Reklama

IX Zaštita životne sredine
gradova i prigradskih naselja

Novi Sad, 21 – 24. septembar 2011

P O Z I V

Organizator :

Ekološki pokret Novog Sada
e-mail: ekopokretns@gmail.com
Website: www.ekopokret.org.rs

Pokrovitelji:

Suorganizatori:

Motiv organizovanja Eko-konferencije

Rezolucijom Eko-konferencije® 1995. godine je utvr¬đeno da se svake druge godine u Novom Sadu održava Eko-konferencija® o zaštiti životne sredine gradova i prigradskih naselja. Organizator je motivisan činjenicom da industrijski razvoj i intezivna urbanizacija nisu praćeni ni racionalnim korišćenjem prirodnih resursa ni zaštitom životne sredine. Početna ideja bila je da Eko-konferen¬cija® postane tradicionalan skup naučnika i stručnjaka koji bi doprineli rešavanju različitih ekoloških problema – kroz prikazivanje i razmenu iskustava, mišljenja i ideja.
U cilju upotpunjavanja programskog opredeljenja, parnim godinama se (počev od 2000-te godine) organizuje komplementarna Eko-konferencija® – o zdravstveno bezbednoj hrani. Programski savet Ekološkog pokreta grada Novog Sada je odlučio da Eko-konferencija® od 2007 godine nadalje bude isključivo naučnog karaktera.

Ciljevi Eko-konferencije

– Da se kroz saopštenja i izlaganja realistično (bez precenjivanja ili potce¬njivanja) prikažu pojave i uzročnici na¬rušavanja ekološke ravnoteže, odnosno stepen ugroženosti životne i radne sredine gradova i prigradskih naselja.
– Da se pruži vredna informacijsko – komunikacijska osnova za razvijanje srednjoročnih i dugoročnih strateških programa za (a) inte¬gralnu zaštitu životne sredine; (b) zaštitu kva¬liteta proiz¬voda; (v) ocenu kvaliteta života; (g) promovisanje i podršku ideji i praksi održivog razvoja, posebno u gradovima i prigrad¬skim naseljima.
Svaka Eko-konferencija® je višedimenzionalan događaj, na kojem naučnici i stručnjaci raznih profila izlažu i razmatraju razne aspekte životnih i radnih uslova.

Opšta tematika Eko-konferencije

Radovi koji se prijavljuju za Eko-konferenciju® mogu razmatrati bilo koju od osnovnih tema iz opšteg tematskog okvira. Osnovne teme tiču se sledećih komponenti životne i radne sredine:

– Fizičke komponente radne, stambe¬ne i rekreativne sredine
• vazduh, voda, zem¬ljište, biosfera – biota
• izgrađeni prostor (buka, vibracije, radijacija, svetlo).

– Društvene komponente sredine:
• socijalni položaj, sigurnost, zaposlenost – pravo na rad, školovanje, obrazovanje, penzijsko osiguranje, rodna ravnopravnost
• kulturno-duhovne vrednosti, baština (umetničke rukotvorine)
• Izazovi pred kojima je porodica kao osnovna ćelija društva i podrška koju od društva dobija.

Imajući u vidu ekspanziju industrijske civilizacije, demografske promene i ekonomske potrese u tranzicijskim društvima, Eko-konferencija® se usredsređuje na uzročnike i posledice degradacije životne sredine, kao i na mere njene zaštite, na aktere, aktivnosti poboljšanja i na dobra iskustva. Opšta tematika naglašava činjenicu da nema granica koje bi sprečile lančani efekat degradacije životne sredine. Stoga tematika obuhvata i probleme na planu prerađivačke industrije (prehrambene, hemijske, naftne, metalne, tekstilne, kožne, drvne-celu¬loze i papira, stočne farme…).

Službeni jezici Eko-konferencije

Službeni jezici Eko-konferencije su srpski i engleski jezik.
Tematski zbornik će biti štampan na engleskom jeziku u celini.

Sesije

Predviđeno je da Eko-konferencija® ima sedam sesija.
Svaka sesija počinje uvodnim refera¬tom.

Sesija 1 : Sfere – delovi životne sredine
a) vazduh
b) voda
v) zemljište
g) biosfera
Sesija 2 : Tehničko – tehnološki aspekti zaštite (ekološko inženjerstvo)
Sesija 3 : Sociološki, zdravstveni, kulturni, obrazovni i rekreativni aspekti zaštite
Sesija 4 : Ekonomski aspekti zaštite
Sesija 5 : Pravni aspekti zaštite
Sesija 6 : Projektovanje ekološkog sistema (informatika, aplikacije kompjuterske obrade u sferama integralne zaštite)
Sesija 7 : Ekološki aspekti održivog razvoja gradova i prigradskih naselja

NAPOMENA:
Od učesnika se očekuje prilaganje originalnih naučnih radova koji do sada nisu publikovani.

Počasni odbor

Predsednik :
Prof. dr Čedomir Popov, predsednik Matice srpske

Potpredsednici :
Prof. dr Zorica Tomić, predsednica Komisije za saradnju sa UNESCO-om
Prof. dr Branko Kovačević, rektor Univerziteta u Beogradu
Prof. dr Stanislav A. Stepanov, rektor Međunarodnog nezavisnog ekološko politikološkog univerzioteta u Moskvi
Prof. dr Petar Sekulić, direktor Instituta za ratarstvo i povrtarstvo u Novom Sadu
Dr Jasna Mastilović, direktor Instituta za prehrambene tehnologije u Novom Sadu
Prof. dr Nenad Stavretović, direktor Zavoda za zaštitu prirode Srbije
Roberto Della Seta, predsednik Legambiente d’Italia

Naučni odbor

Predsednik:

Akademik Rudolf Kastori, Vojvođanska akademija nauka i umetnosti, Novi Sad, Srbija, Akademija nauka Republike Mađarske, Budimpešta

Potpredsednici:

Prof. dr Branislav Đurđev, prorektor za nauku Univerziteta u Novom Sadu
Prof. dr Dušan Teodorović, prorektor za nauku Univerziteta u Beogradu
Prof. dr Marfenin N.N., Ruska Federacija, prorektor za nauku Međunarodnog nezavisnog ekološko politikološkog univerziteta u Moskvi
Prof. dr Goran Bekavac, pomoćnik direktora za nauku Instituta za ratarstvo i povrtarstvo Novi Sad,
Prof. dr Moreno Baccichet, Univerzitet u Ferari, Filološki i filozofski fakultet, Italija

Sekretar:

Danijela Tomčić, dipl. pedagog, pomoćnica direktora Ekološkog pokreta grada Novog Sada

Članovi:

Akademik Ivan Gutman, Univerzitet u Kragujevcu, Prirodno matematički fakultet, Institut za hemiju
Prof. dr Ilija Babić, dekan Fakulteta za evropske pravno – političke studije
Prof. dr Marko Backović, Univerzitet u Beogradu, dekan Ekonomskog fakulteta
Prof. dr Ištvan Bikit, Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno matematički fakultet, Departman za fiziku
Prof. dr Božo Dalmacija, Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno matematički fakultet, Departman za hemiju
Prof. dr Ivana Đujić, Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju – Centar za hemiju, Beograd
Prof. dr Nevenka Žarkić-Joksimović, Univerzitet u Beogradu, dekan Fakulteta organizacionih nauka
Prof. dr Lu Zhongmei, Univerzitet u Pekingu, Univerzitet u Vuhanu, potpredsednik Višeg narodnog Suda u provinciji Hubei , poslanik u Nacionalnom Narodnom Kongresu
Prof. dr Kadar Imre, Institut za zemljište i agrohemiju Mađarske akademije nauka, Budimpešta, Mađarska
Prof. dr Nila Kapor-Stanulović, Univerzitet u Novom Sadu, Filozofski fakultet, Odsek za psihologiju
Prof. dr Bojana Klašnja, direktor Istraživačko razvojnog instituta za nizijsko šumarstvo i životnu sredinu u Novom Sadu
Prof. dr Miroslava Kristoforović-Ilić, vanredni član Akademije medicinskih nauka SLD, Institut za zaštitu zdravlja „Novi Sad”
Prof. dr Slobodan Krnjetin, Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka, Departman za energetiku, procesnu tehniku i inženjerstvo zaštite životne sredine
Prof. dr Milena Mikalački, Univerzitet u Novom Sadu, dekan Fakulteta za fizičku kulturu
Ph.D. Mohammad Taghi Razavian, departman za geografiju, Shahid Beheshti Univerzitet, Teheran, Iran
Prof. dr Atila Salvai, Univerzitet u Novom Sadu, Poljoprivredni fakultet, Departman za uređenje voda
Prof. dr Ilija Ćosić, Univerzitet u Novom Sadu, Dekan Fakulteta tehničkih nauka
Prof. dr Ion C. Ungureanu, Naučna akademija za poljoprivredu i šumarstvo „Gheorghe Ionescu Siseşti”, Bukurešt, Rumunija
Prof. dr Radmila Šovljanski, Univerzitet u Novom Sadu, redovni profesor Poljoprivrednog fakulteta u penziji
Prof. Tomislav Šola, Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet, odsek za informatičke znanosti, katedra za muzeologiju, direktor „The Best in Heritage”
Dr Aleksandar Mijović, pomoćnik direktora Zavoda za zaštitu prirode Srbije u sektoru za istraživačko-razvojnu delatnost

Organizacioni odbor

Predsednik :
Nikola Aleksić, direktor Ekološkog pokreta grada Novog Sada

Potpredsednik :
Angelo Mancone, predsednik Legambiente Veneto, Rovigo, Italia

Sekretar:
Zoran Kovačević, organizator u Ekološkom pokretu Novog Sada

Članovi :

– Srđan Aleksić, organizator Ekološkog pokreta grada Novog Sada
– Milan Vurdelja, Rektorat Univerziteta u Novom Sadu
– Stevan Domazet, Institut za ratarstvo i povrtarstvo Novi Sad
– Mr Slađana Đuranović, prof. engleskog jezika i književnosti
– Milenko Košutić, dipl.inž. komercijalni saradnik FINS-a
– Mirko Hraničak, tehnički direktor Ekološkog pokreta grada Novog Sada
– Mr Jelena Šogorov, Fakultet za evropsko pravne – političke studije
– Marina Samsonov, prof. engleskog jezika
– Aleksandar Divljak

Opšti program rada Eko-konferencije 2011

Sreda, 21. septembar

J.P. Sportsko poslovni centar „Vojvodina”, ul. Sutjeska 2.

10.00 – 13.00 Svečano otvaranje Eko-konferencije® 2011
– kulturno umetnički program
– otvaranje Eko-konferencije® 2011
– pozdravni govori
– izlaganje dva referata po pozivu
– koktel

13.00 – 15.00 Pauza za ručak

Radni deo

Pokrajinski zavod za zaštitu prirode Srbiji, Radnička br. 20a

Autori radova imaće na raspolaganju potrebnu tehniku za prezentaciju rada (videobim, grafoskop) tokom deset minuta izlaganja.
Redosled izlaganja radova po sesijama biće utvrđen u završnom programu rada na osnovu prispelih radova i mogućnosti izlaganja.
U zavisnosti od želja autora i broja prispelih radova Naučni odbor zadržava pravo odluke o načinu prezentacije rada (posterom ili referatom) u skladu sa vremenom za izlaganje radova.

14.00 – 15.00 Postavljanje postera

15.00 – 19.00 Izlaganje radova – Poster sesija

17.00 – 17.30 Pauza za osveženje

Tokom radnog dela učesnicima Eko-konferencije® 2011 biće priređena prirodnjačka izložba u prostorijama Pokrajinskog zavoda za zaštitu prirode koju mogu razgledati u pauzi radnog dela Eko-konferencije®.

20.30 Koncert

Četvrtak, 2 . septembar

08.00 – 09.00 Postavljanje postera

09.00 – 13.00 Izlaganje radova – Poster sesija

11.00 – 11.30 Pauza za osveženje

13.00 – 15.00 Pauza za ručak

14.00 – 15.00 Postavljanje postera

15.00 – 19.00 Izlaganje radova – Poster sesija

17.00 – 17.30 Pauza za osveženje

20.30 Pozorišna predstava

Petak, 2 . septembar

08.00 – 09.00 Postavljanje postera

09.00 – 13.00 Izlaganje radova – Poster sesija

11.00 – 11.30 Pauza za osveženje

13.00 – 15.00 Pauza za ručak

14.00 – 15.00 Postavljanje postera

15.00 – 19.00 Izlaganje radova – Poster sesija

17.00 – 17.30 Pauza za osveženje

21.00 Svečani banket povodom završetka radnog dela Eko-konferencije®

Subota, 2 . septembar

Stručna ekskurzija

10.00 Polazak

15.00 Povratak

Kotizacija

Do 10. juna kotizacija po radu iznosi 100 €. Plaća je prvi autor.
Posle 10. juna kotizacija iznosi 200 €.
Kotizacije su oslobođene sledeće kategorije autora: studenti, studenti master studija, doktoranti i penzionisani naučni radnici pod uslovom prisustva izlaganju radova.
Radovi za koje se kotizacija ne uplati do 31. avgusta 2011. godine neće biti štampani u tematskom zborniku Eko-konferencije® 2011.
Učesnici (slušaoci) plaćaju kotizaciju u istom iznosu.

Autorima radova i učesnicima (slušaocima) uplaćena kotizacija obezbeđuje:
– tematski zbornik radova Eko-konferencije® 2011 štampanih u celovitom
obliku na engleskom jeziku,
– svakodnevni zajednički ručak u ekskluzivnom restoranu,
– osveženje tokom radnog dela Eko-konferencije® 2011 i
učešće na pratećim kulturnim sadržajima :
– prirodnjačka izložba
– koncert
– pozorišna predstava (koncert)
– svečana večera
– stručna ekskurzija sa obezbeđenim ručkom

Kotizacija se uplaćuje na devizni žiro račun Ekološkog pokreta grada Novog Sada:
Beneficiary: Ekoloski pokret Novog Sada, Vojvodjanskih Brigada 17, 21000 Novi Sad, Serbia
IBAN: RS35335007010002733895
Account with: METALS BANKA AD NOVI SAD
SWIFT: MBSORS22
Branch address: Cara Lazara Bul. 7a
City: Novi Sad
Country: Serbia

Domaći autori kotizaciju uplaćuju u dinarskoj protivvrednosti na dan uplate na namenski žiro račun kod Metals banke A.D. u Novom Sadu pod nazivom :

Eko-konferencija
Novi Sad

i brojem:

335 – 4010 – 56

Rokovi

Molimo Vas da prijavu što pre dostavite.

01. jun 2011. godine, rok za dostavljanje radova
31. avgust 2011. godine, rok za uplatu kotizacije

Mesto svečanog otvaranja Eko-konferencije

JP Sportsko poslovni centar „Vojvodina”, ul. Sutjeska br. 2, Novi Sad

Mesto održavanja radnog dela Eko-konferencije

Pokrajinski zavod za zaštitu prirode, Radnička 20A, Domaćin radnog dela Eko-konferencije® 2011.

Tehničko uputstvo za pisanje radova

Radovi se dostavljaju na korektnom engleskom jeziku u celini, maksimalno na 8 stranica A-4 formata sa podešenim marginama na TOP: 62 mm; BOTTOM: 50 mm; LEFT: 45 mm; RIGHT: 40 mm, sa abstraktom i ključnim rečima.
Radovi na loše prevedenom engleskom jeziku neće biti uzimani u razmatranje.
Svi radovi podležu recenziji.
Autori iz Srbije se mole da rad prilože i na srpskom jeziku u celini

VAŽNE NAPOMENE :

Rad poslati na e-mail organizatoru, uz proveru prijema.
Ukoliko autori nemaju mogućnosti da pošalju rad na e-mail organizatora, rad treba poslati poštom na adresu organizatora na CD-u sa dve odštampane verzije rada.
Adresa se nalazi na prijavi rada.
Za editovanje teksta koristiti Microsoft Word for Windows.
Font : Times New Roman, Single Space (prored 1). Ne koristiti Footnote.
Potrebno je unificirati sve naslove, navodnike, povlake, oznake za nabrajanje i sl.


.

Prijavni list