Reklama

Na osnovu Pokrajinske skupštinske odluke o buxetu AP Vojvodine za 2010 godinu (,,Službeni list APV broj 20/09) i Programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine u 2010. godini, (,,Službeni list APV,, broj 12/10)

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLJOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO

RASPISUJE
K O N K U R S

za odobravanje i korišćenje podsticajnih sredstava za obradivo poljoprivredno zemljište dato u zakup u 2010. godini

Sredstva podsticaja za izdavanje obradivog poljoprivrednog zemljišta u zakup iznose do 51.551.951,16 dinara. Sredstva za realizaciju navedenih aktivnosti obezbeđena su u buxetu AP Vojvodine.

Pravo učešća na konkursu imaju fizička lica (poljoprivrednici) nosioci i članovi registrovanog poljoprivrednog gazdinstva, koji su vlasnici poljoprivrednog zemljišta koje je upisano u Registar poljoprivrednog gazdinstva i to;

 1. da je nosilac poljoprivrednog gazdinstva, da ima prebivalište na teritoriji AP Vojvodine, da je stariji od 65 godina, da daje u zakup obradivo zemljište od najmanje 0,5 do najviše 10 hektara na period od najmanje 5 godina, od dana zaključenja ugovora.
 2. da je Ugovor o dugoročnom zakupu, zaključen u godini u kojoj se podnosi zahtev, i da isti ne može biti zaključen između članova istog registrovanog poljoprivrednog gazdinstva.
 3. da nije korisnik penzije po osnovu prava penzijskog i invalidskog osiguranja zaposlenih ili samostalnih delatnosti, osim korisnika penzije po osnovu prava poljoprivrednog osiguranika.
 4. da već ne koristi podsticajna sredstva za obradivo poljoprivredno zemljište dato u zakup od strane Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije.

Podnosilac zahteva, koji ispunjava navedene uslove, ima pravo na korišćenje sredstava u visini ;
– do 6.000,00 dinara po hektaru godišnje, ako izda u zakup zemljište zakupcu, koji je nosilac Registrovanog poljoprivrednog gazdinstva sa prebivalištem na teritoriji AP Vojvodine, pod uslovom da zakupac nije stariji od 60 godina.
– do 8.000,00 dinara ako izda u zakup zemljište zakupcu koji je nosilac registrovanog poljoprivrednog gazdinstva, sa prebivalištem na teritoriji AP Vojvodine, a stariji je od 40 godina i vlasnik je obradivog poljoprivrednog zemljišta koje se graniči sa zemljištem koje se daje u zakup.
– do 10.000,00 dinara ako izda u zakup zemljište zakupcu koji je nosilac Registrovanog poljoprivrednog gazdinstva sa prebivalištem na teritoriji AP Vojvodine, a nije stariji od 40 godina i vlasnik je poljoprivrednog zemljišta koje se graniči sa zemljištem koje se daje u zakup.

Budući korisnik podsticajnih sredstava za obradivo poljoprivredno zemljište dato u zakup mora podneti sledeću dokumentaciju i to:

 1. Obrazac zahteva koji mora biti čitko popunjen štampanim slovima.
 2. Dokaz o vlasništvu obradivog zemljišta koje se daje u zakup izdat od strane nadležnog organa (posedovni list nepokretnosti iz katastra ne stariji od 30 dana), u toku 2010. godine (zakupodavac).
 3. Ugovor o zakupu obradivog poljoprivrednog zemljišta, sa podacima o broju parcele, potesu, površini i ceni zakupa, propisno overenog od strane nadležnog organa.
 4. Izvod iz registra poljoprivrednog gazdinstva, koje izdaje uprava za trezor, za lice koje daje obradivo poljoprivredno zemljište u zakup (zakupodavac), prva strana izvoda RPG sa osnovnim podacima i druga strana izvoda sa podacima o površinama i proizvodnjom.
 5. Izvod iz registra poljoprivrednog gazdinstva, koje izdaje uprava za trezor za lice koje uzima obradivo poljoprivredno zemljište u zakup (zakupac), prva strana izvoda RPG sa osnovnim podacima i druga strana izvoda sa podacima o površinama i proizvodnjom.
 6. Dokaz o otvorenom tekućem računu u banci (zakupodavac).
 7. Potvrda-uverenje nadležog organa da podnosilac zahteva nije korisnik penzije po osnovu penzijskog i invalidskog osiguranja zaposlenih ili samostalnih delatnosti, a za korisnike penzije poljoprivrednika nije potrebna ova potvrda osim fotokopija isečka primljene penzije.
 8. Dokaz o vlasništvu nad parcelama obradivog poljoprivrednog zemljišta, izdat od strane nadležnog organa za lice koje uzima obradivo poljoprivredno zemljište u zakup u slučaju kad se njegove parcele graniče sa zemljištem koje se daje u zakup.
 9. Kopija plana predmetnih parcela u slučaju kad se parcele obradivog poljoprivrednog zemljišta zakupodavca i zakupoprimca graniče.
 10. Ako je član gazdinstva dao zemljište u zakup dostavlja izjavu sa kojom potvrđuje da je saglasan da se sredstva podsticaja prebacuju na račun nosioca RPG.
 11. Fotokopija lične karte podnosioca zahteva

Nosioci i članovi registrovanog poljoprivrednog gazdinstva, koji su koristili sredstva podsticaja za zakup zemljišta u 2009 godini, na osnovu potpisanih ugovora, podnose dokumentaciju za produženje ugovora u 2010 godini i prilažu sledeću dokumentaciju;

 1. čitko popunjen obrazac zahteva, sa naznakom da već koriste navedena sredstva po ugovoru (navesti broj ugovora i datum sklapanja ugovora)
 2. posedovni list nepokretnosti katastra ne stariji od 30 dana, sa kojim se dokazuje da je predmetno zemljište i dalje u vlasništvu zakupodavca.
 3. Izvod iz RPG, koje izdaje uprava za trezor za lice koje je uzelo obradivo poljoprivredno zemljište u zakup (zakupac), prva strana izvoda RPG sa osnovnim podacima i druga strana izvoda sa podacima o površinama i proizvodnjom, sa kojim se dokazuje da je predmetno zemljište i dalje u korišćenju kod zakupca.

Međusobna prava i obaveze u vezi sa korišćenjem podsticajnih sredstava uređuje se Ugovorom na godišnjem nivou, koji zaključuju Pokrajinski sekretar za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo AP Vojvodine i korisnik sredstava, a za naredne godine, ugovor se produžava uz dodatnu dokumentaciju, pod uslovom da su programom buxeta AP Vojvodine predviđena sredstva za ove namene.

Obradu dokumentacije vrši komisija Sekretarijata, odmah po prispeću zahteva. Nakon potpisivanja ugovora , isplata sredstava vrši se u skladu sa prilivom sredstava u buxet AP Vojvodine, određenim za ove namene.

Zahtev za odobravanje i korišćenje sredstava za obradivo poljoprivredno zemljište dato u zakup u 2010. godini, sa svom potrebnom dokumentacijom, dostaviti do 15.10.2010. godine Pokrajinskom sekretarijatu za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, Bulevar Mihajla Pupina br. 16, 21000 Novi Sad, u Zatvorenoj koverti sa naznakom „Konkurs za zakup zemljišta“

Obrazac zahteva za dodelu sredstava, može se preuzeti na internet strani Sekretarijata www.psp.vojvodina.gov.rs ili u prostorijama Sekretarijata, kancelarija broj 44 prvi sprat.

Neblagovremene i nekompletne prijave neće biti razmatrane.

Dodatne informacije mogu se dobiti na telefon 021/456-267.

Obrazac prijave za konkurs možete da skinete sa ovog linka.

Napravi novu temu u “Aktuelnosti”

Napišite komentar<a href="" title="" rel="" target=""> <blockquote cite=""> <code> <pre> <em> <strong> <del datetime=""> <ul> <ol start=""> <li> <img src="" border="" alt="" height="" width="">