Reklama

Na osnovu Pokrajinske skupštinske odluke o budžetu AP Vojvodine za 2013. godinu (“Službeni list APV“ broj 39/12) i Programa zaštite, uređenja i korišćenja polјoprivrednog zemlјišta na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine u 2013. godini („ Službeni list APV“ broj 6/13)

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLjOPRIVREDU,VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO

raspisuje

KONKURS

za dodelu podsticajnih sredstava za nabavku opreme za bilјnu proizvodnju u zaštićenom prostoru u 2013. godini

1. Predmet konkursa
je dodela podsticajnih sredstava fizičkim licima – nosiocima registrovanog polјoprivrednog gazdinstva za kupovinu opreme neophodne za bilјnu proizvodnju u zaštićenom prostoru u visini do 50% od ukupne vrednosti investicije.

2. Ukupan iznos sredstava koji se dodelјuju po konkursu
Ukupan iznos sredstava koji se dodelјuje je 80.000.000,00 dinara

3. Korisnici podsticaja
mogu biti fizička lica – nosioci registrovanog polјoprivrednog gazdinstva, sa područja AP Vojvodine, koji se bave proizvodnjom: povrća, cveća i jagodičastog voća.

4. Uslovi za ostvarivanje podsticaja
– da je registrovano polјoprivredno gazdinstvo upisano u Registar polјoprivrednih gadinstva i da se nalazi u aktivnom statusu;
– da nosilac gazdinstva ima manje od 65 godina;
– da su izmirene sve poreske obaveze i druge javne dažbine za 2012. godinu;
– da nema neizmirenih obaveza prema Pokrajinskom sekretarijatu za polјoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo APV po osnovu ranije potpisanih ugovora;
– da ima dokaz o vlasništvu, odnosno ukoliko nije vlasnik, ugovor o zakupu zemlјišta na kome se planira realizacija investicije za period od najmanje 5 godina od dana kupovine opreme.

5.Namena i visina podsticaja

Podsticaj je namenjen za nabavku opreme, odnosno materijala za proizvodnju: povrća, cveća i jagodičastog voća i to za:
* Konstrukciju za objekte zaštićenog prostora pokrivenog plastikom (aluminijumska, podcinkovano čelična, čelična i plastična);
* Višegodišnje, višeslojne folije za pokrivanje objekta zaštićenog prostora;
* Folije za senčenje i sprečavanje gubitka tolote;
* Mreže za senčenje objekta;
* Sisteme za navodnjavanje kap po kap;
* Instrumente za merenje nivoa CO2, temperature supstrata i vazduha, kao i vlage.
– Maksimalna vrednost podsticaja ne može biti veća od 500.000 dinara.
– Podsticaj se dodelјuje u vidu bespovratnih sredstava nakon kupovine opreme.
– Kao oblik obezbeđenja izvršenja ugovornih obaveza pre potpisivanja ugovora potpisaće se menična izjava i menica.

6.Postupak podnošenja prijave i konkursne dokumentacije
Pored popunjene prijave čiji je obrazac dostupan na Web stranici

Sekretarijata www.psp.vojvodina.gov.rs, učesnici konkursa dužni su da dostave i sledeću dokumentaciju:

• Izvod iz registra polјoprivrednih gazdinstava koje izdaje Uprava za trezor (prva strana izvoda RPG sa osnovnim podacima i druga strana izvoda ca podacima o površinama i proizvodnjom);
• Orginal predračun sa specifikacijom opreme iskazan u dinarskom iznosu ili original ili overena fotokopija računa sa specifikacijom opreme i overena fotokopija otpremnice kao i fotokopija fiskalnog isečka o izvršenom plaćanju predmeta kupovine ili izvod iz banke ako
je plaćanje izvršeno na taj način;
• Fotokopija garantnog lista za opremu za koju je to predviđeno važećim propisima.
• Fotokopija carinske deklaracije ako je predmet kupovine nabavlјen uvozom.
• Orginal vlasnički list ne stariji od 15 dana ili overen ugovor o zakupu zemlјišta na najmanje 5 godina i orginal vlasnički list za zemlјište koje je u uzeto u zakup ne stariji od 15 dana na kome se postavlјa predmet kupovine.
• Uverenje poreske uprave o izmirenim poreskim obavezama i drugim javnim dažbinama za 2012. godinu.
• Fotokopija lične karte podnosioca prijave.
• Fotokopija diplome o završenom školskom obrazovanju – polјorivredni smer, koju dostavlјa nosioc porodičnog polјoprivrednog gazdinstva – ukoliko je poseduje.
• Potvrda podnosioca prijave da je član udruženja, kao i da se u potvrdi navede kada je overena izjava o pristupanju udruženju (potvrdu izdaje udruženje).
• Uverenje nacionalne službe za zapošlјavanje o nezaposlenosti podnosioca zahteva i članova domaćinstava- ukoliko poseduje.

U slučaju da je korisnik sredstava dostavio predračun sa specifikacijom opreme ugovor se zaklјučuje nakon obrade prijave, a isplata se vrši nakon dostavlјanja dokaza o sveukupnoj isplati po predračunu.
Korisnik podsticaja može podneti samo jednu prijavu.

Sredstva će se dodelјivati nakon prispeća i ocena prijava, a do utroška istih a najkasnije do 30.09.2013. godine.

Nepotpune i neblagovremen prijave se neće uzeti u razmatranje.
Prijave sa traženom dokumentacijom dostaviti POŠTOM NA ADRESU:

Pokrajinski sekretarijat za polјoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo
Bulevar Mihajla Pupina 16
21000 Novi Sad

sa naznakom „KONKURS ZA DODELU SREDSTAVA ZA NABAVKU OPREME ZA
BILjNU PROIZVODNјU U ZAŠTIĆENOM PROSTORU U 2013. GODINI “ i „NE OTVARATI“.

ili lično na pisarnici pokrajinskih organa uprave u zgradi Vlade APV.

Sve dodatne informacije možete tražiti na telefon 021/487-44-13

Tekst konkursa i obrazac prijave možete se preuzeti na sajtu Pokrajinskog sekretarijata za polјorivredu, vodoprivredu i šumarstvo AP Vojvodine:

www.psp.vojvodina.gov.rs.

Konkursna dokumentacija se ne vraća a pitanja od značaja za realizaciju konkursa regulisana su Pravilnikom o dodeli podsticajnih sredstava iz programa zaštite, uređenja i korišćenja polјoprivrednog zemlјišta na teritoriji AP Vojvodine u 2013. godini objavlјenim na sajtu Pokrajinskog sekretarijata za polјoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo AP Vojvodine.

IZMENE I DOPUNE KONKURSA

U konkursu za dodelu podsticajnih sredstava za nabavku opreme za bilјnu proizvodnju u zaštićenom prostoru u 2013. godini, objavlјenom od strane Pokrajinskog sekretarijata za polјoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo AP Vojvodine u dnevnom listu „Dnevnik“ 14.03.2013. godine i „Službenom listu APV“, br.9/13, uvodi se potpisivanje menične izjave i menice kao oblik
obezbeđenja izvršenja ugovornih obaveza umesto stavlјanja ručne zaloge na kuplјenu opremu u trajanju pet godina.

Pored neophodne konkursne dokumentacije navedene u konkursu učesnici konkursa mogu ostaviti i orginalni predračun sa specifikacijom opreme iskazan u dinarskom iznosu, nakon čega će se potpisati ugovor kojim bi se započela realizacija investicije, dok će se bespovratna sredstva isplatiti tek nakon završene nabavke opreme i dostavlјenih dokaza plaćanja po predračunu (koja
su navedena u osnovnom konkursu).

Kao dokaz o plaćanju osim fiskalnog računa može se dostaviti i izvod banke ako je plaćanje izvršeno na ovaj način. Sredstva će se dodelјivati nakon prispeća i ocena prijava, a do utroška istih a najkasnije do 30.09.2013. godine

U Novom Sadu.
27, maj 2013

Izmena pravilnika

Pravilnik

Obrazac

Napravi novu temu u “Aktuelnosti”

Napišite komentar<a href="" title="" rel="" target=""> <blockquote cite=""> <code> <pre> <em> <strong> <del datetime=""> <ul> <ol start=""> <li> <img src="" border="" alt="" height="" width="">