Autori posvećuju knjigu svojim kolegama iz kombinata i zadruga Srbije, kao i mnogim znanim i neznanim proizvođačima oblačinske višnje, koji su prihvatili izazove njenog gajenja i doprineli da naša zemlјa postane jedan od najvećih proizvođača višnje u svetu.

Nјihova marlјivost i trud zaslužuju poštovanje, jer u privrednoj delatnosti kojom se bave, odmora nema, a briga je na pretek.

Dr Branislav Pavićević, dr Branislava Pavićević

Predgovor

Ovo je knjiga o našoj blagorodnoj višnji oblačinskoj.

Izuzetne biološke osobine ove sorte doprinele su da se njeno gajenje proširi na nekoliko hilјada hektara u Srbiji, da njena visoka i redovna rodnost donosi svake godine dobrobit u mnoge domove proizvođača, i da se naša zemlјa svojom proizvodnjom i izvozom svrsta u grupu najznačajnijih proizvođača u Evropi i svetu.

O toj višnji blagorodnici biće reči u OVOJ publikaciji, počevši od njenog skromnog bitisanja nekoliko decenija na seoskim okućnicima, do pune afirmacije njene vrednosti u mnogobrojnim višnjicima Srbije, a njenih plodova na trpezama Evrope.

Autori knjige su veliki deo svoje profesionalne aktivnosti posvetili proučavanju i uvođenju u proizvodnju oblačinske višnje. Rukopis je pripreman tokom više godina, uz korišćenje rezultata ogleda i iskustava gajenja u proizvodnoj praksi.

Štampanje knjige nije dočekao njen glavni autor Branislav Brana Pavićević. Preminuo je juna 1998. godine, baš u vreme kada se bogati rod oblačinske višnje skidao u njegovoj rodnoj Toplici. Međutim, njegova profesionalna i znalačka intuicija, koja je doprinela uvođenju i promovisanju oblačinske višnje, nastavila je da živi svoj život kroz masovno gajenje ove sorte na prostorima Srbije.

Drugi autor, koji potpisuje ovaj predgovor, bio je profesionalni i životni saputnik Brane Pavićevića, od studentskih dana u Zemunu, doktorskih studija u SAD, zajedničkog istraživačkog rada i saradnje u pisanju stručnih radova, projekata i knjiga. Zato je dobio u amanet, da publikaciju o oblačinskoj višnji završi i objavi. Ovom knjigom taj amanet je ispunjen.

Autor II dr Branislava Pavićević
Beograd, 2002.

Sećanje na dr Branislava Pavićevića

Štampanje monografije Oblačinska višnja predstavlјa zaokruženje profesionalne biografije našeg kolege dr Brane Pavićevića, koga više nema među nama.

Rođen je u Toplici, selo Viča, u kući uglednog domaćina šumara, solunskog borca Miloša, koji mu je u nasleđe ostavio lјubav prema zemlјi kao izvoru lјudskog opstanka. Sklonost prema polјoprivredi odvodi ga na studije koje završava na Polјoprivrednom fakultetu u Zemunu u prvoj posleratnoj generaciji. Kao stipendista Ujedinjenih nacija bio je na doktorskim studijama u SAD, što mu je omogućilo da stekne mnoga znanja u oblasti selekcije i ishrane voćaka i da uspostavi trajnu saradnju sa naučnim institucijama u svetu.

Najduži i najplodniji deo svoje profesionalne delatnosti dr Pavićević je ostvario radeći u Institutu za primenu nauke u polјoprivredi, Beograd. On je bio jedan od utemelјivača savetodavne polјoprivredne službe u Srbiji, koja predstavlјa sponu između nauke i prakse. Nesebično je prenosio svoja znanja i iskustva na mlade kolege, organizovao mnogobrojna savetovanja, skupove i studijska putovanja po zemlјi i inostranstvu, koja su obogaćivala saznanja i otvarala nove vidike.

Aktivnost dr Pavićevića u oblasti voćarstva obuhvatala je kako istraživačku delatnost tako i višebrojne programe primene novih naučnih rešenja u praksi gajenja voćaka. Objavio je preko 90 naučnih i stručnih radova, knjiga i kongresnih referata, kao i nekoliko desetina studija i projekata za podizanje plantažnih voćnjaka u našoj zemlјi.

Kroz višegodišnju stručnu saradnju sa voćarskim kombinatima Srbije, dr Pavićević je inicirao uvođenje u proizvodnju novih sorti jabuka (posebno onih koje imaju genetičku otpornost na obolјenje čađavu krastavost), zatim bresaka, kajsija, jagoda, borovnica, kupina bez bodlјi, malina i drugih voćnih vrsta.

Poseban stručni entuzijazam dr Pavićević je ispolјio u višegodišnjem radu na proučavanju, uvođenju u proizvodnju i promovisanju vrednosti oblačinske višnje. Iz ove aktivnosti proizašlo je masovno gajenje oblačinske višnje, naročito na imanjima privatnih proizvođača, što je doprinelo da se naša zemlјa već tri decenije nalazi među najvećim robnim proizvođačima plodova višnje u svetu.

U knjizi Oblačinska višnja čitaoci će naći veliki broj podataka koje je dr Pavićević prikuplјao i obradio za vreme svog dugogodišnjeg istraživačkog rada sa ovom sortom. Životni vek ovog stvaraoca predodredio je da monografija Oblačinska višnja bude njegov poslednji profesionalni poduhvat.

Kolegijum

Instituta za primenu nauke u polјoprivredi Beograd

Recenzenti o knjizi Oblačinska višnja

Autori dr Branislav Pavićević i dr Branislava Pavićević, su se četiri decenije intenzivno i vrlo uspešno bavili istraživanjima i stručnim radom u oblasti voćarstva i zaštite voćaka. Oblačinska višnja bila je u žiži njihove profesionalne aktivnosti. Knjiga Oblačinska višnja nastala je kao rezultat tog rada. Knjiga je prva sveobuhvatna monografija o oblačinskoj višnji, najvažnijoj višnji u Srbiji i jednoj od najvažnijih višanja u svetu.

Monografija Oblačinska višnja je stručno, naučno i stilski odlično napisana. Ona sadrži podatke o poreklu i širenju oblačinske višnje, kao i njene biološke osobine praćene tokom istraživanja i gajenja u praksi. U knjizi je obrađena i kompletna tehnologija podizanja i gajenja višnje (izbor položaja i zemlјišta, đubrenja, rezidba, zaštita od bolesti i štetočina). Monografija je dopunjena bitnim naučnim saznanjima koja predstavlјaju osnovu savremene proizvodnje višnje.

Drugi autor dr Branislava Pavićević se potrudila da u konačnoj obradi monografije prikaže oblačinsku višnju u svoj raskoši njenih pozitivnih bioloških osobina i da tako ovekoveči važan deo života i zajedničkog rada sa dr Branislavom Pavićevićem, na proučavanju i uvođenju u proizvodnju oblačinske višnje, koja je postala prepoznatlјivi simbol višnjarstva Srbije.

Kao recenzenti preporučujemo štampanje monografije Oblačinska višnja, u nadi da će ona ostati kao trajni rezultat jednog značajnog i uspešnog poduhvata u našem voćarstvu, i da će mnogim sadašnjim i budućim proizvođačima višnje poslužiti kao važan putokaz i uputstvo u radu.

Prof. dr Petar D. Mišić Prof. dr Nemanja Ostojić

Sadržaj

Predgovor

Sećanje na dr Branislava Pavićevića
Recenzenti o knjizi Oblačinska višnja
Uvod

POREKLO I ŠIRENјE OBLAČINSKE VIŠNјE

Poreklo
Uvođenje u proizvodnju
Dinamika porasta proizvodnje višnje u Srbiji
Proizvodnja višnje po regionima u Srbiji
Proizvodnja višnje u Evropi i svetu
Rezultati izvoza višnje

BIOLOŠKE OSOBINE OBLAČINSKE VIŠNјE

Osobine stabla
Rodno drvo
Samooplodnost i koeficijent oplodnje
Rana, redovna i visoka rodnost
Mehaničke i hemijske osobine plodova

RENTABILNOST GAJENјA OBLAČINSKE VIŠNјE

UPOREDNA OCENA BIOLOŠKIH OSOBINA I PRIVREDNE VREDNOSTI OBLAČINSKE VIŠNјE

Oblačinska i cilјevi programa oplemenjivanja višanja u svetu
Privredna vrednost oblačinske u poređenju sa sortom montmorensi

REZIME REZULTATA PROUČAVANјA BIOLOŠKIH OSOBINA I PRIVREDNE VREDNOSTI OBLAČINSKE VIŠNјE

GAJENјE VIŠNјE
Prirodni uslovi
Klima
Toplota /39/ Padavine i značaj vode /40/ Svetlost /41/ Vetar i grad /41/
Položaji
Zemlјište
Fizičke osobine /43/ Hemijske osobine /44/
Opšta morfologija višnje i funkcije njenih organa
Koren /45/ Deblo /46/ Kruna /46/ List /47/
Cvet /48/ Plod /50/
Podizanje zasada oblačnske višnje
Izbor sadnog materijala /51/
Priprema zemlјišta za sadnju /52/
Vreme sadnje /54/ Sadnja i rastojanje /55/

ĐUBRENјE VIŠNјE

Uvodni podaci o ishrani višnje
Uloga mineralnih elemenata u ishrani višnje Makroelementi
Azot /60/ Kalijum /62/ Fosfor /63/ Kalcijum /65/
Magnezijum /65/ Sumpor /66/
Mikroelementi
G vožđe /66/ Mangan /67/ Cink /67/ Bor /68/
Vrste đubriva
Organska đubriva
Stajnjak /68/ Zelenišno đubrivo /69/
Mineralna đubriva
Azotna /70/ Kalijumova /71/ Fosforna /72/
Kalcijumova /72/ Složena mineralna đubriva /72/ Folijarna đubriva

REZIDBA VIŠNјE

Cilј rezidbe
Faze porasta višnje i rezidba
Vreme rezidbe
Sistem formiranja krune
Pobolјšana piramidalna kruna /76/
Postupak formiranja /77/

ODRŽAVANјE ZEMLjIŠTA

Sistem gajenja pokrovnih kultura
Sistem čiste obrade
Sistem međuredna ledina
Sistem gajenja potkultura uzrodica

OSETLjIVOST VIŠNјE NA NISKE TEMPERATURE I ZAŠTITA OD MRAZEVA

Osetlјivost tokom mirovanja
Osetlјivost na proletnje mrazeve
Promene u bilјnim tkivima pod uticajem mraza
Nastanak proletnjih mrazeva i mere sprečavanja šteta

BERBA VIŠNјE

Savremena rešenja mehanizovane berbe i sistem hlađenja plodova

ZAŠTITA VIŠNјE OD BOLESTI I ŠTETOČINA

Uvodne napomene
Bolesti višnje
Monilija cveta i ploda
Ospimavost lišća
Rupičavost lišća
Bakteriozne rak-rane
Gorka trulež
Virozne bolesti
Žutica višnje /111/Bolest IKS /111/
Prstenasta pegavost višnje /112/
Štetočine višnje
Trešnjina muva/113/ Višnjev surlaš/115/
Trešnjin cvetni molјac /115/
Trešnjinaosa listarica /116/
Mrazovci /117/ Trešnjina crna vaš /118/ Crveni pauk /119/

KOROVI U VIŠNјICIMA I MERE SUZBIJANјA

Korovske vrste
Suzbijanje korova
Izbor herbicida

ŠTETNI GLODARI U VIŠNјICIMA

Polјska voluharica
Vodena voluharica
Suzbijanje voluharica
Divlјi zec

UVOD U POZNAVANјE PESTICIDA

Podela pesticida
Oznake,sastav i primena
Otrovnost pesticida
Grupe otrovnosti
Putevi unošenja u organizam
Otrovnost za pčele, domaće životinje i okolinu
Nabavka, skladištenje i uklanjanje prazne ambalaže
Zakonski propisi u oblasti pesticida

PREGLED PESTICIDA ZA ZAŠTITU VIŠNјE

Pesticidi za zimsko prskanje
Fungicidi za suzbijanje monilije
Fungicidi za suzbijanje kokomicesa i rupičavosti
Insekticidi za suzbijanje trešnjine muve
Insekticidi za suzbijanje ostalih štetočina na višnji Akaricidi
Herbicidi
Zemlјišni herbicidi Folijarni herbicidi
Rodenticidi

ORIJENTACIONI PROGRAM ZAŠTITE VIŠNјE U RODU

BIOLOGICAL CHARACTERS OF OBLACHINSKA SOUR CHERRY
BIOLOGIČESKIE HARAKTERISTIKI OBLAČINSKOJ VIŠNI
LES CARACTERES BIOLOGIOUES DE LAGRIOTTE D’OBLATCHIN
DIE BIOLOGISCHEN EIGENSCHAFTEN DER OBLATSCHINSKA SAUERKIRSCHE

Specijalni dodatak: trovanje pesticidima, prva pomoć i lečenje Pregled literature

Uvod

Godišnja proizvodnja višnje u Republici Srbiji iznosi 83.405 tona (prosek 1984-1999), što čini 10,6% ukupne proizvodnje u svetu, odnosno dostiže 58% godišnje proizvodnje u SAD.

Izuzetna dinamika porasta proizvodnje višnje započela je od 1970. godine uvođenjem u proizvodnju oblačinske višnje, tako da se danas naša zemlјa nalazi među četiri najveća proizvođača u svetu.

Ovako visoka proizvodnja ostvaruje se zahvalјujući velikom zamahu na podizanju višnjika na individualnom posedu, koji danas čini okosnicu primarne proizvodnje. Glavni regioni gajenja višnje, posebno oni u južnoj i jugoistočnoj Srbiji, ostvarili su privredni preporod zahvalјujući ovoj proizvodnji.

Na opstanak visoke primarne proizvodnje višnje, bitno je uticala mreža podignutih preradnih kapaciteta tako da su se ove dve karike međusobno poklopile i kompletirale, stvarajući mogućnost permanentne ponude plodova višnje na tržištu.

U proteklim godinama, sve šira primena agrotehničkih mera u proizvodnji, učinila je da se kvalitet plodova stalno pobolјšavao. Istovremeno, bolјa i blagovremena organizacija preuzimanja plodova, doprinela je očuvanju njihovog kvaliteta do dalјe industrijske prerade.

Zahvalјujući stalnosti i kvalitetu ponude, Srbija je postala značajan izvoznik višnje, sa prosečnim godišnjim izvozom vrednosti oko 38,000.000 DM. Na evropskom tržištu poraslajetražnja plodova višnje ujednačene kalibraže i crvenog mesa i soka, pa je oblačinska zahvalјujući takvim osobinama ploda, postala dominantno tražena sorta.

Znalački marketing plodova višnje, danas uklјučuje nova naučna saznanja koja pokazuju da korišćenje višnje u ishrani doprinosi prevenciji raka, zahvalјujući bogatstvu plodova višnje u supstancama sa antioksidativnim svojstvima.

Napravi novu temu u “Literatura”

Napišite komentar<a href="" title="" rel="" target=""> <blockquote cite=""> <code> <pre> <em> <strong> <del datetime=""> <ul> <ol start=""> <li> <img src="" border="" alt="" height="" width="">