Poslednje (treće) izdanje švajcarskog priručnika za životne namirnice izašlo je 1917 god., a dodatak 1922 god. Odlukom od 27 decembra 1928 god. Federalni savet rešio je da podvrgne ovo delo potpunoj reviziji i to kao i ranija izdanja poverio je švajcarskom udruženju hemičara-analitičara, s tim da troškove snosi Konfederacija. Rad na reviziji je bio izvršen tako što su razna poglavlja ovoga dela razdeljena između nekoliko komisija, a to se može objasniti mnogobrojnim različitostima u izlaganju teksta. Zbog potrebnog proveravanja izvesnih starih i novih metoda rad na reviziji je trajao mnogo duže nego što je to bilo predviđeno u početku.

Poređenjem sa starim izdanjima, novo je utoliko povećano što je opšti deo obrađen na jedan mnogo podrobniji način i što su unesena nova poglavlja o pektinu, o supstancijama koje se upotrebljavaju za prečišćavanja vina u podrumarstvu, sredstva za konzerviranje, kao i duvan i duvanske prerađevine. Prema postavljenom cilju Priručnik za životne namirnice treba da bude, pre svega, laboratorijska knjiga. Zato definicije, metode proizvodnje i prerade životnih namirnica, kao i propisi za uzimanje uzoraka (izuzev vode za piće), nisu ovde izneseni. Što se tiče uslova za ocenjivanje oni se ovde nalaze samo ukoliko nisu već obuhvaćeni Federalnom uredbom o trgovini životnim namirnicama, koja se smatra sastavnim delom Priručnika za životne namirnice. Zato je svakom priručniku za životne namirnice priključen primerak navedene Uredbe od 26 maja 1936 god., koja je i sad na snazi. Ako bi tu Uredbu trebalo izmeniti ili dopuniti pre objavljivanja novog izdanja Priručnika za životne namimice, to će oni koji se služe Priručnikom moći u svako doba da dobiju obaveštenje o tome kod Federalnog servisa za narodnu higijenu u Bemu.

Poglavlje „Vazduh“ nije ponovo ušlo iu novo izdanje. Da bi obrađena materija bila jasnija, imena reaktiva koji se upotrebljavaju i, ukoliko je potrebno, njihovo spravljanje stavljeni su u početku analitičkih metoda. Uopšte, u izboru metoda, držalo se onih metoda čiji rezultati dopuštaju da se izvuče zaključak pouzdan za ocenjivanje analizovanih proizvoda. Broj analitičkih metoda za jednu te istu životnu namirnicu sveden je na najmanju meru, ukoliko je to bilo mogućno. Jedino su isprobane metode usvojene i opisane, tako da mogu biti primenjivane, čak i bez prethodne konsultacije literature. Po sebi se razume da je korišćena literatura navedena.

Želimo da izrazimo svima saradnicima, a naročito laboratoriji Federalnog servisa za narodnu higijenu, našu iskrenu zahvalnost za dragocene učinjene usluge.

Juni 1937 god.,
Udruženje švajcarskih hemičara-analitičara

SADRŽAJ
Odluka Federalnog saveta
Predgovor

OPŠTI DEO
I Prethodne primedbe
II Propisi za težinu i mere, temperature i stepen krupnoće supstancije
1. Težine i mere
2. Temperatura
3. Stepen krupnoće supstancija
III Fizičke metode
1. Određivanje specifične težine
2. Određivanje tačke topljenja
3. Određivanje tačke očvršćavanja (stinjavanja)
4. Određivanje snižavanja tačke mržnjenja (ledišta)
5. Određivanje tačke ključanja
8. Određivanje ugla skretanja svetlosti
7. Određivanje refraktometarskog broja
8. Kolorimetrijska merenja
9. Određivanje elektrolitičke sprovodljivosti
10. Elektrolitičko određivanje metala
11. Određivanje koncentracije vodonikovih jona
IV Aparati za merenje, normalna temperatura i normalni rastvori
1. Baždarenje aparata za merenje
2. Normalna temperatura
3. Normalni rastvori
Titrovani (volumetrijski) rastvori
Indikatori
V Opšti reaktivi
1. Voda i alkohol
2. Kiselina i alkalije određene koncentracije
VI Dokazivanje vitamina
Skraćeni naslovi citirane literature

SPECIJALNI DEO
Mleko
Obično mleko
I Pripremanje uzoraka za analizu
II Fizičke i hemijske metode ispitivanja
A. Dokazivanje falsifikata
1. Specifična težina
2. Određivanje masti
3. Izračunavanje ukupnog suvog ostatka i ostatka bez masti
4. Refraktometarski broj mlečnog seruma
5. Snižavanje tačke mržnjenja (ledišta)
6. Izračunavanje uprošćene konstante molekularne koncentracije
7. Električna sprovodljivost
8. Pepeo
9. Dokazivanje kozjeg mleka
10. Dokazivanje i određivanje nitrat-jona
11. Dokazivanje sredstava za konzervisanje
12. Saharoza
13. Reakcija na peroksidaze (dokazivanje zagrevanog mleka)
B. Dokazivanje nedostataka prema sastavu i bolesti mleka
14. Organoleptičko ispitivanje
15. Kiselinski stepen
16. Alkoholna proba
17. Proba na reduktazu
18. Proba titromolom
19. Hloridi
20. Laktoza
21. Izračunavanje količnika hlorlaktoza
22. Određivanje leukocita
23. Proba na katalazu
24. Proba na vrenje
25. Proba na zgrušavanje i fermentisanje sa sirilom
26. Procenjivanje nečistoća

III Bakteriološke metode ispitivanja
Podloga za kulturu
1. Brojanje klica
2. Ispitivanje bakterija grupe coli-aerogenes
3. Ispitivanje anaerobnih sporogenih klica
4. Ispitivanje plesni i kvasaca
5. Ispitivanje streptokoka zaraznog mastitisa (zarazna goveđa agalaksija)
6. Ispitivanje tuberkuloznih bacila – mikroskopski
7. Serološko ispitivanje životinjske infekcije sa Bacterium abortus Bang
9. Bakteriološka kontrola boca za sterilno mleko
Pasterizovano mleko

I Uzimanje uzoraka za analizu
II Analitičke metode
Specijalna mleka
I Pripremanje i uzimanje uzoraka za analizu
II Analitičke metode
Pavlaka
I Pripreme za analizu
II Analitičke metode
1. Organoleptičko ispitivanje
2. Sadržaj masti
3. Kiselinski stepen
4. Dokazivanje stranih masti
5. Dokazivanje supstancija za zgrušavanje
6. Bakteriološko ispitivanje
Sladoled

I Pripremanje (i uzimanje uzorka) za analizu
II Analitičke metode ispitivanja
1. Organoleptičko ispitivanje
2. Sadržaj masti
3. Dokazivanje stranih masti
4. Dokazivanje supstancija za povećanje gustoće
5. Ispitivanje jednolikosti (homogenisanja)
6. Dokazivanje veštačkih boja i sredstava za konzervišanje
7. Dokazivanje veštačkih aromatskih supstanclja
Mlečne konzerve
Metode ispitivanja

A. Sterilizovano mleko i kondenzovano mleko
1. Organoleptičko ispitivanje
2. Sadržaj masti
3. Šećer
B. Mleko u prahu
1. Organoleptičko ispitivanje i rastvorljivost
2. Sadržaj vode
3. Sadržaj masti
4. Pepeo
5. Ispitivanje mleka u prahu što se tiče nečistoće sadržaja taloga, mirisa, ukusa, boje, naročito reakcije poređenjem s nekuvanim mlekom
6. Bakteriološka analiza
Specijalni proizvodi dobijeni tehničkom preradom mleka
I Pripremanje i uzimanje uzoraka za analizu
II Analitičke metode
Kiselo mleko, jogurt, kefir i slični proizvodi
Analitičke metode
1. Organoleptičko ispitivanje
2. i 3. Sadržaj masti i pepela
4. Sadržaj alkohola
5. Određivanje ugljene kiseline
6. Dokazivanje supstancija za zgušnjavanje
7. Određivanje prirode podloge kultura event. nosioca fermenata kod suvih proizvoda
8. Bakteriološka analiza
Sir

I Pripremanje i uzimanje uzoraka
II Analitičke metode
1. Organoleptičko ispitivanje
2. Sadržaj vode
3. Sadržaj masti
4. Određivanje kuhinjske soli
5. Dokazivanje stranih masti
6. Bakteriološka analiza sira od jogurta
7. Dokazivanje i određivanje u kori neorganskih supstancija za otežavanje
Maslac
I Pripremanje za analizu
II Hemijske analitičke metode
Određivanje vode, masti i kuhinjske soli
III Metode za biološka ispitivanja
1. Proba na reduktazu
2. Bakteriološka analiza
Masti za jelo (izuzev maslaca) i u za jelo
II Pripremanje masti za analizu
III Analitičke metode

1. Organoleptičko ispitivanje
2. Ispitivanje u tečnom stanju
3. Dokazivanje ukvarenosti
4. Određivanje i identifikovanje neosapunjivih supstancija
5. Dokazivanje nikla u biljnim uljima i ribljim uljima
6. Dokazivanje veštačkih boja
7. Dokazivanje sredstava za konzervisanje
8. Određivanja potrebna za svež margarin
9. Određivanje specifične težine
10. Određivanje tačke topIjenja i tačke stinjavanja
11. Određivanje refraktometarskog broja
12. Određivanje broja saponifikacije
13. Određivanje jodnog broja (po Hanuš-u)
14. Određivanje Reichert-Meissl i Polenskovih brojeva
15. Određivanje broja maslačne kiseline
16. Određivanje brojeva A. i B.
17. Dokazivanje biljnih masti i ulja probom na fitosterin
18. Proba kristalisanja za razlikovanje svinjske masti od goveđeg i ovčijeg loja
19. Dokazivanje goveđeg loja i ovčijeg loja u svinjskoj masti
20. Dokazivanje sezamovog ulja
21. Dokazivanje ulja koje potiče od drugih uljarica
22. Dokazivanje ribljeg uIja u očvrslim uljima

III Specijalni zahtevi
Meso i mesni proizvodi
A. Sveže meso
Analitičke metode
1. Veterinarsko ispitivanje i bakteriološko ispitivanje
2. Određivanje početka truljenja
3. Dokazivanje i određivanje sredstava za konzervisanje (šalitre i nitrata)
4. Dokazivanje stranih boja

B. Konzervisano meso
Analitičke metode
1. Veterinarsko ispitivanje i bakteriološko ispitivanje
2. Određivanje početka truljenja
3. Dokazivanje sredstva za konzervisanje i stranih boja

C. Kobasice
Analitičke metode
1. Organoleptičko ispitivanje
2. Dokazivanje sredstava za konzervisanje i stranih boja
3. Dokazivanje skrobnih supstancija
4. Dokazivanje ostalih masti, sem životinjskih
5. Dokazivanje ukvarenog
6. Dokazivanje konjskog mesa

D. Paste i „hlebovi“ od mesa
Analitičke metode
1. Organoleptičko ispitivanje
2. Dokazivanje sredstava za konzervisanje i veštačkih boja
3. Dokazivanje i određivanje eventualno dodanog brašna
4. Određivanje vrste mesa

E. Konzerve od mesa i riba
Analitičke metode
1. Dokazivanje kvarenja
2. Dokazivanje sredstava za konzervisanje i stranih boja
3. Dokazivanje konjskog mesa
4. Ispitivanje ulja koje se nalazi u ribljim konzervama
5. Ispitivanje materijala upotrebljenog za izradu kutija

F. Ekstrakti mesa
Analitičke metode
1. Organoleptičko ispitivanje
2. Određivanje vode
3. Određivanje pepela
4. Određivanje kuhinjske soli
5. Određivanje ukupnog kreatinina
6. Dokazivanje ekstrakta kvasca
7. Dokazivanje sredstava za konzervisanje
8. Dokazivanje reduktivnih šećera pre i posle invertovanja

G. Koncentrovane supe (bujoni)
Analitičke metode
1. Organoleptičko ispitivanje
2. Određivanje suve supstancije
3. Određivanje azota
4. Određivanje kuhinjske soli
5. Određivanje ukupnog kreatinina (po Folin-u)
6. Dokazivanje supstancija koje umanjuju vrednost proizvoda
H. Pihtije od mesa
Analitičke metode
1. Organoleptičko ispitivanje
2. Dokazivanje sredstava za konzervisanje
3. Dokazivanje veštačkih boja
Proizvodi i paste za pojačavanje čorbi i jela, rastvorljive čorbe od povrća, čorbe za brzo spravljanje
A. Proizvodi za pojačavanje čorbi i jela

Analitičke metode
1. Organoleptičko ispitivanje
2. Određivanje specifične težine
3. Dokazivanje reduktivnih šećera pre i posle invertovanja
4. Određivanje azota
5. Dokazivanje sredstava za konzervisanje
B. Paste za pojačavanje čorbi i jela
Analitičke metode
C. Rastvorljive čorbe od povrća
Analitičke metode
1. Organoleptičko ispitivanje
2. Određivanje kuhinjske soli
3. Određivanje azotnih supstancija
D. Čorbe za brzo spravljanje
Analitičke metode
1. Organoleptičko ispitivanje
2. Određivanje pepela nerastvornog u hlorovodoničnoj kiselini
3. Dokazivanje veštačkih boja
4. Mikroskopsko ispitivanje

Žitarice i mahunasti plodovi

I Nečistoće i falsifikati
II Analitičke metode
1. Organoleptičko ispitivanje
2. Dokazivanje talka, peska i plavila (ultramarin)
3. Dokazivanje havarija od morske vode
4. Dokazivanje veštačkih boja
5. Određivanje cijanovodonične kiseline u indijskom pasulju
6. Određivanje vode
7. Određivanje stranih neosapunjivih supstancija
8. Dokazivanje ostatka gasa
9. Dokazivanje močila
Proizvodi meljave, skrobna brašna i drugi proizvodi

I Trgovačke vrste
1. Vrste brašna
2. Vrste skroba
3. Druge vrste brašnastih proizvoda

II Analitičke metode
1. Organoleptičko ispitivanje
2. Fizičko ispitivanje
3. Mikroskopsko ispitivanje
4. Dokazivanje dodatih neorganskih supstancija
5. Dokazivanje stipse
6. Kiselina koja se određuje titrovanjem (kiselinski stepen)
7. Dokazivanje supstancija za beljenje
8. Određivanje vode
9. Izračunavanje neazotnih ekstraktivnih supstancija
10. Dokazivanje rastvorljivih glucida u mrvicama
11. Određivanje skroba
12. Određivanje rastvorljivih glucida
13. Određivanje pepela
14. Određivanje azotnih supstancija
15. Određivanje neprečišćene masti (sirova)
16. Određivanje celuloze
17. Određivanje pecivosti

Hleb
Analitičke metode

1. Organoleptičko ispitivanje
2. Mikroskopsko ispitivanje
3. Određivanje vode
4. Kiselina koja se određuje titrovanjem (kiselinski stepen)
5. Određivanje pepela
6. Određivanje kuhinjske soli
7. Dokazivanje stipse
8. Određivanje masti
9. Dokazivanje mleka
Presovani kvasac
Analitičke metode
1. Organoleptičko ispitivanje
2. Mikroskopsko ispitivanje
3. Određivanje vremena potrebnog za narašćivanje testa
4. Određivanje oslobađanja ugljene kiseline u testu po Hayduck-Jago-u
5. Sadržaj vode
6. Dokazivanje pivskog kvasca
Praškovi za rastenje (testa)
Analitičke metode

1. Organoleptičko ispitivanje
2. Dokazivanje zabranjenih elemenata
3. Određivanje eventualnog natrijumbikarbonata
4. Određivanje ukupne ugljene kiseline
5. Određivanje aktivne ugljene kiseline
6. Određivanje amonijaka
7. Određivanje kalcijum- karbonata u prisustvu fosfata
8. Mikroskopsko ispitivanje
Praškovi za kremove i pudinge, brašna za kolače i biskvite
Analitičke metode
1. Organoleptičko ispitivanje
2. Mikroskopsko ispitivanje
3. Dokazivanje zabranjenih boja
4. Dokazivanje nitrobenzola
5. Dokazivanje veštačkih sredstava za zaslađivanje
6. Dokazivanje sredstava za konzervisanje
7. Dokazivanje zabranjenih sastojaka u praškovima za rastenje testa i u brašnu za kolače i biskvite
8. Dokazivanje sadržaja jaja
9. Dokazivanje sadržaja mleka

Testa
Analitičke metode
1. Organoleptičko ispitivanje
2. Mikroskopsko ispitivanje
3. Kiselina koja se određuje titrovanjem
4. Dokazivanje veštačkih boja
5. do 9. Određivanje vode, pepela, glucida, azota i celuloze
10. Dokazivanje lecitina koji potiče od jaja ili od dodanog lecitina
11. Određivanje sadržaja jaja u testima sa jajima
Jaja i konzerve od jaja

A. Jaja
Analitičke metode

1. Organoleptičko ispitivanje
2. Određivanje specifične težine i relativne starosti
3. Težina jaja
4. Optičko ispitivanje
5. Dokazivanje postupka konzervisanja
6. Dokazivanje da li je oznaka sa stranih (uvezenih) jaja uklonjena
B. Konzerve od jaja
Analitičke metode

1. Organoleptičko ispitivanje
2. Sadržaj vode
3. Pepeo
4. Sadržaj masti
5. Ispitivanje masti
6. Lecitin-fosforna kiselina
7. Azotne supstancije
8. Dokazivanje i određivanje glucida
9. Određivanje kiselinskog stepena
10. Dokazivanje rastvorljivih belančevinastih supstancija
11. Dokazivanje prirodne boje i veštačke boje jajeta
12. Dokazivanje sredstava za konzervisanje
Dietska hrana
Analitičke metode

1. Organoleptičko ispitivanje
2. Sadržaj vode
3. Sadržaj masti
4. Pepeo
5. Skrob
6. Dokazivanje raznih rastvorljivih glucida
7. Određivanje rastvorljivih glucida
8. Određivanje saharoze posle uklanjanja drugih vrsta šećera
9. Izračunavanje rastvorljivih glucida bez saharoze
10. Odvajanje dekstrina i drugih rastvorljivih glucida taloženjem alkoholom
11. Određivanje i odvajanje raznih vrsta neposredno reduktivnih šećera
12. Sadržaj jaja
13. Sadržaj mleka
14. Dokazivanje u poslasticama: meda, veštačkog meda i drugih vrsta šećera
15. Dokazivanje sadržaja mikroorganizama u proizvodima označenim kao pasterizovanim, sterilisanim, slobodnim od mikroorganizama itd.
Sveže voće i povrće
Suvo voće i povrće
Konzerve voća i povrća
A. Sveže voće i povrće
Analitičke metode

1. Organoleptičko ispitivanje
2. Dokazivanje veštačkih boja
3. Dokazivanje sredstava za konzervisanje
4. Dokazivanje metala škodljivih za ljudsko zdravlje
5. Dokazivanje dodatka vode radi povećanja težine

B. Suvo voće i povrće, konzerve i povrća
Analitičke metode

1. Organoleptičko ispitivanje
2. Dokazivanje metala škodljivih za Ijudsko zdravlje
3. Dokazivanje veštačkih boja
4. Dokazivanje sredstava za konzervisanje
5. Dokazivanje veštačkih sredstava za zaslađivanje
6. Određivanje vode
7. Određivanje skroba u konzervama povrća
8. Određivanje bakra
9. Određivanje arsena
Pečurke
Analitičke metode
Određivanje vrsta
Med
Analitičke metode

1. Organoleptičko ispitivanje
2. Određivanje vode
3. Glucidi
4. Pepeo
5. Ukupna kiselina
6. Određivanje precipitina
7. Taloženje belančevinastih supstancija
8. Dokazivanje oksimetil-furfurola
9. Dokazivanje diastaze
10. Dokazivanje skrobnog dekstrina
11. Dokazivanje stranih aromatskih supstancija
12. Dokazivanje veštačkih bojia
13. Mikroskopsko ispitivanje
14. Dokazivanje meda od pčela hranjenih šećerom
Veštački med
Analitičke metode

1. Organoleptičko ispitivanje
2. Određivanje vode i pepela
3. Određivanje sumporaste kiseline
4. Dokazivanje skroba
5. Dokazivanje veštačke arome
6. Dokazivanje stranih boja
7. Dokazivanje veštačkih sredstava za zaslađivanje
8. Dokazivanje sredstava za konzervisanje
Šećeri
Analitičke metode
1. Organoleptičko ispitivanje
2. Dokazivanje nečistoća
3. Ispitivanje reakcije
4. Određivanje vode
5. Kvalitativno dokazivanje različitih vršta šećera
6. Polarimetrisko određivanje šećera
7. Hemijsko određivanje šećera
8. Određivanje dekstrina
9. Pepeo
10. Ukupna kiselina
11. Određivanje sumporaste kiseline
12. Dokazivanje veštačkih sredstava za zaslađivanje
13. Dokazivanje plavila
Veštačka sredstva za zaslađivanje
Analitičke metode

1. Organoleptičko ispitivanje
2. Fizičko ispitivanje
3. Ođređivanje sredstava za zaslađivanje
4. Idenlifikovanje saharina
5. Identifikovanje dulcina
6. Dokazivanje p-sulfa-minobenzoeve kiseline
7. Dokazivanje amonijačnih soli
8. Dokazivanje sulfata
9. Dokazivanje skroba
Bonbondžiski proizvodi
Analitičke metode
1. Organoleptičko ispitivanje
2. Dokazivanje dodanih neorganskih supstancija
3. Dokazivanje za ljudsko zdravlje škodljivih spustancija
4. Dokazivanje organskih boja
6. Dokazivanje veštačkih sredstava za zaslađivanje
6. Dokazivanje sredstava za konzervisanje
7. Određivanje prirode masti
8. Određivanje prirode aromatskih supstancija
9. Dokazivanje i određivanje alkohola u bonbonama, pralinama i drugim sličnim proizvodima
10. Dokazivanje stranih vrsta šećera u marcipanu
11. Dokazivanje glicerina (npr., u marcipanu)
12. Dokazivanje dodatka skroba u marcipanu i proizvodima ovoga
13. Dokazivanje ulja od koštica u marcipanu
Voćni sokovi (izuzev grožđanog soka jagodičastog voća). Koncentrovani voćni sokovi, voćni sirupi, marmelade i želei
Analitičke metode

A. Voćni sokovi
1. Organoleptičko ispitivanje
2. Specifična težina
3. Određivanje alkohola
4. Određivanje ekstrakta
5. Određivanje kiseline koja može da se titruje
6. Određivanje isparljive kiseline
7. Određivanje pepela
8. Alkalnost pepela
9. Određivanje šećera
10. Dokazivanje veštačkih boja
11. Dokazivanje sredstava za konzervisanje
12. Dokazivanje aromatskih supstancija
13. Dokazivanje veštačkih sredstava za zaslađivanje
14. Određivanje organskih kiselina
15. Dokazivanje metalnih jedinjenja škodljivih za Ijudsko zdravlje
B. Koncentrovani voćni sokovi voćni sirupi
16. Dokazivanje sirupa od glukoze
17. Određivanje sirupa od glukoze
C. Marmelade i pihtije (zelei)
1. Organoleptičko isptivanje
2. Mikroskopsko isptivanje
3. Određivanje supstancija nerastvornih u vodi
4. Određivanje rastvornih supstancija u vodi
5. Određivanje šećera
6. Određivanje azotnih supstancija
7. Dokazivanje sredstava za konzervisanje
8. Dokazivanje aromatskih supstancija
9. Dokazivanje veštačkih sredstava za zaslađivanje
10. Dokazivanje i određivanje skroba
11. Dokazivanje i određivanje želatina
12. Dokazivanje škodljivih metalnih jedinjenja i boja

Pektin i proizvodi koji sadrže pektina
Analitičke metode
1. Organoleptičko ispitivanje
2. Providnost
3. Suva supstancija
4. Pepeo
5. Kiselina koja se određuje tritrovanjem
6. Azotne supstancije
7. Skrob
8. Prinos pektina
9. Određivanje metoksilne grupe
10. Određivanje piktoišuće moći (želiranja)
11. Određivanje specifičnog viskoziteta izraženo na rastvor 1%
12. Dokazivanje neorganskih kiselina
13. Dokazivanje sredstava za konzervisanje
14. Dokazivanje stranih metala, specijalno bakra
Voda za piće

I. Uzimanje uzoraka
a) Za hemijsko i fizičko ispitivanje
b) Za bakteriološku analizu
II. Prethodne primedbe
III. Analitičke metode
A) Vidljive osobine — Mikroskopija
1. Organoleptičko ispitivanje
2. Temperatura
3. Analiza taloga
B) Hemijska analiza
1. Reakcija
2. Određivanje suvog ostatka
3. Određivanje ostatka po žarenju
4. Određivanje ukupne tvrdoće po Blacher-u i prolazne tvrdoće po Lange-u
5. Određivanje oksidacije
6. Dokazivanje i određivanje slobodnog amonijaka
7. Određivanje belančevinastog amonijaka
8. Dokazivanje i određivanje nitrita (nitrit-jon)
9. Dokazivanje i određivanje nitrata (nitrat-jon)
10. Dokazivanje i određivanje hlorida (hlor-jon)
11. Dokazivanje i određivanje sulfata (sulfat-jon)
12. Dokazivanje i određivanje gvožđa (gvožđe-jon)
13. Dokazivanje i određivanje mangana
14. Određivanje slobodne ugljene kiseline
15. Dokazivanje i određivanje agresivne ugljene kiseline na kreč
16. Izračunavanje slobodne ugljene kiseline i agresivne ugljene kiseline na kreč
17. Određivanje rastvorenog kiseonika
18. Dokazivanje i određivanje slobodnog hlora u hlorisanoj vodi

C. Bakteriološka analiza
1. Brojanje klica
2. Dokazivanje mikroorganizama iz grupe Bacterium Coli koji fermentišu šećere
Mineralne vode
A. Prirodne mineralne vode
Analitičke metode
Izražavanje analitičkih rezultata i proračunavanja
1. Neorganski sastojci i gasovi
2. Fizičke osobine
3. Klasifikovanje
4. Osobine

B. Veštačka mineralna voda
Bezalkoholna pića
Analitičke metode
1. Organoleptičko ispitivanje
2. Određivanje alkohola
3. Dokazivanje sredstava za konzervisanje
4. Dokazivanje jedinjenja metala škodljivih po ljudsko zdravlje
5. Dokazivanje zabranjenih boja
6. Dokazivanje veštačkih sredstava za zaslađivanje
7. Dokazivanje penušavih supstancija (koje proizvode penu)
8. Dokazivanje dodane fosforne kiseline
9. Dokazivanje sadržaja vazduha
10. Biološka analiza
11. Druga dokazivanja i određivanja
Kafa i zamene kafe (surogati)

A. Kafa
Analitičke metode
a) Sirova kafa
1. Organoleptičko ispitivanje
2. Određivanje nečistoće
3. Dokazivanje supstancija za glačanje zrna
4. Dokazivanje veštačkih boja
5. Određivanje vode
6. Određivanje pepela
7. Dokazivanje i određivanje hlorida i magnezijuma u pepelu
b) Pržena kafa
1. Organoleptičko ispitivanje
2. Mikroskopsko isptivanje pržene i mlevene kafe
3. Određivanje vode
4. Određivanje pepela
5. Dokazivanje i određivanje teških metala i cinka
6. Dokazivanje i određivanje hlorida i magnezijuma
7. Određivanje vodenog ekstrakta
8. Dokazivanje i određivanje zamene kafe
9. Dokazivanje sredstava za prevlačenje i glačanje pržene kafe u zrnu
10. Određivanje kofeina
B. Surogati kafe
Analitičke metode

Čaj
I. Glavni falsifikati
II. Analitičke metode
1. Organoleptičko isptivanje
2. Morfološko i mikroskopsko ispitivanje lišća
3. Sadržaj vode
4. Ukupan pepeo
5. Pepeo rastvaran u vodi
6. Vodeni ekstrakt
7. Određivanje tanina
8. Određivanje kofeina
9. Određivanje sadržaja peteljaka
10. Dokazivanje veštačkih boja
11. Dokazivanje ekstrahovanog čaja

Mate
I. Falsifikati
II. Analitičke metode
1. Organoleptičko ispitivanje
2. Dokazivanje mangana u delićima lišća
3. Morfološko i mikroskopsko ispitivanje
4. Određivanje vode
5. Određivanje pepela
6. Određivanje pepela nerastvornog u hlorovodoničnoj kiselini
7. Određivanje tanina
8. Određivanje vodenog ekstrakta
9. Određivanje kofeina

Kakao i čokolada
I. Falsifikati
II. Analitičke metode
1. Organoleptičko ispitivanje
2. Mikroskopsko isptivanje
3. Određivanje ljušture mikroskopskim merenjem skleroznih ćelija
4. Određivanje vode
5. Određivanje ukupnog pepela
6. Određivanje nerastvornog pepela u hlorovodoničnoj kiselini
7. Dokazivanje hlorida i magnezijuma
8. Određivanje šećera
9. Određivanje masti
10. Ispitivanje kakaovog maslaca
11. Izračunavanje sadržaja suvog ostatka mleka u mlečnoj čokoladi
12. Određivanje skroba
13. Dokazivanje dekstrina, smole i želatina
14. Dokazivanje dodatka za rastvaranje kakaovog praha
15. Dokazivanje ukvarenih kakaovih zrna

Začini
Opšti deo Analitičke metode
a) Makroskopsko i mikroskopsko ispitivanje
1. Makroskopsko ispitivanje
2. Mikroskopsko ispitivanje
b) Hemijske analitičke metode
1. Određivanje vode
2. Određivanje ukupnog pepela
3. Određivanje pepela nerastvornog u hldrovodoničnoj kiselini
4. Određivanje etarskih ulja
5. Dokazivanje veštačkih boja
Specijalni deo
Đumbir
Cimet
Karanfilić
Šafran
Analitičke metode
1. Određivanje moći bojenja
2. Proba sa difemilamin-sumpornom kiselinom
3. Mikroskopsko ispitivanje
4. Određivanje ekstrakta i šećera
5. Lovorovo lišće
Majoran
Biber
Pimenta
Paprika (španski biber)
Analitičke metode
Dokazivanje stranih boja
Kardamomi
Kim
Aniš
Komorač
Korijandar
Zvezdasti aniš
Vanila
Analitičke metode
1. Određivanje vanilina u vanili
2. Određivanje u vanila- šećeru supstancija nerastvornih u vodi
3. Određivanje vanilina u vanila-šećeru
4. Određivanje vanilina u vanilin-šećeru i drugim sličnim proizvodima
5. Određivanje vanilina u mešavinama s brašnom, skrobom i praškovima za pecivo

Gorušica
Analitičke metode
1. Dokazivanje stranih boja u prahu gorušice
2. Dokazivanje Sinapis arvensis i Sinapis alba u prahu crne gorušice
3. Određivanje sumporaste kiseline u stonoj slačici
4. Određivanje skroba u stonoj slačici
Morski oraščići
Macis
Analitičke metode
Dokazivanje bombajskog i papuanskog macisa
Kuhinjska so, jodirana so i so nitritom za salamuru
Analitičke metode
1. Organoleptičko ispitivanje
2. Određivanje vode
3. Određivanje hlorida
4. Određivanje supstancija nerastvornih u vodi
5. Određivanje magnezijuma i kalcijuma, dokazivanje sulfata i škodljivih metalnih jedinjenja 6. Dokazivanje drugih nečistoća
7. Dokazivanje jodirane soli
8. Određivanje joda u jodiranoj soli
9. Dokazivanje i određivanje nitrita u soli sa dodatim nitritima (za salamuru)
Priručnik
Vino

Vinska šira, konjak i vino
I Analitičke metode
1. Organoleptičko ispitivanje
2. Mikroskopsko ispitivanje
3. Specifična težina
4. Određivanje alkohola
5. Određivanje ekstrakta
6. Određivanje invertnog šećera
7. Dokazivanje saharoze
8. Određivanje saharoze
9. Određivanje suvog ekstrakta bez šećera
10. Određivanje ukupne kiseline titrovanjem
11. Određivanje isparljivih kiselina
12. Određivanje neisparljivih kiselina
13. Određivanje ostatka ekstrakta
14. Određivanje pepela
15. Određivanje alkaliteta pepela
16. Određivanje sulfata
17. Određivanje sumporaste kiseline
18. Određivanje vinske kiseline
19. Određivanje mlečne kiseline
20. Dokazivanje i određivanje limunske kiseline
21. Određivanje glicerina
22. Određivanje ukupnog fosfora
23. Određivanje hlorida
24. Određivanje bakra
25. Dokazivanje ferocijaonvodonične i cijanovodonične kiseline
26. Dokazivanje sorbita da bi se odredilo prisustvo jabukovače (sidra)
27. Dokazivanje manita
28. Dokazivanje sredstava za konzervisanje
29. Dokazivanje veštačkih sredstava za zaslađivanje
30. Dokazivanje stranih boja
II Specijalni zahtevi
Specijalna vina

A. Slatka vina, desertna vina i suvarci, alkoholizovana vinska šira (mistelles)
I Analitičke metode
1. Dokazivanje saharoze
2. Polarimetrijsko ispitivanje
3. Određivanje ukupne sumporaste kiselme
II Naročiti zahtevi
B. Šampanjac, penušava vina, penušava vina spravIjena u zatvorenim sudovima i vina impregnisana ugljenom kiselinom
C. Vermut

I Analitičke metode
II Specijalni zahtevi
Jabukovača
I Analitičke metode
1. Određivanje šećera
2. Određivanje isparljive kiseline
3. Aproksimativno određivanje mlečne kiseline
II Izračunavanja
Specijalna jabukovača

I Analitičke metode
Vino od jagodičastog voća
I Analitičke metode
II Izračunavanje
Pivo
I Pripremanje uzorka za analizu
II Analitičke metode
1. Organoleptičko ispitivanje
2. Određivanje specifične težine i prividnog ekstrakta
3. i 4. Određivanje alkohola i pravog ekstrakta
5. Izračunarvanje osnovnog ekstrakta
6. Određivanje ukupne kiseline
7. Određivanje ugljene kiseline
8. Određivanje isparljive kiseline
9. Mikroskopsko ispitivanje (mutno pivo)
10. Dokazivanje karamela
11. Određivanje sumporaste kiseline
12. Dokazivanje sredstava za konzervisanje
Alkoholi i alkoholna pića
(Sirovi alkohol, allkohol 95% zapreminski, rakija, razblažene rakije, likeri, gorke rakije)

I Analitičke metode
1. Organoleptičko ispitivanje
2. Određivanje specifične težine
3. Određivanje alkohola
4. Određivanje ekstrakta
5. Određivanje pepela
6. Određivanje kiseline u destilatu
7. Određivanje estera
8. Određivanje viših alkohola (fuzel)
9. Dokazivanje cijanovodonične kiseline i bakra
10. Određivanje ukupne cijanovodonične kiseline u rakijama od koštičavog voća
11. Određivanje benzaldehida
12. Dokazivanje vanilina
13. Određivanje aldehida
14. Određivanje furfurola
15. Određivanje metilalkohola
16. Dokazivanje boja
17. Dokazivanje tanina i biljnih ljutih supstancija
18. Dokazivanje nitrobenzola
19. Dokazivanje veštačkih sredstava za zaslađivanje
20. Dokazivanje slobodnih neorganskih kiselina
21. Dokazivanje gvožđa, bakra, cinka i drugih metala

II Naročiti zahtevi
Pelinkovac i imitacije pelinkovca
Analitičke metode
1. Određivanje alkohola
2. Određivanje etarskog ulja
3. Dokazivanje tujona
4. Dokazivanje mutnoće usled dodavanja vode
Sirće i proizvodi slični sirćeti
Analitičke metode
1. Organoleptičko ispitivanje
2. Specifična težina
3. Određivanje ukupne kiseline
4. Određivanje alkohola
5. Određivanje ekstrakta
6. Određivanje invertnog šećera pre i posle invertovanja u vrstama sirćeta koja sadrže ekstrakte
7. Određivanje pepela u sirćetima koja sadrže ekstrakte
8. Dokazivanje i određivanje slobodnih neorganskih kiselina
9. Dokazivanje teških metala
10. Dokazivanje Ijutih biljnih supstancija
11. Dokazivanje empireumatskih supstancija u sirćetnoj kiselini
12. Dokazivanje supstancija za denaturisanje u sirćetnoj kiselini
13. Dokazivanje sredstva za konzervisanje
14. Određivanje sumporaste kiseline
15. Dokazivanje jabukovače
16. Određivanje ukupne vinske kiseline
17. Dokazivanje i određivanje limunske kiseline
18. Određivanje mlečne kiseline
19. Dokazivanje acetil-karbinola u vinskom sirćetu
20. Dokazivanje 2a 3-butilenglikola
Mlečna kiselina, limunska kiselina i vinska kiselina
Duvan i duvanske prerađevine
Analitičke metode

A. Dokazivanje falsifikata, nečistoća i sredstava za konzervisanje
1. Organoleptičko ispitivanje
2. Mikroskopsko ispitivanje
3. Dokazivanje reduktivnih supstancija
4. Dokazivanje teških metala
5. Dokazivanje sredstava za konzervisanje
B. Određivanja
1. Određivanje vode
2. Određivanje pepela i peska
3. Određivanje nikotina
Supstancije koje se u podrumarstvu upotrebljavaju za obradu vina jabukovače

A. Sredstva za fermentisanje
Vinski kvasci
Analitičke metode
1. Određivanje zapremine taloga
2. Mikroskopsko ispitivanje
3. Određivanje fermentativne moći selekcionisanih kvasaca
4. Određivanje otporne moći selekcionisanih kvasaca prema sumporastoj kiselini Amoniumsulfat

B. Sredstva za bistrenje
Želatin
Analitičke metode
1. Organoleptičko ispitivanje
2. Određivanje suvoga ostatka tečnog želatina
3. Određivanje fosforne kiseline dodane tečnom želatinu
4. Određivanje fosforne kiseline u tečnom želatinu
5. Dokazivanje sredstava za konzervisanje
6. Dokazivanje gvožđa i aluminijuma dodanih tečnom želatinu
Riblje tutkalo
Analitičke metode
1. Organoleptičko ispitivanje
2. Određivaaije nerastvornih supstancija u čvrstom ribljem tutkalu
3. Određivanje suvih supstancija u tečnom ribljem tutkalu
4. Dokazivanje i određivanje dodane fosforne kiseline tečnom ribIjem tutkalu
5. Dokazivanje sredstava za konzervisanje
6. Dokazivanje jedinjenja gvožđa i aluminijnma dodanih tečnom ribljem tutkalu
Sveže belance od jajeta
Analitičke metode
Obrano centrifugovano mleko i obrano mleko u prahu

Infuzorna zemlja i kaolin
Analitičke metode
1. Organoleptičko ispitivanje
2. Dokazivanje karbonata
3. Dokazivanje jedinjenja gvožđa
4. Određivanje utroška kiseline
5. Određivanje povećanog pepela
Materijal za filtre
Analitičke metode
1. Organoleptičko ispitivanje
2. Ispitivanje reakcije
3. Određivanje utroška kiseline

Tanin
Analitičke metode
1. Organoleptičko ispitivanje
2. Proba rastvorljivosti
3. Određivanje vode
4. Određivanje pepela
5. Određivanje moći taloženja
Enzimatska sredstva za bistre
Analitičke metode
1. Organoleptičko ispitivanje
2. Moć bistrenja
C. Čista ugljena kiselina
Analitičke metode
1. Organoleptičko ispitivanje
2. Dokazivanje i određivanje stranih gasova
3. Dokazivanje empireumatskih supstancija
D. Sredstva za konzenvisanje i preventivna sredstva protiv preloma
Sumpor
Analitičke metode
1. Određivanje pepela
2. Određivanje sumpora
3. Dokazivanje arsena
4. Ispitivanje podloge sumpora
Anhidrid sumporaste kiseline u tečnom stanju
Analitičke metode
1. Određivanje anhidrida sumporaste kiseline (SO2)
2. Dokazivanje arsena
3. Dokazivanje sumporne kiseline

Vodeni rastvori sumporaste kiseli
Analitičke metode
1. Određivanje anhidrida sumporaste kiseline
2. Dokazivanje teških metala i arsena
3. Dokazivanje i određivanje sumporaste kiseline
Kalijummetabisulfit (K2S2O5)
Analitičke metode
1. Određivanje ukupne sumporaste kiseline
2. Dokazivanje teških metala i arsena
Limunska kiselina i vinska kiselina
E. Supstancije za uklanjanje kiselina
Taloženi kalcijumkarbonat
Analitičke metode
1. Organoleptičko ispitivanje
2. Ispitivanje rastvornosti
3. Dokazivanje arsena, teških metala, barijuma, hlorida, sulfata i fosfata
F. Supstancije namenjene za uklanjanje nenormalnog mirisa i ukusa
Ulja za jelo
Parafinsko ulje
Analitičke metode
1. Organoleptičko ispitivanje
2. Specifična težina
3. Dokazivanje organskih nečistoća
4. Dokazivanje alkalija i kiselina
5. Dokazivanje hlor- i sulfatjona

Biljni ugalj i životinjski ugalj
Analitičke metode
1. Organoleptičko ispitivanje
2. Razlikovanje biljnog od životinjskog uglja
3. Određivanje vodenog ekstrakta
4. Dokazivanje hlor- i sulfat-jona
5. Određivanje pepela
6. Određivanje pepela, rastvornog u hlorovodoničnoj kiselini
7. Određivanje količine neutralne kiseline
8. Dokazivanje teških metala u rastvoru vinske kiseline
9. Određivanje atso,rpcije metilenskog plavila
Boje za životne namirnice

I Dokazivanje zabranjenih metala
1.Dokazivanje olova i bariuma
2. Dokazivanje arsena
3. Dokazivanje kadmijuma, bakra i urana
4. Dokazivanje hroma i cinka
5. Dokazivanje žive

II Dokazivanje veštačke boje i identifikovanje upotrebljene boje
A. Boje koje se ne fiksiraju na tekstilna vlakna
1. Karamel
2. Hlorofil
B. Boje koje se fiksiraju na tekstilna vlakna
1. Reaktivi i potreban materijal
2. Bojenje vlakana i dokazivanje izvršenog bojenja
3. Identifikovanje raznih dopuštenih boja
4. Osobine i reakcije nekih škodljivih zabranjenih boja
Sredstva za konzervisanje životnih namirnica
Analitičke metode

Neorganska sredstva za konzervisanje
1. Borna kiselina
2. Fluorovodonična kiselina i siliciumfluorovodonična kiselina
3. Sumporasta kiselina
4. Dokazivanje tiosulfata u mesu
5. Dokazivanje vodonik-peroksidne vode u mleku
Organska sredstva za konzervisanje
6. Formaldehid i supstancije koje razvijaju formaldehid
7. Mravlja kiselina
8. Benzoeva kiselina
9. Cimetna kiselina
10. Odvajanje benzoeve i cimetne kiseline
11. Salicilna kiselina
12. Odvajanje benzoeve i salicilne kiseline
13. Mikrobinska kiselina
14. P-oksibenzoeva kiselina i njeni estri
Utenzilije i sudovi za životne namirnice
Analitičke metode

A. Olovo
1. Dokazivanje u legurama i prevlakama
2. Dokazivanje u glazurama i u bojama za ukrase
3. Dokazivanje u gumi
4. Određivanje olova, antimona i kalaja u legurama koje ne sadrže ili sadrže samo male količine gvožđa .
5. Određivanje olova, antimona, kalaja i gvožđa u legurama sa gvožđem
6. Određivanje olova u glazurama i u bojama za ukrašavanje posuđa

B. Cink
1. Dokazivanje u legurama i utvrđivanje galvanisanja
2. Dokazivanje u glazurama i u bojama za ukrase
3. Dokazivanje u kaučuku

C. Kadmijum
1. Dokazivanje u metalnim oblogama
2. Dokazivanje u glazurama i u bojama za ukrašavanje posuda

D. Arsen
1. Dokazivanje i određivanje u legurama
2. Dokazivanje i eventualno određivanje u glazurama i bojama za ukrašavanje posuđa
3. Dokazivanje i eventualno određivanje u organskim supstancijama

E. Antimon
Dokazivanje i određivanje u emaljiranim sudovima

F. Kalaj
G. Barijum

Dokazivanje barijumkarbonata i barijumovih rastvornih jedinjenja u barijumsulfatu
H. Bakar
Dokazivanje u metalnim sunđerima
Materijal za omotavanje životnih namirnica
Analitičke metode
1. Dokazivanje u hartiji i kartonu, jedinjenja barijuma, olova, kadmijuma, žive, izuzev barijumsulfata i cinobera
2. Dokazivanje arsena u hartiji i kartonu
3. Dokazivanje hlorida i magnezijumovih jedinjenja u pergamentnoj hartiji
4. Dokazivanje olova u metalnim listovima
5. Određivanje cinka u metalnim listovima i tubama
6. Određivanje antimona
Materije i tkanine za konfekciju odela; odela; upotrebljene boje za predmete
Analitičke metode
1. Dokazivanje olova
2. Dokazivanje arsena
3. Dokazivanje pikrinske kiseline
4. Dokazivanje koralina
Kozmetička sredstva
Analitičke metode
1. Dokazivanje otrovnih metalnih jedinjenja
2. Prethodno dokazivanje p-fenilendiamina i razlikovanje istog od p-toluilendiamina pomoću benzaldehida
3. Dokazivanje p-fenilendiamina
4. Dokazivanje nitrobenzola
5. Određivanje tačke upaljivosti
6. Dokazivanje hlorisanih ugljovodonika
7. Dokazivanje bromnih jedinjenja
8. Dokazivanje acetona
9. Određivanje olova, cinka i kadmijuma u metalnim tubama i u zapušačima za sudove

Igračke
Analitičke metode
Zidne boje i boje za malanji
Analitičke metode
1. Dokazivanje škodljivih metalnih jedinjenja
2. Dokazivanje dopuštenih organskih boja
3. Proba postojanosti boje pokrivača i jastuka u dečjim kolicima i u dečjem nameštaju
Razni predmeti
Analitičke metode
1. Dokazivanje i određivanje arsena, antimona, žive, kalaja i olova
2. Dokazivanje u proizvodima za pranje rublja supstancija koje razvijaju kiseonik
3. Određivanje slobodne alkalije u sapunu i praškovima za pranje
4. Dokazivanje nitrobenzola
5. Dokazivanje anilina
6. Dokazivanje hlorisanih ugljovodonika
7. Dokazivanje aromatskih ugljovodonika
8. Dokazivanje upaljivih rastvarača
9. Dokazivanje cijanida u proizvodima za skidanje mrlja i čišćenje obuće
Petroleum i benzin
Analitičke metode
1. Određivanje tačke upaIjivosti po Abel-u
2. Dokazivanje organskih jedinjenja olova, selena i telura u benzinu
Tabele

Napravi novu temu u “Literatura”

Napišite komentar<a href="" title="" rel="" target=""> <blockquote cite=""> <code> <pre> <em> <strong> <del datetime=""> <ul> <ol start=""> <li> <img src="" border="" alt="" height="" width="">