Reklama

U monografiji smo pokušali da u relativno sažetom obimu i na što je moguće pristupačniji način prikažemo strukturu i kvalitet nejestivih sporednih proizvoda koji se dobijaju klanjem živine, njihov uticaj na životnu sredinu, procese prerade, kvalitet dobijenih proizvoda i metode za određivanje njihovog kvaliteta. Nastojali smo da se sva izlaganja temelje na savremenim saznanjima nauke u ovoj oblasti. pri čemu smo vodili računa da se iz mnoštva novijih literaturnih podataka koriste u praksi provereni podaci. U granicama koje dopuštaju obim i namena ove monografije, ona sadrži podatke, tumačenja i poglede koji su rezultat dugogodišnjeg naučnog i stručnog rada i iskustva autora.

Naš cilj je bio, sa jedne strane, da ovom monografijom pružimo vlastiti doprinos unapređenju naučnih osnova za proizvodnju animalnih hraniva i njihovoj primeni u ishrani domaćih životinja, a sa druge, da ona posluži studentima veterinarske medicine, studentima tehnoloških fakulteta, odseka za tehnologiju mesa i tehnologiju stočne hrane, studentima stočarskih odseka poljoprivrednih fakulteta na redovnim i poslediplomskim studijima, kao i tehnolozima, veterinarima, poljoprivrednim stručnjacima u stočarskoj proizvodnji, ekolozima i svima onima koje ova naučna oblast interesuje.

Verujemo da je tokom prikupljanja podataka i literature, kao i pisanja ove monografije, moglo da dođe do izvesnih propusta i nedostataka u njenom sadržaju. Sve primedbe i sugestije čitalaca primićemo sa zahvalnošću, kao doprinos u pripremi budućih izdanja.

Smatramo svojom dužnošću, a to nam čini i veliko zadovoljstvo, da se zahvalimo svima onima koji su na bilo koji način pomogli predlozima, sugestijama, podrškom i podsticajima da se ova monografija napiše i objavi.

Dugujemo veliku zahvalnost kolektivima i pojedincima bez čije materijalne pomoći ova knjiga ne bi mogla da se objavi.

AUTORI
Januar, 1996. g.

SADRŽAJ
PREDGOVOR

1.0.0. UVOD

2.0.0. SAVREMENI ASPEKTI ISKORIŠĆAVANJA NEJESTIVIH SPOREDNIH PROIZVODA ZAKLANE ŽIVINE I UGINULE ŽIVINE
2.1.0. Nejestivi sporedni proizvodi zaklane živine i uginula živina kao potencijalni izvori zaraza
2.2.0. Nejestivi sporedni proizvodi zaklane živine i uginula živina kao zagađivači životne sredine
2.3.0. Nejestivi sporedni proizvodi zaklane živine i uginula živina kao sirovina za proizvodnju stočnih hraniva

3.0.0. KARAKTERISTIKE NEJESTIVIH SPOREDNIH PROIZVODA ZAKLANE ŽIVINE KAO SIROVINE ZA PROIZVODNJU STOČNIH HRANIVA
3.1.0. Osvrt na dosadašnja iskustva u dobijanju nejestivih sporednih proizvoda zaklane živine
3.2.0. Hemijske karakteristike nejestivih sporednih proizvoda zaklane živine

4.0.0. TEHNOLOŠKI POSTUPCI PRERADE NEJESTIVIH SPOREDNIH PROIZVODA ZAKLANE ŽIVINE
4.1.0. Tehnološki postupci prerade mekih i koštanih nejestivih sporednih proizvoda zaklane živine
4.1.1. Konvencionalni šaržni suvi postupak
4.1.2. Polukontinualni suvi postupak
4.1.3. Polukontinualni vlažni postupak sa centrifugalnim odmašćivanjem
4.1.4. Vlažni postupak bez sušenja (mesna kaša)
4.1.5. Suvo ekstrudiranje
4.2.0. Tehnološki postupci prerade perja
4.2.1. Komercijalni šaržni postupak
4.2.2. Polukontinualni postupak
4.2.3. Kontinualni postupak
4.2.4. Enzimska hidroliza i ekstrudiranje
4.3.0. Tehnološki postupci prerade krvi
4.3.1. Sušenje krvi raspršivanjem
4.3.2. Konvencionalno sušenje krvi
4.3.3. Polukontinualni centrifugalni postupak

5.0.0. TEHNOLOŠKI POSTUPAK MLEVENJA I HOMOGENIZACIJE ANIMALNIH HRANIVA
5.1.0. Metode kontrole efikasnosti procesa mlevenja
5.2.0. Homogenizacija animalnih hraniva

6.0.0. PRIMENA RAČUNARA U POGONIMA ZA PROIZVODNJU ANIMALNIH HRANIVA

7.0.0. UTICAJ TEHNOLOŠKIH POSTUPAKA NA KVALITET ANIMALNIH HRANIVA
7.1.0. Prerada mesnih i koštanih sirovina
7.2.0. Prerada perja

8.0.0. PROIZVODI KOJI SE DOBIJAJU PRERADOM NEJESTIVIH SPOREDNIH PROIZVODA ZAKLANE ŽIVINE I NJIHOV KVALITET

9.0.0. HEMIJSKE METODE ZA ODREĐIVANJE KVALITETA NEJESTIVIH SPOREDNIH PROIZVODA ZAKLANE ŽIVINE I ANIMALNIH HRANIVA
9. 1.0. Određivanje vlage
9. 2.0. Određivanje proteina
9. 3.0. Određivanje masti
9. 4.0. Određivanje pepela
9. 5.0. Određivanje celuloze
9. 6.0. Određivanje bezazotnih ekstraktivnih materija (BEM)
9. 7.0. Određivanje svarljivosti proteina
9. 8.0. Određivanje aminokiselina
9. 9.0. Određivanje neproteinskog azota
9.10.0. Određivanje amonijačnog azota
9.11.0. Određivanje slobodnih aminokiselina
9.12.0. Određivanje slobodnih masnih kiselina, kiselinskog broja i kiselinskog stepena
9.13.0. Određivanje saponifikacionog broja
9.14.0. Određivanje jodnog broja
9.15.0. Određivanje peroksidnog broja
9.16.0. Određivanje granulacije
9.17.0. Određivanje kolagena
9.18.0. Određivanje iskoristljivog (e-amino) lizina
10.0.0. LITERATURA
Biografije
Recenzija

Napravi novu temu u “Literatura”

Napišite komentar<a href="" title="" rel="" target=""> <blockquote cite=""> <code> <pre> <em> <strong> <del datetime=""> <ul> <ol start=""> <li> <img src="" border="" alt="" height="" width="">