Od izdavanja prethodne kompletne knjige o silaži, Proizvodnja i korišćenje silaže u ishrani stoke, autora T. Čobića, S. Bačvanskog i Sofije Vučetić, prošlo je ravno deset godina, i odavno je već rasprodata. U međuvremenu, uvedene su mnoge novine u proces siliranja, posebno one koje se odnose na različite dodatke, kao što su mikrobiološki inokulanti, enzimi, i sl. S druge strane, iako savremena stočarska proizvodnja podrazumeva obavezno korišćenje silaže u ishrani, ovaj način konzervisanja stočne hrane nije zauzeo odgovarajuće mesto u našoj zemlji, posebno na manjim gazdinstvima. Namera nam je da ovom knjigom podstaknemo mnoge proizvođače, koji to sada ne rade, da siliranje prihvate kao condito sine qua non, i na taj način se uključe u grupu savremenih stočara.

Knjiga obuhvata dva glavna područja – proizvodnju i korišćenje silaže. U delu proizvodnje prikazan je istorijat i značaj silaže, proces fermentacije, gajenje useva za silažu, korišćenje adekvatne mehanizacije, pregled i planiranje kapaciteta za smeštaj, sam postupak siliranja, ocena kvaliteta silaže i njen uticaj na zdravlje životinja. Pored materijala za spremanje „klasičnih“ silaža (cela biljka i zmo kukuruza, lucerka, trava i rezanci šećerne repe), knjigom su obuhvaćeni i nekonvencionalni izvori, kao što su druge žitarice i leguminoze, krompir, glave i lišće šećerne repe, pivski trop, kukuruzno glutensko hranivo, komine, tikve i otpaci animalnog porekla.

Drugi deo knjige tretira problematiku korišćenja različitih silaža u ishrani domaćih životinja: goveda, koza i ovaca, svinja, konja i živine.

S obzirom na monografski karakter knjige, koja obuhvata domaća i svetska iskustva, smatramo da će ista biti od koristi kako samim proizvođačima silaže, tako i agronomima, veterinarima i menadžerima poljoprivrednih gazdinstava, obrazovnim ustanovama i naučnim radnicima.

Želeli smo da prezentujemo veliki broj naučnih rezultata i podataka iz naše, kao i iz drugih zemalja koje imaju sličnu proizvodnju silaže (od kukuruza, lucerke itd.), i posebno da prikažemo pripremu i korišćenje silaže od trave, s obzirom na njen značaj u brdsko-planinskom području naše zemlje.

Pri izradi knjige korišćeno je više od 600 izvora literature. Nastojali smo da izložimo materiju na jasan i razumljiv način. I pored toga, na kraju knjige dat je rečnik izraza koji se koriste u savremenoj literaturi, a odnose se na ovu oblast i manje su poznati širokoj javnosti. Knjiga sadrži brojne tabele, grafikone i slike, čime se olakšava praćenje izloženog sadržaja.

Izražavamo posebnu zahvalnost recenzentima naše knjige, prof. dr Radomiru Jovanoviću i prof. dr Stanimiru Kovčinu, na korisnim primedbama i sugestijama, čime su doprineii konačnom obliku monografije. Takođe se zahvaljujemo Departmanu za stočarstvo Poljoprivrednog fakulteta u Novom Sadu na tehničkoj pomoći pri izradi rukopisa, kao i štampariji Graph Style iz Novog Sada, na visoko profesionalno urađenoj pripremi i štampanju knjige.

Novi Sad, marta 2004.
Autori

SADRŽAJ

PREDGOVOR

I PROIZVODNJA SILAŽE (SILIRANJE)

1. ISTORIJAT I ZNAČAJ SILAŽE
Istorijat
Značaj silaže
2. FERMENTACIJA SILAŽE
A. Aerobna faza
B. Fermentaciona faza
C. Stabilna faza
D. Faza izuzimanja silaže
Faktori koji utiču na tok fermentacije i kvalitet silaže
3. GAJENJE BILJAKA ZA SILAŽU
Kukuruz (Zea mays)
Stočni sirak (Sorghum vulgare L.) i sudanska trava
(Sorghum sudanense (Piper) Stapf.)
Sitnozme cerealije
Lucerka (Medicago sativaL.)
Crvena i bela detelina
Trave i travno-leguminozne smeše
Združeni usevi

4. MAŠINE ZA PRIPREMU, IZUZIMANJE I DISTRIBUCIJU SILAŽE
Kosačice, okretači i sakupljači mase u redove
Kombajni
Mašine za baliranje i siliranje u foliji
Mašine za ubiranje glava i lišća šećeme repe
Mašine za siliranje visoko vlažnog zrna i klipa kukuruza
Transportna sredstva za silo masu
Mobilna i stacionama oprema za izuzimanje silaže
Mašine i uređaji za raznošenje silaže
5. SILOSI
Lokacija
Tipovi silosa
Silo-hrpa ili kamara
Silo-rov („trenč“ silos)
Građeni horizontalni silosi
Silo-tornjevi
Vazdušno (gasno) zaptiveni silosi
Plastični silo-rukav
Silaža u balama
Gubici pri siliranju

6. POSTUPAK SILIRANJA
SILIRANJE GAJENIH BILJAKA
Ubiranje ili žetva
Transport
Punjenje silosa
Sabijanje (gaženje) silažne mase
Pokrivanje silaže
DRUGE SELAŽE
7. KVALITET SILAŽE
Standardi kvaliteta silaže
Ocenjivanje silaže
8. SILAŽA I ZDRAVLJE ŽIVOTINJA
Mikroorganizmi
Višak kiselosti

II SILAŽA U ISHRANI DOMAĆIH ŽIVOTINJA

9. GOVEDA
Krave
Silaža kao osnova ishrane krava
Tovna junad
Silaža u obrocima za tovnu junad
Junice
10. KOZE I OVCE
Koze
Ovce
Silaža u obrocima za priplodne ovce
Silaža u tovu jagnjadi i starijih ovaca
11. SVINJE
Rezultati ishrane svinja siliranim klipom i zrnom kukuruza
12. KONJI
Karakteristike proizvodnje silaže za konje
Preporuke za ishranu
13. ŽIVINA

III PRILOZI, REČNIK, INDEKS

14. PRILOZI
15. REČNIK
16. INDEKS

Napravi novu temu u “Literatura”

Napišite komentar<a href="" title="" rel="" target=""> <blockquote cite=""> <code> <pre> <em> <strong> <del datetime=""> <ul> <ol start=""> <li> <img src="" border="" alt="" height="" width="">