Reklama

Međunarodni naučni komitet

1. Dr Jovanka Lević, Serbia, Predsednik
2. Dr Feil Aleksander, Germany
3. Dr Mian Riz, Texas, USA
4. Mr Rogert Gilbert, UK
5. Dr Dragomir Catalin, Romania
6. Dr Claudia Mosoiu, Romania
7. Dr Maria Soto-Salanova, Spain
8. Dr Birger Svihus, Norway
9. Dr Eldon Uhlenhopp, Iowa, USA
10. Dr. Palić Dragan, South Afrika
11. Dr Violeta Juskiene, Litvania
12. Dr Mariana Petkova, Bulgaria
13. Dr Luis Conchello, Belgium
14. Dr Ines Rodrigues, Austria
15. Dr Sholt Mondik,, Hungary
16. Dr Vitomir Bekrić, Serbia
17. Dr Slavko Filipović, Serbia
18. DrLjiljana Babic, Serbia
19. Dr Marija Vukasinović, Serbia
20. Dr Milan Adamović, Serbia
21. Dr Milica Balož-Živkov, Serbia
22. Dr Goran Grubic, Serbia
23. Dr Rade Jovanović, Serbia
24. Mr Slavica Sredanović, Serbia

Organizacioni odbor

1. Dr Jasna Mastilović, predsednik
2. Dr Jovanka Lević, zamenik
3. DrJovanJ ako vlj ević
4. Dr Đorđe Psodorov
5. Dr Đorđe Okanović
6. Dr Marija Škrinjar
7. Dr Biljana Pajin
8. Dr Marija Bodroža Solarov
9. Mr Bojana Filipčev
10. Mr Olivera Đuragić
11. Mr Rada Jevtić Mučibabić
12. Mr Olivera Šimurina
13. Mr Tamara Sarafij anović
14. Mr. Slavica Sredanović
15. Predrag Ikonić
16. Aleksandra Novaković
17. Zdenka Marković
1. Dr Jovanka Lević, predsednik
2. Mr Slavica Sredanović
3. Mr Olivera Đuragić
4. Dr Slavko Filipović
5. Mr. Šandor Kormanjoš
6. Dr Rajko Latinović
7. Radomir Radaković
8. Jasna Stevanović
9. Života Gokić
10. Nada Đukić
11. Gordana Ristić
12. Dr Rade Jovanović
13. Dragoslav Milisavljević
14. Željko Nedeljković
15. Živorad Lazarević
16. Drago Vuj ančević
17. Nedeljko Obrovački
18. ZoricaBelić
19. Snežana Mišović
20. Nada Grbić
21. Mr. Saveta Jakob
22. Voja Baljak
23. VojterAtila
24. Koviljka Bjelobaba
25. Eržika Hertig
26. Miroslav Pavlović
27. Čedomir Borojević
28. Slobodan Daković
29. Dragan Satarić
30. Aleksandar Ćulibrk

Sadržaj

KVALITET I EFIKASNOST KORIŠĆENJA ZAMENA ZA MLEKO ZA ISHRANU TELADI
Milan Adamović, Goran Grubić, Mihailo Radivojević, Veselin Petričević, Rade Tomović

FEROMAGNETNI MIKRO OBELEŽIVAČII NJIHOVA PRIMENA U KRMNIM SMEŠAMA
Nikolay Barashkov, David Eisenberg, Sylvan Eisenberg, Joseph Mohnke

PELETIRANA HRANA ZA ZIVOTINJE UZ PRIMENU TEHNOLOSKOG POSTUPKA NAKNADNOG OBLAGANJA POD VAKUUMOM
Aliro Borquez, Eduardo Perez, Vladimir Jožin

UTICAJ STRUKTURE KRMNE SMEŠE NAINTENZITET ACIDOZE U BURAGU OVACA
Catalin Dragomir, Smaranda Pop

OGRANIČENI SADRŽAJ DIJETARNIH PROTEINA I NJIHOV UTICAJ NA ORGANE TELAI NA ASCITES KOD PILIĆA BROJLERA
Sophia E. Coetzee’, Francois.K. Siebrits, Oneile U. Sebitloane, Arnold T. Kanengoni, Dragan Palic

UTICAJ KORIŠĆENJA SILIRANE HRANE I BALANSIRANjA OBROKA NA KOLIČINU I KVALITET MLEKA PROIZVEDENOG KOD MALIH F.ARMERA
Igor Đorđević, Nikodija Velinov, Jasna Ilieska, Nenad Đorđević

UTICAJ DODAVANJA INOKULANTAI ORGANOZEOLITA NA KVALITET SILAŽA CELE BILJKE KUKURUZA, LUCERKE I ENGLESKOG LJULJA
Nenad Đorđević, Goran Grubić, Milan Adamović, Bojan Stojanović

PROCENA KVALITETA ISHRANE SRNE (Capreolus capreolus L.) MIKROSKOPIRANJEM BURAŽNOG SADRŽAJAILI FECESA
Nenad Đorđević, Goran Grubić, Zoran Popović,Bojan Stojanović

HOMOGENIZACIJA ANIMALNIH HRANIVA
Olivera Đuragić, Milutin Ristić, Šandor Kormanjoš, Slavko Filipović

OCENJIVANJE TAČNOSTI U PROCESU PROIZVODNJE HRANE ZA ŽIVOTINJE
Olivera Djuragić, Jovanka Lević, Slavica Sredanović, Dragan Palić, Jarija Vukašinović

DODAVANJE ADITIVA U PROCESU PROIZVODNJE HRANE ZA ŽIVOTINJE
Alexander Feil

KVALITET UREJSKOG KONCENTRATA PROIZVEDEN POSTUPKOM EKSTRUDIRANJA
Siavko Filipović, Marijana Sakač, Jelena Filipović, Šandor Kormanjoš

NUTRITIVNA VREDNOST EKSTRUDIRANOG KUKURUZNOG STOČNOG BRAŠNA
Slavko Filipović, Marijana Sakač, Jelena Filipović, Šandor Kormanjoš, Mirjana Savković

UTICAJ TERMIČKIH POSTUPAKA NA KVALITET HRANE ZA ŽIVOTINJE
Slavko Filipović, Marijana Sakač, Šandor Kormanjoš, Tatjana Savković, Jelena Filipović, Milutin Ristić

EVROPSKIORGAN ZA BEZBEDNOST HRANE: NJEGOVA ULOGA U BEZBEDNOSTI HRANE I STOČNE HRANE U EU
Gloria Ldpez-Galvez

UTVRĐIVANJE PRISUSTVA SULFONAMIDA U STOČNOJ HRANI KORIŠĆENJEM ELISAILC-MS/MS METODA
Vesna V. Janković, Valentina M. Batas, Saša Janković, Radivoj Petronijević

EFEKTIISHRANE TOVNIH PILIĆA SIROVOM IEKSTRUDIRANIM ZRNOM KONVENCIJALNE I SOJE SA SMANJENIM SADRŽAJEM TRIPSIN INHIBITORA
Rade Jovanović, Živan Jokić, Đorđe German

UTICAJ TRITIKALE I MULTIENZIMSKOG PREPARATA U ISHRANI SVINJA
Violeta Juškiene, Raimondas Leikus, Jurate Norviliene, Remigijus Juška

NUTRITIVNA VREDNOST HIDROLIZOVANOG PERJA U ZAVISNOSTI OD PRIMENJENOG TEHNOLOŠKOG POSTUPKA
ŠandorKormanjoš, Milutin Ristić, Slavko Filipović

UTICAJ EKSTRUDIRANJA NA HIGIJENSKUISPRAVNOST OPLEMENJENOG KUKURUZNOG STOČNOG BRAŠNA
Šandor Kormanjoš, Slavko Filipović, Marijana Sakač, Milutin Ristić, Jelena Filipović, Dragana Plavšić

ZNAČAJ PRIMENE EUREPGAP-a ZA PROIZVODNJU ZDRAVE HRANE UZ UPOTREBU PRIRODNOG ZEOLITA
Nada Kosanović

UTICAJ SILIRANJA BONSILAGE MAIS NA FERMENTATIVNI KVALITET ČITAVE BILJKE KUKURUZA – LABORATORIJSKO PROUČAVANJE
Thomas Langa, Douglas Nkosi, Robin Meeske Dragan Palić, Izak Groenewald

ISPITIVANJE SVARLJIVOSTI OTPADAKA OD RPERADE POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA U RUMENU – PRELIMINARNA PROUČAVANJA
Klaas-Jan Leeuw, Dragan Palić, Douglas Bhutikini Nkosi, Moses Mothsekwe Ratsaka

HRANA ZA ŽIVOTINJE KAO SASTAVNI DEO LANCA ISHRANE
Jovanka Lević, Slavica Sredanović, Olivera Đuragić, Dragan Palić

ANALIZA SADRŽAJA ULJAI PROTEINA U SEMENU ULJANE REPICE (Brassica napus L.)
Ana Marjanović-Jeromela, Radovan Marinković, Sreten Terzić, Nada Lečić, Vladimir Sabadoš

ZAMENE ZA MLEKO U ISHRANI JARADI
Nurgin Memiši, Frida Bauman

UTICAJ UGRADNJE SILAŽE OD KAŠE KROMPIRA U HRANU NA USPEŠNOST RASTA OVACA
Bhutikini Douglas Nkosi, Izak Groenewald, Dragan Palić, Robin Meeske, Klaas-Jan Leeuw, Moses Ratsaka, Thomas Langa

KRITIČKI OSVRT NA LABORATORIJSKE METODE ZA KONTROLU KVALITETA PUNOMASNE SOJE
Dragan Palić, Karabo Moloto, Olivera Djuragić

DA LI JE INDEKS AKTIVNOSTI UREAZE (UAI) POUZDAN INDIKATOR STEPENA OBRAĐENOSTI PUNOMASNE SOJE
Dragan Palić, Sophia E. Coetzee, Jovanka Lević, Slavica Sredanović, Olivera Djuragić

UTICAJ SELENA IZ OBROKA NA PERFORMANSU SVINJA U TOVU (60-110 KG)
Tatiana Panaite, Maria Serdaru, Constantin Raducanu, Arabela Untea, Rodica Diana Criste

EFEKTI SILAŽE OD SIRKA (SUDANSKE TRAVE) NA LAKTACIJU KRAVA MUZARA
Mariana Petkova, Kostadin Zhelev

HACCP I NJEGOVA PRIMENA U PROIZVODNJI BEZBEDNE HRANE ZA ŽIVOTINJE – ZAJAMČENA ALATKA KVALITETA
Veselina Radanov Pelagić, Alex Ramirez, Eldon Uhlenhopp

PRINOS I UDEO JESTIVIH PRATEĆIH PROIZVODA KLANJA PRI DODATKU FITAZE U HRANU
Vera Radović, Snežana Bogosavljević-Bošković, Aleksandra Jevtić-Vukmirović, V. Dosković

SINHRONIZACIJA PREDIMPLANTACIJE JUNICA SA HORMONOM RNSTA U CILJU URVRĐIVANJE NJIHOVE PLODNOSTI
Moses Motshekwe Ratsaka, Klaas-Jan Leeuw, Brenda Kgabo Seanego, Maboloka Jona Chipa, Thandeka Eunice Bhila

TERMIČKI TRETMANII ANTINUTRITIENTI ULJANE REPICE
Marijana Sakač, Slavko Filipović, Milutin Ristić, Šandor Kormanjoš

UTICAJ ANTIBIOTIKA I PROBIOTIKA U ISHRANI DOMAĆIH ŽIVOTINJA
Tatjana Savković, Marija Jokanović, Jelena Filipović
UPOREDNO PROUČAVANJE UZGOJA BROJLERA PO POSTUPKU REDOVNOG DNEVNOG SISTEMAI PO POSTUPKU INTENZIVNOG l ZGOJA U POKRAJINI GAUTENG U JUŽNOJ AFRICI
Sebitloane Oneile Urbania, Kanengoni Arnold Tapera, Coetzee Sofia Elizabeth, Botlhoko Tuelo, Dragan Palić, Maphupa Phindile

UTICAJ DODAVANJA VEĆIH NIVOA VITAMINA (OVN) U KOMBINACIJI SA HYD (25-HIDROKS VITAMIN D3) NA PERFORMANSU, ZDRAVLJE I PRINOS MESA OBRAĐENIH BROJLERA
Maria-Fernanda Soto,

EFEKAT EKSTRUDIRANOG ZRNA ULJANE REPICE U ISHRANI TOVNIH PILIĆA
Vidica Stanaćev, Stanimir Kovčin, Vladislav Stanaćev, Slavko Filipović

EFEKAT UKLJUČIVANJA TERMIČKI OBRAĐENOG KUKURUZA I SOJE U KONCENTRAT ZA ODLUČENU TELAD, NA SVARLJIVOST POJEDINIH HRANLJIVIH MATERIJA
Bojan Stojanović, Goran Grubić, Nenad Đorđević, Milan Adamović

UTICAJ PRERADE HRANE ZA ŽIVOTINJE NA SVARLJIVOST NUTRIJENATA
Birger Svihus

MAGISTARSKE STUDIJE IZ TEHNOLOGIJE PROIZVODNJE HRANE ZA ŽIVOTINJE I AKVAKULTURE NA NORVEŠKOM FAKULTETU PRIRODNIH NAUKA
Birger Svihus

UTICAJ PROCESA MIKRONIZACIJE NA NUTRITIVNU VREDNOST BILJNIH SIROVINA ZA PROIZVODNJU HRANE ZA ŽIVOTINJE
Dušanka Terzić, Slađana Zilić, Marija Milašinović

KVALITET I ZDRAVSTVENA ISPRAVNOST HRANE ZA ŽIVOTINJE U PERIODU 2005-2006.
Danijela Vranić,Snežana Saičić, Dragan Milićević, Dejana Trbović, Valentina Batas

HIGIJENA I BEZBEDNOST HRANE ZA ŽIVOTINJE
Drago Vujančević

ISPITIVANJE UTICAJA NAČNA PRIPREME UZRAKAI METODE ODREĐIVANJA NA UTVRĐIVANJE SADRŽAJA Cu, Zn, Cd I Pb U BIOLOŠKOM MATERIJALU
Marija Vukašinović, Vesna Kaljević, D. Vidanović, Milica Zivkov-Baloš, Jovanka Lević

UTVRĐIVANJE INTERFERENCIJA PRI ODREĐIVANJU Cu, Zn, Cd I Pb UBIOLOŠKOM MATERIJALU PRIMENOM ATOMSKE APSORPCIONE SPEKTROFOTOMETRIJE
Marija Vukašinović, Vesna Kaljević, Snežana Nikolić, Milica Zivkov-Baloš K. Matović

PROMENE STRUKTURE I SASTAVA PROTEINAI ULJA SOJINOG ZRNA POD UTICAJEM INFRACRVENOGI MIKROTALASNOG ZRAČENJE
Slađana Žilić, Slađana Sobaji, Irina Božović, Stanimir Kovčin

CENTAR ZA TEHNOLOGIJU HRANE ZA ŽIVOTINJE, FORTEK EKSPERIMENTALNI CENTAR ZA PROIZVODNJU ŽIVOTINJA, FAKULTET PRIRODNIH NAUKA, UMB
Ozren Zimonja

SADRŽAJ TOKSIČNIH ELEMENATA U HRANIVIMA I POTPUNIM SMEŠAMA ZA DOMAĆE ŽIVOTINJE PROIZVEDENIM NA PODRUČJU VOJVODINE
Milica Živkov-Baloš, Željko Mihaljev, Željko Cupić, Marija Vukašinović, Branka Vidić

AROME U PROIZVODNJI HRANE ZA ŽIVOTINJE
B. Živković, D. Radanović, Z. Miljević, Sonja Denić, Z. Kolarik, M. Saftić

  • Autor
    Članci
  • Komentari (1)
    Član 5.946

    Gde moze da se nabavi ova literatura?

Odgovor na: Tehnologija hrane za životinje

Napišite komentar


<a href="" title="" rel="" target=""> <blockquote cite=""> <code> <pre> <em> <strong> <del datetime=""> <ul> <ol start=""> <li> <img src="" border="" alt="" height="" width="">