Reklama

Pod pokroviteljstvom

Ministarstva rudarstva i energetike
Ministarstva nauke i tehnološkog razvoja
Ministarstva životne sredine i prostornog planiranja

održava se jubilarna međunarodna naučno-stručna konferencija pod nazivom:

«2010 ELECTRA VI»
ŠESTA MEDJUNARODNA NAUČNO-STRUČNA KONFERENCIJA O SISTEMU UPRAVLJANJA ZAŠTITOM ŽIVOTNE SREDINE U ELEKTROPRIVREDI I MEĐUSOBNO ZAVISNIM KOMPANIJAMA

«2010 ELECTRA VI»
6th INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE ON THE ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEM IN THE ELETRIC POWER INDUSTRY AND DEPENDENT COMPANIES

Zlatibor, 6 – 10.12.2010. godine

Konferenciju organizuju:
JP Elektroprivreda Srbije
MH Elektroprivreda Republike Srpske
Forum kvaliteta sa članicama
Tehnološko-metalurški fakultet, Beograd
Privredna komora Srbije

Na konferenciji će se obrađivati sledeće osnovne teme:

A. Modernizacija nacionalnog zakonodavstva njegovim usaglašavanjem sa zakonodavstvom EU
B. Obrazovanje – osnova funkcionisanja sistema upravljanja zaštitom životne sredine
C. Preispitivanje stanja i implementacija sistema upravljanja zaštitom životne sredine u kompanijama
D. Prednosti i teškoće «implementacije» alternativnih, obnovljivih i nuklearnih energetskih izvora u sistem upravljanja zaštitom životne sredine
E. Osnove zaštite životne sredine u energetskom sektoru i to u:

 • elektroprivredi,
 • rudarstvu,
 • industriji nafte i gasa

F. Dostignut stepen i obim zaštite vazduha, vode i zemljišta u energetskom sektoru i perspektiva
G. Rekultivacija/remedijacija/ozelenjavanje
H. Otpadni materijali i otpadom do energije, reciklaža
I. Mesto i uloga razvoja i primene savremene opreme u sistemu zaštite životne sredine
J. Dosadašnja iskustva sa promenom vlasništva u međusobno zavisnim preduzećima na kvalitet konstituenata životne sredine
K. Značaj integralne zaštite životne sredine na:

 • medicinski status građana i
 • floru i faunu

L. Ostali aspekti zaštite životne sredine

Program seminara

Ponedeljak, 06.12.2010.
12 00 – 17 30 h Registracija učesnika
18 30 h Koktel dobrodošlice
Utorak, 07.12.2010.
09 00 h Svečano otvaranje konferencije
09 30 – 15 00 h Izlaganje radova

Uvodna izlaganja

1. «Zelena knjiga JP EPS» – Energetika i zaštita životne sredine
Saša Miletić, JP Elektroprivreda Srbije, Beograd
2. Strategije Republike Srbije u oblasti zaštite životne sredine
doc. dr Đorđe Jovanović, Fakultet za menadžment, Novi Sad

Modernizacija srpskog zakonodavstva i njegovo usaglašavanje sa zakonodavstvom EU

3. Komentar na Direktivu 2006/21/EZ Evropskog prlamenta
Dragana Jelisavac Erdeljan, Ministarstvo rudarstva i energetike, Beograd
4. Zaštita životne sredine sa aspekta ljudskih prava u Srbiji i u praksi Evropskog suda za ljudska prava
Vesna Stevanović, Apelacioni sud u Nišu, Niš
5. Srpski standardi kao podrška u harmonizaciji zakonodavstva sa evropskim direktivama
Marina Donić, dipl. ing, Institut za standardizaciju, Beograd
6. Zaštita životne sredine u rafinerijama u svijetlu pridruživanja zamalja regiona EU
Dr Stojan Simić, dipl. inž. maš, Rafinerija ulja a.d., Modriča
7. Arhuska konvencija – Implementacija neiskorišćenih mogućnosti u elektroprivredi Srbije
Nenad Nikolić, NVO „LA 21 za Kostolac – OPŠTINA“ , Kostolac, Nataša Đereg, “Centar za ekologiju i odrzivi razvoj“, Subotica, Jovica Veljučić – Kerčulj, dipl. inž. el, PD TE-KO Kostolac, Kostolac
8. Arhuska konvencija – Mehanizam zakonske kontrole izgradnje objekata novih investicija u JP EPS-u
Nenad Nikolić, NVO „LA 21 za Kostolac – OPŠTINA“, Kostolac, Zvezdan Kalmar, “Centar za ekologiju i odrzivi razvoj“, Subotica, Jovica Veljučić – Kerčulj, dipl. inž. el, Miodrag Stojimirović, PD „TE – KO Kostolac“, Kostolac
9. Uputstva, standardi i pravilnici delatnosti vezani za paljenje elektrostatičkog pražnjenja na benzinskim stanicama i pretakalištima
Dr Alenka Milovanović, Mr Branko Koprivica, Tehnički fakultet, Čačak
10. Zašto ponovo raditi već urađen posao? Problemi u implementaciji SEVESO II Direktive i dalje nisu rešeni
mr Laslo Poljak, dipl. inž. tehnol, Institut za preventivu, Novi Sad
11. Pravni propisi u otuđenju otpada
Marina Trailović, dipl. menadžer, Pavle Pavlović, dipl. prav, PD CENTAR, Kragujevac
12. Povećanje cene struje kao posledica usaglašavanja rada TE EPS-a sa zahtevima u pogledu zaštite životne sredine
Maja Stipić, dipl. ecc, mr Djordjina Milovanović, dipl. ing. el, Energoprojekt-ENTEL, Beograd
13. Promocija nauka o zaštiti životne sredine u visokoškolskim ustanovama RS
Prof. dr Larisa Jovanović, ECOLOGICA, Beograd

Preispitivanje stanja i dalji razvoj sistema upravljanja zaštitom životne sredine u kompanijama elektroprivrede

14. Pitanja životne sredine kao deo sistema vrednosti u Srbiji
doc. dr Đorđe Jovanović, doc. dr Momčilo Bajac, Fakultet za menadžment, Novi Sad
15. Menadžment životnom sredinom
mr Zoran Janković, inž. teh, Ljilja Milojković, dipl. inž. Jovica Bogić, PD TE-KO Kostolac, Kostolac
16. Implementacija sistema menadžmenta u ELEKTROVOJVODINI
Dragana Matić, dipl. ing. ZŽS, Dušan Vorgić, dipl. ing. elek, ELEKTROVOJVODINA, Novi Sad
17. Specifičnosti uspostavljanja sistema zaštite životne sredine u PD EDB d.o.o, Beograd
Nataša Ćorović, dipl.ing.el., Snežana Stojanović, dipl.ing.org.n, „Elektrodistribucija Beograd“, d.o.o, Beograd
18. Procena uticaja na životnu sredinu puštanja u rad novog bloka TE Nikol Tesla – B3, snage 800MW
Vesna Živković,dipl.inž, Miomir Rajović,dipl.inž, JP EPS, DSI,, Predrag Šekeljić,dipl.inž, TENT B, Cvjetan Mitrović,dipl.inž,
Dekonta Beograd
19. Metodologija utvrđivanja prioriteta za rešavanje problema zaštite životne sredine na objektima elektromreže Srbije
Prof. dr Miloš Grujić, Rudarsko-geološki fakultet, Beograd, prof. dr Miloš Milanković, Žika Jovanović, dipl. inž, JP Elektromreža Srbije, Beograd
20. Upravljanje zaštitom životne sredine – procena rizika – metodološki pristup
Doc. dr Saša T. Bakrač, dipl. ing, vr. prof. Mladen M. Vuruna, doc. dr Miško M. Milovanović, Marija Zorić, dipl. ing, Ministarstvo odbrane, Beograd

Pozivamo zainteresovane predstavnike zakonodavstva i pravnih institucija, predstavnike naučno-obrazovnih institucija, ekologe, tehnologe i odgovorna lica u kompanijama za zaštitu životne sredine i ostale eksperte koji se bave sistemom zaštite, da svojim saopštenjima o dosadašnjem radu i istraživanjima, kao i aktivnim učešćem u radu Konferencije, doprinesu uspešnoj razmeni saznanja i iskustava iz ove oblasti.

Aktuelne društvene promene i globalizacija s jedne strane i tehničko-tehnološki razvoj energetskog sektora, sa druge strane, ukazuju da njegova uloga u sistemu zaštite životne sredine u privredi i praksi uopšte, svakim danom postaje sve dominantnija i praktično neizbežna, bilo da se radi o potrebi ili pak o “nametnutoj” obavezi.

Mesto održavanja
Zlatibor, hotel “ PALISAD”.

Vreme održavanja
Od 6. do 10. decembra 2010. godine.

Troškovi boravka i kotizacija

1.1 Ukupna cena boravka i kotizacije iznose:

Sobe Ukupna cena EUR*
Blok «A» Blok «B»
1/1 Za uplate do 01.11.2010. 276 291
Za uplate posle 01.11.2010. 316 331
1/2 Za uplate do 01.11.2010. 261 276
Za uplate posle 01.11.2010. 301 316

*po srednjem kursu u dinarskoj protivvrednosti na dan uplate

1.2 Ukupna cena boravka i kotizacije učesnicima obezbeđuje:

 • učešće u radu Konferencije,
 • sertifikat o aktivnom učešću na Konferenciji,
 • zbornik referata – ELECTRA VI (CD, dostava nakon održane Konferencije),
 • smeštaj za 5 dana i 4 noćenja,
 • četri polupansiona,
 • boravišnu taksu,
 • učešće na koktelu dobrodošlice,
 • učešće na svečanoj večeri,
 • osveženje u pauzama.

1.3 Plaćanje u RSD se vrši na osnovu predračuna koji ispostavlja Sekretarijat ili na račun 340-13724-80.

1.4 Plaćanje u EUR (za inostrane učesnike) se vrši na osnovu predračuna koji ispostavlja Sekretarijat.

1.5 Kotizaciju je moguće uplatiti i na licu mesta.

Prijave učešća i rezervacije smeštaja dostavljaju se elektronskom poštom (e-meil: forumkvaliteta@eunet.rs) ili na faks broj 011 355 9106, uz navodjenje podataka pri čemu treba navesti:

 • naziv preduzeća (institucije),
 • adresu,
 • PIB,
 • broj tel/fax,
 • e-meil i
 • imena i prezimena učesnika i

– njihove direktne brojeve tel/fax i
– e-mail-ove.

Sekretarijat:

FORUM KVALITETA
tel/fax: 011 355 9106
mob: 063 8757 934
e-mail: forumkvaliteta@eunet.rs