCG“, br. 4/04, 12/04 i 48/04);
3) Pravilnik o kvalitetu i drugim zahtevima za hmelj i proizvode od hmelja („Službeni list SCG“, broj 54/05).

Član 31

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

  • Autor
    Članci
  • Komentari (1)
    Član 28.592

    Vrlo cudno da niko ne spominje kukuruz. . .?

Odgovor na: Zakon o pivu

Napišite komentar


<a href="" title="" rel="" target=""> <blockquote cite=""> <code> <pre> <em> <strong> <del datetime=""> <ul> <ol start=""> <li> <img src="" border="" alt="" height="" width="">