Praktikum sadrži de­ta­ljno uputstvo za izradu Seminarskog rada u sklopu predmeta „Nor­ma­tiv­no re­gu­li­sa­nje kva­li­te­ta – evropske norme za proizvode“, kojim se kroz primere objašnjava po­stu­pa­k do­la­že­nja do CE zna­ka i to­ko­vi za oce­nji­va­nje usa­gla­še­no­sti proizvoda sa zahtevima di­rek­ti­va. U Praktikumu je dat algoritamski opis procedure dobijanja CE znaka sa detaljnim pregledom svih ulaznih i izlaznih veličina.

Ovaj Praktikum predstavlja dopunu i razradu knjige „Nor­ma­tiv­no re­gu­li­sa­nje kva­li­te­ta“, da­jući do­pri­nos proceduralnom i praktičnom aspekt­u u ovoj obla­sti. S ob­zi­rom da je sa­dr­ža­jem, obi­mom i struk­tu­rom pri­me­re­n po­tre­ba­ma stu­de­na­ta ovaj Praktikum pred­sta­vlja ko­ri­sno dopunsko struč­no šti­vo za studente, ko­ji slu­ša­ju pred­met „Nor­ma­tiv­no re­gu­li­sa­nje kva­li­te­ta“, a pored toga to je knjiga koja može biti od koristi i stručnoj javnosti.

Svako od poglavlja u kojima je opisan postupak 12 koraka u izradi seminarskog rada praćen je napomenama i sugestijama koje treba da studentima, a i svim ostalima koji ovaj praktikum budu primenjivali, pomognu da izaberu optimalan put u mnoštvu zahteva koji se postavljaju u postupku dolaženje do CE znaka.

Napravi novu temu u “Literatura”

Napišite komentar<a href="" title="" rel="" target=""> <blockquote cite=""> <code> <pre> <em> <strong> <del datetime=""> <ul> <ol start=""> <li> <img src="" border="" alt="" height="" width="">