Ovaj udžbenik je namenjen prvenstveno studentima I godine Tehnološkog fakulteta u Novom Sadu i koncipiran je prema Programu predmeta Opšta i neorganska hemija, sa ciljem da u kombinaciji sa predavanjima omogući studentima uspešno savladavanje gradiva.

Materija, obrađena u udžbeniku, obuhvata sledeće oblasti: osnovne hemijske zakone, strukturu materije, strukturu atoma, hemijsku vezu i strukturu molekula, rastvore, hemijsku kinetiku, ravnoteže u vodenim rastvorima elektrolita, hemijsku dinamiku, elektrohemijske procese, koloidne rastvore i kompleksna jedinjenja.

Dugogodišnje iskustvo autora u radu na kursevima hemije za „nehemičare” uticalo je na način objašnjavanja i naglašavanja pojedinih aspekata, pri čemu se vodilo računa o činjenici da su hemijske zakonitosti osnova za razumevanje tehnoloških procesa.

Veća pažnja je posvećena rastvorima i ravnotežama u vodenim rastvorima, čije se razumevanje smatra neophodnim za dalje uspešno studiranje tehnologije. Pojedine oblasti koje je se slušaju na posebnim kursevima, prezentirane su konciznije.

Izmene i dopune koje su urađene u ovom izdanju bile su neophodne obzirom na promene koje su se desile u programima srednjih škola. Obzirom da je ovo prvo izmenjeno izdanje, biću zahvalna svim čitaocima koji mi ulažu na izvesne greške i propuste. Posebno se zahvaljujem asistentu mr Lučijani Arman na neizmernom zalaganju pri tehničkoj obradi materijala.

Autor

SADRŽAJ

1. UVOD

2. MATERIJA
2.1.Materjja i energija
2.2. Supstance i njihova podela
2.3 Jedinjenja i elementi

3. OSNOVNI HEMIJSKI ZAKONI
3.1. Zakon o održanju mase – Lavoazijeov zakon
3.2. Zakon stalnih masenih odnosa – Prustov zakon
3.3. Zakon umnoženih masenih odnosa – Daltonov zakon
3.4. Zakon ekvivalentnih masa – Rihterov zakon
3.5. Daltonova atomska teorija
3.6. Zakon o zapreminskim odnosima – Gej-Lisakov zakon
3.7. Avogadrov zakon i molekulska teorija

4. STRUKTURA ČISTIH SUPSTANCI
4.1. Osobine gasova
4.2. Osobine tečnosti
4.3. Struktura i osobine čvrstih supstanci
4.3.1. Amorfno stanje
4.3.2. Kristalno stanje
4.4. Hemijski simboli, formule i jednačine
4.4.1. Hemijski simboli
4.4.2. Hemijske formule
Tipovi hemijskih formula
4.4.3. Hemijske jednačine

5. RELATIVNA ATOMSKA I MOLEKULSKA MASA
5.1. Relativna atomska masa
5.2. Relativna molekulska masa
5.3. Pojam mola i molarne mase
5.4. Gasni zakoni i jednačina stanja idealnih gasova
5.4.1. Bojl-Mariotov zakon
5.4.2. Gej-Lisakov zakon

6. PERIODNI SISTEM ELEMENATA
6.1. Istorijski pregled
6.2. Periodni sistem kratkih perioda
6.3. Periodni sistem drugih perioda

7. STRUKTURA ATOMA
7.1. Otkriće elektrona
7.2. Otkriće rentgenskih zraka i radioaktivnih pojava
7.3. Otkriće atomskog jezgra
7.4. Otkriće protona
7.5. Pojam hemijskog elementa
7.6. Objašnjenje radioaktivnih pojava i transmutacije elemenata
7.7. Veštačka transmutacija elemenata
7.8. Veštačka radioaktivnost i cepanje urana

8. ELEKTRONSKA STRUKTURA ATOMA
8.1. Priroda svetlosti
8.2. Kvantna teorija
8.3. Fotoelektrični efekat
8.4. Borov model atoma
8.5. Kvantni brojevi
8.5.1. Glavni kvantni broj
8.5.2. Sporedni kvantni broj
8.5.3. Magnetni kvantni broj
8.5.4. Kvantni broj spina

9. KVANTNA MEHANIKA I STRUKTURA ATOMA
9.1. Dualistička priroda materije
De Broljijeva hipoteza
9.2. Hajzenbergov princip neodređenosti
9.3. Kvantno-mehanički model atoma
9.4. Raspored elektrona u energetskim nivoima i Paulijev princip isključenja
9.5. Struktura atoma i periodni sistem elemenata

10. PERIODIČNOST OSOBINA ELEMENATA
10.1. Periodična promena osobina elemenata
10.1.1. Energija jonizacije
10.1.2. Elektronski afinitet
10.1.3. Elektronegativnost
10.1.4. Veličina atoma i jona

11. STRUKTURA MOLEKULA
11.1. Hemijska veza
11.1.1. Jonska veza
11.1.2. Kovalentna veza
Kvantno-mehanička interpretacija kovalentne veze
Metod molekulskih orbitala
Elektronska konfiguracija molekula
Homonukleami molekuli
Heteronuklearni dvoatomni molekuli
Usmerenost kovalentne veze
Hibridizacija
Uticaj slobodnih elektronskih parova centralnog atoma na strukturu molekula
Višestruke veze
Rezonanca-delokalizacija
Parcijalni jonski karakter kovalentne veze
Osobine kovalentne veze
Dužina kovalentne veze
Energija veze
Osobine supstanci sa kovalentnom vezom
11.1.3. Metalna veza
11.2. Međumolekulske veze
11.2.1. Dipol-dipol privlačenje
11.2.2. Indukovani dipoli
11.2.3. Vodonična veza

12. ENERGETSKI EFEKTI HEMIJSKIH REAKCIJA
12.1.Toplota hemijske reakcije. Hesov zakon
12.2. Unutrašnja energija i entalpija
12.3 Termohemijske jednačine
12.4. Toplota stvaranja jedinjenja. Energija veze
12.5 Gibsova energija i entropija

13. RASTVORI
13.1 Pojam rastvora
13.2. Pravi rastvori
13.2.1. Rastvori čvrstih supstanci u vodi
Rastvaranje neelektrolita u vodi
Rastvaranje elektrolita u vodi
Energetske promene pri rastvaranju čvrstih supstanci u vodi
Rastvori tečnosti u tečnosti
Rastvori gasova u tečnosti
Izražavanje sastava rastvora
Osobine razblaženih rastvora
Sniženje napona pare, sniženje tačke mržnjenja i povišenje tačke ključanja
Difuzija i osmoza
Osobine razblaženih rastvora elektrolita
Koloidni rastvori

14. TEORIJE KISELINA I BAZA

15. NAZIVI NEORGANSKIH HEMIJSKIH JEDINJENJA
15.1. Nazivi jedinjenja sa jonskom vezom
15.2. Nazivi jedinjenja sa kovalentnom vezom
15.3. Nazivi kiselina
15.3.1. Binarne (nekiseonične) kiseline
15.3.2. Oksi (kiseonične) kiseline

16. HEMIJSKA KINETIKA
16.1. Brzina hemijske reakcije
16.1.1. Zakon brzine i red hemijske reakcije
16.2. Reakcioni mehanizam
16.2.1. Elementarne hemijske reakcije
Monomolekulske reakcije
Bimolekulske reakcije
Trimolekulske reakcije
16.2.2. Složene reakcije
16.3. Uticaj temperature, dodirne površine i katalizatora na brzinu hemijske reakcije
16.3.1. Uticaj temperature
16.3.2. Uticaj dodirne površine
16.3.3. Uticaj katalizatora na brzinu hemijske reakcije

17. HEMIJSKA RAVNOTEŽA
17.1. Ravnoteža u homogenim sistemima
1 7.2. Uticaj temperature na konstantu ravnoteže
17.3. Heterogena ravnoteža
17.4. Uticaj promene uslova na hemijsku ravnotežu i L’Šateljeov princip
17.4.1. Uticaj promene koncentracije supstanci na sistem u hemijskoj ravnoteži
17.4.2. Uticaj promene pritiska na sistem u hemijskoj ravnoteži
17.4.3. Uticaj promene temperature na sistem u hemijskoj ravnoteži

18. RAVNOTEŽE U VODENIM RASTVORIMA ELEKTROLITA
18.1. Disocijacija vode i pojam pH vrednosti
1 8.2. Ravnoteže u vodenim rastvorima kiselina
18.2.1. Jake kiseline
18.2.2. Slabe kiseline
18.2.3. Jačina kiselina
Poliprotonske ili vešeprotonske kiseline
18.3. Ravnoteže u vodenim rastvorima baza
18.3.1. Jake baze
18.3.2. Slabe baze
18.4. Odnos između konstante disocijacije kiseline, Ka i njene konjugovane baze, Kb
18.5. Ostvaldov zakon razblaženja
18.6. Suzbijanje disocijacije
18.7. Određivanje koncentracije vodonikovih jona u rastvorima kiselina i baza
18.7.1. Rastvori jakih kiselina i baza
18.7.2. Vodeni rastvori slabih kiselina i baza
18.8. Reakcije kiselina i baza
18.9 Puferske ili regulatorske smeše
18.9.1. Kapacitet pufera
Indikatori
18.10.1. Ravnoteže u vodenim rastvorima soli. Hidroliza.
18.11.1. Mehanizam hidrolize
18.11.2. Ravnoteže u rastvorima kiselih soli
18.11.3. Ravnoteže u vodenim rastvorima teško rastvornih elektrolita.
Proizvod rastvorljivosti

19. OKSIDO-REDUKCIONl PROCESI
19.1. Pojam oksidacionog broja i stehiometrijske valence
19.2. Oksido-redukcione reakcije. Pojam oksidacije i redukcije
19.2.1. Uticaj sredine ne karakter oksido-redukcione reakcije
19.2.2. Klasifikacija oksido-redukcionih reakcija
19.3.Elektrohemijski procesi
19.3.1. Elektroliza
19.3.2. Faradejevi zakoni elektrolize

20. KOORDINACIONA JEDINJENJA
20.1. Pojam kompleksnog jedinjenja
Koordinacioni broj
20.1.1. Ligandi
20.1.2. Tipovi kompleksnih jona
Atomski kompleksi
20.2. Nazivi kompleksnih jedinjenja
20.3. Geometrija kompleksnih jona
20.4. lzomerija kompleksnih jedinjenja
20.5 Elektronska struktura i veza u kompleksnim jedinjenjima
20.5.1. Model valentne veze
20.5.2. Teorija ligandnog polja
Oktaedarski raspored liganada
Tetraedarski raspored liganada
Kvadratni raspored liganada
20.6. Magnetne osobine kompleksnih jedinjenja
20.7. Ravnoteža u vodenim rastvorima kompleksnih jedinjenja
20.8. Značaj i primena kompleksnih jedinjenja
20.8.1. Biološki kompleksi

 • Autor
  Članci
 • Komentari (2)
  Član 17.714

  hvali mi 10-ak strana iz ove knjige…da li je moguce da ih dobijem…??

  Član 34.893

  jel moze neko da mi prati fotokopiju ove knjige ili tako nesta.

Odgovor na: Opšta hemija

Napišite komentar


<a href="" title="" rel="" target=""> <blockquote cite=""> <code> <pre> <em> <strong> <del datetime=""> <ul> <ol start=""> <li> <img src="" border="" alt="" height="" width="">