Mikrobiologija je nauka koja proučava žive organizme male veličine, najčešće nevidljive golim okom. Zadatak mikrobiologije sastoji se u izučavanju građe i zakonitosti razvoja mikroorganizama u cilju objašnjenja njihove uloge u procesima transformacije materije i mogućnosti upravljanja tim procesima. Mikroorganizmi imaju izuzetno veliki značaj u kruže-nju materije u prirodi. Jedni mikroorganizmi vrše razgradnju složenih jedinjenja u procesu razlaganja organskih ostataka, a drugi u toku života sintetizuju organske materije od prostih neorganskih jedinjenja (ugljen-dioksida, atmosferskog azota i dr.). Neki mikroorganizmi mogu izazvati bolesti, a drugi se koriste za lečenje bolesti koje su ranije bile neizlečive. Mikroorganizmi učestvuju u formiranju zemljišta. Pod njihovim uticajem stvaraju se naslage nekih korisnih ruda (na primer, nekih vrsta gvožđevi-tih i sumpornih ruda). Danas se u svetu sve više razvija mikrobiološka grana industrije, čiji je jedan od zadataka dobijanje krmnih belančevina iz otpadaka od prerade nafte ili drugih otpadnih materija.

Mikrobiologija voda izučava građu i život mikroorganizama koji se nalaze u čistim i zagađenim vodama, određuje pravac i zakonitosti procesa samoočišćenja, razjašnjava mogućnost korišćenja mikroorganizama u svojstvu indikatora stepena zagađenja vode. Posebna pažnja se poklanja izučavanju biohemijskih procesa, koji se odvijaju tokom očišćenja otpadnih voda, uticaju mikroorganizama i proizvoda njihove aktivnosti na kvalitet vode i radu postrojenja za prečišćavanje.

Mikroorganizmi nisu jedinstvena sistematska grupa. Njima pripadaju acelularni, prokariotski i eukariotski – jednoćelijski i višećelijski organizmi: virusi, bakterije, većina algi, gljive i protozoe. Zajedničko svojstvo svih mikroorganizama je mala veličina, koja je opredelila visok intenzitet razmene materija.

Sadržaj

I OSNOVE OPŠTE MIKROBIOLOGIJE

PREDMET I ZADACI MIKROBIOLOGIJE
ISTORIJSKI RAZVOJ MIKROBIOLOGUE VODA
OSNOVNE INFORMACIJE O  MORFOLOGIJI I  SISTEMATICI  MIKROORGANIZAMA
FIZIOLOGIJA MIKROORGANIZAMA
UTICAJ EKOLOŠKIH FAKTORA NA MIKROORGANIZME

II RASPROSTRANJENOST MIKROORGNIZAMA U PRIRODI

TIPOLOGUA VODENIH BASENA I EKOLOŠKE NIŠE MKROORGANLZAMA
KLASIFIKACIJA I TIPOLOGIJA VODENIH BASENA
EKOLOŠKE NIŠE VODENIH BASENA
BIOCENOZE PRIRODNIH VODENIH BASENA
PRIRODA I IZVORI ZAGAĐENJA VODA
ISPITIVANJE KVALITETA VODE SA MIKROBIOLOŠKOG ASPEKTA
MIKROORGANIZMI KAO SANITARNI POKAZATELJI KVALITETA VODE
FITO I ZOOPLANKTON
ZONE SAPROBNOSTI
ODREĐIVANJE METABOLIČKE AKTIVNOSTI ORGANIZAMA U VODI
PERIFITON
PROCESI AUTOPURIFIKACIJE (SAMOOČIŠĆENJA) VODA
UTICAJ MIKROORGANIZAMA I PROIZVODA NIHOVE AKTIVNOSTI NA KVALITET
VODE
OTPADNE VODE
ZNAČAJ MIKROORGANIZAMA U PROCESMA PREČIŠĆAVANJA OTPADNIH VODA
POSTUPCI I UREĐAJI ZA BIOLOŠKO PREČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA
PREČIŠĆAVANJEM AKTIVNIM MULJEM
MIKROFAUNA AKTIVNOG MULJA
PREČIŠĆAVANJE BIOFILTRIMA
PREČIŠĆAVANJE U AERISANIM JEZERIMA I LAGUNAMA
ZEMLJIŠNE METODE PREČIŠĆAVANJA OTPADNIH VODA
PRAĆENJE MIKROBIOLOŠKIH I BIOLOŠKTH PROCESA PRI OBRADI OTPADNTH VODA
BIOHEMIJSKI PROCESI RAZGRADNJE SEDIMENATA OTPADNIH VODA
AEROBNA STABILIZACIJA SEDIMENTA
ULOGA MIKROORGANIZAMA U KRUŽENJU MATERIJE U VODENIM BASENIMA
KRUŽENJE UGLJENIKA
AEROBNA RAZGRADNJA ORGANSKIH MATERIJA
AEROBNI PROCESI RAZLAGANJA BEZAZOTNIH ORGANSKIH MATERIJA
ZAJEDNIČKA USMERENOST AEROBNIH PROCESA
OPŠTI PRINCIPI IZDVAJANJA ČISTIH KULTURA AEROBNIH BAKTERIJA
ANAEROBNA RAZGRADNJA ORGANSKIH MATERIJA
ANAEROBNI PROCESI RAZLAGANJA BEZAZOTNIH ORGANSKTH MATERIJA
KRUŽENJE SUMPORA
RAZLAGANJE JEDINJENJA SA SUMPOROM
SULFAT REDUKUJUĆE BAKTERIJE
BAKTERIJE REDUCENTI SUMPORA
TRULEŽNE BAKTERIJE – PRODUCENTI H2S
FOTOSINTETIZIRAJUĆE BAKTERIJE
HEMOLITOTROFNE SUMPOR OKDISIRAJUĆE BAKTERIJE
BEZBOJNE SUMPORNE BAKTERIJE
JEDNOĆELUSKE BEZBOJNE SUMPORNE BAKTERIJE
NITASTE BEZBOJNE SUMPORNE BAKTERIJE
KRUŽENJE AZOTA
AEROBNI PROCESI RAZLAGANJA AZOTNIH ORGANSKIH MATERIJE
ANAEROBNI PROCESI RAZLAGANJA AZOTNIH ORGANSKIH MATERIJA
PROCESI KRUŽENJA AZOTA U JEZERIMA
AMONIFIKACIJA
AZOTOFIKSIRAJUĆI MIKROORGANIZMI
AEROBNE AZOTOFIKSIRAJUĆE BAKTERIJE
ANAEROBNE AZOTOFIKSIRAJUĆE BAKTERIJE
ASOCIJATIVNA AZOTOFIKSACIJA
NITRIFIKACIONE BAKTERIJE
HETEROTROFNA NITRIFIKACIJA
DENITRIFIKACIJA I DISIMILACIONA REDUKCIJA NITRATA
KRUŽENJE GVOŽĐA I MANGANA
MIKROBIOLOŠKA REDUKCIJA GVOŽĐA I MANGANA
MIKROBIOLOŠKA OKSIDACIJA GVOŽĐA I MANGANA
OBLIGATNO OKSIDOFILNE GVOŽĐEVITE BAKTERIJE
MIKROORGANIZMI KOJI GVOŽĐE I MANGAN OKSIDIŠU U NEUTRALNOJ I ALKALNOJ   REAKCIJI SREDINE
GVOŽĐEVITE BAKTERIJE
KRUŽENJE FOSFORA
FOSFOR U SLATKIM VODAMA
DISTRIBUCIJA ORGANSKOG I NEORGANSKOG FOSFORA U VODAMA
OSLOBAĐANJE FOSFORA IZ SEDIMENATA
KRUŽENJE FOSFORA IZMEĐU AKVATIČNIH ANGIOSPERMI I BENTOSNIH ORGANIZAMA
KRUŽENJE FOSFORA U EPILIMNIONU
ODNOS USVAJANJA FOSFORA KOD ALGI I BAKTERIJA
UNOŠENJE FOSFORA I AZOTA I PRODUKTIVNOST ALGI
KRUŽENJE SILICIJUMA
OBLICI I IZVORI SILICIJUMA
DISTRIBUCIJA SILICIJUMDIOKSIDA U JEZERIMA
DIJATOMEJSKA UTILIZACIJA I ULOGA SILICIJUMDIOKSIDA

III ODREĐIVANJE INTENZITETA MIKROBIOLOŠKIH PROCESA

PRIMENA  INHIBITORNE  ANALIZE  ZA  IZUČAVANJE  INTENZITETA MIKROBIOLOŠKIH PROCESA U PRIRODNIM SREDINAMA
ODREĐIVANJE PRODUKCIJE I DESTRUKCIJE ORGANSKE MATERIJE U VODENIM
BASENIMA
ODREĐIVANJE PRODUKCIJE I DESTRUKCIJE ORGANSKE MATERIJE KISEONIČNOM
METODOM VINBERGA
ODREĐIVANJE INTENZITETA FOTOSINTEZE FITOPLANKTONA RADIOIZOTOPNOM
METODOM
ODREĐIVANJE 24-NE  FOTOSINTEZE  U  POVRŠINSKOM UZORKU  VODE  POMOĆU
IZOTOPNE METODE
ODREĐIVANJE ZAVISNOSTI INTENZITETA FOTOSINTEZE OD PROZIRNOSTI VODE
(IZRAČUNAVANJE KOREKCIONOG KOEFICIJENTA Kc)
ODREĐIVANJE  ZAVISNOSTI  INTENZITETA  FOTOSINTEZE  OD  VERTIKALNE  DISTRIBUCIJE FTTOPLANKTONA (IZRAČUNAVANJE KOREKCIONOG KOEFICUENTA Kb)
ODREĐIVANJE UKUPNE RADIOAKTIVNOSTI VODE NAKON DODAVANJA OBELEŽENOG UGLJENDIOKSIDA
ODREĐIVANJE UKUPNE KOLIČINE UGLJENDIOKSIDA U VODI
IZRAČUNAVANJE  PRODUKCIJE  ORGANSKE  MATERIJE TOKOM  FOTOSINTEZE  U
UZORKU   VODE
IZRAČUNAVANJE FITOPLANKTONSKE PRODUKCIJE ORGANSKE MATERIJE U PROCESU FOTOSINTEZE SA lm2 POVRŠINE VODENOG BASENA
ODREĐIVANJE  PRODUKCIJE  ORGANSKE  MATERIJE  OD   STRANE  FOTOTROFNIH
SUMPORNIH BAKTERIJA
ODREĐIVANJE KOLIČINE PROIZVODA FOTOSINTEZE KOJE U OKOLNU SREDINU
IZDVAJAJU ĆELIJE FITOPLANKTONA ILI FOTOSINTETIZIRAJUĆE BAKTERIJE
ODREĐIVANJE INTENZITETA TAMNE FAZE ASIMILACIJE CO2
ODREĐIVANJE INTENZITETA TAMNE ASIMILACIJE CO2 U VODI
ODREĐIVANJE INTENZITETA TAMNE ASIMILACUE CO2 U TALOZMA MULFA
BAKTERUSKO   USVAJANJE   ORGANSKE   MATERIJE   ILI   HETEROTROFNA   AKTIVNOST BAKTERIJA
ODREĐIVANJE DESTRUKCIJE ORGANSKE MATERIJE KISEONIČNOM METODOM
ODREĐIVANJE DESTRUKCUE ORGANSKE MATERIJE U VODI
ODREĐIVANJE DESTRUKCUE ORGANSKE MATERUE U SEDIMENTIMA MULJA
ODREĐIVANJE KOEFICIJENTA ENERGETSKE RAZMENE K2
ODREĐIVANJE INTENZITETA DISANJA BAKTERIJA
ODREĐIVANJE VREMENA UDVAJANJA UKUPNE BROJNOSTI BAKTERIJA
ODREĐIVANJE VREMENA UDVAJANJA BAKTERIJSKE MASE
ODREĐIVANJE INTENZITETA PROCESA STVARANJA METANA
FRAKCIONISANJE IZOTOPA UGLJENKA U PROCESIMA STVARANJA METANA
ODREĐIVANJE INTENZITETA PROCESA OKSIDACIJE METANA U VODI
FRAKCIONISANJE STABILNIH IZOTOPA UGLJENIKA TOKOM OKSJDACIJE METANA
ODREĐIVANJE INTENZITETA PROCESA FIKSACIJE SLOBODNOG AZOTA
ODREĐIVANJE INTENZITETA PROCESA NITRIFIKACIJE
ODREĐIVANJE INTENZITETA PROCESA DENITRIFIKACIJE
ODREĐIVANJE INTENZITETA PROCESA REDUKCIJE SULFATA I SUMPORA RADIOIZOTOPNOM METODOM
ODREĐIVANJE INTENZITETA REDUKCIJE SULFATA I DIJAGENETSKOG PREOBRAŽAJA VODONIK-SULFIDA
ODREĐIVANJE INTENZITETA REDUKCIJE ELEMENTARNOG SUMPORA
FRAKCIONISANJE STABILNIH IZOTOPA SUMPORA U TOKU BAKTERIJSKE REDUKCIJE SULFATA
ODREĐIVANJE INTENZITETA PROCESA OKSIDACIJE REDUKOVANIH JEDINJENJA
SUMPORA RADIOIZOTOPNOM METODOM

PRILOZI

MIKROELEMENTI I VITAMINI KOJI ULAZE U SASTAV HRANLJIVIH PODLOGA
AUTOLIZAT KVASCA
OPŠTA UPUTSTVA ZA PRIPREMU RASTVORA VITAMINA
PRIPREMA SILIKATNOG GELA
PRAVILA TEHNIKE PREDOSTROŽNOSTI PRI RADU S INDIKATORSKIM DOZAMA
RADIOAKTIVNIH IZOTOPA
ODREĐIVANJE OSKIDO-REDUKCIONOG POTENCIJALA
ODREĐIVANJE KISEONIKA RASTVORENOG U VODI METODOM VINKLERA
BIOHEMIJSKA POTROŠNJA KISEONIKA (BPK)
ODREĐIVANJE ENZIMSKE AKTIVNOSTI U UZORCIMA PRIRODNOG MATERIJALA I U KULTURAMA BAKTERIJA
ODREĐIVANJE   UTICAJA   RAZLIČITIH    FAKTORA    NA   MIKROORGANIZME    U
KRATKOTRAJNIM OGLEDIMA SA 14C
PRIPREMANJE RASTVORA KISELO-ALKALNIH INDIKATORA PO KLARKU
LITERATURA

 • Autor
  Članci
 • Komentari (1)
  Član 37.203

  Postovani,

  Da li bih mogla dobiti elektronsku verziju ove knjige?

  Hvala unapred, s postovanjem Bojana.

Odgovor na: Mikrobiologija voda

Napišite komentar


<a href="" title="" rel="" target=""> <blockquote cite=""> <code> <pre> <em> <strong> <del datetime=""> <ul> <ol start=""> <li> <img src="" border="" alt="" height="" width="">