Reklama

Predmet

Član 1.

Ovim pravilnikom bliže se propisuje način i postupak izdavanja međunarodne potvrde (sertifikata) o bezbednosti hrane koja se izvozi, izgled obrasca međunarodne potvrde, kao i evidencija o izdatim potvrdama.

Član 2.

Međunarodna potvrda (eng. Health Certificate) jeste sertifikat o bezbednosti i zdravstvenoj ispravnosti hrane kojim se potvrđuje da je hrana proizvedena u Republici Srbiji u registrovanom objektu za proizvodnju hrane koji je pod nadzorom sanitarne inspekcije i da su ispunjeni uslovi navedeni u sertifikatu (u daljem tekstu: međunarodna potvrda).

Postupak izdavanja međunarodne potvrde jeste postupak koji obuhvata popunjavanje, potpisivanje i overavanje obrasca međunarodne potvrde o bezbednosti hrane od strane nadležnog sanitarnog inspektora.

Vrste hrane

Član 3.

Ministarstvo nadležno za poslove zdravlja (u daljem tekstu: Ministarstvo) preko nadležnih sanitarnih inspektora izdaje međunarodne potvrde u skladu sa zakonom kojim se uređuje bezbednost hrane, za sledeću vrstu hrane:

1) nove hrane,

2) hrane za specifične populacione grupe (hrana za odojčad i malu decu, hrana za posebne medicinske namene, zamene za kompletnu dnevnu ishranu za osobe na dijeti za mršavljenje),

3) dodataka ishrani (dijetetski suplementi),

4) hrane sa izmenjenim nutritivnim sastavom (hrana za osobe intolerantne na gluten, zamene za so za ljudsku ishranu, hrana obogaćena vitaminima, mineralima i drugim supstancama sa hranljivim ili fiziološkim efektom i dr.),

5) soli za ishranu ljudi i proizvodnju hrane,

6) prehrambenih aditiva,

7) prehrambenih aroma,

8) prehrambenih enzima,

9) pomoćnih sredstava u proizvodnji hrane,

10) vode za piće u originalnoj ambalaži (prirodne mineralne, izvorske i stone vode).

Obrazac međunarodne potvrde

Član 4.

Međunarodna potvrda se izdaje na obrascu u skladu sa odgovarajućim međunarodnim standardima.

Obrazac potvrde iz stava 1. ovog člana štampa se na srpskom i engleskom jeziku, kao i na drugom stranom jeziku u skladu sa potpisanim međunarodnim sporazumom u oblasti bezbednosti hrane između Republike Srbije i strane zemlje, u koju se izvozi.

Obrazac međunarodne potvrde dat je u Prilogu 1. koji je odštampan je uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Način izdavanja međunarodne potvrde

Član 5.

Međunarodna potvrda se izdaje na zahtev subjekta u poslovanju hranom. Subjekat u poslovanju hranom predaje zahtev za izdavanje međunarodne potvrde nadležnom sanitarnom inspektoru prema adresi poslovnog sedišta subjekta u poslovanju hranom.

Uz zahtev iz stava 1. ovog člana prilažu se, odnosno pribavljaju se sledeći dokazi:

1) rešenje o upisu u Registar Agencije za privredne registre Srbije ili poslednje promene u Agenciji za privredne registre Srbije;

2) specifikacija hrane koja se izvozi (u dva primerka) koja je data u Prilogu 2a;

3) stručno mišljenje i analitički izveštaj ovlašćene i akreditovane laboratorije o bezbednosti i zdravstvenoj ispravnosti hrane;

4) uverenje o upisu hrane u bazu podataka koju vodi Ministarstvo, za hranu iz člana 3. stav 1. tač. 2)–4) ovog pravilnika;

5) ovlašćenje podnosioca zahteva, u slučaju podnošenja zahteva preko punomoćnika;

6) dokaz o uplati troškova postupka izdavanja zdravstvene potvrde u skladu sa zakonom kojim se uređuju republičke administrativne takse.

Specifikacija hrane koja se izvozi iz tačke 3) ovog člana data je u Prilogu 2a koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Dokaze iz stava 2. tač. 1) i 4) ovog člana Ministarstvo pribavlja po službenoj dužnosti, osim ako podnosilac zahteva izjavi da će ih sam dostaviti.

Međunarodna potvrda važi do isteka roka upotrebe hrane za koji je izdata, a najduže 12 meseci od dana izdavanja.

*Službeni glasnik RS, broj 151/2020

Evidencija o izdatim međunarodnim potvrdama

Član 6.

O izdatim međunarodnim potvrdama iz čl. 4. i 5. ovog pravilnika vodi se evidencija u pismenom ili elektronskom obliku.

Evidencija iz stava 1. ovog člana sadrži sledeće podatke:

1) broj međunarodne potvrde;

2) datum i mesto izdavanja međunarodne potvrde;

3) naziv subjekta u poslovanju hranom koji je podneo zahtev;

4) adresa poslovnog sedišta subjekta u poslovanju hranom;

5) ime i prezime nadležnog sanitarnog inspektora koji je izdao međunarodnu potvrdu;

6) potpis odgovornog lica subjekta u poslovanju.

Evidencija o izdatim međunarodnim potvrdama data je u Prilogu 3. koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Stupanje na snagu

Član 7.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

Broj 110-00-283/2019-10

U Beogradu, 28. juna 2019. godine

Ministar,

dr Zlatibor Lončar, s.r.

Prilozi

NAPOMENA IZDAVAČA: Pravilnikom o izmenama i dopuni Pravilnika o načinu i postupku izdavanja međunarodne potvrde (sertifikata) o bezbednosti hrane koja se izvozi, izgledu obrasca međunarodne potvrde, kao i evidenciji o izdatim potvrdama („Službeni glasnik RS“, broj 151/2020) prilozi 1. i 2 zamenjeni su novim prilozima i dodat je Prilog 2a (vidi čl. 1. i 2. Pravilnika – 151/2020-23).

Prilog 1 – Zdravstvena potvrda/Health Certificate

Prilog 2 – Zahtev za izdavanje zdravstvene potvrde za hranu koja se izvozi (Health Certificate)

Prilog 2a – Specifikacija hrane koja se izvozi

Prilog 3 – Evidencija o izdatim međunarodnim potvrdama (sertifikatima)

Napravi novu temu u “Pravilnici”

Napišite komentar<a href="" title="" rel="" target=""> <blockquote cite=""> <code> <pre> <em> <strong> <del datetime=""> <ul> <ol start=""> <li> <img src="" border="" alt="" height="" width="">