Drugi dio Laboratorijskog priručnika obuhvaća radi opširnosti materijala sanao kovine i rudače. Sav preostali materijal (goriva, keramika, veziva, voda, gnojiva itd.) bit će obrađen u III. dijelu.
Osim toga smo smatrali potrebnim, da damo sažet prikaz kvalitativne analize skoro svih elemenata u obliku tablica. One mogu poslužiti u praksi samo kao putokaz kod rada, jer su izbjegnuta tumačenja pojedinih reakcija. Naprotiv u glavnom dijelu knjige nastojaii smo što detaljnije protumačiti sve kemijske reakcije i procese tokom analize. Time knjiga postaje ne samo laboratorijski priručnik već i dobrim dijelom udžbenik kvantitavne analitičke kemije. Zbog toga dali smo mnoge kemijske jednadžbe nekad u molekularnom, a nekad opet u jonskom obliku. Isto tako nastojali smo dati skoro sve glavne metode određivanja pojedinih elemenata. Nažalost nismo mogli dati neke od najnovijih analitičkih postupaka, jer nam nisu još zasada pristupačni.

Obrađen materijal je toliko opširan, da smo se na mnogo mjesta morali pozivati na stranice, na kojima je dotični postupak detaljnije opisan. Time istina trpi kontinuitet teksta, ali bi inače knjiga bila još glomaznija, a u samom praktičnom radu u laboratoriju — nadamo se — to ne će smetati.

Često analitičari, a pogotovo studenti, iako vrše analize savjesno, nisu u stanju procijeniti rezultat analize, tj. ocijeniti analizirani materijal u tehnološkom smislu. Zbog toga smo dali uz glavne materijale mali tehnološki prikaz po mogućnosti uz norme. Kod toga smo se držali onih norma, koje su kod nas najviše u upotrebi. Na taj se način privikava analitičar da pravilno gleda analizirani materijal, bez obzira da li dotična norma još uvijek u cjelini vrijedi ili ne. Mislimo, da ovakvom metodom postaje kemijska analiza za svakog analitičara svrsishodnija, bliža i zanimljivija.

Što se tiče redosljeda materijala, rasporedili smo ga po važnosti u tehnici — imajući na umu domaće prilike — kao i po analitičkoj srodnosti. Zbog toga je došio željezo na prvo mjesto, a zatim mangan i krom, pa iza njih aluminij, bakar itd. Iz istog razloga neki metali i rude nisu uopće obrađeni odnosno tek u manjem opsegu.

Kod izrade ovog II. dijela nisu nažalost sudjelovali naši stručnjaci iz prakse, koje smo bili zamolili za suradnju, osim Ing. D. Jagetića I Ing. J. Šarca, koji su nam stavili na raspoloženje svoj dragocjeni analitički materijal o bakru i olovu. Stoga im i ovom prilikom naročito zahvaljujemo. Osim toga se zahvaljujemo i Ing. B. Marjanović u na vrijednim podacima o antimonu, Ing. M. Mirnik u na nekim podacima o cinku, kao i prof. Dr. R. Podhorskom, koji nam je i ovom prilikom pomogao svojim savjetima. Na koncu se zahvaljujemo Nakladnom zavodu Hrvatske, koji je nastojao, da i ovaj II. dio Laboratorijskog priručnika bude što bolje opremljen.

Nadamo se, da ćemo ovim II. dijelom Laboratorijskog priručnika, koji obuhvaća temelj svake industrijalizacije — metale i rudače, potpomoći izvršenju našeg Petogodišnjeg plana.
U Zagrebu, mjeseca rujna 1948.

Autori

SADRŽAJ

Predgovor autora
Uvod
Općenito o kovinama i rudačama
ŽELJEZO
Sirovo željezo i čelik
Ugljik
Silicij
Mangan
Sumpor
Fosfor
Nikalj

Krom
Vanadij
Volfram
Molibden
Kobalt
Aluminij
Titan
Bakar
Arsen, antimon i kositar
Dušik, kisik i vodik
Ferolegure
Feromangan
Određivanje mangana
Određivanje ugljika
Određivanje sumpora
Određivanje silicija i fosfora

Ferosilicij
Određivanje silicija
Određivanje ugljika
Određivanje sumpora
Određivanje mangana i fosfora
Određivanje aluminija, titana, kalcija i magnezija
Silikomangan
Određivanje silicija
Određivanje mangana
Određivanje ugljika, sumpora i fosfora
Silikokalcij
Određivanje silicija, mangana, ugljika i sumpora
Određivanje kalcija, aluminija i željeza
Silikal i alsikal

Ferokrom
Određivanje kroma
Određivanje ugljika
Određivanje sumpora
Određivanje silicija i fosfora
Određivanje mangana
Određivanje dušika
Određivanje aluminija
Određivanje arsena
Ferovolfram
Određivanje volframa
Određivanje ugljika i sumpora
Određivanje silicija
Određivanje mangana
Određivanje fosfora
Feromolibden
Određivanje molibdena
Određivanje ugljika i sumpora
Određivanje silicija i fosfora
Određivanje mangana
Određivanje arsena

Ferovanadij
Određivanje vanadija
Određivanje ugljika i sumpora
Određivanje silicija i fosfora
Određivanje mangana
Određivanje aluminija
Određivanje arsena
Ferotitan
Određivanje titana, silicija, cirkona i aluminija
Određivanje ugljika i sumpora
Određivanje mangana
Određivanje fosfora

Tvrde kovine
Određivanje ugljika i sumpora
Određivanie silicija
Određivanje fosfora
Određivanje volframa, kroma, vanadija, molibdena, titana, bakra, mangana, niklja, kobalta i željeza
Željezne rudače
Potpuna analiza željezne rudače iz jedne odvage
A) Rudača ne sadržava ni Cr- ni Ba- ni Sr-spojeva
B) Rudača sadržava Cr- spojeve
C) Rudača sadržava BaSO4 i SrSO4 ili samo jednoga od njih, ili koji drugi Ba- ili Sr-spoj
Određivanje Pb, Cu i Zn iz jedne odvage
Pojedinačna određivanja
Određivanje vlage
Određivanje vezane vode

Gubitak žarenjem
Određivanje ugljične kiseline
Određivanje kremične kiseline
Određivanje željeza
Određivanje FeO uz Fe2O3
Određivanje AI2O3 i TiO2
Određivanje mangana
Određivanje sumpora
Određivanje fosfora
Određivanje bakra
Određivanje arsena
Određivanje antimona
Određivanje kositra
Određivanje bizmuta
Određivanje olova
Određivanje cinka
Određivanje kroma
Određivanje niklja
Određivanje kobalta
Određivanje molibdena
Određivanje vanadija
Određivanje volframa

Troska
Troske bez fluora
Određivanje SiO2, Al2O3(i TiO2), CaO, MgO, BaO i P2O5
Određivanje ukupnog željeza
Određivanje mangana
Određivanje sumpora
Određivanje FeO, Fe2O3 i kovinskog željeza
Određivanje slobodnog ugljika
Troske s fluorom
Određivanje SiO2 i fluora
Određivanje ukupnog sumpora
Određivanje ostalih sastojaka
Specijalne troske
Određivanje SiO2, WO3, MoO3, AI2O3, TiO2, CaO, MgO, Ni, i Co
Određivanje željeza
Određivanje mangana
Određivanje sumpora
Određivanje fosfora
Određivanje kroma
Određivanje vanadija

MANGAN
Manganske rudače
Analiza manganske rudače
Rastapanje rudače i određivanje SiO2
Određivanje Fe2O3+ Al2O3 + P2O5
Određivanje mangana u toku analize
Određivanje CaO
Određivanje MgO
Određivanje željeza
Određivanje mangatia
Određivanje BaO
Određivanje SO3 i P2O5
Određivanje aktivnog MnO2

KROM
Kromne rudače
Analiza kromita
Određivanje CraO3
Određivanje željeza
Određivanje željeza i mangana iz jedne odvage
Određivanje AI2O3
Određivanje SiO2
Određivanje CaO i MgO
Određivanje niklja
Određivanje sumpora

ALUMINIJ
Rafinirani aluminij
Čisti aluminij
Određivanje aluminija
Određivanje silicija
Određivanje željeza
Određivanje bakra
Određivanje mangana
Određivanje cinka
Određivanje magnezija
Određivanje titana
Određivanje sumpora
Određivanje ugljika
Aluminijske legure
Analiza aluminijskih legura
Određivanje silicija
Određivanje željeza
Određivanje bakra i olova
Određivanje mangana
Određivanje cinka
Određivanje magnezija
Određivanje titana
Određivanje kositra
Određivanje niklja
Analiza aluminijskih legura iz jedne odvage
Brzo određivanje tipa laganih legura pomoću dodirnih ili sličnih reakcija

Boksit
Određivanje vlage
Gubitak žarenjem
Određivanje SiO2
Određivanje Fe2O3
Određivanje AI2O3
Određivanje CaO
Određivanje MgO
Određivanje TiO2
Glinica
Određivanje kremične kiseline
Određivanje željeza
Kriolit
Određivanje SiO2
Određivanje željeza

BAKAR
Rafinirani bakar
Analiza bakra iz jedne odvage
Određivanje kositra i antimona
Određivanje bakra i olova
Određivanje željeza
Određivanje niklja
Određivanje cinka
Pojedinačna određivanja
Određivanje bakra
Određivanje srebra
Određivanje sumpora
Određivanje fosfora
Određivanje arsena
Određivanje selena i telura
Određivanje kisika
Određivanje bizmuta

Sirovi bakar
Kemijska analiza sirovog bakra
Određivanje bakra
Određivanje zlata i srebra
Određivanje olova
Određivanje Bi, As, Sb, Fe, Al, Ca i Mg
Određivanje niklja
Određivanje kobalta
Određivanje cinka
Određivanje kisika
Određivanje sumpora
Određivanje selena
Određivanje silicija i kositra
Legure bakra
Fosforni bakar
Određivanje fosfora
Silicij-bakar
Određivanje silicija
Mangan-bakar i legure bakra s manganom
Određivanje silicija
Određivanje bakra, željeza i niklja
Određivanje mangana
Bronce, mjedi i crveni lijev
Bronce i crveni lijev

Mjedi
Tvrdi lot (lern) i srebrni lot
Kemijska analiza bronce, crvenog lijeva, mjedi i tombaka
Određivanje iz jedne odvage: Sn, Pb, Cu, Fe, Al, Ni i Zn
Analiza posebnih mjedi
Određivanje iz posebne odvage
Određivanje željeza
Određivanje aluminija
Određivanje niklja
Određivanje mangana
Određivanje silicija
Određivanje fosfora
Određivanje sumpora
Određivanje arsena
Određivanje antimona
Analiza srebrnog lota
Bakrene rudače
Analiza oksidiranih rudača .

Određivanje vlage
Određivanje kristalne vode
Određivanje bakra
Određivanje olova
Određivanje sulfata
Određivanje fosforne kiseline
Određivanje ugljične kiseline
Analiza bakrene rudače iz jedne odvage
Određivanje kremične kiseline
Određivanje sulfata
Određivanje Fe2O3 + AI2O3 + P2O5
Određivanje mangana
Određivanje kobalta
Određivanje niklja
Određivanje cinka
Određivanje kalcija
Određivanje magnezija
Analiza sulfidnih rudača

Određivanje vlage
Određivanje bakra
Određivanje zlata i srebra
Određivanje olova
Određivanje cinka
Određivanje ukupnog sumpora
Određivanje SiO2, BaSO4, Fe, AI2O3, CaO, MgO i Mn
Određivanje arsena
Određivanje antimona
Određivanje ugljične kiseline
Analiza kamenca, troske, prašine, jalovine i dima
Elektrolitička tekućina
Određivanje bakra
Određivanje željeza
Određivanje arsena
Određivanje antimona
Određivanje slobodne sumporne kiseline
Određivanje selena

OLOVO
Analiza olova
Određivanje olova
Određivanje As, Sb, Sn, Cd, Cu, Ni, Co, Fe, Mn i Zn iz jedne odvage
Određivanje arsena
Određivanje bismuta
Određivanje srebra
Analiza rafiniranog olova
Određivanje kadmija
Određivanje bakra
Određivanje željeza
Određivanje cinka
Određivanje kalcija i magnezija
Određivanje srebra
Određivanje bizmuta
Određivanje arsena i antimona
Međuprodukti rafinacije olova
Određivanje arsena, antimona i bakra iz jedne odvage
Određivanje arsena i antimona

Određivanje bakra
Određivanje olova
Određivanje sumpora
Određivanje bizmuta
Određivanje srebra
Određivanje cinka
Određivanje natrija
Određivanje kalcija i magnezija
Analiza olovnih legura
Analiza tvrdog olova
Brzo određivanje Sn i Sb u binarnim legurama olova
Analiza legura niskog tališta
Određivanje kositra i antimona
Određivanje arsena
Određivanje bizmuta, olova, bakra i kadmija

Olovne rudače
Analiza galenita
Određivanje vlage
Određivanje SiO2
Određivanje olova
Određivanje zlata i srebra
Određivanje arsena
Određivanje antimona
Određivanje kositra
Određivanje bizmuta
Određivanje bakra
Određivanje mangana
Određivanje činka
Određivanje sumpora
Određivanje oksidiranog olova
Olovna troska
Određivanje olova
Ukupna analiza

CINK
Analiza čistog cinka
Određivanje nečistoča u cinku iz jedne odvage
Određivanje pojedinih nečistoća u cinku
Određivanje olova
Polarografsko određivanje olova i kadmija
Određivanje bakra
Određivanje željeza
Određivanje kositra i antimona
Određivanje arsena
Analiza cinkovih legura
Određivanje cinka
Određivanje bakra
Određivanje aluminija
Određivanje željeza
Određivanje magnezija
Određivanje kositra i antimona
Određivanje olova i kadmija
Određivanje olova i bizmuta
Cinkove rudače
Analiza sfalerita iz jedne odvage
Pojedinačna određivanja
Određivanje cinka
Određivanje olova
Određivanje barija
Određivanje kadmija
Određivanje arsena
Određivanje ukupnog sumpora
Određivanje antimona, kositra i bizmuta
Određivanje fluora

ANTIMON
Određivanje antimona
Legure antimona
Antimonske rudače
Analiza antimonske rudače
Određivanje antimona
Određivanje zlata i srebra
Određivanje sumpora
Antimonska troska

ARSEN
Arsenske rudače
Određivanje arsena
Određivanje Cu i drugih kovina
KOSITAR
Analiza čistog kositra
Određivanje kositra
Određivanje Pb, Ag, Bi, Cu i Sb
Određivanje Fe, Al, Zn i Ni
Određivanje malih količina Cu, Pb, Ag, Bi, Fe, Al, Zn i Ni
Određivanje arsena
Brza analiza kositrenog lota

LEŽAJNE KOVINE I KOVINE ZA TISKARSKA SLOVA
Analiza bijelih kovina, legura za tiskarska siova i sličnih kovina
1. Brza analiza
Određivanje antimona
Određivanje olova
Određivanje kositra
Određivanje željeza
Određivanje bakra
2. Brza analiza
3. Arbitražna analiza
Određivanje kositra iz posebne odvage
Određivanje bakra iz posebne odvage
Analiza bijele kovine s arsenom
Analiza bijele kovine s kadmijem
Analiza ležajne kovine s alkalnim i zemnoalkalnim elementima
Određivanje kalcija
Određivanje natrija i litija

KADMIJ
BIZMUT
Kvantitativna analiza bizmuta
Kalcijeva legura (Ca-alloy)

NIKALJ
Analiza niklja
Određivanje niklja
Određivanje kobalta
Određivanje ugljika
Određivanje sumpora
Određivanje arsena
Određivanje silicija, bakra, kositra, željeza i mangana
Nikaljne legure
Analiza legura bakra i niklja
Analiza konstantana, nikelina i monel-metala
Određivanje bakra i niklja
Određivanje mangana
Određivanje željeza
Analizanovog srebra i srodnih legura
Analiza legura kroma i niklja

KOBALT
Određivanje kobalta
Određivanje niklja
Određivanje bakra
Određivanje željeza
Određivanje ugljika
Određivanje arsena
Određivanje sumpora

VOLFRAM
MOLIBDEN
Molibdenske rudače
Analiza molibdenita
MAGNEZIJ
Određivanje nečistoća u čistom magneziju
Određivanje silicija
Određivanje bakra
Određivanje željeza i aluminija
Određivanje mangana

Magnezijeve legure
Određivanje silicija i olova
Određivanje bakra
Određivanje kadmija
Određivanje mangana
Određivanje aluminija
Određivanje cinka
Određivanje željeza
Određivanje cera, cirkona i ostalih nečistoća
Magnezit i dolomit
Analiza magnezita i dolomita
Određivanje vlage
Gubitak žarenjem
Određivanje SiO2
Određivanje Fe2O3 + AI2O3
Određivanje CaO
Određivanje MgO

ŽIVA
Živine rudače
Određivanje žive
NEKE VAŽNE RUDE
Sinjavci
Analiza sinjavaca
Pirit
Analiza pirita
Određivanje vlage
Određivanje sumpora
Određivanje bakra
Određivanje olova
Određivanje arsena
Piritne ogorine
Određivanje sumpora
Određivanje bakra
Određivanje željeza

Vapnenac
Analiza vapnenca
Određivanje vlage
Gubitak žarenjem
Određivanje CO2
Odredivanje SiO2, SO3, R2O3, CaO i MgO
Gips ili sadra
Analiza sadre
Određivanje vode
Određivanje netopljivog, R2O3, CaO, MgO i SO3
Fluorit
Analiza fluorita
Određivanje SiO2 i CaF2
Određivanje CO2 i CaCO3
Fosforit
Određivanje ukupne fosforne kiseline
Određivanje SiO2, AI2O3 i CaO
Određivanje fluora
Određivanje Fe2O3
Određivanje alkalija
Barit
Analiza barita
PLEMENITE KOVINE
Određivanje plemenitih kovina
OIovne i cinkove rudače
Bakrene rudače

Arsenove i antimonove rudače
Pirit i piritne ogorine
Anodni ili zlatonosni mulj
Određivanje zlata i srebra
Određivanje olova
Određivanje bakra
Određivanje željeza i aluminija
Određivanje ukupnog sumpora
Određivanje arsena
Određivanje antimona
Određivanje selena
Određivanje telura
Određivanje kremične kiseline
Sirovi bakar
Cinak
Moebius-metal
Određivanje zlata i srebra
Određivanje olova
Određivanje bakra
Određivanje selena
Zlatni prah iz Moebius-kesica
Zlato
Legure

KVALITATIVNA ANALIZA
Kratak pregled rastavljanja i identificiranja pojedinih elemenata sređen u tablicama
Opća klasifikacija metala uključivši i neke rijetke elemente
Specijalni postupak za odjeljivanje Nb i Ta od rijetkih zemalja i od češćih elemenata
Specijalni postupak za odjeljivanje Mo, Nb, Si, Sn, Ta, Ti, V, W, Zr i P2O5 u rudačama ili tvarima, u kojima neki ili svi ovi elementi dolaze skupa
Platinska grupa
Kvalitativna analiza običnih legura
Prethodna ispitivanja
Zagrijavanje tvari u staklenoj cjevčici
Zagrijavanje probe na ugljenu pred puhaljkom
Bojadisanje plamena
Bojadisanje biserki
Ispitivanje tvari sa sodom na ugljenim prutićima
Djelovanje razrijeđene sumporne kiseline
Rastapanje tvari u kvalitativnoj analizi
Topljivost raznih soli u vodi
Ispitivanje netopljivog ostatka
Određivanje aniona
Pregled reagencija potrebnih kod rada po ovom priručniku
Literatura
Kazalo

Napravi novu temu u “Literatura”

Napišite komentar<a href="" title="" rel="" target=""> <blockquote cite=""> <code> <pre> <em> <strong> <del datetime=""> <ul> <ol start=""> <li> <img src="" border="" alt="" height="" width="">