Autor 1. Izdanja „Vademekum” K.H. Gerecke je u svom predgovoru za ovaj 2. deo potrvrdio moto: „Prenos informacija praktičarima u obliku stručnog znanja u svakodnevnom radu”. Ovaj moto treba da važi i za ovo drugo izdanje. Naslovi prve tri knjige su ostali nepromenjeni; posle poglavlja (iz knjige 1) „Čišćenje”, „Pripremanje”, „Sušenje i hlađenje”, „Aspiracija” i „Mašine za mlevenje”, u ovoj knjizi 2, slede poglavlja „Mlevni postupci” i „Merenje i mešanje”. U knjizi 3 će biti obrađene tehnike transportovanja. Od pojave 1. izdanja 1985. tehnika mlinarstva se značajno izmenila.

Efikasniji mlinski valjci doveli su do znatnog skraćenja valjne dužine; planska sita se skoro isključivo izrađuju u kvadratnoj formi i dobila su veće dimenzije. Paralelno sa tim evidentan je trend za sve većim kapacitetima mlinskih postrojenja. I u drugim oblastima, koja se ovde neće obrađivati, dogodila su se značajna prestrojavanja. Tehnika upravljanja, promenila se od relejnog u slobodno programirajuće upravljanje kompjuterima.

Sigurnost i kontrola, Exzaštita i sertifikacija su sledeće tačke, koje takođe treba pobrojati u savremene trendove procesnog projektovanja. Mnogo toga je uticalo na razvoj mašina i procesa, tako da je celokupna tematika Vademekuma iz osnova morala da se značajno preradi. Izdavač je zahvalan na inicijativi da se pripremi ova nova knjiga i da se svi nedostaci dopune i ponovo isprave. Zahvaljujući mlinograditeljskim firmama, koje su spremno dostavile i dale na raspolaganje svoje priloge, ovo izdanje će ponovo oslikavati najnovije stanje tehnike mlinarstva.

Kompletan sadržaj knjige je takođe usklađen sa programima obuke u nemačkoj školi mlinarstva Deutsche Müllerschule Braunschweig. Na kraju, još jednom citiramo K.H. Gerecke u svom predgovoru 1. Izdanja: „Ova knjiga treba da pomogne praktičarima u svojim težnjama u svakodnevnom radu, a pre svega da usmeri obuku našeg naraštaja. Sve, koji ovu knjigu budu imali u rukama, pozdravljamo sa: „Vademekum ide sa mnom i pomaže da svakodnevno osiguramo hleb čitavom čovečanstvu.” Braunschweig, avgust 2010.

Hasso Klabunde

Nakon sklapanja ugovora i obezbeđivanja licence od izdavača -Verlag Moritz Schäfer (Detmold), Mlinpek zavod se upustio u realizaciju svoje dugogodišnje želje: Vademekum priručnici na srpskom jeziku. Plan je da se na svakih 6 meseci pojavi po jedan priručnik, počevši od oktobra 2011. kada je objavljen Vademekum 1; u aprilu 2012. je objavljen Vademekum 2.

Ovom prilikom se zahvaljujemo kompanijama koje su pomogle da naša ideja uspešno nastavi da se realizuje u praksi, a to su (po redu kako su se odazivali našem pozivu): Kikindski mlin Kikinda, Ocrim Cremona, Žitko Bačka Topola, Mlintest Šid, Libraco Beograd, predstavništvo Bühler AG Beograd, Vreko Sremska Mitrovica, Mlin Petrović Vlaška i Žito Media Kula.

Posebno se zahvaljujemo našem neumornom prevodiocu Milenku Martinovu (Libraco Beograd) koji u 89. godini života još uvek neumorno prevodi stučnu literaturu sa nemačkog jezika.

Sadržaj

E. Postupak mlevenja

1. Principi mlevenja žita

1.1 Postupak mlevenja
1.2 Pomoćne mašine u postupku mlevenja
1.3 Grafičko predstavljanje postupka mlevenja
1.4 Označavenje prolazišta u različitim govornim područjima

2. Mlevenje pšenice

2.1 Procesno tehničke osnove
2.1.1 Krupači i sortirer sita
2.1.2 Mlevenje i razbijanje flekica mlive (detašeri)
2.1.3 Smernice za vođenje
2.2 Primer vođenja: Mlin za pšenicu 140t/24h
2.2.1 Primer vođenja: I i II krupač bez sortirer sita
2.2.2 Primer vođenja: Mlin za pšenicu sa pet krupljenja
2.2.3 Primer razvođenja mliva sa vraćanjem brašna vrgača
2.3 Mlin za pšenicu sa mlinskim valjcima sa osam valjaka
2.3.1 Prednosti i nedostaci
2.3.2 Primer razvođenja
2.4 Mlin za pšenicu sa čistilicama griza
2.4.1 Prednosti i nedostaci
2.4.2 Posebnosti kod projektovanja
2.4.3 Princip rada, vođenje čistilice griza i presvlake
2.4.4 Primer razvođenja grizeva
2.4.5 Primer razvođenja mliva za veći kapacitet
2.4.6 Primer razvođenja mliva radi vađenja klice
2.4.7 Primer razvođenja sa četiri prolazišta rastvaranja
2.5 Uticaji na kvalitet brašna
2.5.1 Granulacija
2.5.2 Moć upijanja vode
2.5.3 Sadržaj proteina
2.6 Proizvodi mlevenja i sejne presvlake
2.7 Kontrola postupka mlevenja
2.7.1 Vođenje valjaka krupača i analiza sejanja
2.7.1.1 Potpuna analiza sejanja
2.7.1.2 Zasipanje (opterećenje) prolazišta
2.7.2 Ispitivanje svetline brašna
2.7.3 Merenje i regulisanje vlage
2.7.4 Prinos finalnih produkata
2.7.5 Sadržaj pepela i kvalitet finalnih proizvoda
2.7.5.1 Tabela izmeljavanja – pepeo
2.7.5.2 Meljivost
2.7.5.3 Dijagram pepeo – granulacija
2.7.5.4 Kontrola kvaliteta i uzajamno delovanje
2.8 Kapaciteti mašina – proračuni i izbor
2.8.1 Specifični podaci
2.8.2 Specifična opterećenja pojedinih prolazišta
2.8.3 Primer proračuna
2.8.4 Proračun broja planskih sita
2.8.5 Proračun čistilica griza
2.8.6 Vrgači mekinja
2.8.7 Vrgači brašna (vibraciona sita)
2.9 Aspiracija
2.10 Pogonska snaga
2.10.1 Pogon mlinskih valjaka
2.10.2 Neke mere za uštedu energije

3. Mlevenje raži

3.1 Karakteristike meljave raži
3.1.1 Ljuštenje i gnječenje pre mlevenja
3.1.2 Tehnološka zastupljenost prolazišta mlevenja
3.1.3 Pomoćne mašine za mlevenje
3.1.4 Smernice razvođenja
3.2 Konvencionalni postupak mlevenja
3.2.1 Primeri razvođenja
3.3 Mlinovi za raž sa osmovaljkom
3.3.1 Primer razvođenja mliva
3.4 Dalji razvoj postupaka sa skraćenim brojem prolazišta
3.4.1 Primeri razvođenja
3.4.2 Mlevenje sa „Ultra-Rotomlin“
3.4.3 Uzdržanost protiv mlevenja udarnim mašinama
3.4.4 Mlevenje sa „Discmill“ mašinama
3.5 Proizvodi mlevenja i sejne presvlake
3.5.1 Zasipanje prolazišta
3.5.2 Izmeljavanje i sadržaj pepela
3.6 Kapaciteti mašina, proračuni i izbor
3.6.1 Podela specifičnih opterećenja po prolazištima
3.6.2 Primer proračuna
3.7 Pogonska energija

4. Kombinovano mlevenje pšenica – raž

4.1 Kombinovani dijagram
4.2 Ekonomičnost
4.3 Primer razvođenja
4.4 Dodatne varijante za primer dijagrama
4.4.1 1.A sa žljebljenim valjkom
4.4.2 Gnječenje ispred I krupača
4.4.3 Udarne mašine
4.4.4 Promenljivi valjak na I krupaču
4.5 Kapaciteti mašina i drugi podaci

5. Mlevenje duruma

5.1 Konvencionalni mlinovi
5.1.1 Primer razvođenja
5.1.2 Redukcija griza
5.2 Mlinovi za sitan griz
5.3 Durum mlinovi za brašno
5.4 Posebnosti u mlinskom pogonu i ponašanje u radu
5.4.1 Vođenje mlina
5.5 Finalni proizvodi
5.5.1 Karakteristike kvaliteta
5.5.2 Prinos (izmeljavanje)
5.6 Osnove proračuna – Specifični podaci

6. Kombinovani mlinovi durum – pšenica

F. Merenje i mešanje

1. Dozirni uređaji
1.1 Doziranje iz ćelija za žito
1.1.1 Aparati za merenje i mešanje
1.1.2 Regulator sa udarnom pločom, maseni dozator
1.1.3 Diferencijalne dozirne vage
1.2 Doziranje teško protočnih materijala
1.2.1 Doziranje sa rotacionim segmentnim dozatorom
1.2.2 Doziranje pužnim transporterom
1.2.3 Napajanje sa dvostrukim pužem
1.2.4 Diferencijalne – dozirne vage
1.2.5 Aparati za mikrodoziranje

2.1 Vage sa nasipnom posudom
2.2 Diferencijalne – protočne vage
2. Automatske vage
2.3 Udarne vage, rotor vage
2.4 Instalacije za uvrećavanje
2.5 Specijalne vage

3. Mešaonice
3.1 Osobine pasažnih brašna
3.1.1 Mlevenje pšenice
3.1.2 Mlevenje raži
3.2 Mešanje brašna
3.2.1 Osnovne jednačine mešanja
3.2.2 Primena u tipskoj – vezanoj meljavi
3.3 Kombinovanje pasažnih brašna radi dobijanja tipskih proizvoda
3.3.1 Vezana meljava i tehnika mešanja
3.3.2 Sastavljanje tipskih brašna od brašna pojedinih prolazišta
3.4 Odnos izmeljavanje – pepeo i poređenje izmeljavanja
3.4.1 Koeficijent vrednosti pepela
3.4.2 Orijentacione vrednosti odnosa izmeljavanje – pepeo
3.4.3 Uticaj sadržaja pepela celog zrna na pepeo brašna
3.5 Propisi o tipovima brašna
3.5.1 Nemačka
3.5.2 Austrija
3.5.3 Švajcarska
3.6 Aparati za izuzimanje (izuzimači)
3.7 Mešalice
3.7.1 Šaržne mešalice
3.7.2 Kontinualne mešalice
3.8 Isporuka u rasutom stanju

Odgovor na: VADEMEKUM deo 2: Postupak mlevenja, merenja i mešanja

Napišite komentar


<a href="" title="" rel="" target=""> <blockquote cite=""> <code> <pre> <em> <strong> <del datetime=""> <ul> <ol start=""> <li> <img src="" border="" alt="" height="" width="">