Reklama
Propisi  |  

I. Osnovne odredbe

Predmet uređivanja

Član 1.

Ovim zakonom uređuje se registracija, kontrola, promet, uvoz i primena sredstava za zaštitu bilja u poljoprivredi i šumarstvu, poslovi od javnog interesa u oblasti sredstava za zaštitu bilja, kao i druga pitanja od značaja za sredstva za zaštitu bilja.

Sredstva za zaštitu bilja

Član 2

Sredstva za zaštitu bilja, u smislu ovog zakona, jesu:

1) proizvodi za zaštitu bilja;

2) proizvodi opšte upotrebe za zaštitu bilja;

3) pomoćna sredstva za zaštitu bilja;

4) drugi proizvodi za zaštitu bilja koji sadrže jednu ili više osnovnih supstanci (u daljem tekstu: drugi proizvodi).

Pod sredstvima za zaštitu bilja, u smislu ovog zakona, smatraju se i proizvodi za zaštitu bilja koji se koriste u organskoj proizvodnji i proizvodi za zaštitu bilja koji sadrže, odnosno koji se sastoje od genetički modifikovanih organizama ili su dobijeni od njih, ako je namerno uvođenje u životnu sredinu, stavljanje u promet ili tranzit tih organizama dozvoljen na osnovu procene rizika po životnu sredinu i zdravlje ljudi, u skladu sa zakonom kojim se uređuju genetički modifikovani organizmi.

Značenje izraza

Član 3

Pojedini izrazi upotrebljeni u ovom zakonu imaju sledeće značenje:

1) aktivna supstanca jeste supstanca ili mikroorganizam, uključujući i viruse, koja ima opšte ili specifično dejstvo na štetne organizme, bilje, biljne delove ili biljne organizme;

1a) aktivna supstanca niskog rizika jeste supstanca koja, u skladu sa propisima kojima se uređuju hemikalije, nije klasifikovana u najmanje jednu od sledećih klasa opasnosti: karcinogeno, mutageno, toksično po reprodukciju, senzibilizacija, veoma toksično, toksično, eksplozivno, korozivno, kao i supstanca koja nije perzistetna (period poluraspada u zemljištu manji od 60 dana); supstanca čiji je biokoncentracioni faktor manji od 100; supstanca koja ne dovodi do poremećaja rada endokrinog sistema; supstanca koja ne izaziva neurotoksične ili imunotoksične efekte;

1b) ađuvant jeste pomoćno sredstvo za zaštitu bilja, odnosno supstanca ili preparat, tj. proizvod koji se sastoji od koformulanata, ili preparat, tj. proizvod koji sadrži jedan ili više koformulanata, koje korisnik meša sa proizvodom za zaštitu bilja ili proizvodom opšte upotrebe za zaštitu bilja i tako poboljšava njihovu efikasnost ili druge pesticidne osobine;

2) biljem se smatraju žive biljke i živi biljni delovi, uključujući sveže voće i seme;

3) biljni proizvodi jesu proizvodi biljnog porekla u neobrađenom stanju ili jednostavno prerađeni mlevenjem, sušenjem ili presovanjem;

4) distributer jeste pravno lice, odnosno preduzetnik koji vrši promet sredstava za zaštitu bilja, a pri tome ne menja njihove karakteristike;

4a) dobra eksperimentalna praksa jeste praksa za sprovođenje testova efikasnosti sredstava za zaštitu bilja u polju u skladu sa odredbama smernica PP 1/181 i PP 1/152 Evropske i mediteranske organizacije za zaštitu bilja (European and Mediterranean Plant protection Organisation -EPPO);

4b) dobra laboratorijska praksa jeste sistem kvaliteta koji se odnosi na organizaciju i uslove pod kojima se planiraju, izvode, prate, snimaju, arhiviraju i saopštavaju ne kliničke/pred kliničke studije i studije u oblasti bezbednosti po životnu sredinu;

5) dobra poljoprivredna praksa jeste preporučena, odobrena ili registrovana bezbedna primena sredstava za zaštitu bilja u skladu sa postojećim uslovima u bilo kojoj fazi proizvodnje, skladištenja, transporta, distribucije i prerade hrane i hrane za životinje i podrazumeva primenu principa integralnog upravljanja štetnim organizmima u određenom klimatskom području, kao i primenu minimalnih količina sredstava za zaštitu bilja i utvrđivanje maksimalnih koncentracija ostataka sredstava za zaštitu bilja na najnižem nivou, radi postizanja željenog efekta;

6) životinje jesu one životinjske vrste koje pripadaju vrstama koje čovek uobičajeno hrani, drži ili konzumira;

7) životna sredina jeste voda (uključujući podzemne, površinske, zaslanjene, priobalne i morske vode), sediment, zemljište, vazduh, kopno, divlje vrste faune i flore, njihova međusobna povezanost i njihov odnos sa drugim živim organizmima;

7a) zaštita podataka jeste vremenski ograničeno pravo vlasnika izveštaja o testu ili studije da spreči njihovu upotrebu u korist drugog podnosioca zahteva za registraciju sredstava za zaštitu bilja;

8) integralno upravljanje štetnim organizmima jeste pažljivo sagledavanje svih dostupnih metoda za zaštitu bilja i, shodno tome, integracija odgovarajućih mera kojima se sprečava razvoj populacija štetnih organizama i ograničava primena sredstava za zaštitu bilja i drugih oblika intervencije na nivou koji je ekonomski i ekološki opravdan i kojim se smanjuje rizik po zdravlje ljudi i životinja i životnu sredinu na najmanju moguću meru, na način da se podstiče rast i razvoj zdravih useva i zasada sa najmanjim mogućim poremećajima u agro-ekosistemima, kao i prirodni mehanizmi kontrole štetnih organizama;

9) jedinstvena načela jesu jedinstveni kriterijumi za procenu aktivne supstance, odnosno osnovne supstance i sredstava za zaštitu bilja i za donošenje odluka u skladu sa savremenom međunarodnom metodologijom;

10) karenca jeste poslednji rok primene sredstava za zaštitu bilja pre berbe, odnosno žetve;

10a) kontrola sredstava za zaštitu bilja jeste kontrola koju nadležni organ sprovodi radi potvrde usaglašenosti sa ovim zakonom i primene propisa u oblasti sredstava za zaštitu bilja, i to monitoring, nadzor, provera, revizija, inspekcija, uzorkovanje i laboratorijsko ispitivanje (u daljem tekstu: službena kontrola);

11) korisnik jeste pravno lice, preduzetnik, odnosno fizičko lice koje koristi sredstva za zaštitu bilja u okviru obavljanja svojih profesionalnih aktivnosti (uključujući operatere, tehničare, poslodavce i samozaposlena lica u poljoprivredi i drugim sektorima), kao i koje koristi sredstva za zaštitu bilja na malim površinama (okućnice, bašte, vrtovi i sl.) na bilju ili proizvodima od bilja koje proizvodi ili koristi za sopstvene potrebe;

11a) koformulant jeste supstanca ili preparat, tj. proizvod koji se koristi ili je namenjen za korišćenje u sredstvu za zaštitu bilja ili ađuvantu, ali koji nije aktivna supstanca, ni protektant ni sinergist;

12) Lista odobrenih aktivnih supstanci (u daljem tekstu: Lista odobrenih supstanci) jeste spisak procenjenih i odobrenih aktivnih supstanci i osnovnih supstanci i supstanci niskog rizika, a koja se usklađuje sa odgovarajućom listom na teritoriji Evropske unije;

13) Lista odobrenih protektanata i sinergista jeste spisak procenjenih i odobrenih protektanata i sinergista koja se usklađuje sa odgovarajućom listom na teritoriji Evropske unije;

13a) Lista neprihvatljivih koformulanata jeste spisak koformulanata koji su procenjeni kao neprihvatljivi da budu sastojak sredstava za zaštitu bilja, a koja se usklađuje sa odgovarajućom listom na teritoriji Evropske unije;

14) maksimalno dozvoljena količina ostataka jeste najveća količina ostataka sredstava za zaštitu bilja, izražena u mg/kg ispitivanog proizvoda;

14a) mali usev i manje značajna namena jeste primena sredstava za zaštitu bilja na bilju ili biljnim proizvodima koji se gaje u manjem obimu ili koji se gaje u većem obimu, ali je potreba za njihovom zaštitom retka;

14b) nečistoća jeste bilo koji sastojak, osim čiste aktivne supstance, odnosno drugi oblik koji je prisutan u tehničkom materijalu aktivne supstance, uključujući komponente koje potiču iz procesa proizvodnje ili procesa razgradnje tokom skladištenja;

15) osnovna supstanca jeste supstanca koja nije primarno proizvedena kao sredstvo za zaštitu bilja, a koja ispoljava određenu biološku aktivnost, kao i aktivna supstanca koja ispunjava kriterijume za hranu u skladu sa zakonom kojim se uređuje bezbednost hrane;

16) ostaci sredstava za zaštitu bilja jesu jedna ili više aktivnih supstanci ili osnovnih supstanci, odnosno drugih supstanci, uključujući i njihove metabolite i proizvode nastale njihovom razgradnjom ili reakcijom, koje su prisutne na bilju i u bilju, odnosno na proizvodima biljnog porekla i u proizvodima biljnog porekla ili u jestivim proizvodima životinjskog porekla ili bilo gde u životnoj sredini (vazduh, voda, zemljište), a posledica su upotrebe sredstava za zaštitu bilja;

17) pomoćno sredstvo za zaštitu bilja jeste proizvod koji sadrži jednu ili više supstanci prirodnog, odnosno sintetičkog porekla u konačnom obliku i koji se koristi zajedno sa proizvodom za zaštitu bilja;

18) preparat jeste mešavina ili rastvor supstanci namenjenih za upotrebu kao proizvod za zaštitu bilja, od kojih je najmanje jedna supstanca aktivna supstanca;

19) proizvod za zaštitu bilja jeste proizvod koji se sastoji ili sadrži aktivnu supstancu ili osnovnu supstancu i koformulante, a može da sadrži i protektant, odnosno sinergist i primenjuje se:

(1) za zaštitu bilja ili biljnih proizvoda od štetnih organizama ili sprečavanje delovanja štetnih organizama, osim ako se ovi proizvodi koriste u higijenske svrhe,

(2) kao regulator rasta biljaka koji deluje na životne procese biljaka različito od načina delovanja sredstava za ishranu bilja,

(3) za očuvanje biljnih proizvoda, kada su u pitanju supstance ili proizvodi koji nisu regulisani posebnim propisima kojima se uređuju konzervansi,

(4) za uništavanje neželjenih biljaka ili delova biljaka, izuzev algi, osim ako se ti proizvodi primenjuju na zemljište ili vodu u svrhu zaštite bilja,

(5) za kontrolu ili sprečavanje neželjenog rasta biljaka, izuzev algi, osim ako se ti proizvodi primenjuju na zemljište ili vodu u svrhu zaštite bilja;

20) proizvod opšte upotrebe za zaštitu bilja jeste preparat koji sadrži aktivnu supstancu niskog rizika ili drugi proizvod koji može biti pripremljen za direktnu primenu ili za primenu na malim površinama, a čija primena ne predstavlja opasnost za korisnike i ne zahteva nošenje ličnih zaštitnih sredstava;

21) proizvođač jeste pravno lice, odnosno preduzetnik koji se bavi proizvodnjom sredstava za zaštitu bilja;

21a) proizvodnja jeste sinteza aktivnih supstanci za formulisanje sredstava za zaštitu bilja, kao i formulisanje sredstava za zaštitu bilja od jedne ili više aktivnih supstanci uz dodatak koformulanata, protektanata i/ili sinergista;

22) promet jeste svako snabdevanje sredstvima za zaštitu bilja sa ili bez naknade, osim skladištenja radi izvoza, odnosno radi ponovnog izvoza iz carinskog područja Republike Srbije ili skladištenja radi njihovog bezbednog odlaganja;

22a) protektant jeste pomoćno sredstvo za zaštitu bilja, odnosno supstanca ili preparat, tj. proizvod koji se dodaje proizvodu za zaštitu bilja da bi se uklonili ili smanjili fitotoksični efekti proizvoda za zaštitu bilja;

23) registracija sredstava za zaštitu bilja jeste postupak na osnovu koga se dozvoljava proizvodnja, promet i primena sredstava za zaštitu bilja;

23a) sinergist jeste supstanca ili preparat, tj. proizvod koji, iako ne ispoljava ili ispoljava slabo delovanje kao proizvod za zaštitu bilja, može pojačati delovanje aktivne supstance, odnosno supstanci u proizvodu za zaštitu bilja;

24) supstanca jeste hemijski element i njegova jedinjenja, koji se javljaju u prirodi ili kao rezultat proizvodnog procesa, uključujući i sve nečistoće koje su uslovljene procesom proizvodnje;

25) tehnički proizvod jeste materijal koji sadrži aktivnu supstancu i nečistoće koje nastaju pri njenoj proizvodnji, a može da sadrži i neophodnu količinu aditiva;

25a) testovi i studije jesu istraživanja ili eksperimenti čija je svrha da se odrede svojstva i ponašanje neke aktivne supstance, sinergista, protektanta, koformulanta ili sredstava za zaštitu bilja, predvidi izlaganje aktivnoj supstanci, sinergistu, protektantu, koformulantu, odnosno njihovim relevantnim metabolitima i odrede bezbedni nivoi izlaganja i utvrde uslovi za bezbednu primenu sredstava za zaštitu bilja;

26) tranzit jeste svaki transport pošiljke preko teritorije Republike Srbije;

27) uvoz jeste svako unošenje pošiljke na teritoriju Republike Srbije, osim tranzita;

28) uređaji za primenu sredstava za zaštitu bilja (u daljem tekstu: uređaji za primenu) jesu uređaji namenjeni za primenu sredstava za zaštitu bilja, uključujući delove koji su ključni za efikasan rad tih uređaja, kao što su rasprskivači, manometri, filteri, sita, uređaji za čišćenje rezervoara;

29) štetni organizmi jesu organizmi iz biljnog i životinjskog carstva, virusi, bakterije, mikoplazme ili drugi patogeni organizmi štetni za bilje ili biljne proizvode.

Primena propisa

Član 4

Sredstva za zaštitu bilja mogu se proizvoditi, stavljati u promet i primenjivati na teritoriji Republike Srbije ako su registrovana i snabdevena deklaracijom i uputstvom za primenu u skladu sa ovim zakonom i propisima donetim na osnovu njega, a aktivna supstanca, odnosno osnovna supstanca koju sredstva za zaštitu bilja sadrže može se proizvoditi i stavljati u promet na teritoriji Republike Srbije, ako je upisana u Listu odobrenih supstanci u skladu sa ovim zakonom i propisima donetim na osnovu njega.

Sredstva za zaštitu bilja koja nisu registrovana u Republici Srbiji, kao i aktivna supstanca, odnosno osnovna supstanca koju sredstva za zaštitu bilja sadrže, a koja nije upisana u Listu odobrenih supstanci, mogu se proizvoditi i skladištiti u Republici Srbiji, odnosno njihov uvoz i transport preko teritorije Republike Srbije može se vršiti samo ako su namenjeni za stavljanje u promet u zemlji u koju se izvoze.

Sredstva za zaštitu bilja se klasifikuju, pakuju i obeležavaju u skladu sa ovim zakonom i propisima donetim na osnovu njega i u skladu sa propisima kojima se uređuju hemikalije koji se primenjuju i na sadržaj i dostavljanje bezbednosnog lista.

Sredstva za zaštitu bilja, aktivna supstanca, odnosno osnovna supstanca koji su stavljeni u promet suprotno odredbama ovog zakona i propisima donetim na osnovu njega, kao i ambalaža od sredstava za zaštitu bilja smatraju se otpadom.

Ispitivanje svojstava i uticaja sredstava za zaštitu bilja, aktivne supstance, odnosno osnovne supstance na zdravlje ljudi, životinja i životnu sredinu mora se sprovoditi u laboratorijama čije je postupanje usklađeno sa smernicama dobre laboratorijske prakse u skladu sa zakonom kojim se uređuju lekovi i medicinska sredstva.

II Subjekti i poslovi u oblasti sredstava za zaštitu bilja

Subjekti u oblasti sredstava za zaštitu bilja

Član 5

Poslove u oblasti sredstava za zaštitu bilja, u okviru svojih ovlašćenja, obezbeđuje Republika Srbija preko ministarstva nadležnog za poslove poljoprivrede (u daljem tekstu: Ministarstvo), kao i subjekata koji obavljaju poslove od javnog interesa.

Poslovi od javnog interesa

Član 6

Poslovi od javnog interesa u oblasti sredstava za zaštitu bilja obuhvataju laboratorijske i sa njima povezane stručne poslove, i to:

1) ispitivanje uzoraka uzetih u postupku službene kontrole proizvodnje, kao i uvoza, unutrašnjeg prometa i primene sredstava za zaštitu bilja;

2) ispitivanje sredstava za zaštitu bilja i hrane biljnog porekla na ostatke sredstava za zaštitu bilja u okviru godišnjih i višegodišnjih programa postregistracione kontrole;

3) ispitivanja, superanalize uzoraka i potvrdna ispitivanja uzoraka uzetih u postupku službene kontrole sredstava za zaštitu bilja i hrane biljnog porekla na ostatke sredstava za zaštitu bilja;

4) proveru rezultata ispitivanja, primenjenih testova i metoda ispitivanja uzoraka uzetih u postupku službene kontrole sredstava za zaštitu bilja i hrane biljnog porekla na ostatke sredstava za zaštitu bilja;

5) čuvanje referentnih uzoraka i standardnih reagenasa;

6) pripremu, održavanje i distribuciju referentnog materijala;

7) uvođenje, razvijanje i validaciju novih metoda ispitivanja u skladu sa međunarodnim standardima, smernicama i protokolima;

8) koordinaciju aktivnosti službenih laboratorija, radi primene novih analitičkih metoda;

9) dostavljanje službenim laboratorijama podataka o analitičkim metodama, uključujući i referentne metode;

10) organizovanje međulaboratorijskih uporednih testova kompetentnosti službenih laboratorija, obradu dobijenih rezultata međulaboratorijskih uporednih testiranja u skladu sa međunarodno priznatim protokolima, sastavljanje izveštaja i davanje preporuka;

11) učestvovanje u međulaboratorijskim uporednim testovima kompetentnosti na međunarodnom nivou;

12) saradnju sa referentnim laboratorijama drugih zemalja i referentnim laboratorijama Evropske unije;

13) dostavljanje Ministarstvu i službenim laboratorijama informacija dobijenih od referentnih laboratorija drugih zemalja i referentnih laboratorija Evropske unije;

14) uspostavljanje jedinstvenih kriterijuma i metoda u službenim laboratorijama;

15) naučnu i tehničku pomoć Ministarstvu pri izradi planova službenih kontrola;

16) obuku osoblja u službenim laboratorijama;

17) pripremu nacionalnih vodiča za uzorkovanje i rukovanje uzorcima.

Subjekti koji obavljaju poslove od javnog interesa

Član 7

Laboratorijske i sa njima povezane stručne poslove iz člana 6. ovog zakona obavlja laboratorija koja je osnovana zakonom kojim se uređuje bezbednost hrane.

Laboratorijske i sa njima povezane stručne poslove iz člana 6. tačka 1) ovog zakona može da obavlja i laboratorija koja je akreditovana u skladu sa standardom SRPS EN ISO/IEC 17025 – „Opšti zahtevi za kompetentnost laboratorija za ispitivanje i laboratorija za etaloniranje“, izabrana putem konkursa i ovlašćena od strane Ministarstva za obavljanje tih poslova (u daljem tekstu: službena laboratorija).

Laboratorijske i sa njima povezane stručne poslove iz člana 6. tač. 2)-17) ovog zakona, može da obavlja i laboratorija čiji osnivač je Republika Srbija, odnosno autonomna pokrajina, koja je akreditovana u skladu sa standardom SRPS EN ISO/IEC 17025 – „Opšti zahtevi za kompetentnost laboratorija za ispitivanje i laboratorija za etaloniranje“, izabrana putem konkursa i ovlašćena od strane Ministarstva za obavljanje tih poslova (u daljem tekstu: referentna laboratorija).

Akreditacija iz st. 2. i 3. ovog člana može da se odnosi na pojedine vrste ispitivanja ili grupe ispitivanja (testova).

Jedna referentna laboratorija može biti referentna za jednu vrstu ili više vrsta (grupa) ispitivanja.

Ako u Republici Srbiji ne postoji referentna laboratorija koja ispunjava propisane uslove, ministar nadležan za poslove poljoprivrede (u daljem tekstu: ministar) može, za pojedine vrste ispitivanja, kao referentnu laboratoriju da odredi laboratoriju sa teritorije druge države za tražena ispitivanja.

Konkurs

Član 8

Izbor referentne laboratorije i službene laboratorije iz člana 7. ovog zakona, vrši se putem konkursa koji raspisuje Ministarstvo i objavljuje ga u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

Konkurs iz stava 1. ovog člana naročito sadrži:

1) poslove za koje se konkurs raspisuje;

2) period obavljanja poslova;

3) podatke koji se odnose na obim akreditacije;

4) kriterijume za izbor;

5) rok za donošenje i objavljivanje odluke o izboru;

6) način obaveštavanja o rezultatima konkursa.

Konkurs iz stava 1. ovog člana sprovodi komisija koju obrazuje ministar.

Odluku o izboru referentne laboratorije, odnosno službene laboratorije donosi ministar.

Rezultati konkursa objavljuju se u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

Na osnovu odluke o izboru iz stava 4. ovog člana, Ministarstvo sa referentnom laboratorijom, odnosno službenom laboratorijom, zaključuje ugovor, kojim se naročito utvrđuju: poslovi koji su predmet ugovora; lica koja će obavljati utvrđene poslove; način i postupak obavljanja utvrđenih poslova; međusobna prava, obaveze i odgovornosti; vreme na koje se zaključuje ugovor; način finansiranja i cena za obavljanje utvrđenih poslova; kontrola vršenja utvrđenih poslova; razlozi za raskid ugovora i otkazni rok.

Ministarstvo utvrđuje spisak referentnih laboratorija, odnosno službenih laboratorija izabranih putem konkursa, koji objavljuje na svojoj internet stranici i dostavlja ministarstvu nadležnom za tehničke propise, radi upisa u registar ovlašćenih tela za ocenjivanje usaglašenosti.

Ispitivanje efikasnosti

Član 9

Poslove ispitivanja sredstava za zaštitu bilja radi dobijanja podataka o njihovoj efikasnosti za potrebe postupka registracije, može da obavlja pravno lice, odnosno preduzetnik koji ima sertifikat o postupanju u skladu sa smernicama dobre eksperimentalne prakse.

Sertifikat iz stava 1. ovog člana može se izdati pravnom licu, odnosno preduzetniku koji ispunjava uslove u pogledu objekata, opreme, operativnih procedura koje sprovodi, smernica dobre eksperimentalne prakse koje primenjuje i broja, stručne spreme i stručne osposobljenosti kadrova.

Zahtev za utvrđivanje ispunjenosti uslova i izdavanje sertifikata iz stava 2. ovog člana podnosi se Ministarstvu.

Ministar rešenjem utvrđuje ispunjenost uslova iz stava 2. ovog člana i izdaje sertifikat kojim se određuje obim ispitivanja sredstava za zaštitu bilja.

Sertifikat se izdaje na period od pet godina i može se obnoviti.

Obnavljanje sertifikata vrši se na način i pod uslovima propisanim za njegovo izdavanje.

Rešenje ministra iz stava 4. ovog člana je konačno u upravnom postupku i protiv njega se može pokrenuti upravni spor.

Ministar bliže propisuje uslove u pogledu objekata, opreme, operativnih procedura, broja, stručne spreme i stručne osposobljenosti kadrova pravnog lica, odnosno preduzetnika iz stava 2. ovog člana, smernice dobre eksperimentalne prakse koje primenjuje to pravno lice, odnosno preduzetnik i obrazac sertifikata o postupanju u skladu sa smernicama dobre eksperimentalne prakse.

III Registracija sredstava za zaštitu bilja

1. Postupak registracije

Podnosilac zahteva

Član 10

Sredstva za zaštitu bilja registruje Ministarstvo na osnovu zahteva za registraciju sredstava za zaštitu bilja koji podnosi proizvođač.

Proizvođač koji ima sedište u Republici Srbiji, zahtev za registraciju sredstava za zaštitu bilja može podneti ako je registrovan u Registar privrednih subjekata u skladu sa zakonom kojim se uređuje registracija privrednih subjekata i ako poseduje dokaze o ispunjenju uslova za proizvodnju sredstava za zaštitu bilja u skladu sa propisima kojima se uređuje zaštita životne sredine.

Proizvođač koji nema sedište u Republici Srbiji zahtev za registraciju sredstava za zaštitu bilja podnosi preko zastupnika, odnosno predstavništva sa sedištem u Republici Srbiji.

Zastupnik proizvođača iz stava 3. ovog člana mora biti registrovan u Registar privrednih subjekata u skladu sa zakonom kojim se uređuje registracija privrednih subjekata i mora imati ugovor o zastupanju kojim se naročito utvrđuje i osigurava odgovornost za eventualne štete koje nastanu primenom sredstava za zaštitu bilja na teritoriji Republike Srbije.

Predstavništvo proizvođača iz stava 3. ovog člana mora biti registrovano u Registar privrednih subjekata u skladu sa zakonom kojim se uređuje registracija privrednih subjekata i zakonom kojim se uređuje spoljnotrgovinsko poslovanje.

Zahtev za registraciju

Član 11

Uz zahtev za registraciju sredstava za zaštitu bilja proizvođač dostavlja:

1) dokumentaciju za procenu aktivne supstance, odnosno osnovne supstance koju sredstva za zaštitu bilja sadrže;

2) dokumentaciju za procenu sredstava za zaštitu bilja;

3) uzorak sredstava za zaštitu bilja, aktivne supstance, odnosno osnovne supstance i drugih sastojaka u sredstvima za zaštitu bilja, u originalnom pakovanju;

4) dokaz o ispunjenosti uslova iz člana 10. st. 2, 4. i 5. ovog zakona.

Ministar propisuje obrazac i sadržinu zahteva za registraciju sredstava za zaštitu bilja.

Dokumentacija za procenu aktivne supstance, odnosno osnovne supstance

Član 12

Dokumentacija za procenu aktivne supstance, odnosno osnovne supstance naročito sadrži podatke o:

1) identitetu proizvođača;

2) aktivnoj supstanci, odnosno osnovnoj supstanci koji su potrebni za njenu identifikaciju;

3) rezultatima ispitivanja fizičkih i hemijskih osobina;

4) dodatnim osobinama aktivne supstance, odnosno osnovne supstance, koje se naročito odnose na primenu, mehanizam delovanja, način rukovanja, skladištenje i mere bezbednosti;

5) analitičkim metodama za ispitivanje aktivne supstance, odnosno osnovne supstance i njihovih ostataka;

6) rezultatima toksikoloških i metabolitičkih ispitivanja aktivne supstance, odnosno osnovne supstance;

7) ostacima aktivne supstance, odnosno osnovne supstance u bilju i na bilju ili proizvodima od bilja, hrani i hrani za životinje;

8) rezultatima ispitivanja sudbine i ponašanja aktivne supstance, odnosno osnovne supstance u životnoj sredini;

9) rezultatima ekotoksikoloških ispitivanja.

Ako sredstva za zaštitu bilja sadrže aktivnu supstancu, odnosno osnovnu supstancu koja je već upisana u Listu odobrenih supstanci, ta aktivna supstanca, odnosno osnovna supstanca se ne procenjuje ponovo i u tom slučaju:

1) proizvođač nije dužan da dostavi dokumentaciju iz stava 1. ovog člana, osim dokaza koji se odnose na ekvivalentnost aktivne supstance, odnosno osnovne supstance;

2) Ministarstvo razmatra uslove pod kojima je aktivna supstanca, odnosno osnovna supstanca upisana u Listu odobrenih supstanci i utvrđuje da li postoje značajne razlike između nivoa čistoće i sadržaja i osobina nečistoća aktivne supstance, odnosno osnovne supstance u poređenju sa sastavom aktivne supstance, odnosno osnovne supstance ustanovljene u dokumentaciji na osnovu koje je ta aktivna supstanca, odnosno osnovna supstanca upisana u Listu odobrenih supstanci.

Ako zbog prirode sredstava za zaštitu bilja ili njegove predložene primene neki od podataka iz stava 1. ovog člana nije neophodno dostaviti, kao i ako ispitivanje aktivne supstance, odnosno osnovne supstance nije naučno neophodno ili tehnički moguće, proizvođač je dužan da o tome Ministarstvu dostavi pismeno obrazloženje.

Ministar bliže propisuje sadržinu i način postupanja sa dokumentacijom iz stava 1. ovog člana i metode za ispitivanje aktivne supstance, odnosno osnovne supstance.

Dokumentacija za procenu sredstava za zaštitu bilja

Član 13

Dokumentacija za procenu sredstava za zaštitu bilja naročito sadrži podatke o:

1) identitetu proizvođača;

2) sredstvima za zaštitu bilja koji su potrebni za njihovu identifikaciju;

3) rezultatima ispitivanja fizičkih, hemijskih i tehničkih osobina sredstava za zaštitu bilja;

4) primeni i rezultatima ispitivanja efikasnosti sredstava za zaštitu bilja, pri čemu se dostavlja najmanje četiri reprezentativna testa efikasnosti od kojih najmanje dva moraju da budu urađena u Republici Srbiji, a ostali testovi mogu biti urađeni u zemljama Evropske unije;

5) dodatnim osobinama sredstava za zaštitu bilja;

6) analitičkim metodama za ispitivanje sredstava za zaštitu bilja i ostataka sredstava za zaštitu bilja;

7) rezultatima toksikoloških ispitivanja sredstava za zaštitu bilja;

8) ostacima sredstava za zaštitu bilja u tretiranom bilju, odnosno na tretiranom bilju, proizvodima od bilja, hrani i hrani za životinje;

9) sudbini i ponašanju sredstava za zaštitu bilja u životnoj sredini;

10) rezultatima ekotoksikoloških ispitivanja.

Ako zbog prirode sredstava za zaštitu bilja ili njegove predložene primene neki od podataka iz stava 1. ovog člana nije neophodno dostaviti, kao i ako ispitivanje sredstava za zaštitu bilja nije naučno neophodno ili tehnički moguće, proizvođač je dužan da o tome Ministarstvu dostavi pismeno obrazloženje.

Za sredstvo za zaštitu bilja koje sadrži aktivnu supstancu za koju je isteklo patentno pravo (generička aktivna supstanca), dokumentacija za procenu naročito sadrži podatke iz stava 1. tač. 1)-6) ovog člana.

Pored dokumentacije iz stava 3. ovog člana, za procenu sredstva za zaštitu bilja koje sadrži aktivnu supstancu za koju je isteklo patentno pravo (generička aktivna supstanca), dokumentacija koja sadrži podatke iz stava 1. tač. 7)-10) ovog člana može da sadrži i podatke za koje je istekla zaštita podataka, i to podatke iz dokumentacije za aktivnu supstancu upotrebljene prilikom njenog uključenja u Listu odobrenih supstanci, podatke iz dokumentacije za sredstvo za zaštitu bilja koje sadrži tu aktivnu supstancu, a koji su upotrebljeni prilikom registracije sredstva za zaštitu bilja, kao i podatke iz recenzirane naučne literature.

Ispitivanje fizičkih, hemijskih i tehničkih osobina sredstava za zaštitu bilja, mora da se sprovodi u laboratorijama čije je postupanje usklađeno sa smernicama dobre laboratorijske prakse u skladu sa zakonom kojim se uređuju lekovi i medicinska sredstva ili u laboratorijama akreditovanim u skladu sa standardom SRPS EN ISO/IEC 17025 – „Opšti zahtevi za kompetentnost laboratorija za ispitivanje i laboratorija za etaloniranje“.

Ispitivanje fizičkih i hemijskih osobina aktivne supstance, odnosno osnovne supstance, mora da se sprovodi u laboratorijama čije je postupanje usklađeno sa smernicama dobre laboratorijske prakse, u skladu sa zakonom kojim se uređuju lekovi i medicinska sredstva.

Ispitivanje osobina i uticaja sredstava za zaštitu bilja i aktivne supstance, odnosno osnovne supstance na zdravlje ljudi i životinja i životnu sredinu, u cilju registracije, mora da se sprovodi u laboratorijama čije je postupanje usklađeno sa smernicama dobre laboratorijske prakse, u skladu sa zakonom kojim se uređuju lekovi i medicinska sredstva.

Ispitivanje sredstava za zaštitu bilja radi dobijanja podataka o njihovoj efikasnosti, u cilju registracije, mora da sprovodi subjekt iz člana 9. stav 1. ovog zakona čije je postupanje usklađeno sa smernicama dobre eksperimentalne prakse.

Ministar bliže propisuje sadržinu i način postupanja sa dokumentacijom iz stava 1. ovog člana i metode za ispitivanje sredstava za zaštitu bilja.

Procena sredstava za zaštitu bilja

Član 14

Procenu sredstava za zaštitu bilja radi njihove registracije (u daljem tekstu: procena) obavlja Ministarstvo.

Procena iz stava 1. ovog člana obuhvata procenu fizičkih, hemijskih i tehničkih osobina, procenu efikasnosti sredstava za zaštitu bilja i direktnih, odnosno indirektnih mogućih štetnih uticaja na zdravlje ljudi i životinja i životnu sredinu sredstava za zaštitu bilja, kao i aktivnih supstanci, odnosno osnovnih supstanci, protektanata, sinergista i koformulanata koje sredstva za zaštitu bilja sadrže, na osnovu priložene dokumentacije iz člana 12. stav 2. tačka 2) i člana 13. ovog zakona.

Procena sredstava za zaštitu bilja obavlja se u skladu sa jedinstvenim načelima za procenu i registraciju sredstava za zaštitu bilja.

Za procenu sredstava za zaštitu bilja koriste se i dostupne relevantne međunarodne smernice i preporuke, odnosno postojeće naučno i tehničko znanje.

Procena sredstava za zaštitu bilja može da traje najduže 18 meseci od dana prijema zahteva za registraciju.

Ako se u postupku registracije utvrdi da su potrebni dodatni podaci za procenu sredstva za zaštitu bilja, rok od 18 meseci iz stava 5. ovog člana prekida se i Ministarstvo određuje dodatni rok u kome podnosilac zahteva dostavlja te podatke, koji ne može biti duži od šest meseci.

Ako sredstvo za zaštitu bilja sadrži aktivnu supstancu, odnosno osnovnu supstancu koja je već upisana u Listu odobrenih supstanci, rok od 18 meseci iz stava 5. ovog člana prekida se dok se ne završi postupak iz člana 12. stav 2. ovog zakona.

Ako do isteka roka utvrđenog u stavu 6. ovog člana podnosilac zahteva ne dostavi dodatne podatke ili se u postupku iz člana 12. stav 2. ovog zakona utvrdi da nisu dostavljeni dokazi koji se odnose na ekvivalentnost aktivne supstance, odnosno osnovne supstance ili da postoje značajne razlike između nivoa čistoće i sadržaja i osobina nečistoća aktivne supstance, odnosno osnovne supstance u poređenju sa sastavom aktivne supstance, odnosno osnovne supstance ustanovljene u dokumentaciji na osnovu koje je ta aktivna supstanca, odnosno osnovna supstanca upisana u Listu odobrenih supstanci, ministar donosi rešenje o odbijanju zahteva za registraciju.

Rešenje iz stava 8. ovog člana je konačno u upravnom postupku i protiv njega se može pokrenuti upravni spor.

Ministar bliže propisuje jedinstvena načela za procenu i registraciju sredstava za zaštitu bilja.

Ocenjivač

Član 14a

Poslove iz čl. 14. i 16. ovog zakona Ministarstvo može da poveri visokoškolskoj ustanovi čiji osnivač je Republika Srbija, odnosno autonomna pokrajina, koja je akreditovana za obavljanje poslova obrazovanja u oblasti biotehničkih nauka, odnosno poljoprivrede, u skladu sa posebnim propisom, kao i organizaciji čiji osnivač je Republika Srbija, odnosno autonomna pokrajina, upisanoj u Registar naučnoistraživačkih organizacija u oblasti biotehničkih nauka, odnosno poljoprivrede, u skladu sa propisom kojim se uređuje naučnoistraživačka delatnost (u daljem tekstu: ocenjivač).

Izbor ocenjivača sprovodi se putem konkursa, koji raspisuje Ministarstvo i objavljuje ga u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

Konkurs iz stava 2. ovog člana naročito sadrži:

1) poslove za koje se konkurs raspisuje;

2) period obavljanja poslova;

3) podatke koji se odnose na kadrovsku osposobljenost;

4) kriterijume za izbor;

5) rok za donošenje i objavljivanje odluke o izboru;

6) način obaveštavanja o rezultatima konkursa.

Konkurs iz stava 2. ovog člana sprovodi komisija koju obrazuje ministar.

Odluku o izboru ocenjivača donosi ministar.

Rezultati konkursa objavljuju se u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

Sa ocenjivačem koji je izabran na konkursu iz stava 2. ovog člana zaključuje se ugovor o obavljanju poslova procene sredstava za zaštitu bilja, kojim se naročito utvrđuju: poslovi koji su predmet ugovora; lica koja će obavljati utvrđene poslove; način i postupak obavljanja utvrđenih poslova; međusobna prava, obaveze i odgovornosti; vreme na koje se zaključuje ugovor; način finansiranja i cena za obavljanje utvrđenih poslova; kontrola vršenja utvrđenih poslova; razlozi za raskid ugovora i otkazni rok.

Sastavni deo ugovora iz stava 7. ovog člana su obrazac izjave o čuvanju tajnosti podataka i obrazac izjave o nepostojanju sukoba interesa, koje potpisuju lica koja obavljaju poslove procene sredstava za zaštitu bilja koja su zaposlena kod ocenjivača.

Ministarstvo utvrđuje spisak ocenjivača i objavljuje ga na internet stranici Ministarstva.

Registracija proizvoda za zaštitu bilja

Član 15

Proizvod za zaštitu bilja registruje se ako se, u postupku procene iz člana 14. ovog zakona, utvrdi da:

1) je aktivna, odnosno osnovna supstanca koju proizvod za zaštitu bilja sadrži upisana u Listu odobrenih supstanci i da je izvor aktivne, odnosno osnovne supstance identičan ili ekvivalentan izvoru na osnovu koga je izvršen upis aktivne, odnosno osnovne supstance u tu listu;

2) proizvod za zaštitu bilja, uzimajući u obzir realne uslove primene i dobre poljoprivredne prakse:

(1) je efikasan za predloženu primenu,

(2) nema direktan ili indirektan štetan uticaj na zdravlje ljudi (naročito najosetljivijih grupa stanovništva) ili na zdravlje životinja, i to neposredno ili preko vode za piće (uzimajući u obzir i supstance koje nastaju kao rezultat tretiranja vode), hrane, hrane za životinje ili vazduha, ili kao posledica kontakta na radnom mestu ili preko drugih indirektnih uticaja, a uzimajući u obzir poznate kumulativne i sinergističke efekte ako su naučne metode za procenu tih uticaja dostupne i usvojene,

(3) nema direktan ili indirektan štetan uticaj na podzemne vode,

(4) nema nepoželjan uticaj na bilje ili biljne proizvode,

(5) ne izaziva nepotrebne patnje i bol kičmenjacima za čije se suzbijanje koristi,

(6) nema neprihvatljiv uticaj na životnu sredinu (kada su naučne metode za procenu tih uticaja dostupne i usvojene), naročito imajući u vidu:

– njegovu sudbinu i distribuciju u životnoj sredini, a naročito kontaminaciju površinskih voda (uključujući slivove i priobalne vode), podzemnih voda, vazduha i zemljišta, uzimajući u obzir mesta koja su udaljena od mesta primene proizvoda za zaštitu bilja i prateći njegovo prenošenje na velike udaljenosti u životnoj sredini,

– uticaj na neciljane vrste, uključujući ponašanje tih vrsta,

– biološku raznovrsnost i ekosistem;

3) proizvod za zaštitu bilja ne sadrži koformulant upisan u Listu neprihvatljivih koformulanata;

4) je tehnička formulacija proizvoda za zaštitu bilja takva da su izlaganje korisnika i drugi rizici ograničeni na najmanju moguću meru;

5) su fizička i hemijska svojstva proizvoda za zaštitu bilja ispitana i smatraju se prihvatljivim sa aspekta odgovarajuće primene i skladištenja tog proizvoda za zaštitu bilja;

6) se priroda i količina aktivnih supstanci, protektanata, sinergista i, kada je potrebno, nečistoća od toksikološkog ili ekotoksikološkog značaja ili nečistoća relevantna za životnu sredinu, kao i koformulanti, mogu odrediti odgovarajućim metodama;

7) se ostaci od toksikološkog i ekotoksikološkog značaja, koji nastaju kao rezultat odobrenih primena, mogu odrediti odgovarajućim metodama koje su opšteprihvaćene, sa odgovarajućim granicama određivanja u relevantnim uzorcima;

8) je sinergist, odnosno protektant koga proizvod za zaštitu bilja sadrži upisan u Listu odobrenih protektanata i sinergista i da je izvor sinergista, odnosno protektanta identičan ili ekvivalentan izvoru na osnovu koga je izvršen upis sinergista, odnosno protektanta u tu listu.

Pored uslova iz stava 1. ovog člana, za aktivnu supstancu koju proizvod za zaštitu bilja koji se registruje sadrži, moraju da budu utvrđene i maksimalno dozvoljene količine ostataka u ili na bilju ili biljnim proizvodima koji se koriste kao hrana ili hrana za životinje, u skladu sa ovim zakonom i propisima donetim na osnovu njega.

Podnosilac zahteva za registraciju proizvoda za zaštitu bilja dostavlja dokaze da su ispunjeni uslovi iz stava 1. ovog člana.

Procena ispunjenosti uslova iz stava 1. ovog člana vrši se na osnovu zvanično priznatih testova i studija koji su relevantni i reprezentativni za primenu proizvoda za zaštitu bilja.

Proizvodi za zaštitu bilja mogu se registrovati i za primenu na nepoljoprivrednim površinama, ako proizvođač uz zahtev za registraciju priloži dokumentaciju iz čl. 12. i 13. ovog zakona i ako su ispunjeni uslovi iz stava 1. ovog člana.

Ministar utvrđuje Listu odobrenih protektanata i sinergista i Listu neprihvatljivih koformulanata.

Registracija proizvoda opšte upotrebe za zaštitu bilja

Član 15a

Proizvod opšte upotrebe za zaštitu bilja registruje se ako se, u postupku procene iz člana 14. ovog zakona, utvrdi da:

1) je aktivna supstanca, protektant, odnosno sinergist koje proizvod opšte upotrebe za zaštitu bilja sadrži, supstanca niskog rizika;

2) ne sadrži supstance koje izazivaju zabrinutost;

3) je efikasan za predloženu primenu;

4) ne izaziva nepotreban bol i patnju kod kičmenjaka;

5) ispunjava uslove iz člana 15. stav 1. tač. 2), 3), 6)-8) i člana 15. stav 2. ovog zakona.

Podnosilac zahteva za registraciju proizvoda opšte upotrebe za zaštitu bilja dostavlja dokaze da su ispunjeni uslovi iz stava 1. ovog člana.

Procena ispunjenosti uslova iz stava 1. ovog člana vrši se na osnovu zvanično priznatih testova i studija.

Za proizvod opšte upotrebe za zaštitu bilja, prilikom procene iz člana 14. ovog zakona, nije potrebno utvrditi mere za smanjenje rizika.

Registracija pomoćnog sredstva za zaštitu bilja

Član 15b

Pomoćno sredstvo za zaštitu bilja registruje se ako se, u postupku procene iz člana 14. ovog zakona, utvrdi da:

1) ađuvant i protektant ne sadrži koformulante koji su upisani u Listu neprihvatljivih koformulanata;

2) sadrži protektant upisan u Listu odobrenih protektanata i sinergista;

3) nema nepoželjan uticaj na bilje ili biljne proizvode i neprihvatljiv uticaj na životnu sredinu, kada se primenjuje u skladu sa dobrom poljoprivrednom praksom u zaštiti bilja u postojećim uslovima primene;

4) su njegova fizička i hemijska svojstva ispitana i da se smatraju prihvatljivim sa aspekta odgovarajuće primene i skladištenja.

Podnosilac zahteva za registraciju pomoćnog sredstva za zaštitu bilja dostavlja dokaze da su ispunjeni uslovi iz stava 1. ovog člana.

Procena ispunjenosti uslova iz stava 1. ovog člana vrši se na osnovu zvanično priznatih testova i studija.

Registracija drugog proizvoda

Član 15v

Drugi proizvod registruje se ako se, u postupku procene iz člana 14. ovog zakona, utvrdi da:

1) je osnovna supstanca upisana u Listu odobrenih supstanci;

2) ne sadrži koformulante koji su upisani u Listu neprihvatljivih koformulanata;

3) nema nepoželjan uticaj na bilje ili biljne proizvode i neprihvatljiv uticaj na životnu sredinu, kada se primenjuje u skladu sa dobrom poljoprivrednom praksom u zaštiti bilja u postojećim uslovima primene;

4) su njegova fizička i hemijska svojstva ispitana i da se smatraju prihvatljivim sa aspekta odgovarajuće primene i skladištenja.

Podnosilac zahteva za registraciju drugog proizvoda dostavlja dokaze da su ispunjeni uslovi iz stava 1. ovog člana.

Procena ispunjenosti uslova iz stava 1. ovog člana vrši se na osnovu zvanično priznatih testova i studija.

Odredbe ovog člana ne primenjuju se na druge proizvode koji sadrže samo osnovnu supstancu upisanu u Listu odobrenih supstanci, ali ne i koformulante.

Priznavanje registracije

Član 16

Proizvođač može podneti zahtev za registraciju sredstava za zaštitu bilja na osnovu registracije koja je izvršena u nekoj drugoj zemlji, odnosno da se testovi i ispitivanja koji su izvršeni u postupku registracije sredstava za zaštitu bilja u nekoj drugoj zemlji ne ponavljaju u Republici Srbiji (u daljem tekstu: priznavanje registracije).

Zahtev iz stava 1. ovog člana podnosi se Ministarstvu.

Ministar donosi rešenje o usvajanju zahteva iz stava 1. ovog člana ako:

1) je aktivna supstanca, odnosno osnovna supstanca koju sredstva za zaštitu bilja sadrže upisana u Listu odobrenih supstanci;

2) su sredstva za zaštitu bilja registrovana u skladu sa jedinstvenim načelima;

3) se, pri predloženoj primeni sredstava za zaštitu bilja, utvrdi da postoji uporedivost uslova bitnih za primenu sredstava za zaštitu bilja u zemlji u kojoj su registrovana sa uslovima u Republici Srbiji, u smislu poljoprivredne proizvodnje, zdravstvenog stanja bilja i životne sredine, uključujući i klimatske uslove.

U postupku priznavanja registracije Ministarstvo može:

1) uz saglasnost proizvođača utvrditi izmenu predložene primene sredstava za zaštitu bilja, kako bi se izuzeli svi neuporedivi uslovi u poljoprivrednoj proizvodnji, zaštiti bilja ili životne sredine, uključujući i klimatske uslove u Republici Srbiji, ako su ispunjeni uslovi iz člana 15. stav 1. tačka 2) ovog zakona;

2) utvrditi ograničenja primene sredstava za zaštitu bilja zbog razlika u prehrambenim navikama stanovništva u Republici Srbiji, radi sprečavanja izloženosti potrošača ostacima sredstava za zaštitu bilja višim od dopuštenog dnevnog unosa;

3) utvrditi uslove za stavljanje u promet i primenu sredstava za zaštitu bilja i uslove u pogledu zaštite na radu prilikom primene sredstava za zaštitu bilja.

Ministar donosi rešenje o odbijanju zahteva iz stava 1. ovog člana ako nisu ispunjeni uslovi iz stava 3. ovog člana.

Rešenje iz st. 3. i 5. ovog člana je konačno i protiv njega se može pokrenuti upravni spor.

Ministar propisuje dokumentaciju koja se dostavlja u postupku priznavanja registracije sredstava za zaštitu bilja na osnovu registracije koja je izvršena u nekoj drugoj zemlji.

Sprečavanje ponavljanja ispitivanja na kičmenjacima

Član 17

Ako je aktivna supstanca, odnosno osnovna supstanca upisana u Listu odobrenih supstanci, proizvođač je dužan da, radi sprečavanja ponavljanja ispitivanja na kičmenjacima, pre podnošenja zahteva za registraciju sredstava za zaštitu bilja podnese Ministarstvu zahtev za dostavljanje podataka, i to:

1) da li su sredstva za zaštitu bilja koja će biti predmet zahteva za registraciju sredstava za zaštitu bilja registrovana u Republici Srbiji;

2) ime i adresu proizvođača sredstava za zaštitu bilja ako su istovetna sredstva za zaštitu bilja registrovana u Republici Srbiji.

Uz zahtev za dostavljanje podataka iz stava 1. ovog člana proizvođač dostavlja pismenu izjavu da namerava da registruje sredstva za zaštitu bilja i da su mu dostupni podaci iz čl. 12. i 13. ovog zakona.

Po prijemu zahteva za dostavljanje podataka iz stava 1. ovog člana i izjave iz stava 2. ovog člana Ministarstvo dostavlja proizvođaču koji namerava da registruje sredstva za zaštitu bilja podatke o imenu i adresi proizvođača registrovanih istovetnih sredstava za zaštitu bilja i istovremeno obaveštava proizvođača registrovanih istovetnih sredstava za zaštitu bilja o imenu i adresi proizvođača koji namerava da registruje sredstva za zaštitu bilja.

Proizvođač registrovanih istovetnih sredstava za zaštitu bilja i proizvođač koji namerava da registruje sredstva za zaštitu bilja dužni su da preduzmu odgovarajuće mere radi zajedničke upotrebe podataka i da Ministarstvo u pismenoj formi obaveste o načinu zajedničke upotrebe podataka.

Zaštita podataka

Član 18

U postupku registracije sredstava za zaštitu bilja Ministarstvo i ocenjivač ne mogu podatke iz dokumentacije iz čl. 12. i 13. ovog zakona iskoristiti u korist drugih proizvođača, i to podatke o:

1) aktivnoj supstanci, odnosno osnovnoj supstanci, osim ako je:

– proizvođač koji je prvi podneo zahtev za registraciju sredstava za zaštitu bilja dao pismenu saglasnost da proizvođač koji je kasnije podneo zahtev za registraciju sredstava za zaštitu bilja može da koristi tu dokumentaciju;

– proteklo najmanje deset godina od prvog upisivanja aktivne supstance u Listu odobrenih supstanci;

2) sredstvima za zaštitu bilja, osim ako je:

– proizvođač koji je prvi podneo zahtev za registraciju sredstava za zaštitu bilja dao pismenu saglasnost da proizvođač koji je kasnije podneo zahtev za registraciju sredstava za zaštitu bilja može da koristi tu dokumentaciju;

– ako je proteklo najmanje deset godina od registracije sredstava za zaštitu bilja.

Poverljivi podaci

Član 19

Ministarstvo sve podatke koje je proizvođač dostavio radi registracije sredstava za zaštitu bilja čuva kao poverljive.

Ako proizvođač utvrdi da podatke koje je dostavio radi registracije sredstava za zaštitu bilja, u celosti ili delimično, ne smatra poverljivim, dužan je da o tome obavesti Ministarstvo.

Podaci koji se ne smatraju poverljivim su:

1) naziv i sadržaj svih aktivnih supstanci, odnosno osnovnih supstanci u sredstvima za zaštitu bilja;

2) naziv sredstava za zaštitu bilja;

3) minimalni sadržaj aktivne supstance, odnosno osnovne supstance u tehničkom proizvodu;

4) maksimalni sadržaj nečistoća od toksikološkog i ekotoksikološkog značaja;

5) naziv ostalih supstanci koje su klasifikovane kao opasne;

6) fizičke i hemijske osobine aktivne supstance, odnosno osnovne supstance i sredstava za zaštitu bilja;

7) načine sprečavanja štetnog delovanja aktivne supstance, odnosno osnovne supstance i sredstava za zaštitu bilja;

8) rezime rezultata ispitivanja aktivne supstance, odnosno osnovne supstance i sredstava za zaštitu bilja;

9) preporučene postupke i sigurnosne mere za smanjenje rizika pri rukovanju, skladištenju, prevozu, požaru i drugim opasnostima;

10) metode za određivanje sadržaja aktivne supstance, odnosno osnovne supstance, nečistoća i drugih sastojaka u aktivnoj supstanci, odnosno osnovnoj supstanci i sredstvima za zaštitu bilja, kao i metode za određivanje ostataka sredstava za zaštitu bilja;

11) metode bezbednog odlaganja aktivne supstance, odnosno osnovne supstance, sredstava za zaštitu bilja i ambalaže;

12) postupke dekontaminacije u slučaju rasipanja ili isticanja sredstava za zaštitu bilja;

13) podatke o prvoj pomoći i lečenju.

2. Rešenje o registraciji sredstava za zaštitu bilja

Sadržina rešenja o registraciji sredstava za zaštitu bilja

Član 20

Rešenje o registraciji sredstava za zaštitu bilja (u daljem tekstu: rešenje o registraciji) donosi ministar na osnovu rezultata procene iz člana 14. ovog zakona.

Rešenje o registraciji glasi na sredstvo za zaštitu bilja i na proizvođača.

Rešenje o registraciji naročito sadrži:

1) poslovno ime i adresu proizvođača (nosioca dozvole) i zastupnika u Republici Srbiji;

2) trgovački naziv sredstva za zaštitu bilja i namenu;

3) podatke o aktivnoj supstanci, sinergistu i protektantu;

4) podatke o fizičkim i tehničkim osobinama sredstva za zaštitu bilja za dati tip formulacije;

5) podatke o primeni sredstva za zaštitu bilja, i to o:

(1) usevima i zasadima u kojima se koristi ili drugim namenama;

(2) vrstama štetnih organizama za čije se suzbijanje registruje;

(3) količinama ili koncentraciji za svaku konkretnu namenu;

(4) vremenu primene u odnosu na štetni organizam i bilju koje se tretira;

(5) načinu primene i količini vode po jedinici površine, količini semena, supstrata i sl.;

(6) maksimalnom broju tretiranja na istoj površini u toku godine;

6) podatke o karenci;

7) podatak o negativnom delovanju sredstva za zaštitu bilja;

8) klasifikaciju i obeležavanje;

9) simptome i znake trovanja, mere prve pomoći i lečenja;

10) veličinu pakovanja i materijal od koga je pakovanje izrađeno;

11) rok važenja rešenja.

Pored podataka iz stava 3. ovog člana, rešenje o registraciji može da sadrži i:

1) podatak o mogućnosti tretiranja iz vazduhoplova;

2) dodatne napomene – ograničenja ili upozorenja;

3) podatke o radnoj karenci;

4) ograničenje vezano za promet i primenu sredstva za zaštitu bilja u cilju zaštite zdravlja ljudi i životinja i životne sredine;

5) podatke o mešanju sa drugim sredstvima za zaštitu bilja.

Rok za donošenje rešenja o registraciji računa se od dana završetka procene iz člana 14. ovog zakona.

Rešenje o registraciji je konačno i protiv njega se može pokrenuti upravni spor.

Ministarstvo utvrđuje spisak registrovanih sredstava za zaštitu bilja i objavljuje ga na internet stranici Ministarstva.

Ministarstvo vodi Listu odobrenih supstanci, koja se objavljuje u „Službenom glasniku Republike Srbije“ najmanje jednom godišnje.

Ministar bliže propisuje sadržinu i način vođenja Liste odobrenih supstanci.

Primena sredstava za zaštitu bilja za male useve i manje značajne namene

Član 21

Državni organi, naučnoistraživačke organizacije u oblasti poljoprivrede i šumarstva, korisnici ili njihova udruženja i proizvođači mogu podneti Ministarstvu zahtev za primenu registrovanih sredstava za zaštitu bilja za namene koje nisu navedene u rešenju o registraciji.

Zahtev iz stava 1. ovog člana može se podneti za male useve i manje značajne namene.

Uz zahtev iz stava 1. ovog člana dostavljaju se podaci, odnosno dokumentacija kojom se obrazlaže zahtev za primenu sredstava za zaštitu bilja za male useve i manje značajne namene.

Primena sredstava za zaštitu bilja za male useve i manje značajne namene može se odobriti ako je izvršena procena sredstava za zaštitu bilja i ako su ispunjeni uslovi iz člana 15. stav 1. tač. 1) i 2) ovog zakona.

Primenu sredstava za zaštitu bilja za male useve i manje značajne namene odobrava ministar rešenjem.

Rešenje iz stava 5. ovog člana je konačno i protiv njega se može pokrenuti upravni spor.

Lica iz stava 1. ovog člana dužna su da korisnike obaveste o primeni sredstava za zaštitu bilja za male useve i manje značajne namene na dodatnom uputstvu za primenu, koje odobrava Ministarstvo.

Ministar utvrđuje listu malih useva i manje značajnih namena.

Rok važenja i produženje roka važenja registracije

Član 22

Rešenje o registraciji izdaje se na rok od najviše deset godina i može se produžiti rešenjem ministra.

Zahtev za produženje roka važenja registracije proizvođač podnosi Ministarstvu najkasnije 12 meseci pre isteka roka na koji je izdato.

Rok važenja registracije može se produžiti ako se utvrdi da registrovana sredstva za zaštitu bilja ispunjavaju uslove za registraciju iz čl. 15-15v ovog zakona.

Rok na koji je rešenje o registraciji izdato može se produžiti i ako je u postupku produženja roka važenja registracije, odnosno preispitivanja rešenja o registraciji potrebno pribaviti dodatnu dokumentaciju i izvršiti ponovnu procenu.

Rešenje o produženju roka važenja registracije je konačno i protiv njega se može pokrenuti upravni spor.

Ukidanje rešenja o registraciji, zabrane i ograničenja

Član 23

Ministar donosi rešenje o ukidanju rešenja o registraciji i zabrani ili ograničenju prometa i primene registrovanih sredstava za zaštitu bilja, ako:

1) utvrdi da su sredstva za zaštitu bilja prestala da ispunjavaju bilo koji od uslova za registraciju sredstava za zaštitu bilja iz čl. 15-15v ovog zakona;

2) utvrdi da su podaci na osnovu kojih je doneto rešenje o registraciji netačni ili da dovode u zabludu;

3) proizvođač u određenom roku ne otkloni nedostatke koji su utvrđeni u toku vršenja kontrole sredstava za zaštitu bilja, a ti nedostaci mogu da dovedu do promene karakteristika sredstava za zaštitu bilja u odnosu na karakteristike koje su utvrđene u rešenju o registraciji;

4) istekne rok na koji je rešenje o registraciji izdato, a proizvođač nije podneo zahtev za produženje roka važenja registracije u roku iz člana 22. stav 2. ovog zakona;

5) proizvođač registrovanih sredstava za zaštitu bilja podnese zahtev za ukidanje rešenja o registraciji.

Rešenjem iz stava 1. ovog člana utvrđuje se rok u kome se sredstva za zaštitu bilja mogu nalaziti u prometu radi prodaje i primene postojećih zaliha, s tim što taj rok ne može biti duži od 18 meseci od dana donošenja rešenja.

Proizvođači, uvoznici i distributeri dužni su da preduzmu potrebne mere za povlačenje iz prometa zaliha sredstava za zaštitu bilja u roku koji je utvrđen rešenjem iz stava 1. ovog člana.

Rešenje iz stava 1. ovog člana je konačno i protiv njega se može pokrenuti upravni spor.

Ministar propisuje način postupanja sa zalihama sredstava za zaštitu bilja.

Preispitivanje rešenja o registraciji

Član 23a

Ministarstvo može po službenoj dužnosti pokrenuti postupak preispitivanja rešenja o registraciji (u daljem tekstu: postupak preispitivanja) ako postoji sumnja da sredstvo za zaštitu bilja ne ispunjava uslove za registraciju iz čl. 15-15v ovog zakona, a naročito ako postoji sumnja da sudbina i ponašanje sredstva za zaštitu bilja u životnoj sredini predstavljaju ozbiljan rizik za kontaminaciju voda.

U slučaju iz stava 1. ovog člana Ministarstvo o pokretanju postupka obaveštava proizvođača i određuje mu rok za izjašnjenje i dostavljanje dodatnih podataka.

Rešenje o registraciji ukida se rešenjem ministra ako se u postupku preispitivanja utvrdi da:

1) sredstvo za zaštitu bilja ne ispunjava uslove iz člana 23. stav 1. tač. 1) i 2) ovog zakona;

2) je proizvođač koji ima sedište u Republici Srbiji brisan iz Registra privrednih subjekata.

Rešenjem o ukidanju rešenja o registraciji iz stava 3. ovog člana može se zabraniti promet i primena sredstva za zaštitu bilja odnosno utvrditi rok u kome se mogu nalaziti u prometu, u skladu sa članom 23. stav 2. ovog zakona.

Proizvođač, uvoznik i distributer je dužan da preduzme potrebne mere za povlačenje iz prometa zaliha sredstava za zaštitu bilja, u skladu sa članom 23. stav 3. ovog zakona.

Rešenje o registraciji menja se, odnosno dopunjuje rešenjem ministra u postupku preispitivanja, u slučaju da se, na osnovu novih naučnih i tehničkih saznanja, utvrdi da su se način i količina primene sredstava za zaštitu bilja izmenili.

U slučaju iz stava 6. ovog člana, proizvođač je dužan da izmeni deklaraciju i uputstvo za primenu sredstva za zaštitu bilja.

Količine sredstava za zaštitu bilja koje su stavljene u promet pre donošenja rešenja o izmeni, odnosno dopuni rešenja o registraciji, mogu se nalaziti u prometu do isteka roka upotrebe označenog na deklaraciji i uputstvu za primenu.

Rešenje iz st. 3. i 6. ovog člana je konačno u upravnom postupku i protiv njega se može pokrenuti upravni spor.

Izmena, odnosno dopuna rešenja o registraciji na zahtev proizvođača

Član 24

Rešenje o registraciji može se rešenjem ministra izmeniti, odnosno dopuniti na zahtev proizvođača.

Ako proizvođač registrovanog sredstva za zaštitu bilja podnese zahtev za izmenu rešenja o registraciji, i to u pogledu: izmene sadržaja aktivne supstance ili drugih materija koje utiču na izmenu fizičkih, hemijskih i tehničkih osobina, kao i izvora aktivne supstance, područja ili načina primene sredstva, ili drugih uslova propisanih u rešenju o registraciji, rešenje o registraciji se može izmeniti, odnosno dopuniti, pod uslovom da se na osnovu procene iz člana 14. ovog zakona utvrdi da sredstvo za zaštitu bilja i dalje ispunjava uslove iz čl. 15-15v ovog zakona.

Izuzetno od stava 2. ovog člana, za izmenu rešenja o registraciji zbog manjih promena, koje nemaju uticaja na zdravlje ljudi i životinja i životnu sredinu, kao što su izmena trgovačkog naziva sredstva za zaštitu bilja, proizvođača ili zastupnika, kao i promena sastava koji se u skladu sa međunarodnim standardima smatra manjom izmenom bez promene sadržaja aktivne supstance, odnosno osnovne supstance, nije potrebna ponovna procena sredstva za zaštitu bilja.

Proizvođač može u zahtevu za izmenu, odnosno dopunu rešenja o registraciji tražiti da se registrovano sredstvo za zaštitu bilja stavlja u promet i pod drugim trgovačkim nazivom sa istim poljem primene, ili za deo registrovanog polja primene.

U slučaju iz st. 2. i 3. ovog člana, proizvođač je dužan da izmeni deklaraciju i uputstvo za primenu sredstva za zaštitu bilja.

Proizvođač je dužan da izmeni deklaraciju i uputstvo za primenu sredstva za zaštitu bilja i o tome odmah obavesti Ministarstvo, kao i u slučaju izmena u klasifikaciji i obeležavanju sredstava za zaštitu bilja u skladu sa propisima kojima se uređuju hemikalije, u kom slučaju se ne vrši izmena, odnosno dopuna rešenja o registraciji.

Količine sredstava za zaštitu bilja koje su stavljene u promet pre donošenja rešenja o izmeni, odnosno dopuni rešenja o registraciji mogu se nalaziti u prometu do isteka roka upotrebe označenog na deklaraciji i uputstvu za primenu.

Rešenje iz stava 1. ovog člana je konačno u upravnom postupku i protiv njega se može pokrenuti upravni spor.

Ministar propisuje dokumentaciju koja se podnosi uz zahtev za izmenu, odnosno dopunu rešenja o registraciji.

Privremena registracija

Član 25

Preparat, odnosno pomoćna sredstva za zaštitu bilja, koja sadrže novu aktivnu supstancu registrovaće se na osnovu rešenja o privremenoj registraciji preparata, odnosno pomoćnih sredstava za zaštitu bilja, koje donosi ministar, ako su ispunjeni uslovi iz člana 15. stav 1. tač. 2) do 7) ovog zakona.

Rešenje o privremenoj registraciji preparata, odnosno pomoćnih sredstava za zaštitu bilja izdaje se na rok od najviše tri godine.

U rešenju o privremenoj registraciji utvrđuju se maksimalno dozvoljene količine ostataka sredstava za zaštitu bilja u poljoprivrednim proizvodima, pri čemu se uzima u obzir predložena primena preparata, odnosno pomoćnih sredstava za zaštitu bilja.

Ako preparat, odnosno pomoćna sredstva za zaštitu bilja koji sadrže novu aktivnu supstancu prestanu da ispunjavaju uslove iz člana 15. stav 1. tač. 2) do 7) ovog zakona ministar donosi rešenje o ukidanju rešenja o privremenoj registraciji preparata, odnosno pomoćnih sredstava za zaštitu bilja.

Rešenje o privremenoj registraciji preparata, odnosno pomoćnih sredstava za zaštitu bilja može se ukinuti i na obrazložen zahtev nosioca registracije preparata, odnosno pomoćnih sredstava za zaštitu bilja.

Rešenjem iz st. 4. i 5. ovog člana utvrđuje se rok u kome se preparat, odnosno pomoćna sredstva za zaštitu bilja koji sadrže novu aktivnu supstancu mogu nalaziti u prometu radi prodaje i primene postojećih zaliha, s tim što taj rok ne može biti duži od 18 meseci od dana donošenja rešenja.

Proizvođači, uvoznici i distributeri dužni su da preduzmu potrebne mere za povlačenje iz prometa zaliha preparata, odnosno pomoćnih sredstava za zaštitu bilja u roku koji je utvrđen rešenjem iz st. 4. i 5. ovog člana.

Rešenje iz st. 1, 4. i 5. ovog člana je konačno i protiv njega se može pokrenuti upravni spor.

Ministar propisuje način postupanja sa zalihama preparata, odnosno pomoćnih sredstava za zaštitu bilja.

3. Ispitivanje neregistrovanih sredstava za zaštitu bilja i aktivne supstance, odnosno osnovne supstance i primena neregistrovanih sredstava za zaštitu bilja

Istraživanje i razvoj

Član 26

Eksperimenti ili testovi koji uključuju ispuštanje u životnu sredinu sredstva za zaštitu bilja koje nije registrovano, mogu se vršiti samo na osnovu dozvole za istraživanje i razvoj koja se izdaje rešenjem ministra.

Odredba stava 1. ovog člana primenjuje se i na registrovana sredstva za zaštitu bilja za koja je potrebno izvršiti ispitivanja u istraživačke ili razvojne svrhe, koja se izvode u životnoj sredini za namene koje nisu navedene u rešenju o registraciji tog sredstva za zaštitu bilja.

Zahtev za izdavanje rešenja o dozvoli za istraživanje i razvoj može da podnese naučnoistraživačka organizacija u oblasti sredstava za zaštitu bilja, kao i lice iz člana 10. ovog zakona.

Uz zahtev za izdavanje rešenja o dozvoli za istraživanje i razvoj podnosi se dokumentacija koja sadrži podatke koji omogućavaju procenu mogućih uticaja na zdravlje ljudi i životinja i na životnu sredinu.

U slučaju da sredstvo za zaštitu bilja nije registrovano, rešenjem o dozvoli za istraživanje i razvoj dozvoljava se i uvoz uzorka sredstva za zaštitu bilja koje nije registrovano.

Rešenjem o dozvoli za istraživanje i razvoj mogu se odrediti ograničenja količina primene sredstva za zaštitu bilja i površine koje će se tretirati, kao i mere za sprečavanje štetnih uticaja na zdravlje ljudi i životinja i na životnu sredinu, uključujući i meru zabrane korišćenja i prometa tretiranog bilja ili biljnih proizvoda u slučaju da maksimalne dozvoljene količine ostataka sredstava za zaštitu bilja nisu utvrđene.

Rešenje ministra iz stava 1. ovog člana je konačno u upravnom postupku i protiv njega se može pokrenuti upravni spor.

Ministar bliže propisuje dokumentaciju koja se podnosi uz zahtev za izdavanje rešenja o dozvoli za istraživanje i razvoj.

Primena neregistrovanih sredstava za zaštitu bilja u hitnim slučajevima

Član 27

U slučaju nepredvidivih opasnosti koje mogu prouzrokovati štetni organizmi, a koje nije moguće suzbiti ili ograničiti na odgovarajući način primenom registrovanih sredstava za zaštitu bilja i drugim merama ili usled nestašica registrovanih sredstava za zaštitu bilja na tržištu, ministar rešenjem može odobriti ograničenu i kontrolisanu primenu neregistrovanih sredstava za zaštitu bilja.

Rešenje iz stava 1. ovog člana donosi se po službenoj dužnosti ili na zahtev stranke na period od 120 dana.

Stranka iz stava 2. ovog člana dužna je da uz zahtev za primenu neregistrovanih sredstava za zaštitu bilja Ministarstvu dostavi podatke, odnosno dokumentaciju na osnovu koje se može utvrditi da su sredstva za zaštitu bilja registrovana u nekoj drugoj zemlji za suzbijanje štetnih organizama iz stava 1. ovog člana.

Rešenje iz stava 1. ovog člana je konačno i protiv njega se može pokrenuti upravni spor.

Ministar propisuje obrazac zahteva za primenu neregistrovanih sredstava za zaštitu bilja.

4. Kontrola sredstava za zaštitu bilja posle registracije

Postregistraciona kontrola

Član 28

Registrovana sredstva za zaštitu bilja podležu kontroli (u daljem tekstu: postregistraciona kontrola), koja obuhvata:

1) ispitivanje hemijskih i fizičkih osobina uzoraka registrovanih sredstava za zaštitu bilja uzetih od proizvođača, distributera, uvoznika, odnosno korisnika;

2) ispitivanje ostataka sredstava za zaštitu bilja u bilju, odnosno na bilju, biljnim proizvodima, propisanim objektima, hrani biljnog porekla, hrani za životinje i životnoj sredini, a naročito u podzemnim i površinskim vodama, vodi za navodnjavanje i zemljištu.

Program postregistracione kontrole

Član 29

Ministar donosi Godišnji program postregistracione kontrole.

Godišnji program postregistracione kontrole sadrži: plan uzimanja uzoraka; vrstu i broj uzoraka; način uzimanja i ispitivanja uzoraka; objekte iz kojih se uzima uzorak; dinamiku uzimanja uzoraka; mere koje se preduzimaju kada se utvrdi da hemijske i fizičke osobine sredstava za zaštitu bilja nisu u saglasnosti sa izdatim rešenjem o registraciji, odnosno kada se utvrdi da su ostaci sredstava za zaštitu bilja veći od propisanih maksimalno dozvoljenih količina.

Sredstva za sprovođenje Godišnjeg programa postregistracione kontrole obezbeđuju se u budžetu Republike Srbije.

Obaveštavanje o mogućim štetnim posledicama

Član 30

Proizvođač, distributer i uvoznik je dužan da bez odlaganja obavesti Ministarstvo i korisnike o mogućim štetnim posledicama sredstava za zaštitu bilja, odnosno ostataka sredstava za zaštitu bilja, na zdravlje ljudi i životinja, površinske i podzemne vode ili životnu sredinu, kao i o novim saznanjima o mogućim ograničenjima plodoreda.

Obaveza obaveštavanja iz stava 1. ovog člana odnosi se i na korisnike koji prilikom primene utvrde da sredstva za zaštitu bilja štetno utiču na zdravlje ljudi ili životinja ili površinske i podzemne vode ili životnu sredinu.

IV Promet sredstava za zaštitu bilja

Uslovi za promet

Član 31

Registrovana sredstva za zaštitu bilja mogu se stavljati u promet ako su upakovana u ambalažu bezbednu po zdravlje ljudi i životnu sredinu.

Ambalaža sredstava za zaštitu bilja mora imati deklaraciju i uputstvo za primenu sa podacima koji su sadržani u rešenju o registraciji, na srpskom jeziku, jasno, nedvosmisleno i čitljivo, tako da se ne mogu izbrisati ili odstraniti.

U deklaraciji i uputstvu za primenu sredstava za zaštitu bilja moraju biti navedene i specifične oznake rizika i upozorenja za čoveka i životnu sredinu.

Promet sredstava za zaštitu bilja može vršiti distributer koji je registrovan u Registar privrednih subjekata u skladu sa zakonom kojim se uređuje registracija privrednih subjekata i ako je upisan u Registar distributera i uvoznika sredstava za zaštitu bilja (u daljem tekstu: Registar distributera i uvoznika), koji vodi Ministarstvo.

Ministar bliže propisuje sadržinu deklaracije i uputstva za primenu sredstava za zaštitu bilja, kao i specifične zahteve i oznake rizika i upozorenja za čoveka i životnu sredinu i način rukovanja ispražnjenom ambalažom od sredstava za zaštitu bilja.

Upis u Registar distributera i uvoznika

Član 32

Upis u Registar distributera i uvoznika vrši se na osnovu zahteva koji distributer odnosno uvoznik podnosi Ministarstvu.

Distributer odnosno uvoznik se upisuje u Registar distributera i uvoznika, ako ispunjava uslove u pogledu objekata, opreme i stručne osposobljenosti kadrova.

Ministar donosi rešenje o upisu u Registar distributera i uvoznika.

Rešenje iz stava 3. ovog člana je konačno i protiv njega se može pokrenuti upravni spor.

Ministar propisuje obrazac i sadržinu zahteva za upis u Registar distributera i uvoznika i bliže uslove u pogledu objekata, opreme i stručne osposobljenosti kadrova iz stava 2. ovog člana.

Registar distributera i uvoznika

Član 33

Registar distributera i uvoznika naročito sadrži:

1) redni broj upisa u Registar distributera i uvoznika;

2) broj iz Registra privrednih subjekata;

3) naziv, sedište i šifru delatnosti;

4) poreski identifikacioni broj;

5) objekte i prodajna mesta.

Registar distributera i uvoznika se vodi u elektronskoj formi i može se povezivati sa drugim registrima i bazama podataka koje vodi Ministarstvo.

Podaci iz Registra distributera i uvoznika su javni.

Distributer je dužan da svaku promenu podataka koji su upisani u Registar distributera i uvoznika prijavi Ministarstvu u roku od 30 dana od dana nastale promene.

Sredstva za zaštitu bilja se mogu prodavati samo u objektima i prodajnim mestima upisanim u Registar distributera i uvoznika.

Ministar bliže propisuje sadržinu Registra distributera i uvoznika.

Brisanje iz Registra distributera i uvoznika

Član 34

Distributer odnosno uvoznik se briše iz Registra distributera i uvoznika, ako:

1) prestane da ispunjava uslove iz člana 31. stav 4. i člana 32. stav 2. ovog zakona;

2) u roku iz člana 33. stav 4. ovog zakona ne prijavi promenu podataka;

3) podnese zahtev za brisanje iz Registra distributera i uvoznika.

Brisanje iz Registra distributera i uvoznika vrši se na osnovu rešenja koje donosi ministar.

Rešenje iz stava 2. ovog člana je konačno i protiv njega se može pokrenuti upravni spor.

Promet naročito opasnih sredstava za zaštitu bilja

Član 35

Registrovana sredstva za zaštitu bilja koja su klasifikovana u određenu klasu opasnosti (u daljem tekstu: naročito opasna sredstva za zaštitu bilja), nisu namenjena za opštu upotrebu i nije dozvoljeno stavljati ih u promet bez rešenja o odobrenju prometa, koje donosi ministar.

Rešenje iz stava 1. ovog člana može se izdati distributeru koji je upisan u Registar distributera i uvoznika i koji ispunjava uslove u pogledu objekata, opreme, stručne spreme i stručne osposobljenosti kadrova.

Rešenje iz stava 1. ovog člana je konačno i protiv njega se može pokrenuti upravni spor.

Ministar bliže propisuje uslove u pogledu objekata, opreme i stručne spreme kadrova iz stava 2. ovog člana.

Ministar, uz saglasnost ministra nadležnog za poslove životne sredine, propisuje program stručnog osposobljavanja kadrova iz stava 2. ovog člana.

Transport i skladištenje sredstava za zaštitu bilja

Član 36

Transport i skladištenje sredstava za zaštitu bilja mora se vršiti na način kojim se ne ugrožava život i zdravlje ljudi i životinja i životna sredina i u uslovima koji obezbeđuju održavanje nepromenjenih fizičkih i hemijskih osobina i pogodnosti za primenu sredstava za zaštitu bilja.

Zabranjena je prodaja, skladištenje ili transport sredstava za zaštitu bilja u istom prostoru sa hranom ili hranom za životinje.

Lice koje vrši skladištenje sredstava za zaštitu bilja mora biti stručno osposobljeno za obavljanje tih poslova.

Ministar, uz saglasnost ministra nadležnog za poslove životne sredine, propisuje program stručnog osposobljavanja lica koja vrše skladištenje sredstava za zaštitu bilja.

Sredstva za zaštitu bilja kojima je istekao rok upotrebe

Član 37

Zabranjeno je stavljati u promet sredstva za zaštitu bilja kojima je istekao rok upotrebe.

Sredstva za zaštitu bilja kojima je istekao rok upotrebe mogu se primenjivati samo ako se na osnovu odgovarajućih ispitivanja uzorka utvrdi da su hemijske i fizičke karakteristike uzorka identične sa uslovima utvrđenim u rešenju o registraciji.

Ministar rešenjem odobrava primenu sredstava za zaštitu bilja kojima je istekao rok upotrebe.

Rešenje iz stava 3. je konačno i protiv njega se može pokrenuti upravni spor.

Oglašavanje sredstava za zaštitu bilja

Član 38

Registrovana sredstva za zaštitu bilja mogu se oglašavati i izlagati u skladu sa namenom određenom u rešenju o registraciji.

Ministar, uz saglasnost ministra nadležnog za poslove trgovine, propisuje način oglašavanja i izlaganja registrovanih sredstava za zaštitu bilja.

V Uvoz sredstava za zaštitu bilja, aktivne supstance, odnosno osnovne supstance

Uslovi za uvoz sredstava za zaštitu bilja, aktivne supstance, odnosno osnovne supstance

Član 39

U Republiku Srbiju mogu se uvoziti registrovana sredstva za zaštitu bilja.

U Republiku Srbiju može se uvoziti aktivna supstanca, odnosno osnovna supstanca koja je upisana u Listu odobrenih supstanci i koja se koristi za proizvodnju registrovanih sredstava za zaštitu bilja.

Uvoz registrovanih sredstava za zaštitu bilja može vršiti pravno lice, odnosno preduzetnik koji je registrovan u Registar privrednih subjekata u skladu sa zakonom kojim se uređuje registracija privrednih subjekata i ako je upisan u Registar distributera i uvoznika.

Uvoz aktivne supstance, odnosno osnovne supstance koja je upisana u Listu odobrenih supstanci i koja se koristi za proizvodnju registrovanih sredstava za zaštitu bilja može vršiti proizvođač koji ima sedište u Republici Srbiji.

Odredbe ovog člana ne primenjuju se na uvoz sredstava za zaštitu bilja i aktivne supstance, odnosno osnovne supstance iz člana 4. stav 2. ovog zakona.

Granični prelazi

Član 40

Uvoz i tranzit sredstava za zaštitu bilja i aktivne supstance, odnosno osnovne supstance (u daljem tekstu: pošiljka) može se vršiti preko graničnih prelaza na kojima postoji organizovana fitosanitarna inspekcija i koji ispunjavaju higijensko-tehničke i radne uslove.

Izuzetno od stava 1. ovog člana uvoz pošiljki može se vršiti i preko graničnih prelaza na kojima nije organizovana fitosanitarna inspekcija, a koji se za tu namenu rešenjem ministra privremeno otvaraju.

Ako pošiljka pristigne na granični prelaz koji nije određen za vršenje fitosanitarnog pregleda, carinski organ uputiće pošiljku na najbliži granični prelaz na kome je organizovana fitosanitarna inspekcija.

Ministar određuje granične prelaze iz stava 2. ovog člana.

Ministar bliže propisuje higijensko-tehničke i radne uslove koje moraju da ispunjavaju granični prelazi iz st. 1. i 2. ovog člana.

Pregled i uzorkovanje pošiljke pri uvozu

Član 41

Pošiljke pri uvozu podležu:

1) pregledu koji obuhvata: identifikaciju pošiljke, pregled dokumentacije, ambalaže, prevoznog sredstva i pošiljke;

2) uzorkovanju.

Uvoznik ili carinski agent dužan je da:

1) fitosanitarnom inspektoru najavi prispeće pošiljke;

2) u propisanom roku podnese zahtev za pregled pošiljke;

3) obezbedi potrebne uslove za obavljanje pregleda pošiljke;

4) sprovede naložene mere od strane fitosanitarnog inspektora.

Carinski organ ne može preduzimati radnje predviđene pravilima odgovarajućeg carinskog postupka, osim za pošiljke u tranzitu, dok fitosanitarni inspektor ne obavi pregled i uzorkovanje pošiljke.

Za pošiljke u tranzitu sa pretovarom na teritoriji Republike Srbije, carinski agent dužan je da fitosanitarnom inspektoru najavi prispeće pošiljke, radi njenog evidentiranja.

Ministar bliže propisuje uslove i način vršenja pregleda i uzorkovanja pošiljke, način dostavljanja uzoraka i broj i veličinu uzorka radi ispitivanja, način najavljivanja prispeća pošiljke, obrazac i sadržinu zahteva za pregled pošiljke i uslove koje uvoznik mora da obezbedi radi obavljanja fitosanitarnog pregleda.

Pregled pošiljki u odredišnoj carinarnici

Član 42

Ako na graničnom prelazu nije moguće izvršiti pregled, odnosno uzorkovanje pošiljke u skladu sa ovim zakonom, pregled pošiljke, odnosno uzorkovanje može se obaviti u određenim mestima unutar Republike Srbije u odredišnoj carinarnici.

U slučaju iz stava 1. ovog člana, fitosanitarni inspektor donosi rešenje o prevozu na osnovu kojeg pošiljku propušta do odredišne carinarnice, gde se ta pošiljka nalazi pod carinskim nadzorom do završetka pregleda, uzorkovanja i odobrenja, odnosno zabrane njenog uvoza.

Zabranjeno je svako premeštanje, otvaranje, deljenje ili uzorkovanje pošiljke iz stava 2. ovog člana.

Odobrenje i zabrana uvoza

Član 43

Uzorke uzete iz pošiljke fitosanitarni inspektor dostavlja Pravnom licu koje obavlja poslove od javnog interesa radi ispitivanja hemijskih i fizičkih osobina.

Ako su rezultati pregleda, odnosno laboratorijskih ispitivanja u skladu sa propisanim uslovima, fitosanitarni inspektor rešenjem odobrava uvoz pošiljke.

Ako rezultati pregleda, odnosno laboratorijskih ispitivanja, nisu u skladu sa propisanim uslovima, fitosanitarni inspektor rešenjem zabranjuje uvoz pošiljke i naređuje njeno vraćanje ili privremeno oduzimanje.

Protiv rešenja iz st. 2. i 3. ovog člana može se izjaviti žalba ministru u roku od osam dana od dana dostavljanja rešenja.

Žalba ne odlaže izvršenje rešenja.

Rešenje ministra po žalbi je konačno i protiv njega se može pokrenuti upravni spor.

Sa privremeno oduzetom pošiljkom postupa se u skladu sa propisima kojima se uređuju uslovi u obavljanju prometa robe, vršenju usluga u prometu robe i inspekcijskom nadzoru.

VI Primena sredstava za zaštitu bilja

Uslovi za primenu sredstava za zaštitu bilja

Član 44

Sredstva za zaštitu bilja moraju se primenjivati:

1) u skladu sa rešenjem o registraciji, odnosno u skladu sa rešenjem iz člana 21. ovog zakona ili rešenjem iz člana 26. ovog zakona ili rešenjem iz člana 27. ovog zakona;

2) u skladu sa deklaracijom i uputstvom za primenu;

3) u skladu sa načelima dobre poljoprivredne prakse ili integralnog upravljanja štetnim organizmima;

4) u skladu sa namenom sredstava za zaštitu bilja i sa ciljem suzbijanja;

5) na način kojim se ne ugrožava zdravlje ljudi i životinja i nepotrebno povećava njihovo izlaganje sredstvima za zaštitu bilja;

6) na način kojim se ne ugrožava životna sredina.

Podaci iz stava 1. tač. 1) i 2) ovog člana moraju biti dostupni korisniku.

Ministar propisuje elemente integralnog upravljanja štetnim organizmima.

Zabrana primene sredstava za zaštitu bilja

Član 45

Zabranjena je primena sredstava za zaštitu bilja, i to:

1) na način koji bi prouzrokovao zagađenje objekata i prostorija koje koriste ljudi ili koje služe za gajenje i držanje životinja;

2) na način koji bi prouzrokovao zagađenje voda, odnosno suprotno odredbama zakona kojim se uređuju vode, izuzev sredstava za zaštitu bilja koja su registrovana za primenu u vodenoj sredini;

3) na način koji bi prouzrokovao zagađenje površina koje se graniče sa tretiranim površinama;

4) za suzbijanje neciljanih organizama, narušavanje njihovog staništa, odnosno sprečavanje njihovog širenja u smislu mera zaštite bilja;

5) u vodozaštitnim zonama za izvorišta voda i vodosnabdevanje stanovništva;

6) iz vazduhoplova koja su toksična za pčele;

7) u vreme cvetanja bilja koja su toksična za pčele;

8) u zaštićenim područjima;

9) koja sadrže aktivnu supstancu, odnosno osnovnu supstancu koja nije upisana u Listu odobrenih supstanci, kao i protektante, odnosno sinergiste koji nisu upisani u Listu odobrenih protektanata i sinergista, kao i koformulante koji su upisani u Listu neprihvatljivih koformulanata, osim u slučaju ako je primena odobrena u skladu sa čl. 26. i 27. ovog zakona.

Izuzetno od stava 1. tač. 4) i 7) ovog člana sredstva za zaštitu bilja mogu se primenjivati jedino u slučaju suzbijanja karantinskih ili regulisanih nekarantinskih štetnih organizama ili drugih štetnih organizama, a na osnovu saglasnosti Ministarstva u slučaju iz stava 1. tačka 4) ovog člana, odnosno ministarstva nadležnog za životnu sredinu u slučaju iz stava 1. tačka 7) ovog člana.

U slučaju primene sredstava za zaštitu bilja u zaštićenim područjima, posle pribavljanja saglasnosti ministarstva nadležnog za životnu sredinu iz stava 2. ovog člana lica koja vrše primenu sredstava za zaštitu bilja moraju obavestiti upravljače zaštićenih prirodnih područja o predstojećoj primeni sredstava za zaštitu bilja najkasnije 48 sati pre primene.

Izuzetno od stava 1. tačka 6) ovog člana sredstva za zaštitu bilja mogu se primenjivati jedino u slučaju suzbijanja štetnih organizama sa propisanih lista ili tretiranja bilja, biljnih proizvoda i propisanih objekata sa propisanih lista, pod uslovima iz člana 49. ovog zakona.

Obaveze korisnika

Član 46

Korisnik je dužan da primenu sredstava za zaštitu bilja i sve aktivnosti u vezi sa primenom sredstava za zaštitu bilja, kao što su rukovanje, skladištenje, transport i odlaganje, sprovodi pod uslovima i na način kojim se ne ugrožava život i zdravlje ljudi i životinja i životna sredina.

Korisnik je dužan da:

1) obavesti vlasnike parcela koje se graniče sa parcelom koju namerava da tretira sredstvima za zaštitu bilja najmanje 24 sata pre početka primene;

2) primenjuje sredstva za zaštitu bilja u skladu sa čl. 44. i 45. ovog zakona.

Pravno lice, preduzetnik, odnosno fizičko lice koje koristi sredstva za zaštitu bilja u okviru svojih profesionalnih aktivnosti, kao i u slučaju stavljanja svojih poljoprivrednih proizvoda na tržište, smatra se profesionalnim korisnikom.

Korisnik koji koristi sredstva za zaštitu bilja na malim površinama (okućnice, bašte, vrtovi i sl.) na bilju ili proizvodima od bilja koje proizvodi za sopstvene potrebe, ne smatra se profesionalnim korisnikom.

Profesionalni korisnik, pored obaveza iz stava 2. ovog člana, dužan je i da:

1) redovno vrši podešavanje i tehničku proveru uređaja za primenu;

2) koristi uređaje za primenu koji su periodično pregledani u skladu sa ovim zakonom.

Ako se berba, odnosno žetva mora obaviti pre isteka karence, profesionalni korisnik je dužan da bilje, odnosno biljne proizvode, čiju berbu odnosno žetvu obavi pre isteka karence, skladišti odvojeno od drugog bilja, odnosno biljnih proizvoda i ne može ih staviti u promet kao hranu ili hranu za životinje dok se ispitivanjem ne utvrdi da je nivo ostataka sredstava za zaštitu bilja u skladu sa propisom kojim se uređuju maksimalno dozvoljene količine ostataka sredstava za zaštitu bilja u hrani i hrani za životinje.

U slučaju iz stava 6. ovog člana, profesionalni korisnik je dužan da vodi evidenciju o žetvi, odnosno berbi koje obavlja pre isteka karence.

Sredstvo za zaštitu bilja namenjeno profesionalnom korisniku može da kupuje i primenjuje fizičko lice koje ima sertifikat profesionalnog korisnika izdat u skladu sa ovim zakonom, kao i pravno lice, odnosno preduzetnik, koji ima zaposleno lice koje ima sertifikat profesionalnog korisnika.

Sertifikat profesionalnog korisnika izdaje Ministarstvo.

Sertifikat profesionalnog korisnika se izdaje licu koje je obučeno za bezbednu primenu, rukovanje, skladištenje, transport i odlaganje sredstava za zaštitu bilja.

Sertifikat profesionalnog korisnika se izdaje na period od pet godina i može se produžiti profesionalnom korisniku koji je nakon izdavanja sertifikata pohađao obuku po propisanom programu.

Ministar bliže propisuje program, način sprovođenja obuke i način provere znanja radi izdavanja sertifikata profesionalnog korisnika, kao i obrazac tog sertifikata.

Ministar bliže propisuje uslove i način primene sredstava za zaštitu bilja, kojima se ne ugrožavaju život i zdravlje ljudi i životinja i životna sredina, kao i uslove i način rukovanja, skladištenja, transporta i odlaganja sredstava za zaštitu bilja.

Sertifikat profesionalnog korisnika izrađuje i štampa Narodna banka Srbije – Zavod za izradu novčanica i kovanog novca.

Primena naročito opasnih sredstava za zaštitu bilja

Član 47

Registrovana sredstva za zaštitu bilja koja su klasifikovana kao naročito opasna nisu namenjena za opštu upotrebu i ne smeju ih primenjivati lica koja nemaju rešenje o odobrenju primene, koje donosi ministar.

Rešenje iz stava 1. ovog člana može se izdati pravnom licu, odnosno preduzetniku koji ispunjava uslove u pogledu objekata, opreme, stručne spreme i stručne osposobljenosti kadrova.

Primena registrovanih sredstava za zaštitu bilja iz stava 1. ovog člana mora se prijaviti Ministarstvu i organu jedinice lokalne samouprave najkasnije 48 sati pre primene, osim u slučaju iznenadne pojave štetnih organizama, kada se prijava primene može obaviti i neposredno pre primene.

Prijava primene registrovanih sredstava za zaštitu bilja iz stava 1. ovog člana sadrži podatke o:

1) lokaciji na kojoj će sredstva za zaštitu bilja biti primenjena;

2) nazivu sredstava za zaštitu bilja;

3) količini i koncentraciji primene sredstava za zaštitu bilja koja će biti primenjena;

4) načinu primene sredstava za zaštitu bilja;

5) datumu i vremenu primene sredstava za zaštitu bilja;

6) očekivanom vremenu trajanja primene sredstava za zaštitu bilja;

7) nazivu i adresi pravnog lica, odnosno preduzetnika koji će vršiti primenu sredstava za zaštitu bilja, sa podacima o imenu i prezimenu i adresi zaposlenih koji će neposredno vršiti primenu sredstava za zaštitu bilja.

Rešenje iz stava 1. ovog člana je konačno i protiv njega se može pokrenuti upravni spor.

Ministar bliže propisuje uslove u pogledu objekata, opreme i stručne spreme iz stava 2. ovog člana.

Ministar, uz saglasnost ministra nadležnog za poslove životne sredine, propisuje program stručnog osposobljavanja kadrova iz stava 2. ovog člana.

Primena sredstava za zaštitu bilja iz vazduhoplova

Član 48

Primena sredstava za zaštitu bilja iz vazduhoplova dozvoljena je samo za ona sredstva za zaštitu bilja za koja je u postupku registracije procenjeno da se mogu primenjivati iz vazduhoplova i za koje je takav način primene dozvoljen rešenjem o registraciji.

Primena sredstava za zaštitu bilja iz vazduhoplova mora se prijaviti organu jedinice lokalne samouprave od strane lica koje vrši primenu tih sredstava, najkasnije 48 sati pre početka primene.

Organ jedinice lokalne samouprave dužan je da o prijavi primene sredstava za zaštitu bilja iz stava 2. ovog člana obavesti odgajivače pčela ili njihova udruženja, korisnike lovišta, upravljače, odnosno vlasnike, korisnike i zakupce zemljišta u zaštićenim prirodnim područjima i lica koja su registrovana za proizvodnju i uzgoj ribe, oplođene ikre i riblje mlađi, kao i celokupno stanovništvo koje živi na teritoriji na kojoj će se vršiti primena sredstava za zaštitu bilja iz vazduhoplova. Obaveštenje mora da sadrži tačnu lokaciju gde će biti tretman, vreme tretmana, kao i uputstvo kako se treba ponašati u tom slučaju.

Zaštita pčela, vodenih organizama i drugih neciljanih organizama

Član 49

Sredstva za zaštitu bilja koja su toksična za pčele mogu se primenjivati ako:

1) su lica koja vrše primenu sredstava za zaštitu bilja 48 sati pre primene obavestila odgajivače pčela, njihova udruženja i organe jedinice lokalne samouprave o predstojećoj primeni sredstava za zaštitu bilja, sa navođenjem načina primene, radi preduzimanja odgovarajućih mera zaštite;

2) se pčelinja društva nalaze na rastojanju od najmanje pet kilometara od mesta tretiranja, kako bi ta pčelinja društva mogla biti premeštena u zonu bezbednu za pčele.

Odgajivači pčela, njihova udruženja i organi jedinice lokalne samouprave dužni su da po prijemu obaveštenja iz stava 1. tačka 1) ovog člana preduzmu odgovarajuće mere zaštite, u skladu sa lokalnim uslovima, na lokacijama na kojima se nalaze pčelinja društva i pasišta koja pčele posećuju i u kojima pčele masovno lete i da podatke o preduzetim merama dostave licima koja vrše primenu sredstava za zaštitu bilja koja su otrovna za pčele na njihov zahtev.

Sredstva za zaštitu bilja koja su klasifikovana u klasu opasnosti „opasnost po vodenu životnu sredinu“ i obeležena u skladu sa propisima kojima se uređuje klasifikacija, pakovanje i obeležavanje hemikalija, mogu se primenjivati samo na udaljenosti od vodenih površina koja je propisana zakonom kojim se uređuju vode, tako da se isključi mogućnost njihovog direktnog dospevanja ili premeštanja putem vetra ili kiše na vodene površine.

Ministar, uz saglasnost ministra nadležnog za poslove životne sredine, propisuje bliže uslove za zaštitu pčela, vodenih organizama i drugih neciljanih organizama prilikom primene sredstava za zaštitu bilja.

Uređaji za primenu

Član 50

Uređaji za primenu mogu se koristiti i stavljati u promet ako, u skladu sa predviđenom namenom, obezbeđuju sigurnu i efikasnu primenu i sigurnost za rukovaoce, radnu i životnu sredinu.

Periodični pregled

Član 51

Uređaji za primenu koji se koriste moraju da budu podvrgnuti periodičnim pregledima koji se obavljaju u propisanim vremenskim periodima.

Periodični pregled uređaja, u smislu ovog zakona, jeste provera tehničke ispravnosti i funkcionalnosti uređaja za primenu i pojedinih radnih delova tih uređaja, ocena funkcionisanja pojedinih radnih delova tih uređaja i uređaja za primenu u celini, kao i procena rizika po rukovaoca i radnu i životnu sredinu pri njihovoj upotrebi.

Periodični pregled uređaja za primenu vrši pravno lice koje ispunjava uslove u pogledu prostorija i opreme i angažovalo je lice sa dozvolom za obavljanje poslova periodičnog pregleda.

Dozvola za obavljanje poslova periodičnog pregleda iz stava 3. ovog člana izdaje se licu koje:

1) ima stečeno visoko obrazovanje na studijama drugog stepena (master akademske studije, master strukovne studije, specijalističke akademske studije), odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, iz oblasti poljoprivredne tehnike (mehanizacije) ili proizvodnog mašinstva;

2) ima najmanje tri godine radnog iskustva na poslovima iz oblasti uređaja za primenu;

3) je položilo stručni ispit za obavljanje poslova periodičnog pregleda.

Stručni ispit za obavljanje poslova periodičnog pregleda polaže se pred komisijom koju obrazuje ministar.

Ministarstvo organizuje i obavlja polaganje stručnog ispita iz stava 5. ovog člana.

Ministar rešenjem utvrđuje ispunjenost uslova iz stava 3. ovog člana.

Dozvola za obavljanje poslova periodičnog pregleda izdaje se rešenjem ministra.

Pravno lice koje obavlja poslove periodičnog pregleda dužno je da Ministarstvu prijavi svaku promenu uslova za obavljanje poslova periodičnog pregleda, u roku od 30 dana od dana nastale promene, osim podataka o kojima se vodi službena evidencija u skladu sa zakonom kojim se uređuje opšti upravni postupak.

Na zahtev lica iz stava 3. ovog člana, kao i ukoliko se utvrdi da ova lica više ne ispunjavaju uslove predviđene ovim zakonom i propisima donetim na osnovu njega, ministar donosi rešenje o ukidanju rešenja iz stava 7. ovog člana.

Rešenje ministra iz st. 7, 8. i 10. ovog člana je konačno u upravnom postupku i protiv njega se može pokrenuti upravni spor.

Pravno lice koje obavlja poslove iz stava 3. ovog člana po završenom periodičnom pregledu izdaje potvrdu o funkcionalnosti uređaja za primenu, obeležava uređaj za primenu oznakom i vodi evidenciju o periodičnim pregledima.

Pravno lice koje obavlja poslove iz stava 3. ovog člana dužno je da jednom godišnje Ministarstvu dostavlja podatke iz evidencije o periodičnim pregledima.

Ministar propisuje program stručnog ispita za obavljanje poslova periodičnog pregleda, način polaganja stručnog ispita, sastav i način rada ispitne komisije, sadržinu stručnog ispita, obrazac zapisnika o polaganju stručnih ispita i obrazac uverenja o položenom stručnom ispitu.

Ministar bliže propisuje način obavljanja periodičnog pregleda uređaja za primenu i vremenski period u kome se obavlja periodični pregled uređaja za primenu, način evidentiranja izvršenog periodičnog pregleda uređaja za primenu, obrazac potvrde o funkcionalnosti uređaja za primenu, način obeležavanja i obrazac oznake za obeležavanje uređaja za primenu, kao i uređaje za primenu koji su u upotrebi, za koje se periodični pregled ne obavlja.

Ministar bliže propisuje uslove u pogledu prostorija, odgovarajuće opreme i stručne osposobljenosti zaposlenih za obavljanje poslova periodičnog pregleda uređaja.

Obrazac oznake kojom se uređaji vidno obeležavaju izrađuje i štampa Narodna banka Srbije – Zavod za izradu novčanica i kovanog novca.

Ostaci sredstava za zaštitu bilja

Član 52

Ostaci sredstava za zaštitu bilja u hrani i hrani za životinje ne smeju biti prisutni u količinama većim od maksimalno dozvoljene količine ostataka.

Hrana i hrana za životinje u kojoj se utvrdi da su ostaci sredstava za zaštitu bilja veći od maksimalno dozvoljene količine ostataka mora se uništiti ili se na drugi način mora sprečiti upotreba te hrane za ishranu ljudi ili životinja.

Ministar, uz saglasnost ministra nadležnog za poslove zdravlja, propisuje maksimalno dozvoljene količine ostataka u hrani i hrani za životinje i hranu i hranu za životinje za koje se utvrđuju maksimalno dozvoljene količine ostataka.

Ministar propisuje metode uzorkovanja i ispitivanja hrane i hrane za životinje radi utvrđivanja ostataka sredstava za zaštitu bilja u hrani i hrani za životinje.

VII Usluge u oblasti sredstava za zaštitu bilja

Pružaoci usluga

Član 53

Usluge u oblasti sredstava za zaštitu bilja, u smislu ovog zakona, jesu:

1) savetodavne usluge, koje se odnose na davanje preporuka za suzbijanje štetnih organizama sredstvima za zaštitu bilja na bilju, biljnim proizvodima i propisanim objektima;

2) operativne usluge, koje se odnose na sprovođenje mera suzbijanja štetnih organizama sredstvima za zaštitu bilja.

Usluge u oblasti sredstava za zaštitu bilja može obavljati pravno lice, odnosno preduzetnik koji je registrovan u Registar privrednih subjekata u skladu sa zakonom kojim se uređuje registracija privrednih subjekata i ako je upisan u Registar pružalaca usluga u oblasti sredstava za zaštitu bilja (u daljem tekstu: Registar pružalaca usluga), koji vodi Ministarstvo.

Upis u Registar pružalaca usluga

Član 54

Upis u Registar pružalaca usluga vrši se na osnovu zahteva koji pružalac usluga podnosi Ministarstvu.

Pružalac usluga upisuje se u Registar pružalaca usluga, ako ispunjava uslove u pogledu objekata, opreme i stručne osposobljenosti kadrova i ako ima najmanje jednog zaposlenog diplomiranog inženjera zaštite bilja, odnosno diplomiranog inženjera master-a sa dozvolom za pružanje usluga u oblasti sredstava za zaštitu bilja.

Ministar rešenjem utvrđuje ispunjenost uslova iz stava 2. ovog člana.

Ministar donosi rešenje o upisu u Registar pružalaca usluga.

Rešenje iz st. 3. i 4. ovog člana je konačno i protiv njega se može pokrenuti upravni spor.

Ministar bliže propisuje uslove u pogledu objekata i opreme iz stava 2. ovog člana, kao i program stručnog osposobljavanja kadrova iz stava 2. ovog člana i obrazac i sadržinu zahteva za upis u Registar pružalaca usluga.

Registar pružalaca usluga

Član 55

Registar pružalaca usluga naročito sadrži:

1) redni broj upisa u Registar pružalaca usluga;

2) broj iz Registra privrednih subjekata;

3) naziv, sedište i šifru delatnosti;

4) poreski identifikacioni broj.

Registar pružalaca usluga vodi se u elektronskoj formi i može se povezivati sa drugim registrima i bazama podataka koje vodi Ministarstvo.

Podaci iz Registra pružalaca usluga su javni.

Pružalac usluga je dužan da svaku promenu podataka koji su upisani u Registar pružalaca usluga prijavi Ministarstvu u roku od 30 dana od dana nastale promene.

Ministar bliže propisuje sadržinu Registra pružalaca usluga.

Brisanje iz Registra pružalaca usluga

Član 56

Pružalac usluga briše se iz Registra pružalaca usluga, ako:

1) prestane da ispunjava uslove iz člana 53. stav 2. i člana 54. stav 2. ovog zakona;

2) ne prijavi promenu podataka u roku iz člana 55. stav 4. ovog zakona;

3) podnese zahtev za brisanje iz Registra pružalaca usluga.

Brisanje iz Registra pružalaca usluga vrši se na osnovu rešenja koje donosi ministar.

Rešenje iz stava 2. ovog člana je konačno i protiv njega se može pokrenuti upravni spor.

Dozvola za pružanje usluga u oblasti sredstava za zaštitu bilja

Član 57

Ministar rešenjem izdaje dozvolu za pružanje usluga u oblasti sredstava za zaštitu bilja na rok od tri godine.

Dozvola za pružanje usluga u oblasti sredstava za zaštitu bilja izdaje se licu koje je diplomirani inženjer zaštite bilja, odnosno diplomirani inženjer master, koje se najmanje tri godine bavi poslovima iz oblasti sredstava za zaštitu bilja i koje je položilo stručni ispit iz oblasti sredstava za zaštitu bilja (u daljem tekstu: imalac dozvole).

Stručni ispit iz oblasti sredstava za zaštitu bilja polaže se pred ispitnom komisijom koju obrazuje ministar.

Rešenje iz stava 1. ovog člana je konačno i protiv njega se može pokrenuti upravni spor.

Ministar propisuje program i način polaganja stručnog ispita iz oblasti sredstava za zaštitu bilja, obrazac zahteva za polaganje stručnog ispita iz oblasti sredstava za zaštitu bilja, obrazac zapisnika o polaganju stručnog ispita iz oblasti sredstava za zaštitu bilja i obrazac uverenja o položenom stručnom ispitu iz oblasti sredstava za zaštitu bilja.

Obnavljanje dozvole za pružanje usluga

Član 58

Dozvola za pružanje usluga u oblasti sredstava za zaštitu bilja može se rešenjem ministra obnoviti na zahtev imaoca dozvole, najkasnije 90 dana pre isteka roka važenja te dozvole.

Dozvola za pružanje usluga u oblasti sredstava za zaštitu bilja može se obnoviti na osnovu:

1) provere stručnog znanja imaoca dozvole za pružanje usluga u oblasti sredstava za zaštitu bilja;

2) provere rada imaoca dozvole za pružanje usluga u oblasti sredstava za zaštitu bilja za period za koji je dozvola izdata.

Rešenje iz stava 1. ovog člana je konačno i protiv njega se može pokrenuti upravni spor.

Ministar bliže propisuje način i postupak provere stručnog znanja i provere rada imaoca dozvole za pružanje usluga u oblasti sredstava za zaštitu bilja.

Oduzimanje dozvole za pružanje usluga

Član 59

Dozvola za pružanje usluga u oblasti sredstava za zaštitu bilja rešenjem ministra se oduzima, i to:

1) na zahtev imaoca dozvole;

2) ako je imalac dozvole kažnjen za prekršaj propisan ovim zakonom.

Rešenje iz stava 1. ovog člana je konačno i protiv njega se može pokrenuti upravni spor.

Evidenicija o dozvolama za pružanje usluga

Član 60

Ministarstvo vodi evidenciju o izdatim, obnovljenim i oduzetim dozvolama za pružanje usluga u oblasti sredstava za zaštitu bilja.

Ministar propisuje način vođenja evidencije iz stava 1. ovog člana.

VIII Stručni savet za sredstva za zaštitu bilja

Osnivanje

Član 61

Radi razmatranja stručnih pitanja, davanja stručnih mišljenja i učešća u realizaciji projektnih zadataka u oblasti sredstava za zaštitu bilja, ministar, u skladu sa propisima kojima se uređuje državna uprava, rešenjem osniva posebnu radnu grupu – Stručni savet za sredstva za zaštitu bilja (u daljem tekstu: Stručni savet).

Članovi Stručnog saveta ne smeju biti u sukobu interesa sa proizvođačem, Direkcijom za nacionalne referentne laboratorije i Pravnim licem koje obavlja poslove od javnog interesa.

Članovi Stručnog saveta moraju potpisati izjavu o nepostojanju sukoba interesa.

Poslovi Stručnog saveta

Član 62

Stručni savet razmatra stručna pitanja, daje stručna mišljenja i učestvuje u realizaciji projektnih zadataka u vezi sa:

1) postupkom registracije sredstava za zaštitu bilja;

2) ispitivanjem sredstava za zaštitu bilja;

3) primenom sredstava za zaštitu bilja;

4) planovima i posebnim programima u oblasti sredstava za zaštitu bilja;

5) davanjem preporuka za stručno osposobljavanje kadrova;

6) davanjem preporuka za izradu propisa u oblasti sredstava za zaštitu bilja;

7) obavljanjem drugih neophodnih zadataka u vezi sa sredstvima za zaštitu bilja.

IX Stručno usavršavanje

Usavršavanje

Član 63

Lica zaposlena u Ministarstvu koja obavljaju poslove iz oblasti sredstava za zaštitu bilja, kao i lica zaposlena u Direkciji za nacionalne referentne laboratorije i Pravnom licu koje obavlja poslove od javnog interesa podležu propisanoj proveri znanja u okviru programa koje donosi Ministarstvo.

X Evidencija, prikupljanje i razmena podataka

Vođenje evidencija i izveštavanje

Član 64

Proizvođač koji ima sedište u Republici Srbiji, distributer, korisnik i pružalac usluga dužni su da vode evidenciju o sredstvima za zaštitu bilja.

Proizvođač koji ima sedište u Republici Srbiji vodi evidenciju o količini:

1) proizvedenih, uskladištenih i sredstava za zaštitu bilja stavljenih u promet po svakoj seriji proizvodnje;

2) nabavljenih aktivnih supstanci, odnosno osnovnih supstanci;

3) sredstava za zaštitu bilja, aktivnih supstanci, odnosno osnovnih supstanci povučenih iz prometa.

Distributer vodi evidenciju o količini nabavljenih i prodatih sredstava za zaštitu bilja i sredstava za zaštitu bilja povučenih iz prometa.

Korisnik vodi evidenciju o svakom tretitiranju bilja, biljnih proizvoda i propisanih objekata.

Pružalac usluga vodi evidenciju o izvršenim uslugama.

Podaci iz evidencije iz st. 2, 3. i 5. ovog člana dostavljaju se Ministarstvu dva puta godišnje za tekuću godinu, i to do 31. marta i do 30. septembra tekuće godine.

Podaci iz evidencije iz stava 4. ovog člana dostavljaju se Ministarstvu do 31. marta tekuće godine za prethodnu kalendarsku godinu.

Evidencija iz st. 2, 3, 4. i 5. ovog člana čuva se najmanje pet godina.

Ministar propisuje obrazac, sadržinu i način vođenja evidencije iz st. 2, 3, 4. i 5. ovog člana.

Prikupljanje i saopštavanje podataka

Član 65

Radi analize i praćenja prometa i primene sredstava za zaštitu bilja i efikasnijeg nadzora nad prometom i primenom sredstava za zaštitu bilja Ministarstvo prikuplja podatke o sredstvima za zaštitu bilja, ostacima sredstava za zaštitu bilja i uređajima za primenu, koji su potrebni za izradu i održavanje baza podataka i vođenje evidencija.

Baze podataka iz stava 1. ovog člana moraju biti povezane sa Registrom poljoprivrednih gazdinstava koji vodi Ministarstvo.

Informacioni sistem

Član 66

Ministarstvo uspostavlja i održava informacione sisteme u oblasti sredstava za zaštitu bilja.

Direkcija za nacionalne referentne laboratorije, Pravno lice koje obavlja poslove od javnog interesa, proizvođač koji ima sedište u Republici Srbiji, distributer, korisnik i pružalac usluga dužni su da evidencije koje vode dostavljaju Ministarstvu, radi usklađivanja i povezivanja sa informacionim sistemom Ministarstva.

Ministarstvo će obezbediti usklađivanje i povezivanje informacionog sistema u oblasti sredstava za zaštitu bilja sa drugim domaćim i međunarodnim informacionim sistemima u oblasti sredstava za zaštitu bilja.

Formiranje i održavanje informacionog sistema u oblasti sredstava za zaštitu bilja finansira se iz budžeta Republike Srbije.

Razmena podataka

Član 67

Ministarstvo pribavlja, koristi i razmenjuje podatke iz baza podataka i evidencija koje vode organi državne uprave, organi jedinica lokalne samouprave, ustanove, proizvođači i distributeri, kao i druga ovlašćena lica, u skladu sa propisima kojima se uređuje pravo na pristup informacijama od javnog značaja i zaštitu podataka, a naročito podatke koji se odnose na oblast opasnih supstanci i zagađivače životne sredine i ekološki značajne regione.

Lični podaci iz baza podataka i evidencija iz stava 1. ovog člana, mogu se tražiti i saopštiti samo od strane nadležnih organa, u skladu sa zakonom kojim se uređuje zaštita ličnih podataka.

Ministarstvo može saopštavati podatke iz baza podataka i registara koje vode drugi organi državne uprave ili organi jedinica lokalne samouprave, ukoliko je takva vrsta podataka neophodna za izvršavanje aktivnosti Ministarstva propisanih ovim zakonom.

Ministarstvo može saopštavati podatke iz baza podataka i registara koje vode javne ustanove odgovorne za akutna trovanja i druge efekte sredstava za zaštitu bilja i Pravna lica koja obavljaju poslove od javnog interesa, ako je takva vrsta podataka potrebna za izvršavanje aktivnosti Ministarstva.

Međunarodna razmena informacija

Član 68

Ministarstvo vrši međunarodnu razmenu informacija, koja naročito obuhvata informacije o:

1) registrovanim sredstvima za zaštitu bilja;

2) aktivnim supstancama, odnosno osnovnim supstancama;

3) prestanku važenja rešenja o registraciji;

4) zabranama i ograničenjima prometa i primene sredstava za zaštitu bilja;

5) spisku graničnih prelaza preko kojih se može obavljati uvoz;

6) sistematskom praćenju ostataka sredstava za zaštitu bilja;

7) pošiljkama koje su usled neusaglašenosti sa odredbama ovog zakona zabranjene za uvoz na zahtev međunarodnih tela i organizacija;

8) ostalim podacima koji se odnose na sredstva za zaštitu bilja, aktivne supstance, odnosno osnovne supstance.

Pri razmeni informacija iz stava 1. ovog člana moraju se poštovati sporazumi koji su obavezujući za Republiku Srbiju i pravila zemalja članica Evropske unije, Kodeks Organizacije za hranu i poljoprivredu Ujedinjenih nacija (FAO), pravila Evropske mediteranske i regionalne organizacije za zaštitu bilja (EPPO), Svetske trgovinske organizacije (STO), kao i drugih relevantnih regionalnih i međunarodnih institucija i organizacija.

XI Sredstva za sprovođenje zakona

Član 69

Sredstva za obavljanje poslova od javnog interesa obezbeđuju se u budžetu Republike Srbije.

Član 70

Pravno lice i preduzetnik plaća taksu za:

1) pregled i uzorkovanje u postupku kontrole proizvodnje, uvoza, unutrašnjeg prometa i primene sredstava za zaštitu bilja;

2) pregled, uzorkovanje, ispitivanje, superanalizu uzoraka i potvrdno ispitivanje uzoraka uzetih u postupku kontrole bilja, biljnih proizvoda, propisanih objekata, zemljišta, vode za navodnjavanje, hrane i hrane za životinje na ostatke sredstava za zaštitu bilja;

3) proveru ispunjenosti uslova radi izdavanja sertifikata o postupanju u skladu sa smernicama dobre eksperimentalne prakse;

4) procenu sredstva za zaštitu bilja radi registracije, produženja važenja registracije i ukidanja, izmene, odnosno dopune rešenja o registraciji;

5) priznavanje registracije;

6) proveru podataka radi sprečavanja ponavljanja ispitivanja na kičmenjacima;

7) procenu radi primene sredstava za zaštitu bilja za male useve i manje značajne namene;

8) preispitivanje sredstava za zaštitu bilja;

9) procenu preparata, odnosno pomoćnog sredstva za zaštitu bilja radi izdavanja privremene registracije;

10) procenu sredstva za zaštitu bilja radi izdavanja rešenja o dozvoli za istraživanje i razvoj;

11) procenu podataka radi izdavanja rešenja o odobrenju ograničene i kontrolisane primene neregistrovanog sredstva za zaštitu bilja ili registrovanog sredstva za zaštitu bilja za primene koje nisu navedene u rešenju o registraciji;

12) proveru ispunjenosti uslova za upis u registre koji se vode u skladu sa ovim zakonom;

13) proveru ispunjenosti uslova za izdavanje rešenja o odobrenju prometa naročito opasnih sredstava za zaštitu bilja;

14) proveru ispunjenosti uslova za izdavanje rešenja o odobrenju primene naročito opasnih sredstava za zaštitu bilja;

15) pregled i uzorkovanje sredstava za zaštitu bilja kojima je istekao rok upotrebe radi izdavanja rešenja o odobrenju njihove primene;

16) proveru ispunjenosti uslova za obavljanje poslova periodičnog pregleda uređaja za primenu;

17) procenu sredstva za zaštitu bilja u postupku preispitivanja registracije sredstva za zaštitu bilja.

Fizičko lice plaća taksu iz stava 1. tač. 1), 2) i 15) ovog člana, kao i taksu za:

1) obuku i polaganje stručnih ispita koji se sprovode u skladu sa ovim zakonom;

2) obuku i proveru znanja radi izdavanja sertifikata profesionalnog korisnika.

Sredstva ostvarena od taksi iz st. 1. i 2. ovog člana prihod su budžeta Republike Srbije.

Član 71

Troškove upravnog postupka snosi podnosilac zahteva, i to za:

1) izdavanje rešenja o registraciji;

2) ukidanje rešenja o registraciji, na njegov zahtev;

3) izmenu, odnosno dopunu rešenja o registraciji zbog manjih promena u formulaciji sredstava za zaštitu bilja;

4) izdavanje rešenja o odobrenju ispitivanja neregistrovanih sredstava za zaštitu bilja ili aktivne supstance, odnosno osnovne supstance koje nisu upisane u Listu odobrenih supstanci u istraživačke ili razvojne svrhe;

5) izdavanje rešenja o odobrenju primene neregistrovanih sredstava za zaštitu bilja u hitnim slučajevima;

6) zahtev za pregled pošiljke pri uvozu;

7) upis u Registar distributera i uvoznika;

8) upis u Registar pružalaca usluga;

9) brisanje iz Registra distributera i uvoznika, na njegov zahtev;

10) brisanje iz Registra pružalaca usluga, na njegov zahtev;

11) dostavu podataka.

Sredstva iz stava 1. ovog člana podnosilac zahteva uplaćuje na odgovarajući račun za uplatu javnih prihoda budžeta Republike Srbije.

Visina troškova utvrđuje se u skladu sa propisima o naknadi troškova u upravnom postupku.

XII Nadzor

Inspekcijski nadzor

Član 72

Inspekcijski nadzor nad primenom odredaba ovog zakona i propisa donetih na osnovu njega vrši Ministarstvo preko fitosanitarnih inspektora.

Poslove fitosanitarnog inspektora u oblasti sredstva za zaštitu bilja može da obavlja lice koje je steklo visoko obrazovanje iz naučne oblasti biotehničke nauke – odsek zaštita bilja ili odsek ratarski ili odsek voćarsko-vinogradarski ili odsek opšti ili agroekonomski odsek na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, master strukovnim studijama, specijalističkim akademskim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, kao i koje ima radno iskustvo u struci od najmanje tri godine i položen državni stručni ispit.

Nadzor nad radom pravnih lica i preduzetnika ovlašćenih za vršenje poslova u skladu sa ovim zakonom vrši Ministarstvo, u skladu sa zakonom kojim se uređuje državna uprava.

Legitimacija, znak i službeno odelo

Član 73

U obavljanju poslova inspekcijskog nadzora fitosanitarni inspektor mora imati službenu legitimaciju i službeno odelo, a fitosanitarni inspektor na granici i poseban znak.

Ministar bliže propisuje obrazac i sadržinu službene legitimacije, izgled službenog odela i oblik znaka iz stava 1. ovog člana, kao i način vođenja evidencije o izdatim legitimacijama.

Prava i dužnosti fitosanitarnog inspektora

Član 74

U vršenju poslova inspekcijskog nadzora, fitosanitarni inspektor ima pravo i dužnost da:

1) proverava da li su sredstva za zaštitu bilja koja su stavljena u promet na teritoriji Republike Srbije registrovana u skladu sa ovim zakonom, odnosno da li je aktivna supstanca, odnosno osnovna supstanca upisana u Listu odobrenih supstanci u skladu sa ovim zakonom;

2) proverava da li su sredstva za zaštitu bilja koja nisu registrovana u Republici Srbiji, odnosno da li je aktivna supstanca, odnosno osnovna supstanca koja nije upisana u Listu odobrenih supstanci, a proizvode se i skladište u Republici Srbiji, odnosno čiji se uvoz i transport vrši preko teritorije Republike Srbije, namenjeni za stavljanje u promet u zemlji u koju se izvoze;

3) proverava ispunjavanje ugovornih obaveza iz člana 8. ovog zakona;

4) proverava da li pravno lice, odnosno preduzetnik ispunjava uslove u pogledu objekta, opreme, operativnih procedura koje sprovodi, smernica dobre eksperimentalne prakse koje primenjuje i broja, stručne spreme i stručne osposobljenosti kadrova, radi izdavanja sertifikata o postupanju u skladu sa smernicama dobre eksperimentalne prakse (član 9. stav 2);

5) proverava da li su sredstva za zaštitu bilja stavljena u promet i da li se primenjuju u skladu sa rešenjem iz člana 21. stav 5. ovog zakona;

6) proverava da li su korisnici obavešteni o primeni sredstava za zaštitu bilja za male useve i manje značajne namene na propisan način;

7) proverava da li se sredstva za zaštitu bilja nalaze u prometu posle propisanog roka iz člana 23. stav 2. ovog zakona;

8) proverava da li se preparat i pomoćna sredstva za zaštitu bilja koji sadrže novu aktivnu supstancu nalaze u prometu posle propisanog roka iz člana 25. stav 6. ovog zakona;

9) proverava da li proizvođač, uvoznik i distributer preduzima sve potrebne mere za povlačenje sredstava za zaštitu bilja iz prometa u roku koji je utvrđen rešenjem iz člana 23. stav 1. i člana 25. st. 4. i 5. ovog zakona;

10) proverava da li je proizvođač izmenio deklaraciju i uputstvo za primenu sredstva za zaštitu bilja u skladu sa članom 23a stav 7. i članom 24. stav 5. ovog zakona;

11) proverava da li se eksperimenti ili testovi koji uključuju ispuštanje u životnu sredinu neregistrovanih sredstava za zaštitu bilja, odnosno registrovanih sredstava za zaštitu bilja za primene koje nisu navedene u rešenju o registraciji, obavljaju na osnovu rešenja, odnosno u skladu sa rešenjem o dozvoli za istraživanje i razvoj;

12) proverava da li se neregistrovana sredstva za zaštitu bilja ili registrovana sredstva za zaštitu bilja za primene koje nisu navedene u rešenju o registraciji primenjuju u skladu sa rešenjem iz člana 27. stav 1. ovog zakona;

13) uzima uzorke sredstava za zaštitu bilja, bilja, biljnih proizvoda i propisanih objekata, bez naknade, kao i vode, zemljišta, pčela, vodenih organizama i drugih neciljanih organizama, radi ispitivanja;

14) proverava da li je proizvođač bez odlaganja obavestio Ministarstvo i korisnike o mogućim štetnim posledicama sredstava za zaštitu bilja, odnosno ostataka sredstava za zaštitu bilja, na zdravlje ljudi i životinja, površinske i podzemne vode ili životnu sredinu, kao i o novim saznanjima o mogućim ograničenjima plodoroda;

15) proverava da li su ispunjeni uslovi u pogledu ambalaže, deklarisanja i uputstva za primenu sredstava za zaštitu bilja iz člana 31. ovog zakona;

16) proverava da li distributer odnosno uvoznik ispunjava uslove za upis u Registar distributera i uvoznika iz člana 32. stav 2. ovog zakona, kao i da li je u slučaju promene podataka upisanih u Registar distributera i uvoznika o tome u propisanom roku obavestio Ministarstvo;

17) proverava da li je lice koje obavlja promet sredstava za zaštitu bilja upisano u Registar distributera i uvoznika;

18) proverava da li se prodaja sredstava za zaštitu bilja vrši u objektima i na prodajnim mestima koja su upisana u Registar distributera i uvoznika u skladu sa članom 33. stav 5. ovog zakona;

19) proverava da li distributer odnosno uvoznik koji je upisan u Registar distributera i uvoznika ispunjava uslove za dobijanje odobrenja za promet naročito opasnih sredstava za zaštitu bilja;

20) proverava da li se prodaja, skladištenje ili transport sredstava za zaštitu bilja vrši u skladu sa odredbama člana 36. ovog zakona;

21) proverava da li lice koje vrši skladištenje sredstava za zaštitu bilja ispunjava uslove iz člana 36. stav 3. ovog zakona;

22) proverava da li se sredstva za zaštitu bilja kojima je istekao rok upotrebe nalaze u prometu;

23) proverava da li se sredstva za zaštitu bilja kojima je istekao rok upotrebe primenjuju u skladu sa odredbama člana 37. stav 2. ovog zakona;

24) proverava da li se oglašavanje i izlaganje sredstava za zaštitu bilja vrši u skladu sa odredbama člana 38. ovog zakona;

25) proverava da li se uvoz vrši u skladu sa odredbama člana 39. ovog zakona;

26) proverava da li se uvoz i tranzit vrše na graničnim prelazima iz člana 40. ovog zakona;

27) vrši pregled i uzorkovanje pošiljaka u skladu sa odredbama čl. 41. i 42. ovog zakona;

28) proverava da li uvoznik, odnosno carinski agent izvršava obaveze iz člana 41. stav 2. ovog zakona;

29) proverava da li se sredstva za zaštitu bilja primenjuju u skladu sa odredbama čl. 44. i 45. ovog zakona, kao i da li korisnik izvršava obaveze iz člana 46. ovog zakona;

30) proverava da li pravno lice, odnosno preduzetnik ispunjava uslove za dobijanje odobrenja za primenu naročito opasnih sredstava za zaštitu bilja;

31) proverava da li se sredstva za zaštitu bilja primenjuju u skladu sa odredbama člana 47. stav 3. i čl. 48. i 49. ovog zakona;

32) proverava da li su uređaji za primenu koji se koriste podvrgnuti periodičnom pregledu u skladu sa odredbama člana 51. stav 1. ovog zakona;

33) proverava da li je Ministarstvo u slučaju promene uslova za obavljanje poslova periodičnog pregleda o tome obavešteno u propisanom roku;

34) proverava da li hrana i hrana za životinje sadrži ostatke sredstava za zaštitu bilja;

35) proverava da li je pružalac usluga upisan u Registar pružalaca usluga u skladu sa odredbama člana 54. ovog zakona;

36) proverava da li se evidencija i dostavljanje podataka iz evidencije obavlja u skladu sa odredbama člana 64. ovog zakona;

37) proverava da li se evidencija čuva u skladu sa ovim zakonom;

38) proverava da li su uplaćene takse za izvršene fitosanitarne preglede;

39) kontroliše izvršavanje mera po ovom zakonu.

Mere koje nalaže fitosanitarni inspektor

Član 75

U vršenju poslova iz člana 74. ovog zakona fitosanitarni inspektor može da:

1) naredi licima koja obavljaju poslove ispitivanja efikasnosti da u određenom roku usklade obavljanje delatnosti odnosno otklone nedostatke u pogledu propisanih uslova u skladu sa članom 9. ovog zakona;

2) zabrani primenu sredstava za zaštitu bilja za male useve i manje značajne namene koja se obavlja bez odobrenja ministra iz člana 21. stav 5. ovog zakona;

3) naredi licu kome je rešenjem ministra odobrena primena sredstava za zaštitu bilja za male useve i manje značajne namene da korisnike na dodatnom uputstvu za primenu obavesti o primeni sredstava za zaštitu bilja za male useve i manje značajne namene, u skladu sa članom 21. stav 7. ovog zakona;

4) naredi preduzimanje potrebnih mera za povlačenje iz prometa zaliha sredstava za zaštitu bilja, preparata, odnosno pomoćnih sredstava za zaštitu bilja (član 23. stav 3. i član 25. stav 7);

5) naredi proizvođaču da izmeni deklaraciju i uputstvo za primenu, ukoliko utvrdi da posle izmene, odnosno dopune rešenja o registraciji nije izvršio izmenu deklaracije i uputstva za primenu sredstva za zaštitu bilja u skladu članom 23a stav 7. i članom 24. stav 5. ovog zakona;

6) zabrani primenu neregistrovanih sredstava za zaštitu bilja, ukoliko utvrdi da se ne primenjuju u skladu sa rešenjem iz člana 27. stav 1. ovog zakona;

7) naredi proizvođaču da otkloni nedostatke, ukoliko utvrdi da ambalaža, deklaracija i uputstvo za primenu sredstava za zaštitu bilja ne ispunjavaju uslove iz člana 31. ovog zakona;

8) naredi distributeru i uvozniku da svaku promenu podataka koji su upisani u Registar distributera i uvoznika prijavi Ministarstvu, odnosno da promenu podataka prijavi u roku propisanom članom 33. stav 4. ovog zakona;

9) zabrani prodaju sredstava za zaštitu bilja u objektima i prodajnim mestima koja nisu upisana u Registar distributera i uvoznika, u skladu sa članom 33. stav 5. ovog zakona;

10) zabrani promet naročito opasnih sredstava za zaštitu bilja, ukoliko utvrdi da se promet obavlja bez odobrenja iz člana 35. ovog zakona;

11) naredi povlačenje iz prometa sredstava za zaštitu bilja, ukoliko je sredstvima za zaštitu bilja istekao rok upotrebe, u skladu sa članom 37. stav 1. ovog zakona;

12) zabrani primenu sredstava za zaštitu bilja kojima je istekao rok upotrebe, ukoliko utvrdi da se ne primenjuju u skladu sa odredbama člana 37. stav 2. ovog zakona;

13) zabrani oglašavanje i izlaganje sredstava za zaštitu bilja, ukoliko utvrdi da se oglašavanje i izlaganje ne vrši u skladu sa članom 38. ovog zakona;

14) zabrani primenu sredstva za zaštitu bilja, ako se sredstva za zaštitu bilja ne primenjuju u skladu sa odredbama čl. 44-49. ovog zakona;

15) zabrani stavljanje u promet i primenu sredstava za zaštitu bilja koja ne ispunjavaju uslove navedene u rešenju o registraciji;

16) naredi da se bilje, odnosno biljni proizvodi čija se berba, odnosno žetva obavi pre isteka karence, skladišti odvojeno od drugog bilja, odnosno biljnih proizvoda, odnosno da se takvo bilje, odnosno biljni proizvodi koji su stavljeni u promet kao hrana ili hrana za životinje pre nego što je ispitivanjem utvrđeno da je nivo ostataka sredstava za zaštitu bilja u skladu sa propisom kojim se uređuju maksimalno dozvoljene količine ostataka sredstava za zaštitu bilja u hrani i hrani za životinje, povuku iz prometa, u skladu sa članom 46. stav 6. ovog zakona;

17) naredi vođenje evidencije o žetvi, odnosno berbi koja se obavlja pre isteka karence, u skladu sa članom 46. stav 7. ovog zakona;

18) zabrani primenu sredstva za zaštitu bilja namenjenog profesionalnom korisniku licu koje ne ispunjava uslove iz člana 46. stav 5. ovog zakona;

19) privremeno zabrani korišćenje uređaja za primenu i naredi njihov periodični pregled, u skladu sa članom 51. stav 1. ovog zakona;

20) naredi licima koja obavljaju periodični pregled i pružaocima usluga da u određenom roku usklade obavljanje delatnosti odnosno otklone nedostatke u pogledu propisanih uslova, u skladu sa članom 51. stav 3. i članom 53. stav 2. ovog zakona;

21) naredi odgovarajuće mere ako se zvaničnim ispitivanjima utvrdi da su ostaci sredstava za zaštitu bilja u bilju ili na bilju, biljnim proizvodima i propisanim objektima iznad propisanih maksimalno dozvoljenih količina ostataka, u skladu sa članom 52. stav 1. ovog zakona;

22) privremeno zabrani stavljanje u promet i primenu sredstava za zaštitu bilja, odnosno njihovih serija za koje se posumnja da ne ispunjavaju uslove navedene u rešenju o registraciji, dok se ne završe ispitivanja;

23) naredi bezbedno odlaganje, odnosno uništavanje sredstava za zaštitu bilja koja ne ispunjavaju uslove za registraciju ili kojima je istekao rok upotrebe;

24) zabrani rad subjektima u oblasti sredstava za zaštitu bilja do ispunjenja uslova predviđenih ovim zakonom;

25) zabrani rad licima koja onemogućavaju vršenje inspekcijske kontrole ili ne dostave potrebne podatke, dokumentaciju kojom raspolažu ili na drugi način spreče inspekcijsku kontrolu, na period od tri meseca;

26) zabrani uvoz i naredi vraćanje pošiljke, ukoliko nisu ispunjeni uslovi propisani ovim zakonom i propisima donetim na osnovu njega;

27) podnese zahtev za pokretanje prekršajnog postupka, prijavu za privredni prestup i krivičnu prijavu zbog povrede odredaba ovog zakona i propisa donetih na osnovu njega;

28) naredi druge mere i preduzme druge radnje u skladu sa ovim zakonom.

Mere iz stava 1. ovog člana fitosanitarni inspektor utvrđuje rešenjem.

Fitosanitarni inspektor može rešenjem iz stava 2. ovog člana kojim se zabranjuje proizvodnja, primena i stavljanje u promet sredstava za zaštitu bilja odrediti da se ta sredstva čuvaju kod lica kod kojih su zatečena.

Rešenjem iz stava 2. ovog člana određuju se i uslovi za čuvanje sredstava za zaštitu bilja.

Obaveze lica nad kojima se obavlja inspekcijski nadzor

Član 76

Proizvođač, distributer, uvoznik, korisnik i pružalac usluga koji podležu inspekcijskom nadzoru, dužni su da isti omoguće, pruže podatke i obaveštenja i osiguraju uslove za nesmetan rad fitosanitarnog inspektora.

Lica iz stava 1. ovog člana dužna su da u određenom roku, na zahtev fitosanitarnog inspektora, dostave ili pripreme podatke i materijale koji su potrebni za obavljanje poslova inspekcijskog nadzora.

Rok iz stava 2. ovog člana mora biti primeren vrsti zahteva.

Nadležnost za rešavanje o žalbi

Član 77

Na rešenje fitosanitarnog inspektora može se izjaviti žalba ministru, u roku od osam dana od dana dostavljanja rešenja.

O žalbi ministar odlučuje u roku od 30 dana od dana dostavljanja žalbe.

Žalba ne odlaže izvršenje rešenja.

Rešenje ministra po žalbi iz stava 1. ovog člana je konačno i protiv njega se može pokrenuti upravni spor.

XIII Kaznene odredbe

Krivično delo

Član 78

Ko proizvede, stavi u promet ili primeni neregistrovano sredstvo za zaštitu bilja ili aktivnu supstancu, odnosno osnovnu supstancu koja nije upisana u Listu odobrenih supstanci, odnosno proizvede, stavi u promet ili primeni sredstvo za zaštitu bilja za koje postoji zabrana proizvodnje, stavljanja u promet ili primene i time prouzrokuje štetne posledice po zdravlje ljudi ili životnu sredinu, kazniće se zatvorom do jedne godine.

Ako je usled dela iz stava 1. ovog člana nastupila znatna šteta, učinilac će se kazniti zatvorom do tri godine.

Ako je delo iz stava 1. ovog člana učinjeno iz nehata, učinilac će se kazniti novčanom kaznom ili zatvorom do jedne godine.

Privredni prestup

Član 79

Novčanom kaznom od 700.000 do 3.000.000 dinara kazniće se za privredni prestup pravno lice, ako:

1) obavlja poslove referentne, odnosno službene laboratorije suprotno ugovoru iz člana 8. stav 6. ovog zakona;

2) obavlja poslove procene sredstava za zaštitu bilja, suprotno ugovoru iz člana 14a stav 7. ovog zakona;

3) iskoristi podatke suprotno od propisanih uslova iz čl. 18. i 19. ovog zakona;

4) stavlja u promet i primenjuje sredstvo za zaštitu bilja koje nije registrovano u skladu sa ovim zakonom, odnosno stavlja u promet i primenjuje sredstvo za zaštitu bilja suprotno rešenju o registraciji (čl. 16, 20. i 21);

5) stavlja u promet i primenjuje preparat, odnosno pomoćno sredstvo za zaštitu bilja na teritoriji Republike Srbije, koje nije registrovano u skladu sa članom 25. ovog zakona;

6) vrši ispitivanje neregistrovanog sredstva za zaštitu bilja bez rešenja o dozvoli za istraživanje i razvoj, odnosno suprotno tom rešenju (član 26);

7) u slučajevima predviđenim članom 27. ovog zakona primeni sredstvo za zaštitu bilja koje nije registrovano bez rešenja o odobrenju primene neregistrovanih sredstava za zaštitu bilja;

8) stavlja u promet sredstvo za zaštitu bilja kojem je istekao rok upotrebe suprotno članu 37. st. 1. i 3. ovog zakona;

9) primenjuje sredstvo za zaštitu bilja kojem je istekao rok upotrebe suprotno članu 37. stav 2. ovog zakona;

10) primenjuje sredstvo za zaštitu bilja suprotno članu 44. ovog zakona, odnosno protivno zabrani primene sredstava za zaštitu bilja iz člana 45. ovog zakona;

11) primenjuje sredstvo za zaštitu bilja a ne ispunjava uslove za primenu sredstava iz člana 46. stav 1. ovog zakona, odnosno prilikom primene sredstva za zaštitu bilja ne preduzme sve potrebne aktivnosti i mere iz člana 46. st. 2. i 5. ovog zakona;

12) bilje, odnosno biljne proizvode, čiju berbu odnosno žetvu obavi pre isteka karence ne skladišti odvojeno od drugog bilja, odnosno biljnih proizvoda, odnosno stavi u promet kao hranu ili hranu za životinje pre nego što se ispitivanjem utvrdi da je nivo ostataka sredstava za zaštitu bilja u skladu sa propisom kojim se uređuju maksimalno dozvoljene količine ostataka sredstava za zaštitu bilja u hrani i hrani za životinje (član 46. stav 6);

13) kupuje i primenjuje sredstvo za zaštitu bilja a ne ispunjava uslove za primenu iz člana 46. stav 8. ovog zakona;

14) primenjuje sredstvo za zaštitu bilja, a ne poseduje rešenje o odobrenju primene naročito opasnih sredstava za zaštitu bilja (član 47. stav 1);

15) primenjuje sredstvo za zaštitu bilja suprotno odredbama člana 48. st. 1. i 2. ovog zakona;

16) primenjuje sredstvo za zaštitu bilja toksično za pčele suprotno odredbi člana 49. stav 1. ovog zakona;

17) primenjuje sredstva za zaštitu bilja koja su klasifikovana u klasu opasnosti „opasnost po vodenu životnu sredinu“ i obeležena u skladu sa propisima kojima se uređuje klasifikacija, pakovanje i obeležavanje hemikalija, suprotno odredbi člana 49. stav 3. ovog zakona;

18) hrana i hrana za životinje koju stavlja u promet sadrži ostatke sredstava za zaštitu bilja iznad maksimalno dozvoljenih količina (član 52. stav 1);

19) pruža usluge, a nije upisan u Registar pružalaca usluga (član 53);

20) ne postupi po rešenju fitosanitarnog inspektora, u skladu sa ovim zakonom (član 75).

Za privredni prestup iz stava 1. ovog člana novčanom kaznom od 70.000 do 200.000 dinara kazniće se i odgovorno lice u pravnom licu.

Za radnje iz stava 1. ovog člana pored novčane kazne, može se izreći i zaštitna mera zabrane pravnom licu da se bavi određenom privrednom delatnošću, odnosno zaštitna mera zabrane odgovornom licu da vrši određene dužnosti u trajanju od šest meseci do sedam godina.

Prekršaj pravnog lica

Član 80

Novčanom kaznom od 500.000 do 1.000.000 dinara kazniće se za prekršaj pravno lice, ako:

1) dostavi netačne podatke u postupku registracije sredstava za zaštitu bilja (čl. 12, 13, 21, 23a, član 24. stav 2. i član 25);

2) vrši ispitivanje na kičmenjacima suprotno članu 17. st. 1. i 2. ovog zakona;

3) primenjuje sredstvo za zaštitu bilja za namene koje nisu navedene u rešenju o registraciji, bez rešenja o odobrenju primene sredstava za zaštitu bilja za male useve i manje značajne namene (član 21. stav 5);

4) ne obavesti korisnike sredstva za zaštitu bilja putem dodatnog uputstva o odobrenju primene sredstva za zaštitu bilja za male useve i manje značajne namene (član 21. stav 7);

5) ne povuče iz prometa sredstvo za zaštitu bilja u roku iz rešenja iz člana 23. stav 3. i člana 23a stav 5. ovog zakona;

6) ne postupa sa zalihama sredstava za zaštitu bilja u skladu sa članom 23. stav 3. i članom 23a stav 5. ovog zakona;

7) nije izmenilo deklaraciju i uputstvo za primenu u skladu sa članom 23a stav 7. i članom 24. stav 5. ovog zakona;

8) primenjuje neregistrovano sredstvo za zaštitu bilja za koje nije izdato rešenje iz člana 27. stav 1. ovog zakona;

9) dostavi netačne podatke u postupku izdavanja dozvole za istraživanje i razvoj, odnosno u postupku izdavanja rešenja o odobrenju primene neregistrovanih sredstava za zaštitu bilja u hitnim slučajevima (član 26. stav 4. i član 27. stav 3);

10) ne obavesti Ministarstvo i korisnike o mogućim štetnim posledicama sredstva za zaštitu bilja (član 30);

11) pakuje, deklariše, daje uputstvo za primenu, oglašava ili izlaže sredstvo za zaštitu bilja suprotno članu 31. stav 3. i članu 38. ovog zakona;

12) vrši promet sredstva za zaštitu bilja, a nije upisan u Registar distributera i uvoznika u skladu sa članom 32. ovog zakona;

13) ne prijavi promenu podataka koji su upisani u Registar distributera i uvoznika, odnosno ne prijavi promenu tih podataka u propisanom roku (član 33. stav 4);

14) vrši prodaju sredstava za zaštitu bilja u objektima i na prodajnim mestima koji nisu upisani u Registar distributera i uvoznika (član 33. stav 5);

15) vrši promet sredstva za zaštitu bilja bez rešenja o odobrenju prometa naročito opasnih sredstava za zaštitu bilja iz člana 35. stav 1. ovog zakona;

16) prodaje, skladišti ili vrši transport sredstva za zaštitu bilja suprotno članu 36. stav 2. ovog zakona;

17) ne obezbedi da skladištenje sredstva za zaštitu bilja vrši lice koje je stručno osposobljeno za obavljanje tih poslova (član 36. stav 3);

18) uveze sredstvo za zaštitu bilja preko graničnog prelaza koji nije određen za vršenje fitosanitarnog pregleda (član 40. st. 1. i 2);

19) uveze pošiljku bez pregleda i uzorkovanja (član 41. stav 1);

20) izvrši premeštanje, otvaranje ili deljenje pošiljke za koju je rešenjem o prevozu određen carinski nadzor do završetka pregleda, odnosno uzorkovanja, odnosno odobrenja ili odbijanja njenog uvoza (član 42. st. 2. i 3);

21) koristi uređaje za primenu koji nisu podvrgnuti periodičnom pregledu (član 51. stav 1);

22) ne prijavi Ministarstvu promenu uslova za obavljanje poslova periodičnog pregleda (član 51. stav 9);

23) ne vodi evidenciju i ne dostavlja podatke iz evidencije u skladu sa članom 64. ovog zakona.

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se novčanom kaznom od 20.000 do 50.000 dinara i odgovorno lice u pravnom licu.

Prekršaj preduzetnika

Član 81

Novčanom kaznom od 300.000 do 500.000 dinara kazniće se za prekršaj preduzetnik ako učini radnje iz člana 79. stav 1. tač. 4), 5), 7), 8), 9), 10), 11), 12), 13), 14), 15), 16), 17), 18), 19), 20) ovog zakona.

Član 82

Novčanom kaznom od 100.000 do 400.000 dinara kazniće se za prekršaj preduzetnik ako učini radnje iz člana 80. stav 1. tač. 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11), 12), 13), 14), 15), 16), 17), 18), 19), 20), 21), 22) i 23) ovog zakona.

Prekršaj fizičkog lica

Član 83

Novčanom kaznom od 35.000 do 50.000 dinara kazniće se za prekršaj fizičko lice ako učini radnje iz člana 79. stav 1. tač. 9), 10), 11), 12), 13), 14), 15), 16), 17), 18) i 20) ovog zakona, kao i ako:

1) primenjuje sredstvo za zaštitu bilja suprotno zabranama ili ograničenjima iz člana 23. st. 1, 2. i 3. i člana 23a stav 4. ovog zakona;

2) pruža usluge u oblasti sredstava za zaštitu bilja bez dozvole za pružanje usluga iz člana 57. stav 1. ovog zakona.

Član 84

Novčanom kaznom od 5.000 do 30.000 dinara kazniće se za prekršaj fizičko lice ako učini radnje iz člana 80. stav 1. tač. 3), 8), 21) i 23) ovog zakona, kao i ako ne obavesti Ministarstvo da sredstvo za zaštitu bilja štetno utiče na zdravlje ljudi ili životinja ili površinske i podzemne vode ili životnu sredinu u skladu sa članom 30. stav 2. ovog zakona.

XIV Prelazne i završne odredbe

Rok za usklađivanje poslovanja

Član 85

Proizvođač, distributer, uvoznik, korisnik i pružalac usluga dužni su da svoje poslovanje usklade sa odredbama ovog zakona u roku od tri godine od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Rešenja o izdavanju dozvole za stavljanje u promet pesticida

Član 86

Odredbe ovog zakona od čl. 11. do 25. primenjuju se u postupku produženja rešenja o izdavanju stalne ili privremene dozvole za stavljanje u promet gotovih pesticida, koja su izdata u skladu sa Zakonom o zaštiti bilja („Službeni list SRJ“, br. 24/98 i 26/98 – ispravka i „Službeni glasnik RS“, broj 101/05 – dr. zakon).

Rešenja o izdavanju stalne dozvole za stavljanje u promet pesticida i rešenja o izdavanju privremene dozvole za stavljanje u promet pesticida koja su doneta na osnovu Zakona o zaštiti bilja („Službeni list SRJ“, br. 24/98 i 26/98 – ispravka i „Službeni glasnik RS“, broj 101/05 – dr. zakon) važe do isteka roka važenja utvrđenog tim rešenjem.

Na registraciju novih sredstava za zaštitu bilja primenjuju se odredbe čl. 47, 48, člana 50. st. 1, 2. i 4, člana 52. stav 1, člana 54. st. 1. i 2, čl. 55, 56. i 57. Zakona o zaštiti bilja („Službeni list SRJ“, br. 24/98 i 26/98 – ispravka i „Službeni glasnik RS“, broj 101/05 – dr. zakon) samo za pesticide.

Obavljanje poslova od javnog interesa do raspisivanja konkursa

Član 87

Pravno lice koje je na osnovu Zakona o zaštiti bilja („Službeni list SRJ“, br. 24/98 i 26/98 – ispravka i „Službeni glasnik RS“, broj 101/05 – dr. zakon) ovlašćeno za ispitivanje pesticida i kontrolu opreme i uređaja za primenu pesticida, obavljaće poslove za koje je ovlašćeno do okončanja konkursa za obavljanje poslova od javnog interesa, koji se sprovodi u skladu sa ovim zakonom.

Primena podzakonskih propisa

Član 88

Propisi koji se donose na osnovu ovlašćenja iz ovog zakona doneće se u roku od tri godine od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Do donošenja propisa iz stava 1. ovog člana primenjivaće se propisi koji su doneti na osnovu Zakona o zaštiti bilja („Službeni list SRJ“, br. 24/98 i 26/98 – ispravka i „Službeni glasnik RS“, broj 101/05 – dr. zakon), osim odredbi tih propisa koje nisu u skladu sa ovim zakonom.

Prestanak važenja ranijih zakona

Član 89

Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaju da važe odredbe Zakona o zaštiti bilja („Službeni list SRJ“, br. 24/98 i 26/98 – ispravka i „Službeni glasnik RS“, broj 101/05 – dr. zakon), kojima se uređuju pesticidi, osim odredbi iz člana 88. stav 3. ovog zakona.

Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaju da važe odredbe Pravilnika o liniji za proizvodnju pesticida („Službeni list SRJ“, broj 68/01).

Stupanje na snagu zakona

Član 90

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“, osim odredaba čl. 11. do 25. ovog zakona koje će se primenjivati počev od 31. decembra 2013. godine.

Samostalni članovi Zakona o izmenama i dopunama Zakona o sredstvima za zaštitu bilja

(„Sl. glasnik RS“, br. 10/2018)

Član 37.

Postupci koji su započeti po propisima koji su važili do dana stupanja na snagu ovog zakona okončaće se u skladu sa ovim zakonom.

Član 38.

Pravno lice kome je na osnovu Zakona o sredstvima za zaštitu bilja („Službeni glasnik RS”, broj 41/09) putem konkursa ustupljeno obavljanje poslova od javnog interesa nastavlja da obavlja te poslove do isteka perioda na koji su mu poslovi ustupljeni.

Član 39.

Rešenja o registraciji sredstava za zaštitu bilja koja su izdata do dana stupanja na snagu ovog zakona produžavaju se u skladu sa ovim zakonom.

Sredstva za zaštitu bilja registrovana na osnovu Zakona o zaštiti bilja („Službeni list SRJˮ, br. 24/98 i 26/98 – ispravka i „Službeni glasnik RS”, br. 101/05 – dr. zakon i 41/09 – dr. zakon) podležu obaveznom postupku utvrđivanja da li se aktivne supstance, odnosno osnovne supstance, koje ta sredstva za zaštitu bilja sadrže, značajno razlikuju u nivou čistoće i sadržaja i osobina nečistoća u poređenju sa sastavom aktivne supstance, odnosno osnovne supstance ustanovljene u dokumentaciji na osnovu koje je ta aktivna supstanca, odnosno osnovna supstanca upisana u Listu odobrenih supstanci (procena ekvivalentnosti).

Član 40.

Podzakonski propisi za sprovođenje ovog zakona biće doneti u roku od godinu dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Član 41.

Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaju da važe odredbe čl. 47, 48, člana 50. st. 1, 2. i 4, člana 52. stav 1, člana 54. st. 1. i 2. i čl. 55–57. Zakona o zaštiti bilja („Službeni list SRJ”, br. 24/98 i 26/98 – ispravka i „Službeni glasnik RS”, br. 101/05 – dr. zakon i 41/09 – dr. zakon).

Član 42.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”, osim odredaba člana 23. st. 8–11. i člana 25. ovog zakona, koje se primenjuju od 1. januara 2022. godine.

Napravi novu temu u “Pravilnici”

Napišite komentar<a href="" title="" rel="" target=""> <blockquote cite=""> <code> <pre> <em> <strong> <del datetime=""> <ul> <ol start=""> <li> <img src="" border="" alt="" height="" width="">