Predmet i cilj

Član 1.

Ovim pravilnikom propisuju se uslovi za promet nove hrane, način vršenja kontrole nove hrane, kao i uslovi koji se odnose na sledljivost i označavanje nove hrane, sa ciljem obezbeđenja visokog nivoa zaštite života i zdravlja ljudi, zaštite interesa potrošača i osiguranje slobodnog protoka robe.

Područje primene

Član 2.

Ovaj pravilnik primenjuje se na promet nove hrane na tržištu Republike Srbije.

Ovaj pravilnik ne primenjuje se na:

1) genetički modifikovanu hranu obuhvaćenu područjem primene propisa kojima se uređuje oblast genetički modifikovane hrane;

2) hranu koja se koristi kao:

(1) prehrambeni enzimi,

(2) prehrambeni aditivi,

(3) prehrambene arome,

(4) pomoćna sredstva uključujući i rastvarače za ekstrakciju koji se koriste u proizvodnji hrane, a koji su uređeni posebnim propisima.

Značenje pojedinih pojmova

Član 3.

U smislu ovog pravilnika, pored definicija utvrđenih u Zakonu o bezbednosti hrane, primenjuju se i sledeće definicije:

1) nova hrana jeste hrana koja se nije u značajnoj meri upotrebljavala u ishrani ljudi unutar Evropske unije (u daljem tekstu: EU) pre 15. maja 1997. godine, a koja pripada bar jednoj od sledećih kategorija:

(1) hrana sa novom ili namerno izmenjenom molekulskom strukturom, ako se ta molekulska struktura nije upotrebljavala kao hrana ili u hrani unutar EU pre 15. maja 1997. godine,

(2) hrana koja se sastoji ili je proizvedena od mikroorganizama, gljiva ili algi ili je iz njih izolovana,

(3) hrana koja se sastoji ili je proizvedena od mineralnih materija ili je izolovana iz njih,

(4) hrana koja se sastoji ili je proizvedena od biljaka, odnosno njenih delova, ili je izolovana iz njih, osim hrane za koju je dokazana višegodišnja bezbedna upotreba unutar EU i koja se sastoji, odnosno koja je proizvedena ili izolovana iz biljke ili sorte iste vrste dobijene:

– tradicionalnim tehnikama razmnožavanja koje se nisu upotrebljavale za proizvodnju hrane unutar EU pre 15. maja 1997. godine,

– netradicionalnim tehnikama razmnožavanja koje se nisu upotrebljavale za proizvodnju hrane unutar EU pre 15. maja 1997. godine ukoliko te tehnike ne uzrokuju značajne promene u sastavu ili strukturi te hrane i koje utiču na njenu prehrambenu (nutritivnu) vrednost, metabolizam ili nivo nepoželjnih supstanci,

(5) hrana koja se sastoji ili je proizvedena od životinja, odnosno njihovih delova, ili je izolovana iz njih, osim ukoliko su te životinje gajene tradicionalnim tehnikama uzgoja koje su se primenjivale u EU za proizvodnju hrane pre 15. maja 1997. godine i ukoliko je za tu hranu dokazana višegodišnja bezbedna upotreba unutar tržišta EU,

(6) hrana koja se sastoji ili je proizvedena od ćelijskih kultura ili tkiva životinja, biljaka, mikroorganizama, gljiva ili algi, odnosno hrana koja je iz njih izolovana,

(7) hrana koja je rezultat proizvodnog postupka koji se nije upotrebljavao za proizvodnju hrane unutar EU pre 15. maja 1997. godine, a kojim se uzrokuju značajne promene u sastavu ili strukturi hrane koje utiču na njenu prehrambenu (nutritivnu) vrednost, metabolizam ili nivo nepoželjnih supstanci,

(8) hrana koja se sastoji od sintetizovanih nanomaterijala,

(9) vitamini, minerali i druge supstance koji se upotrebljavaju u skladu sa propisima koji uređuju oblast dodataka ishrani, obogaćivanja hrane i dijetetskih proizvoda ukoliko je primenjen proizvodni postupak koji se nije upotrebljavao za proizvodnju hrane unutar EU pre 15. maja 1997. godine, a kojim se uzrokuju značajne promene u sastavu ili strukturi hrane koje utiču na njenu prehrambenu (nutritivnu) vrednost, metabolizam ili nivo nepoželjnih supstanci, ili ako sadrže sintetizovane nanomaterijale ili se od njih sastoje,

(10) hrana koja se pre 15. maja 1997. godine, upotrebljavala unutar EU isključivo u dodacima ishrani, ako je namenjena za upotrebu u hrani koja sama po sebi nije dodatak ishrani u skladu sa propisom koji bliže uređuje oblast dodataka ishrani (suplemenata);

2) sintetizovani nanomaterijal jeste svaki namerno proizvedeni materijal čija je jedna ili više dimenzija manja ili jednaka veličini od 100 nm, ili koji se sastoji od odvojenih funkcionalnih delova, bilo u unutrašnjosti ili na površini, od kojih mnogi imaju jednu ili više dimenzija veličine do 100 nm, uključujući strukture, aglomerate ili agregate koji mogu biti veći od 100 nm, ali zadržavaju svojstva koja su karakteristična za nano nivo. Svojstva karakteristična za nano nivo obuhvataju:

(1) svojstva povezana sa velikim specifičnim površinama materijala koji se uzimaju u obzir,

(2) specifična fizičko-hemijska svojstva koja se razlikuju od svojstava materijala istog sastava koji nisu u nanoobliku.

Uslovi za stavljanje nove hrane na tržište

Član 4.

Nova hrana obuhvaćena područjem primene ovog pravilnika ne sme:

1) na osnovu raspoloživih naučnih dokaza, predstavljati opasnost po zdravlje ljudi;

2) svojom predviđenom upotrebom, dovoditi potrošača u zabludu, naročito ako je namenjena da zameni drugu hranu i kada je njena nutritivna vrednost značajno promenjena;

3) da se razlikuje od hrane koju bi, po svojoj nameni, trebalo da zameni u meri u kojoj bi uobičajena upotreba u nutritivnom smislu bila nepovoljna za potrošača.

Deklarisanje, označavanje i reklamiranje nove hrane

Član 5.

Nova hrana koja se stavlja u promet na tržište Republike Srbije deklariše se, označava se, oglašava se i izlaže se u skladu sa propisima kojima se uređuju oblasti bezbednosti hrane i deklarisanja, označavanja i reklamiranja hrane.

Nova hrana koja se stav­lja u promet na deklaraciji, pored opštih zahteva za deklarisanje i označavanje iz stava 1. ovog člana, sadrži i dodatne podatke u vezi sa označavanjem, posebno u odnosu na opis hrane, njena svojstva, poreklo, sastav ili uslove predviđene upotrebe, kako bi se obezbedilo potpuno informisanje potrošača o prirodi i bezbednosti nove hrane, naročito kada je u pitanju osetljiva populacija stanovništva.

Postupak odobravanja stavljanja nove hrane na tržište

Član 6.

Prilikom prvog stavljanja nove hrane na tržište Republike Srbije, subjekat u poslovanju hranom (u daljem tekstu: podnosilac zahteva), podnosi zahtev Ministarstvu za izdavanje dozvole, u skladu sa zakonom.

Dozvolu za stavljanje nove hrane prvi put na tržište Republike Srbije, izdaje ministar nadležan za poslove zdravlja (u daljem tekstu: ministar), na osnovu prethodno pribavljenog naučnog mišljenja Stručnog saveta, u skladu sa zakonom kojim se uređuje bezbednosti hrane.

Zahtev za izdavanje odobrenja

Član 7.

Zahtev za izdavanje dozvole za stavljanje nove hrane na tržište Republike Srbije (u daljem tekstu: zahtev) sadrži sledeće podatke:

1) naziv i adresu subjekta u poslovanju koji novu hranu stavlja na tržište, a ima sedište u Republici Srbiji;

2) podatke koji označavaju hranu na srpskom jeziku (naziv i opis nove hrane, popis sastojaka, količina određenih sastojaka, neto količina ili količina punjenja, rok trajanja, uslovi čuvanja i upotrebe);

3) zemlju porekla;

4) nameravanu upotrebu nove hrane;

5) udeo nepoželjnih materija za ishranu;

6) uticaj na metabolizam čoveka;

7) izjavu kojoj konvencionalnoj hrani nova hrana odgovara;

8) popis zemalja u kojima je ta hrana odobrena.

Zahtev iz stava 1. ovog člana dostavlja se Ministarstvu u pismenom obliku. Uz zahtev za izdavanje dozvole za stavljanje nove hrane na tržište Republike Srbije, prilaže se i dokaz o uplati republičke administrativne takse za podnošenje zahteva i izdavanja dozvole.

Zahtev za dobijanje dodatnih informacija o bezbednosti nove hrane

Član 8.

Kada se na osnovu novih informacija ili ponovne procene postojećih informacija utvrdi da postoji opravdani razlog da nova hrana predstavlja opasnost za zdravlje ljudi, ministar će, na osnovu naučnog mišljenja Stručnog saveta, obustaviti ili ograničiti njenu primenu u skladu sa zakonom.

U slučaju novih naučnih saznanja o tome da li je nova hrana opasna za zdravlje ljudi, subjekat u poslovanju u obavezi je da obavesti Ministarstvo u skladu sa zakonom kojim se uređuje bezbednost hrane.

Lista nove hrane

Član 9.

Na tržište Republike Srbije može da se stavi samo nova hrana koja je kao takva odobrena za stavljanje na tržište Evropske unije od strane Komisije EU. Lista odobrene nove hrane data je u Prilogu 1. koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Kontrola nove hrane

Član 10.

Nova hrana koja se stavlja na tržište Republike Srbije podleže redovnoj službenoj kontroli zdravstvene ispravnosti, odnosno bezbednosti i monitoringu, u skladu sa zakonom i ovim pravilnikom.

Prelazna i završna odredba

Član 11.

Subjekti u poslovanju novom hranom uskladiće svoje poslovanje sa odredbama ovog pravilnika u roku od godinu dana od dana stupanja na snagu ovog pravilnika, a najkasnije do 31. decembra 2019. godine.

Član 12.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

Prilog 1. Lista nove hrane koja je odobrena u evropskoj uniji i nalazi se na popisu unije

Sadržaj liste:

Lista nove hrane sastoji se od 2 tabele:

U Tabeli 1. navedena je odobrena nova hrana i sadrži sledeće informacije:

Kolona 1. Redni broj

Kolona 2. Odobrena nova hrana

Kolona 3. Uslovi pod kojima se nova hrana može upotrebljavati. Ta kolona je podeljena na dva dela: Odobrena kategorija hrane i Maksimalno dozvoljene količine

Kolona 4. Dodatni posebni zahtevi za označavanje proizvoda

Kolona 5. Ostali zahtevi

Kolona 6. Broj EU propisa u kojem je odobrena nova hrana

U Tabeli 2. navedene su specifikacije nove hrane i sadrži sledeće informacije:

Kolona 1: Odobrena nova hrana

Kolona 2: Specifikacije

Tabela 1. Lista odobrene nove hrane

Tabela 2. Specifikacije

Ova lista usklađena je sa svim načelima i bitnim zahtevima iz relevantnih evropskih propisa:

1) Uredba Evropskog parlamenta i Saveta (EU) broj 2015/2283 od 25. novembra, 2015. godine o novoj hrani, o izmeni Uredbe (EU) broj 1169/2011 Evropskog parlamenta i Saveta i o stavljanju van snage Uredbe (EZ) broj 258/97 Evropskog parlamenta i Saveta i Uredbe Komisije (EZ) broj 1852/2001;

2) Sprovedbena Uredba Komisije (EU) 2017/2470 od 20. decembra 2017. o utvrđivanju Popisa nove hrane EU u skladu s Uredbom (EU) 2015/2283 Evropskog parlamenta i Saveta o novoj hrani;

3) Sprovedbena Uredba Komisije (EU) 2018/1023 od 23. jula 2018. o ispravci Sprovedbene Uredbe (EU) 2017/2470 Evropskog parlamenta i Saveta o utvrđivanju Unijinog popisa nove hrane EU.

Tabela 1. Lista odobrene nove hrane 2018.

Tabela 2. Specifikacije 2018.

Napravi novu temu u “Pravilnici”

Napišite komentar<a href="" title="" rel="" target=""> <blockquote cite=""> <code> <pre> <em> <strong> <del datetime=""> <ul> <ol start=""> <li> <img src="" border="" alt="" height="" width="">