Kemijska analiza danas zadire u sve aspekte materijalnog života, razvijajući se od klasične, kemijski orijentirane discipline u problemski orijentiranu znanost koja je s jedne strane potpora svim područjima znanosti, medicine i tehnologije, a s druge strane nezavisna kemijska disciplina usko povezana s fizikom, mjernom tehnologijom i informacijskim znanostima. Njezini rezultati pomoć su u donošenju važnih zaključaka u društvenim znanostima, poput arheologije, paleografije ili arhivistike, a temelj su tehničkih, medicinskih i zakonodavnih odluka, posebice onih vezanih za okoliš i ljudski život. Stoga kemijskoj analizi treba pristupati sustavski, što zahtijeva širinu pogleda i znanja o kojima govori ova knjiga. Uspostavljanje sustava kvalitete nužnost je za sve one koji žele sudjelovati u međunarodnoj razmjeni znanja, dobara i informacija. Njegova je filozofija zbog toga prihvatljiva i korisna. Treba, međutim, upozoriti na mogućnost nasilne globalizacije koja ne štiti temeljna etička načela poštovanja slobode svakog naroda i čovjeka. Etički odgojen stručnjak zna da nijedan sus-tav nije sam sebi ciljem, pa tako i sustav kvalitete kao dio globalizacijskog sustava mora služiti općem dobru.

O tome je nedavno govorio i papa Ivan Pavao II., istaknuvši dva neodvoji-va načela globalizacije. Prvo je načelo neotuđiva i nedodirljiva vrijednost Ijudske osobe, koja je izvor svih Ijudskih prava i svakoga društvenog poretka. Ljudsko biće mora uvijek biti cilj, a ne sredstvo, subjekt, a ne objekt. Drugo načelo jest vrijednost kultura koje nikakva izvanjska strana ne smije uništiti niti im naštetiti. Globalizacija ne smije biti nova verzija kolonijalizma. Ona mora poštovati različitost kultura u sveopćem skladu Ijudi. Zato čovječanstvo danas, u procesu globalizacije, treba zajednički etički kodeks koji ne će odražavati dominaciju određenog socijalno-ekonomskog sustava ili kulture, već sliku čovjeka u kojemu se raspoznaju univerzalne Ijudske vrijednosti koje moraju biti vodiči i u razvoju i napretku čovječanstva.

Voljela bih da čitatelji ove knjige, budući vodeći hrvatski intelektualci, uvijek imaju na umu ove riječi najvećega moralnog autoriteta današnjice.

U pisanju ove knjige nastojala sam redovito isticati potrebu svladavanja nužnih znanja, ali i činjenicu da stručnjaci koji će uspostavljati i provoditi sustav kvalitete moraju osim stručnosti posjedovati ljudske vrednote. Udžbenik Kemijska analiza u sustavu kvalitete namijenjen je prije svega studentima dodiplomskog i poslijediplomskog studija Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije, ali kako obuhvaća sadržaje vezane uz osiguravanje kvalitete i vođenje projekata koji se nisu slušali prema prethodnom nastavnom planu, vjemjern da će poslužiti i diplomiranim kemijskim inženjerima koji se u praksi susreću s organiziranjem i provedbom sustava kvalitete.

Za razumijevanje ove knjige potrebna su znanja iz osnova analitičke kemije, instrumentalne analize i matematičke statistike, koje studenti slušaju u nižim godinama studija.

Knjiga je podijeljena na 12 poglavlja, a sadrži i dva dodatka. U 1. poglavlju govori se o značenju sustavskoga, multidisciplinamog pristupa kemijskoj analizi. Rezultatima kemijske analize ne pridaje se uvijek dužna pozornost, a krivnju za to kadšto snose i analitičari koji ne shvaćaju njezino pravo značenje. Poglavlja 2. i 3. obrađuju pogreške analitičkog sustava i temeljne statističke tehnike. U 4. poglavlju govori se o uspostavljanju sustava kvalitete, općenito i posebice u kemijskoj analizi. Pri tome se naglašuje potreba stalne međulaboratorijske procjene rezultata koja vodi kvalitetnoj informaciji. Načela vođenja projekata koje mora poznavati svaki inženjer dana su u 5. poglavlju.

Nakon uvodnoga dijela slijede važni koraci analitičkog procesa: uzorkovanje, koje je opisano u 6. poglavlju, priprava uzoraka, u 7. poglavlju, te glavne separacijske tehnike, u 8. poglavlju. Slijedi 9. poglavlje, u kojemu su obrađeni uobičajeni kalibracijski postupci, 10. poglavlje, koje je posvećeno izvedbenim značajkama kemijskoga mjernog procesa, te 11. poglavlje u kojemu se navode vrste i način izbora analitičkih metoda te način iskazivanja podataka. Norme i normizacija kao važan dio sustava kvalitete obrađene su u 12. poglavlju.

U Dodatku 1. navedena su načela sigurnosti analitičkog rada a u Dodatku 2. abecedni tumač pojmova prema poglavljima. Napominjem da su u knjizi za iste pojmove kad-kad namjerno upotrijebljeni različiti izrazi zato što ne postoji rječnik hrvatskoga stručnog nazivlja, a mislim da stručni jezik ne treba osiromašivati uporabom samo jednog izraza. Tako se, primjerice, ravnopravno rabe izrazi kalibracija, baždarenje i umjeravanje, kvaliteta i kakvoća, akreditacija i ovlašćivanje, certifikacija i potvrđivanje i sl.

U Dodatku 2. dan je i abecedni popis upotrijebljenih kratica i neki engleski nazivi koji su udomaćeni u stmčnoj komunikaciji.

Želeći čitatelje upoznati s razvojem analitičke kemije u nas te s nekim velikim imenima koja su pridonijela njezinoj današnjoj kvaliteti, protkala sam stručni dio povijesnim umetcima, koje sam nazvala Priča o kvaliteti. Učinila sam to i zato što multidisciplinaran pristup kemijskoj analizi zahtijeva poznavanje povijesti i filozofije analitičke kemije, pa je ovo bila prilika da se shvati kako su multidisciplinamost i sustavski pristup bili temelj razvoja analitike kao znanosti i na našim prostorima. To zahvaljujemo poglavito širini znanja i duha velikih ljudi čije kratke životopise navodim u povijesnom dijelu. Nadam se da sam tom zamisli obogatila sadržaj knjige te da će je čitatelji rado prihvatiti.

Zahvaljujem Školskoj knjizi što je prihvatila biti nakladnik knjige te recenzentima koji su mi pomogli svojim primjedbama i savjetom.

Kolegama iz Zavoda za analitičku kemiju zahvaljujem na kolegijalnoj pomoći i strpljivosti, a posebnu zahvalnost dugujem svojoj obitelji, posebice suprugu Trpimiru na jezičnim savjetima, Darku na duhovitim ilustracijama i Jeleni, koja je bila moj najbolji kritičar.

Autorica

Sadržaj

PREDGOVOR
UVOD

1. SUSTAVSKI PRISTUP KEMIJSKOJ ANALIZI

2. POGREŠKE ANALITIČKOG SUSTAVA

3. STATISTIČKA OBRADBA I PROCJENA

I. PRIČA O KVALITETI:
Razvoj analitičke misli u Europi i u Hrvatskoj

4. SUSTAV KVALITETE

Upravljanje kvalitetom
Elementi sustava kvalitete
Osiguravanje kvalitete u analitičkom laboratoriju
Načela osiguravanja kvalitete mjernih podataka
Kontrola kvalitete
Procjena kvalitete
Poboljšavanje kvalitete
II. PRIČA O KVALITETI:
Utemeljenje Kemičko-inženjerskog odjela Tehničke visoke škole

5. VOĐENJE PROJEKATA

III. PRIČA O KVALITETI:
Gustav Janeček, utemeljitelj moderne hrvatske kemije

6. UZORAK I UZORKOVANJE

7. PRIPRAVA UZORAKA

Voda u čvrstom uzorku
I. PRIČA O KVALITETI:
Ivan Marek, izumitelj peći za elementnu analizu
Razlaganje čvrstog uzorka
II. PRIČA O KVALITETI:
Vladimir Njegovan, utemeljitelj kemijsko-inženjerskog studija u HrvatskoJ

8. SEPARACIJA 1 IZOLACIJA ANALITA

Selektivno taloženje
Elektrogravimetrija
Ekstrakcija
VI. PRIČA O KVALITETI:
Vjera Marjanović-Krajovan, prva žena doktor tehničkih znanosti u Hrvatskoj
Kromatografija
VII. PRIČA O KVALITETI:
Ivan Plotnikov, vrhunski svjetski fotokemičar

9. KALIBRACIJSKI POSTUPCI

VIII. PRIČA O KVALITETI:
Franjo Hanaman, tvorac divnoga novog svjetla

10. IZVEDBENE ZNAČAJKE KEMIJSKOGA MJERNOG PROCESA

I. PRIČA O KVALITETI:
Ivan Filipović, uzorni profesor i znanstvenik

11. METODE ODREĐIVANJA

X. PRIČA O KVALITETI:
Marija Gyiketta-Ogrizck, modernizator nastave analitičke kemije

12. NORME I NORMIZACIJA

XI. PRIČA O KVALITETI:
Zaglavak
DODATAK 1. SIGURNOST LABORATORIJSKOG RADA
DODATAK 2. TUMAČ POJMOVA I KRATICA
Kazalo pojmova
Kazalo osoba

Uvod

Sjećanje na učitelje. Kada sam potkraj 1950-ih upisala Kemijsko-tehnološki odjel tadašnjega Tehnološkog fakulteta, preteče današnjeg Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije, nije se govorilo o globalizaciji, svjetskom tržištu, međunarodnoj razmjeni informacija i znanja. Televizija je bila u povojima, nije bilo elektroničkih računala, domet je bilo logaritamsko računalo, koje je donekle ubrzavalo matematičke operacije u usporedbi s uporabom logaritamskih tabli-ca. Nije onda čudno što su se statistikom bavili samo rijetki, a kemometrija nije bila ni rođena.

To je bilo vrijeme moje mladosti koje, unatoč mnogim neostvarenim želja-ma, pamtim kao razdoblje kada smo intenzivno „visjeli” na galeriji HNK ili na balkonu današnjega kazališta „Gavella”, kada smo imali mnogo više vremena za druženje i slušanje Presleyja i Beatlesa, ali i velikana klasične glazbe, kada smo, vozeći se u stočnim vagonima, obišli mnoge krajeve, upoznavajući se s operacijama i tehnološkim procesima kemijske industrije, istovremeno uživajući u ljepotama prirode. Plivanje na slapovima Krke, vožnja brodom po Dunavu, pješačenje kanjonom Cetine i mnoge druge slike nezaboravne su uspomene na lijepe studentske dane.

Pitate se u kakvoj je to svezi s naslovom ove knjige. Odgovorit ću vam prepričavši nedavni razgovor. Na nekom sastanku u Rektoratu Sveučilišta pokušala sam prisutnima ukratko razjasniti filozofiju osiguravanja kvalitete. Jedan mudri akademik, koji je sjedio do mene, šapnuo mi je: Kolegice, to o čemu ste govorili temelj je kućnog odgoja! Imao je pravo. Sve postavke koje danas promiče sustav kvalitete, a svode se na etičan odnos prema radu, suradnicima i okolišu naučila sam u svome djetinjstvu i mladosti. Moji profesori mnogo su tome pridonijeli. Premda se na Fakultetu nije govorilo o sustavu kvalitete, kvaliteta je bila temelj na kojemu su počivale sve naše spoznaje o znanstvenom, nastavnom, stručnom i proizvodnom radu. Već je 1919. utemeljitelj našega studija profesor Vladimir Njegovan naglašavao da kvali-tetna nastava može počivati samo na kvalitetnom znanstvenom radu, a generacije naših prethodnika nisu se ograničavale na šturo prenošenje znanja svojim studentima, nego su obogaćivale i njihov duh, odgajajući ih kako bi jednom postali intelektualna elita društva.

Kad je o kemijskoj analizi riječ, zbog neprikladne je opreme teže bilo postići pouzdane podatke, određivanje tragova analita u ppb udjelima bilo je neizvedivo, a standardno odstupanje računalo se danima. Međutim, profesori su studente neprestano upozoravali na nužnost preciznog rada i na potrebu zapisivanja svakog opažanja tijekom pokusa. Laboratorijski red tada je, kao i danas, upozoravao na mjere sigurnosti u laboratoriju, a više nego danas poštovale su se razine odlučivanja i odgovornosti.

Kako je poznavanje povijesti i filozofije analitičke kemije jedna od temeljnih pretpostavki shvaćanja sustava osiguravanja kvalitete, željela bih čitateljima, a posebice današnjim i bivšim studentima svoga matičnog fakulteta, u idućim poglavljima ispričati Priču o kvaliteti. Ona govori o životu i radu najistaknutijih znanstvenika i profesora koji su desetljećima u Hrvatskoj, premda svi nisu bili Hrvati, pridonosili kvaliteti i razvoju analitičke ke-mije kao multidiscipliname znanosti, upravo u onom smislu kako je danas shvaćamo.

Svi su oni bili moji učitelji, neki izravni, poput Vjere Marjanović-Krajovan, Marije Gyiketta-Ogrizek i Ivana Filipovića, a ostali su utjecali na mene svojim djelom i duhom, koji još lebdi u prostorima fakultetskih starih zgrada. Kao dugogodišnji profesor analitičke kemije na jednom od tehničkih fakulteta često sam se susretala s nerazumijevanjem onih koji nisu željeli shvatiti puninu i ulogu te znanosti. Ovom pričom htjela bih pokazati da su naši utemeljitelji i prethodnici to shvaćali i promicali multidisciplinamost, ispreplećući u istom kolegiju znanja iz prirodnih, tehničkih i društvenih znanosti. Nadam se da će čitatelji razumjeti ne samo važnost analitičke kemije, koja danas dobiva sve veću ulogu u rješavanju problema vezanih uz kvalitetu i razvoj procesa, materijala i zaštitu okoliša, što je temeljna djelatnost ovoga fakulteta, nego i zanos bez kojega naši učitelji ne bi bili postigli kvalitetu kojom se ponosimo. Ako vas redci koji slijede potaknu da neprestano širite svoje znanje, ne zatvarajući se u tijesne okvire svoje struke, sjeme koje su posijali naši predhodnici dat će obilat rod, a Fakultet će se ponositi novim generacijama uspješnih inženjera.

Napravi novu temu u “Literatura”

Napišite komentar<a href="" title="" rel="" target=""> <blockquote cite=""> <code> <pre> <em> <strong> <del datetime=""> <ul> <ol start=""> <li> <img src="" border="" alt="" height="" width="">