Reklama

O RADU („Osvajanje sreće“, Bertrand Rasel)

„Pre i iznad svega, rad je poželjan kao predohrana protiv dosade. Drugo preimućstvo većine plaćenih i neplaćenih poslova jeste što pružaju izglede i prilike za ambicije. Ma koliko da je rad dosadan, on ipak postaje podnošljiv ako je sredstvo da se na njemu zasnuje dobar glas, bilo uopšte u velikom svetu, ili samo u svom užem krugu.

Dva glavna elementa čine rad zanimljivim; prvo upražnjavanje znanja, a drugo, građenje. Svaki čovek koji je došao do izuzetnog znanja uživa da to znanje upražnjava. Mahom, rad pruža isto zadovoljstvo koje se dobije od igara za koje je potrebno znanje. Ovde dabome, zadovoljstvo nije samo u primeni nekog znanja nego i u nadmudrivanju veštog protivnika. Čak i tamo gde je taj takmičarski element odsutan, izvođenje teških dela je prijatno. Vešt hirurg, uprkos mučnih uslova u kojima je izveden njegov posao, nalazi zadovoljstvo u tananoj tačnosti svoje operacije. Ima međutim još jedan element koji je sastavni deo rada i koji je kao izvor sreće važniji i od upražnjavanja znanja. Taj element je stvaralaštvo.

Zadovoljstvo koje se dobija od uspeha u velikom stvaralačkom poduhvatu nešto je najmoćnije što život može da pruži. Veliki umetnici i veliki ljudi od nauke rade posao koji je sam po sebi pun zadovoljstva; dok ga rade on im obezbeđuje poštovanje onih čije poštovanje vredi imati, što im daje najosetljiviju vrstu moći, naime moć nad mislima i osećanjima ljudi. Oni imaju takođe veliki osnov da misle dobro o sebi. Taj splet srećnih okolnosti trebalo bi da je dovoljan da čovek bude srećan.“

SADRŽAJ

PRVI DEO – TERMODINAMIKA

1 DEFINISANJE OSNOVNIH POJMOVA
1.1. Uvod
1.2. Termodinamički sistem
1.3. Adijabatski i dijatermski materijali
1.4. Nulti zakon termodinamike
1.5. Empirijski koncept temperature

2 ENERGIJA
2.1. Koncept energije
2.2. Kinetička, potencijalna i unutrašnja energija
2.3. Održavanje energije
2.4. Sila i rad
2.5. Rad u generalizovanim koordinatama
2.6. Rad sabijanja opruge
2.7. Rad uvrtanja opruge
2.8. Rastezanje opne
2.9. Rad istezanja šipke
2.10. Rad promene zapremine
2.11. Električni rad
2.12. Kvazistatički procesi
2.13. Rad i disipacija
2.14. Toplota
2.15. Termički i mehanički rezervoari energije

3 PRVI ZAKON TERMODINAMIKE
3.1. Prvi zakon termodinamike za konačne promene
3.2. Prvi zakon u infinitezimalnom obliku
3.3. Energetska analiza zatvorenih sistema
3.4. Energetska analiza zatvorenih sistema
3.5. Prvi zakon za otvoren sistem
3.6. Primena prvog zakona za otvoren sistem
3.7. Prvi zakon za kružni proces

4 DRUGI ZAKON TERMODINAMIKE
4.1. Drugi zakon termodinamike
4.2. Ekvivalentnost stavova Kelvin Plancka i Clausiusa
4.3. Carnotov ciklus
4.4. Termodinamička temperaturna skala
4.5. Rezime o temperaturnim skalama
4.6. Moguće energetske konverzije
4.7. Koeficijent korisnog dejstva
4.8. Reverzibilnost i ireverzibilnost na bazi zakona termodinamike

5 ENTROPIJA
5.1. Clausiusov integral za ciklus
5.2. Entropija i drugi zakon
5.3. Entropija i termička ravnoteža
5.4. Entropija i mehanička ravnoteža
5.5. Analiza termodinamičkog sistema primenom prvog i drugog zakona
5.6. Pojam ireverzibilnosti na bazi drugog zakona
5.7. Drugi zakon termodinamike za otvoren sistem
5.8. Maksimalan rad zatvorenog sistema
5.9. Maksimalan rad otvorenog sistema
5.10. Helmholtzova i Gibbsova slobodna energija
5.11. Statistička interpretacija entropije
5.12. Treći zakon termodinamike

6 TERMODINAMIČKA INFORMATIKA
6.1. Sistematizacija termodinamičkih podataka
6.2. Termodinamičko stanje i termodinamičke veličine
6.3. Stepen slobode termodinamičkog sistema
6.4. Jednačina stanja i njeni oblici
6.5. Fundamentalne jednačine stanja
6.6. Parcijalni izvodi termodinamičkih potencijala i Maxwellove jednačine
6.7. Toplotni kapaciteti i kompresibilnosti
6.8. TdS jednačine
6.9. Energijske jednačine
6.10. Mnemonička sistematizacija termodinamičkih relacija

7 JEDNOSTAVNE TERMODINAMIČKE SUPSTANCE
7.1. Čista kompresiona supstanca
7.2. Jednačina stanja čiste supstance
7.3. Clausius Clapeyronova jednačina
7.4. Jednačina stanja tečnosti
7.5. Jednačina stanja idealnog gasa
7.6. Termodinamički parametri idealnog gasa
7.7. Termodinamički procesi idealnog gasa
7.8. Smeše idealnih gasova
7.9. Osnovi kinetičke teorije idealnih gasova
7.10. Van der Waalsova jednačina
7.11. Joule Thompsonov efekat (prigušivanje)

8 OSNOVI TOPLOTNIH MAŠINA
8.1. Uvod u klipne mašine
8.2. Ottov i Dieselov ciklus
8.3. Rankineov ciklus
8.4. Efikasnost
8.5. Jouleov (Braytonov) ciklus
8.6. Drugi kružni procesi

9 TERMODINAMIKA SISTEMA PROMENLJIVOG SASTAVA
9.1. Vlažan vazduh-sastav i karakteristike
9.2. Veličine stanja vlažnog vazduha
9.3. Merenje sadržaja vlage
9.4. Mollierov dijagram za vlažan vazduh
9.5. Tačka rose i temperatura mokrog termometra
9.6. Procesi sa vlažnim vazduhom
9.7. Sagorevanje

DRUGI DEO – PRENOS TOPLOTE

1 UVOD U PRENOS TOPLOTE
1.1. Uvod
1.2. Definisanje osnovnih pojmova
1.3. Načini prenosa toplote
1.4. Stacionarno provođenje i opšta jednačina prenosa toplote

2 PROVOĐENJE TOPLOTE
2.1. Uvod
2.2. Stacionarno provođenje toplote-analitičko rešavanje
2.3. Stacionarno provođenje toplote-numeričko rešavanje
2.4. Grafički prikaz temperaturnog polja
2.5. Analogne metode
2.6. Merenje koeficijenta toplotne provodljivosti
2.7. Grejanje (hlađenje) tela sa zanemarljivim termičkim otporom
2.8. Nestacionarno provođenje toplote-analitičko rešavanje
2.9. Nestacionarno provođenje toplote-numeričko rešavanje
2.10. Nestacionarno provođenje toplote- grafičko rešavanje (Schmidtov grafički metod)

3 KONVEKCIJA
3.1. Uvod
3.2. Pojam graničnog sloja
3.3. Formulisanje osnovnih jednačina temperaturnog i strujnog polja
3.4. Teorija sličnosti
3.5. Kratak pregled kriterijalnih jednačina za slučaj slobodne konvekcije
3.6. Kratak pregled kriterijalnih jednačina za slučaj prinudne konvekcije
3.7. Analogija između prenosa mase i toplote
3.8. Prenos toplote ključanjem
3.9. Prenos toplote kondenzacijom

4 ZRAČENJE
4.1. Uvod
4.2. Definisanje osnovnih pojmova
4.3. Zakoni zračenja
4.4. Razmena toplote zračenjem

Odgovor na: Tehnička termodinamika

Napišite komentar


<a href="" title="" rel="" target=""> <blockquote cite=""> <code> <pre> <em> <strong> <del datetime=""> <ul> <ol start=""> <li> <img src="" border="" alt="" height="" width="">