P O Z I V

O R G A N I Z A T O R I

Univerzitet u Novom Sadu, Tehnološki fakultet, Novi Sad
Institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad
DOO ”Industrijsko bilje” Novi Sad i Savet tehnologa industrije ulja

E-mail: office@indbilje.co.rs
Web: www.indbilje.co.rs

VREME I MESTO ODRŽAVANJA

16-21. jun 2013. godine

Herceg Novi, Crna Gora
Hotel “SUN RESORT“ (www.hunguesthotels.com)

OPŠTE INFORMACIJE

Na Savetovanju će svi radovi biti saopšteni usmeno. Izlaganja radova, uključujući i diskusiju traju do 20 minuta.

Materijal za Savetovanje: Radovi će biti štampani u Zborniku radova. Pre početka Savetovanja, Zbornik radova i Program rada, biće dostavljeni svim prijavljenim učesnicima koji uplate kotizaciju.

Kotizacija: Svi prijavljeni učesnici plaćaju kotizaciju i to: domaći učesnici u iznosu 65 EUR (u dinarskoj protivvrednosti na dan uplate), a učesnici iz inostranstva u iznosu 100 EUR.

Prijave: Zainteresovani učesnici Savetovanja treba da popune i pošalju prijavu sa naslovom rada (koristiti obrazac za prijavu učešća) najkasnije do 28. februara 2013. godine putem e-maila, na adresu: office@indbilje.co.rs ili poštom na dole navedenu adresu.

Dostavljanje radova:
Radovi moraju biti pripremljeni prema tehničkom upustvu za pripremu radova. Pripremljene radove, dostaviti u elektronskoj formi na CD-u, uz jedan primerak odštampanog teksta rada, najkasnije do 30. aprila 2013. godine, na adresu:

Poslovna zajednica ”Industrijsko bilje” d.o.o.
21000 Novi Sad
Bulevar Oslobođenja 69/V
Tel./fax: 021/6616-633; 6624-311; 6612-135

TEHNIČKO UPUTSTVO ZA PRIPREMU RADOVA

Svi radovi treba da budu napisani prema uputstvu datom u prilogu, na srpskom jeziku, latiničnim pismom. Molimo autore da za pisanje radova koriste fajl: Uputstvo za pisanje radova.doc, a da fajl sa napisanim radom sačuvaju pod imenom: Prezime prvog autora.doc.

Naslov, izvod (abstrakt), ključne reči, nazive i tekst zaglavlja tabela i nazive grafičkih priloga (slika), pored srpskog, treba dati i na engleskom jeziku. Za pripremu teksta koristiti program Microsoft Word for Windows, font Times New Roman, veličine 11 pt sa proredom od 12 pt. Tekst rada pripremiti na formatu papira: A-4, na 6 – 8 stranica, uključujući tabele i slike, sa podešenim marginama: levo 2,54 cm / gore 2,54 cm / desno 5,50 cm / dole 8,50 cm / levu i desnu marginu poravnati (Justified). Potrebno je unificirati sve naslove, navodnike, povlake, oznake za nabrajanje, jedinice i sl. Tabele i slike ne smeju prelaziti podešene margine. Slike moraju biti prilagođene crno-beloj tehnici štampe.

54. Savetovanje proizvodnja i prerada uljarica – uputstvo

Organizacioni odbor

54. Savetovanje proizvodnja i prerada uljarica – obrazac

54. Savetovanje proizvodnja i prerada uljarica – cenovnik