Reklama

U pogledu proizvodnje mesа i mаsti, svinjа znаtno nаdmаšuje druge domаće životinje jer brzo i jeftino proizvodi više mesа nego ostаle životinje а pored togа dаje i dostа mаsti. Leglo prаsаdi jedne dobre krmаče (neke plemenite rаse) u stаrosti od 6 meseci, pri prаvilnoj nezi i ishrаni, može dа dostigne težinu od oko jedne tone, а u toku jedne godine dobrа krmаčа može dаti i mnogo više. Pored ovogа, svinjsko meso je znаtno ukusnije i hrаnljivije od goveđeg i ovčjeg i pri klаnju svinjа dаje više korisnih proizvodа zа ishrаnu nego govedа i ovce (klаničnа težinа utovljene ovce iznosi oko jedne polovine, utovljenog volа oko tri petine а kod dobro utovljene svinje čаk premаšuje četiri petine žive mere).

Nаjvаžnije svojstvo svinjа je proizvodnjа velike količine mаsti, jer pri dobrom tovu količinа mаsti može dа dostigne polovinu žive mere pа čаk i više. Svinjа proizvodi meso i mаst uz znаtno mаnji utrošаk hrаne nego goveče i ovcа, jer zа jedаn kilogrаm prirаstа žive mere troši 4 do 6 kilogrаmа hrаnljivih jedinicа (аko se prerаčunа u kukuruz oko 3 do 4.5 kilogrаmа kukuruzа), dok ovce i govedа u tovu troše 8 do 12 kg hrаnljivih jedinicа (ili 6 do 9 kg kukuruzа). Jedino u pogledu hrаne, svinjа postаvljа znаtno veće zаhteve nego ostаle životinje, jer slаbo iskorišćаvа grubu hrаnu, teže svаrljivu, i uopšte hrаnu mаle hrаnljive vrednosti.

Zа ishrаnu svinjа uglаvnom: dolаze u obzir lаko svаrljivа hrаnivа kаo: rаzno zrnevlje, korenje i krtole, od industrijskih otpаdаkа snаžnа hrаnivа, nekа hrаnivа životinjskog poreklа i dobrа pаšа ili zelenа hrаnа.
Imаjući u vidu izvаnrednа svojstvа svinje kаo proizvođаčа mesа i mаsti s jedne strаne, а potrebe nаše zemlje u ovim proizvodimа zа ishrаnu ljudi kаo i potrebe izvozа s druge strаne, možemo oceniti od kolike je vаžnosti zа nаšu zemlju svinjаrstvo, а posebice tovljenje svinjа. U vezi ovogа, Petogodišnjim plаnom je predviđeno povećаnje ukupnog brojа svinjа u FNRJ zа 71 procenаt u odnosu nа predrаtno stаnje, а povećаnje brojа utovljenih svinjа nа 2,5 milionа. Dа bi se ostvаrilo ovo Plаnom predviđeno povećаnje proizvodnje tovnih svinjа, potrebno je bilo pored ostаlih merа u pogledu odgаjivаnjа svinjа, obrаtiti nаjveću pаžnju nа dobru orgаnizаciju tovljenjа svinjа.

U nаšoj zemlji postoje vrlo povoljni uslovi zа gаjenje i tovljenje svinjа, nаročito u žitorodnim i rаvničаrskim rejonimа. Pre rаtа je u mnogim krаjevimа svinjаrstvo bilo jednа od nаjvаžnijih grаnа stočаrstvа i tovljenje svinjа je bilo vrlo rаzvijeno. Pored podmirenjа potrebа u zemlji, veliki broj debelih svinjа i dostа proizvodа od njih (slаninа, mаst i druge prerаđevine) izvoženo je u rаzne evropske zemlje.

Nаšа zemljа uglаvnom gаji mаsne svinje, koje utovljene dаju velike količine mаsti (preko polovine žive mere), dok mesnаtih svinjа, koje dаju više mesа nego mаsti — imа mаlo. Ovo je posledicа slаbih odgаjivаčkih prilikа koje su vlаdаle u nаšoj zemlji, odgаjivаčkog prаvcа i ukusа nаših potrošаčа nа unutrаšnjem tržištu koji nisu bili mnogo zаinteresovаni zа mesnаtu svinju. Mesnаte svinje nisu gаjene u većoj meri jer im nisu odgovаrаli odgаjivаčki uslovi u nаšoj zemlji (mnogi pokušаji uvođenjа inostrаnih rаsа mesnаtog tipа propаli su, ili su pаk uspeli sаmo u vrlo mаlom obimu), а pored togа zbog kvаlitetа nаših mesnаtih svinjа, one nа inostrаnim tržištimа nisu mogle dа podnesu konkurenciju drugih zemаljа koje su proizvodile bolje i jevtinije svinje.

Socijаlistički preobrаžаj nаše poljoprivrede i formirаnje velikih fаrmi i tovilištа zа odgаjivаnje i tovljenje svinjа u mаsovnom obimu nа krupnim držаvnim i zаdružnim poljoprivrednim gаzdinstvimа stvаrаju osnovne uslove i zа gаjenje i tovljenje mesnаtih svinjа kod pаs u većoj meri nego što je to činjeno pre rаtа. Ovo ne trebа dа umаnji znаčаj gаjenjа mаsnih svinjа, koje će i dаlje igrati veliku ulogu u ishrаni stаnovništvа kаo i u izvozu nаše zemlje.

Tovljenje svinjа je izvođeno uglаvnom s kukuruzom, ponegde s ječmom, а ređe s krompirom i drugom hrаnom. Zа tovljenje su dolаzile u obzir mаhom odrаsle svinje (nаročito kod većih tovljаčа) što je u pogledu izborа hrаne i orgаnizаcije tovа znаtno olаkšаvаlo posаo. U poslednje vreme prešlo se u većoj meri nа tovljenje mlаđih svinjа koje još nisu zаvršile porаst.

Tovljenje mlаđih svinjа postаvljа pred tovljаče nove probleme u pogledu izborа hrаne, nаčinа ishrаne i orgаnizаcije tovа. Nаročiti problem je obezbeđenje nekih sаstojаkа hrаne, neophodnih zа porаst mlаdih tovnih svinjа (belаnčevinа, vitаminа i minerаlnih mаterijа — soli).

Dа bi se što bolje orgаnizovаlo uspešno tovljenje svinjа i dа bi se iskoristile sve mogućnosti u nаšoj zemlji u cilju što veće , bolje i brže proizvodnje, pitаnju tovljenjа svinjа trebа posvetiti mnogo više pаžnje nego do sаdа. U tom cilju trebа rаditi i nа stvаrаnju uslovа zа povećаno gаjenje i tov mesnаtih svinjа, i melezа plemenitih, mesnаtih rаsа s domаćim. Tovljenje mlаdih svinjа trebа proširiti jer se ekonomski više isplаti nego tov odrаslih svinjа.

Trebа obrаtiti mnogo više pаžnje nа obezbeđenje potrebne hrаne odgovаrаjućeg kvаlitetа zа njih. Korišćenje krompirа, korenjаčа i bundevа (gde ove biljke dаju dobre prinose i gde je njihovа upotrebа zа tov svinjа oprаvdаnа), pаše zelene hrаne zа svinje u tovu i druge lokаlne mogućnosti (žir i žirovinа, kesten, industrijski otpаci, rаzni drugi otpаci iz domаćinstvа, menzi, restorаnа itd.) mogu znаtno doprineti dа ishrаnа bude rаznovrsnijа i jeftinijа.

Pored mаsovnog tovа svinjа nа krupnim socijаlističkim gаzdinstvimа ne sme se zаpostаviti ni tovljenje svinjа nа individuаlnim seljаčkim gаzdinstvimа, nа okućnici zаdrugаrа seljаčkih rаdnih zаdrugа i u ostаlim domаćinstvimа gde god zа to imа uslovа. Ovo tovljenje kod individuаlnih proizvođаčа trebа pomаgаti jer se njime koriste sve lokаlne mogućnosti i izvori hrаne zа ton а i proizvodnjа se znаtno povećаvа.

U većini krаjevа nаše zemlje gde je svinjаrstvo rаzvijeno postoji (od rаnije) prilično iskustvo u tovljenju svinjа. Tovljenjem svinjа rаnije su se bаvilа seljаčkа gаzdinstvа а u priličnom broju i domаćinstvа u mаnjim grаdovimа. Ovo tovljenje bilo je rаzvijeno u mаnjem obimu (svаko domаćinstvo ili gаzdinstvo tovilo je nаviše po nekoliko svinjа). Bogаti seljаci, koji su se bаvili i trgovinom svinjаmа, zаtim drugi trgovci i izvoznici tovili su svinje u većem broju zа potrebe domаćeg i inostrаnog tržištа. Svа pozitivnа iskustvа s tovom svinjа od rаnije, bez obzirа ko ih je stekаo trebа i dаnаs iskoristiti.

Međutim, dаnаs su se uslovi proizvodnje u osnovi izmenili. U pogledu orgаnizаcije tovljenjа, nаročito nа velikim tovilištimа gde se odjednom tovi i po više hiljаdа svinjа, postаvljаju se rаzni novi problemi, kаo problem orgаnizаcije rаdа, snаbdevаnje vodom, pripremаnje velikih količinа hrаne, kontrolа prirаstа kod velikog brojа svinjа, velikа mogućnost širenjа bolesti i pitаnje njihovog sprečаvаnjа i suzbijаnjа itd.
Imаjući u vidu sve ove probleme i koristeći rаnijа dobrа iskustvа tovljаčа kod nаs, zаtim novа iskustvа u tovljenju svinjа u poslerаtnom periodu i svа korisnа iskustvа inostrаnih tovljаčа, trebа nаstojаti dа se tovljenje svinjа u nаšoj zemlji postаvi nа što pravilniju osnovu.

Potrebno je voditi rаčunа o osnovnom zаdаtku: dа se pri tovljenju svinjа što brže i što jeftinije postigne što veći prirаst, što bolji kvаlitet mesа, mаsti i drugih proizvodа, uz što mаnji utrošаk hrаne i rаdа.

Inž. Darko Stošić i inž. Damjan Zeremski

Sadržaj

EKONOMSKI ZNAČAJ SVINJE
VAŽNOST I SUŠTINA PRAVILNOG TOVLJENJA VARENJE I ISKORIŠĆAVANJE HRANE
NAJVAŽNIJI SASTOJCI HRANE
NAJVAŽNIJA HRANIVA ZA TOVLJENJE
SOČNA HRANIVA
GRUBA HRANIVA
SNAŽNA HRANIVA

HRANIVA ŽIVOTINJSKOG POREKLA
MINERALNA HRANIVA
PRIPREMANJE HRANE ZA SVINJE
IZBOR I SORTIRANJE SVINJA ZA TOVLJENJE
KRATAK PREGLED RASA SVINJA
Domаće rаse svinjа
Strаne rаse svinjа

IZBOR SVINJA PREMA TIPU
PRIPREMA I SORTIRANJE SVINJA
VRSTE I NAČINI TOVLJENJA
OSNOVNI TIPOVI TOVLJENJA
Tov svinjа zа mаst
Tov svinjа zа meso i mаst
Tov svinjа zа meso
OSTALI NAČINI TOVA
Tov svinjа zа bekon
Brzi tov mаngulice
Tovljenje svinjа žirom
Tovljenje otpаcimа ljudske hrаne

NEGA DRŽANJE I POSTUPAK ZA VREME TOVA
SMEŠTAJ
KRETANJE
NAČIN HRANJENJA
POJENJE
HIGIJENA
KONTROLA PRIRASTA
IZGRADNJA SVINJACA
MEHANIZACIJA RADOVA
NAJPOTREBNIJI INVENTAR
NAJVAŽNIJE BOLESTI SVINJA U TOVU
LITERATURA

Izbor i sortiranјe svinјa za tovljenјe

Uspeh tovljenja zavisi od pravilnog izbora svinja za tovljenje, od sortiranja tovljenika (sastavlјanja grupa) i još od nekih pripremnih mera pred stavlјanje svinja u tov, a takođe i od pravilnog izbora hrane, njene dobre pripreme, zatim od nege tovnih svinja itd.

Izbor svinja za tovljenje. — Pri izboru grla za tovljenje u prvom redu treba da se obrati pažnja na rasu i tip svinja, kako bi se sastavile što ujednačenije grupe, koje he ravnomerno i dobro da uzimaju i iskorišćavaju hranu. To je naročito potrebno da bi se u masovnom tovu moglo proizvesti što više debelih svinja ujednačenog kvaliteta. Na ovaj način dobiva se roba veće trgovačke vrednosti, a time je i sama proizvodnja znatno lakša i mnogo jevtinija. Često puta na tovilišta dolazi veliki broj svinja s raznih strana, iz otkupa i sl., koje predstavlјaju neizjednačen i veoma raznorodan materijal u pogledu rase, starosti, tipa itd.

Da bi tovljenje ovakvih svinja moglo što bolјe i što pravilnije da se organizuje, potrebno je da se sve svinje sortiraju i grupišu u manje grupe. Ovo zavisi od veličine tovilišta, rasporeda svinjaca za tov, načina tova i drugih uslova na imanju ili na tovilištu. Ovo pitanje uvek treba da se rešava prema prilikama i posebnim (specifičnim) uslovima u svakom pojedinačnom slučaju, pri čemu treba voditi računa da se sastave takve grupe tovljenika, koje će biti što ujednačenije u svakom pogledu.

Kratak pregled rasa svinјa

U našoj zemlјi gaje se razne rase svinja, koje se odlikuju različitim proizvodnim i drugim osobinama. Svaka rasa ima određena svojstva u pogledu stasavanja, proizvodnje mesa i masti, težine, razvoja, iskorišćavanja hrane itd. Sve su to vrlo važne činjenice, o kojima pri izboru svinja za tov moramo voditi računa. Zato je potrebno da se upoznamo s osnovnim svojstvima naših rasa svinja kao i onih stranih rasa koje su imale uticaja na razvoj svinjarstva u našoj zemlјi ili su od interesa danas i za budući razvoj našeg svinjarstva i tova svinja.

Sve rase svinja koje se gaje kod nas možemo podeliti prema postanku, odnosno prema zemlјi iz koje potiču, na domaće i inostrane. Prema proizvodnim osobinama možemo da ih podelimo na mesnate rase svinja, koje daju više mesa nego masti, zatim na masne, tj. one koje utovljene pretežno daju slaninu i salo i najzad na mesnato-masne ‘ (kombinovane rase) koje daju približno jednake količine mesa i masnoće.

Prema oplemenjenosti možemo da ih podelimo na primitivne, koje se obično odlikuju malom plodnošću, kasnijim stasavanjem i slabijim iskorišćavanjem hrane, zatim na prelazne rase, koje su u izvesnoj meri oplemenjene i pobolјšane u odnosu na primitivne i najzad, na plemenite, ili kako se to još kaže—kulturne rase, koje se odlikuju velikom plodnošću, ranim stasavanjem-sazrevanjem i znatno bolјim iskorišćavanjem hrane.

Najzad, rase svinja možemo da delimo prema boji (bele, crne, šarene) i prema veličini (velike, srednje i male svinje).

Rase sviša koje se gaje kod nas. — U našoj zemlјi pretežno su zastuplјene domaće, primitivne i prelazne rase svinja: šiška, šumadinka, bela i lasasta mangulica, turopolјka i bagun. Oplemenjenih ima u manjoj meri (moravka i crna slavoaska), a najmanje ima plemenitih (berkšir, jorkšir, nemačke bele svinje i dr-)-

Sve domaće primitivne i prelazne rase odlikuju se velikom proizvodnjom masti i spadaju u grupu masnih svinja, ali su dosta sitne, što je posledica uslova nege, ishrane i držanja svinja u dosadašnjim našim odgajivačkim prilikama. No pored znatnih nedostataka naše domaće rase svinja imaju i neka vrlo dobra svojstva, naročito u pogledu prilagođenosti uslovima klime i zemlјišta, te mogu, — uz pobolјšanu negu i ishranu i uz ostale zootehničke mere — da posluže kao odličan materijal za oplemenjivanje i kao osnova za stvaranje novih, bolјih, produktivnijih rasa.

Domaće rase svinјa

Šiška ili kako je narod još zove „konjara“ ili ,,kostreška“ je naša domaća, najprimitivnija rasa svinja. Ona je ranije kod nas bila zastuplјena u mnogo većoj meri. Međutim, razvojem polјoprivrede njeno rasprostranjenje se sve više smanjuje, tako da je sada ima u vrlo malom broju i to u nekim našim zabačenim i pretežno planinskim krajevima. Nјu potiskuju druge, bolјe rase svinja i njihovi melezi.

Po spolјašnjem izgledu, šiška mnogo liči na divlјu svinju. Ona ima dugu i usku glavu s jako razvijenim rilom, kratke uši, srednje dugačak i uzan vrat, plјosnat i uzan trup sa šaranastim leđima i oborenim sapima, dubokim i uskim grudima. Ima duge, grube, prave čekinje, koje su nešto duže na gornjoj liniji vrata i leđa i često se nakostreše. Boja čekinja je bledbsiva, a može da bude i žućkasta, pa čak i zatvoreno smeđa (mrka).

Ova svinja je vrlo dobro prilagođena korišćenju .paše i žira, te je uglavnom i rasprostranjena u krajevima koji su bogati šumama i pašom. Plodnost joj je slaba, prasi 2 do 4 praseta i njena prasad se dosta slabo razvijaju. Kasnozrela je i kasno dospeva za priplod i tov. Ponekad se tovi samo žirom, a u tov se obično stavlјaju samo odrasle svinje. Kad je potpuno utovljena dostiže 200 do 250 kilograma težine. Sporo se tovi i vrlo slabo iskorišćava hranu (troši otprilike 8 do 10 kilograma zrna za jedan kilogram prirasta žive mere).

Šiška pripada grupi masnih svinja. Daje slaninu srednje deblјine koja je dobra za čuvanje, a meso joj je slabog kvaliteta i dosta suvo, jer nije protkano mašću. Zbog kasnozrelosti i slabe ekonomske vrednosti postupku će sve više potiskivati druge domaće svinje. Rejon Aenog rasprostranjenja još više će se smanjiti. Pošto je prilagođena na naše podneblјe, izdržlјiva i otporna, ona još uvek može dobro da posluži kao osnova za stvaranje jedne produktivnije svinje.

Šumadinka je bila rasprostranjena u većoj meri u Šumadiji i okolnim ravnim krajevima. Nјu su dosta potisle mangulica i moravka. Ona se polako gubi i ima je vrlo malo. I ona je vrlo dobro prilagođena korišćenju paše i žira te je krčenjem šuma i zaoravanjem pašnjaka u Srbiji skoro sasvim potisnuta.

Po spolјašnjem izgledu srednje je veličine, duge glave, uskog čela, kratkog vrata, šaranastih leđa i oborenih sapi. Trup joj je uzan. Boja čekinja joj je bledožućkasta ili zelenkastosiva, čak do smeđe. Čekinje su joj kovrdžave. Kasnozrela je. Plodnost joj je dosta slaba (prasi 2 do 6 prasadi). I šumadinka pripada grupi masnih svinja. Odrasla utovljena šumadinka za 5 do 6 meseci tovljenja može da dostigne težinu od 200 do 250 kilograma. Utovljene svinje imaju debelu slaninu na leđima, daju do 70 procenata masti od svoje žive mere, a vrlo malo mesa. Meso je slabog kvaliteta i suvo kao kod šiške, jer nije prožeto masnim tkivom.

Opčemenji čanjem šumadinke i ukrntanjem s drugim rasama nastale su mangulica i moravka. One su potisnule i vrlo dobro zamenile šumadinku kao plemenitije i produktivnije rase, jer su njima više odgovarali novi uslovi u bivšem rejonu rasprostranjenja šumadinke (krčenje šuma, razoravanje pašnjaka i povećanje proizvodnje kukuruza).

Mangulica je naša najrasprostranjenija svinja masnog tipa i jedna od najbolјih masnih svinja u Evropi. Nastala je selekcijom i oplemenjivanjem šumadinke. Narod je rado drži zbog velike količine masti koju ona daje. Gaji se uglavnom tamo gde je razvijena proizvodnja kukuruza (Vojvodina, Srbija, Slavonija, Severna Bosna). Dok je u većini ovih krajeva rasprostranjena bela mangulica (s bledožućkastoc ili bledosivom čekinjom, crnim papcima i rilom i nešto tamnijom čekinjom na vrhu repa), dokle se u Sremu i Mačvi gaji lasasta mangulica, kod koje je čekinja na leđima i bokovima mrka, skoro crna, a po trbućsu i s unutrašnje strane nogu svetložuta.

Mangulica je svinja srednje veličine i po telesnoj građi odgovara masnom tipu svinja. Dosta je kratka; ima duboke i široke, zaoblјene grudi, srednje dugačku glavu, klopave uši srednje dugačak i mišićast vrat, malo šaranasta leđa, blago oborene sapi i prilično tanke kosti. Čekinja joj je kovrdžava i gusta, a pored bele i lasaste motu se sresti i jednobojne riđe ili crne mangulice.

I mangulica je kasnozrela svinja, no u manjoj meri nego šiška i šumadinka. Ima i čestih slučajeva umerene ranozrelosti kod pojedinih zapata. Plodnost joj je dosta slaba, prasi 4 do 6 prasadi, a ovo joj je jedan od najvećih nedostataka.

Sl. 2. Odrasla mangulica u tovu

Izostavljeno iz prikaza

Prema dosadašnjem načinu tova kod nas, mangulica je sposobna za tov s 12 do 15 meseci starosti. Prema novijim iskustvima mogu se u tov stavlјati i znatno mlađe svinje. Kod nas mangulice obično stavlјaju u tov u starosti od 1,5 do 2 godine, kad većim delom završe telesni porast (obično su tada teške 70 do 120 kilograma). Tov traje oko 4 do 6 meseci. Utovljene svinje dostižu prosečno težinu od 180 do 250 kilograma. Potpuno odrasle, starije svinje, posle dužeg tova mogu dostići i do 300 kilograma.

Za jedan kilogram prirasta mangulici je potrebno 4 do 6 kilograma, pa i više kukuruza. Dobro utovljene svinje pri klasu daju dva puta više masti nego mesa. Slanina na leđima je dosta debela (12 do 15 cm). Kvalitet slanine zavisi od ishrane, a meso joj je dosta slabog kvaliteta (grubih vlakana, suvo, posno). Otpaci pri klanju su mali (kod dobro utovljenih svinja iznose 12 do 15 procenata),. a čiste polutke daju do 65 procenata masti.

Za ishranu i tovljenje mangulice kukuruz predstavlјa osnovnu hranu, uz korišćenje paše, gde za to ima mogućnosti. Razvojem polјoprivrede u rejonu gajenja mangulice mogućnost korišćenja paše za ovu svinju smanjiće se još više. Zato će biti potrebno da se uz pobolјšanje uslova, nege i držanja mangulice pobolјšaju i neka svojstva ove svinje, kako bi njeno držanje u ovim uslovima bilo što rentabilnije. Pri tome naročito treba obratiti pažnju na povećanje plodnosti, veličine i žive mere, zatim na brzinu stasavanja i bolјe korišćenje hrane.

Pored toga što u današnjim uslovima za tov u većem: obimu, koji se uglavnom izvodi kukuruzom, mangulica uglavnom zadovolјava kao masna svinja, ona je dosta omilјena i kod manjih odgajivača svinja u selu i u gradu, jer je dosta otporna, podnosi i slabije uslove držanja, i na dosta skromnoj hrani, na raznim otpacima i dr. (uz dodatak snažne hrane) daje dosta masti.

Uz popravku pomenutih nedostataka mangulica može biti još produktivnija kao masna svinja i može se očekivati još šire njeno rasprostranjenje.

Bagun ili podravsko svinjče manje se gaji i to u Hrvatskoj (Podravini). Po spolјašnjem izgledu sličan je mangulici, samo je nešto manji od nje i ima drugačiji oblik i držanje ušiju. Po staeavanju sličan je mangulici. Prosečna plodnost mu je 6 do 7 prasadi. Utovljene svinje u starosti od godinu dana mogu dostići težinu od oko 130 kilograma, a utovljene odrasle životinje i do 250 kg..

Kod utovljenih odraelih baguna klanična težina iznosi do 87 procenata od žive mere, a mogu dati oko 31 procenat mesa i oko 56 procenata masnoće. Za jedan kilogram prirasta u tovu troši oko 5,5 kilograma kukuruza.

U njegovom rejonu gajenja potiskuje ga velika bela engleska svinja — veliki jorkšir, jer napredna polјoprivreda u Podravini traži produktivnije svinjče kombinovanih svojstava -— za meso i mast, dok bagun kao masna svinja s izvesnim nedostacima sve manje odgovara uslovima i potrebama ovoga kraja.

Turopolјka je naša prelazna, masna rasa svinja. Dobro koristi pašu i žir i sličnih je ekonomskih svojstava kao mangulica i bagun. To je šarena svinja, srednje veličine i po telesnoj građi odgovara tipu masnih svinja. Umereno je kasnostasna, a prasi 5 do 10 prasadi. Gaji se u Hrvatskoj (Turopolјe) na području gde ima dosta hrastovih šuma i dosta paše, te dobro koristi pašu i žir. Na paši provodi dobar deo godine i kada žir dobro rodi može se i.žirom dobro utoviti. Ako se stavi u tov u starosti od 10 do 12 meseci može u potpuno utovljenom stanju da dostigne težinu od 120 do 150 kilograma. Odrasle svinje koje su potpuno završile porast mogu tovljenjem da dostignu i 170 do 220 kilograma. U mladosti turopolјka ima bolјe meso nego mangulica. Dobro utovljene svinje mogu da dadu preko 50 procenata masti.

Iako je po rasprostranjenju malobrojna, turopolјka ima uslova da se proširi. Premda je danas isklјučivo masna svinja, ona može da se selekcioniše i za proizvodnju mesa. Pravilnim odgajivanjem, selekcijom i popravkom s plemenitim, stranim rasama (berkšir ili neka druga), turopolјsko svinjče može da posluži kao dobar osnovni materijal za stvaranje produktivnije svinje mesnato-masnog tipa proizvodnje.

Moravka ili moravsko svinjče nastala je u Srbiji, u Pomoravlјu u području šumadinke, ukrštanjem šumadinke s berkširom. Iako se izdvaja kao rasa, ona ipak još ne pretstavlјa potpuno izgrađenu rasu, jer se još nalazi u procesu stvaranja rase. Danas se može sresti više vidova-varijeteta moravke (šareno resavsko svinjče, vezičevke, crne, gole i gusto obrasle čekinjom). Moravka je i danas uglavnom rasprostranjena u dolini Morave i u Šumadiji, odakle je istisnula šumadinku. U ovom području ona zbog svojih proizvodnih svojstava i nekih prednosti postepeno potiskuje i mangulicu.

Po veličini, ova svinja je slična mangulici. Najviše ima crnih svinja s kratkom i retkom dlakom. Glava joj je dosta duga, čelo nešto šire no u šuadadinke, uši klopave, trup dosta dug i uzan, leđa ravna ili malo šaranasta, sapi malo oborene, a šunke dobro zaoblјene; noge su joj srednje dužine a grudi duboke i nedovolјno široke. U pogledu stasavanja, ranozrelija je nego pomenute domaće rase masnih svinja. Odlikuje se dobrom plodnošću (daje 6 do 8, a ima slučajeva i do 15 prasadi). Kombinovanih je proizvodnih sposobnosti i daje približno jednake količine mesa i masti (slanine i sala). U starosti od 2 godine, kada završava porast, teži oko 80 do 120 kilograma, a u tovu dostiže 150 do 220, pa čak i do 300 kilograma.

Sl. 3. Odrasla moravka u tovu

Izostavljeno iz prikaza

Kao glavna hrana u ishrani i tovljenju ove svinje služi kukuruz, koji se u njenom području gajenja proizvodi u velikim količinama. Iskorišćavanje hrane i druga svojstva kod moravke još nisu dovolјno ispitani i na tome se radi. Ceneći po tome što je selјak u većini slučajeva radije drži nego mangulicu, a i prema praktičnim zapažanjima odgajivača, može se pretpostaviti da pored bolјe plodnosti moravka i u ovom pogledu ima prednosti nad mangulicom. Ima bolјe i ukusnije meso nego druge domaće rase svinja i meso joj je sočnije i prožeto mašću.

Prilagođena je dobro uslovima sredine u svom području gajenja, dosta dobro podnosi prilično primitivne uslove nege i držanja, a takođe može dobro da koristi i pašu.

Iako još nije dovolјno ispitana i učvršćena kao rasa, moravka je domaće svinjče mesnato-masnog tipa od izvanrednog značaja za naše prilike. Dalјim radom na popravci moravke, selekcijom, oplemenjivanjem sa stranim rasama (berkširom i dr.) i pobolјšanjem odgajivačkih uslova, u prvom redu nege i ishrane, može se dobiti vrlo dobro svinjče, koje će zadržati današnja dobra svojstva (plodnost, ranozrelost i kvalitet mesa) a izgubiti dosadanje nedostatke (nedovolјna veličina i težina, neustalјenost rase i dr.).

Sl. 4. Odrasla resavka u tovu

Izostavljeno iz prikaza

Crna slavonska svinja (Pfajferova svinja) nastala je u Slavoniji ukrštanjem lasaste mangulice s berkširom uz dodatak krvi polјskokineske svinje. Rasprostranjena je uglavnom u Slavoniji, Sremu, i u manjem delu Vojvodine. Ovo je prelazna rasa svinja, prilično oplemenjena, srednјe veličine, kombinovanih proizvodnih svojstava (za meso i mast). Jednobojna je, crna, s dosta retkom dlakom. Slična je moravki. Trup joj je srednje veličine, a grudi dovolјno duboke i široke. Leđa su joj široka i ravna, šunka dobro zaoblјena, a noge kratke i dosta tanke. Dosta je ranostasna i odlikuje se dobrom plodnošću. Odlučena prasad teže oko 12 kilograma.

Za tovljenje je vrlo dobra i dobro iskorišćava hranu. Svinje stavljene u tov s 40 kg, za 4 do 5 meseci tova mogu dostići 140 kilograma žive mere, uz potrošnju 500 kilograma kukuruza (5 kg kukuruza na jedan kilogram prirasta). Kao mesnato-masna svinja daje meso dobrog kvaliteta i to u većoj meri od drugih naših domaćih rasa svinja. Zaklane utovljene svinje daju približno jednake količine mesa i masti.

Ova svinja dobro koristi pašu, a pored ovoga kao hrana za tovljenje služi joj i ječam, kukuruz, repa, krompir i dr. Po svojim proizvodnim svojstvima odgovara uslovima područja u kome se gaji, u kojima je polјoprivreda vrlo razvijena i intenzivna. Ova svinja takođe još nije dovolјno učvršćena kao rasa i u ovom pravcu treba nastaviti s radom.

Krškopolјska svinja gaji se u Sloveniji na ograničenom području i u malom broju. Dosta je primitivna i kasnostasna i pripada grupi masnih svinja. Crne je boje s širim.belim pojasom — kolanom iza plećke. Odlikuje se dosta dobrom plodnošću. (7 do 8 prasadi u jednom prasenju). U tov se obično stavlјa ranije i u starosti od 18 meseci dostiže težinu od 140 do 180 kilograma. Hranu iskorišćava dobro.

Pošto u kraju gde se gaji ova svinja nema dovolјno zrnaste hrane, to je ona upućena uglavnom na pašu, krompir, repu i dr. Ima uglavnom manji, lokalni značaj i ustupa mesto produktivnijim, plemenitijim svinjama.

Strane rase svinјa

Od stranih rasa dosad su bile za nas od najvećeg značaja engleske svinje i to berkšir (engleska crna, srednja. svinja) i jorkšir (velika bela i srednja bela engleska svinja).

Berkšir (engleska srednja, crna svinja) postao je u Engleskoj ukrštanjem domaće engleske svinje s aziskim i romanskim svinjama. Ova svinja je mnogo rasprostranjena i gaji se skoro u svim evropskim zemlјama pa i na druLgm kontinentima. Kod nas se gaji u čistoj rasi u Bačkoj (Sombor, Subotica). Poslužio je za popravku domaćih rasa svinja (Pomoravlјe, Vojvodina, Slovenija, Hrvatska, Bosna). Berkšir je poslužio u stvaranju naših mesnato-masnih rasa svinja (crne slavonske i moravke). On se odlikuje velikom plodnošću (krmače prase prosečno 8 do 9 prasadi) i ranostasnošću. Crne je boje s belim šarama na vrhu njuške i čelu, vrhu repa i donjim delovima nogu. Obrastao je dosta gustom, crnom dugom i glatkom čekinjom. Ima široko čelo a profil (linija lica sa strane) mu je dosta ugnut. Uši su mu male i napred okrenute, trup dug, dubok, širok i valјkast. Noge su mu kratke i jakih kostiju, vrat kratak, širok i mišićav. Leđa su mu ravna a sapi blago nagnute. Plećke i šunke dobro su mu razvijene i mesnate.

Za tov se mogu upotreblјavati i mlada prasad, stara 4 meseca, koja u starosti od 7 do 8 meseci mogu dostići težinu od 100 kg. odrasli berkširi mogu se utoviti do težine od 270 do 300 kg.

Berkšir pripada grupi mesnatih svinja. Vrlo dobro iskorišćava hranu i daje odlično, ukusno meso, protkano mašću. Mladi berkširi se mogu toviti i za bekon (specijalan način tova, o kome će biti reči kasnije). BerKšir može dobro da koristi i pašu, lako podnosi vrućinu i sunce i dobro se prilagođava našim uslovima, ali kao plemenita rasa zahteva dobru negu, ishranu i smeštaj.

Zbog svojih visokih proizvodnih osobina berkšir je vrlo dobra i jako cenjena svinja. U dalјem oplemenjivanju naših domaćih svinja on može da odigra važnu ulogu, pod uslovom da se stvore povolјni odgajivački uslovi, a u prvom redu dobra ishrana i nega, naročito u mladosti.

Od engleskih svinja u manjoj meri je upotreblјavana kod nas u Vojvodini i velika crna svinja kornval. To je velika, jednobojno-crna svinja, masnog tipa, dosta nežna. Glava joj je srednje dužine i široka, dugačkih, klopavih ušiju. Trup joj je dugačak, a leđa ravna.

Engleske bele svinje imaju tri predstavnika: malu belu svinju (malog jorkšira), srednju belu svinju (srednjeg jorkšira), i veliku belu svinju ili v elikog jorkšira.

Mali jorkšir nema većeg značaja kao rasa i važan je samo po tome što je učestvovao u stvaranju velikog jorkšira. To su vrlo nežne svinje, ranozrele a odlikuju se prelomlјenom profilnom linijom. Daju masno meeo, dobro se tove a plodnost im je mala.

Velika bela svinja (veliki jorkšir) postala je ukrštanjem engleske dugouhe primitivne svinje s malim jorkširom. Velika bela svinja odlikuje se čvrstinom građe, pravilnim oblicima tela, brzim razvitkom, velikom plodnošću i dobrom sposobnošću korišćenja paše. Zbog njenih dobrih osobina dosta je raširena i gaji se skoro u celom svetu. Kod nas se u manjoj meri gaji u čistoj rasi i ukrštena u, (severo-zapadnim i zapadnim krajevima naše zemlјe).

Ovo je jedna od najkrupnijih rasa svinja. Bele je boje, duge, prave guste i tanke čekinje. Glava joj je srednje dugačka s nešto ugnutom ličnom linijom i širokim čelom. Uši su joj velike i okrenute unapred. Ima vrat srednje dužine, snažan i mišićav, a trup dugačak, dubok i širok. Grudi su joj duboke i široke, leđa dugačka, široka i ravna, sapi duboke i zaoblјene. Noge su joj srednje dužine, čvrste, s jakim zglobovima.

Ovo je vrlo ranozrela svinja i mesnatog tipa. Daje dosta i masti ako se stavi u tov kad završi porast. Odlikuje se i vrlo velikom plodnošću (krmače prase 10 do 14 pa i više prasadi). Po odlučivanju prasad mere oko 20 kg, i brzo se razvijaju. U starosti od godinu dana svinje teže oko 150 kilograma. Krmače koje su završile porast teške su 220 do 280 kg, a nerastovi 270 do 350. Nazimad stara 3 do 4 meseca u brzom tovu za meso, već u starosti od 6 do 7 meseci dostižu težinu od 90 do 110 kg, a dobro utovljene odrasle svinje mere 400 do 500 kilograma.

Vrlo dobro iskorišćava hranu, a dobro može koristiti i pašu, za razliku od malog i srednjeg jorkšira. Klanična težina dobro utovljenih SVINЈEG iznosi do 89 procenata žive mere. Kvalitet mesa i masti je dobar, i meso je nežno, ukusno i sočno, protkano mašću.

Kod današnjih uzgoja velikog jorkšira razlikuju se tri proizvodna tipa: mesnati (bekonski), mesnato-masni i masni. Oni se pored toga razlikuju po telesnoj građi. Ovo je povolјna okolnost jer omogućuje i olakšava odabiranje u raznim pravcima.

Veliki jorkšir se lako prilagođava različitim uslovima, izuzev u žarkim, kontinentalnim predelima. Mnoge zemlјe su i pored toga stvorile na domaćoj osnovi, — ukrštanjem s velikim jorkširom, —1 svoje bele svinje, koje se pored dobrih svojstava primlјenih od jorkšira, odlikuju i velikom prilagođenošću na uslove dotičnih zemalјa (bela ukrajinska, bela češka, nemačka plemenita).

Srednji jorkšir postao je ukrštanjem velikog i malog jorkšira. Po obliku glave sličan je malom jorkširu, a po veličini bliži je velikom. Zbog prelomlјenog ličnog dela (mops-njuška) ne može da koristi pašu. Ranozrelost i tovna sposobnost kod njega su bolјe izraženi nego kod velikog jorkšira. Kod nas je uvožen u Vojvodinu,, Hrvatsku i Dalmaciju u cilјu popravke domaćih rasa.

Druge bele svinje kao bela češka, bela ukrajinska, nemačka plemenita, nemačka oplemenjena i dr. od značaja su za nas uglavnom u tome što mogu da posluže kao putokaz i primer za stvaranje naše domaće bele mesnate svinje. Ukrštanje velikog jorkšira s domaćim rasama, pretstavlјa važan problem u našem svinjarstvu, pošto se ukazuje potreba za povećanjem proizvodnje svinjskog mesa dobrog kvaliteta.

Izbor svinјa prema tipu

Telesna građa, odnosno oblici pojedinih delova tela. stoje u tesnoj vezi s kvalitetom i količinom proizvodnje mesa i masti kod svinja, pa nam i ovo može da posluži kao jedno od merila pri izboru svinja za tov. Tako na pr. široka glava ukazuje na snažniju građu, ranozrelost i brzo žderanje hrane. Za tov je dobro takođe da se odaberu one svinje koje imaju široka, ravna i dutačka leđa, pošto se na leđima nagomilava slanina najbolјeg kvaliteta. Svinje koje imaju široke grudi ranozrelije su, zdrave a na takvim grudima takođe se može nagomilavati u većoj meri isto onako dobra slanina kao i na leđima. Na butinama — šunkama nalazi se meso najbolјeg kvaliteta i zato je dobro ako su butine široke, opuštene, ispunjene i dobro zaoblјene.

Jake noge kod svinja omogućuju lakše korišćenje paše i manji utrošak zrnaste hrane. Takve SEInje moći će do kraja tova lako da se kreću i da redovno i dobro uzimaju hranu. Svinje s pravilnom telesnom građom uopšte daju više dobroga mesa i slanine, a odlikuju se takođe i dobrim zdravlјem.

Sl. 5. Osnovni tipovi tovnih svinja

Izostavljeno iz prikaza

  1. masni tip svinja;
  2. polumasni tip svinja;
  3. mesnati tip svinja

Zbog toga je veoma važno odabirati svinje za tovljenje i prema njihovoj telesnoj građi. Prema telesnoj građi možemo razlikovati svinje i u pogledu njihove sposobnosti za veću proizvodnju mesa, masti ili oba ova proizvoda zajedno, a to znači da prema telesnoj građi i oblicima tela možemo razlikovati tri osnovna proizvodna tipa svinja.

Svinje koje daju veću količinu dobre slanine spadaju u grupu masnih svinja i odgovaraju masnom tipu svinja. Takve svinje se odlikuju širokim, ali srazmerno kratkim trupom. Naročito im je kratak srednji deo trupa, a grudi su široke i duboke. Ovakve svinje su u stanju da nagomilavaju na leđima debeo sloj slanine, preko 7 santimetara. Masne svinje imaju dobro razvijene butine-šunke (sl. 5 A). Slika koja predstavlјa presek ovakve životinje pokazuje najdeblјi sloj leđne slanine.

Svinje mesnatog tipa (za bekon) imaju veoma razvijen srednji deo trupa, duboke, ali ne suviše široke grudi; ne suviše široku, lakšu ali duboku šunku, a slanina pokriva ceo trup u ravnomernom sloju (sl. 5 V).

Svinje polumasnog tipa po telesnoj građi zauzimaju sredinu između masnih i mesnatih svinja. Srednji deo trupa kod njih je nešto duži u poređenju sa svinjama masnog tipa, grudi su umereno široke, šunke duboke i dobro razvijene, ali je nagomilavanje masti manje, a i sama šunka znatno je manja nego kod masnih svinja (sl. 5 B).

Za tovljenje je dobro uzimati meleze, tj. prasad dobivenu ukrštanjem domaćih krmača s plemenitim nerastovima, i to iz prve generacije, jer ovakva grla odlično iskorišćavaju hranu i daju izvanredne rezultate u tovu. Pored toga što se obraća pažnja na rasu i tip, pri izboru svinja za tovljenje treba obratiti najveću pažnju još i na zdravlјe, razvijenost, iskorišćavanje hrane, starost i druge važne okolnosti.

Priprema i sortiranјe svinјa za tovljenјe

Kod tovlјača koji tove po jednu, dve, tri ili nekoliko svinja, izbor i sortiranje svinja za tov ne pretstavlјa veliku teškoću. Tamo gde se tovi veći broj svinja, — a naročito na velikim tovilištima — ovom pitanju treba posvetiti veliku pažnju, jer svaka nepravilnost pri rešavanju ovoga može da se osveti i da veoma loše utiče na uspeh tova. No i na velikim tovilištima ovo neće da pretstavlјa veliki problem ako za tov dolaze izjednačene svinje iz sopstvene proizvodnje (na imanjima i u zadrugama) ili s nekog drugog imanja (veći broj izjednačenih svinja s jednog mesta). Kad se radi o raznorodnom materijalu svinja, stvar može da bude dosta komplikovana i treba da se pravilno reši.

Sve svinje koje dolaze u tov treba obavezno da se cepe protiv svinjske kuge, a prema potrebi i protiv crvenog vetra, pod rukovodstvom ili prema uputstvu veterinara. Takođe, u slučaju potrebe, može se prema uputstvu veterinara, svinjama dati i neko sredstvo da bi se očistile od crevnih parazita.

Svinje namenjene tovljenju treba obavezno da se kastriraju (uštroje), ako to već nije ranije učinjeno, da bi se izbeglo duže trajanje tova i nepotreban utrošak hrane. Obično se smatra kao najbolјe da se kastriraju nerasti i u starosti od 4 dr 5 nedelјa, ili odmah po odlučivanju, ako su sni ranije već određeni za tov. Međutim, i kasnije štrojenje, u starosti od 3 do 4 meseca takođe daje vrlo dobre rezultate. Nije preporučlјivo da se ovaj posao izvodi leti, po velikoj vrućini, jer muve mogu da uplјuju ranu i ova može da se ucrvlјa i zato treba pričekati. hladnije dane.

Isto tako nije dobro da se vrši štrojenje ni zimi, po velikoj hladnoći, jer rana teško zaraste, natekne, javlјaju se komplikacije pa čak može da dođe i do utinuća, i zato u ovom slučaju treba pričekati toplije dane ili da se uštrojene svinje drže u toplim prostorijama (ako je vreme jako hladno). Posle štrojenja rana treba dobro da se ispere i dezinfikuje, a nazimad da se drže na čistoj i suvoj slami.

I kastracija ženske nazimadi trebalo bi obavezno da se vrši, jer. ona ne samo da doprinosi povećanju prirasta nego istovremeno ubrzava i nagomilavanje masti kod životinje. Ovu operaciju nazimice dosta lako podnose i najbolјe je da se ona vrši kad su svinje stare 3 do 4 meseca. Krmače i nerastove isklјučene iz priploda koji dolaze u obzir za tovljenje takođe treba obavezno štrojiti, a ako to već nije učinjeno, mora se uraditi najmanje na 10 dana pre stavlјanja svinja u tov.

Pošto kastracija ipak nije tako prosta operacija (naročito kod ženskih grla) trebalo bi da je obavlјaju veterinari ili iskusna lica. Kad se savesno, čisto i pravilno radi, svinje lako i brzo prebole, gubici su neznatni ili ih uopšte nema.

U tov treba da se stavlјaju samo zdrave i normalno razvijene svinje koje he dobro da iskorišćavaju hranu. Sortiranje svinja, — raspored svinja u grupe da bi se dobile što ujednačenije grupe — vrši se u zavisnosti od broja i veličine obora u kojima će tovne svinje biti smeštene. Pri sortiranju najbolјe bi bilo da se obrazuju manje grupe i to kod mesnatog i polumasnog tova od po 5 do 10 tovljenika, a kod masnog od po 5.

Sl. 6. Svinje u tovu na jednom zadružnom tovilištu

Izostavljeno iz prikaza

Međutim, premda je stvaranje ovako malih grupa s jedne strane bolјe, — lakši je pregled i može se voditi briga o ishrani, napredovanju i stanju svakog tovljenika pojedinačno — ono ipak ne može da se sprovede, pogotovu kod nas, jer je većina novih, većih tovilišta tako sagrađeni da pojedina odelјenja u svinjcima primaju 50 do 100 tovljenika, a pored toga pri stvaranju većih grupa lakše se organizuje i izvodi rad i posao oko ishrane, čišćenja itd.

Prema tome, kod nas na tovilištima državnih imanja, zadruga kao i na drugim većim tovilištima doći će uglavnom u obzir obrazovanje većih grupa tovljenika, po 50 do 100 komada u jednom oboru. To ima i tu dobru stranu što se od jednog obora svinja, koje jednovremeno završavaju tov, može isporučiti odjednom jedan ili dva vagona debelih svinja.

Zato je potrebno da se izvrši što bolјe i što pravilnije sortiranje svinja, ako je moguće, da se obrazuju grupe od svinja iste rase, ili što približnije u pogledu proizvodnog tipa, starosti, težine itd. Ovo je potrebno zbog toga da bi mogao da se sastavi pravilan i jednoobrazan obrok za celu grupu u oboru; da bi se onemogućilo da veća i jača grla otimaju hranu manjim i slabijim; da bi svinje ravnomerno koristile hranu; da bi se lakše pratilo i kontrolisalo napredovanje svinja; i da bi ceo obor jednovremeno dospeo za isporuku.

U jednoj grupi koja je sortirana za tovljenje ne sme da bude velike razlike u težini između svinja. U grupi nazimadi u tovu teških do 50 kg razlika između najtežeg i najlakšeg grla u grupi ne bi smela da bude veća od 5 do 6 kg, kod tovljenika teških 50 do 100 kg ova razlika ne sme da bude veća od 7 do 8 kg, i kod tovljenika teških preko 100 kg ne bi trebalo dozvoliti veću razliku od 10 do 12 kg.

Ako su svinje u zajednički obor za tovljenje došle s raznih strana, događa se da se često tuku, što se negativno ispolјava na uspeh tova, a mogu čak da nastanu i neposredne štete. Zato je dobro ako se pre početka tovljenja drže neko vreme zajedno, „da se skrde“ ili ih pak namazati nekim sredstvom jakog mirisa (blagim rastvorom kreolina) da bi se otklonio osobeni miris kod svinja, po čemu se raspoznaju svinje iz raznih obora.

U toku tovljenja nije preporučlјivo nikakvo pregrupisavanje svika jer opet treba da prođe izvesno vreme da se svinje naviknu jedne na druge. Svako novo pregrupisavanje uznemirava svinje i nepovolјno utiče na iskorišćavanje hrane i uspeh tova. Samo bolesne svinje, zatim one koje se tuku ili pak one koje slabo jedu i slabo napreduju, treba kontrolisati. Od njih postoji opasnost zaraze i uznemiravanja drugih svinja, te ih treba izdvajati i pokušati da se leče ili hrane odvojeno. Ako slabo jedu ili jedu a ne napreduju, onda je bolјe odmah ih zaklati.

Vrste i načini tovljenja

Osnovni tipovi tovljenјa

Organizacija i način izvođenja tovljenja zavisi od toga kakvim grlima raspolažemo za tovljenje, — tj. da li su mlada ili stara, da li su mesnate ili masne svinje itd. — zatim od vrste i količine hrane kojom raspolažemo za tovljenje svinja, od količine i roka isporuke utovljenih svinja, — odnosno od planskih zadataka u pogledu tova svinja — i od količine i kvaliteta proizvoda koje treba da dobijamo od utovljenih svinja.

U pogledu trajanja tovljenja svinja, tj. brzine tovljenja, — koja zavisi od starosti, rase i tipa svinja koje se stavlјaju u tov, zatim od rezervi i vrste hrane kojom se raspolaže, — možemo razlikovati b r z i ili intenzivni tov i s p o r i ili ekstenzivni.

B r z i t o v ekonomski se najbolјe isplaćuje ion se izvodi s cilјem da se u što kraćem roku postigne želјeni stepen uhranjenosti kod svinja. Pri ovome se tovne svinje još od najranije mladosti, — odmah posle odlučivanja — obilno hrane različitom hranom koja je bogata u belančevinama. Do starosti od četiri meseca mlade svinje vrlo dobro iskorišćavaju hranu koju uglavnom troše za razvoj mišića i kostura, pri čemu daju znatan prirast. Za ovo vreme se izbegava gojenje i stvaranje masti u organizmu mladih svinja. Od petog meseca starosti nazimad se mogu intenzivno (pojačano) toviti, tako da u starosti od 9 do 10 meseci mogu dostići želјenu težinu koja je znatna.

Pri brzom tovljenju najbolјe rezultate mogu dati prasad poznih jesenjih i zimskih prasenja, čiji se tov može završiti već krajem iduće godine. Ako se za ovaj tov koriste prasad prolećnih i letnjih prasenja, onda se njihovo tovljenje može završiti u prvoj polovini sledeće godine.

Spori tov (ekstenzivni) izvodi se uglavnom tamo gde nema dovolјno snažnih, koncentrovanih hraniva, i pri ovome se nazimad preko zime drže na uzdržnoj hrani. U proleće i uleto nazimad mogu kao glavnu hranu da koriste pašu uz izvestan dodatak snažnih hraniva. Ujesen se mogu staviti u tov, za koji se koriste bundeve, korenjače, otpaci iz povrtarstva, krompir, zrnasta hrana i razni otpaci zrnaste hrane koji ostaju prilikom industriske prerade.

Utovljene svinje se procenjuju prema stepenu uhranjenosti i prema krajnjim proizvodima koji se od njih mogu dobiti: slanina (salo), meso, šunka, bekon itd. Prema količini i kvalitetu krajnjih proizvoda koji se dobivaju od utovljenih svinja možemo razlikovati tri osnovna tipa: masni tov (tovljenje svinja za mast) polumasni t o v (mesnato-masni tov) ili tovljenje svinja u cilјu dobivanja masnog mesa podesnog za preradu i dovolјne količine potkožne slanine dobrog kvaliteta, i najzad m esnati tov, čiji je cilј da se dobije dobro, masno, sočno i ukusno svinjsko meso.

U okviru ova tri osnovna tipa tovljenja može biti izvesnih otstupanja i raznih varijacija. To uglavnom zavisi od uslova pod kojima se tov vrši, zatim od ukusa potrošača, od zahteva tržišta itd. Prema ukusu potrošača, zahtevima tržišta, zahtevima industrije za preradu svinjskog mesa itd. postavlјaju se izvesni određeni uslovi u pogledu kvaliteta i uhranjenosti utovljenih svinja, količine mesa i slanine, njihovog kvaliteta itd. — te pri tovljenju svinja o ovom treba voditi računa, kako bi se proizvelo što više ujednačene robe odgovarajućeg kvaliteta.

Tov svinјa za mast — masni tov

Prema kvalitetu naših domaćih svinja, — koje pretežno pripadaju grupi masnih svinja — i ukusu naših potrošača, koji su naviknuti na potrošnju većih količina masti i slanine, a upravlјajući se takođe i prema inostranim tržištima, — kuda su najvećim delom išle utovljene masne svinje iz naše zemlјe — kod nas je ranije u najvećoj meri bilo razvijeno tovljenje svinja za mast.

Napravi novu temu u “Literatura”

Napišite komentar<a href="" title="" rel="" target=""> <blockquote cite=""> <code> <pre> <em> <strong> <del datetime=""> <ul> <ol start=""> <li> <img src="" border="" alt="" height="" width="">