Propisi  |  

I. Osnovne odredbe

Predmet uređivanja
Član 1.
Ovim zakonom uređuje se registracija, kontrola, promet, uvoz i primena sredstava za zaštitu bilja u poljoprivredi i šumarstvu, poslovi od javnog interesa u oblasti sredstava za zaštitu bilja, kao i druga pitanja od značaja za sredstva za zaštitu bilja.

Sredstva za zaštitu bilja
Član 2.

Sredstva za zaštitu bilja, u smislu ovog zakona, jesu:

1) proizvodi za zaštitu bilja;
2) proizvodi opšte upotrebe za zaštitu bilja;
3) pomoćna sredstva za zaštitu bilja;
4) drugi proizvodi za zaštitu bilja koji sadrže jednu ili više osnovnih supstanci (u daljem tekstu: drugi proizvodi).

Pod sredstvima za zaštitu bilja, u smislu ovog zakona, smatraju se i proizvodi za zaštitu bilja koji se koriste u organskoj proizvodnji i proizvodi za zaštitu bilja koji sadrže, odnosno koji se sastoje od genetički modifikovanih organizama ili su dobijeni od njih, ako je namerno uvođenje u životnu sredinu, stavljanje u promet ili tranzit tih organizama dozvoljen na osnovu procene rizika po životnu sredinu i zdravlje ljudi, u skladu sa zakonom kojim se uređuju genetički modifikovani organizmi.

Značenje izraza
Član 3.

Pojedini izrazi upotrebljeni u ovom zakonu imaju sledeće značenje:

1) aktivna supstanca jeste supstanca ili mikroorganizam, uključujući i viruse, koja ima opšte ili specifično dejstvo na štetne organizme, bilje, biljne delove ili biljne organizme;
2) biljem se smatraju žive biljke i živi biljni delovi, uključujući sveže voće i seme;
3) biljni proizvodi jesu proizvodi biljnog porekla u neobrađenom stanju ili jednostavno prerađeni mlevenjem, sušenjem ili presovanjem;
4) distributer jeste pravno lice, odnosno preduzetnik koji vrši promet sredstava za zaštitu bilja, a pri tome ne menja njihove karakteristike;
5) dobra poljoprivredna praksa jeste obavljanje poljoprivredne delatnosti na način kojim se omogućava upravljanje poljoprivrednim zemljištem i reproduktivnim materijalom uz uvažavanje prirodnih karakteristika datog poljoprivrednog područja i optimalnu kombinacijuagrotehničkih mera u cilju očuvanja prirodne plodnosti poljoprivrednog zemljišta i sprečavanja prekomernog zagađenja životne sredine, prekomerne upotrebe sredstava za ishranu bilja i oplemenjivača zemljišta i sredstava za zaštitu bilja tako da proizvedeno bilje ili biljni proizvodi namenjeni ishrani sadrže što je moguće manji nivo ostataka sredstava za zaštitu bilja;
6) životinje jesu one životinjske vrste koje pripadaju vrstama koje čovek uobičajeno hrani, drži ili konzumira;
7) životna sredina jeste voda, vazduh, zemljište, flora, fauna i njihovi uzajamni odnosi;
8) integralna zaštita bilja jeste racionalna primena kombinacije bioloških, biotehnoloških, hemijskih, agrotehničkih ili oplemenjivačkih mera gajenja bilja, pri čemu je upotreba hemijskih sredstava ograničena na najnužniju meru potrebnu za održavanje populacije štetnih organizama ispod nivoa koji može prouzrokovati ekonomski neprihvatljivu štetu;
9) jedinstvena načela jesu jedinstveni kriterijumi za procenu aktivne supstance, odnosno osnovne supstance i sredstava za zaštitu bilja i za donošenje odluka u skladu sa savremenom međunarodnom metodologijom;
10) karenca jeste poslednji rok primene sredstava za zaštitu bilja pre berbe, odnosno žetve;
11) korisnik jeste pravno lice, preduzetnik, odnosno fizičko lice koje primenjuje sredstva za zaštitu bilja;
12) lista odobrenih aktivnih supstanci i osnovnih supstanci (u daljem tekstu: Lista odobrenih supstanci) jeste popis aktivnih supstanci, odnosno osnovnih supstanci odobrenih za upotrebu u sredstvima za zaštitu bilja, koja se usklađuje sa listom aktivnih supstanci i osnovnih supstanci na teritoriji Evropske unije;
13) lista zabranjenih aktivnih supstanci i osnovnih supstanci (u daljem tekstu: Lista zabranjenih supstanci) jeste popis aktivnih supstanci, odnosno osnovnih supstanci zabranjenih za upotrebu u sredstvima za zaštitu bilja, koja se usklađuje sa listom zabranjenih aktivnih supstanci i osnovnih supstanci na teritoriji Evropske unije;
14) maksimalno dozvoljena količina ostataka jeste najveća količina ostataka sredstava za zaštitu bilja, izražena u mg/kg ispitivanog proizvoda;
15) osnovna supstanca jeste supstanca koja nije primarno proizvedena kao sredstvo za zaštitu bilja, a koja ispoljava određenu biološku aktivnost;
16) ostaci sredstava za zaštitu bilja jesu jedna ili više aktivnih supstanci ili osnovnih supstanci, odnosno drugih supstanci, uključujući i njihove metabolite i proizvode nastale njihovom razgradnjom ili reakcijom, koje su prisutne na bilju i u bilju, odnosno na proizvodima biljnog porekla i u proizvodima biljnog porekla ili u jestivim proizvodima životinjskog porekla ili bilo gde u životnoj sredini (vazduh, voda, zemljište), a posledica su upotrebe sredstava za zaštitu bilja;
17) pomoćno sredstvo za zaštitu bilja jeste proizvod koji sadrži jednu ili više supstanci prirodnog, odnosno sintetičkog porekla u konačnom obliku i koji se koristi zajedno sa proizvodom za zaštitu bilja;
18) preparat jeste mešavina ili rastvor supstanci namenjenih za upotrebu kao proizvod za zaštitu bilja, od kojih je najmanje jedna supstanca aktivna supstanca;
19) proizvod za zaštitu bilja jeste aktivna supstanca i preparat koji sadrži jednu ili više aktivnih supstanci u konačnom obliku, a koji je namenjen za:
– zaštitu bilja ili biljnih proizvoda od štetnih organizama ili sprečavanje delovanja štetnih organizama,
– delovanje na životne procese biljaka različito od načina delovanja sredstava za ishranu bilja, kao što su regulatori razvoja i rasta biljaka,
– zaštitu biljnih proizvoda tokom skladištenja, koji se primenjuju pre ili posle žetve, odnosno berbe, izuzev konzervanasa,
– uništavanje neželjenih biljaka ili njihovih delova;
20) proizvod opšte upotrebe za zaštitu bilja jeste preparat, drugi proizvod ili pomoćno sredstvo za zaštitu bilja pripremljeno za direktnu primenu na malim površinama, čija primena ne predstavlja opasnost za korisnike i ne zahteva nošenje ličnih zaštitnih sredstava;
21) proizvođač jeste pravno lice, odnosno preduzetnik koji se bavi proizvodnjom sredstava za zaštitu bilja;
22) promet jeste svako snabdevanje sredstvima za zaštitu bilja sa ili bez naknade, uključujući i uvoz na teritoriju Republike Srbije, osim skladištenja radi izvoza iz carinskog područja Republike Srbije ili skladištenja radi njihovog bezbednog odlaganja;
23) registracija sredstava za zaštitu bilja jeste postupak na osnovu koga se dozvoljava proizvodnja, promet i primena sredstava za zaštitu bilja;
24) supstanca jeste hemijski element i njegova jedinjenja, koji se javljaju u prirodi ili kao rezultat proizvodnog procesa, uključujući i sve nečistoće koje su uslovljene procesom proizvodnje;
25) tehnički proizvod jeste materijal koji sadrži aktivnu supstancu i nečistoće koje nastaju pri njenoj proizvodnji, a može da sadrži i neophodnu količinu aditiva;
26) tranzit jeste svaki transport pošiljke preko teritorije Republike Srbije;
27) uvoz jeste svako unošenje pošiljke na teritoriju Republike Srbije, osim tranzita;
28) uređaji za primenu jesu mašine, aparati i oprema, uključujući i njihove sastavne delove koji su konstruisani za adekvatnu primenu preparata, proizvoda opšte upotrebe za zaštitu bilja i pomoćnih sredstava za zaštitu bilja na otvorenom i u zatvorenom prostoru, kao i za tretiranje semena;
29) štetni organizmi jesu organizmi iz biljnog i životinjskog carstva, virusi, bakterije, mikoplazme ili drugi patogeni organizmi štetni za bilje ili biljne proizvode.

Primena propisa
Član 4.

Sredstva za zaštitu bilja mogu se proizvoditi, stavljati u promet i primenjivati na teritoriji Republike Srbije ako su registrovana i snabdevena deklaracijom i uputstvom za primenu u skladu sa ovim zakonom i propisima donetim na osnovu njega, a aktivna supstanca, odnosno osnovna supstanca koju sredstva za zaštitu bilja sadrže može se proizvoditi i stavljati u promet na teritoriji Republike Srbije, ako je upisana u Listu odobrenih supstanci u skladu sa ovim zakonom i propisima donetim na osnovu njega.

Sredstva za zaštitu bilja koja nisu registrovana u Republici Srbiji, kao i aktivna supstanca, odnosno osnovna supstanca koju sredstva za zaštitu bilja sadrže, a koja nije upisana u Listu odobrenih supstanci, mogu se proizvoditi i skladištiti u Republici Srbiji, odnosno njihov uvoz i transport preko teritorije Republike Srbije može se vršiti samo ako su namenjeni za stavljanje u promet u zemlji u koju se izvoze.

Sredstva za zaštitu bilja se klasifikuju, pakuju i obeležavaju u skladu sa ovim zakonom i propisima donetim na osnovu njega i u skladu sa propisima kojima se uređuju hemikalije koji se primenjuju i na sadržaj i dostavljanje bezbednosnog lista.

Sredstva za zaštitu bilja, aktivna supstanca, odnosno osnovna supstanca koji su stavljeni u promet suprotno odredbama ovog zakona i propisima donetim na osnovu njega, kao i ambalaža od sredstava za zaštitu bilja smatraju se otpadom.

Ispitivanje svojstava i uticaja sredstava za zaštitu bilja, aktivne supstance, odnosno osnovne supstance na zdravlje ljudi, životinja i životnu sredinu mora se sprovoditi u laboratorijama čije je postupanje usklađeno sa smernicama dobre laboratorijske prakse u skladu sa zakonom kojim se uređuju lekovi i medicinska sredstva.

II. Direkcija za nacionalne referentne laboratorije i obavljanje poslova od javnog interesa

Direkcija za nacionalne referentne laboratorije
Član 5.

Poslove laboratorijskog ispitivanja i sa njima povezane stručne poslove u oblasti sredstava za zaštitu bilja obavlja Direkcija za nacionalne referentne laboratorije, osnovana zakonom kojim se uređuje bezbednost hrane.

Poslovi od javnog interesa
Član 6.

Poslovi od javnog interesa u oblasti registracije, stavljanja u promet i primene sredstava za zaštitu bilja i uređaja za primenu, obuhvataju sledeće naučne i stručne poslove:

1) ispitivanje sredstava za zaštitu bilja, aktivnih supstanci i osnovnih supstanci u postupku registracije;
2) procenu sredstava za zaštitu bilja, aktivnih supstanci i osnovnih supstanci u postupku registracije;
3) praćenje ostataka sredstava za zaštitu bilja u hrani i hrani za životinje i životnoj sredini;
4) naučnu i stručnu podršku pri donošenju odluka u postupku registracije sredstava za zaštitu bilja i utvrđivanja maksimalno dozvoljene količine ostataka;
5) laboratorijska ispitivanja uzoraka sredstava za zaštitu bilja uzetih u postupku inspekcijske kontrole radi provere hemijskih i fizičkih osobina;
6) kontrolno testiranje uređaja za primenu;
7) primenjena i druga istraživanja u oblasti sredstava za zaštitu bilja;
8) razvijanje, uspostavljanje i primenu novih postupaka u dobroj praksi u zaštiti bilja i dobroj poljoprivrednoj praksi;
9) uvođenje međunarodnih standarda u ispitivanju efikasnosti sredstava za zaštitu bilja;
10) stručno osposobljavanje lica odgovornih za skladištenje, stavljanje u promet i primenu sredstava za zaštitu bilja i uređaja za primenu;
11) evidenciju potrošnje, primene sredstava za zaštitu bilja i zaostalih količina sredstava za zaštitu bilja;
12) pripremanje naučne osnove za izradu propisa u oblasti sredstava za zaštitu bilja;
13) druge poslove u oblasti sredstava za zaštitu bilja.

Konkurs za obavljanje poslova od javnog interesa
Član 7.

Obavljanje poslova od javnog interesa u oblasti sredstava za zaštitu bilja, može se ustupiti pravnim licima putem konkursa (u daljem tekstu: Pravno lice koje obavlja poslove od javnog interesa) koji ministarstvo nadležno za poslove poljoprivrede (u daljem tekstu: Ministarstvo) raspisuje i objavljuje u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

Obavljanje poslova od javnog interesa iz člana 6. stav 1. tač. 1), 2), 3) i 5) može se na osnovu konkursa ustupiti na period od najmanje pet godina.

Konkurs iz stava 1. ovog člana sadrži:

1) poslove od javnog interesa u oblasti sredstava za zaštitu bilja za koje se konkurs raspisuje;
2) period na koji se ustupa obavljanje poslova od javnog interesa;
3) podatke kojima se dokazuje ispunjenost uslova u pogledu tehničke i profesionalne osposobljenosti ili akreditacije ili obezbeđenja kvaliteta u organizovanju i sprovođenju rada u laboratoriji i polju, u zavisnosti od vrste poslova za koje se raspisuje konkurs;
4) kriterijume za izbor Pravnog lica koje obavlja poslove od javnog interesa;
5) rok za donošenje i objavljivanje odluke o izboru Pravnog lica koje obavlja poslove od javnog interesa;
6) način obaveštavanja o rezultatima konkursa.

Konkurs iz stava 1. ovog člana sprovodi komisija koju obrazuje ministar nadležan za poslove poljoprivrede (u daljem tekstu: ministar). Odluku o izboru Pravnog lica koje obavlja poslove od javnog interesa donosi ministar. Rezultati konkursa objavljuju se u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

Ugovor o obavljanju poslova od javnog interesa
Član 8.

Na osnovu odluke o izboru Pravnog lica koje obavlja poslove od javnog interesa, Ministarstvo sa pravnim licem kome je ustupljeno obavljanje poslova od javnog interesa u oblasti sredstava za zaštitu bilja zaključuje ugovor, kojim se naročito utvrđuju:

1) poslovi od javnog interesa koji su predmet ugovora;
2) odgovorno lice koje će obavljati određene poslove;
3) metode, način i postupak obavljanja određenih poslova;
4) međusobna prava, obaveze i odgovornosti;
5) vreme na koje se zaključuje ugovor;
6) način finansiranja i cena za obavljanje određenih poslova;
7) kontrola vršenja određenih poslova;
8) prestanak važenja ugovora;
9) razlozi za raskid ugovora;
10) otkazni rok za raskid ugovora.

Jedinstvene metode, kriterijumi i smernice za obavljanje poslova od javnog interesa

Član 9.

Direkcija za nacionalne referentne laboratorije organizuje i uspostavlja primenu jedinstvenih metoda, kriterijuma i smernica za obavljanje poslova od javnog interesa na teritoriji Republike Srbije, koje vrše Pravna lica koja obavljaju poslove od javnog interesa. Pravna lica koja obavljaju poslove od javnog interesa dužna su da poslove od javnog interesa obavljaju u skladu sa jedinstvenim metodama, kriterijumima i smernicama iz stava 1. ovog člana.

III. Registracija sredstava za zaštitu bilja

1. Postupak registracije

Podnosilac zahteva
Član 10.
Sredstva za zaštitu bilja registruje Ministarstvo na osnovu zahteva za registraciju sredstava za zaštitu bilja koji podnosi proizvođač.

Proizvođač koji ima sedište u Republici Srbiji, zahtev za registraciju sredstava za zaštitu bilja može podneti ako je registrovan u Registar privrednih subjekata u skladu sa zakonom kojim se uređuje registracija privrednih subjekata i ako poseduje dokaze o ispunjenju uslova za proizvodnju sredstava za zaštitu bilja u skladu sa propisima kojima se uređuje zaštita životne sredine. Proizvođač koji nema sedište u Republici Srbiji zahtev za registraciju sredstava za zaštitu bilja podnosi preko zastupnika, odnosno predstavništva sa sedištem u Republici Srbiji.

Zastupnik proizvođača iz stava 3. ovog člana mora biti registrovan u Registar privrednih subjekata u skladu sa zakonom kojim se uređuje registracija privrednih subjekata i mora imati ugovor o zastupanju kojim se naročito utvrđuje i osigurava odgovornost za eventualne štete koje nastanu primenom sredstava za zaštitu bilja na teritoriji Republike Srbije. Predstavništvo proizvođača iz stava 3. ovog člana mora biti registrovano u Registar privrednih subjekata u skladu sa zakonom kojim se uređuje registracija privrednih subjekata i zakonom kojim se uređuje spoljnotrgovinsko poslovanje.

Zahtev za registraciju
Član 11.

Uz zahtev za registraciju sredstava za zaštitu bilja proizvođač dostavlja:

1) dokumentaciju za procenu aktivne supstance, odnosno osnovne supstance koju sredstva za zaštitu bilja sadrže;
2) dokumentaciju za procenu sredstava za zaštitu bilja;
3) uzorak sredstava za zaštitu bilja, aktivne supstance, odnosno osnovne supstance i drugih sastojaka u sredstvima za zaštitu bilja, u originalnom pakovanju;
4) dokaz o ispunjenosti uslova iz člana 10. st. 2, 4. i 5. ovog zakona.

Ministar propisuje obrazac i sadržinu zahteva za registraciju sredstava za zaštitu bilja.

Dokumentacija za procenu aktivne supstance, odnosno osnovne supstance
Član 12.

Dokumentacija za procenu aktivne supstance, odnosno osnovne supstance naročito sadrži podatke o:
1) identitetu proizvođača;
2) aktivnoj supstanci, odnosno osnovnoj supstanci koji su potrebni za njenu identifikaciju;
3) rezultatima ispitivanja fizičkih i hemijskih osobina;
4) dodatnim osobinama aktivne supstance, odnosno osnovne supstance, koje se naročito odnose na primenu, mehanizam delovanja, način rukovanja, skladištenje i mere bezbednosti;
5) analitičkim metodama za ispitivanje aktivne supstance, odnosno osnovne supstance i njihovih ostataka;
6) rezultatima toksikoloških i metabolitičkih ispitivanja aktivne supstance, odnosno osnovne supstance;
7) ostacima aktivne supstance, odnosno osnovne supstance u bilju i na bilju ili proizvodima od bilja, hrani i hrani za životinje;
8) rezultatima ispitivanja sudbine i ponašanja aktivne supstance, odnosno osnovne supstance u životnoj sredini;
9) rezultatima ekotoksikoloških ispitivanja.

Ako sredstva za zaštitu bilja sadrže aktivnu supstancu, odnosno osnovnu supstancu koja je već upisana u Listu odobrenih supstanci, ta aktivna supstanca, odnosno osnovna supstanca se ne procenjuje ponovo i u tom slučaju:

1) proizvođač nije dužan da dostavi dokumentaciju iz stava 1. ovog člana, osim dokaza koji se odnose na istovetnost aktivne supstance, odnosno osnovne supstance;
2) Ministarstvo razmatra uslove pod kojima je aktivna supstanca, odnosno osnovna supstanca upisana u Listu odobrenih supstanci i utvrđuje da li postoje značajne razlike između nivoa čistoće i sadržaja i osobina nečistoća aktivne supstance, odnosno osnovne supstance u poređenju sa sastavom aktivne supstance, odnosno osnovne supstance ustanovljene u dokumentaciji na osnovu koje je ta aktivna supstanca, odnosno osnovna supstanca upisana u Listu odobrenih supstanci.

Ako zbog prirode sredstava za zaštitu bilja ili njegove predložene primene neki od podataka iz stava 1. ovog člana nije neophodno dostaviti, kao i ako ispitivanje aktivne supstance, odnosno osnovne supstance nije naučno neophodno ili tehnički moguće, proizvođač je dužan da o tome Ministarstvu dostavi pismeno obrazloženje. Ministar bliže propisuje sadržinu i način postupanja sa dokumentacijom iz stava 1. ovog člana i metode za ispitivanje aktivne supstance, odnosno osnovne supstance.

Dokumentacija za procenu sredstava za zaštitu bilja
Član 13.

Dokumentacija za procenu sredstava za zaštitu bilja naročito sadrži podatke o:

1) identitetu proizvođača;
2) sredstvima za zaštitu bilja koji su potrebni za njihovu identifikaciju;
3) rezultatima ispitivanja fizičkih, hemijskih i tehničkih osobina sredstava za zaštitu bilja;
4) primeni i efikasnosti sredstava za zaštitu bilja;
5) dodatnim osobinama sredstava za zaštitu bilja;
6) analitičkim metodama za ispitivanje sredstava za zaštitu bilja i ostataka sredstava za zaštitu bilja;
7) rezultatima toksikoloških ispitivanja sredstava za zaštitu bilja;
8) ostacima sredstava za zaštitu bilja u tretiranom bilju, odnosno na tretiranom bilju, proizvodima od bilja, hrani i hrani za životinje;
9) rezultatima ispitivanja sudbine i ponašanja sredstava za zaštitu bilja u životnoj sredini;
10) rezultatima ekotoksikoloških ispitivanja.

Ako zbog prirode sredstava za zaštitu bilja ili njegove predložene primene neki od podataka iz stava 1. ovog člana nije neophodno dostaviti, kao i ako ispitivanje sredstava za zaštitu bilja nije naučno neophodno ili tehnički moguće, proizvođač je dužan da o tome Ministarstvu dostavi pismeno obrazloženje. Ministar bliže propisuje sadržinu i način postupanja sa dokumentacijom iz stava 1. ovog člana i metode za ispitivanje sredstava za zaštitu bilja.

Procena aktivne supstance, odnosno osnovne supstance i sredstava za zaštitu bilja
Član 14.

Procenu aktivne supstance, odnosno osnovne supstance i sredstava za zaštitu bilja vrši Ministarstvo. Izuzetno, procenu aktivne supstance, odnosno osnovne supstance i sredstava za zaštitu bilja može da vrši i Pravno lice koje obavlja poslove od javnog interesa. U slučaju iz stava 2. ovog člana Pravno lice koje obavlja poslove od javnog interesa daje predlog Ministarstvu za upisivanje aktivne supstance, odnosno osnovne supstance u Listu odobrenih supstanci, odnosno predlog za registraciju sredstava za zaštitu bilja.

Ako se u postupku procene iz st. 1. i 2. ovog člana ustanovi da su neophodni dodatni podaci, Ministarstvo mora od proizvođača tražiti da dopuni dokumentaciju, vodeći računa o efikasnosti postupka. Ministar propisuje elemente za procenu aktivne supstance, odnosno osnovne supstance i sredstava za zaštitu bilja.

Registrovanje sredstava za zaštitu bilja
Član 15.

Ministarstvo registruje sredstva za zaštitu bilja ako na osnovu procene iz člana 14. ovog zakona utvrdi:

1) da je aktivna supstanca, odnosno osnovna supstanca upisana u Listu odobrenih supstanci ili se može upisati u tu listu;
2) da sredstva za zaštitu bilja, uzimajući u obzir naučna i tehnička saznanja, u zavisnosti od namene:
– imaju zadovoljavajuću efikasnost,
– nemaju neprihvatljiv uticaj na bilje ili biljne proizvode,
– nemaju neprihvatljiv uticaj na životnu sredinu;
– nemaju štetan uticaj na zdravlje ljudi ili životinja, posredno ili neposredno putem vode za piće, hrane ili hrane za životinje,
– ne prouzrokuju nepotrebnu patnju štetnih kičmenjaka koji se suzbijaju;
3) da se priroda i sastav aktivne supstance, osnovne supstance, nečistoće i ostale supstance u sredstvima za zaštitu bilja mogu odrediti propisanim metodama;
4) da su fizičke i hemijske osobine sredstava za zaštitu bilja određene i da se smatraju prihvatljivim u svrhu odgovarajuće primene i skladištenja;
5) da se ostaci sredstava za zaštitu bilja od toksikološkog i ekotoksikološkog značaja mogu odrediti odgovarajućim metodama;
6) maksimalno dozvoljene količine ostataka sredstava za zaštitu bilja u poljoprivrednim proizvodima;
7) karencu za traženu namenu.

Sredstva za zaštitu bilja se mogu registrovati i za primenu na nepoljoprivrednim površinama, ako proizvođač uz zahtev za registraciju sredstava za zaštitu bilja priloži dokumentaciju iz čl. 12. i 13. ovog zakona i ako su ispunjeni uslovi iz stava 1. tač. 1) do 5) ovog člana.

Priznavanje registracije
Član 16.

Proizvođač može podneti zahtev za registraciju sredstava za zaštitu bilja na osnovu registracije koja je izvršena u nekoj drugoj zemlji, odnosno da se testovi i ispitivanja koji su izvršeni u postupku registracije sredstava za zaštitu bilja u nekoj drugoj zemlji ne ponavljaju u Republici Srbiji (u daljem tekstu: priznavanje registracije). Zahtev iz stava 1. ovog člana podnosi se Ministarstvu.

Ministar donosi rešenje o usvajanju zahteva iz stava 1. ovog člana ako:
1) je aktivna supstanca, odnosno osnovna supstanca koju sredstva za zaštitu bilja sadrže upisana u Listu odobrenih supstanci;
2) su sredstva za zaštitu bilja registrovana u skladu sa jedinstvenim načelima;
3) se, pri predloženoj primeni sredstava za zaštitu bilja, utvrdi da postoji uporedivost uslova bitnih za primenu sredstava za zaštitu bilja u zemlji u kojoj su registrovana sa uslovima u Republici Srbiji, u smislu poljoprivredne proizvodnje, zdravstvenog stanja bilja i životne sredine, uključujući i klimatske uslove.

U postupku priznavanja registracije Ministarstvo može:
1) uz saglasnost proizvođača utvrditi izmenu predložene primene sredstava za zaštitu bilja, kako bi se izuzeli svi neuporedivi uslovi u poljoprivrednoj proizvodnji, zaštiti bilja ili životne sredine, uključujući i klimatske uslove u Republici Srbiji, ako su ispunjeni uslovi iz člana 15. stav 1. tačka 2) ovog zakona;
2) utvrditi ograničenja primene sredstava za zaštitu bilja zbog razlika u prehrambenim navikama stanovništva u Republici Srbiji, radi sprečavanja izloženosti potrošača ostacima sredstava za zaštitu bilja višim od dopuštenog dnevnog unosa;
3) utvrditi uslove za stavljanje u promet i primenu sredstava za zaštitu bilja i uslove u pogledu zaštite na radu prilikom primene sredstava za zaštitu bilja.

Ministar donosi rešenje o odbijanju zahteva iz stava 1. ovog člana ako nisu ispunjeni uslovi iz stava 3. ovog člana. Rešenje iz st. 3. i 5. ovog člana je konačno i protiv njega se može pokrenuti upravni spor.

Sprečavanje ponavljanja ispitivanja na kičmenjacima
Član 17.

Ako je aktivna supstanca, odnosno osnovna supstanca upisana u Listu odobrenih supstanci, proizvođač je dužan da, radi sprečavanja ponavljanja ispitivanja na kičmenjacima, pre podnošenja zahteva za registraciju sredstava za zaštitu bilja podnese Ministarstvu zahtev za dostavljanje podataka, i to:

1) da li su sredstva za zaštitu bilja koja će biti predmet zahteva za registraciju sredstava za zaštitu bilja registrovana u Republici Srbiji;
2) ime i adresu proizvođača sredstava za zaštitu bilja ako su istovetna sredstva za zaštitu bilja registrovana u Republici Srbiji.

Uz zahtev za dostavljanje podataka iz stava 1. ovog člana proizvođač dostavlja pismenu izjavu da namerava da registruje sredstva za zaštitu bilja i da su mu dostupni podaci iz čl. 12. i 13. ovog zakona. Po prijemu zahteva za dostavljanje podataka iz stava 1. ovog člana i izjave iz stava 2. ovog člana Ministarstvo dostavlja proizvođaču koji namerava da registruje sredstva za zaštitu bilja podatke o imenu i adresi proizvođača registrovanih istovetnih sredstava za zaštitu bilja i istovremeno obaveštava proizvođača registrovanih istovetnih sredstava za zaštitu bilja o imenu i adresi proizvođača koji namerava da registruje sredstva za zaštitu bilja.

Proizvođač registrovanih istovetnih sredstava za zaštitu bilja i proizvođač koji namerava da registruje sredstva za zaštitu bilja dužni su da preduzmu odgovarajuće mere radi zajedničke upotrebe podataka i da Ministarstvo u pismenoj formi obaveste o načinu zajedničke upotrebe podataka.

Zaštita podataka
Član 18.

U postupku registracije sredstava za zaštitu bilja Ministarstvo i Pravno lice koje obavlja poslove od javnog interesa ne mogu podatke iz dokumentacije iz čl. 12. i 13. ovog zakona iskoristiti u korist drugih proizvođača, i to podatke o:

1) aktivnoj supstanci, odnosno osnovnoj supstanci, osim ako je :
– proizvođač koji je prvi podneo zahtev za registraciju sredstava za zaštitu bilja dao pismenu saglasnost da proizvođač koji je kasnije podneo zahtev za registraciju sredstava za zaštitu bilja može da koristi tu dokumentaciju;
– proteklo najmanje deset godina od prvog upisivanja aktivne supstance u Listu odobrenih supstanci;
2) sredstvima za zaštitu bilja, osim ako je:
– proizvođač koji je prvi podneo zahtev za registraciju sredstava za zaštitu bilja dao pismenu saglasnost da proizvođač koji je kasnije podneo
zahtev za registraciju sredstava za zaštitu bilja može da koristi tu dokumentaciju;
– ako je proteklo najmanje deset godina od registracije sredstava za zaštitu bilja.

Poverljivi podaci
Član 19.

Ministarstvo sve podatke koje je proizvođač dostavio radi registracije sredstava za zaštitu bilja čuva kao poverljive. Ako proizvođač utvrdi da podatke koje je dostavio radi registracije sredstava za zaštitu bilja, u celosti ili delimično, ne smatra poverljivim, dužan je da o tome obavesti Ministarstvo.

Podaci koji se ne smatraju poverljivim su:

1) naziv i sadržaj svih aktivnih supstanci, odnosno osnovnih supstanci u sredstvima za zaštitu bilja;
2) naziv sredstava za zaštitu bilja;
3) minimalni sadržaj aktivne supstance, odnosno osnovne supstance u tehničkom proizvodu;
4) maksimalni sadržaj nečistoća od toksikološkog i ekotoksikološkog značaja;
5) naziv ostalih supstanci koje su klasifikovane kao opasne;
6) fizičke i hemijske osobine aktivne supstance, odnosno osnovne supstance i sredstava za zaštitu bilja;
7) načine sprečavanja štetnog delovanja aktivne supstance, odnosno osnovne supstance i sredstava za zaštitu bilja;
8) rezime rezultata ispitivanja aktivne supstance, odnosno osnovne supstance i sredstava za zaštitu bilja;
9) preporučene postupke i sigurnosne mere za smanjenje rizika pri rukovanju, skladištenju, prevozu, požaru i drugim opasnostima;
10) metode za određivanje sadržaja aktivne supstance, odnosno osnovne supstance, nečistoća i drugih sastojaka u aktivnoj supstanci, odnosno osnovnoj supstanci i sredstvima za zaštitu bilja, kao i metode za određivanje ostataka sredstava za zaštitu bilja;
11) metode bezbednog odlaganja aktivne supstance, odnosno osnovne supstance, sredstava za zaštitu bilja i ambalaže;
12) postupke dekontaminacije u slučaju rasipanja ili isticanja sredstava za zaštitu bilja;
13) podatke o prvoj pomoći i lečenju.

2. Rešenje o registraciji sredstava za zaštitu bilja

Sadržina rešenja o registraciji sredstava za zaštitu bilja
Član 20.

Rešenje o registraciji sredstava za zaštitu bilja (u daljem tekstu: rešenje o registraciji) donosi ministar na osnovu rezultata procene aktivne supstance, odnosno osnovne supstance i rezultata procene sredstava za zaštitu bilja.

Rešenje o registraciji glasi na sredstva za zaštitu bilja i na proizvođača.
Rešenje o registraciji naročito sadrži:

1) trgovački naziv sredstava za zaštitu bilja;
2) sastav sredstava za zaštitu bilja;
3) podatke o primeni sredstava za zaštitu bilja;
4) klasifikaciju i oznake za obeležavanje sredstava za zaštitu
5) prodajna mesta;
6) karencu;
7) maksimalno dozvoljenu količinu ostataka sredstava za zaštitu
bilja u hrani.

Procena aktivne supstance, odnosno osnovne supstance i sredstava za zaštitu bilja iz stava 1. ovog člana mora se završiti najkasnije u roku od godinu dana od dana podnošenja zahteva za registraciju sredstava za zaštitu bilja. Rok za donošenje rešenja o registraciji računa se od dana završetka procene aktivne supstance, odnosno osnovne supstance i sredstava za zaštitu bilja.

Rešenje o registraciji je konačno i protiv njega se može pokrenuti upravni spor. Ministarstvo vodi Listu odobrenih supstanci, Listu zabranjenih supstanci i Listu sredstava za zaštitu bilja na osnovu izdatih rešenja o registraciji sredstava za zaštitu bilja koje se objavljuju u „Službenom glasniku Republike Srbije” jednom godišnje. Ministar propisuje sadržinu i način vođenja Liste odobrenih supstanci, Liste zabranjenih supstanci i Liste sredstava za zaštitu bilja iz stava 6. ovog člana.

Primena sredstava za zaštitu bilja za male useve i manje značajne namene
Član 21.

Državni organi, naučnoistraživačke organizacije u oblasti poljoprivrede i šumarstva, korisnici ili njihova udruženja i proizvođači mogu podneti Ministarstvu zahtev za primenu registrovanih sredstava za zaštitu bilja za namene koje nisu navedene u rešenju o registraciji. Zahtev iz stava 1. ovog člana može se podneti za male useve i manje značajne namene.

Uz zahtev iz stava 1. ovog člana dostavljaju se podaci, odnosno dokumentacija kojom se obrazlaže zahtev za primenu sredstava za zaštitu bilja za male useve i manje značajne namene. Primena sredstava za zaštitu bilja za male useve i manje značajne namene može se odobriti ako je izvršena procena sredstava za zaštitu bilja i ako su ispunjeni uslovi iz člana 15. stav 1. tač. 1) i 2) ovog zakona. Primenu sredstava za zaštitu bilja za male useve i manje značajne namene odobrava ministar rešenjem. Rešenje iz stava 5. ovog člana je konačno i protiv njega se može pokrenuti upravni spor.

Lica iz stava 1. ovog člana dužna su da korisnike obaveste o primeni sredstava za zaštitu bilja za male useve i manje značajne namene na dodatnom uputstvu za primenu, koje odobrava Ministarstvo. Ministar utvrđuje listu malih useva i manje značajnih namena.

Rok važenja i produženje roka važenja registracije
Član 22.

Rešenje o registraciji izdaje se na rok od najviše deset godina i može se produžiti rešenjem ministra. Zahtev za produženje roka važenja registracije proizvođač podnosi Ministarstvu najkasnije 12 meseci pre isteka roka na koji je izdato. Rok važenja registracije mora se produžiti ako se utvrdi da registrovana sredstva za zaštitu bilja ispunjavaju uslove za registraciju iz člana 15. ovog zakona. Ministarstvo može, po službenoj dužnosti, preispitati rešenje o registraciji radi provere ispunjenosti uslova iz člana 15. ovog zakona i u te svrhe tražiti od proizvođača registrovanih sredstava za zaštitu bilja, odnosno lica iz člana 21. stav 1. ovog zakona da dostave dodatnu dokumentaciju, odnosno podatke koji su potrebni za ponovnu procenu. Rok na koji je rešenje o registraciji izdato može se produžiti i ako je u postupku produženja roka važenja registracije, odnosno preispitivanja rešenja o registraciji potrebno pribaviti dodatnu dokumentaciju i izvršiti ponovnu procenu.

Rešenje o produženju roka važenja registracije je konačno i protiv njega se može pokrenuti upravni spor.

Ukidanje rešenja o registraciji, zabrane i ograničenja

Član 23.

Ministar donosi rešenje o ukidanju rešenja o registraciji i zabrani ili ograničenju prometa i primene registrovanih sredstava za zaštitu bilja, ako:

1) utvrdi da su sredstva za zaštitu bilja prestala da ispunjavaju bilo koji od uslova za registraciju sredstava za zaštitu bilja iz člana 15. ovog zakona;
2) utvrdi da su podaci na osnovu kojih je doneto rešenje o registraciji netačni ili da dovode u zabludu;
3) proizvođač u određenom roku ne otkloni nedostatke koji su utvrđeni u toku vršenja kontrole sredstava za zaštitu bilja, a ti nedostaci mogu da dovedu do promene karakteristika sredstava za zaštitu bilja u odnosu na karakteristike koje su utvrđene u rešenju o registraciji;
4) istekne rok na koji je rešenje o registraciji izdato, a proizvođač nije podneo zahtev za produženje roka važenja registracije u roku iz člana 22. stav 2. ovog zakona;
5) proizvođač registrovanih sredstava za zaštitu bilja podnese zahtev za ukidanje rešenja o registraciji.

Rešenjem iz stava 1. ovog člana utvrđuje se rok u kome se sredstva za zaštitu bilja mogu nalaziti u prometu radi prodaje i primene postojećih zaliha, s tim što taj rok ne može biti duži od 18 meseci od dana donošenja rešenja. Proizvođači, uvoznici i distributeri dužni su da preduzmu potrebne mere za povlačenje iz prometa zaliha sredstava za zaštitu bilja u roku koji je utvrđen rešenjem iz stava 1. ovog člana. Rešenje iz stava 1. ovog člana je konačno i protiv njega se može pokrenuti upravni spor.
Ministar propisuje način postupanja sa zalihama sredstava za zaštitu bilja.

Izmena rešenja o registraciji
Član 24.

Ako se na osnovu novih naučnih i tehničkih saznanja upotreba supstanci koje sredstva za zaštitu bilja sadrže ograniči ili se izmeni način i količina primene sredstava za zaštitu bilja ministar može doneti rešenje o izmeni rešenja o registraciji. Ako proizvođač registrovanih sredstava za zaštitu bilja podnese zahtev za izmenu rešenja o registraciji ministar može doneti rešenje o izmeni rešenja o registraciji ako su ispunjeni uslovi iz člana 15. ovog zakona.

U slučaju iz stava 2. ovog člana Ministarstvo može zahtevati dokumentaciju iz čl. 12. i 13. ovog zakona i uzorke koji su potrebni za procenu opravdanosti izmene rešenja o registraciji. Izuzetno od stava 3. ovog člana, za izmenu rešenja o registraciji zbog manjih promena koje nemaju uticaja na zdravlje ljudi i životinja i životnu sredinu, nije potrebna ponovna procena sredstava za zaštitu bilja. Pod manjim promenama koje nemaju uticaja na zdravlje ljudi i životnu sredinu, u smislu stava 4. ovog člana, smatraju se promena trgovačkog naziva sredstava za zaštitu bilja, promena naziva proizvođača, zastupnika ili predstavništva, promena sastava koji se u skladu sa međunarodnim standardima smatra manjom izmenom bez promene sadržaja aktivne supstance, odnosno osnovne supstance.

U slučaju iz stava 4. ovog člana proizvođač registrovanih sredstava za zaštitu bilja dužan je da uz zahtev za izmenu rešenja o registraciji dostavi dokaze o nastupanju manjih promena koje nemaju uticaja na zdravlje ljudi i životinja i životnu sredinu. Rešenje ministra iz stava 1. ovog člana je konačno i protiv njega se može pokrenuti upravni spor.

Privremena registracija
Član 25.

Preparat, odnosno pomoćna sredstva za zaštitu bilja, koja sadrže novu aktivnu supstancu registrovaće se na osnovu rešenja o privremenoj registraciji preparata, odnosno pomoćnih sredstava za zaštitu bilja, koje donosi ministar, ako su ispunjeni uslovi iz člana 15. stav 1. tač. 2) do 7) ovog zakona. Rešenje o privremenoj registraciji preparata, odnosno pomoćnih sredstava za zaštitu bilja izdaje se na rok od najviše tri godine.

U rešenju o privremenoj registraciji utvrđuju se maksimalno dozvoljene količine ostataka sredstava za zaštitu bilja u poljoprivrednim proizvodima, pri čemu se uzima u obzir predložena primena preparata, odnosno pomoćnih sredstava za zaštitu bilja. Ako preparat, odnosno pomoćna sredstva za zaštitu bilja koji sadrže novu aktivnu supstancu prestanu da ispunjavaju uslove iz člana 15. stav 1. tač. 2) do 7) ovog zakona ministar donosi rešenje o ukidanju rešenja o privremenoj registraciji preparata, odnosno pomoćnih sredstava za zaštitu bilja.

Rešenje o privremenoj registraciji preparata, odnosno pomoćnih sredstava za zaštitu bilja može se ukinuti i na obrazložen zahtev nosioca registracije preparata, odnosno pomoćnih sredstava za zaštitu bilja. Rešenjem iz st. 4. i 5. ovog člana utvrđuje se rok u kome se preparat, odnosno pomoćna sredstva za zaštitu bilja koji sadrže novu aktivnu supstancu mogu nalaziti u prometu radi prodaje i primene postojećih zaliha, s tim što taj rok ne može biti duži od 18 meseci od dana donošenja rešenja.

Proizvođači, uvoznici i distributeri dužni su da preduzmu potrebne mere za povlačenje iz prometa zaliha preparata, odnosno pomoćnih sredstava za zaštitu bilja u roku koji je utvrđen rešenjem iz st. 4. i 5. ovog člana. Rešenje iz st. 1, 4. i 5. ovog člana je konačno i protiv njega se može pokrenuti upravni spor. Ministar propisuje način postupanja sa zalihama preparata, odnosno pomoćnih sredstava za zaštitu bilja. 3. Ispitivanje neregistrovanih sredstava za zaštitu bilja i aktivne supstance, odnosno osnovne supstance i primena neregistrovanih sredstava za zaštitu bilja.

Ispitivanje neregistrovanih sredstava za zaštitu bilja i aktivne supstance, odnosno osnovne supstance u istraživačke ili razvojne svrhe
Član 26.

Ispitivanje neregistrovanih sredstava za zaštitu bilja i aktivne supstance, odnosno osnovne supstance koja nije upisana u Listu odobrenih supstanci u istraživačke i razvojne svrhe koje se izvodi u životnoj sredini može se vršiti samo na osnovu rešenja o odobravanju ispitivanja u istraživačke ili razvojne svrhe, koje donosi ministar. Izuzetno, ispitivanje neregistrovanih sredstava za zaštitu bilja i aktivne supstance, odnosno osnovne supstance koja nije upisana u Listu odobrenih supstanci u istraživačke ili razvojne svrhe može se vršiti i bez rešenja iz stava 1. ovog člana, ako se sredstva za zaštitu bilja i aktivna supstanca, odnosno osnovna supstanca ne ispuštaju u životnu sredinu.

Zahtev za ispitivanje neregistrovanih sredstava za zaštitu bilja i aktivne supstance, odnosno osnovne supstance koja nije upisana u Listu odobrenih supstanci u istraživačke ili razvojne svrhe mogu podneti naučnoistraživačke organizacije u oblasti sredstava za zaštitu bilja. Uz zahtev za ispitivanje iz stava 3. ovog člana dostavlja se dokumentacija koja sadrži podatke na osnovu kojih je moguće izvršiti procenu efekata na zdravlje ljudi i životinja ili mogući štetan, odnosno nepovoljan uticaj na životnu sredinu.

Rešenje iz stava 1. ovog člana je konačno i protiv njega se može pokrenuti upravni spor. Ministar propisuje sadržinu i obrazac zahteva za ispitivanje neregistrovanih sredstava za zaštitu bilja i aktivne supstance, odnosno osnovne supstance koja nije upisana u Listu odobrenih supstanci u istraživačke ili razvojne svrhe.

Primena neregistrovanih sredstava za zaštitu bilja u hitnim slučajevima
Član 27.

U slučaju nepredvidivih opasnosti koje mogu prouzrokovati štetni organizmi, a koje nije moguće suzbiti ili ograničiti na odgovarajući način primenom registrovanih sredstava za zaštitu bilja i drugim merama ili usled nestašica registrovanih sredstava za zaštitu bilja na tržištu, ministar rešenjem može odobriti ograničenu i kontrolisanu primenu neregistrovanih sredstava za zaštitu bilja.

Rešenje iz stava 1. ovog člana donosi se po službenoj dužnosti ili na zahtev stranke na period od 120 dana. Stranka iz stava 2. ovog člana dužna je da uz zahtev za primenu neregistrovanih sredstava za zaštitu bilja Ministarstvu dostavi podatke, odnosno dokumentaciju na osnovu koje se može utvrditi da su sredstva za zaštitu bilja registrovana u nekoj drugoj zemlji za suzbijanje štetnih organizama iz stava 1. ovog člana.

Rešenje iz stava 1. ovog člana je konačno i protiv njega se može pokrenuti upravni spor. Ministar propisuje obrazac zahteva za primenu neregistrovanih sredstava za zaštitu bilja. 4.

Kontrola sredstava za zaštitu bilja posle registracije

Postregistraciona kontrola
Član 28.

Registrovana sredstva za zaštitu bilja podležu kontroli (u daljem tekstu: postregistraciona kontrola), koja obuhvata:

1) ispitivanje hemijskih i fizičkih osobina uzoraka registrovanih sredstava za zaštitu bilja uzetih od proizvođača, distributera, uvoznika, odnosno korisnika;
2) ispitivanje ostataka sredstava za zaštitu bilja u bilju, odnosno na bilju, biljnim proizvodima, propisanim objektima, hrani biljnog porekla, hrani za životinje i životnoj sredini, a naročito u podzemnim i površinskim vodama, vodi za navodnjavanje i zemljištu.

Program postregistracione kontrole
Član 29.

Ministar donosi Godišnji program postregistracione kontrole.

Godišnji program postregistracione kontrole sadrži: plan uzimanja uzoraka; vrstu i broj uzoraka; način uzimanja i ispitivanja uzoraka; objekte iz kojih se uzima uzorak; dinamiku uzimanja uzoraka; mere koje se preduzimaju kada se utvrdi da hemijske i fizičke osobine sredstava za zaštitu bilja nisu u saglasnosti sa izdatim rešenjem o registraciji, odnosno kada se utvrdi da su ostaci sredstava za zaštitu bilja veći od propisanih maksimalno dozvoljenih količina. Sredstva za sprovođenje Godišnjeg programa postregistracione kontrole obezbeđuju se u budžetu Republike Srbije.

Obaveštavanje o mogućim štetnim posledicama
Član 30.

Proizvođač, distributer i uvoznik je dužan da bez odlaganja obavesti Ministarstvo i korisnike o mogućim štetnim posledicama sredstava za zaštitu bilja, odnosno ostataka sredstava za zaštitu bilja, na zdravlje ljudi i životinja, površinske i podzemne vode ili životnu sredinu, kao i o novim saznanjima o mogućim ograničenjima plodoreda. Obaveza obaveštavanja iz stava 1. ovog člana odnosi se i na korisnike koji prilikom primene utvrde da sredstva za zaštitu bilja štetno utiču na zdravlje ljudi ili životinja ili površinske i podzemne vode ili životnu sredinu.

IV. Promet sredstava za zaštitu bilja

Uslovi za promet

Član 31.
Registrovana sredstva za zaštitu bilja mogu se stavljati u promet ako su upakovana u ambalažu bezbednu po zdravlje ljudi i životnu sredinu.Ambalaža sredstava za zaštitu bilja mora imati deklaraciju i uputstvo za primenu sa podacima koji su sadržani u rešenju o registraciji, na srpskom jeziku, jasno, nedvosmisleno i čitljivo, tako da se ne mogu izbrisati ili odstraniti. U deklaraciji i uputstvu za primenu sredstava za zaštitu bilja moraju biti navedene i specifične oznake rizika i upozorenja za čoveka i životnu sredinu.

Promet sredstava za zaštitu bilja može vršiti distributer koji je registrovan u Registar privrednih subjekata u skladu sa zakonom kojim se uređuje registracija privrednih subjekata i ako je upisan u Registar distributera i uvoznika sredstava za zaštitu bilja (u daljem tekstu: Registar distributera i uvoznika), koji vodi Ministarstvo. Ministar bliže propisuje sadržinu deklaracije i uputstva za primenu sredstava za zaštitu bilja, kao i specifične zahteve i oznake rizika i upozorenja za čoveka i životnu sredinu i način rukovanja ispražnjenom ambalažom od sredstava za zaštitu bilja.

Upis u Registar distributera i uvoznika
Član 32.

Upis u Registar distributera i uvoznika vrši se na osnovu zahteva koji distributer odnosno uvoznik podnosi Ministarstvu. Distributer odnosno uvoznik se upisuje u Registar distributera i uvoznika, ako ispunjava uslove u pogledu objekata, opreme i stručne osposobljenosti kadrova. Ministar donosi rešenje o upisu u Registar distributera i uvoznika. Rešenje iz stava 3. ovog člana je konačno i protiv njega se može pokrenuti upravni spor. Ministar propisuje obrazac i sadržinu zahteva za upis u Registar distributera i uvoznika i bliže uslove u pogledu objekata, opreme i stručne osposobljenosti kadrova iz stava 2. ovog člana.

Registar distributera i uvoznika
Član 33.

Registar distributera i uvoznika naročito sadrži:
1) redni broj upisa u Registar distributera i uvoznika;
2) broj iz Registra privrednih subjekata;
3) naziv, sedište i šifru delatnosti;
4) poreski identifikacioni broj;
5) objekte i prodajna mesta.

Registar distributera i uvoznika se vodi u elektronskoj formi i može se povezivati sa drugim registrima i bazama podataka koje vodi Ministarstvo. Podaci iz Registra distributera i uvoznika su javni. Distributer je dužan da svaku promenu podataka koji su upisani u Registar distributera i uvoznika prijavi Ministarstvu u roku od 30 dana od dana nastale promene. Sredstva za zaštitu bilja se mogu prodavati samo u objektima i prodajnim mestima upisanim u Registar distributera i uvoznika. Ministar bliže propisuje sadržinu Registra distributera i uvoznika.

Brisanje iz Registra distributera i uvoznika
Član 34.

Distributer odnosno uvoznik se briše iz Registra distributera i uvoznika, ako:

1) prestane da ispunjava uslove iz člana 31. stav 4. i člana 32. stav 2. ovog zakona;
2) u roku iz člana 33. stav 4. ovog zakona ne prijavi promenu podataka;
3) podnese zahtev za brisanje iz Registra distributera i uvoznika.

Brisanje iz Registra distributera i uvoznika vrši se na osnovu rešenja koje donosi ministar. Rešenje iz stava 2. ovog člana je konačno i protiv njega se može pokrenuti upravni spor.

Promet naročito opasnih sredstava za zaštitu bilja
Član 35.

Registrovana sredstva za zaštitu bilja koja su klasifikovana u određenu klasu opasnosti (u daljem tekstu: naročito opasna sredstva za zaštitu bilja), nisu namenjena za opštu upotrebu i nije dozvoljeno stavljati ih u promet bez rešenja o odobrenju prometa, koje donosi ministar. Rešenje iz stava 1. ovog člana može se izdati distributeru koji je upisan u Registar distributera i uvoznika i koji ispunjava uslove u pogledu objekata, opreme, stručne spreme i stručne osposobljenosti kadrova.

Rešenje iz stava 1. ovog člana je konačno i protiv njega se može pokrenuti upravni spor. Ministar bliže propisuje uslove u pogledu objekata, opreme i stručne spreme kadrova iz stava 2. ovog člana. Ministar, uz saglasnost ministra nadležnog za poslove životne sredine, propisuje program stručnog osposobljavanja kadrova iz stava 2. ovog člana.

Transport i skladištenje sredstava za zaštitu bilja
Član 36.

Transport i skladištenje sredstava za zaštitu bilja mora se vršiti na način kojim se ne ugrožava život i zdravlje ljudi i životinja i životna sredina i u uslovima koji obezbeđuju održavanje nepromenjenih fizičkih i hemijskih osobina i pogodnosti za primenu sredstava za zaštitu bilja. Zabranjena je prodaja, skladištenje ili transport sredstava za zaštitu bilja u istom prostoru sa hranom ili hranom za životinje. Lice koje vrši skladištenje sredstava za zaštitu bilja mora biti stručno osposobljeno za obavljanje tih poslova. Ministar, uz saglasnost ministra nadležnog za poslove životne sredine, propisuje program stručnog osposobljavanja lica koja vrše skladištenje sredstava za zaštitu bilja.

Sredstva za zaštitu bilja kojima je istekao rok upotrebe
Član 37.

Zabranjeno je stavljati u promet sredstva za zaštitu bilja kojima je istekao rok upotrebe. Sredstva za zaštitu bilja kojima je istekao rok upotrebe mogu se primenjivati samo ako se na osnovu odgovarajućih ispitivanja uzorka utvrdi da su hemijske i fizičke karakteristike uzorka identične sa uslovima utvrđenim u rešenju o registraciji. Ministar rešenjem odobrava primenu sredstava za zaštitu bilja kojima je istekao rok upotrebe. Rešenje iz stava 3. je konačno i protiv njega se može pokrenuti upravni spor.

Oglašavanje sredstava za zaštitu bilja
Član 38.

Registrovana sredstva za zaštitu bilja mogu se oglašavati i izlagati u skladu sa namenom određenom u rešenju o registraciji. Ministar, uz saglasnost ministra nadležnog za poslove trgovine, propisuje način oglašavanja i izlaganja registrovanih sredstava za zaštitu bilja.

V. Uvoz sredstava za zaštitu bilja, aktivne supstance,odnosno osnovne supstance

Uslovi za uvoz sredstava za zaštitu bilja, aktivne supstance, odnosno osnovne supstance bilja.
Član 39.

U Republiku Srbiju mogu se uvoziti registrovana sredstva za zaštitu U Republiku Srbiju može se uvoziti aktivna supstanca, odnosno osnovna supstanca koja je upisana u Listu odobrenih supstanci i koja se koristi za proizvodnju registrovanih sredstava za zaštitu bilja. Uvoz registrovanih sredstava za zaštitu bilja može vršiti pravno lice, odnosno preduzetnik koji je registrovan u Registar privrednih subjekata u skladu sa zakonom kojim se uređuje registracija privrednih subjekata i ako je upisan u Registar distributera i uvoznika.

Uvoz aktivne supstance, odnosno osnovne supstance koja je upisana u Listu odobrenih supstanci i koja se koristi za proizvodnju registrovanih sredstava za zaštitu bilja može vršiti proizvođač koji ima sedište u Republici Srbiji. Odredbe ovog člana ne primenjuju se na uvoz sredstava za zaštitu bilja i aktivne supstance, odnosno osnovne supstance iz člana 4. stav 2. ovog zakona.

Granični prelazi
Član 40.

Uvoz i tranzit sredstava za zaštitu bilja i aktivne supstance, odnosno osnovne supstance (u daljem tekstu: pošiljka) može se vršiti preko graničnih prelaza na kojima postoji organizovana fitosanitarna inspekcija i koji ispunjavaju higijensko-tehničke i radne uslove. Izuzetno od stava 1. ovog člana uvoz pošiljki može se vršiti i preko graničnih prelaza na kojima nije organizovana fitosanitarna inspekcija, a koji se za tu namenu rešenjem ministra privremeno otvaraju. Ako pošiljka pristigne na granični prelaz koji nije određen za vršenje fitosanitarnog pregleda, carinski organ uputiće pošiljku na najbliži granični prelaz na kome je organizovana fitosanitarna inspekcija. Ministar određuje granične prelaze iz stava 2. ovog člana. Ministar bliže propisuje higijensko-tehničke i radne uslove koje moraju da ispunjavaju granični prelazi iz st. 1. i 2. ovog člana.

Pregled i uzorkovanje pošiljke pri uvozu
Član 41.

Pošiljke pri uvozu podležu:

1) pregledu koji obuhvata: identifikaciju pošiljke, pregled dokumentacije, ambalaže, prevoznog sredstva i pošiljke;
2) uzorkovanju.

Uvoznik ili carinski agent dužan je da:

1) fitosanitarnom inspektoru najavi prispeće pošiljke;
2) u propisanom roku podnese zahtev za pregled pošiljke;
3) obezbedi potrebne uslove za obavljanje pregleda pošiljke;4) sprovede naložene mere od strane fitosanitarnog inspektora.

Carinski organ ne može preduzimati radnje predviđene pravilima odgovarajućeg carinskog postupka, osim za pošiljke u tranzitu, dok fitosanitarni inspektor ne obavi pregled i uzorkovanje pošiljke. Za pošiljke u tranzitu sa pretovarom na teritoriji Republike Srbije, carinski agent dužan je da fitosanitarnom inspektoru najavi prispeće pošiljke, radi njenog evidentiranja.

Ministar bliže propisuje uslove i način vršenja pregleda i uzorkovanja pošiljke, način dostavljanja uzoraka i broj i veličinu uzorka radi ispitivanja, način najavljivanja prispeća pošiljke, obrazac i sadržinu zahteva za pregled pošiljke i uslove koje uvoznik mora da obezbedi radi obavljanja fitosanitarnog pregleda.

Pregled pošiljki u odredišnoj carinarnici

Član 42.

Ako na graničnom prelazu nije moguće izvršiti pregled, odnosno uzorkovanje pošiljke u skladu sa ovim zakonom, pregled pošiljke, odnosno uzorkovanje može se obaviti u određenim mestima unutar Republike Srbije u odredišnoj carinarnici.

U slučaju iz stava 1. ovog člana, fitosanitarni inspektor donosi rešenje o prevozu na osnovu kojeg pošiljku propušta do odredišne carinarnice, gde se ta pošiljka nalazi pod carinskim nadzorom do završetka pregleda, uzorkovanja i odobrenja, odnosno zabrane njenog uvoza.

Zabranjeno je svako premeštanje, otvaranje, deljenje ili uzorkovanje pošiljke iz stava 2. ovog člana.

Odobrenje i zabrana uvoza

Član 43.

Uzorke uzete iz pošiljke fitosanitarni inspektor dostavlja Pravnom licu koje obavlja poslove od javnog interesa radi ispitivanja hemijskih i fizičkih osobina.

Ako su rezultati pregleda, odnosno laboratorijskih ispitivanja u skladu sa propisanim uslovima, fitosanitarni inspektor rešenjem odobrava uvoz pošiljke.

Ako rezultati pregleda, odnosno laboratorijskih ispitivanja, nisu u skladu sa propisanim uslovima, fitosanitarni inspektor rešenjem zabranjuje uvoz pošiljke i naređuje njeno vraćanje ili privremeno oduzimanje.

Protiv rešenja iz st. 2. i 3. ovog člana može se izjaviti žalba ministru u roku od osam dana od dana dostavljanja rešenja.

Žalba ne odlaže izvršenje rešenja.

Rešenje ministra po žalbi je konačno i protiv njega se može pokrenuti upravni spor.

Sa privremeno oduzetom pošiljkom postupa se u skladu sa propisima kojima se uređuju uslovi u obavljanju prometa robe, vršenju usluga u prometu robe i inspekcijskom nadzoru.

VI. Primena sredstava za zaštitu bilja

Uslovi za primenu sredstava za zaštitu bilja

Član 44.
Sredstva za zaštitu bilja moraju se primenjivati:

1) u skladu sa rešenjem o registraciji, odnosno u skladu sa rešenjem iz člana 21. ovog zakona ili rešenjem iz člana 26. ovog zakona ili rešenjem iz člana 27. ovog zakona;

2) u skladu sa deklaracijom i uputstvom za primenu;

3) u skladu sa načelima dobre poljoprivredne prakse i integralne zaštite bilja;

4) u skladu sa namenom sredstava za zaštitu bilja i sa ciljem suzbijanja;

5) na način kojim se ne ugrožava zdravlje ljudi i životinja i nepotrebno povećava njihovo izlaganje sredstvima za zaštitu bilja;

6) na način kojim se ne ugrožava životna sredina.

Podaci iz stava 1. tač. 1) i 2) ovog člana moraju biti dostupni korisniku.

Ministar propisuje elemente integralne zaštite bilja.

Zabrana primene sredstava za zaštitu bilja

Član 45.

Zabranjena je primena sredstava za zaštitu bilja, i to:

1) na način koji bi prouzrokovao zagađenje objekata i prostorija koje koriste ljudi ili koje služe za gajenje i držanje životinja;

2) na način koji bi prouzrokovao zagađenje voda i površina koje se graniče sa tretiranim površinama;

3) za suzbijanje neciljanih organizama, narušavanje njihovog staništa, odnosno sprečavanje njihovog širenja u smislu mera zaštite bilja;

4) u vodozaštitnim zonama za izvorišta voda i vodosnabdevanje stanovništva;

5) iz vazduhoplova koja su otrovna za pčele;

6) u vreme cvetanja bilja koja su otrovna za pčele;

7) u zaštićenim područjima;

8) koja sadrže aktivnu supstancu, odnosno osnovnu supstancu koja je upisana u Listu zabranjenih supstanci.

Izuzetno od stava 1. tač. 4) i 7) ovog člana sredstva za zaštitu bilja mogu se primenjivati jedino u slučaju suzbijanja karantinskih ili regulisanih nekarantinskih štetnih organizama ili drugih štetnih organizama, a na osnovu saglasnosti Ministarstva u slučaju iz stava 1. tačka 4) ovog člana, odnosno ministarstva nadležnog za životnu sredinu u slučaju iz stava 1. tačka 7) ovog člana.

U slučaju primene sredstava za zaštitu bilja u zaštićenim područjima, posle pribavljanja saglasnosti ministarstva nadležnog za životnu sredinu iz stava 2. ovog člana lica koja vrše primenu sredstava za zaštitu bilja moraju obavestiti upravljače zaštićenih prirodnih područja o predstojećoj primeni sredstava za zaštitu bilja najkasnije 48 sati pre primene.

Izuzetno od stava 1. tačka 6) ovog člana sredstva za zaštitu bilja mogu se primenjivati jedino u slučaju suzbijanja štetnih organizama sa propisanih lista ili tretiranja bilja, biljnih proizvoda i propisanih objekata sa propisanih lista, pod uslovima iz člana 49. ovog zakona.

Obaveze korisnika

VII. Usluge u oblasti sredstava za zaštitu bilja

Član 46.

Korisnik mora biti stručno osposobljen za primenu sredstava za zaštitu bilja.

Korisnik je odgovoran za sve aktivnosti i mere predostrožnosti u vezi sa primenom sredstava za zaštitu bilja, a koje se odnose na zdravlje ljudi i životinja i životnu sredinu.

Korisnik je dužan da obavesti vlasnike parcela koje se graniče sa parcelom koja će biti tretirana o primeni sredstava za zaštitu bilja, najmanje 24 sata pre početka primene tih sredstava.

Korisnik je dužan da Ministarstvu dostavi podatke o žetvi, odnosno berbi bilja koje obavlja pre isteka karence.

Bilje, odnosno biljni proizvodi iz stava 4. ovog člana, moraju se posle žetve, odnosno berbe skladištiti odvojeno od drugog bilja, odnosno biljnih proizvoda i ne mogu se koristiti, odnosno staviti u promet kao hrana dok se ne ispitaju i dok se ne utvrdi njihova bezbednost u skladu sa zakonom kojim se uređuje bezbednost hrane.

Ministar propisuje program stručnog osposobljavanja korisnika.

Primena naročito opasnih sredstava za zaštitu bilja

Član 47.

Registrovana sredstva za zaštitu bilja koja su klasifikovana kao naročito opasna nisu namenjena za opštu upotrebu i ne smeju ih primenjivati lica koja nemaju rešenje o odobrenju primene, koje donosi ministar.

Rešenje iz stava 1. ovog člana može se izdati pravnom licu, odnosno preduzetniku koji ispunjava uslove u pogledu objekata, opreme, stručne spreme i stručne osposobljenosti kadrova.

Primena registrovanih sredstava za zaštitu bilja iz stava 1. ovog člana mora se prijaviti Ministarstvu i organu jedinice lokalne samouprave najkasnije 48 sati pre primene, osim u slučaju iznenadne pojave štetnih organizama, kada se prijava primene može obaviti i neposredno pre primene.

Prijava primene registrovanih sredstava za zaštitu bilja iz stava 1.
ovog člana sadrži podatke o:

1) lokaciji na kojoj će sredstva za zaštitu bilja biti primenjena;

2) nazivu sredstava za zaštitu bilja;

3) količini i koncentraciji primene sredstava za zaštitu bilja koja će biti primenjena;

4) načinu primene sredstava za zaštitu bilja;

5) datumu i vremenu primene sredstava za zaštitu bilja;

6) očekivanom vremenu trajanja primene sredstava za zaštitu bilja;

7) nazivu i adresi pravnog lica, odnosno preduzetnika koji će vršiti primenu sredstava za zaštitu bilja, sa podacima o imenu i prezimenu i adresi zaposlenih koji će neposredno vršiti primenu sredstava za zaštitu bilja.

Rešenje iz stava 1. ovog člana je konačno i protiv njega se može pokrenuti upravni spor.

Ministar bliže propisuje uslove u pogledu objekata, opreme i stručne spreme iz stava 2. ovog člana.

Ministar, uz saglasnost ministra nadležnog za poslove životne sredine, propisuje program stručnog osposobljavanja kadrova iz stava 2. ovog člana.

Primena sredstava za zaštitu bilja iz vazduhoplova

Član 48.

Primena sredstava za zaštitu bilja iz vazduhoplova dozvoljena je samo za ona sredstva za zaštitu bilja za koja je u postupku registracije procenjeno da se mogu primenjivati iz vazduhoplova i za koje je takav način primene dozvoljen rešenjem o registraciji.

Primena sredstava za zaštitu bilja iz vazduhoplova mora se prijaviti organu jedinice lokalne samouprave od strane lica koje vrši primenu tih sredstava, najkasnije 48 sati pre početka primene.

Organ jedinice lokalne samouprave dužan je da o prijavi primene sredstava za zaštitu bilja iz stava 2. ovog člana obavesti odgajivače pčela ili njihova udruženja, korisnike lovišta, upravljače, odnosno vlasnike, korisnike i zakupce zemljišta u zaštićenim prirodnim područjima i lica koja su registrovana za proizvodnju i uzgoj ribe, oplođene ikre i riblje mlađi, kao i celokupno stanovništvo koje živi na teritoriji na kojoj će se vršiti primena sredstava za zaštitu bilja iz vazduhoplova. Obaveštenje mora da sadrži tačnu lokaciju gde će biti tretman, vreme tretmana, kao i uputstvo kako se treba ponašati u tom slučaju.

Zaštita pčela, vodenih organizama i drugih neciljanih organizama

Član 49.

Sredstva za zaštitu bilja koja su otrovna za pčele mogu se primenjivati ako:

1) su lica koja vrše primenu sredstava za zaštitu bilja 48 sati pre primene obavestila odgajivače pčela, njihova udruženja i organe jedinice lokalne samouprave o predstojećoj primeni sredstava za zaštitu bilja, sa navođenjem načina primene, radi preduzimanja odgovarajućih mera zaštite;

2) se pčelinja društva nalaze na rastojanju od najmanje pet kilometara od mesta tretiranja, kako bi ta pčelinja društva mogla biti premeštena u zonu bezbednu za pčele.

Odgajivači pčela, njihova udruženja i organi jedinice lokalne samouprave dužni su da po prijemu obaveštenja iz stava 1. tačka 1) ovog člana preduzmu odgovarajuće mere zaštite, u skladu sa lokalnim uslovima, na lokacijama na kojima se nalaze pčelinja društva i pasišta koja pčele posećuju i u kojima pčele masovno lete i da podatke o preduzetim merama dostave licima koja vrše primenu sredstava za zaštitu bilja koja su otrovna za pčele na njihov zahtev.

Sredstva za zaštitu bilja koja su klasifikovana i obeležena oznakom za rizik za vodenu sredinu i vodene organizme mogu se primenjivati samo na udaljenosti koja nije manja od jednog kilometara od vodenih površina, tako da se isključi mogućnost njihovog direktnog dospevanja ili premeštanja putem vetra ili kiše na vodene površine.

Ministar, uz saglasnost ministra nadležnog za poslove životne sredine, propisuje bliže uslove za zaštitu pčela, vodenih organizama i drugih neciljanih organizama prilikom primene sredstava za zaštitu bilja.

Uređaji za primenu

Član 50.

Uređaji za primenu mogu se koristiti i stavljati u promet ako, u skladu sa predviđenom namenom, obezbeđuju sigurnu i efikasnu primenu i sigurnost za rukovaoce, radnu i životnu sredinu.

Kontrolno testiranje

Član 51.

Uređaji za primenu koji se koriste i stavljaju u promet moraju biti podvrgnuti kontrolnom testiranju i vidno obeleženi oznakom.

Kontrolno testiranje, u smislu ovog zakona, jeste provera tehničke ispravnosti i funkcionalnosti uređaja za primenu i pojedinačnih radnih delova tih uređaja, ocena funkcionisanja pojedinih radnih delova tih uređaja i uređaja za primenu u celini, kao i procena rizika po rukovaoca i radnu i životnu sredinu pri njihovoj upotrebi.

Kontrolno testiranje uređaja za primenu vrši Pravno lice koje obavlja poslove od javnog interesa.

Pravno lice koje obavlja poslove od javnog interesa po izvršenom kontrolnom testiranju izdaje potvrdu o funkcionalnosti uređaja za primenu, obeležava uređaj za primenu oznakom i vodi evidenciju o kontrolnom testiranju.

Pravno lice koje obavlja poslove od javnog interesa dužno je da Ministarstvu na svaka tri meseca dostavlja podatke iz evidencije o kontrolnom testiranju.

Ministar propisuje način i periodičnost kontrolnog testiranja, sadržinu potvrde o funkcionalnosti uređaja za primenu, način obeležavanja i sadržinu oznake uređaja za primenu, obrazac za evidenciju o kontrolnom testiranju, kao i uređaje za primenu za koje nije potrebno vršiti kontrolno testiranje.

Ostaci sredstava za zaštitu bilja

Član 52.

Ostaci sredstava za zaštitu bilja u hrani i hrani za životinje ne smeju biti prisutni u količinama većim od maksimalno dozvoljene količine ostataka.

Hrana i hrana za životinje u kojoj se utvrdi da su ostaci sredstava za zaštitu bilja veći od maksimalno dozvoljene količine ostataka mora se uništiti ili se na drugi način mora sprečiti upotreba te hrane za ishranu ljudi ili životinja.

Ministar, uz saglasnost ministra nadležnog za poslove zdravlja, propisuje maksimalno dozvoljene količine ostataka u hrani i hrani za životinje i hranu i hranu za životinje za koje se utvrđuju maksimalno dozvoljene količine ostataka.

Ministar propisuje metode uzorkovanja i ispitivanja hrane i hrane za životinje radi utvrđivanja ostataka sredstava za zaštitu bilja u hrani i hrani za životinje.
Pružaoci usluga

Član 53.

Usluge u oblasti sredstava za zaštitu bilja, u smislu ovog zakona, jesu:

1) savetodavne usluge, koje se odnose na davanje preporuka za suzbijanje štetnih organizama sredstvima za zaštitu bilja na bilju, biljnim proizvodima i propisanim objektima;

2) operativne usluge, koje se odnose na sprovođenje mera suzbijanja štetnih organizama sredstvima za zaštitu bilja.

Usluge u oblasti sredstava za zaštitu bilja može obavljati pravno lice, odnosno preduzetnik koji je registrovan u Registar privrednih subjekata u skladu sa zakonom kojim se uređuje registracija privrednih subjekata i ako je upisan u Registar pružalaca usluga u oblasti sredstava za zaštitu bilja (u daljem tekstu: Registar pružalaca usluga), koji vodi Ministarstvo.

Upis u Registar pružalaca usluga

Član 54.

Upis u Registar pružalaca usluga vrši se na osnovu zahteva koji pružalac usluga podnosi Ministarstvu.

Pružalac usluga upisuje se u Registar pružalaca usluga, ako ispunjava uslove u pogledu objekata, opreme i stručne osposobljenosti kadrova i ako ima najmanje jednog zaposlenog diplomiranog inženjera zaštite bilja, odnosno diplomiranog inženjera master-a sa dozvolom za pružanje usluga u oblasti sredstava za zaštitu bilja.

Ministar rešenjem utvrđuje ispunjenost uslova iz stava 2. ovog člana.

Ministar donosi rešenje o upisu u Registar pružalaca usluga.

Rešenje iz st. 3. i 4. ovog člana je konačno i protiv njega se može pokrenuti upravni spor.

Ministar bliže propisuje uslove u pogledu objekata i opreme iz stava 2. ovog člana, kao i program stručnog osposobljavanja kadrova iz stava 2. ovog člana i obrazac i sadržinu zahteva za upis u Registar pružalaca usluga.

Registar pružalaca usluga

Član 55.

Registar pružalaca usluga naročito sadrži:

1) redni broj upisa u Registar pružalaca usluga;

2) broj iz Registra privrednih subjekata;

3) naziv, sedište i šifru delatnosti;

4) poreski identifikacioni broj.

Registar pružalaca usluga vodi se u elektronskoj formi i može se povezivati sa drugim registrima i bazama podataka koje vodi Ministarstvo.

Podaci iz Registra pružalaca usluga su javni.

Pružalac usluga je dužan da svaku promenu podataka koji su upisani u Registar pružalaca usluga prijavi Ministarstvu u roku od 30 dana od dana nastale promene.

Ministar bliže propisuje sadržinu Registra pružalaca usluga.

Brisanje iz Registra pružalaca usluga

Član 56.

Pružalac usluga briše se iz Registra pružalaca usluga, ako:

1) prestane da ispunjava uslove iz člana 53. stav 2. i člana 54. stav 2.
ovog zakona;

2) ne prijavi promenu podataka u roku iz člana 55. stav 4. ovog zakona;

3) podnese zahtev za brisanje iz Registra pružalaca usluga.

Brisanje iz Registra pružalaca usluga vrši se na osnovu rešenja koje donosi ministar.

Rešenje iz stava 2. ovog člana je konačno i protiv njega se može pokrenuti upravni spor.

Dozvola za pružanje usluga u oblasti sredstava za zaštitu bilja

Član 57.

Ministar rešenjem izdaje dozvolu za pružanje usluga u oblasti sredstava za zaštitu bilja na rok od tri godine.

Dozvola za pružanje usluga u oblasti sredstava za zaštitu bilja izdaje se licu koje je diplomirani inženjer zaštite bilja, odnosno diplomirani inženjer master, koje se najmanje tri godine bavi poslovima iz oblasti sredstava za zaštitu bilja i koje je položilo stručni ispit iz oblasti sredstava za zaštitu bilja (u daljem tekstu: imalac dozvole).

Stručni ispit iz oblasti sredstava za zaštitu bilja polaže se pred ispitnom komisijom koju obrazuje ministar.

Rešenje iz stava 1. ovog člana je konačno i protiv njega se može pokrenuti upravni spor.

Ministar propisuje program i način polaganja stručnog ispita iz oblasti sredstava za zaštitu bilja, obrazac zahteva za polaganje stručnog ispita iz oblasti sredstava za zaštitu bilja, obrazac zapisnika o polaganju stručnog ispita iz oblasti sredstava za zaštitu bilja i obrazac uverenja o položenom stručnom ispitu iz oblasti sredstava za zaštitu bilja.

Obnavljanje dozvole za pružanje usluga

Član 58.

Dozvola za pružanje usluga u oblasti sredstava za zaštitu bilja može se rešenjem ministra obnoviti na zahtev imaoca dozvole, najkasnije 90 dana pre isteka roka važenja te dozvole.

Dozvola za pružanje usluga u oblasti sredstava za zaštitu bilja može se obnoviti na osnovu:

1) provere stručnog znanja imaoca dozvole za pružanje usluga u oblasti sredstava za zaštitu bilja;

2) provere rada imaoca dozvole za pružanje usluga u oblasti sredstava za zaštitu bilja za period za koji je dozvola izdata.

Rešenje iz stava 1. ovog člana je konačno i protiv njega se može pokrenuti upravni spor.

Ministar bliže propisuje način i postupak provere stručnog znanja i provere rada imaoca dozvole za pružanje usluga u oblasti sredstava za zaštitu bilja.

Oduzimanje dozvole za pružanje usluga

Član 59.

Dozvola za pružanje usluga u oblasti sredstava za zaštitu bilja rešenjem ministra se oduzima, i to:

1) na zahtev imaoca dozvole;

2) ako je imalac dozvole kažnjen za prekršaj propisan ovim zakonom.

Rešenje iz stava 1. ovog člana je konačno i protiv njega se može pokrenuti upravni spor.

Evidenicija o dozvolama za pružanje usluga

Član 60.

Ministarstvo vodi evidenciju o izdatim, obnovljenim i oduzetim dozvolama za pružanje usluga u oblasti sredstava za zaštitu bilja.

Ministar propisuje način vođenja evidencije iz stava 1. ovog člana.

VIII. Stručni savet za sredstva za zaštitu bilja

Osnivanje

Član 61.

Radi razmatranja stručnih pitanja, davanja stručnih mišljenja i učešća u realizaciji projektnih zadataka u oblasti sredstava za zaštitu bilja, ministar, u skladu sa propisima kojima se uređuje državna uprava, rešenjem osniva posebnu radnu grupu – Stručni savet za sredstva za zaštitu bilja (u daljem tekstu: Stručni savet).

Članovi Stručnog saveta ne smeju biti u sukobu interesa sa proizvođačem, Direkcijom za nacionalne referentne laboratorije i Pravnim licem koje obavlja poslove od javnog interesa.

Članovi Stručnog saveta moraju potpisati izjavu o nepostojanju sukoba interesa.

Poslovi Stručnog saveta

Član 62.

Stručni savet razmatra stručna pitanja, daje stručna mišljenja i učestvuje u realizaciji projektnih zadataka u vezi sa:

1) postupkom registracije sredstava za zaštitu bilja;
2) ispitivanjem sredstava za zaštitu bilja;
3) primenom sredstava za zaštitu bilja;

4) planovima i posebnim programima u oblasti sredstava za zaštitu
5) davanjem preporuka za stručno osposobljavanje kadrova;
6) davanjem preporuka za izradu propisa u oblasti sredstava za zaštitu bilja;

7) obavljanjem drugih neophodnih zadataka u vezi sa sredstvima za zaštitu bilja.

IX. Stručno usavršavanje

Usavršavanje

Član 63.

Lica zaposlena u Ministarstvu koja obavljaju poslove iz oblasti sredstava za zaštitu bilja, kao i lica zaposlena u Direkciji za nacionalne referentne laboratorije i Pravnom licu koje obavlja poslove od javnog interesa podležu propisanoj proveri znanja u okviru programa koje donosi Ministarstvo.

X. Evidencija, prikupljanje i razmena podataka

Vođenje evidencija i izveštavanje

Član 64.

Proizvođač koji ima sedište u Republici Srbiji, distributer, korisnik i pružalac usluga dužni su da vode evidenciju o sredstvima za zaštitu bilja.

Proizvođač koji ima sedište u Republici Srbiji vodi evidenciju o količini:

1) proizvedenih, uskladištenih i sredstava za zaštitu bilja stavljenih u promet po svakoj seriji proizvodnje;

2) nabavljenih aktivnih supstanci, odnosno osnovnih supstanci;

3) sredstava za zaštitu bilja, aktivnih supstanci, odnosno osnovnih supstanci povučenih iz prometa.

Distributer vodi evidenciju o količini nabavljenih i prodatih sredstava za zaštitu bilja i sredstava za zaštitu bilja povučenih iz prometa.

Korisnik vodi evidenciju o svakom tretitiranju bilja, biljnih proizvoda i propisanih objekata.

Pružalac usluga vodi evidenciju o izvršenim uslugama.

Podaci iz evidencije iz st. 2, 3. i 5. ovog člana dostavljaju se Ministarstvu dva puta godišnje za tekuću godinu, i to do 31. marta i do 30. septembra tekuće godine.

Podaci iz evidencije iz stava 4. ovog člana dostavljaju se
Ministarstvu do 31. marta tekuće godine za prethodnu kalendarsku godinu.

Evidencija iz st. 2, 3, 4. i 5. ovog člana čuva se najmanje pet godina.

Ministar propisuje obrazac, sadržinu i način vođenja evidencije iz st. 2, 3, 4. i 5. ovog člana.

Prikupljanje i saopštavanje podataka

Član 65.

Radi analize i praćenja prometa i primene sredstava za zaštitu bilja i efikasnijeg nadzora nad prometom i primenom sredstava za zaštitu bilja Ministarstvo prikuplja podatke o sredstvima za zaštitu bilja, ostacima sredstava za zaštitu bilja i uređajima za primenu, koji su potrebni za izradu i održavanje baza podataka i vođenje evidencija.

Baze podataka iz stava 1. ovog člana moraju biti povezane sa Registrom poljoprivrednih gazdinstava koji vodi Ministarstvo.

Informacioni sistem

Član 66.

Ministarstvo uspostavlja i održava informacione sisteme u oblasti sredstava za zaštitu bilja.

Direkcija za nacionalne referentne laboratorije, Pravno lice koje obavlja poslove od javnog interesa, proizvođač koji ima sedište u Republici Srbiji, distributer, korisnik i pružalac usluga dužni su da evidencije koje vode dostavljaju Ministarstvu, radi usklađivanja i povezivanja sa informacionim sistemom Ministarstva.

Ministarstvo će obezbediti usklađivanje i povezivanje informacionog sistema u oblasti sredstava za zaštitu bilja sa drugim domaćim i međunarodnim informacionim sistemima u oblasti sredstava za zaštitu bilja.

Formiranje i održavanje informacionog sistema u oblasti sredstava za zaštitu bilja finansira se iz budžeta Republike Srbije.

Razmena podataka

Član 67.

Ministarstvo pribavlja, koristi i razmenjuje podatke iz baza podataka i evidencija koje vode organi državne uprave, organi jedinica lokalne samouprave, ustanove, proizvođači i distributeri, kao i druga ovlašćena lica, u skladu sa propisima kojima se uređuje pravo na pristup informacijama od javnog značaja i zaštitu podataka, a naročito podatke koji se odnose na oblast opasnih supstanci i zagađivače životne sredine i ekološki značajne regione.

Lični podaci iz baza podataka i evidencija iz stava 1. ovog člana, mogu se tražiti i saopštiti samo od strane nadležnih organa, u skladu sa zakonom kojim se uređuje zaštita ličnih podataka.

Ministarstvo može saopštavati podatke iz baza podataka i registara koje vode drugi organi državne uprave ili organi jedinica lokalne samouprave, ukoliko je takva vrsta podataka neophodna za izvršavanje aktivnosti Ministarstva propisanih ovim zakonom.

Ministarstvo može saopštavati podatke iz baza podataka i registara koje vode javne ustanove odgovorne za akutna trovanja i druge efekte sredstava za zaštitu bilja i Pravna lica koja obavljaju poslove od javnog interesa, ako je takva vrsta podataka potrebna za izvršavanje aktivnosti Ministarstva.

Međunarodna razmena informacija

Član 68.

Ministarstvo vrši međunarodnu razmenu informacija, koja naročito obuhvata informacije o:

1) registrovanim sredstvima za zaštitu bilja;

2) aktivnim supstancama, odnosno osnovnim supstancama;

3) prestanku važenja rešenja o registraciji;

4) zabranama i ograničenjima prometa i primene sredstava za zaštitu bilja;

5) spisku graničnih prelaza preko kojih se može obavljati uvoz;

6) sistematskom praćenju ostataka sredstava za zaštitu bilja;

7) pošiljkama koje su usled neusaglašenosti sa odredbama ovog zakona zabranjene za uvoz na zahtev međunarodnih tela i organizacija;

8) ostalim podacima koji se odnose na sredstva za zaštitu bilja, aktivne supstance, odnosno osnovne supstance.

Pri razmeni informacija iz stava 1. ovog člana moraju se poštovati sporazumi koji su obavezujući za Republiku Srbiju i pravila zemalja članica Evropske unije, Kodeks Organizacije za hranu i poljoprivredu Ujedinjenih nacija (FAO), pravila Evropske mediteranske i regionalne organizacije za zaštitu bilja (EPPO), Svetske trgovinske organizacije (STO), kao i drugih relevantnih regionalnih i međunarodnih institucija i organizacija.

XI. Sredstva za sprovođenje zakona

Član 69.

Sredstva za obavljanje poslova od javnog interesa obezbeđuju se u budžetu Republike Srbije.

Član 70.

Pravno lice i preduzetnik plaća naknadu za:

1) registraciju, odnosno procenu sredstava za zaštitu bilja, aktivne supstance, odnosno osnovne supstance;

2) pregled, uzorkovanje i laboratorijsko ispitivanje uzoraka sredstava za zaštitu bilja koje se vrši na njihov zahtev;

3) pregled, uzorkovanje i laboratorijsko ispitivanje ostataka sredstava za zaštitu bilja u hrani, hrani za životinje i životnoj sredini koji se vrše na njihov zahtev;

4) pregled za izdavanje rešenja o odobrenju ispitivanja neregistrovanih sredstava za zaštitu bilja, aktivnih supstanci, odnosno osnovnih supstanci koje nisu upisne u Listu odobrenih supstanci u istraživačke ili razvojne svrhe;

5) pregled pošiljki prilikom uvoza;

6) pregled radi provere ispunjenosti uslova za obavljanje prometa;

7) pregled radi provere ispunjenosti uslova za izdavanje rešenja za odobrenje prometa naročito opasnih sredstava za zaštitu bilja;

8) ispitivanje sredstava za zaštitu bilja kojima je istekao rok upotrebe radi njihove primene;

9) pregled radi provere ispunjenosti uslova za izdavanje rešenja o odobrenju primene naročito opasnih sredstava za zaštitu bilja;

10) kontrolno testiranje, izdavanje potvrde o funkcionalnosti i obeležavanje uređaja za primenu;

11) pregled radi utvrđivanja uslova za pružanje usluga u oblasti sredstava za zaštitu bilja.

Fizičko lice plaća naknadu za:

1) pregled, uzorkovanje i laboratorijsko ispitivanje uzoraka sredstava za zaštitu bilja koje se vrši na njegov zahtev;

2) pregled, uzorkovanje i laboratorijsko ispitivanje ostataka sredstava za zaštitu bilja u hrani, hrani za životinje i životnoj sredini koje se vrši na njegov zahtev;

3) ispitivanje sredstava za zaštitu bilja kojima je istekao rok upotrebe radi njihove primene;

4) izdavanje dozvole za pružanje usluga u oblasti sredstava za zaštitu bilja;

5) obuku i proveru znanja i izdavanje sertifikata.

Sredstva ostvarena od naknada iz stava 1. ovog člana prihod su budžeta Republike Srbije i koriste se za sprovođenje mera u oblasti sredstava za zaštitu bilja.

Visinu naknada iz stava 1. ovog člana utvrđuje Vlada.

Član 71.

Troškove upravnog postupka snosi podnosilac zahteva, i to za:

1) izdavanje rešenja o registraciji;

2) ukidanje rešenja o registraciji, na njegov zahtev;

3) izmenu, odnosno dopunu rešenja o registraciji zbog manjih promena u formulaciji sredstava za zaštitu bilja;

4) izdavanje rešenja o odobrenju ispitivanja neregistrovanih sredstava za zaštitu bilja ili aktivne supstance, odnosno osnovne supstance koje nisu u upisane u Listu odobrenih supstanci u istraživačke ili razvojne svrhe;

5) izdavanje rešenja o odobrenju primene neregistrovanih sredstava za zaštitu bilja u hitnim slučajevima;

6) zahtev za pregled pošiljke pri uvozu;

7) upis u Registar distributera i uvoznika;

8) upis u Registar pružalaca usluga;

9) brisanje iz Registra distributera i uvoznika, na njegov zahtev;

10) brisanje iz Registra pružalaca usluga, na njegov zahtev;

11) dostavu podataka.

Sredstva iz stava 1. ovog člana podnosilac zahteva uplaćuje na odgovarajući račun za uplatu javnih prihoda budžeta Republike Srbije.

Visina troškova utvrđuje se u skladu sa propisima o naknadi troškova u upravnom postupku.

XII. Nadzor

Inspekcijski nadzor

Član 72.

Inspekcijski nadzor nad primenom odredaba ovog zakona i propisa donetih na osnovu njega vrši Ministarstvo preko fitosanitarnih inspektora.

Poslove fitosanitarnog inspektora u oblasti sredstava za zaštitu bilja može da obavlja diplomirani inženjer zaštite bilja, odnosno diplomirani inženjer master, sa najmanje tri godine radnog iskustva i položenim državnim stručnim ispitom.

Legitimacija, znak i službeno odelo

Član 73.

U obavljanju poslova inspekcijskog nadzora fitosanitarni inspektor mora imati službenu legitimaciju i službeno odelo, a fitosanitarni inspektor na granici i poseban znak.

Ministar bliže propisuje obrazac i sadržinu službene legitimacije, izgled službenog odela i oblik znaka iz stava 1. ovog člana, kao i način vođenja evidencije o izdatim legitimacijama.

Prava i dužnosti fitosanitarnog inspektora

Član 74.

U vršenju poslova inspekcijskog nadzora, fitosanitarni inspektor ima pravo i dužnost da:

1) proverava da li su sredstva za zaštitu bilja koja su stavljena u promet na teritoriji Republike Srbije registrovana u skladu sa ovim zakonom, odnosno da li je aktivna supstanca, odnosno osnovna supstanca upisana u Listu odobrenih supstanci u skladu sa ovim zakonom;

2) proverava da li su sredstva za zaštitu bilja koja nisu registrovana u Republici Srbiji, odnosno da li je aktivna supstanca, odnosno osnovna supstanca koja nije upisana u Listu odobrenih supstanci, a proizvode se i skladište u Republici Srbiji, odnosno čiji se uvoz i transport vrši preko teritorije Republike Srbije, namenjeni za stavljanje u promet u zemlji u koju se izvoze;

3) proverava ispunjavanje ugovornih obaveza iz člana 8. ovog zakona;

4) proverava da li su sredstva za zaštitu bilja stavljena u promet i da li se primenjuju u skladu sa rešenjem iz člana 21. stav 5. ovog zakona;

5) proverava da li su korisnici obavešteni o primeni sredstava za zaštitu bilja za male useve i manje značajne namene na propisan način;

6) proverava da li se sredstva za zaštitu bilja nalaze u prometu posle propisanog roka iz člana 23. stav 2. ovog zakona;

7) proverava da li se preparat i pomoćna sredstva za zaštitu bilja koji sadrže novu aktivnu supstancu nalaze u prometu posle propisanog roka iz člana 25. stav 6. ovog zakona;

8) proverava da li se sa zalihama sredstava za zaštitu bilja, odnosno preparata i pomoćnih sredstava za zaštitu bilja postupa na propisan način;

9) proverava da li proizvođač, uvoznik i distributer preduzima sve potrebne mere za povlačenje sredstava za zaštitu bilja iz prometa u roku koji je utvrđen rešenjem iz člana 23. stav 1. i člana 25. st. 4. i 5. ovog zakona;

10) proverava da li se neregistrovana sredstva za zaštitu bilja ili aktivna supstanca, odnosno osnovna supstanca koja nije upisana u Listu odobrenih supstanci ispituju u skladu sa rešenjem iz člana 26. stav 1. ovog zakona;

11) proverava da li se neregistrovana sredstva za zaštitu bilja primenjuju u skladu sa rešenjem iz člana 27. stav 1. ovog zakona;

12) uzima uzorke sredstava za zaštitu bilja, bilja, biljnih proizvoda i propisanih objekata, bez naknade, kao i voda i zemljišta, radi ispitivanja;

13) proverava da li je proizvođač bez odlaganja obavestio Ministarstvo i korisnike o mogućim štetnim posledicama sredstava za zaštitu bilja, odnosno ostataka sredstava za zaštitu bilja, na zdravlje ljudi i životinja, površinske i podzemne vode ili životnu sredinu, kao i o novim saznanjima o mogućim ograničenjima plodoroda;

14) proverava da li su ispunjeni uslovi u pogledu ambalaže, deklarisanja i uputstva za primenu sredstava za zaštitu bilja iz člana 31. ovog zakona;

15) proverava da li je distributer odnosno uvoznik upisan u Registar distributera i uvoznika u skladu sa odredbom člana 32. stav 2. ovog zakona;

16) proverava da li distributer odnosno uvoznik koji je upisan u Registar distributera i uvoznika ispunjava uslove za dobijanje odobrenja za promet naročito opasnih sredstava za zaštitu bilja;

17) proverava da li se prodaja, skladištenje ili transport sredstava za zaštitu bilja vrši u skladu sa odredbama člana 36. ovog zakona;

18) proverava da li lice koje vrši skladištenje sredstava za zaštitu bilja ispunjava uslove iz člana 36. stav 3. ovog zakona;

19) proverava da li se sredstva za zaštitu bilja kojima je istekao rok upotrebe nalaze u prometu;

20) proverava da li se oglašavanje i izlaganje sredstava za zaštitu bilja vrši u skladu sa odredbama člana 38. ovog zakona;

21) proverava da li se uvoz vrši u skladu sa odredbama člana 39. ovog zakona;

22) proverava da li se uvoz i tranzit vrše na graničnim prelazima iz člana 40. ovog zakona;

23) vrši pregled i uzorkovanje pošiljaka u skladu sa odredbama čl. 41. i 42. ovog zakona;

24) proverava da li uvoznik, odnosno carinski agent izvršava obaveze iz člana 41. stav 2. ovog zakona;

25) proverava da li se sredstva za zaštitu bilja primenjuju u skladu sa odredbama čl. 44. i 45. ovog zakona, kao i da li korisnik izvršava obaveze iz člana 46. st. 2. i 3. ovog zakona;

26) proverava da li korisnik Ministarstvu dostavlja podatke o žetvi, odnosno berbi bilja pre isteka karence, odnosno da li takvo bilje i biljne proizvode skladišti odvojeno od drugog bilja i biljnih proizvoda ili ih stavlja u promet pre ispitivanja i utvrđivanja njihove bezbednosti;

27) proverava da li pravno lice, odnosno preduzetnik ispunjava uslove za dobijanje odobrenja za primenu naročito opasnih sredstava za zaštitu bilja;

28) proverava da li se sredstva za zaštitu bilja primenjuju u skladu sa odredbama člana 47. stav 3. i čl. 48. i 49. ovog zakona;

29) proverava ispunjenost uslova za korišćenje i stavljanje u promet uređaja za primenu iz člana 51. stav 1. ovog zakona;

30) proverava da li hrana i hrana za životinje sadrži ostatke sredstava za zaštitu bilja;

31) proverava da li je pružalac usluga upisan u Registar pružalaca usluga u skladu sa odredbama člana 54. ovog zakona;

32) proverava rad imaoca dozvole za pružanje usluga u oblasti sredstava za zaštitu bilja;

33) proverava da li se evidencija i dostavljanje podataka iz evidencije obavlja u skladu sa odredbama člana 64. ovog zakona;

34) proverava da li se evidencija čuva u skladu sa ovim zakonom;

35) proverava da li su uplaćene naknade za izvršene fitosanitarne preglede pošiljki u prometu;

36) kontroliše izvršavanje mera po ovom zakonu.

Mere koje nalaže fitosanitarni inspektor

Član 75.

U vršenju poslova iz člana 74. ovog zakona fitosanitarni inspektor može da:

1) zabrani proizvodnju, stavljanje u promet i primenu neregistrovanih sredstava za zaštitu bilja, promet i primenu sredstava za zaštitu bilja čiji promet i primena su zabranjeni ili ograničeni rešenjem iz člana 23. stav 1. ovog zakona i sredstava za zaštitu bilja kojima je istekao rok upotrebe;

2) zabrani proizvodnju, stavljanje u promet i primenu sredstava za zaštitu bilja koja nisu deklarisana i obeležena i koja se ne primenjuju u skladu sa uslovima iz rešenja o registraciji;

3) zabrani primenu sredstava za zaštitu bilja koja su štetna za pčele, ako se sredstva za zaštitu bilja ne primenjuju u skladu sa članom 49. ovog zakona;

4) naredi odgovarajuće mere, ako se zvaničnim ispitivanjima utvrdi da su ostaci sredstava za zaštitu bilja u bilju ili na bilju, biljnim proizvodima i propisanim objektima iznad propisanih maksimalno dozvoljenih količina ostataka;

5) zabrani ispitivanje neregistrovanih sredstava za zaštitu bilja ili aktivne supstance, odnosno osnovne supstance koja nije upisana u Listu odobrenih supstanci, ako nisu ispunjeni uslovi za izdavanje odobrenja za njihovo ispitivanje u istraživačke ili razvojne svrhe ili drugi uslovi propisani ovim zakonom i propisima donetim na osnovu njega;

6) predloži Ministarstvu ukidanje rešenja o registraciji;

7) privremeno zabrani stavljanje u promet i primenu sredstava za zaštitu bilja, odnosno njihovih serija za koje se posumnja da ne ispunjavaju uslove navedene u rešenju o registraciji, dok se ne završe ispitivanja;

8) zabrani stavljanje u promet i primenu sredstava za zaštitu bilja koja ne ispunjavaju uslove navedene u rešenju o registraciji;

9) privremeno oduzme sredstva za zaštitu bilja koja se proizvode, stavljaju u promet, odnosno primenjuju suprotno odredbama ovog zakona i propisa donetih na osnovu njega;

10) naredi bezbedno odlaganje, odnosno uništavanje sredstava za zaštitu bilja koja ne ispunjavaju uslove za registraciju ili kojima je istekao rok upotrebe;

11) privremeno zabrani stavljanje u promet, odnosno korišćenje uređaja za primenu i naredi njihovo kontrolno testiranje;

12) naredi Pravnom licu koje obavlja poslove od javnog interesa i pružaocima usluga da u određenom roku usklade obavljanje delatnosti odnosno otklone nedostatke u pogledu propisanih uslova;

13) zabrani rad subjektima u oblasti sredstava za zaštitu bilja do ispunjenja uslova predviđenih ovim zakonom;

14) zabrani rad Pravnom licu koje obavlja poslove od javnog interesa na period od tri meseca, ukoliko ispitivanja ne vrši u skladu sa uslovima, standardima i metodama propisanim ovim zakonom i propisima donetim na osnovu njega;

15) zabrani rad licima koja onemogućavaju vršenje inspekcijske kontrole ili ne dostave potrebne podatke, dokumentaciju sa kojom raspolažu ili na drugi način spreče inspekcijsku kontrolu, na period od tri meseca;

16) zabrani uvoz, naredi vraćanje pošiljke ili privremeno oduzme pošiljku, ukoliko nisu ispunjeni uslovi propisani ovim zakonom i propisima donetim na osnovu njega;

17) podnese zahtev za pokretanje prekršajnog postupka, prijavu za privredni prestup i krivičnu prijavu zbog povrede odredaba ovog zakona i propisa donetih na osnovu njega.

Mere iz stava 1. ovog člana fitosanitarni inspektor utvrđuje rešenjem.

Fitosanitarni inspektor može rešenjem iz stava 2. ovog člana kojim se zabranjuje proizvodnja, primena i stavljanje u promet sredstava za zaštitu bilja odrediti da se ta sredstva čuvaju kod lica kod kojih su zatečena.

Rešenjem iz stava 2. ovog člana određuju se i uslovi za čuvanje sredstava za zaštitu bilja.

Obaveze lica nad kojima se obavlja inspekcijski nadzor

Član 76.

Proizvođač, distributer, uvoznik, korisnik i pružalac usluga koji podležu inspekcijskom nadzoru, dužni su da isti omoguće, pruže podatke i obaveštenja i osiguraju uslove za nesmetan rad fitosanitarnog inspektora.

Lica iz stava 1. ovog člana dužna su da u određenom roku, na zahtev fitosanitarnog inspektora, dostave ili pripreme podatke i materijale koji su potrebni za obavljanje poslova inspekcijskog nadzora.

Rok iz stava 2. ovog člana mora biti primeren vrsti zahteva.

Nadležnost za rešavanje o žalbi

Član 77.

Na rešenje fitosanitarnog inspektora može se izjaviti žalba ministru, u roku od osam dana od dana dostavljanja rešenja.

O žalbi ministar odlučuje u roku od 30 dana od dana dostavljanja žalbe.

Žalba ne odlaže izvršenje rešenja.

Rešenje ministra po žalbi iz stava 1. ovog člana je konačno i protiv njega se može pokrenuti upravni spor.

XIII. Kaznene odredbe

Krivično delo

Član 78.

Ko proizvede, stavi u promet ili primeni neregistrovano sredstvo za zaštitu bilja ili aktivnu supstancu, odnosno osnovnu supstancu koja je upisana u Listu zabranjenih supstanci, odnosno proizvede, stavi u promet ili primeni sredstvo za zaštitu bilja za koje postoji zabrana proizvodnje, stavljanja u promet ili primene i time prouzrokuje štetne posledice po zdravlje ljudi ili životnu sredinu, kazniće se zatvorom do jedne godine.

Ako je usled dela iz stava 1. ovog člana nastupila znatna šteta, učinilac će se kazniti zatvorom do tri godine.

Ako je delo iz stava 1. ovog člana učinjeno iz nehata, učinilac će se kazniti novčanom kaznom ili zatvorom do jedne godine.

Privredni prestup

Član 79.

Novčanom kaznom od 700.000 do 3.000.000 dinara kazniće se za privredni prestup pravno lice, ako:

1) vrši poslove od javnog interesa, a ne poseduje ugovor ili ako ih vrši suprotno ugovoru (čl. 7. i 8);

2) iskoristi podatke suprotno od propisanih uslova iz člana 18. ovog zakona;

3) stavljanje u promet i primenu sredstava za zaštitu bilja ne obavlja u skladu sa rešenjem o registraciji (član 20);

4) vrši ispitivanje neregistrovanog sredstva za zaštitu bilja ili aktivne supstance, odnosno osnovne supstance koja nije upisana u Listu odobrenih supstanci bez rešenja o odobrenju ispitivanja u istraživačke ili razvojne svrhe, odnosno suprotno tom rešenju (član 26);

5) u slučajevima predviđenim članom 27. ovog zakona primeni sredstvo za zaštitu bilja koje nije registrovano bez rešenja o odobrenju primene neregistrovanih sredstava za zaštitu bilja;

6) stavlja u promet sredstvo za zaštitu bilja kojem je istekao rok upotrebe suprotno članu 37. st. 1. i 3. ovog zakona;

7) primenjuje sredstvo za zaštitu bilja kojem je istekao rok upotrebe suprotno članu 37. stav 2. ovog zakona;

8) primenjuje sredstvo za zaštitu bilja suprotno članu 44. ovog zakona, odnosno protivno zabrani primene sredstava za zaštitu bilja iz člana 45. ovog zakona;

9) primenjuje sredstvo za zaštitu bilja a ne ispunjava uslove za primenu sredstava iz člana 46. stav 1. ovog zakona, odnosno prilikom primene sredstva za zaštitu bilja ne preduzme sve potrebne aktivnosti i mere iz člana 46. st. 2. i 3. ovog zakona;

10) Ministarstvu ne dostavi podatke o žetvi, odnosno berbi koju obavlja pre isteka karence u skladu sa članom 46. stav 4. ovog zakona, odnosno ako posle žetve, odnosno berbe skladišti bilje, odnosno biljne proizvode tretirane pre isteka karence, zajedno sa drugim biljem, odnosno biljnim proizvodima ili ih stavi u promet pre ispitivanja i utvrđivanja njihove bezbednosti suprotno članu 46. stav 5. ovog zakona;

11) primenjuje sredstvo za zaštitu bilja, a ne poseduje rešenje o odobravanju primene naročito opasnih sredstava za zaštitu bilja (član 47. stav 1);

12) primenjuje sredstvo za zaštitu bilja suprotno odredbama člana 48. st. 1. i 2. ovog zakona;

13) primenjuje sredstvo za zaštitu bilja otrovno za pčele suprotno odredbi člana 49. stav 1. ovog zakona;

14) primenjuje sredstva za zaštitu bilja koja su klasifikovana i obeležena oznakom za rizik za vodenu sredinu i vodene organizme suprotno odredbi člana 49. stav 3. ovog zakona;

15) hrana i hrana za životinje koju stavlja u promet sadrži ostatke sredstava za zaštitu bilja iznad maksimalno dozvoljenih količina (član 52. stav 1);

16) pruža usluge, a nije upisan u Registar pružalaca usluga (član 53);

17) ne postupi po rešenju fitosanitarnog inspektora, u skladu sa ovim zakonom (član 75).

Za privredni prestup iz stava 1. ovog člana novčanom kaznom od 70.000 do 200.000 dinara kazniće se i odgovorno lice u pravnom licu.

Za radnje iz stava 1. ovog člana pored novčane kazne, može se izreći i zaštitna mera zabrane pravnom licu da se bavi određenom privrednom delatnošću, odnosno zaštitna mera zabrane odgovornom licu da vrši određene dužnosti u trajanju od šest meseci do sedam godina.

Prekršaj pravnog lica

Član 80.

Novčanom kaznom od 500.000 do 1.000.000 dinara kazniće se za prekršaj pravno lice, ako:

1) dostavi netačne podatke u postupku registracije sredstava za zaštitu bilja (čl.12, 13, 21, član 22. stav 4, član 24. stav 3. i član 25);

2) vrši ispitivanje na kičmenjacima suprotno članu 17. st. 1. i 2. ovog zakona;

3) primenjuje sredstvo za zaštitu bilja za namene koje nisu navedene u rešenju o registraciji, bez rešenja o odobrenju primene sredstava za zaštitu bilja za male useve i manje značajne namene (član 21. stav 5);

4) ne obavesti korisnike sredstva za zaštitu bilja putem dodatnog uputstva o odobrenju primene sredstva za zaštitu bilja za male useve i manje značajne namene (član 21. stav 7);

5) ne povuče iz prometa sredstvo za zaštitu bilja u roku iz rešenja iz člana 23. stav 1. i člana 25. st. 4. i 5. ovog zakona;

6) ne postupa sa zalihama sredstva za zaštitu bilja u skladu sa članom 23. stav 3. i članom 25. stav 7. ovog zakona;

7) dostavi netačne podatke u postupku izdavanja rešenja o odobrenju ispitivanja neregistrovanih sredstava za zaštitu bilja ili aktivne supstance, odnosno osnovne supstance koja nije upisana u Listu odobrenih supstanci u istraživačke ili razvojne svrhe, odnosno u postupku izdavanja rešenja o odobravanju primene neregistrovanih sredstava za zaštitu bilja u hitnim slučajevima (čl. 26. i 27);

8) ne obavesti Ministarstvo i korisnike o mogućim štetnim posledicama sredstva za zaštitu bilja (član 30);

9) pakuje, deklariše, daje uputstvo za primenu, oglašava ili izlaže sredstvo za zaštitu bilja suprotno članu 31. stav 3. i članu 38. ovog zakona;

10) vrši promet sredstva za zaštitu bilja, a nije upisan u Registar distributera i uvoznika u skladu sa članom 32. ovog zakona;

11) vrši promet sredstva za zaštitu bilja bez rešenja o odobrenju prometa naročito opasnih sredstava za zaštitu bilja iz člana 35. stav 1. ovog zakona;

12) prodaje, skladišti ili vrši transport sredstva za zaštitu bilja suprotno članu 36. stav 2. ovog zakona;

13) ne obezbedi da skladištenje sredstva za zaštitu bilja vrši lice koje je stručno osposobljeno za obavljanje tih poslova (član 36. stav 3);

14) uveze sredstvo za zaštitu bilja preko graničnog prelaza koji nije određen za vršenje fitosanitarnog pregleda (član 40. st. 1. i 2);

15) uveze pošiljku bez pregleda i uzorkovanja (član 41. stav 1);

16) izvrši premeštanje, otvaranje ili deljenje pošiljke za koju je rešenjem o prevozu određen carinski nadzor do završetka pregleda, odnosno uzorkovanja, odnosno odobrenja ili odbijanja njenog uvoza (član 42. st. 2. i 3);

17) stavlja u promet ili koristi uređaje za primenu suprotno članu 51. stav 1. ovog zakona;

18) ne vodi evidenciju i ne dostavlja podatke iz evidencije u skladu sa članom 64. ovog zakona.

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se novčanom kaznom od 20.000 do 50.000 dinara i odgovorno lice u pravnom licu.

Prekršaj preduzetnika

Član 81.

Novčanom kaznom od 300.000 do 500.000 dinara kazniće se za prekršaj preduzetnik ako učini radnje iz člana 79. stav 1. tač. 3), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11), 12), 13), 14), 15), 16) i 17) ovog zakona.

Član 82.

Novčanom kaznom od 100.000 do 400.000 dinara kazniće se za prekršaj preduzetnik ako učini radnje iz člana 80. stav 1. tač. 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11), 12), 13), 14), 15), 16), 17) i 18) ovog zakona.

Prekršaj fizičkog lica

Član 83.

Novčanom kaznom od 35.000 do 50.000 dinara kazniće se za prekršaj fizičko lice ako učini radnje iz člana 79. stav 1. tač. 7), 8), 9), 10), 11), 12), 13), 14), 15) i 17) ovog zakona, kao i ako:

1) primenjuje sredstvo za zaštitu bilja suprotno zabranama ili ograničenjima iz člana 23. st. 1, 2. i 3. ovog zakona;

2) pruža usluge u oblasti sredstava za zaštitu bilja bez dozvole za pružanje usluga iz člana 57. stav 1. ovog zakona.

Član 84.

Novčanom kaznom od 5.000 do 30.000 dinara kazniće se za prekršaj fizičko lice ako učini radnje iz člana 80. stav 1. tač. 3), 4), 17) i 18) ovog

zakona, kao i ako ne obavesti Ministarstvo da sredstvo za zaštitu bilja štetno utiče na zdravlje ljudi ili životinja ili površinske i podzemne vode ili životnu sredinu u skladu sa članom 30. stav 2. ovog zakona.

XIV. Prelazne i završne odredbe

Rok za usklađivanje poslovanja

Član 85.

Proizvođač, distributer, uvoznik, korisnik i pružalac usluga dužni su da svoje poslovanje usklade sa odredbama ovog zakona u roku od tri godine od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Rešenja o izdavanju dozvole za stavljanje u promet pesticida

Član 86.

Odredbe ovog zakona od čl. 11. do 25. primenjuju se u postupku produženja rešenja o izdavanju stalne ili privremene dozvole za stavljanje u promet gotovih pesticida, koja su izdata u skladu sa Zakonom o zaštiti bilja („Službeni list SRJ”, br. 24/98 i 26/98-ispravka i „Službeni glasnik RS”, broj 101/05-dr. zakon).

Rešenja o izdavanju stalne dozvole za stavljanje u promet pesticida i rešenja o izdavanju privremene dozvole za stavljanje u promet pesticida koja su doneta na osnovu Zakona o zaštiti bilja („Službeni list SRJ”, br.
24/98 i 26/98-ispravka i „Službeni glasnik RS”, broj 101/05-dr. zakon) važe do isteka roka važenja utvrđenog tim rešenjem.

Na registraciju novih sredstava za zaštitu bilja primenjuju se odredbe čl. 47, 48, člana 50. st. 1, 2. i 4, člana 52. stav 1, člana 54. st. 1. i 2, čl. 55, 56. i 57. Zakona o zaštiti bilja („Službeni list SRJ”, br. 24/98 i
26/98-ispravka i „Službeni glasnik RS”, broj 101/05-dr. zakon) samo za
pesticide.

Obavljanje poslova od javnog interesa do raspisivanja konkursa

Član 87.

Pravno lice koje je na osnovu Zakona o zaštiti bilja („Službeni list SRJ”, br. 24/98 i 26/98-ispravka i „Službeni glasnik RS”, broj 101/05-dr.zakon) ovlašćeno za ispitivanje pesticida i kontrolu opreme i uređaja za primenu pesticida, obavljaće poslove za koje je ovlašćeno do okončanja konkursa za obavljanje poslova od javnog interesa, koji se sprovodi u skladu sa ovim zakonom.

Primena podzakonskih propisa

Član 88.

Propisi koji se donose na osnovu ovlašćenja iz ovog zakona doneće se u roku od tri godine od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Do donošenja propisa iz stava 1. ovog člana primenjivaće se propisi koji su doneti na osnovu Zakona o zaštiti bilja („Službeni list SRJ”, br. 24/98 i 26/98-ispravka i „Službeni glasnik RS”, broj 101/05-dr.zakon), osim odredbi tih propisa koje nisu u skladu sa ovim zakonom.

Prestanak važenja ranijih zakona

Član 89.

Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaju da važe odredbe Zakona o zaštiti bilja („Službeni list SRJ”, br. 24/98 i 26/98-ispravka i „Službeni glasnik RS”, broj 101/05-dr. zakon), kojima se uređuju pesticidi, osim odredbi iz člana 88. stav 3. ovog zakona.

Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaju da važe odredbe Pravilnika o liniji za proizvodnju pesticida („Službeni list SRJ”, broj 68/01).

Stupanje na snagu zakona

Član 90.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”, osim odredaba čl. 11. do 25. ovog zakona koje će se primenjivati počev od 31. decembra 2013. godine.

Napravi novu temu u “Pravilnici”

Napišite komentar<a href="" title="" rel="" target=""> <blockquote cite=""> <code> <pre> <em> <strong> <del datetime=""> <ul> <ol start=""> <li> <img src="" border="" alt="" height="" width="">