Reklama

Ovčarstvo ima poseban značaj za Jugoslaviju, s obzirom na povoljne terenske i klimatske uslove, na važnost proizvoda koje ovce daju i postojeće velike površine pod travnjacima u brdsko-planinskim područjima, koji se najbolje i najpotpunije mogu koristiti ispašom ovaca i koza. Ali i pored toga, ovčarska proizvodnja ne može da podmiri naše potrebe za mesom, mlekom i vunom, niti da vidnije poboljša životni standard stanovništva. Kao takva, ona nije u stanju da brže utiče na ekonomsko jačanje individualnih ovčarskih gazdinstava.

Poljoprivredna i stočarska proizvodnja u Jugoslaviji, a posebno u SR Srbiji, u celini sve više i sve brže dobijaju odlike intenzivne proizvodnje. U takvoj proizvodnji opravdano je samo gajenje proizvodnih rasa i sojeva ovaca i koza.
Povečanje proizvodnje mesa, vune i mleka i popravka njihovog kvaliteta znače menjanje sistema gajenja ovaca i koza, odnosno, preorijentaciju sa ekstenzivnog na intenzivnije ovčarstvo i kozarstvo. Zato je potrebno da se pristupi masovnijem oplemenjivanju ovaca i gajenju visokoproizvodnih rasa koza na svim područjima gde su obezbeđeni uslovi za normalnu i pravilnu negu i ishranu oplemenjenih ovaca i koza.

Problem proizvodnje stočne hrane podjednako je značajan kao i oplemenjivanje domaćih ovaca, te ova dva problema treba rešavati jedinstvenim planom. Rad na oplemenjivanju domaćih rasa i sojeva ovaca i koza i obezbeđenju pravilne ishrane teba povezati s radom na zdravstvenoj zaštiti i selekciji ovaca i koza.

Ovčarstvo Jugoslavije odlikuje se, uglavnom, niskom proizvodnjom i slabim kvalitetom proizvoda. Današnji smer ovčarske proizvodnje je kombinovan, što znači da vuna, meso i mleko imaju za proizvođača skoro istu vrednost. Prosečna proizvodnja neprane vune po grlu iznosi 1,3—1,4 kg, dok proizvodnja mesa — jagnjećeg 7—8 kg, a ovčijeg 22—25 kg po grlu. Godišnja proizvodnja mleka po muznoj ovci je 35—40 kg. Poseban problem u ovčarstvu su vuna i meso, jer ovi proizvodi ni po količini ni po kvalitetu ne zadovoijavaju potrebe tržišta, te se uvoze velike količine kvalitetne vune i vunenih prerađevina, a jagnjeće meso zbog sezonske i nekvalitetne proizvodnje se u ograničenoj meri izvozi.

U današnjim uslovima privednog razvoja ovca sa svojom niskom i nekvalitetnom proizvodnjom ne ostvaruje potrebnu akumulaciju za brži razvoj i ekonomsko jačanje individualnih gazđinstava. Zbog toga je potrebno da se preduzmu što hitnije mere za brži prelaz od ekstenzivne na intenzivnifu proizvodnju. U međuvremenu treba gajenju koza, koja se danas smatra najakumulativnijom domaćom životinjom, ukazati potrebnu pažnju, jer u zajednici sa gajenjem oplemenjenih ovaca na individualnim gazdinstvima može da obezbedi potreban rentabilitet.

Za rešavanje pomenutih problema potrebna su značajnija finansijska i materijalna ulaganja. Da bi se planirana sredstva što bolje koristila i određene mere pravilno izvodile, potrebno je da se što pre pristupi stručnom osposobljavanju radnika koji će prihvatiti savremene načine proizvodnje ovaca i koza.

Izdavač i pisci žele da tom cilju posluži i ova knjiga.

Autori

SADRŽAJ

Predgovor

OVČARSTVO

I Ovčarstvo u Jugoslaviji
1. Uslovi u kojima se razvijalo ovčarstvo
2. Mere koje su preduzimane za unapređenje ovčarstva
3. Brojno stanje i rasna zastupljenost ovaca
4. Oplemenjivanje ovaca
5. Koncepcija razvoja ovčarstva
6. Budući smer proizvodnje
7. Uslovi za uspešno oplemenjivanje ovaca

II Klasifikacija i osnovne osobine ovaca
1. Zoološka sistematizacija ovaca
2. Klasifikacija ovaca
3. Određivanje starosti ovaca

III Ovčiji proizvodi
1. Vuna
2. Meso
3. Krzno
4. Koža
5. Mleko
6. Ovčije đubrivo

IV Rase ovaca
A. Rase ovaca u Jugoslaviji
B. Strane rase ovaca
6. Španske rase ovaca
7. Francuske rase ovaca
8. Nemačke rase ovaca
9. Engleske rase ovaca
10. Rase ovaca u SSSR-u
11. Italijanske rase ovaca
C. Ostale značajnije rase ovaca

V Odgajivanje ovaca
1. Metode odgajivanja ovaca
2. Selekcija ovaca
3. Plodnost ovaca
4. Jagnjenje ovaca
5. Striža ovaca
6. Muža ovaca

VI Ishrana ovaca
1. Značaj pravilne ishrane ovaca
2. Vrste hraniva
3. Hranidbene norme
4. Ishrana jalovih ovaca
5. Ishrana priplodnih ovaca
6. Ishrana jaganjaca
7. Ishrana priplodnih ovnova
8. Tov jaganjaca
9. Tov ovaca
10. Pripremanje i čuvanje kabaste hrane
11. Ispaša ovaca na travnjaku
12. Organizacija ispaše ovaca
13. Staranje o pašnjaku

KOZARSTVO

VII Kozarstvo u Jugoslaviji
1. Brojno stanje koza
2. Koncepcija razvoja kozarstva

VIII Rase koza

IX Odgajivanje koza
1. Izbor i tehnika razmnožavanja koza
2. Parenje i veštačko osemenjavanje koza
3. Jarenje koza i odgajivanje jarića
X Ishrana koza
1. Hraniva u ishrani koza
2. Hranidbene norme za koze
3. Hranidbene norme za podmladak

XI Muža koza

XII Kozji proizvodi
1. Mleko
2. Meso
3. Kože
4. Puh i vuna (kostret)
5. Đubrivo

XIII O nekim bolestima ovaca i koza
1. Zarazne bolesti
2. Parazitarne bolesti
3. Bolesti mladih grla

XIV Smeštaj i držanje ovaca i koza
Literatura