52th CONFERENCE

Proizvodnja i prerada uljarica
– sa međunarodnim učešćem –

PRODUCTION AND PROCESSING OF OILSEEDS
– with international participation –

Herceg Novi, Crna Gora
05-10. jun 2011.

PROGRAM RADA 52. SAVETOVANJA: PROIZVODNJA I PRERADA ULJARICA

05.06.2011. godine – Nedelja
DOLAZAK I PRIJAVA UČESNIKA

IZLAGANJA TRAJU DO 15 MINUTA

PREZENTACIJE FIRMI TRAJU DO 30 MINUTA

1. dan – 06.06.2011. – Ponedeljak

9.00 – OTVARANJE SAVETOVANJA

Radno predsedništvo:
Zoran Nikolovski (predsedavajući), Olga Čurović, Biljana Pajin

 

1. Olga Čurović PROIZVODNJA ULJARICA RODA 2010. GODINE U SRBIJI
2. Saška Biorčević PROIZVODNJA I SPOLJNOTRGOVINSKA RAZMENA JESTIVOG ULJA I PROIZVODA OD ULJA
3. Milan Milanović NEKE KARAKTERISTIKE MATERIJALNIH BILANSA I UPRAVLJANJA TRŽIŠTEM ULJA U SRBIJI (2000-2010)

Diskusija

Koktel pauza

Radno predsedništvo:
Vladimir Miklič (predsedavajući), Nada Grbić, Ranko Romanić

 

4. Nada Hladni, Vladimir Miklič, Radovan Marinković, Siniša Jocić NOVI NS ULJANI I KONZUMNI HIBRIDI SUNCOKRETA
5. Vladimir Šarac, Zorica Stojanović, Admir Kojčin KVALITATIVNO I KVANTITATIVNO ODREĐIVANJE SADRŽAJA VOSKOVA I NJIHOVO UKLANJANJE U PROCESU RAFINACIJE
6. Biljana Pajin, Danica Zarić, Zita Šereš, Dragana Šoronja-Simović, Ivana Lončarević, Marko Petković UTICAJ SADRŽAJA ČVRSTIH TRIGLICERIDA NA FIZIČKA SVOJSTVA ČOKOLADE SA SOJINIM MLEKOM

 

Izlaganje – prezentacija firme „ALFA LAVAL”, predstavništvo Beograd

Diskusija

2. dan – 07.06.2011. – Utorak
9.00 – NASTAVAK IZLAGANJA

Radno predsedništvo:
Zorica Belić (predsedavajući), Dragana Miladinović, Biljana Pajin

Izlaganje – prezentacija firme „VULCASCOT”, Austrija

 

7. Igor Balalić, Vladimir Miklič, Siniša Jocić, Radovan Marinković, Sandra Cvejić PRINOS ULJA U MULTILOKACIJSKIM OGLEDIMA SUNCOKRETA
8. Ištvan Tot, Zoran Sandić, Dragana Antić, Borko Mrakić UNAPREĐENJE DESTILACIJE U POGONU EKSTRAKCIJE U INDUSTRIJI ULJA DIJAMANT A.D. ZRENJANIN
9. Ljubica Dokić, Biljana Pajin, Jelena Jurić, Zita Šereš, Julianna Gyura, Veljko Krstonošić UTICAJ EMULGATORA NOVE GENERACIJE NA REOLOŠKA I TEKSTURALNA SVOJSTVA MASNIH PUNJENJA
10. Vlatko Marušić, Božidar Kovačević, Andrijana Milinović MOGUĆNOST PRIMJENE NEHRĐAJUĆIH ČELIKA ZA IZRADU ELEMENATA LANČASTOG TRANSPORTERA ULJNE POGAČE

 

Izlaganje – prezentacija firme „HARBURG-FREUDEBERGER MASHINENBAU”, GMBH, Hamburg, Germany

Diskusija

Pauza

Radno predsedništvo:
Ljubica Dokić (predsedavajući), Igor Balalić, Vladimir Šarac

 

11. Svetlana Balešević-Tubić, Gorica Cvijanović, Vojin Đukić, Vuk Đorđević, Mladen Tatić, Dragana Valan, Gordana Dozet SADRŽAJ I PRINOS ULJA NS SORTI SOJE U 2010. GODINI
12. Maja Mišković, Admir Kojčin, Siniša Avramović REKONSTRUKCIJA SEKCIJE DEGUMIRANJA U POGONU RAFINERIJE SUNCOKRETOVOG ULJA
13. Aleksandra Bauer, Gordana Nović KVANTIFIKACIJA GENETIČKE MODIFIKOVANOSTI U HRANI I HRANI ZA ŽIVOTINJE
14. Vera Lazić, Jasna Gvozdenović, Nevena Krkić, Danijela Pejić RAZGRADIVI AMBALAŽNI MATERIJALI

3. dan – 08.06.2011. – Sreda

9.00 – NASTAVAK IZLAGANJA

Radno predsedništvo:

Gordana Nović (predsedavajući), Velimir Radić, Mihajlo Nastasić

 

15. Vladimir Miklič, Jelena Mrđa, Nenad Dušanić, Igor Balalić, Nada Hladni UTICAJ VREMENA BERBE NA UDEO LJUSKE KOD RAZLIČITIH GENOTIPOVA SUNCOKRETA
16. Ivana Imerovski, Aleksandra Dimitrijević, Dragana Miladinović, Siniša Jocić, Vladimir Miklič UNOŠENJE GENA OTPORNOSTI PREMA PLAMENJAČI U SUNCOKRET I NJIHOVA DETEKCIJA MOLEKULARNIM METODAMA
17. Eva Lončar, Radomir Malbaša, Draginja Peričin, Ljiljana Kolarov EFIKASNOST NEKIH POSTUPAKA EKSTRAKCIJE SLOBODNIH FENOLNIH KISELINA IZ JESTIVIH ULJA
18. Čedomir Pešić, Milan Ševo, Života Antonić, Radenko Stanivuk PROIZVODNJA TRADICIONALNIH SOJINIH PROTEINSKIH KONCENTRATA
19. Ksenija Nadlački UTICAJ ORGANIZOVANJA RADA NA KVALITET I KVANTITET TMK I OTPADNE VODE U PARALELNOM RADU PROCESA SHORT-MIX
20. Milica Kesić, Eržebet Hartig, Jelena Škrbić, Marija Gvozdenović, Biljana Pajin KRISTALIZACIONA SVOJSTVA ČOKOMALA

 

Izlaganje – prezentacija firme „EUROPA CROWN LIMITED”, Velika Britanija

Diskusija

Pauza
Radno predsedništvo:
Draginja Peričin (predsedavajući), Milan Karanović, Života Antonić

 

21. Vera Popović, Miloš Vidić, Đorđe Glamočlija, Mladen Tatić, Vojin Đukić, Gordana Dozet, Danica Mladenović VARIRANJE PRINOSA I SADRŽAJA PROTEINA I ULJA U ZRNU SOJE U ODNOSU NA LOKALITET GAJENJA
22. Mirko Sotin, Slobodan Krstić, Milenko Sotin REZULTATI OGLEDA SUNCOKRETA U 2010. GODINI U REONU SOMBORA
23. Radovan Marinković, Milan Jocković, Ana Marjanović-Jeromela, Siniša Jocić, Mihajlo Ćirić, Petar Čanak, Ilija Radeka OCENA STABILNOSTI NOVIH HIBRIDNIH KOMBINACIJA KOD SUNCOKRETA (H. annuus L.)
24. Mihajlo Nastasić, Milica Kesić, Marija Gvozdenović, Maja Ćurković MARGARINI ZA LISNATA TESTA BEZ TRANS IZOMERA MASNIH KISELINA
25. Ljubica Dokić, Ivana Nikolić, Natalija Miranović, Julianna Gyura, Ivana Lončarević, Ranko Romanić MOGUĆNOST PROIZVODNJE NAMAZA OD POGAČE JEZGRA ORAHA

 

Izlaganje – prezentacija firme „DE SMET BALESTRA”, Belgija

4. dan – 09.06.2011. – Četvrtak

9.00 – NASTAVAK IZLAGANJA

Radno predsedništvo:
Eva Lončar (predsedavajući), Dragan Trzin, Siniša Savić

 

26. Dragana Miladinović, Ana Marjanović-Jeromela, Siniša Jocić, Nada Hladni, Ivana Imerovski, Aleksandra Dimitrijević, Nebojša Vuković BIOTEHOLOŠKE METODE U NS PROGRAMIMA OPLEMENJIVANJA SUNCOKRETA I ULJANE REPICE
27. Vuk Đorđević, Gordana Dozet, Svetlana Balešević-Tubić,Mladen Tatić, Vojin Đukić, Kristina Petrović, Aleksandar Ilić SADRŽAJ ULJA U NS SORTAMA SOJE U ZAVISNOSTI OD USLOVA GODINE
28. Života Antonić, Milan Ševo, Radenko Stanivuk, Čedomir Pešić UTICAJ OBRADE SOJINE LJUSKE NA KVALITET SIROVINE ZA PROIZVODNJU PROTEINSKIH PROIZVODA
29. Draginja Peričin, Ljiljana Popović, Senka Popović, Žužana Vaštag UNAPREĐENJE FUNKCIONALNIH OSOBINA PROTEINA IZ SEMENA ULJARICA
30. Jasna Gvozdenović, Vera Lazić, Danijela Pejić, Nevena Krkić EKOLOŠKE KARAKTERISTIKE PET BOCA ZA PAKOVANJE ULJA

 

Izlaganje – prezentacija firme „GEA WESTFALIA”, Austrija

Diskusija

Pauza
Radno predsedništvo:
Vera Lazić (predsedavajući), Jelena Škrbić, Zoran Nikolovski

 

31. Vojin Đukić, Mladen Tatić, Svetlana Balešević-Tubić, Vuk Đorđević, Kristina Petrović, Gordana Dozet, Gorica Cvijanović VARIRANJE SADRŽAJA ULJA I PROTEINA U SEMENU SOJE ZAVISNO OD ĐUBRENJA
32. Jelena Filipović, Nada Filipović, Marija Bodroža-Solarov, Đorđe Psodorov UTICAJ MASNIH MATERIJA JAJA NA KVALITET TESTENINE SA FIBREXOM
33. Velimir Radić, Ana Marjanović-Jeromela, Jelena Mrđa, Nada Lečić, Nada Lačok, Radomir Prodanović, Radovan Marinković PRINOS I SADRŽAJ ULJA I PROTEINA U SEMENU ULJANE REPICE U 2010. GODINI
34. Ferenc Kiš, Erne Kiš, Goran Bošković ZA I PROTIV HETEROGENIH KATALIZATORA ZA PROIZVODNJU BIODIZELA

Diskusija

OKRUGLI STO

Tema: Novi propisi iz oblasti bezbednosti hrane

SVEČANA VEČERA