Šesto izdanje knjige Osnove analitičke kemije je, kao i predhodna izdanja, uvodni udžbenik napisan ponajprije za studente koji analitičku kemiju slušaju jedan ili dva semestra. Od izdavanja petog izdanja, područje primjene analitičke kemije nastavilo se proširivati u biologiji, medicini, znanostima o materijalima, ekologiji i drugim poljima. Sadržaj programa iz analitičke kemije različit je od jedne do druge ustanove i ovisi o mogućnostima, predviđenom vremenu i predavačima. Imajući to na umu, šesto izdanje Osnova analitičke kemije zamislili smo kao svestran i prilagodljiv temelj za tečajeve analitičke kemije.

Ciljevi

Glavna svrha ovog udžbenika je dati čvrstu podlogu u kemijskim načelima koja su posebice važna za analitičku kemiju, ali i razviti razumijevanje za težak zadatak posudbe točnosti i preciznosti eksperimentalnih podataka i pokazati kako se ta pseudba može izoštriti primjenom statističkih metoda. Osim toga, cilj nam je bio uvesti studente u širok spektar suvremenih analitičkih metoda. I naposljetku, namjen nam je naučiti ih laboratorijskim vještinama koje će im dati pouzdanje u njihove sposobnosti dobivanja analitičkih podataka visoke kvalitete.

Sadržaj ovog udžbenika obuhvaća i teorijske i praktične aspekte kemijske analize cratkog uvoda u Poglavlju 1, Poglavlja 2. i 3. govore o statistici i analizi pošto je važno u analitičkoj kemiji. Nakon toga je u Poglavljima 4. i 5. dat klasičnih gravimetrijskih i titrimetrijskih analiza. U Poglavljima 6-8, je opisana teorija vodenih otopina, aktiviteta i kemijskih ravnoteža. Po 9-16. razmatraju teoriju i praktičnu stranu razhčitih titrimetrijskih metoda Poglavlja 17-19. bave se različitim elektrokemijskim metodama kao što je trija i voltametrija. Poglavlja 20-24. opisuju različite spektroskopske nakon čega slijedi poglavlje 25. koje se bavi kinetičkim aspektima analitičke kemije. U Poglavljima 26-28. opisana su analitička odjeljivanja. Praktične pojedinosti za pripremu i analize realnih uzoraka mogu se naći u Poglavljima 29-32. Na kraju, Poglavlja 33. i 34. raspravljaju o priboru i postupcima u kemijskoj analizi te sadrže iscrpne opise mnogih analiza.

Kako bismo studentima olakšali učenje, a nastavnicima pomogli pri poučavanju, u tekst smo unijeli brojne priloge.

• Organizacija gradiva. Udžbenik Osnove analitičke kemije omogućava postupan napredak od teorijskih do praktičnih sadržaja analitičke kemije. Svako poglavlje je sastavljeno kao nastavna jedinica. Mnoga poglavlja djeluju kao posebne cjeline tako da predavači određena poglavlja mogu uključiti ili izostaviti ovisno o tome kako im dopuštaju vrijeme i sredstva.

• Važne jednadžbe. Jednadžbe koje smo smatrali najvažnijima otisnute su u obojenim površinama. Tako su istaknute i lakše ih je pronaći.

• Matematička razina. Za većinu izvoda u analitičkoj kemiji potrebno je samo radno znanje algebre na gimnazijskoj razini. Tek za nekoliko pojmova u ovoj knjizi bilo je potrebno poznavati temelje diferencijalnog i integralnog računa.

• Primjeri. Velik broj primjera služi kao pomoć u razumijevanju pojmova u analitičkoj kemiji. Primjeri su također i modeli za rješavanje zadataka koji se mogu naći na kraju većine poglavlja.

• Zadaci. Na kraju većine poglavlja dugi je niz pitanja i zadataka. Rješenja otprilike polovice zadataka nalaze se na kraju udžbenika.

• Dodaci i omot. U dodatke je uvrštena važnija literatura o analitičkoj kemiji, tablice kemijskih konstanti, označavanje filtara, dio o primjeni logaritama i eksponencijalnih brojeva, odjeljak o normalitetima i ekvivalentima (pojmovi koji u samom udžbeniku nisu upotrijebljeni), popis spojeva koji se preporučuju za izradu standarda te izvod izraza za razvoj nesigurnosti mjerenja.

Omotne stranice sadrže pregled kemijskih indikatora u boji, elektromagnetski spektar, također u boji, tablicu atomskih brojeva i masa, tabhcu formulskih masa, te periodni sustav elemenata.

Promjene u šestom izdanju

Korisnici prijašnjih izdanja ovog udžbenika naći će brojne promene kako u sadržaju, tako i u obliku i slogu. Također smo dodatni naglasak stavili na uk-ljučivanje jedinica u kemijska računanja kako bi se provjerila njihova ispravnost. Mnoge su promjene napravljene kao odgovar na savjete recenzenata i kolega.

Sadržaj
• Poglavlje 19 (Voltametrija) potpuno je prerađeno kako bi se istaknula važnost pomaka od klasične polarografije prema hidrodinamičkoj voltametriji.

• Gradivo o molekulskoj fluorescenciji zapravo je skupljeno novo Poglavlje 23, čime se postigla prilagodljivost i skraćenje poglavlja.

• Poglavlje 14 (Uvod u elektrokemiju) uglavnom je prerađeno, a unesene su mnoge nove slike.
Oko 30 posto zadataka u udžbeniku su novi ili obnovljeni. Da bismo udžbenik napravili čitljivijim i studentima bliskim, unesene su brojne promjene u obliku i slogu teksta. Svuda smo se nastojali koristiti kraćim rečenicama jednostavnijim riječima i oblicima. Osim toga, skratili smo poglavlja, a povećali im broj tako da studenti ne bi bili zatrpani količinom gradiva kojom treba ovladati u jednom dahu. Iako se na početku proučavanja novog područja mora uvesti ođređen broj novih riječi, kad je god bilo moguće izbjegavali smo neuobičajene riječi.

• Bilješke na rubovima. U ovom izdanju Osnova analitičke kemije novost su i bilješke na rubovima stranica. U tim su bilješkama istaknute defmicije, posebice važne pojedinosti, sheme i fotografije instrumenata, povijesne zanimljivosti, i izazovna pitanja.

• Ilustracije. U ovo izdanje dodane su mnoge nove ilustracije i fotografije. Da bi na dramatičan način pokazali različite važne promjene boje, kemijske pojave i dijelove instramenata, dodali smo umetak u bojama.

• Životopisi. Novost u šestom izdanju su i životopisi znanstvenika koji su svojim radom pridonijeli razvoju analitičke kemije. Uz svaki životopis priložena je fo-tografija ili poštanska marka s likom pojedinog znanstvenika. Za filateliste, re-produkcije poštanskih maraka u boji nalaze se u umetku.

Pomagala

• Priručnik za nastavnike. Priručnik za nastavnike sadrži rješenja svih zadataka u knjizi.
• Folije za projekciju. Pripremljeno je oko 50 folija za projekciju. Na većini njih nalazi se po više slika iz udžbenika.
• Upotreba kompjutora. Tiskana je i dodatna knjiga pod nazivom. MathCAD Primjena za analitičku kemiju.

MathCad® se može nabaviti na tržištu, a predočuje matematičku bilježnicu, upute za računanja i rješavalo jednadžbi, što studentima omogućuje da brzo i točno izvedu mnoga računanja u analitičkoj kemiji. Rezultati se mogu lako grafički predočiti, isprintati i uobličiti tako da studentu pomognu u razumijevanju pojmova u udžbeniku Osnove analitičke kemije. MathCAD se može nabaviti u verziji za IBM-PC i Macintoch kompjutore, a postoji i jeftino izdanje za studente. MathCAD Primjena za analitičku kemiju uvodi studente postupno u ustroj naredbi za MathCAD upoznajući ih sa sintaksom onoliko koliko je potrebno za statističku obradbu podataka, sustava za rješavanje jednadžbi ravnoteža, provedbu analize metodom najmanjih kvadrata, analize višekomponentnih smjesa pomoću višestruke linearne regresije te za svladavanje mnogih dragih računskih i grafičkih zadataka.

Zahvale

Na primjedbama i preporukama zahvaljujemo profesorima koji su pregledavali rukopis u različitim stadijima njegova stvaranja: prof. Johnu P. Waltersu, St. Olaf College, prof. Franku Guthrieu, Rose-Hulman Institute of Technologv, prof. Larryju Sveumu, New Mexico Highlands University.

Zahvalni smo također prof. C. Marvinu Langu i Garvju Shulferu s University of Wisconsin at Stevens Point za slajdove poštanskih maraka u boji koje se nalaze na obojenim stranicama i marginama udžbenika.

Na kraju, zahvalnost dugujemo mnogim djelatnicima iz Saunders College Publishinga na njihovoj svesrdnoj pomoći što je ova knjiga završena u najkraćem vre-menu. Među njima su glavna urednica Margaret Магу Anderson, urednik Becca GraUow, likovna urednica Doris Вгаеу, menadžer produkcije Charlene Squibb. Zahvaljujemo izdavaču Johnu Vondelingu i urednici razvoja Jenifer Bortel.

Douglas A. Skoog Donald M. West F. James Holler

Uvod
Pogreške u kemijskoj analizi
Statistička prosudba podataka
Gravimetrijskemetodeanalize
Titrimetrijskemetodeanalize
Kemija vodenih otopina
Aktiviteti i koeficijenti aktiviteta
Sustavna metoda za računanje s ravnotežama
Taložne titracije sa srebrovim nitratom

Teorija neutralizacijskih titracija
Titracijske krivulje za složene kiselo/bazne sustave
Primjena neutralizacijskih titracija
Kompleksometrijske titracije
Uvod u elektrokemiju
Teorija oksidacijsko/redukcijskih titracija
Primjena redoks titracija
Potenciometrijske metode

Elektrogravimetrijske i kulometrijske metode
Voltametrija
Uvod u spektroskopske analitičke metode
Instrumenti u optičkoj spektroskopiji
Molekulska apsorpcijska spektroskopija
Molekulska fluorescencijska spektroskopija
Atomska spektroskopija koja se temelji na ultraljubičastom i vidljivom zračenju
Kinetičke analitičke metode
Uvod u kromatografske metode
Plinsko-tekućinska kromatografija
Tekućinska kromatografija visoke djelotvomosti

Analiza realnih uzoraka
Priprava uzoraka za analizu
Razgrađivanje i otapanje uzoraka
Uklanjanje interferencija
Kemikalije, aparature i osnovni
postupci u analitičkoj kemiji
Izabrane metode analize
Odabrana analitičko-kemijska literatura

Konstante produktatopljivosti
Disocijacijske konstante kiselina
Disocijacijske konstante baza
Stupnjevite konstante nastajanja kompleksa
Neki standardni i formalni elektrodni potencijali

Oznake i poroznosti lončića za filtriranje
Oznake bespepelnih filtrirnih papira
Upotreba eksponencijalnih brojeva i logaritama
Računanja u volumetriji uz primjenu
normaliteta i ekvivalentnih masa

 • Autor
  Članci
 • Komentari (1)
  Član 14.040

  Poštovani,

  interesuje me kako ova knjiga može da se nabavi u Republici Srpskoj, tačnije u Banjaluci?

   

Odgovor na: Osnove analitičke hemije

Napišite komentar


<a href="" title="" rel="" target=""> <blockquote cite=""> <code> <pre> <em> <strong> <del datetime=""> <ul> <ol start=""> <li> <img src="" border="" alt="" height="" width="">