Proizvodnja mleka predstavlja jednu od najvažpijih graia u stočarstvu. Njeia velika prednost je što, pri uslovima obezbeđenog plasmana mleka i mlečnih proizvoda, proizvođači mogu da osiguraju stalan izvor prihoda tokom cele godine.

Mleko i mlečni proizvodi su visokokvalitetne namirnice koje su skoro nezamenljive u ljudskoj ishrani, a posebno za mlade osobe čiji organizam je u razvoju. Da bi se očuvala ljihova hranljiva vrednost i pogodnost za preradu, kao i da bi se postigla njihova najpovoljnija cena, potrebno je da mleko pri isporuci i upotrebi očuva svoj kvalitet u stanju u kakvom je dobijeno mužom zdravih, dobro negovanih i pravilno hranjenih krava.

Nastojanje proizvođača da mužom očuvaju dobro zdravstveno stanje vime, a pravilnim postupkom posle muže, do isporuke, očuvaju kvalitet mleka, doprnnosi smanjenju rizika, boljem plasmanu i rentabilnosti ove proizvodnje u stočarstvu.

Proizvodnja mleka zahteva da, osim stručnjaka agronoma i veterinara, i sami odgajivači detaljno upoznaju anatomske i fiziološke osobine kravljeg vimena. Vime je, naime, vrlo složen organ, opisan u mnogim knjigama, ali mu i na ovom mestu treba posvetiti posebnu pažnju kako bi se omogućilo lakše shvatanje veoma složenih procesa koji se u njemu odvijaju tokom lučelja mleka i bolje razumeli uticaj spoljašnjih i unutrašnjih činilaca na količniu na sastav mleka. Ovo je posebno važno za stočare, kako bi bili svesni potrebe da u svom svakodnevnom radu dosledpo sprovode sve bitne detalje tehnološkog postupka, kako kod ručne, tako još višs kod mašinske muže. Upotreba mašina za mužu oslobađa čoveka od teškog fizičkog rada, ali zato zahteva doslednu primenu uputstava proizvođača. U protivnom se može postići suprotan efekat, tj. u prenosnom smislu primeniti narodna izreka „Vatra i voda su dobre sluge, ali zli gospodari“.

Mleko je, kao što je rečeno, nezamenljivi sastojak u ljudskoj ishrani, ali je izuzetno pogodna sredina za razmnožavanje golim okom nevidljivih organizama, mikroorganizama, koji mogu da prodru u njega. Stočar je u mogućnosti da pravilnim postupkom sa mlekom posle muže, sve do njegove isporuke u mnogome spreči prodiranje i razmnožavanje mikroorganizama koji mleku smanjuju kako hranljivu vrednost, tako i pogodnost za tehnološku preradu.

Imajući u vidu prednosti koje pruža korišćenje savremenih vizuelnnh sredstava u nastavi, a u želji da pružimo svoj doprinos stručnom obrazovalju zemljoradnika – proizvođača mleka, kao i raznih profila radnika kojij rade u procesu proizvodlje mleka, pripremljena je kolekcija od 98 dijapozitiva. Oni su svrstani u devet grupa koje nredstavl.aju posebne nastavne celine iz ciklusa dobijalja mleka i daljeg postupka s ljim.

Korišćenje dijapozitiva pruža tu pogodnost da se mogu lako menjati i prilagođavati napretku nauke i tehnike. U zavis-nosti od programa, odnosno svrhe predavanja, predavači mogu vršiti izbor dijapozitiva i odgovarajućeg propratnog teksta. S obzirom na dinamičan razvoj tehnologije, sugerišemo predava-čima da, na bazi svojih zapažanja, vrše ne samo izbor već i dopunu kolekcije, i time daju svoj doprinos osavremenjavanju nastave.

Kolekcija dijapozitiva kompletirana je ovim priručnikom koji tekstualio objašnjava svaki dijapozitiv, tj. njegovu sliku ili šemu. Na taj načii on će služiti predavačima kao podsetnik za pripremu predavanja, a istovremeno će učenicima osmogodišnjih, srednjih poljoprivrediih, veterinarskih i mlekarskih škola, kao i slušaocima kurseva za obrazovanje zemljoradnika – proizvođača mleka i radnika na farmama, poslužiti kao osnovna ili dopunska literatura za lakše, brže i uspešnije ovladavanje neophodšš znanjem iz ove oblasti.

Ovako pripremljeno učilo treba da doprinese racionalizaciji i intenziviranju nastave, kako u redovnom školovanju, tako i za stručno obrazovanje stočara na kursevima i pri njihovom samostalnom usavršanju.

Ovom prilikom treba posebno istaći značaj tesne povezanosti čoveka, životinje i mašine, pri čemu je preovlađujući uti-caj čoveka. Naime, nezavisno od sve veće primene mašinske muže kojom se čovek oslobađa najtežeg rada u pol>oprivredi, aktivna uloga čoveka – muzača ostaje nezamenljiva, jer se ne sme izgubiti iz vida činjenica da ne muze mašina, već čovek uz pomoć mašine. Zato čovek mora da poseduje određeni nivo stručnog znanja, kao nezamen-ljivog činioca koji omogućava dobijanje i očuvanje kvaliteta mleka i rentabilnosti ove proizvodnje.
Slobodni prostor u knjizi protkan je mislima istaknutih ljudi, mudrim izrekama i akguelnim aforizmima, što je svojevrsni način prosvećivanja pronzvođača.

Zadovoljstvo mi je la posebno istaknem dužnu zahvalnost recenzentima dr Mihailu Ostojiću i dr Slavču Hristovu, vanred¬iim profesorima Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Beogradu, koji su krajnje pažljivo, savesno i detaljno analizirali tekst, svojim sugestijama uskladili terminologiju i doprineli kvalitetu delova za koje su kompetentni.

Ovom prilikom želim da se najsrdačnije zahvalim i svim kolegama i organizacijama sa kojima sam sarađivao i time stekao iskustva iz primene savremenih tehnoloških rešelja u proiz-vodnji i primarioj obradi mleka. Posebnu zahvalnost dugujem onima koji su putem pretplate i sponzorstva omogućili štampanje ove kljige koja je moj skroman doprinos stručnom usavršavanju neposrednih učesnika u završnoj fazi dobijanja mleka.

Velimir M. Jovanović

Sadržaj

VIME I STVARANJE MLEKA

Presek polovine vimena (slika 1)
Mlečna alveola pre pražnjelja (slika 2)
Žlezdani režnjić (slika 3)
Način zatvaranja sisnog kanala (slika 4)
Oblici sisa (slika 5)
Oblici i osobine vimena (slika 6)
Mašinsko vime (slika 7)
Sistem arterija vimena (slika 8)
Sistem vena vimena (slika 9)
Vezivni sistem i koža vimena (slika 10)
Nadražaj vimena i mehanizam nalivanja
mleka (slika 11)
Ispitivalje mlečnosti (slika 12)
Dijagram protoka mleka (slika 13)

MUŽA

Prirodni način pražnjenja vimena (slika 14)
Svetla, čista i provetrena staja (slika 15)
Čista muzna krava (slika 16)
Odlike dobrog muzača (slika 17)
Čišćenje, pranje i dezinfekcija vimena (slika 18)
Predmuža (slika 19)
Masaža vimena (leva polovina)(slika 20)
Masaža vimena (desna polovina) (slika 21)
Činioci koji utiču na učinak muže (slika 22)
Domuzivanje (slika 23)
Ručna muža (slika 24)
Muža zatvorenom šakom (slika 25)
Muža ispruženim palcem i kažiprstom (slika 26)
Muža savijenim palcem (slika 27)

MAŠINE ZA MUŽU

Osnovna šema mašine za mužu (slika 28)
Šematski prikaz rotirajuće vakuum pumpe (slika 29)
Vakuum rezervoar (slika 30)
Regulator vakuuma – sigurnosni ventil (slika 31)
Vakuum metar (slika 32)
Radni deo mašine za mužu (slika 33)
Pulsator (slika 34)
Priicip rada dvotaktie sisne čaše (slika 35)
Kolektor mleka (slika 36)

SISTEMI I TIPOVI MAŠINSKE MUŽE

Pokretni tip – muzia kolica (slika 37)
Polustabilni tip – muža u stojećim kantama (slika 38)
Polustabilni tip – muža u visećim kaitama (slika 39)
Polustabilpi tip – muža preko stabiliog mlekovoda (slika 40)
Organizacija muže sa dve muzne garniture (slika 41)
Stabilni tip – snstem izmuzišta (slika 42)
Izmuzište tip „paralelna stajališta“ (slika 43)
Osnova „paralelnog stajalšnta“ (slika 44)
Izmuzište – tip „tandem“ (slika 45)
Izmuzište – tip „riblja kost“ (slika 46)
Izmuzište – tip „rotolaktor“ (slika 47)
Robotizacija postupka mašinske muže (slika 48)

TOK MAŠINSKE MUŽE

Nameštalje muzne jedpnice (slika 49)
Trajanje i nadzor muže (slika 50)
Naknadia muža (domuzivanje, izmuzivanje) (slnka 51)
Skidanje muzne jedinice (slika 52)
Dezipfekcija sisa (slika 53)
Međufazna dezinfekcija muzne garniture (slika 54)
Navikavanje krava na mašinsku mužu (slika 55)

ČIŠĆENJE I DEZINFEKCIJA MAŠINA ZA MUŽU

Poreklo mikroorgaiizama u mleku (slika 56)
Površina muzlice u odnosu na muznu jedinicu (slika 57)
Najvažniji izvori infekcija pri dobijanju mleka mašiiskom mužom (slika 58)
Ispiranje (predpranje) (slika 59)
Pranje i dezinfekcija posle svake muže (slika 60)
Specijalie četke za pranje muzne jediiice (slika 61)
Ispiranje i čuvanje muzne jedinice (slika 62)
Glavno ili generalno čišćenje (slika 63)
Čišćenje vakuum voda (slika 64)

NAJČEŠĆE GREŠKE PRI PRIMENI MAŠINSKE MUŽE

Ereške pri primeni mašinske muže (uzroci i posledice) (slika 65)
Instalacione greške (slika 66)
Nepravilno održavanje (slika 67)
Zaprljani vakuum vodovi (slika 68)
Održavanje uređaja za ispiralje (slika 69)
Zastarele sisne gume (slika 70)
Nepodesna – istrošena garnitura četki (slika 71)
Oštećenje sisa (slika 72)
Muža bez protoka mleka (slika 73)
Stavljanje sisne garniture (slika 74)
Prostorija za mleko (slika 75)
Godišnja kontrola muznih postrojenja (slika 76)

PROVERA I NAČINI OTKLANJANJA TEHNIČKIH SMETNJI KOD MAŠINA ZA MUŽU

Vakuum pumpa (slika 77)
Vakuum regulator (slika 78)
Poremećaj pulsacije (slika 79)
Sabirnik mleka (kolektor) (slika 80)

POSTUPAK SA MLEKOM POSLE MUŽE

Prihvatna mlekara (slika 81)
Ceđenje mleka (slika 82)
Zagađivanje mleka mikroorganizmima (slika 83)
Uticaj temperature na razmnožavanje mikroorganizama u mleku (slika 84)
Uticaj temperature na održivost kvaliteta mleka (slika 85)
Opšti principi hlađenja i šematski prikaz funkcionisanja mašine za hlađenje (slika 86)
Načini hlađenja mleka i izbor opreme (slika 87)
Hlađenje mleka potapanjem kanti u bazen sa hladnom vodom (slika 88)
Hlađenje mleka orošavanjem kanti (slika 89)
Hlađenje mleka u kantama pomoću rotacionog hladnjaka (slika 90)
Efekat raznih načina i varijanti hlađenja mleka u kantama (slika 91)
Hlađenje mleka u kantama pomoću potopnog rashlađivača (slika 92)
Hlađenje mleka preko hladnjaka (slika 93)
Hlađenje mleka u rashladnim bazenima (slika 94)
Sabirno mesto za preuzimanje mleka (slika 95)
Linije sabiranja mleka (slika 96)
Transport mleka do mlekare (slika 97)
Poljoprivredna služba u funkciji efikasnije proizvodnje mleka (slika 98)

LITERATURA

Napravi novu temu u “Literatura”

Napišite komentar<a href="" title="" rel="" target=""> <blockquote cite=""> <code> <pre> <em> <strong> <del datetime=""> <ul> <ol start=""> <li> <img src="" border="" alt="" height="" width="">