U okviru nastavnih programa na Fakultetu organizacionih nauka izučava se način uređenja Evropske unije i elementi normativnog regulisanja unutar Evropske unije, po različitim osnovama. Autori su ovom knjigom pokušali da studentima Fakulteta organizacionih nauka (FON), studentima drugih srodnih fakulteta kao i proizvodnim organizacijama, institucijama i pojedincima, ponude tekst koji pruža pregled postupaka za ocenjivanje usaglašenosti industrijskih proizvoda koji podležu direktivama Novog pristupa. Tekst pruža obilje upotrebljivih informacija, podataka, primera i procedura o tome kako se dolazi do CE znaka za određeni proizvod da bi on mogao da se plasira na jedinstveno tržište Evropske unije (EU).

U prvom poglavlju ove knjige, u cilju zaokruživanja celine, iznose se neki osnovni elementi uređenja Evropske unije koji su od značaja za predmetnu materiju. Najpre je dat istorijat nastanka Evropske ekonomske zajednice, koja je kasnije prerasla u Evropsku uniju, navedene su i ključne evropske institucije, njene politike i proširenja. U poglavlju 2, dati su elementi koncepcije i osnovni principi primene evropskih direktiva, posebno direktiva Novog pristupa i Globalnog pristupa. U poglavlju 3 posebno je obrađeno područje primene direktiva Novog pristupa. U poglavlju 4 prikazane su odgovornosti svakog pojedinačnog učesnika u lancu – od proizvođača do krajnjeg korisnika za primenu ovih direktiva. U poglavlju 5 posebna pažnja posvećena je strukturi i sadržaju direktiva, usaglašenosti proizvoda sa bitnim zahtevima, harmonizovanim standardima i pretpostavci o usaglašenosti. U poglavljima 6, 7 i 9 dat je postupak ocenjivanja usaglašenosti preko modula, osnovni principi rada i uloga imenovanih tela, a posebno je detaljno obrađena uloga i značaj nadzora tržišta kao i osnovne karakteristike informacionih sistema o opasnim proizvodima. U poglavlju 8 obrađen je pojam CE znaka, definicija, uslovi postavljanja i tehnički detalji postavljanja CE znaka u odnosu na ostale oznake na proizvodu. U poglavlju 10 prikazano je trenutno stanje po pitanju nacionalne regulatorne infrastrukture kvaliteta, uloga ispitivanja i sertifikacije kod postupka CE označavanja. U poglavlju 11 opisano je normativno okruženje koje je osnova za sprovođenje evropskih direktiva sa posebnim osvrtom na direktive koje su kompatibilne sa direktivama Novog pristupa.

U poglavlju 12 je, kao svojevrsna praktična rekapitulacija stečenih znanja, opisan kompletan postupak dolaska preduzeća do CE znaka za svoje odabrane proizvode.

Autori su u prilozima dali celovit i detaljan pregled direktiva Novog pristupa, šematske prikaze dijagrama tokova za ocenjivanje usaglašenosti za svaku pojedinačnu direktivu, a takođe i izabrane termine, pojmove i skraćenice, korisne linkove i spisak korišćene literature.

Autori ove knjige se zahvaljuju recenzentima, prof. dr Živku Mitroviću i prof. dr Jovanu Filipoviću, na korisnim sugestijama i usmeravanjima.

Autori se posebno zahvaljuju Bojani Jovanović, dipl.inž.org.–master, na savesnom i stručnom pregledu i uređivanju ove knjige.

Uz svu pažnju autora i recenzenata moguće su i određene greške, pa se unapred zahvaljujemo svim korisnicima ove knjige, ako nam na njih budu ukazali, kako bi u sledećem izdanju uočene greške bile otklonjene, a tekst bio unapređen i poboljšan.

SADRŽAJ

1. UKRATKO O EVROPSKOJ UNIJI

1.1. Uvod
1.2. Od evropskih zajednica do Evropske unije
1.3. Od podeljene do ujedinjene Evrope
1.4. Ključni ugovori EU
1.5. Osnovni oslonci Evropske unije
1.6. Institucije EU
1.7. Politike EU
1.8. Proširenja EU
1.9. Budućnost Evropske unije
1.10. Proces pridruživanja Srbije EU

2. KONCEPCIJA I PRINCIPI PRIMENE EVROPSKIH DIREKTIVA

2.1. Zakonski akti Evropske unije
2.2. STO/WTO Sporazum o tehničkim trgovinskim barijerama
2.3. Novi pravni okvir: Uredbe 764/2008/EC, 765/2008/EC i Odluka 768/2008/EC
2.4. Osnovne odlike NOVOG PRISTUPA i GLOBALNOG PRISTUPA
2.5. Koncept „Starog pristupa“
2.6. Koncept „Novog pristupa“
2.7. Koncept “Globalnog pristupa“
2.8. Principi i standardni elementi u direktivama NOVOG PRISTUPA
2.9. Usvajanje (donošenje) direktiva NOVOG PRISTUPA
2.10. Preuzimanje (prenošenje) direktiva NOVOG PRISTUPA
2.11. Spisak direktiva Novog pristupa koje predviđaju CE označavanje
2.12. Direktive zasnovane na principima Novog pristupa i Globalnog pristupa koje nisu namenjene za CE označavanje
2.13. Direktive zasnovane na nekim principima Novog i Globalnog pristupa
2.14. Kaznene odredbe u pogledu neadekvatne primene direktiva EU
2.15. Smernice za domaće proizvođače

3. PODRUČJE PRIMENE DIREKTIVA NOVOG PRISTUPA

3.1. Proizvodi obuhvaćeni direktivama
3.2. Istovremena primena direktiva
3.3. Plasiranje proizvoda na tržište i stavljanje u funkciju
3.4. Prelazni period

4. ODGOVORNOSTI SVIH UČESNIKA ZA PRIMENU EU DIREKTIVA

4.1. Opšte
4.2. Odgovornost proizvođača
4.3. Odgovornost zastupnika
4.4. Obaveze uvoznika
4.5. Odgovornost distributera
4.6. Lice odgovorno za sklapanje i instaliranje – montažer
4.7. Odgovornost korisnika (poslodavca)
4.8. Direktiva o opštoj bezbednosti proizvoda
4.9. Direktiva o odgovornosti za proizvod
4.10. Domaće zakonodavstvo u oblasti odgovornosti učesnika na tržištu

5. USAGLAŠENOST PROIZVODA SA DIREKTIVAMA EVROPSKE UNIJE

5.1. Bitni zahtevi
5.2. Usklađeni/harmonizovani standardi
5.3. Pretpostavka o usaglašenosti
5.4. Povlačenje (opoziv) pretpostavke o usaglašenosti
5.5. Revizija harmonizovanih standarda

6. POSTUPAK ZA OCENJIVANJE USAGLAŠENOSTI PROIZVODA

6.1. Moduli
6.2. Primena standarda sistema kvaliteta82
6.3. Tehnička dokumentacija – tehnički dosije/fajl
6.4. Deklaracija evropske zajednice o usaglašenosti

7. NOTIFIKOVANA TELA

7.1. Principi notifikovanja
7.2. Postupak notifikovanja i povlačenje notifikacije
7.3. Opšte odgovornosti notifikovanih tela
7.4. Notifikovana tela i procenjivanje usaglašenosti proizvoda
7.5. Notifikovana tela i podugovaranje
7.6. Obezbeđenje poverenja u rad notifikovanih tela – koordinacija i kooperacija

8. OZNAČAVANJE CE ZNAKOM

8.1. Osnove za postavljanje CE znaka
8.2. Principi CE označavanja
8.3. Kome je CE znak namenjen
8.4. Postavljanje CE znaka
8.5. Izgled CE znaka (veličina, forma, itd.)
8.6. Mesto postavljanja CE znaka
8.7. Identifikaciona oznaka notifikovanog tela
8.8. Dodatne oznake i CE znak
8.9. Usaglašenost sa direktivama koje se zasniva na nekim principima Novog i Globalnog pristupa

9. POSTUPAK NADZORA TRŽIŠTA U PRIMENI EVROPSKIH DIREKTIVA

9.1. Predmet i područje primene
9.2. Principi tržišnog nadzora
9.3. Mere tržišnog nadzora
9.4. Neophodni uslovi za funkcionisanje nadzora
9.5. Prenos zaduženja nadzora
9.6. Nadzor proizvoda plasiranih na tržištu
9.7. Nadzor projektovanja i proizvodnje i robe na izložbama
9.8. Obuhvat nadzora
9.9. Izvori informacija za nadzorne organe
9.10. Dostupnost podataka o proizvodima plasiranim na tržište
9.11. Postupanje u slučaju neusaglašenosti
9.12. Dopunske mere
9.13. Obaveštavanje o nalazima nadzora
9.14. Nepravilna upotreba CE znaka utvrđena od strane nadzora – zaštita CE znaka
9.15. Informacioni sistem o nebezbednim proizvodima – RAPEX
9.16. Medicinski uređaji: sistem opreznosti
9.17. Baza podataka o povredama i sistem razmene informacija
9.18. Administrativna saradnja
9.19. Koordinacija i razmena informacija
9.20. Infrastruktura za administrativnu saradnju
9.21. Uloga carine – proizvodi uvezeni iz trećih zemalja

10. INFRASTRUKTURA KVALITETA U PRIMENI EVROPSKIH DIREKTIVA

10.1. Nacionalna i pravna infrastruktura kvaliteta u Srbiji
10.2. Međunarodna standardizacija
10.3. ISO i ocena usaglašenosti
10.4. Ocenjivanje usaglašenosti
10.5. Vrste ocene usaglašenosti

11. NORMATIVNO OKRUŽENJE ZA SPROVOĐENJE EVROPSKIH DIREKTIVA

11.1. Sporazum o evropskom ekonomskom prostoru (EEA)
11.2. CEFTA Sporazum (Central European Free Trade Agreement)
11.3. Prijavljivanje/notifikacija tela za ocenjivanje usaglašenosti
11.4. Postupak primene odredbe o bezbednosti
11.5. Sporazumi o uzajamnom priznavanju i evropski protokoli o ocenjivanju usaglašenosti
11.6. Tehnička pomoć
11.7. Direktive koje su „kompatibilne“ sa DNP

12. POSTUPAK DOLAŽENJA DO CE ZNAKA

12.1. Donošenje odluke i formiranje projektnog zadatka
12.2. Sačinjavanje plana realizacije projekta
12.3. Sagledavanje šireg asortimana primenljivih direktiva u odnosu na proizvode predviđene za CE označavanje
12.4. Detaljna analiza primenljivosti preliminarno odabranih direktiva na prvobitno odabrane proizvode
12.5. Dijagram toka odlučivanja
12.6. Prva procena mogućnosti realizacije cilja zadatka – I prekretnica
12.7. Izbor odgovarajućeg postupka za ocenu usaglašenosti
12.8. Nabavka harmonizovanih standarda koji se odnose na proizvode koji se označavaju CE znakom
12.9. Proučavanje zahteva i preporuka u pogledu zadovoljenja zahteva navedenih u harmonizovanim standardima
12.10. Program obuke zaposlenih u preduzeću
12.11. Kontakti i dogovori sa notifikovanim telom
12.12. Ocenjivanje rizika za korišćenje svakog predmetnog proizvoda
12.13. Ocenjivanje upravljanja kvalitetom proizvodnje
12.14. Priprema kompleta tehničke dokumentacije za odabrani asortiman proizvoda i njen prevod na jedan od jezika EU
12.15. Dobijanje atesta o usaglašenosti od notifikovanog tela
12.16. Izrada EC deklaracije o usaglašenosti i označavanje proizvoda CE znakom

13. PRILOZI
13.1. Pregled direktiva novog pristupa
13.2. Dijagrami tokova za potrebe ocenjivanja usaglašenosti za direktive novog pristupa
13.3. Izabrani termini, pojmovi i skraćenice u tehničkom zakonodavstvu Evropske unije
13.4. Pregled korisnih linkova i web sajtova
13.5. Korišćena literature

Napravi novu temu u “Literatura”

Napišite komentar<a href="" title="" rel="" target=""> <blockquote cite=""> <code> <pre> <em> <strong> <del datetime=""> <ul> <ol start=""> <li> <img src="" border="" alt="" height="" width="">