Govedarstvo i ovčarstvo su veoma značajne grane stočarstva. Privredna vrednost ovih životinja zavisi od količine i kvaiiteta proizvoda i drugih koristi koje daju. Otuda, dobro poznavanje i optimalno podmirivanje njihovih potreba u hranljivim materijama osnovni je uslov njihovog dobrog zdravlja i visoke proizvodnje.

Gajenje i racionalno iskorišćavanje ovih preživara zahteva plansku proizvodnju dovoljnih količina kvalitetne biljne hrane za svakodnevno sprovođenje adekvatne i racionalne ishrane. S druge strane, optimalni i ekonomični rezultati ishrane mogu se postići doslednom primenom naučnih dostignuća i praktičnih tehnoloških rešenja. Naime, njihova ishrana mora biti dobro organizovan i tehnološki dosledno sproveden proces, u svim fazama proizvodnog ciklusa, kako bi se obezbedilo što potpunije iskorišćavanje genetskog potencijala grla.

Publikovanje ovog dela namenjeno je ne samo studentima zootehnike i veterinarske medicine, već i brojnim kadrovima koji rade u primarnoj proizvodnji. Naime, s obzirom da je detaljno obrađena i ilustrativno prikazana ishrana svih kategorija goveda i ovaca, knjiga će korisno poslužiti svima koji rade u obrazovanju kadrova i na organizaciji i unapređenju proizvodnje ovih vrhunskih poljoprivrednih delatnosti.

Zahvaljujem se prof. dr Kosti Šljivovačkom i prof. dr Bogoljubu Simoviću na korisnim savetima i sugestijama u toku pripreme rukopisa. Takođe, zahvaljujem se Nadeždi Trpković i Zoranu Vladiću na uloženom trudu u tehničkoj pripremi i kompjuterskoj obradi. Posebnu zahvalnost izražavam svim organizacijama koje su materijalno pomogle izdavanje ovog dela, kao i Grafičkoj radnji VERZAL na uspešnoj saradnji.

Izuzetnu zahvalnost dugujem recenzentima, prof. dr Vilimanu KoIjajiću i akademiku prof. dr Mihailu Miloševiću, koji su svojim sugestijama pomogli da ovo delo dobije u kvalitetu, a visokom stručnom ocenom obezbedi publikovanje.

Autor

SADRŽAJ

POSVETA
IZVEŠTAJ O RECENZIJI
PREDGOVOR
KORIŠĆENE SKRAĆENICE
UVOD
GENETSKI POTENCIJALI I ZADATAK ISHRANE
KARAKTERISTIKA ISHRANE PREŽIVARA

ISHRANA GOVEDA

KARAKTERISTIKA ISHRANE GOVEDA
KRMNA BAZA ZA ISHRANU GOVEDA

ISHRANA KRAVA

POTREBE U HRANLJIVIM MATERIJALIMA ZA ODRŽAVANJE
Potrebe u energiji
Potrebe u proteinima
Potrebe u ostalim hranljivim materijama
POTREBE U HRANLJIVIM MATERIJAMA ZA REPRODUKCIJU
Povezanost ishrane i plodnosti krava
Potrebe u energiji
Potrebe u proteinima
Potrebe u mineralnim materijama
Potrebe u vitaminima
POTREBE U HRANLJIVIM MATERIJAMA ZA PROIZVODNJU MLEKA
Potrebe u energiji
Potrebe u proteinima
Potrebe u mineralnim materijama
Potrebe u vitaminima
Potrebe u mastima
Potrebe u ugljenim hidratima
Potrebe u vodi
UTICAJ ISHRANE NA PROIZVODNJU I SASTAV MLEKA
UTICAJ ISHRANE NA UKUS I MIRIS MLEKA

ISHRANA KRAVA U TOKU PROIZVODNOG CIKLUSA

Ishrana krava u početnoj fazi laktacije
Ishrana krava u srednjoj fazi laktacije
Ishrana krava u završnoj fazi laktacije
Ishrana krava u periodu visoke steonosti
MOGUĆNOST KONZUMIRANJA HRANE I VODE
Procena mogućnosti konzumiranja hrane
Procena potreba u vodi
NORMIRANJE POTREBA I SASTAVLJANJE OBROKA
UČESTALOST I REDOSLED HRANJENJA KRAVA
TIPOVI OBROKA ZA ISHRANU KRAVA

ISHRANA KRAVA ZELENOM HRANOM

ISHRANA KRAVA ZELENOM HRANOM NA PAŠNJAKU
Pripremanje pašnjaka za ispašu
Pripremanje krava za ispašu
Početak i kraj ispaše
Slobodna ili pregonska ispaša
Oblik i način ograde pregona
Postavijanje i navikavanje goveda na električnu ogradu
Pripremanje i sprovođenje dopunske ishrane na pašnjaku
Snadbevanje vodom na pašnjaku
Štetne i otrovne biljke na pašnjaku
ISHRANA KRAVA ZELENOM HRANOM SA ORANICA
ISHRANA KRAVA SUVOM KABASTOM HRANOM
ISHRANA KRAVA SILAŽOM
KORENASTO-KRTOLASTA HRANIVA U ISHRANI KRAVA
POTPUNO MEŠANI OBROCI ZA KRAVE
ISHRANA KRAVA U PERIODU VISOKIH TEMPERATURA

ISHRANA PODMLATKA GOVEDA

FIZIOLOŠKO-HRANIDBENE KARAKTERISTIKE TELADI
Digestivni sistem novorođene teladi
Funkcija ezofagealnog žleba
Uticaj ishrane na razvoj i funkciju predželudaca
Promene i aktivnosti enzima
Promene u metabolizmu
POTREBE U HRANLJIVIM MATERIJAMA
Potrebe u energiji
Potrebe u proteinima
Potrebe u mineralnim materijama
Potrebe u vitaminima
Potrebe u vodi
Potrebni dodaci hrani
MODELI ISHRANE TELADI
Tipične faze u ishrani teladi
MODELI ISHRANE TELADI
Tipične faze u ishrani teladi
ISHRANA TELADI TEČNOM HRANOM
Ishrana kolostrumom
Ishrana punomasnim i obranim mlekom
Ishrana i dijeta kiselim mlekom
Ishrana zamenom za mleko
Tehničko-tehnološka rešenja za ishranu tečnom hranom
ISHRANA TELADI SUVOM HRANOM
Koncentrati u obroku teladi
Kabasta hraniva u obroku teladi
MOGUĆNOST KONZUMIRANJA HRANE
KRITERIJUMI ZA ODLUČIVANJE TELADI
ISHRANA ODLUČENE TELADI
ISHRANA ŽENSKOG PRIPLODNOG PODMLATKA
Ishrana junica u prvoj godini
Ishrana junica u drugoj godini
Ishrana junica u periodu prve oplodnje
Ishrana junica u periodu pred telenje
ISHRANA MUŠKOG PRIPLODNOG PODMLATKA
ISHRANA PRIPLODNIH BIKOVA

ISHRANA GOVEDA U TOVU

Kategorije goveda u tovu
Činioci koji utiču na tov goveda
ISHRANA TELADI U TOVU
Ishrana mlađe teladi u tovu
Ishrana starije teladi u tovu
ISHRANA JUNADI U TOVU
Potrebe u hranljivim materijama
Posebni dodaci hrani
TIPOVI OBROKA ZA TOV JUNADI
Tov junadi voluminoznom hranom
Tov junadi na paši
Tov nusproizvodima prehrambene industrije
Tov junadi polukoncentratnim tipom obroka
Tov junadi koncentratnim tipom obroka
Tehnologija ishrane junadi u tovu
ISHRANA ODRASLIH GOVEDA U TOVU
ISHRANA RADNIH GOVEDA
LITERATURA

ISHRANA OVACA

KARAKTERISTIKE ISHRANE OVACA
KRMNA BAZA ZA ISHRANU OVACA
FIZIOLOŠKO-HRANIDBENE KARAKTERISTIKE DIGESTIVNOG TRAKTA
KONZUMIRANJE I ISKORIŠĆAVANJE HRANE
Konzumiranje hrane
Varenje hrane u složenom želucu
Varenje hrane u crevima
Metabolizam hranljivih materija
POTREBE OVACA U HRANLJIVIM MATERIJAMA
Potrebe u energiji
Potrebe u proteinima
Potrebe u mineralnim materijama
Potrebe u vitaminima
MOGUĆNOST KONZUMIRANJA HRANE I VODE
Procena mogućnosti konzumiranja hrane
Procena potreba u vodi
NORMATIVI ISHRANE I OBROCI ZA PRIPLODNE OVCE
ISHRANA OVACA U PROIZVODNOM CIKLUSU
ISHRANA I REPRODUKCIJA OVACA
Ishrana ovaca u vreme oplodnje
Ishrana sjagnjenih ovaca
ISHRANA OVACA U PROIZVODNJI MLEKA
Uticaj broja jagnjadi na mlečnost ovaca
Ishrana ovaca u toku laktacije
Specifičnost ishrane ovaca u ranoj laktaciji
Uticaj nivoa i izvora proteina na mlečnost ovaca
ISHRANA OVACA U PROIZVODNJI VUNE
Potrebe u hrani i hranljivim materijama
Nivo energije i porast vune
Nivo proteina i porast vune
Mineralna ishrana i porast vune
ISHRANA PODMLATKA OVACA
Ishrana jagnjadi u dojnom periodu
Model ishrane dojenjem
Model ishrane napajanjem
Model ranog odlučivanja
Model srednje ranog odlučivanja
Model kasnog odlučivanja
Ishrana odlučene jagnjadi
Ishrana dviski

ISHRANA PRIPLODNIH OVNOVA

 • Autor
  Članci
 • Komentari (2)
  Član 27.414

  Poštovani kolega Pavličević,

  Postoji li mogućnost kupnje Vaše knjige „Ishrana goveda i ovaca“ pouzecem ili na bilo koji drugi način.

  Profesor sam na Poljoprivrednom fakultetu u Osijeku?  Ukoliko postoji mogućnost molim Vas javite mi na ihtiologija@gmail.com

  Srdačan pozdrav

  P.s.

  Prof.dr.sc. Ivan Bogut

  Poljoprivredni fakultet

  Svačićeva 1 d

  31000 Osijek

  Član 27.414

  Sadržajem i tematikom koju obrađujete knjiga mi se izuzetno dopada. Ponuditi cu je studentima, a meni osobno  će poslužiti za pripremu predavanja.

  S poštovanjem

  prof. dr. Ivan Bogut

Odgovor na: Ishrana goveda i ovaca

Napišite komentar


<a href="" title="" rel="" target=""> <blockquote cite=""> <code> <pre> <em> <strong> <del datetime=""> <ul> <ol start=""> <li> <img src="" border="" alt="" height="" width="">