Imajući u vidu potrebe ne samo studenata, već i mnogih stručnjaka u privredi i naučnim ustanovama, prihvatio sam se napornog posla — pisanja udžbenika koloidne hemije. Stalna ekspanzija koloidne hemije na sve novija područja primene, kao i njen nagli razvoj i vanredan napredak za poslednjih dvadesetak godina, naročito u oblasti makromolekula, čine ovu granu nauke veoma aktuelnom, korisnom i neophodnom u mnogim naučnim i stručnim disciplinama.

Ova knjiga nije samo rezultat višegodišnjeg nastavnog rada sa studentima II stepena i predavanja koja sam držao studentima III stepena na Tehnološkom fakultetu u Novom Sadu, već je i rezultat intenzivnog proučavanja starije i novije literature iz predmetne oblasti i ulaženja u problematiku u vezi naučnog i praktičnog rada.

Prilikom izlaganja materijala trudio sam se da dam u jednoj povezanoj celini osnovna saznanja i zakone na kojima se temelji i razvija moderna nauka o koloidima odnosno makromolekulima. Pri tome sam gledao da gradivo izložim sistematski, razumljivo i precizno, sa što više činjenica. Matematička interpretacija pojedinih pojava u ovoj knjizi je imala za cilj da izloženo gradivo učini još egzaktnijim i da pokaže pravi fizički smisao i značenje dobijenih relacija i omogući njihovu praktičnu primenu.

Ne manje važan zadatak mi je bio da izložim i najnovija saznanja i dostignuća nauke o koloidima i makromolekulima i moderne poglede i smerove njenog razvijanja, kao i karakteristične instrumentalne metode ispitivanja koloida. Na taj način će korisnici ove knjige pored osnovnih opštih pojmova i saznanja o načinu izučavanja i interpretacije koloidno-hemijskih pojava, moći da steknu i malo širi teorijski i praktični pogled na ovu oblast; studenti će pored toga, u slučaju posebnog interesovanja moći da produbljuju, proširuju i stiču i ono znanje koje se od njih po nastavnom programu inače ne zahteva.

Novi Sad, oktobra 1966. god.

AUTOR

SADRŽAJ

I Predmet proučavanja i definicija koloidne hemije

II Podela sistema
A. Disperzni sistemi
B. Diformni sistemi

III Klasifikacija koloida

IV Neke strukturne karakteristike makromolekularnih materija
A. Neke fizičko-hemijske karakteristike makromolekularnih materija
B. Hemijska građa makromolekula

V Obrazovanje koloidnih disperzija
A. Metode disperigovanja
B. Metode agregiranja ili kondenzacije

VI Prečišćavanje i izdvajanje koloida
Ultrafiltracija
Dijaliza
Elektrodekantacija
Ultracentrifugiranje
Izdvajanje prirodnih polimera ekstrakcijom i precipitacijom

VII Veličina i oblik koloidnih čestica
Veličina koloidnih čestica
Oblik koloidnih čestica

VIII Struktura koloidnih čestica
Metode identifikovamja makromolekularnih i asocijacionih koloida
Rentgenografija, elektronska difrakcija i elektronska mikroskopija
Neki primeri strukture visokih polimera
Opšti zaključci o strukturi i konfiguraciji makromolekula
Konformacija makromolekulskog lanca u rastvoru

IX Kinetičke pojave kod koloidnih disperzija
Braunovo kretanje i difuzija
Sedimentacija
Osmotski pritisak

X Optičke pojave kod koloidnih rastvora
A. Prelamanje svetla
B. Rasipanje svetla u koloidnim rastvorima
C. Apsorpcija svetla u koloidnim disperzijama
D. Optička rotacija prirodnih makromolekula
E. Dvojno strujno prelamanje svetla

XI Površinske pojave
Površinski napon
Razlivamje i kvašenje
Adsorpcija

XII Viskozitet koloidnih rastvora
Merenje viskoziteta
Viskozitet koloidnih rastvora

XIII Reološke osobine koloidnih sistema
A. Nenjutnovski sistemi čije reološke karakteristike ne zavise od vremena
B. Nenjutnovski sistemi čije reološke karakteristike zavise od vremena
C. Visokoelastični sistemi
Reološka merenja

XIV Električne pojave kod koloida
Provodljivost koloidnih elektrolita
Elektroforetske pojave
Eksperimentalna elektroforeza i njena primena
Druge elektrokinetičke pojave

XV Koagulacija koloida
A. Koagulacija liofobnih koloida elektrolitima
B. Flokulacija liofilnih koloida
Denaturacija belančevina

XVI Solvatacija, bubrenje i rastvaranje makromolekularnih materija
Solvatacija makromolekularnih jedinjenja
Bubrenje makromolekularnih materija
Rastvaranje koloidnih sistema
Termodinanika makromolekularnih rastvora

XVII Geli
Membrane

XVIII Emulzije
Fizičke osobine emulzija
Stabilnost emulzija
Povećanje stabilnosti emulzija
Karakterisanje celishodnosti emulgatora — HLB metod
Dobijanje emulzija
Razrušavanje emulzija

SPISAK LITERATURE

INDEKS

Napravi novu temu u “Literatura”

Napišite komentar<a href="" title="" rel="" target=""> <blockquote cite=""> <code> <pre> <em> <strong> <del datetime=""> <ul> <ol start=""> <li> <img src="" border="" alt="" height="" width="">