23-26. oktobar 2013. godine, Tara-hotel „Omorika“

Pokrovitelji:
Ministarsvo prosvete i nauke Republike Srbije
Pokrajinski sekretarijat za nauku i tehnološki razvoj
Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova

Tematske oblasti:

– Sistem upravljanja zaštitom na radu
– Unapredenje sistema zaštite na radu u malim i srednjim preduzećima, velikim sistemima,
proizvodnim preduzećima i društvenim organizacijama
– Pravno-organizacioni aspekt upravljanja sistemima zaštite na radu
– Unapređivanje tehničko-tehnološkog sistema zaštite na radu
– Medicina rada u unapređivanju zdravlja zaposlenih
– Socio-psihološki aspekt upravljanja sistemima zaštite na radu
– Ekonomski aspekt unapređivanja sistema zaštite na radu
– Obrazovanje u funkciji unapređivanja sistema zaštite na radu
– Unapređivanje sistema zaštite na radu u funkciji zaštite od požara
– Unapređivanje sistema u zaštiti na radu u funkciji zaštite životne sredine

POZIV ZA PISANJE RADOVA
Pozivamo stručne i naučne radnike iz zemlje i inostranstva da uzmu ucešće u radu Konferencije
saopštavanjem svojih dosadašnjih iskustava iz teorije i prakse zaštite na radu, kao i svojih vizija
razvoja ovih oblasti.
Zvanični jezici konferencije su srpski, engleski i ruski.

UPUTSTVO ZA PISANJE RADOVA
Autori dostavljaju svoje radove obima do 6 strana, formata A4, uključujući tabele i slike, font Times New Roman veličine 12pt sa marginama od po 2,5 cm svaka.
Jedan autor može imati najviše dva rada, jedan kao prvi autor i jedan kao koautor.
Radovi treba da sadrže sledeće delove:
– naslov,
– imena i prezimena autora,
– abstrakt i ključne reči,
– uvod,
– paragrafe (materijali i metod rada, rezultati i diskusija istih),
– zaključak,
– listu korišcenih referenci.

Uputstvo za pisanje radova:

– Naslov rada na srpskom i engleskom (maksimalno 2 linije, centrirano, slova 14pt bold)
– Ime i prezime prvog autora, inicijal imena i puno prezime koautora, kao i nazive njihovih institucija
(centrirano slova 12pt)
– Abstrakt (do 100 reci) na srpskom i engleskom. Ispod abstrakta napisati kljucne reci
(Key words: xx, yy,….) maksimalno do 6 reči.
– Podnaslove treba centrirati i pisati slovima 12pt bold,
– Korišćene reference treba da budu navedene brojevima prema pojavljivanju u tekstu rada sa navođenjem:
prezimena autora, prvog inicijala, naslova rada, časopisa ili knjige, stranice, izdavača i godine izdanja.
– Tabele treba da budu u Wordu ili Excelu a dijagrami u Excelu.
– Slike treba pripremiti u jednom od formata (tif, jpeg, jpg, giff ili bmp),
– Iznad tabella, ispod dijagrama i slika treba dati njihove nazive pod brojevima, veličina slova 10pt italik.

Dostavljanje radova

Kompletan rad, napisan prema uputstvu za pisanje radova
treba dostaviti elektronskom poštom do 1. oktobra 2013. godine
na e-mail:

suzana.savic@znrfak.ni.ac.rs ili miodrags@uns.ac.rs

Kotizacija

Kotizacija za učesnike konferencije je 10.000 dinara, a za članove Saveza zaštite na radu Vojvodine 6.000 dinara.
Prijavljivanje za smeštaj se vrši preko Saveza zaštite na radu Vojvodine na telefon
021/526-648 i 066/953-79-73 ili e-mail:savez.znrvoj@sezampro.rs.
Sve dodatne informacije kao i template za pisanje radova možete dobiti
ako se obratite na e-maila miodrags@uns.ac.rs ili visnjamihajlovic@uns.ac.rs
Predsednik organizacionog odbora:
Dr Dragan Spasic, red. prof.
Fakultet zaštite na radu, Niš.
Predsednik programskog odbora:
Dr Miodrag Hadžistevic, vanr. prof.
Fakultet tehniČkih nauka, Novi Sad.