Reklama

Na osnovu člana 43. stav 1. tačka 2. Zakona o zdravstvenoj ispravnosti životnih namirnica i predmeta opšte upotrebe (“Službeni list SFRJ”, br. 53/91), savezni sekretar za rad, zdravstvo, boračka pitanja i socijalnu politiku, u sporazumu sa saveznim sekretarom za trgovinu i saveznim sekretarom za polјoprivrdu, propisuje

Pravilnik o količinama pesticida, metala i metaloida i drugih otrovnih supstancija, hemioterapeutika, anabolika i drugih supstancija koje se mogu nalaziti u namirnicama

„Službeni list SRJ” br. 5 od 15. maja 1992, 11 od 12. juna 1992 – ispravka, 32 od 14. juna 2002, „Službeni glasnik RS“, br. 25 od 21. aprila 2010 – dr. pravilnik, 28 od 26. aprila 2011 – dr. pravilnik

Član 1.

U Namirnicama koje se stavlјaju u promet u Saveznoj Republici Jugoslaviji* mogu se nalaziti ostaci pesticida, teških metala i nemetala, anabolika, veterinarskih lekova, mikotoksina, policikličnih aromatskih uglјovodonika, polihlorovanih bifenila i drugih kontaminenata u količinama propisanim ovim pravilnikom.

*Službeni list SRJ, broj 11/1992

Član 2.

Pod pesticidima, u smislu ovog pravilnika, podrazumevaju se hemijska sredstva koja se upotreblјavaju:

1) za suzbijanje prouzrokovača bilјnih bolesti, štetnih insekata, preglјeva, stonoga, puževa, nematoda, glodara i ptica, za suzbijanje korova ili za regulisanje rasta bilјaka;

2) za uništavanje štetočina i glјivica koje napadaju uskladištene polјoprivredne proizvode;

3) za uništavanje insekata i drugih organizama koji prenose prouzrokovače zaraznih bolesti na lјude i životinje i raznih molestanata i parazita kod lјudi i životinja.

Pod pesticidima, u smislu ovog pravilnika, podrazumevaju se i produkti biotransformacije pesticida, kao i zagađenja u gotovom proizvodu.

Član 3.

Namirnice se mogu stavlјati u promet ako količina pesticida koje one sadrže prilikom stavlјanja u promet nije veća od količine označene u tabeli I – Dozvolјene količine pesticida u namirnicama, koja je odštampana uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Dozvolјene količine pesticida u vodi koja služi za javno snabdevanje stanovništva kao voda za piće ili za proizvodnju namirnica namenjenih prodaji regulisane su posebnim pravilnikom.

Namirnice i njihovi delovi koji se ispituju na sadržaj pesticida date su po grupama namirnica u tabeli II – Klasifikacija namirnica i delovi namirnica koji se ispituju na sadržaj pesticida, koja je odštampana uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Član 4.

Začini, mirođije, dodaci hrani (aditivi) i slični proizvodi mogu sadržati do deset puta veće količine, a čajevi do pet puta veće količine pesticida od maksimalno dozvolјenih količina datih u tabeli I.

Kod koncentrata za supu, punomasnog i obranog mleka u prahu, suvog voća i povrća i sličnih dehidriranih namirnica koje se upotreblјavaju razređene ili rekonstruisane, sadržaj pesticida ispituje se na oblik u kome se namirnice upotreblјavaju u ishrani.

Član 5.

Ostaci pesticida u kravlјem mleku iskazuju se na ukupnu masu mleka. Kod sirovog mleka i punomasnog mleka, poreklom od druge životinjske vrste, rezidue se izražavaju na osnovu sadržaja masti. U tabeli I tolerancija za pesticide u mleku odnosi se na sirovo i standardizovano kravlјe mleko.

U proizvodima od mleka sa sadržajem masti više od 2%, ostaci pesticida iskazuju se na sadržaj masti – maksimalni limit je za 25 puta veći od granice utvrđene za mleko.

U proizvodima od mleka sa sadržajem masti manje od 2%, ostaci pesticida iskazuju se na ukupnu masu proizvoda – maksimalni limit je za polovinu manji od utvrđenog limita za mleko.

Ostaci pesticida u mesu i proizvodima od mesa sa sadržajem masti više od 10% iskazuju se na sadržaj masti. U tabeli I tolerancija za pesticide u mesu i proizvodima od mesa odnosi se na meso i proizvode od mesa sa sadržajem masti više od 10%.

U mesu i proizvodima od mesa sa sadržajem masti 10%, ili manje, ostaci pesticida iskazuju se na ukupnu masu bez kostiju – maksimalni limit je za 10 puta manji od grance utvrđene u mesu i proizvodima od mesa sa sadržajem masti više od 10%, 1 ne sme biti ispod 0,01 mg/kg.

Član 6.

Namirnice koje sadrže ostatke dva ili više pesticida ili njihovih metabolita sa istim delovanjem mogu se stavlјati u promet ako zbir procenata ostataka svakog pesticida i štetnog metabolita u odnosu na njihovu toleranciju ne prelazi 100%.

Namirnice koje sadrže ostatke dva ili više pesticida ili njihovih metabolita , s poznatim sinergističkim dejstvom povećanja toksičnosti na toplokratne organizme, ne mogu se stavlјati u promet, bez obzira na količine pesticida, odnosno metabolite koje sadrže.

Član 7.

Sirove ili poluprerađene namirnice koje sadrže pesticide u većim količinama nego što je dozvolјeno mogu se stavlјati u promet ako, posle odgovarajuće obrade prema tehnološkom procesu proizvodnje, količina pesticida nije veća od količine određene u tabeli I.

Namirnice iz stava 1. ovog člana mogu se stavlјati u promet posle odgovarajuće obrade prema tehnološkom procesu proizvodnje samo ako laboratorijskim ispitivanjem u zdravstvenim i drugim organizacijama ovlašćenim za analize i superanalize pesticida u namirnicama utvrdi da količina pesticida nije veća od količine određene u tabeli I.

Član 8.

Namirnice se mogu stavlјati u promet ako količina metala i nemetala u tim namirnicama nije veća od količine označene u tabeli III – Dozvolјene količine metala, nemetala i nekih specifičnih kontaminenata u namirnicama izražene u mg/kg odnosno mg/l, koja je odštampana uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Član 9.

Namirnice životinjskog porekla mogu se stavlјati u promet ako ne sadrži količine anabolika (hormone i druge supstancije sa hormoralnim i anabolnim delovanjem) u količinama koje se mogu dokazati propisanim ili priznatim metodama.

Član 10.

Namirnice životinjskog porekla mogu se stavlјati u promet ako:

– supstancije sa tiroestantskim delovanjem,

– trankilanse i beta-blokatore,

– hemioterapeutike (nitrofurani, karbadiks, dimetridazol i dr) u količinama koje se mogu dokazati propisanim ili priznatim metodama.

Član 11.

Mleko i proizvodi od mleka, meso i proizvodi od mesa, jaja i proizvodi od jaja, slatkovodne ribe i med mogu se stavlјati u promet ako ne sadrže količine antibiotika u količinama koje se mogu dokazati propisanim ili priznatim metodama.

Član 12.

Mleko i proizvodi od mleka, meso i proizvodi od mesa, jaja i proizvodi od jaja, slatkovodne ribe, med i ostale namirnice životinjskog porekla mogu se stavlјati u promet ako ne sadrže ostatke sulfonamida u količinama većim od 0,10 mg/kg.

Član 13.

Sveža morska riba ne sme sadržavati više od 20 mg histamina na 100 g riblјeg mesa.

Smrznuta morska riba, riblјe konzerve i pasterizovane polukonzerve ne smeju sadržati više od 40 mg histemina na 100 g riblјeg mesa.

Član 14.

Polihlorovane bifenile ne smeju sadržavati:

1) mleko i mlečni proizvodi (na sadržaj mast) više od 1,0 mg/kg;

2) živina i ostale vrste mesa (svinjsko, giveđe, ovčje) i njihovi proizvodi (na sadržaj mast) više od 2,0 mg/kg;

3) jaja ( bez lјuske) više od 0,3 mg/kg;

4) ribe, školјke, rakovi i mekušci (jestivi deo) više od 3,0 mg/kg;

Član 15.

Aflatoksine (B1 + G1) ne smeju sadržavati, i to:

1) pšenica, kukuruz, pirinač, ječam i ostala žita – više od 5 mikrograma/kg*;

2) brašna od žita – više od 3 mikrograma/kg*;

3) pasulј, grašak, sočivo – više od 5 mikrograma/kg*;

4) lešnik, orah, badem, brašno od kokosa – više od 3 mikrograma/kg*;

5) pržena kafa, prženi kakaovac i prženi kikiriki – više od 5 mikrograma/kg*;

6) čajevi – više od 5 mikrograma/kg*;

7) začini – više od 30 mikrograma/kg*;

8) meso i proizvodi od mesa – više od 0,5 mikrograma/kg*;

Mleko i mlečni proizvodi ne smeju sadržavati aflatoksina M1 više od 0,5 mikrograma/kg*, niti aflatoksina B1 više od 0,5 mikrograma/kg*;

Namirnice od tač 1. do 8. ovog člana, kao i mleko i proizvodi od mleka, ne smeju sadržavati ohratoksina više od 10 mikrograma/kg*;

Sok od jabuke ne sme sadržavati patulina više od 50 mikrograma/kg*;

Žitarice ne smeju sadržavati zearalenona više od 1 mikrograma/kg*;

*Službeni list SRJ, broj 11/1992

Član 16.

Količina benzo(a) pirena u dimlјenim proizvodima ne sme biti veća od 5 mikorograma/kg;

Član 17.

Ako namirnice ne ispunjavaju uslove iz čl. 3, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 i 16 ovog pravilnika, smatraju se higijenski neispravnim i ne smeju se stavlјati u promet.

Član 18.

Danom stupalјa na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o količinama pesticida i drugih otrovnih materija, hormona, antibiotika i mikrotoksina koji se mogu nalaziti u životnim namirnicama („Službeni list SFRJ”, br. 59/83 i 79/87).

Član 19.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavlјivanja u „Službenom listu SFRJ”.

Br. 4/1-02-014/91-001

2. marta 1992. godine

Beograd

Savezni sekretar za rad,

zdravstvo, boračka pitanja i

socijalnu politiku

Radiša Gačić, s.r.

Pravilnik o količinama pesticida, metala i metaloida – prilog

Napravi novu temu u “Pravilnici”

Napišite komentar<a href="" title="" rel="" target=""> <blockquote cite=""> <code> <pre> <em> <strong> <del datetime=""> <ul> <ol start=""> <li> <img src="" border="" alt="" height="" width="">