Ovaj Praktikum namenjen je studentima ll godine na Tehnološko-metalurškom fakultetu u Beogradu za izvođenje eksperimentalnih vežbi iz kvalitativne hemijske analize u okviru predmeta Analitička hemija.
Praktikum predstavlja novo, prošireno i dopunjeno izdanje pomoćnog udžbenika „Praktikum za kvalitativnu semimikro hemijsku analizu“ autora O. Vitorović, M. Dragojević i Lj. Rajaković štampanog na TMF-u 1977, 1981 i 1988. godine. Sadržaj Praktikuma prilagođen je novom nastavnom planu i programu eksperimentalne nastave iz predmeta Analitička hemija, pri čemu je oko 25% od ukupnog fonda časova, posvećeno kvalitativnoj hemijskoj analizi.

Osnovni cilj Praktikuma je da se studentima pruži što potpuniji uvid u klasične metode kvalitativne semimikro hemijske analize katjona i anjona. Uz detaljne postupke razdvajanja i dokazivanja elemenata i jedinjenja data su i neka teorijska objašnjenja sa ciljem da se student osposobi za samostalno izvođenje i razumevanje hemijske analize.
Za savladavanje teorijskih znanja, koje prethode postupcima i principima eksperimentalnog rada, preporučuje se korišćenje udžbenika: „Kvalitativna hemijska analiza – principi i postupci“, autora B. Vučurović, Lj. Rajaković i M, Rajković,

S posebnim poštovanjem se zahvaljujem kolegama sa Katedre za analitičku hemiju koji su svojim korisnim sugestijama, komentarima i kritikom uticali na bolji kvalitet ovog izdanja. Takođe se unapred zahvaljujem svim korisnicima ovog Praktikuma, kolegama i studentima na uočenim propustima i greškama, koje će biti usvojene i korigovane u narednim izdanjima.

Autor
Beograd, TMF, 1995.

SADRŽAJ

I UVOD: Praktični aspekti kvalitativne hemijske analize
1. Pravila o radu u laboratoriji
2. Pribor, hemikalije i tehnika kvalitativne hemijske analize semikro metodom
2.1. Opis radnog mesta
2.2. Hemikalije i reagensi
2.3. Tehnika kvalitativne hemijske analize semimikro metodom

II UPUTSTVO ZA KVALITATIVNU ANALIZU KATJONA SEMIMIKRO METODOM
3. Dokazne reakcije katjona l-V analitičke grupe
3.1. Dokazne reakcije katjona I analitičke grupe
3.2. Dokazne reakcije katjona II analitičke grupe
3.3. Dokazne reakcije katjona III analitičke grupe
3.4. Dokazne reakcije katjona IV analitičke grupe
3.5. Dokazne reakcije katjona V analitičke grupe
4. Razdvajanje i dokazivanje katjona I analitičke grupe
4.1. Šematski prikaz razdvajanja i dokazivanja katjona I analitičke grupe
4.2. Postupak za razdvajanje i dokazivanje katjona I analitičke grupe
4.3. Primedbe i napomene uz postupak za razdvajanje i dokazivanje katjona I analitičke grupe
5. Razdvajanje i dokazivanje katjona II analitičke grupe
5.1. Šematski prikaz razdvajanja i dokazivanja katjona II analitičke grupe
5.2. Postupak za razdvajanje i dokazivanje katjona li analitičke grupe
5.3. Primedbe i napomene uz postupak za razdvajanje i dokazivanje katjona II analitičke grupe

6. Razdvajanje i dokazivanje katjona III analitičke grupe
6.1. Šematski prikaz razdvajanja i dokazivanja katjona III analitičke grupe
6.2. Postupak za razdvajanje i dokazivanje katjona III analitičke grupe
6.3. Primedbe i napomene uz postupak za razdvajanje i dokazivanje katjona III analitičke grupe
6.4. Razdvajanje i dokazivanje katjona III analitičke grupe alternativnim postupkom (amonijum-sulfidna metoda)
Šematski prikaz razdvajanje i dokazivanja katjona III analitičke grupe amonijum-sulfidom kao zajedničkim taložnim reagensom
6.5. Postupak za razdvajanje i dokazivanja katjona III analitičke grupe amonijum-sulfidom kao zajedničkim taložnim reagensom
6.6. Primedbe i napomene uz postupak za razdvajanje i dokazivanje katjona III analitičke grupe
7. Razdvajanje i dokazivanje katjona IV analitičke grupe
7.1. Šematski prikaz razdvajanja i dokazivanja katjona IV analitičke grupe
7.2. Postupak za razdvajanje i dokazivanje katjona IV analitičke grupe
7.3. Primedbe i napomene uz postupak za razdvajanje i dokazivanje katjona IV analitičke grupe
8. Postupak za dokazivanje katjona V analitičke grupe – frakciona analiza
8.1. Primedbe i napomene uz postupak dokazivanja katjona V analitičke grupe

III UPUTSTVO ZA KVALITATIVNU ANALIZU ANJONA SEMIMIKRO METODOM
9. Praktični aspekti kvalitativne analize anjona frakcionom analizom
10. Uputstvo za frakciono dokazivanje anjona
10.1. Sulfidi
10.2. Tiosulfati
10.3. Sulfati
10.4. Hloridi, bromidi, jodidi
10.4.1. Hloridi
10.4.2. Jodidi
10.4.3. Bromidi
10.5. Nitrati
10.6. Oksalati
10.7. Fosfati
10.8. Karbonati
10.9. Acetati
10.10. Tartarati

IV UPUTSTVO ZA KVALITATIVNU ANALIZU ČVRSTOG UZORKA
11. Kvalitativna analiza čvrstih soli
11.1. Analiza smeše različitih čvrstih soli
11.2. Tok kvalitativne analize smeše različitih čvrstih soli
11.3. Boja čvrstih soli i njihovih rastvora
11.4. Rastvorljivost soli
11.5. Reakcije sa specifičnim i selektivnim reagensima
12. Tok kvalitativne analize čvrstog uzorka
12.1. Postupak
12.2. Formulari

V PRILOG
13. Raspored laboratorije za analitičku hemiju
14. Oprema laboratorije za kvalitativnu hemijsku analizu
15. Podaci o proizvodu rastvorljivosti i konstantama disocijacije
LITERATURA

Napravi novu temu u “Literatura”

Napišite komentar<a href="" title="" rel="" target=""> <blockquote cite=""> <code> <pre> <em> <strong> <del datetime=""> <ul> <ol start=""> <li> <img src="" border="" alt="" height="" width="">