Reklama

U higijeni namirnica životinjskog porekla jedno od najvažnijih pitanja vezano je i za prisustvo rezidua lekova i pesticida u njima. Pri tom, osnovni stav, kojije definisan u propisima, jeste da prisustvo ovih supstancija bude u okvirima dozvoljenih granica, a za neke da ih uopšte nema.

Za pravilno razumevanje rezidua lekova i pesticida u namirnicama, neophodno je poznavanje osnovnih osobina ovih supstancija, efekata njihovog, posebno dugotrajnog unošenja, interakcija sa sastojcima hrane, mogućnosti stvaranja novih toksičnih jedinjenja itd. Sa stanovišta primene i mogućih štetnih efekata po zdravlje Ijudi, najvažnije je, ipak, poznavanje karence lekova i pesticida. Nepoznavanje i nepoštovanje karence lekova i pesticida ima za posledicu prisustvo ovih supstancija u namirnicama što je, nema sumnje, i rizik po zdravlje ljudi.

Kontrola pravilne primene lekova i pesticida segment je integrisane longitudinalne kontrole proizvodnje namirnica biljnog i životinjskog porekla, i karika bez koje nema uspešnog sprovođenja ovog savremenog koncepta. Za uspešno sprovođenje integrisane kontrole namirnica odgovorni su uzgajivači životinja, biljni proizvođači, proizvođači namirnica životinjskog porekla, inspekcijski organi, odnosno, svi oni koji neposredno i posredno učestvuju u proizvodnji i prometu namirnica. Ova knjiga namenjena je upravo njima.

11. septembar 1997.

SADRŽAJ

Predgovor

OSTACI LEKOVA I REZIDUA U NAMIRNICAMA ANIMALNOG POREKLA
FAKTORI KOJI UTIČU NA POJAVU REZIDUA LEKOVA
DEFINICIJE I TERMINOLOGIJA
DOZVOLJENO DNEVNO UNOŠENJE
STEPENOVANJE DEJSTVA
NIVO PODNOŠLJIVOSTI
UTVRĐIVANJE TOLERANCIJE

ŠTETNA DEJSTVA REZIDUA LEKOVA
a) Indukcija rezistencije mikroorganizama
b) alergični efekti
c) toksični efekti
d) karcinogeni efekti
e) mutageni efekti
f) teratogeni efekti

MOGUĆNOSTI DEGRADACIJE
OSTATAKA LEKOVA

METODE ODREĐIVANJA PRISUSTVA I KOLIČINA OSTATAKA LEKOVA U NAMIRNICAMA ANIMALNOG POREKLA
a) Mikrobiološke metode
Urin test
Modifikovana ,,Fourplate“ metoda u EEZ za određivanje rezidua antibiotika i sulfonamida
Najznačajniji faktori koii mogu uticati na osetljivost mikrobioloških metoda
b) Hemijske i fizikohemijske metode
Uticaj rezidua antibiotika na realni mikrobiološki nalaz u mesu

GRANICA SIGURNOSTI
UTVRĐIVANJE PERIODA KARENCE
Periodi karence i tolerancija za veterinarske lekove

VREDNOSTI KARENCI ZA LEKOVE AD US. VET. REGISTROVANE U JUGOSLAVIJI
a) Lekovi indikovani kod goveda
b) Lekovi indikovani kod ovaca
c) Lekovi indikovani kod svinja
d) Lekovi indikovani kod živine

REZIDUE PESTICIDA U NAMIRNICAMA ANIMALNOG POREKLA
VREDNOSTI KARENCI ZA PESTICIDE REGISTROVANE U JUGOSLAVIJI
ZAKONSKA REGULATIVA KOD NAS U POGLEDU PRISUSTVA I KOLIČINA LEKOVA I PESTICIDA
INDEX
SPISAK LITERATURE
BELEŠKA O AUTORIMA

Napravi novu temu u “Literatura”

Napišite komentar<a href="" title="" rel="" target=""> <blockquote cite=""> <code> <pre> <em> <strong> <del datetime=""> <ul> <ol start=""> <li> <img src="" border="" alt="" height="" width="">