Reklama

Pri sastavljanju ovog leksikona, jedan od glavnih ciljeva bio nam je da on bude od što veće praktične koristi svima koji se u svom svakodnevnom poslu susreću sa različitim pitanjima iz oblasti hemije i hemijske tehnologije.

Pri izboru termina koji su obrađeni u Leksikonu, rukovodili smo se istom željom. Stoga je u Leksikonu najveća pažnja posvećena onim materijama sa kojima se u praksi najčešće srećemo. To je i razlog što svim materijama i pojmovima u Leksikonu nije posvećena ista pažnja, odnosno što u istom stepenu nisu obrađeni. Veći prostor dat je opisu onih materija koje su za praksu od veće važnosti. Osim toga, posebna pažnja posvećena je materijama koje su zapaljive ili eksplozivne, ili pak onima čije je korišćenje praćeno drugim opasnostima. U takvim slučajevima dati su podaci o načinu zaštite, odnosno o bezbednom korišćenju, skladištenju i transportu ovakvih materija.

Za vrlo veliki broj materija koje su obrađene u Leksikonu, a koje su poznate ne samo po svojim stručno-naučnim nazivima već i po drugim (u prvom redu trgovačkim), dati su svi nazivi, s tim što su oni među sobom povezani. To je učinjeno stoga da bi se omogućilo da Leksikon bude od pomoći što širem krugu korisnika.

Da bi korišćenje Leksikona bilo što jednostavnije, izbegavali smo, gde god je to bilo moguće, korišćenje skraćenica i raznih simbola. Zadržali smo samo skraćenice koje su opštepoznate. Zbog toga na početku Leksikona nismo dali tabelu skraćenica sa tumačenjima, kao što je uobičajeno u publikacijama ove vrste.

lako je polazna osnova za izradu ovog leksikona bio Hemijski leksikon koji je štampan pre više godina u izdanju Društva za zaštitu materijala Jugoslavije, ipak se ova dva izdanja među sobom bitno razlikuju. To se ogleda ne samo u tome što je obim ovoga leksikona mnogo veći, nego i u tome što je njegov tekst u velikoj meri obogaćen novim odrednicama i novim, savremenim podacima.

Ovaj leksikon nije plod dugogodišnjeg rada samo potpisanih autora. Nama su pri pripremanju rukopisa pružile pomoć mnoge kolege, pa se stoga smatramo obaveznim da im ovde na tome svima zahvalimo, a u prvom redu Mihailu Mariću, dipl. hemičaru, koji je vrlo savesno i pedantno izvršio recenziju ovog rukopisa i u toku svoje pripreme pomagao nam naročito pri koriščenju inostrane stručne literature. Takođe dugujemo zahvalnost i prof. Univ. dr inž. Dušanu Radovanoviću, koji je, osim svog stručnog mišljenja o Leksikonu, dao i niz korisnih sugestija, koje smo sa zadovoljstvom usvojili.

Autori

Napravi novu temu u “Literatura”

Napišite komentar<a href="" title="" rel="" target=""> <blockquote cite=""> <code> <pre> <em> <strong> <del datetime=""> <ul> <ol start=""> <li> <img src="" border="" alt="" height="" width="">