Reklama

XXV SAVETOVANJE
SAVREMENI PRAVCI RAZVOJA U TEHNOLOGIJI MLEKA

sa međunarodnim učešćem

I OBAVEŠTENJE

Novi Sad, 21–22. oktobar 2010.
Organizator
Tehnološki fakultet, Tehnologija mleka i mlečnih proizvoda, 21000 Novi Sad, Bulevar cara Lazara 1


Organizacioni odbor

Prof. dr Spasenija MILANOVIĆ
Prof. dr Zoltan ZAVARGO, dekan
Dr Marijana CARIĆ, prof. emeritus
Mr Mirela ILIČIĆ, asistent
Katarina KANURIĆ, istr. saradnik
Vladimir VUKIĆ, istr. pripravnik
Marjan RANOGAJEC, dipl.inž.
Marko CVETIĆ, tehnički saradnik

Naučni odbor
Dr Marijana CARIĆ, prof. emeritus
Prof. dr Spasenija MILANOVIĆ
Prof. dr Dragojlo OBRADOVIĆ
Prof. dr Ognjen MAĆEJ
Prof. dr Ljerka GREGUREK
Prof. dr Irena ROGELJ
Prof. dr Stefče PRESILSKI
Prof. dr Meho BAŠIĆ
Prof. dr Zlatan SARIĆ
Dr Slavko MIRECKI

Teme

  • Inovacije u tehnologiji mleka
  • Funkcionalni mlečni proizvodi
  • Nutritivni i zdravstveni aspekti mlečnih proizvoda
  • Aditivi u tehnologiji mleka
  • Savremeni aspekti pakovanja
  • Sistemi kvaliteta u tehnologiji mleka


Učešće

  • Autorski radovi (10 min)
  • Posteri
  • Sekcija mladih istraživača
  • Predstavljanje firmi: proizvođači opreme, aditiva i ambalaže (15 min)

Prijava autorskih radova i prezentacija firmi najkasnije do 31.05.2010.

Naučni odbor će izabrati radove za usmenu prezentaciju i poster.
Za Sekciju mladih istraživača prijavljuju se saradnici mlađi od 36 godina.
Krajnji rok za dostavljanje radova napisanih na engleskom ili srpskom jeziku po Uputstvu autorima za časopis PREHRAMBENA INDUSTRIJA – MLEKO I MLEČNI PROIZVODI je 30.06.2010.
Radovi dostavljeni isključivo do naznačenog krajnjeg roka, recenzirani i prihvaćeni za štampu, biće publikovani u časopisu PREHRAMBENA INDUSTRIJA – MLEKO I MLEČNI PROIZVODI, vol. 21, br. 1–2, 2010.
Domaćim i inostranim proizvođačima opreme, aditiva i ambalaže na raspolaganju je izložbeni prostor i/ili publikovanje informacija u istom časopisu.

Potrebne informacije mogu se dobiti na:
tel.: 021/ 485 3705
021/ 485 3719
fax: 021/ 450 413
e–mail: mlekotf@uns.ac.rs
http://www.tf.uns.ac.rs