Ova knjiga je proizašla iz iskustva u radu sa studentima Poljoprivrednog fakulteta na predmetu Hemija. Iskustvo je, naime, pokazalo da postoje brojne teškoće na koje studenti nailaze u savlađivanju gradiva iz hemije, a jednu od najvećih prepreka predstavlja rešavanje računskih zadataka. S obzirom na veliki broj studenata koji slušaju Hemiju i posećuju vežbanja, kao i na mali broj raspoloživih časova, ne postoje objektivne mogućnosti za individualni rad sa studentima. Zato smatramo da će jedna ovakva knjiga znatno pomoći studentima u savlađivanju računskih zadataka, time što će im omogućiti samostalan rad.

Ovako postavljen cilj uslovio je i koncepciju ove knjige. Naime, na osnovu našeg iskustva u radu sa studentima, osnovni uzroci poteškoća u rešavanju računskih zadataka leže u: nedovoljnoj teorijskoj podlozi, izvesnim problemima u izvođenju određenih računskih operacija, nerazrađenom pristupu i načinu rešavanja zadataka. Često se može čuti od studenata: „Daju nam zadatke, samo da nas muče“. Radi prevazilaženja jednog ovakvog mišljenja, ili bolje reći stanja, u ovoj knjizi smo pokušali da povezivanjem zadataka i prakse ukažemo na činjenicu da je rešavanje zadataka potreba prakse i da svaki zadatak ima praktičnu podlogu, to jest da se računski zadaci rešavaju radi rešenja nekog praktičnog problema, a da nisu samo neki „intelektualni trening i zanimacija“.

Radi toga, u okviru ove knjige dati su opšti principi rešavanja računskih zadataka iz opšte hemije s ciljem da studenti nauče i usvoje određeni pristup rešavanju zadataka iz hemije.

Kako je konstatovano da postoji nedovoljna teorijska podloga kod određenog broja studenata za rešavanje računskih zadataka, u okviru svakog poglavlja data su, po našem mišljenju, dovoljna teorijska objašnjenja potrebna za rešavanje računskih zadataka iz date oblasti. Naravno, za studiozan rad preporučuje se savlađivanje odgovarajuće literature. Posebna pažnja posvećena je razradi koncepta mola, jer njegovo razumevanje u dobroj meri otvara vrata uspešnom rešavanju računskih zadataka iz hemije. Veliki broj datih rešenih primera treba, takođe, da doprinese tome da studenti kroz njihovo proučavanje usvoje pristup rešavanju računskih zadataka. Osim toga, uključen je veći broj zadataka za vežbanje, prostijih i složenijih, sa rešenjima, kako bi studenti rešavanjem zadataka stekli potrebnu rutinu.

U prilozima su date i neke osnove izvođenja pojedinih matematičkih operacija i, kao u sličnim knjigama ove vrste, tablice sa pojedinim podacima koji često koriste pri rešavanju zadataka.

SADRŽAJ

PREDGOVOR

1. UVOD (PRISTUP REŠAVANJU RAČUNSKIH ZADATAKA IZ HEMIJE)
2. MERENJE U HEMIJI
2.1 Međunarodni sistem mera (SI-sistem)
2.1.1 Decimalne SI jedinice
2.1.2 Pregled nekih veličina i jedinica od značaja za hemiju
2.2 Dimenziona analiza i preračunavanje decimalnih jedinica
2.2.1 Masa
2.2.2 Zapremina
2.2.3 Pritisak
2.3 Koncept mola i zadaci u vezi sa količinom supstance
2.4 Zadaci za vežbanje

3. ZAKONITOSTI GASOVITOG AGREGATNOG STANJA – GASNI ZAKONI
3.1 Bojl-Mariotov zakon
3.2 Gej-Lisakov zakon (izobarski proces)
3.3 Gej-Lisakov zakon (izohorski proces)
3.4 Izračunavanja na bazi jednačine gasnog stanja
3.4.1 Primena jednačine gasnog stanja i gasne konstante R
3.4.2 Izračunavanje molske mase i gustine gasova
3.5 Avogadrov zakon i izračunavanja na bazi molske zapremine
3.6 Daltonov zakon parcijalnih pritisaka
3.7 Zadaci za vežbanje

4. STEHIOMETRIJA
4.1 Osnovni zakoni stehiometrije
4.2 Hemijske formule
4.2.1 Maseni sastav hemijskog jedinjenja
4.2.2 Empirijske i molekulske fonnule
4.2.3 Količina i masa elementa u određenoj količini i masi jedinjenja
4.3 Hemijske jednačine
4.3.1 Kvalitativno i kvantitativno značenje hemijskih jednačina
4.3.2 Utvrđivanje odnosa količina u hemijskim jednačinama
4.3.3 Izračunavanja na bazi hemijskih jednačina
4.4 Zadaci za vežbanje

5. TERMOHEMIJA
5.1 Toplotni efekat hemijskih reakcija – Promena entalpije
5.2 Termohemijske jednačine
5.3 Hesov zakon – Entalpija stvaranja jedinjenja
5.4 Izračunavanja u termohemiji
5.4.1 Izračunavanja na bazi termohemijskih jednačina
5.4.2 Izračunavanja na bazi Hesovog zakona
5.4.3 Izračunavanja na bazi entalpija stvaranja jedinjenja
5.4.4 Izračunavanje toplotne moći goriva
5.5 Zadaci za vežbanje

6. BRZINA HEMIJSKE REAKCIJE I HEMIJSKA RAVNOTEŽA
6.1 Brzina hemijske reakcije
6.1.1 Uticaj koncentracije
6.1.2 Uticaj temperature
6.2 Hemijska ravnoteža
6.3 Zadaci za vežbanje

7. KVANTITATIVNI SASTAV RASTVORA
7.1 Maseni udeo
7.1.1 Pripremanje rastvora određenog masenog udela
7.1.2 Izračunavanje masenog udela rastvorka u rastvoru
7.1.3 Izračunavanje mase rastvora koja sadrži određenu masu rastvorka
7.1.4 Razblaživanje rastvora poznatog masenog udela
7.2 Zapreminski udeo
7.3 Količinski udeo
7.4 Koncentracija rastvora
7.5 Masena koncentracija
7.5.1 Pripremanje rastvora određene masene koncentracije
7.5.2 Izračunavanje masene koncentracije
7.5.3 Izračunavanje zapremine rastvora koja sadrži određenu masu rastvorka
7.5.4 Razblaživanje rastvora poznate masene koncentracije
7.6 Količinska koncentracija
7.6.1 Pripremanje rastvora određene količinske koncentracije
7.6.2 Izračunavanje količinske koncentracije
7.6.3 Izračunavanje zapremine rastvora koja sadrži određenu količinu ili masu rastvorka
7.6.4 Razblaživanje rastvora poznate količinske koncentracije
7.7 Molalitet
7.8 Preračunavanje između raznih vidova izražavanja sastava rastvora
7.9 Primeri zadataka iz oblasti kvantitativnog izražavanja sastava rastvora
7.10 Stehiometrija rastvora
7.11 Primeri zadataka iz oblasti stehiometrija rastvora
7.12 Zadaci za vežbanje

8. PRIMENA ZAKONA O DEJSTVU MASA NA RASTVORE ELEKTROLITA
8.1 Kiseline i baze
8.2 Stepen elektrolitičke disocijacije
8.3 Jaki elektroliti
8.4 Konstanta disocijacije
8.4.1 Izračunavanje koncentracije H+ i OH- jona
8.4.2 Izračunavanje koncentracije H+ jona u rastvorima kiselih soli
8.4.3 Izračunavanje koncentracije ostalih jona (osim H+ i OH-)
8.4.4 Suzbijanje disocijacije
8.5 Ostvaldov zakon razblaženja
8.6 Jonski proizvod vode
8.7 Vodonični eksponent. pH i pOH
8.7.1 Izračunavanje pH odnosno pOH kada su poznate koncentracije H+ ili OH- jona
8.7.2 Izračunavanje koncentracije H+ i OH- iz poznatih pH i pOH vrednosti
8.8 Hidroliza soli
8.9 Puferi
8.10 Proizvod rastvorljivosti
8.10.1 Proizvod rastvorljivosti i rastvorljivost
8.10.2 Suzbijanje rastvorljivosti
8.10.3 Izračunavanje početka taloženja
8.11 Zadaci za vežbanje

9. KOLIGATIVNE OSOBINE RASTVORA
9.1 Koligativne osobine rastvora neelektrolita
9.1.1 Sniženje napona pare rastvarača iznad rastvora
9.1.2 Sniženje tačke mržnjenja rastvora
9.1.3 Povišenje tačke ključanja rastvora
9.1.4 Osmotski pritisak
9.2 Koligativne osobine rastvora elektrolita
9.3 Zadaci za vežbanje

10. OKSIDO-REDUKCIJE
10.1 Oksidacioni broj
10.1.1 Pravila za pripisivanje oksidacionih brojeva
10.1.2 Određivanje oksidacionih brojeva
10.2 Hemijske jednačine oksido-redukcionih reakcija
10.2.1 Prepoznavanje jednačina oksido-redukcionih reakcija
10.2.2 Oksidaciona i redukciona sredstva
10.2.3 Iznalaženje koeficijenata u oksido-redukcionim jednačinama
10.2.3.1 Metoda promene oksidacionog broja
10.2.3.2 Metoda polureakcija (elektronsko-jonska metoda)
10.3 Elektrohemija
10.3.1 Redoks potencijal
10.3.2 Merenje elektrodnog potencijala. Galvanski spreg
10.3.2.1 Vrste elektroda
10.3.2.2 Merenje standardnog potencijala
10.3.3 Elektroliza. Faradejev zakon
10.3.4 Primeri uradenih zadataka iz elektrohemije
10.4 Zadaci za vežbanje

11. KVANTITATIVNA ANALIZA
11.1 Izražavanje rezultata analitičkih određivanja
11.2 Gravimetrija
11.3 Volumetrija
11.4 Zadaci za vežbanje

12. REŠENJA ZADATAKA ZA VEŽBANJE PRILOG I TABLICE
Najčešće korišćene fizičke konstante
Napon pare vode na različitim temperaturama
Relativne atomske mase hemijskih elemenata
Toplote sagorevanja nekih supstanci
Entalpije stvaranja nekih hemijskih jedinjenja
Konstante disocijacije slabih kiselina
Konstante disocijacije slabih baza
Proizvodi rastvorljivosti nekih jedinjenja
Grčka azbuka
Krioskopske i ebulioskopske konstante nekih rastvarača
Standardni redoks potencijali

PRILOG II MATEMATIČKI PODSETNIK
Linearne jednačine sa jednom nepoznatom
Kvadratna jednačina sa jednom nepoznatom
Sistem linearnih jednačina
Stepenovanje i korenovanje
Logaritmovanje
Mali i veliki brojevi
Računanje džepnim kalkulatorom

LITERATURA

 • Autor
  Članci
 • Komentari (2)
  Član 14.753

  <p id=“yui_3_13_0_1_1397864375891_2562″ style=“padding: 0px; margin: 0.1em 0px; color: #000000; font-family: HelveticaNeue, ‘Helvetica Neue’, Helvetica, Arial, ‘Lucida Grande’, sans-serif; font-size: 16px; line-height: normal;“>Postovani !</p>
  <p style=“padding: 0px; margin: 0.1em 0px; color: #000000; font-family: HelveticaNeue, ‘Helvetica Neue’, Helvetica, Arial, ‘Lucida Grande’, sans-serif; font-size: 16px; line-height: normal;“>Molim vas za informaciju kako i gde mogu ovu knjigu kupiti posto mi je neophodna.</p>
  <p style=“padding: 0px; margin: 0.1em 0px; color: #000000; font-family: HelveticaNeue, ‘Helvetica Neue’, Helvetica, Arial, ‘Lucida Grande’, sans-serif; font-size: 16px; line-height: normal;“></p>
  <p id=“yui_3_13_0_1_1397864375891_2562″ style=“padding: 0px; margin: 0.1em 0px; color: #000000; font-family: HelveticaNeue, ‘Helvetica Neue’, Helvetica, Arial, ‘Lucida Grande’, sans-serif; font-size: 16px; line-height: normal;“>.Knjiga se zove OSNOVI RACUNANJA U HEMIJI – zbirka zadataka. od autora dr Slavko Kevresan,dr Julijan Kandrac i Mr.Judit Nikolic.</p>
  <p id=“yui_3_13_0_1_1397864375891_2562″ style=“padding: 0px; margin: 0.1em 0px; color: #000000; font-family: HelveticaNeue, ‘Helvetica Neue’, Helvetica, Arial, ‘Lucida Grande’, sans-serif; font-size: 16px; line-height: normal;“></p>
  <p id=“yui_3_13_0_1_1397864375891_2562″ style=“padding: 0px; margin: 0.1em 0px; color: #000000; font-family: HelveticaNeue, ‘Helvetica Neue’, Helvetica, Arial, ‘Lucida Grande’, sans-serif; font-size: 16px; line-height: normal; background-color: transparent;“>Izdavac knjige je ,,MN,, Novi Sad…1994</p>
  <p id=“yui_3_13_0_1_1397864375891_2562″ style=“padding: 0px; margin: 0.1em 0px; color: #000000; font-family: HelveticaNeue, ‘Helvetica Neue’, Helvetica, Arial, ‘Lucida Grande’, sans-serif; font-size: 16px; line-height: normal; background-color: transparent;“>Hvala unapred.</p>
  <p id=“yui_3_13_0_1_1397864375891_2562″ style=“padding: 0px; margin: 0.1em 0px; color: #000000; font-family: HelveticaNeue, ‘Helvetica Neue’, Helvetica, Arial, ‘Lucida Grande’, sans-serif; font-size: 16px; line-height: normal; background-color: transparent;“>Dr.Dragan Budimovic</p>
  <p id=“yui_3_13_0_1_1397864375891_2562″ style=“padding: 0px; margin: 0.1em 0px; color: #000000; font-family: HelveticaNeue, ‘Helvetica Neue’, Helvetica, Arial, ‘Lucida Grande’, sans-serif; font-size: 16px; line-height: normal; background-color: transparent;“>direktor Doma zdravlja Svrljig</p>
  <p id=“yui_3_13_0_1_1397864375891_2562″ style=“padding: 0px; margin: 0.1em 0px; color: #000000; font-family: HelveticaNeue, ‘Helvetica Neue’, Helvetica, Arial, ‘Lucida Grande’, sans-serif; font-size: 16px; line-height: normal; background-color: transparent;“>Tel. 064/2879-157</p>

  Član 25.992

  Gde se može kupiti ovaj udžbenik?

Odgovor na: Osnovi računanja u hemiji

Napišite komentar


<a href="" title="" rel="" target=""> <blockquote cite=""> <code> <pre> <em> <strong> <del datetime=""> <ul> <ol start=""> <li> <img src="" border="" alt="" height="" width="">