Poštovane kolege,

Nakon četiri godine Društvo za ishranu Srbije ponovo organizuje svoj tradicionalni 12. kongres o ishrani sa međunarodnim učešćem. Kongres se održava u Beogradu u periodu 31. oktobar – 3. novembar 2012. godine u hotelu „M“.

Kurs je akreditovan za lekare, farmaceute, biohemičare i nutricioniste-dijetetičare.

Osnovni zadatak 12. kongresa o ishrani je da polaznicima pruži odgovarajuće aktuelne i kvalitetne informacije iz oblasti nauke o hrani i ishrani. Posebno će biti posvećena pažnja novim aspektima vezanim za proizvodnju prehrambenih proizvoda sa dodatom vrednošću, za redefinisanje dosadašnjih preporuka za unos pojedinih nutrijenata, povezanost unosa nutrijenasa sa rizikom od razvoja hroničnih nezaraznih oboljenja, oblasti bezbednosti namirnica, biološke i hemijske kontaminacije namirnica, primene GM organizama u proizvodnji hrane kao i drugim važnim pitanjima.

Rok za slanje radova je 15. septembar 2012. godine. Dodatne informacije su dostupne na internet stranici www.hrana-ishrana.org i na mail info@hrana-ishrana.org

Sekretarijat kongresa:

Saša Despotovic
Dragana Balac
Milica Zrnic

REZERVACIJA HOTELSKOG SMEŠTAJA

Za sve informacije o smeštaju, transportu, pratećim sadržajima i načinu plaćanja obratite se turističkoj agenciji “Mladost”:
Adresa: 11000 Beograd, Bulevar Oslobođenja 56a
Telefoni: + 381 11 3090 505, 3095 505
Fax: + 381 11 3095 506
E-mail: salesbwhotelm@eunet.rs
Web: www.hotel-m.com
Kontakt osobe: Rosa Perkovic, Radmila Saric

KOTIZACIJE

Do 15. septembra
Članovi društva 2500 dinara
Ostali 5000 dinara
Studenti 2000 dinara
Posle 15. septembra
Članovi društva 3000 dinara
Ostali 6000 dinara
Studenti 2000 dinara

Puna cena kotizacije uključuje pristup svim sekcijama, kongresni materijal, koktel dobrodošlice i kafu u pauzama.
Kotizaciju uplatiti na žiro račun Društva za ishranu Srbije broj 355-1032408-17.
Svi zainteresovani za sponzorstvo kongresa ili za iznajmljivanje štanda informacije mogu dobiti na telefon 011/2109589 ili na e-mail adresu: petrica@eunet.rs

Predsednik kongresa:

Slađana Šobajic

Naučni odbor:

Dragojlo Obradović, predsednik
Ivanka Gajić, Marija Glibetić, Vera Katić,
Bato Korać, Ida Leskošek-Čukalović,
Spasenija Milanović, Viktor Nedović,
Miomir Nikšić, Budimka Novaković,
Ljiljana Pavlović-Trajković, Draga Plećaš,
Jovanka Popov-Raljić, Nedeljko Radlović,
Petrica Ružić, Aurelija Spirić, Ivan Stanković,
Dušica Stojanović, Slavica Šiler-Marinković,
Andrija Šrek, Nađa Vasiljević, Ilija Vuković

Organizacioni odbor:

Petrica Ružic, predsednik
Zorica Basić, Suzana Dimitrijević-Branković,
Brižita Đorević, Miomir Nikšić,
Zoran Pavlović, Slavica Rađen,
Ljiljana Torović, Predrag Vukosavljević

Teme kongresa:

Ishrana i zdravlje stanovništva u periodu sprovođenja milenijumskih ciljeva

 1. Ishrana različitih populacionih grupa
 2. Ishrana osoba sa posebnim nutritivnim potrebama
 3. Zdravstvena bezbednost hrane (mikrobiološka, fizičko-hemijska, GMO, ambalaža, upravljanje rizicima u procesu proizvodnje i prometa hrane)
 4. Bolesti prenosive hranom
 5. Voda i hrana
 6. Dijetetski proizvodi
 7. Sastav i kvalitet namirnica
 8. Antioksidansi u zdravlju i bolesti
 9. Novi prehrambeni proizvodi sa dodatom vrednošću
 10. Trendovi savremene ishrane u kolektivnoj ishrani, ugostiteljstvu i hotelijerstvu
 11. Savremeni trendovi u prehrambenoj tehnologiji

Okrugli stolovi

 • Procena rizika i međunarodni standardi u oblasti bezbednosti hrane
 • Nutritivne i zdravstvene izjave u deklarisanju prehrambenih proizvoda: stručna osnova
 • Evropski projekti iz oblasti ishrane iz vizure srpske nauke
 • Promocija European Declaration of Food, Technology, Nutrition for Health

OBAVEŠTENJE ZA AUTORE

Uputstvo za pisanje izvoda radova
Izvod rada napisati na srpskom i engleskom jeziku. Izvod rada sme da sadrži do 300 reci u fontu Times New Roman, veličina slova 12, sa jednostrukim proredom, sve margine 2 cm.
Naslov rada napisati velikim slovima, bold, ispod navesti imena svih autora (podvuci ime autora koji ce izložiti rad) i imena institucija.
Izvod rada treba da sadrži cilj, metode, rezultate, diskusiju i zaključke i kljucne reci.
Zvanični jezici na kongresu: sprski i engleski
Svi radovi ce biti recenzirani.
Krajnji rok za slanje izvoda: 1. avgust 2012. god.
Trajanje izlaganja:
Plenarni referati: 30 minuta
Sekcijska predavanja: 15 minuta
Saopštenja: 10 minuta

Posteri
Veličina postera 100cm x 100cm

Radove slati na adresu:
info@hrana-ishrana.org
Odabrani radovi biće u celini štampani u časopisu Hrana i ishrana (kategorija M52 u oblasti biotehnologije).