Poštovane koleginice i kolege,

u organizaciji Univerziteta u Istočnom Sarajevu i Tehnološkog fakulteta Zvornik u periodu od 04. do 06. marta 2013 godine održaće se III Međunarodni kongres „Inženjerstvo, ekologija i materijali u procesnoj industriji“.

Čast mi je da pozovem autore sa univerziteta, instituta, istraživačkih centara i industrije da uzmu učešće u radu ovog Kongresa. Naučno-stručni program će se odvijati kroz plenarna predavanja, usmena saopštenja i poster prezentacije.

Plenarni predavači će biti eminentni stručnjaci koji će nas upoznati sa najnovijim kretanjima u području inženjerstva, ekologije i materijala.
Vašim učešćem ćete doprineti da i ovaj Kongres, kao i prethodni, bude uspješan.

Prof. dr Miladin Gligorić
Predsjednik Organizacionog odbora

NAUČNOSTRUČNI PROGRAM

A) Plenarna predavanja
B) Usmena saopštenja
C) Posterska izlaganja

PROGRAMSKE OBLASTI

 Hemijsko i elektrohemijsko inženjerstvo
 Ekološko inženjerstvo
 Materijali i karakterizacija materijala
 Nanotehnologije
 Neorganska hemija i tehnologija
 Organska hemija i tehnologija, polimeri
 Prehrambeno inženjerstvo i biotehnologija
 Energetska efikasnost i obnovljivi izvori energije
 Tekstilno inženjerstvo
 Korozija i zaštita materijala i termoenergetskih postrojenja
 Metalurgija
 Menadžment u procesnoj industriji
 Opšte

PRIPREMA I PREZENTACIJA RADOVA

JEZICI

Zvanični jezici Kongresa će biti srpski, engleski i službeni jezici naroda prethodne Jugoslavije.

Svi učesnici imaju priliku da svoje radove na ovom Kongresu prikažu u formi postera. Prihvaćeni i prezentovani radovi će biti publikovani u integralnom obliku u Zborniku radova. Neki od radova će biti izabrani od strane Naučnog odbora za publikovanje u časopisu Journal of Engineering & Processing Management. Za izlaganje radova putem postera na raspolaganju je površina panoa 1,0 x 0,9 m.

Registracija učešća se vrši na sajtu Kongresa: kongres.tfzv.org. Kako bi se obezbjedila priprema publikacije, molimo učesnike da izvode radova pripremljene na obrascu ABSTRACT TEMPLATE i isključivo prema uputstvu za autore, pošalju najkasnije do: 30. novembra 2012 godine, a radove do 31. decembra 2012 godine na elektronsku poštu organizatora: kongres.tfzv@gmail.com
Radovi koji ne budu u skladu sa uputstvom i koji stignu posle naznačenog roka, neće biti štampani.

LOKACIJA

Jahorina, hotel „Bistrica“.
KOTIZACIJA
Kotizacija za učešće na Kongresu iznosi 200,00 KM (100,00 €) po osobi. Kotizacija obuhvata:
1) Mogućnost prezentacije rada: putem usmenog saopštenja ili poster-prezentacije, po rasporedu organizatora Kongresa,
2) Koktel,
3) Zbornik radova, ostali materijal Kongresa,
4) Svečanu večeru.
Način uplate kotizacije će biti objavljen u sljedećem obavještenju.
Detalji vezani za smještaj učesnika Kongresa će biti objavljeni u sljedećem saopštenju.

KONTAKT

Za sve dodatne informacije možete se obratiti tehničkom sekretaru Organizacionog odbora:
Aleksandar Došić
Univerzitet u Istočnom Sarajevu
Tehnološki fakultet Zvornik
Karakaj bb, 75400 Zvornik
Bosna i Hercegovina
Tel./fax: + 387 56 260 190
E-mail: kongres.tfzv@gmail.com
Web: www.kongres.tfzv.org

UPUTSTVO ZA AUTORE RADOVA

1. Registracija za učešće na Kongresu se vrši na sajtu: www.kongres.tfzv.org
2. Apstrakte radova napisane na srpskom (ili nekom od službenih jezika naroda prethodne Jugoslavije) i na engleskom jeziku, poslati najkasnije do 30.11.2012. godine, a gotove radove, napisane u WORDU poslati do 31.12.2012. godine, isključivo putem elektronske pošte, na adresu: kongres.tfzv@gmail.com
Apstrakt rada treba da je napisan na obrazcu ABSTRACT_TEMPLATE (zajedno obe verzije) i treba da sadrži ključne riječi.
(ABSTRACT_TEMPLATE se nalazi u prilogu e-maila ili ga možete download-ovati sa sajta).
3. Rad treba da je napisan na stranicama A4 formata uključujući tekst, priloge i ilustracije (slike, fotografije i tabele) i to:
4. Kroz uvod, eksperimentalni dio, rezultate, diskusiju i zaključke treba da budu korišćeni standardni sistemi jedinica i opšte prihvaćeni pojmovi u tehničkoj struci. Izbjegavati matematička izvođenja. Neophodna matematička izvođenja se, po potrebi, mogu dati kao cjeline u vidu jednog ili više priloga. Pozive na literaturu obilježavati u uglastim zagradama, a citira se na uobičajeni način prema redosljedu korišćenja.
5. Radovi će se nalazati na CD-u u sastavu Zbornika i nema ograničenja broja stranica.
6. Reference radova moraju da citiraju naziv članka i njegove početne i krajnje stranice, npr:

• Font – 12 pt Times New Roman
• Margine – goraja i donja 2.0 cm, lijeva 3.0 cm i desna 1.5 cm
• Naslov (na srpskom) – 12 pt bold (centered alignment)
• Naslov (na engleskom) – 12 pt bold (centered alignment)
• Autori – 12 pt normal (centered alignment)
• Institucije (na srpskom) – 12 pt italic (centered align.)
• Institucije (na engleskom) – 12 pt italic (centered align.)
• Izvod (na srpskom) – 12 pt italic (centered align.)
• Abstract (na engleskom) – 12 pt italic (centered align.), tj. prevod izvoda
• Podnaslovi – 12 pt bold, (left alignment)
• Tekst – 12 pt normal (justified alignment)
• Slike, natpisi – natpisi ispod slika, 11 pt italic (centered align.)
• Tabele. natpisi – natpisi ispod slika, 11 pt italic (centered align.)

1. Bowman, C. M., Landee, F. A. J. Chem. Doc. 1967, 7, 43-47
Reference iz knjiga bi trebalo da citiraju autore, naziv rada, izdavača,
datum izdavanja i stranice:
2. Smith, A. B. Textbook of Organic Chemistry, D. C. Jones: New York, 1961, pp 123- 126.
7. Pri kucanju rukopisa koristiti stranice bez paginacije, prored single. Koristiti isključivo obrađene crno-bijele ilustracije. Tekst i oznake na ilustracijama treba da budu čitljivi.