Reklama

Izvor: http://www.agrobiznis.net/
13.05.2010.

Otvoren konkurs za podršku ženama u agrobiznisu

USAID Agrobiznis projekat je pokrenuo program podrške razvoju preduzetništva žena u ruralnim krajevima Srbije, sa posebnim akcentom na poboljšanju njihovih poslovnih veština i znanja, i obezbeđenja finansijskih sredstava za pokretanje sopstvenog agrobiznisa na osnovu najboljih poslovnih ideja koje će se odnositi na rad u sledećim sektorima: drvenasto voće, jagodasto voće, povrće, stočarstvo, mlekarstvo i sektor pečuraka, začinskog i aromatičnog bilja.

Program podrške će se odvijati u 2 faze:

  • Za sprovođenje programa obuke žena za rad u agrobiznisu, USAID Agrobiznis Projekat planira da dodeli najviše 5 grantova za nevladine organizacije iz Srbije koje će osmisliti i sprovesti program poslovne obuke žena, i koje će nakon završene obuke polaznicama omogućiti dalje kontakte i pristup poslovnim bankama i državnim programima za subvencije u poljoprivredi kako bi žene preduzetnice imale mogućnost da predstave svoje poslovne ideje i konkurišu za dodatna sredstva.
  • USAID Agrobiznis Projekat će takođe podržati određeni broj najboljih poslovnih ideja putem dodele bespovratnih sredstava za preduzetnice koje budu učestvovale u programu obuke.

Program podrške ženama i sprovođenje obuke odvijaće se u sledećim mestima u regionima odabranim za program obuke: Južna Srbija : Niš,Leskovac i Vranje; Centralna Srbija: Kragujevac, Čačak i Kraljevo; Zapadna Srbija: Valjevo,Užice i Šabac; i Istočna Srbija: Zaječar,Pirot,Bor ili Požarevac.

Detaljne informacije o programu, kriterijumi za prijavu zainteresovani mogu preuzeti sa ovog linka.

Obrazac prijave možete preuzeti sa ovog linka.

Za dodatne informacije o Programu podrške ženama preduzetnicama u agrobiznisu kontaktirajte Marijanu Božić, tel: 032-371-554; Email: Marijana_Bozic@agrobiznis.net

Opis i kriterijumi programa

Polazne osnove i kratak pregled

USAID Agrobiznis projekat je petogodišnji program stručne i finansijske podrške poljoprivrednoj i prehrambenoj industriji u Srbiji, koji finansira Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID). Osnovni cilj USAID Agrobiznis projekta je: „Veća vrednost prodaje srpskih poljoprivrednih proizvoda i povećano zapošljavanje u oblasti poljoprivrede“. USAID Agrobiznis projekat je tako koncipiran da ostvari ovaj cilj kroz sledeće korake (1) povećanjem efikasnosti i konkurentnosti srpskog agrobiznisa celom dužinom lanca vredosti u sektorima sa velikim potencijalom koji su identifikovani tokom izbora i analize sektora, i (2) stvaranjem povoljnog okruženja za poslovanje srpskog agrobiznisa.

USAID Agrobiznis projekat je, u skladu sa posebnim odredbama Opisa projekta (A.23) istražio trenutnu situaciju u agrobiznisu u Srbiji po pitanju ograničenja i mogućnosti za ravnopravno učešće žena i muškaraca u razvijanju agrobiznisa, sa posebnim osvrtom na ulogu žena u odabranim sektorima. Društveno–ekonomski položaj žena u ruralnim krajevima Srbije je sasvim marginalizovan. Žene su izložene većem siromaštvu i gotovo da nemaju nikakavog uticaja na donošenje odluka koje se tiču poljoprivrednih gazdinstava na kojima i one žive. Prema podacima Centra za demografska istraživanja, od 3.8 miliona žena u Srbiji, 42.1% žive u ruralnim krajevima.

Većina žena koje žive u ruralnim krajevima Srbije poseduju veliko iskustvo i praktično znanje po pitanju tradicionalne poljoprivredne proizvodnje. Međutim, većina njih ne zna i nema iskustva u vođenju poljoprivrednog gazdinstva kao privatnog preduzeća, ne zna kako da dođe do sredstava za finansiranje, nabavi seme, sadnice ili đubrivo, ne poznaje poslovno planiranje, strategiju prodaje i marketing, ne ume da rukovodi finansijama i ne zna kako da primeni agrotehničke mere koje će doprineti razvoju poljoprivrednog gazdinstva. Osim toga, u tradicionalnoj poljoprivrednoj proizvodnji evidentni su značajni tehnički nedostaci kao i primena loše poljoprivredne prakse koja proizilazi iz nedovoljne obuke poljoprivrednika i tendencije da se slede nasleđene tehnike i pristupi.

Dakle, aktivnosti usmerene ka podizanju opšteg stepena razvoja jednog poljoprivrednog gazdinstva utiču i na povećanje konkurentnosti žena u agrobiznisu u ruralnim krajevima Srbije, i na ravnopravnost polova. Uključivanje žena u poljoprivredu je od vitalnog značaja za razvoj Srbije i imaće za posledicu veći broj radnih mesta za žene u ruralnim krajevima, čime će se stvoriti osnova finansijske sigurnosti i podići životni standard njihovih porodica.

U skladu sa tim, USAID Agrobiznis projekat je pokrenuo program finansijske podrške u ukupnom iznosu od 300,000 dolara, namenjenih programu podrške razvoju preduzetništva žena u ruralnim krajevima Srbije, sa posebnim akcentom na poboljšanju njihovih poslovnih veština i znanja, i obezbeđenja finansijskih sredstava za pokretanje sopstvenog agrobiznisa na osnovu najboljih poslovnih ideja. Program će obuhvatiti sledeće komponente:

1) Program obuke žena koji za cilj ima podsticaj preduzetništva u agrobiznisu 2) Dodelu bespovratnih sredstava za pokretanje sopstvenog agrobiznisa za učesnice u programu obuke
USAID Agrobiznis projekta planira da angažuje najviše 5 (pet) nevladinih, profitnih neprofitnih organizacija iz Srbije, koje će osmisliti i sprovesti program poslovne obuke. Maksimalan iznos bespovratnih sredstava po organizaciji biće do 30,000 dolara, a svaki program obuke mora biti završen u roku od godinu dana od dana potpisivanja ugovora. Nakon završetka programa obuke, USAID Agrobiznis projekat će dodeliti određeni broj grantova za pokretanje sopstvenog agrobiznisa na osnovu najboljih biznis planova koje su izradile učesnice programa obuke; s tim da vrednost svakog pojedinačnog granta neće premašiti 15,000 dolara.
Pored toga, USAID Agrobiznis projekat će nastaviti da podržava učesnice programa čiji biznis planovi imaju najbolje izglede, omogućavajući im da na najbolji način iskoriste mogućnosti koje pružaju domaće, regionalno i međunarodno tržište, takođe im pružajući i tehničku podršku kao i svim drugim učesnicima u programima koje podržava USAID Agrobiznis projekat.

Opis programa

1) Opis programa obuke & uputstva za podnosioce prijave za grant

USAID Agrobiznis Projekat će pružiti podršku razvoju ženskog preduzetništva u agrobiznisu kroz program obuke za žene koje žive u ruralnim sredinama u 4 (četiri) regiona Srbije. Kako bi se ženama u ruralnim sredinama omogućila obuka što bliža njihovom mestu stanovanja, podnosioci prijava za grantove će sprovesti obuku u sledećim mestima, u regionima odabranim za program obuke:

1 Južna Srbija – Niš (Nišavski region), Leskovac (Jablanički region), Vranje (Pčinjski region)
2 Centralna Srbija – Kragujevac (Šumadijski region), Čačak (Moravički region) i Kraljevo (Raški region)
3 Zapadna Srbija – Valjevo (Kolubarski region), Užice (Zlatiborski region) i Šabac (Mačvanski region)
4 Istočna Srbija – Zaječar ( Zaječarski region), Pirot (Pirotski region), i Bor (Borski region) ili Požarevac (Braničevski region).

USAID Agrobiznis Projekat podstiče zainteresovane podnosioce prijave za grant da program obuke koncipiraju tako da ga mogu sprovesti u nekoliko regiona sa obzirom da je minimalan broj učesnica u obuci, u svakom od četiri regiona, 50 žena. Svaka od učesnica će na kraju obuke imati detaljno urađen biznis plan koji će se zasnivati na njenoj poslovnoj ideji. Organizacije podnosioci prijave za program obuke treba takođe da omoguće učesnicama u obuci dalje kontakte sa bankama i pristup državnim programima za subvencije u poljoprivredi, kako bi buduće preduzetnice imale mogućnost da predstave svoje poslovne ideje i konkurišu za dodatna finansijska sredstva. USAID Agrobiznis projekat će takođe podržati određeni broj najboljih poslovnih ideja putem dodele bespovratnih sredstava u iznosu do 15,000 dolara preduzetnicama, koje budu učestvovale u programu obuke.

Učesnice u programu obuke moraju biti nezaposlene žene koje imaju ideju za pokretanje posla ili su već aktivne u radu u jednom od sledećih 6 sektora: stočarstvo, mlekarstvo, voćarstvo (jagodasto i drvenasto voće), povrtarstvo, kao i uzgoj i prerada pečuraka, lekovitog bilja i šumskih plodova. Poželjno je da učesnice u programu već imaju određenog iskustva u agrobiznisu ili preradi hrane, međutim to nije obavezan kriterijum. Međutim, učesnice u programu moraju iskazati nameru da se nakon završene obuke bave agrobiznisom i zakonski registruju preduzeće koje će poslovati u poljoprivredi (ili poljoprivredno gazdinstvo). Organizacije podnosioci prijave za program obuke će dalje definisati kriterijume za učešće žena u programu obuke, sastaviti jasan i transparentan plan pozivanja za učešće u programu poslovne obuke i definisati metodologiju izbora učesnica u ovom programu. Svi ovi elementi moraju biti navedeni u prijavi. USAID Agrobiznis projekat će odobriti predložene kriterijume za učešće u programu obuke, kao i konačnu listu odabranih učesnica u programu obuke.

Dalje, od organizacija podnosioca prijave za program obuke se očekuje da definišu i implementiraju program obuke koji će ženama iz ruralnih krajeva Srbije pružiti priliku da saznaju sve benefite poslovnog planiranja, finansijskih projekcija i planiranja budžeta; da nauče da primenjuju tehnike prodaje i marketinga, itd. Program obuke biće fokusiran na sve aspekte sastavljanja biznis plana, uključujući metodologiju za sprovođenje istraživanja tržišta, pozicioniranje na ciljnom tržištu i prodaju proizvoda. Pri definisanju programa obuke, organizacije zainteresovane za sprovođenje programa moraju imati na umu i sledeće pretpostavke:

• Biznis plan je dokument kojim se definiše poslovna strategija određenog projekta,
• Najvažniji korak ka pokretanju posla ili unapređenju postojećeg je sastavljanje biznis plana,
• Kvalitetan biznis plan je referentan dokument preduzeća i omogućava lakše praćenje performansi tog preduzeća,
• Biznis plan predstavlja najznačajniji dokument prilikom konkurisanja za zajam banke, za privlačenje potencijalnih investitora ili za implementaciju uspešnog poslovnog poduhvata,
• Poslovno planiranje je proces kreiranja uspešnog preduzeća; niz postupaka kojim se postavljaju i definišu ciljevi i predstavlja plan koraka koji će se preduzeti kako bi se postigli zadati ciljevi,
• Biznis plan obuhvata niz postupaka koje će preduzetnik sprovesti tokom kreiranja svog posla kao i način nakoji će ih sprovesti; to je proces kojim se prolazi od ideje do realizacije posla

Program obuke (plan rada) mora obuhvatiti sledeće teme:

1 Poslovno planiranje i analizu rizika
2 Izrada biznis plana i pokretanje sopstvenog biznisa (Odakle početi? Šta treba znati?)
3 Izrada marketing plana i plana prodaje, finansijskog plana (predviđanje novčanih tokova, predviđanje prihoda i rashoda,itd.)
4 Kako registrovati poslovni subjekat (koje je zakonske odredbe neophodno ispuniti)
5 Primeri iz prakse i interaktivni pristup
6 Državne subvencije i bankarski zajmovi

Cilj programa obuke je pružanje podrške ženama u izradi biznis plana koji će im omogućiti pokretanje, razvoj i upravljanje sopstvenim poslom u jednom od gorenavedenih sektora agrobiznisa.

2) Grantovi za pokretanje agrobiznisa žena iz ruralnih krajeva
Nakon završenog programa obuke, učesnice programa će biti osposobljene za pripremu biznis planova kojim će konkurisati za dobijanje finansijske podrške za pokretanje sopstvenog agrobiznisa, a u okviru Programa USAID Agrobiznis projekta „Takmičenje za najbolji biznis plan žena iz ruralnih krajeva Srbije“, tj. za dobijanje granta u ukupnom pojedinačnom iznosu do 15,000 dolara. Biće dodeljen određeni broj grantova za najbolje biznis planove. USAID Agrobiznis projekat će, zajedno sa organizacijama odabranim za sprovođenje obuke, formirati komisiju za evaluaciju biznis planova i dostaviti predstavniku USAID¬a preporuku za konačnu odluku o najboljim biznis planovima.

USAID Agrobiznis projekat će nastaviti sa pružanjem podrške učesnicama u programu obuke u njihovim nastojanjima da se pozicioniraju na tržištu, a omogućiće im pristup i drugim vidovima tehničke pomoći koju pruža USAID Agrobiznis projekat.

Kriterijumi za organizacije podnosioce prijava za program poslovne obuke

• Podnosioci prijava za program posloven obuke moraju biti nevladine organizacije iz Srbije, neprofitne ili profitne, koje su minimalno 51% u domaćem vlasništvu, zvanično registrovane kod državnih organa i čije su predložene aktivnosti u skladu sa ciljevima USAID Agrobiznis projekta i doprinose rezultatima Projekta;
• Podnosioci prijava moraju pokazati da poznaju i uvažavaju pitanja rodne ravnopravnosti i obrazložiti u prijavi na koji će način njihovo znanje doprineti efikasnoj implementaciji programa poslovne obuke žena;
• Podnosioci prijava moraju imati aktivan i funkcionalan, neopterećen bankovni račun, što se dokazuje adekvatnom izjavom banke;
• Poslovanje i aktivnosti koje predlažu podnosioci prijava moraju da budu takve da ne utiču štetno na životnu sredinu i osmišljene tako da se sprovode u skladu sa svim važećim nacionalnim, pokrajinskim i lokalnim zakonima, standardima i drugim zakonskim propisima u pogledu zaštite životne sredine; te aktivnosti ne smeju da budu ograničene ili zabranjene međunarodnim sporazumima o zaštiti životne sredine.

Finansijska sredstva za grantove i dozvoljeni troškovi

Maksimalan iznos bespovratnih sredstava po organizaciji biće do 30,000 dolara. Učešće u troškovima sprovođenja programa obuke nije neophodno.

Bespovratna sredstva mogu se koristiti samo za pokrivanje direktnih projektnih troškova kao što su troškovi upravljanja i koordinacije projektom, dnevnice edukatora, logistiku, putne troškove, priprema materijala za poslovne obuke, itd.

Bespovratna sredstva se ne mogu koristiti za plaćanje indirektnih troškova ili poreza. Takođe, sredstva granta se ne mogu koristiti za pokrivanje troškova avio¬prevoza ili nabavku opreme koja se definiše kao lično materijalno dobro čiji je rok upotrebe duži od jedne godine, a pojedinačna nabavna cena 5,000 dolara ili više.

Bespovratna sredstva se dodeljuju na bazi refundacije troškova po završetku svakog kruga obuke ili određene faze programa. Potencijalni korisnici sredstava će u prijavi navesti faze programa (milestone). Bespovratna finansijska sredstva se neće davati unapred.

Proces prijavljivanja

USAID Agrobiznis projekat poziva putem javnog oglasa objavljenog u Politici dana 7. maja 2010. godine, sve zainteresovane organizacije da se prijave za dobijanje bespovratnih sredstava za sprovođenje programa obuke žena u agrobiznisu. Organizacije podnosioci prijava koji ispunjavaju gore navedene kriterijume za dodelu grantova treba da podnesu sledeće:

1 Pravilno popunjen Obrazac prijave za učešće u programu (u prilogu) u štampanoj verziji, i u elektronskoj formi na CD¬u; u okviru prijavnog formulara za dodelu granta, podnosioci prijave moraju da prilože i detaljan plan sprovođenja obuke kao i nastavnu metodologiju koja će se koristiti, opis kriterijuma za izbor učesnica u programu obuke, rok za implementaciju programa i potreban budžet, plan praćenja performansi programa i da navedu indikatore relevantne za program obuke.
2 Kopiju potvrde o registraciji kod Agencije za privredne registre Republike Srbije i/ili Ministarstva za državnu upravu i lokalnu samoupravu, ukoliko je moguće.
3 Reference relevantne za svaku od predloženih aktivnosti u okviru sprovođenja obuke
4 Radnu biografiju članova tima koji su relevantni za program (edukatori i rukovodioci projekta) kao i njihov delokrug rada

USAID Agrobiznis Projekat ravnopravno tretira sve podnosioce zahteva, bez obzira na pol, versku i nacionalnu pripadnost.

Proces ocenjivanja i odobravanja

Interna projektna komisija za evaluaciju će oceniti sve blagovremeno podnete prijave na osnovu utvrđenih opštih i navedenih posebnih kriterijuma:

1. Tehnički pristup 30 bodova
• Razmatraće se da li podnosilac prijave u potpunosti razume prioritete i ciljeve programa i na koji način odgovara na te elemente;
• Da li su celokupan pristup i stepen angažovanja realni i isplativi u odnosu na ciljeve programa i trajanje granta;
• Da li su, dugoročno gledano, predložene aktivnosti održive i trajne;
• Da li će predložene aktivnosti doprineti razvoju poslovanja ciljne grupe (žena u ruralnim krajevima).

2. Kvalifikacije članova tima relevantnog za sprovođenje programa (edukatori i rukovodioci projekta) 30 bodova
• Razmatranje i ocenjivanje kvalifikacija članova tima predloženih za implementaciju programa, uključujući njihove akademske i tehničke kvalifikacije. Prilikom podnošenja prijave potrebno je dostaviti detaljne radne biografije svih članova tima koji su relevantni za program (edukatori i rukovodioci projekta).
3. Organizaciona struktura, menadžment, tehnička osposobljenost, iskustvo u radu i predhodni projekti 20 bodova
• Komisija će razmatrati da li podnosilac prijave poseduje dovoljno organizacionih, upravljačkih i tehničkih kapaciteta za uspešno sprovođenje programa. Da li će predložena logistika i finansijska konstrukcija biti adekvatna za uspešno sprovođenje programa obuke a korisnik bespovratnih sredstava opravdao korišćenje sredstava USAID¬a.
• Prednost imaju organizacije koje su i ranije učestvovale u sprovođenju sličnih programa i projekata.

4. Opravdanost troškova i realnost budžeta 20 bodova

Komisija će detaljno razmotriti predložene budžete za sprovođenje programa u smislu ukupne sume i opravdanosti troškova, transparentnosti troškova, da li su troškovi dozvoljeni i mogući po kriterijumima granta u smislu vrste troškova, i da li su određeni troškovi potrebni. Predlog budžeta mora biti jasno definisan sa dovoljno detalja kojima se razjašnjava potreba za određenim troškovima a o čemu će se komisija izjašnjavati; predlog budžeta se prilaže uz Obrazac prijave.

Na osnovu preporuke komisije za evaluaciju; USAID Agrobiznis Projekat će dodeliti do 5 grantova organizacijama koje ispunjavaju kriterijume a koje će sprovesti program obuke koji je predmet granta.

USAID-ova pravila sadržana u dokumentu The Required as Applicable Standard Provisions for Non-US, Non-Governmental Recipients, the Cost Sharing (Matching) (January 2002) biće primenjena u realizaciji ove aktivnosti.

Zakasnele i nekompletne prijave, koje ne sadrže sva dokumenta navedene u javnom pozivu i ovom dokumentu, neće biti razmatrane.

Napravi novu temu u “Aktuelnosti”

Napišite komentar<a href="" title="" rel="" target=""> <blockquote cite=""> <code> <pre> <em> <strong> <del datetime=""> <ul> <ol start=""> <li> <img src="" border="" alt="" height="" width="">