Univerzitetski udžbenik ORGANSKA HEMIJA, publikovan u dva dela, je namenjen studentima svih obrazovnih profila tehnoloških fakulteta, koji prvi put na studijama izučavaju predmet Organska hemija, tako da je tekst jednostavan i pristupačan.

Prvo izdanje je publikovano 1966. godine, zatim 1980. i 1985. godine, a ovo izdanje predstavlja znatno izmenjen i dopunjen tekst ranijih izdanja koja su morala da budu inovirana obzirom na razvoj ove naučne oblasti i nova shvatanja mehanizama organskih hemijskih reakcija i strukture organskih jedinjenja.

Usled obimnosti materijala udžbenik je podeljen u dva dela. Na kraju drugog dela je dat literaturni pregled knjiga kojima su se autori koristili, indeks jedinjenja i hemijskih reakcija.
Novi Sad, oktobra 1992. godine.

M. V. Piletić B. Lj. Milić S. M. Đilas

SADRŽAJ

UVOD

IZOLOVANJE I PREČIŠĆAVANJE ORGANSKIH JEDINJENJA
Analiza organskih jedinjenja
Strukturna teorija
Struktura atoma
Hemijska veza
Hemijske reakcije
Kiselost i baznost

KLASIFIKACIJA I NOMENKLATURA ORGANSKIH JEDINJENJA

UGLJOVODONICI
Zasićeni aciklični ugljovodonici – alkani
Nezasićeni ugljovodonici
Alkeni (olefini)
Alkini (acetileni)
Ciklični ugljovodonici
Cikloalkani, cikloalkeni i cikloalkadieni
Areni
Areni benzenovog reda
Policiklični areni

NAFTA
HALOGENI DERIVATI UGLJOVODONIKA
Alkilhalogenidi
Nezasićeni halogeni derivati
Aliciklični halogeni derivati
Aromatični halogeni derivati

ORGANSKA JEDINJENJA KISEONIKA
Oksi derivati
Alkoholi (alkanoli, alkenoli i alkinoli)
Aliciklični aikoholi (cikloalkanoli i cikloalkenoli)
Arilalkanoli (aromatični alkoholi)
Dvovalentni i viševalentni alkoholi
Arenoli (fenoli)
Etri
Ciklični etri
Viniletri
Alkilariletri
Diariletri (diariloksidi)
Estri mineralnih kiselina

ORGANSKA JEDINJENJA SUMPORA
Tioalkoholi (tioli, merkaptani), sulfidi i disulfidi
Sulfonske kiseline i sulfoni
Sulfinske kiseline i sulfoksidi

ORGANSKA JEDINJENJA AZOTA
Nitro jedinjenja
Nitroalkani
Nitroareni (aromatična nitro jedinjenja)
Nitrozo jedinjenja
Nitrozoalkani
Nitrozoareni i nitrozofenoli
Amini
Alkilamini, ciklični amini i arilalkilamini
Aminoalkoholi
Enamini
Arilamini
Amini koji sadrže amino grupu u bočnom nizu
Derivati hidrazina
Diazo jedinjenja
Diazonijum soli
Diazoalkani
Azo jedinjenja
Azoalkani
Azoareni

JEDINJENJA FOSFORA I ARSENA
Organska jedinjenja fosfora
Fosfini
Fosfonske i fosfinske kiseline
Organska jedinjenja arsena

METALORGANSKA JEDINJENJA
KARBONILNA JEDINJENJA
Aldehidi i ketoni
Nezasićeni alifatični aldehidi i ketoni (alkenali i alkenoni)
Aromatični aldehidi i ketoni
Dikarbonilna jedinjenja (viševalentni aldehidi i ketoni)
Karbonilna jedinjenja koja sadrže i druge funkcionalne grupe
Halogenkarbonilna jedinjenja
Hidroksikarbonilna jedinjenja
Fenolkarbonilna jedinjenja
Aminokarbonilna jedinjenja
α-Diazokarbonilna jedinjenja
Hinoni

Napravi novu temu u “Literatura”

Napišite komentar<a href="" title="" rel="" target=""> <blockquote cite=""> <code> <pre> <em> <strong> <del datetime=""> <ul> <ol start=""> <li> <img src="" border="" alt="" height="" width="">