U prethodnom izdanju knjige Organska hemija: Struktura i funkcija pokušali smo da stvorimo logičan okvir pomoću kojeg će studenti učiti i razumeti gradivo. Ovakav okvir odražava ideju da razumevanje strukture organskih molekula vodi razumevanju njihovog funkcionisanja i hemijskim reakcijama. Naš cilj bio je da pomognemo studentima da steknu osećaj za ponekad nepregledno mnoštvo činjenica prikazanih u gradivu, i da izgrade stabilnu i jasnu sliku o modernoj organskoj hemiji. Ovakav pristup nastavili smo da primenjujemo i u ovom izdanju sa naglaskom na praktičnu primenu u rešavanju problema, odbacivanju nevažnih detalja i ističući glavne ideje o reaktivnosti, mehanizmima i primeni.

Pristup studentima

Pregled i proširivanje pojmova opšte hemije

2-2 Kiseline i baze: Elektrofili i nukleofili

Okrenimo se osnovnoj primeni termodinamike: hemija kiselina i baza. U ovom odeljku prikazano je kako kiseline i baze stupaju u interakciju i па koji način se taj proces može kvantifikovati. Videćemo da reakcije kiselina i baza mogu biti model prema kome reaguju organski molekuli sa polarnim kovalentnim vezama.

Prvih pet poglavlja ove knjige odnosi se na opšte principe građenja veze, reaktivnosti i stereohemije koji omogućavaju studentima da shvate vezu između strukture i funkcionisanja molekula. Tako, u glavi 1 dat je pregled osnovnih pojmova o tome kako straktura utiče na vezivanje, gradeći osnovu za kasnija razmatranja funkcionalnih grupa. U glavi 2 razmatraju se osnove polarnih reakcija, upoređuju se osobine kiselina i baza sa osobinama nukleofila i elektrofila, ali se i prikazuju osnovne ideje o kinetici i termodinamici reakcija.

Razvoj osnovnih alatki za razumevanje funkcije

U glavi 2 dali smo prikaz osnovnih funkcionalnih grapa u organskoj hemiji. Tu je istovremeno opisana i suština nereaktivnosti nekih organskih molekula, što je ilustrovano osobinama i ponašanjem alkana. U glavi 3 uvodi se pojam energije disocijacije, što je ilustrovano slobodno-radikalskim halogenovanjem alkana. U glavi 4 prikazani su prvi ciklični molekuli, cikloalkani. Na kraju, da bismo pripremili studente za učenje mehanizma reakcija supstitucije i eliminacije kod halogenalkana (glave 6 i 7) i dodatnih reakcija afkena (glava 12), u glavi 5 prikazali smo stereohemiju.

Struktura i vezivanje u organskim molekulima
1 -1 Dometi organske hemije: pregled
1-2 Coulomb-ove sile: pojednostavljen prikaz vezivanja
1 -3 Jonske i kovalentne veze: oktetno pravilo
1 -4 Vezivanje prikazano elektronskim formulama:
Lewis-ove strukture 1 -5 Rezonancione strukture 1-6 Atomske orbitale: kvantno-mehanički prikaz
kretanja elektrona oko jezgra 1 -7 Molekulske orbitale i kovalentna veza 1-8 Hibridne orbitale: vezivanje u složenim molekulima 1 -9 Strukture i formule organskih molekula
Izvod
Rešeni zadaci I Vafni pojmovi I Zadaci I Grupne velbe I Ispitni zadaci

Struktura i reaktivnost: kiseline i baze, polarni i nepolarni molekuli
2-1 Kinetika i termodinamika jednostavnih hemijskih procesa
2-2 Kiseline i baze: elektrofili i nukleofili
2-3 Funkcionalne grupe: centri reaktivnosti
2-4 Alkani normalnog i račvastog niza
2-5 Imenovanje alkana
2-6 Struktura i fizičke osobine alkana
2-7 Rotacija oko jednostruke veze: konformacije
2-8 Rotacija kod supstituisanih etana Izvod
Rešeni zadaci I Važni pojmovi I Zadaci I Grupne vežbe I Ispitni zadaci

Reakciie alkana: energija disocijacije veze, radikalsko halogenovanje i relativna reaklivnost
3-1 Jačina veze kod alkana: radikali
3-2 Struktura alkil-radikala: hiperkonjugacija
3-3 Prerada nafte: piroliza
3-4 Hlorovanje metana: radikalski lančani mehanizam
3-5 Druga radikalska halogenovanja metana
3-6 Hlorovanje viših alkana: relativna reaktivnost i selektivnost
3-7 Selektivnost radikalskog halogenovanja fluorom i bromom
3-8 Radikalsko halogenovanje u sintezi
3-9 Sintetska jedinjenja hlora i ozonski omotač
3-10 Sagorevanje i relativna stabilnost alkana
Izvod
Rešeni zadaci I Važni pojmovi I Zadaci I Grupne vežbe I Ispitni zadaci

Ciklični alkani

4-1 Imena i fizičke osobine cikloalkana
4-2 Napon prstena i struktura cikloalkana
4-3 Cikloheksan: cikloalkan bez napona
4-4 Supstituisani cikloheksani
4-5 Viši cikloalkani
4-6 Policiklični alkani
4-7 Karbociklični proizvodi u prirodi Izvod
Rešeni zadaci I Važni pojmovi I Zadaci I Grupne vežbe I Ispitni zadaci

Stereoizomeri

5-1 Hiralni molekuli 5-2 Optička aktivnost
5-3 Apsolutna konfiguracija: R i S sekvenciona pravila 5-4 Fischer-ove projekcione formule
5-5 Molekuli koji sadrže više stereocentara: diastereoizomeri 5-6 Mezo-jedinjenja 5-7 Stereohemija hemijskih reakcija 5-8 Razlaganje: razdvajanje enantiomera Izvod
Rešeni zadaci I Važni pojmovi I Zadaci I Grupne vezbe I Ispitni zadaci

Glava 6

Osobine i reakcije halogenalkana: bimolekulska nukleoftlna supstitucija

6-1 Fizičke osobine halogenalkana
6-2 Nukleofilna supstitucija
6-3 Reakcioni mehanizmi uključuju polarne funkcionalne grupe: upotreba zakrivljenih strelica
6-4 Upoznavanje sa mehanizmom nukleofilne supstitucije: kinetika
6-5 Napad sa prednje ili zadnje strane? Stereohemija SN2-reakcije
6-6 Hemijske posledice inverzije kod SN2-reakcija
6-7 Struktura i SN2-reaktivnost: odlazeća grupa
6-8 Straktura i SN2-reaktivnost: nukleofil
6-9 Straktura i SN2-reaktivnost: supstrat Izvod

Rešeni zadaci I Važni pojmovi I Zadaci I Grupne vezbe I Ispitni zadaci

Glava 7

Dalje reakcije halogenalkana: monomolekulska supstitucija i vrste eliminacije

7-1 Solvoliza tercijarnih i sekundarnih halogenalkana
7-2 Monomolekulska nukleofilna supstitucija
7-3 Stereohemijske posledice SNl-reakcija
7-4 Uticaj rastvarača, odlazeće grape i nukleofila
na monomolekulsku supstituciju 7-5 Uticaj alkil-grupa na SNl-reakciju:
stabilnost karbokatjona 7-6 Monomolekulska eliminacija: El 7-7 Bimolekulska eliminacija: E2
7-8 Kompeticija između supstitucione i eliminacione reakcije:
straktura određuje funkciju 7-9 Pregled reaktivnosti halogenalkana
Izvod
Rešeni zadaci I Vaini pojmovi I Zadaci I Grupne vezbe I Ispitni zadaci

Hidroksilna funkcionalna grupa: alkoholi;
osobine, dobijanje i strategija sinteze
8-1 Imenovanje alkohola
8-2 Straktura i fizičke osobine alkohola
8-3 Alkoholi kao kiseline i baze
8-4 Industrijski izvori alkohola: ugljen-monoksid i eten
8-5 Sinteza alkohola nukleofilnom supstitucijom
8-6 Dobijanje alkohola: oksido-redukcioni odnos alkohola i karbonilnih jedinjenja
8-7 Organometalni reagensi: izvor nukleofilnog ugljenika
u sintezi alkohola
8-8 Organometalni reagensi u sintezi alkohola
8-9 Složeni alkoholi: uvod u strategiju sinteze
Izvod
Rešeni zadaci I Važni pojmovi I Zadaci I Grupne vežbe I Ispitni zadaci

Dalje reakcije alkohola i hemija etara
9-1 Reakcije alkohola i baza: dobijanje alkoksida
Reakcije alkohola sajakim kiselinama: alkil-oksonijum joni u supstitucionim i eliminacionim reakcijama alkohola
Premeštanja karbokatjona
Organski i neorganski estri iz alkohola
Imenovanje i fizičke osobine etara
Williamson-ova sinteza etara
Sinteza etara: alkoholi i mineralne kiseline
Reakcije etara
Reakcije oksaciklopropana
Sumporni analozi alkohola i etara
Fiziološke osobine i upotreba alkohola i etara
Izvod
Rešeni zadaci I Vazni pojmovi I Zadaci I Grupne vezbe I Ispitni zadaci

Primena nuklearne magnetne rezonancione spektroskopije u određlvanju strukture
10-1 Fizički i hemijski testovi
Definisanje spektroskopije
Protonska nuklearna magnetna rezonancija
NMR spektar u analizi molekulske strukture:
hemijsko pomeranje protona
Testovi na hemijsku ekvivalentnost
Integracija
Spin-spin razlaganje: uticaj neekvivalentnih vodonikovih atoma
Spin-spin razlaganje: neke komplikacije Nuklearna magnetna rezonancija ugljenika-
Izvod
Rešerii zadaci I Važni pojmovi I Zadaci I Grupne vežbe I Ispitni zadaci

Alkeni i infracrvena spektroskopija
11-1 Imenovanje alkena
Stmktura i vezivanje kod etena: pi-veza
Fizičke osobine alkena
Nuklearna magnetna rezonancija alkena
Infracrvena spektroskopija
Stepen nezasićenja: još jedna pomoćna metoda u
određivanju strukture molekula
11-8 Dobijanje alkena iz halogenalkena i alkil-sulfonata:
ponovo o bimolekulskoj eliminaciji
11-9 Dobijanje alkena dehidratacijom alkohola
Izvod
Rešeni zadaci I Vafni pojmovi I Zadaci I Grupne vezbe I Ispitni zadaci

Reakcije alkena
12-1 Zašto se odvijaju reakcije adicije:
termodinamička izvodljivost
12-2 Katalitička hidrogenizacija
12-3 Nukleofilni karakter pi-veze: elektrofilna adicija halogenovodomka
12-4 Sinteza alkohola elektrofilnom hidratacijom: termodinamička kontrola
12-5 Elektrofilna adicija halogena na alkene
12-6 Opšti karakter elektrofilne adicije
12-7 Oksimerkurovanje-demerkurovanje:
posebna elektrofilna adicija
12-8 Hidroborovanje-oksidacija: stereospecifična
anti-Markovnikov-ljeva hidratacija
12-9 Diazometan, karbeni i sinteza ciklopropana
12-10 Sinteza oksaciklopropana (epoksida):
epoksidacija peroksikarboksilnim kiselinama
12-11 Vicinalno sm-dihidroksilovanje osmijum-tetroksidom
12-12 Oksidativno raskidanje: ozonoliza
12-13 Radikalske adicije: nastajanje
anti-Markovnikov-ljevih proizvoda
12-14 Dimerizacija, oligomerizacija i polimerizacija alkena
12-15 Sinteza polimera
12-16 Eten: važna industrijska sirovina
12-17 Alkeni u prirodi: feromoni insekata
Izvod
Rešeni zadaci I Vaini pojmovi I Zadaci I Grupne vezbe I Ispitni zadaci

Alkini: trostruka veza ugljenik-ugljenik
13-1 Imenovanje alkina
13-2 Osobine i veze kod alkina
13-3 Spektroskopija alkina
13-4 Dobijanje alkina dvostrukom eliminacijom
13-5 Sinteza alkina iz alkinil-anjona
13-6 Redukcija alkina: relativna reaktivnost dve pi-veze
13-7 Elektrofilne adicione reakcije alkina
13-8 Anti-Markovnikov-ljeve adicije na trostruke veze
13-9 Hemija aLkenil-halogenida 13-10 Etin kao polazni industrijski materijal 13-11 Alkini koji se nalaze u prirodi i fiziološki aktivni alkini Izvod
Rešeni zadaci I Važni pojmovi I Zadaci I Grupne vežbe I Ispitni zadaci

Delokalizovani pi-sistemi: proučavanie ultraljubičastom i vidljivom spektrosKopijom
14-1 Preklapanje tri susedne p-orbitale: delokalizacija
elektrona kod 2-propenil- (alil-) sistema
14-2 Radikalsko alilno halogenovanje
14-3 Nukleofilna supstitucija alil-halogenida: SN1 i SN2
14-4 Alilni organometalni reagensi: korisni nukleofili
sa tri ugljenikova atoma
14-5 Dve susedne dvostruke veze: konjugovani dieni
14-6 Elektrofilni napad na konjugovane diene:
kinetička i termodinamička kontrola
14-7 Delokalizacija više od dve pi-veze:
proširena konjugacija i benzen
14-8 Posebne transformacije konjugovanih diena:
Diels-Alder-ove cikloadicije
14-9 Elektrociklične reakcije
14-10 Polimerizacija konjugovanih diena: guma
14-11 Elcktronski spektri: ultraljubičasta i vidljiva spektroskopija
Izvod
Rešeni zadaci I Važni pojmovi I Zadaci I Grupne vežbe I Ispitni zadaci

UMETAK: Pregled mehanizama organskih reakcija

Glava 15

Benzen i aromatičnost: elektrofilna aromatična supstitucija
15-1 Imenovanje benzena
15-2 Struktura i rezonanciona energija benzena: prvo upoznavanje sa aromatičnošću
15-3 Pi-molekulske orbitale benzena
15-4 Spektralne karakteristike benzenovog prstena
15-5 Policiklični aromatični ugljovodonici
15-6 Drugi ciklični polieni: Hiickel-ova pravila
15-7 Hiickel-ovo pravilo i molekuli sa šaržom
15-8 Sinteza derivata benzena: elektrofilna aromatična supstitucija
15-9 Halogenovanje benzena: neophodnost katalizatora
15-10 Nitrovanje i sulfonovanje benzena
15-11 Friedel-Crafts-ovo alkilovanje
15-12 Ograničenja Friedel-Crafts-ovog alkilovanja
15-13 Friedel-Crafts-ovo alkanoilovanje (acilovanje)
Izvod
Rešeni zadaci I Vazni pojmovi I Zadaci I Grupne vezbe I Ispitni zadaci

Elektrofilni napod na derivate benzena: supstituenti kontrolišu regioselektivnost
16-1 Aktivirajući ili dezaktivirajući uticaj supstituenata
na benzenov prsten
16-2 Direkcioni induktivni efekti alkil-grupa
16-3 Direkcioni efekti supstituenata koji su u
konjugaciji sa benzenovim prstenom
16-4 Elektrofilni napad na disupstituisane benzene
16-5 Strategije u sintezi supstituisanih benzena
16-6 Reaktivnost policikličnih benzenoidnih ugljovodonika
16-7 Policiklični aromatični ugljovodonici i rak
Izvod
Reseni zadaci I Važni pojmovi I Zadaci I Grupne vežbe I Ispitni zadaci

Aldehidi i ketoni: karbonilna grupa

17-1 Imenovanje aldehida i ketona
17-2 Straktura karbonilne grape
17-3 Spektroskopske osobine aldehida i ketona
17-4 Dobijanje aldehida i ketona
17-5 Reaktivnost karbonilne grupe: mehanizam adicije
17-6 Adicijom vode nastaju hidrati
17-7 Alkoholi se adiraju na aldehide i ketone
gradeći hemiacetale i acetale
17-8 Acetali kao zaštitne grupe
17-9 Nukleofilna adicija amonijaka i njegovih derivata
17-10 Deoksigenacija karbonilne grupe
17-11 Adicijom cijanovodonika nastaju cijanohidrini
17-12- Adicija fosfornih ilida: Wittig-ova reakcija
17-13 Oksidacija peroksikarboksilnim kiselinama:
Ваеуег-Villiger-ova oksidacija
17-14 Oksidativni hemijski test za aldehide
Izvod
Reseni zadaci I Vazni pojmovi / Zadaci I Grupne vežbe I Ispitni zadaci

Enoli, enolati i aldolna kondenzacija: a,pVnezasićeni aldehidi i ketoni

18-1 Kiselost aldehida i ketona: enoktni joni
18-2 Keto-enolna ravnoteža
18-3 Halogenovanje aldehida i ketona
18-4 Alkilovanje aldehida i ketona
18-5 Napad enolata na karbonilnu funkciju: aldolna kondenzacija
18-6 Ukrštena aldolna kondenzacija
18-7 Intramolekulska aldolna kondenzacija
18-8 Osobine a,|3-nezasićenih aldehida i ketona
18-9 Konjugovane adicije na
a,|3-nezasićene aldehide i ketone
18-10 1,2- i 1,4-adicije organometalnih reagenasa
18-11 Konjugovane adicije enolatnih jona:
Michael-ova adicija i Robinson-ova anelacija
Izvod
Rešeni zadaci I Važni pojmovi I Zadaci I Grupne vežbe I Ispitni zadaci

Karboksilne kiseline

19-1 Imenovanje karboksilnih kiselina
19-2 Strukturne i flzičke osobine karboksilnih kiselina
19-3 NMR i IC spektroskopija karboksilnih kiselina
19-4 Kiseli i bazni karakter karboksilnih kiselina
19-5 Industrijska sinteza karboksilnih kiselina
19-6 Postupci za uvođenje
karboksilne funkcionalne grupe
19-7 Supstitucija na karboksilnom ugljeniku: mehanizam adicije-climinacije
19-8 Derivati karboksilnih kiselina:
alkanoil- (acil-) halogenidi i anhidridi
19-9 Derivati karboksilnih kiselina: estri
19-10 Derivati karboksilnih kiselina: amidi
19-11 Redukcija karboksilnih kiselina
litijum-aluminijumhidridom
19-12 Bromovanje u susedstvu karboksilnc grupe:
Hell-Volhard-ZcIinsky reakcija
19-13 Biološka aktivnost karboksilnih kiselina
Izvod
Rešeni zadaci I Važni pojmovi I Zadaci I Grupne vežbe I Ispitni zadaci

Derivati karboksilnih kiselina i masena spektrometrija
20-1 Relativne reaktivnosti, strukture i spektri derivata karboksilnih kiselina
20-2 Hemija alkanoil-halogenida
20-3 Hemija anhidrida karboksilnih kiselina

Napravi novu temu u “Literatura”

Napišite komentar<a href="" title="" rel="" target=""> <blockquote cite=""> <code> <pre> <em> <strong> <del datetime=""> <ul> <ol start=""> <li> <img src="" border="" alt="" height="" width="">