Reklama

Ovo je prvi praktikum napisan prema nastavnom planu i programu za predmete Hraniva i tehnologija stočne hrane i Osnovi ishrane domaćih životinja na Poljoprivrednom fakultetu u Novom Sađu. Zbog sličnosti problematike i laboratorijskog rada, koji se bazira na kontroli kvaliteta stočne hrane, koncipiran je tako da u potpunosti zadovolji potrebe studenata stočarskog smera, mada ga mogu koristiti i studenti srodnih smerova ovog fakulteta kao i hemičari u istraživačkom radu.

Danas postoje različite metode za kontrolu kvaliteta stočne hrane. U odabiru istih težili smo da studentima približimo najpristupačnije sa kojima se postižu optimalni rezultati. Sa zadovoljstvom prihvatamo sve dobronamerne primedbe u cilju poboljšanja sledećeg izdanja Praktikuma.

Zahvalnost izražavamo recenzentima rukopisa, profesoru dr Stojanu Saviću i profesoru dr Bojani Grujić-Injac, na dragocenim sugestijama koje su doprinele da Praktikum dobije svoj konačan izgled.

Novi Sad, 2003. godine Autori

SADRŽAJ

KVALITET STOČNE HRANE
Sastav i podela hraniva
Standardna hemijska analiza – Weende-ova metoda
Odstupanje hemijskog sastava hrane od deklarisane vrednosti .
Ispitivanje kvaliteta stočne hrane
Organoleptička ili senzorna svojstva hrane
Fizičke metode
Hemijske metode
Mikrobiološka analiza
Biološka ispitivanja

VAGE I MERENJE MASE
Princip merenja mase
Postupak pri merenju mase
UZORKOVANJE STOČNE HRANE
Redukcija zbirnog uzorka
Pakovanje, pisanje zapisnika, slanje i čuvanje uzoraka
Pripremanje uzorka za analizu

HEMIJSKA ANALIZA STOČNE HRANE
Vlaga i suva materija
Određivanje grube vlage
Određivanje higroskopne vlage
Određivanje ukupne vlage
Određivanje suve materije
Pepeo
Određivanje sirovog pepela
Proteini
Određivanje sirovih proteina
Pripremanje i standardizacija 0,1 M rastvora HCl
Albumini – proteini rastvorljivi u vodi
Indeks rastvorljivosti proteina

UGLJENI HIDRATI
Celuloza
Određivanje sirove celuloze
Primena Van Soest-ove metode

LIPIDI
Kvalitativno dokazivanje masti
Određivanje sirove masti
Bezazotne ekstraktivne materije – BEM

MAKRO- I MIKROELEMENTI
Kalcijum
Određivanje kalcijuma plamenom fotometrijom
Fosfor
Određivanje fosfora spektrofotometrijskom metodom
Mikroelementi
Atomska apsorpciona spektrofotometrija
Atomski apsorpcioni spektrofotometar
Određivanje mikroelemenata

ISPITIVANJE KVALITETA SILAŽE
Silaža i siliranje
Kontrola kvaliteta silaže – organoleptički
Određivanje lakoisparljivih masnih kiselina
Ocena kvaliteta silaže
Elektrometrijsko određivanje vrednosti pH
Određivanje amonijaka u silaži
Određivanje šećernog minimuma

ANTINUTRITIVNE MATERIJE
Ureaza
Aktivnost ureaze
Postupak određivanja
Glukozinolati
Određivanje glukozinolata
Ostale antinutritivne materije
MIKROSKOPSKA ANALIZA HRANIVA
Kvantitativno određivanje sastojaka krmnih smeša
HROMATOGRAFIJA
Podeona hromatografija
Razdvajanje smeše aminokiselina hromatografijom na hartiji

LITERATURA

Napravi novu temu u “Literatura”

Napišite komentar<a href="" title="" rel="" target=""> <blockquote cite=""> <code> <pre> <em> <strong> <del datetime=""> <ul> <ol start=""> <li> <img src="" border="" alt="" height="" width="">