Reklama

Prema pomološkoj klasifikaciji, grupu voćaka sa jezgrastim plodovima čine orah, leska, badem i kesten.

Među jezgrastim voćem orah i leska su najznačajnije voćne vreste. Veliki značaj oraha i leske potiče od njihove višestruke upotrebne vrednosti. Plodovi oraha i leske bogati su vitaminima, mineralnim materijama, proteinima, uljima i dr. Jezgra oraha i lešnika kaloročnija je više od tri puta od goveđeg mesa. Drvo oraha je visoke tehnološke vrednosti, neki delovi biljke imaju lekovito svojstvo i dobra su pčelinja paša. Zato interesovanje za gajenje i proizvodnju oraha i leske stalno raste. Naročito interesovanje za njihovo komercijalno gajenje je u mediteranskim zemljama, u SAD i drugim područjima. Kalifornija je zemlja sa najrazvijenijom tehnologijom gajenja oraha.

U Evropi su najveći proizvođači oraha Francuska, Grčka i Rumunija, dokle u Italiji i Španiji razvijena proizvodnja lešnika. U našoj zemlji oraha i leske ima u svim voćarskim rejonima. I pored velikog značaja tih voćnih vrsta i povoljnih uslova za gajenje, njihova proizvodnja ne podmiruje domaće potrebe. Orah i lešnik su vrlo deficitarni i na svetskom tržištu.

Poslednjih godina se mnogo uradilo na stvaranju novih sorti, tako da su u nekim zemljama dobijene nove, kvalitetnije i produktivnije sorte. Kod nas se orah i leska tek u novije vreme gaje na savremen, komercijalan način u plantažnim zasadima. Do sada je rasprostranjenost oraha i leske u Srbiji i Crnoj Gori više bila posledica povoljnih prirodnih uslova nego organizovanog uticaja nauke. Donedavno se u nas sadnja oraha i leske obavljala sadnicama proizvedenim iz semena (što se negativno odražavalo na krajnji rezultat) i veoma malo sadnica proizvedenim kalemljenjem. Danas se u našoj zemlji i sadnice oraha masovno proizvode kalemljenjem, a stvorene su nove kvalitetnije sorte i izdvojeni produktivniji tipovi domaćeg oraha koji daju veću i redovnu proizvodnju.

Orah i leska zahtevaju određene specifične ekološke uslove i daju dobre privredne rezultate samo u određenim i za njih pogodnim staništima.

U ovoj knjizi prikazani su ekološki uslovi kao i biološko.fiziološke i genetske karakteristike oraha i leske, kao osnov za uspešno gajenje i rentabilnu proizvodnju. Knjiga je prvenstveno namenjena voćarskim stručnjacima, studentima poljoprivrednih fakulteta, viših poljoprivrednih i srednjih škola voćarskog smera, kao i svima koji žele da obnove i dopune svoje znanje o proizvodnji, biološko-tehnološkim osobinama i prehrambenoj vrednosti oraha i lešnika.

Mart, 2005.
Prof. dr Miladin M. Šoškić

Sadržaj

PREDGOVOR

ORAH

Privredni značaj, poreklo i rasprostranjenost oraha
Oplemenjivanje oraha
Ciljevi oplemenjivanja oraha
Važnije vrste oraha iz roda Junglans
Obični (persijski) orah (Junglans regia L.)
Istočnoameričkl crni orah (Junglans nigra L.)
Američki (puterasti) sivl orah (J. cinerea L.)
Japanski orah (J. sieboliana mah.)
Srcoliki orah (J. cordiformis mah.)
Mandžurijski orah (J. mandshurica mah.)
Kalifornijskl orah (J. californica mah.)
Teksaški crnl orah (J. rupestris engelm.)
Kanadski oraii (J. hindsiijepson.)
Citogenetika oraha
Biologija cvetanja oraha
Nasleđivanje osobina kod oraha
Metode oplemenjivanja
Morfološko-fiziološke osobine oraha
Morfologija
Koren
Stablo
Deblo
Kruna
List
Pupoljci
Cvet
Plod
Fiziološke osobine or4ha
Periodičnost godišnjeg ciklusa
Faze u toku vegetacije
Cvetanje oraha
Por4st plodova oraha
Fiziologija rodnosti oraha
Fiziologija ishrane oraha
Ekološki uslovi za gajenje oraha
Zemljište
Najpogodnija zemljišta za orah
Sorte oraha
Američke sorte
Francuske sorte
Bugarske sorte
Rumunske sorte
Mađarske sorte
Moldavske sorte
Nemačke sorte
Ostale poznate sorte
Domaće sorte i selekcija oraha
Razmnožavanje oraha
Podloge za orah
Način i vreme kalemljenja oraha
Prekalemljivanje starijih stabala
Negovanje sadnica u rastilu
Postupak sa sadnicama do sađenja na stalnom mestu
Podizanje zasada oraha
Priprema za podizanje zasada
Priprema zemljišta za podizanje zasada
Izbor i priprema sadnica za sađenje
Sađenje
Negovanje oraha u redovnoj proizvodnji
Održavanje zemljišta u zasadu oraha
Zastiranje (mulčiranje) zemljišta
Rezidba oraha u rodu
Đubrenje oraha
Navodnjavanje
Zaštita oraha od prouzrokovača bolesti i štetočina
Bolesti oraha
Štetočine oraha
Berba, pranje, sušenje, beljenje i klasiranje plodova oraha

LESKA (Corylus)

Privrednl značaj
Rasprostranjenost i proizvodnja
Poreklo iistorija leske
Mesto leske u sistematici biljaka
Važnije vrste lešniica
Oplemenjivanje leske
Ciljevi oplemenjivanja leske
Citologija leske
Biologija cvetanja leske
Nasleđivanje osobina kod leske
Metode oplemenjivanja leske
Morfološke i fiziološke osobine leske
Morfološke osobine
Koren
Kruna
List
Pupoljcl
Cvetovi
Cvetanje
Oprašivanje i oplođenje
Period porasta plodova leske
Ekološki uslovi
Uticaj zemljišta na uspevanje leske
Uticaj klimatskih činilaca na uspevanje leske
Uticaj orografije na uzgoj leske
Pomološki pregled sorti leske
Sorte leske
Rimski ukusni
Pijemontski
Halski džin
Dugl španski
Kosford
Negret
Lambertov beli
Barselona
Trebizonda
Martadela
Sivri
Okrugli beli
Davuana
Rojal
Bolvilerovočudo
Istarski dugi
Enis
Tondadi đifoni
Razmnožavanje leske
Priprema zemljišta
Đubrenje
Izbor sorti
Izbor sadnica
Rastojanje između stabala u zasadu
Sađenje leske
Nega zasada do stupanja u period rodnosti
Formiranje krune
Formiranje vaze
Formiranje drugiei oblika krune leske
Održavanje zemljišta u zasadu leske
Nega zasada leske u rodu
Rezidba leske u rodu
Đubrenje
Navodnjavanje
Zaštita leske od prouzrokovača bolestii štetočina
Berba plodova leske
Klasiranje plodova lešnika
Čuvanje plodova lešnika

LITERATURA

Orah (Juglans)

Privredni značaj, poreklo i rasprostranjenost oraha

Privredni značaj

Privredni značaj oraha je višestruk. Među biljnim plodovima po količini i sastavu hranljivih materija neophodnih za normalan život i dobro zdravlje čoveka jezgra oraha nema premca. Visoka koncentracija ulja, proteina, čitavog kompleksa vitamina, mineralnih i drugih materija čine ga izuzetno ukusnim hranom. Zato je Mičurin (1932) s pravom plod oraha nazvao “hranom budućnosti”.

Malo je voćaka s tako širokom upotrebnom vrednošću. U davna vremena orah se upotrebljavao kao značajna hrana za fizički slabe i iznemogle osobe. Njegovo ulje, ceđeno iz jezgre, mešano sa uljem dobijenim od bukovog žira koristilo se u ishrani. Jezgra oraha je značajna i zbog sadržaja energetskih, gradivnih i zaštitnih materija. Naročito su značajni proteini iz jezgre ploda koji mogu da zamene animalne proteine. Od velikog je značaja za ljudski organizam sadržaj joda u jezgri, što doprinosi dijetoprofilaktičnoj vrednosti oraha.

Orah je veoma cenjena voćka. Bere se u scptembru i oktobru, a koristi u ishrani tokom cele godine. Osušena jezgra sadrži prosečno oko 62% ulja, 16% belančevina, 12% ugljenih hidrata, 2,5% celuloze, 1,5% mineralnih materija, kao kompleks vitamina E, C, A, B1 B2, i drugi. Jezgra najčešće sadrži malo vode (3,5%) i šećera pa se preporučuje u ishrani dijabetičara.

Kao ilustraciju privrednog značaja oraha navodimo primer da je prosečni prinos po hektaru oko 5.000 kg, od toga 50% jezgre, što čini 1,550 kg ulja po hektaru.

Jezgra se upotrebljava za spravljanje farmaceutskih i kozmetičkih preparata. Od cvetova-resa, kore, pupoljaka i mladih plodova spravljaju se razni preparati. Za rahitične i anemične osobe koristi se čaj od suvog lista. Orahov čaj koristi se za smanjenje šećera u krvi, a preporučuje se i za one sa obolelom jetrom. Čaj od svežih listova koristi se za jačanje nervnog sistema. Zeleni plodovi stavljaju sc u med (40 plodova na 1 kg meda) i posle 40 dana uzima se po jedan plod sa medom kao sredstvo za jačanje organizma. Orahovo drvo je plemenita i veoma tražena sirovina u drvoprerađivačkoj i vojnoj industriji.

Orah je dugovečna voćka, šumska, hortikulturna i parkovska biljka. Može se koristiti i za podizanje drvoreda pored puteva i za vetrozaštitne pojaseve. Orah je snažno, veliko i lepo stablo sa širokom krunom, koja može izrasti i do 15 rnetara visine, a deblo dostiže preko metar u obimu; može doživeti više stotina godina ako su ekološki uslovi pogodni za njegovo gajenje.

Značaj oraha se ogleda i u dobroj transportabilnosti (pogodnost plodova za prevoz), jer je jezgra zaštićena ljuskom tako da ne dolazi do njenog mehaničkog oštećenja i pri najnepovoljnijim prevozu, a nije potrebna ni posebna ambalaža. S druge strane, jaka dehidriranost omogućuje duže čuvanje plodova. Ta činjenica pokazuje da su i troškovi ambalaže, pakovanja i čuvanja manji u odnosu na druge vrste voća.

Takođe ni zaštita oraha od izazivača bolesti i štetočina nije složena i skupa kao što je kod većine drugih voćnih vrsta. Zapravo, u proizvodnji oraha malo se ili nikako na upotrebljavaju pesticidi, pa se može smatrati zdravom hranorn bez rezidua pesticida.

Berba plodova moguće je potpuno mchanizovati, čime se smanjuju troškovi proizvodnje. U komercijalnim plantažnim zasadima oraha to je od posebnog značaja, jer se time smanjuje udeo ljudskog rada i pojeftinjuje proizvodnja.

Leska (Corylus)

Privredni značaj

Privredni značaj leske je višestruk i ona je posle oraha najznačajnija jezgrasta voćka. Pre svega, lešnik je biološki visokovredna namirnica. Ceni se po sadržaju supstanci koje su vrlo važne za čovečji organizam. Spada među najznačajnije energetske namirnice. U jezgri lešnika ima najviše ulja (52-78%), koje je visoke tehnološke vrednosti, i pored upotrebe u ishrani, vrlo je cenjeno i u farmaceutskoj industriji.

Jezgra lešnika je bogata belančevinama (16-22%), šećerom (2,4—6,0%), mineralnim materijama oko 3,0% (naročito kalcijumom, fosforom, magnezijumom i kalijumom) i vitaminima A, V5, i R, aromatičnim materijama, enzimima i drugim bioaktivnim materijama. Od jezgre se dobija lešnikovo ulje, maslac, brašno i mleko. Jezgra se upotrebljava kao dodatak za spravljanje raznih kulinarskih specijaliteta. Prema Tabuševu (1968), jezgra oraha je po svojoj kaloričnoj vrednosti “snažnija od pšeničnog brašna i maslaca”.

Međutim, jezgra se najviše upotrebljava u konditorskoj industriji za proizvodnju čokolade, kremova i drugih slatkiša. Plod leske se koristi u medicini za lečenje anemije, krvnog pritiska, kašlja, bolesti creva, bubrega i dr.

Privredni značaj leske je i u tome što je njen cvet prva pčelinja paša, tamo gde temperatura omogućava da pčele lete.

Leska ima žiličast koren, pa se uspešno koristi za vezivanje erodiranog zemljišta. Gajenje nije komplikovano, ne napadaju je mnogo bolesti i štetočine i zadovoljava se skromnim merama gajenja, ali pri takvim uslovima daje manje ekonomske efekte. Njenu proizvodnju moguće je maksimalno mehanizovati, što predstavlja veliku prednost u odnosu na druge voćke.

Za intenzivnu proizvodnju, sorte leske zahtevaju posebne uslove klime i zemljišta. Značajno je i drvo leske. Od njega se može praviti nameštaj, razni predmeti u kućnoj radinosti i zanatstvu. Drvo leske se lako savija i cepa pa se koristi za letvice od kojih se izgrađuju korpe letvarice, obruči za kace i dr.

Velika nutriciona i dijetoterapeutska vrednost jezgre lešnika stvara stalan porast potražnje i potrošnje, tako da ona danas postaje sve značajniji proizvod međunarodne trgovine. Lešnik u narodnom folklornom nasleđu ima i neka magična svojstava. Njemu su pripisivali čudotvornu moć. Pri ceremoniji venčanja plodovi lešnika su korišćeni kao simbol plodnosti za mladence. Travari su u meleme stavljali jezgre lešnika, jer im je pripisivana magična moć. Znači, pored toga što je plod leske služio kao hrana, lešnik je važio i kao simbol plodnosti, života i besmrtnosti.

To je dugovečna biljka koja može da živi i preko 100 godina.

Napravi novu temu u “Literatura”

Napišite komentar<a href="" title="" rel="" target=""> <blockquote cite=""> <code> <pre> <em> <strong> <del datetime=""> <ul> <ol start=""> <li> <img src="" border="" alt="" height="" width="">