Sa zadovoljstvom Vas pozivamo da učestvujete na međunarodnom 57. Savetovanju industrije mesa koje će se održati u hotelu „M“ u Beogradu, od 10. do 12. juna 2013. godine.

TEME ZA PRIJAVU RADOVA

 1. Nova dostignuća u molekularnoj biotehnologiji, primena biotehnoloških i zootehnoloških mera tokom uzgoja životinja i njihov uticaj na proizvodne rezultate, kvalitet i bezbednost mesa i proizvoda od mesa
 2. Preventivne mere zdravstvene zaštite životinja i njihov uticaj na bezbednost i kvalitet mesa
 3. Dobrobit životinja u uzgoju, transportu i pri klanju
 4. Sledljivost stočarskih proizvoda i sporednih proizvoda industrije klanja
 5. Sistematsko praćenje rezidua veterinarskih lekova, kontaminenata okoline u tkivima i organima životinja i primarnim proizvodima životinjskog porekla
 6. Procesne tehnologije na liniji klanja i rasecanja mesa
 7. Uspostavljanje integralnog sistema upravljanja klaničnim otpadom i zaštita životne sredine – stanje, perspektive i usklađenost sa propisima EU
 8. Bezbednost hrane – standardi bezbednosti hrane i sistemi upravljanja
 9. Primena savremenih hemijskih, fizičko-hemijskih i senzorskih metoda u ispitivanju hrane
 10. Odgovornost subjekata u poslovanju hranom
 11. Opšti principi preduslovnih programa u proizvodnji, preradi i prometu mesa i proizvoda od mesa
 12. Aditivi, dodatni sastojci i začini u preradi mesa
 13. Pakovanje mesa i proizvoda od mesa-ambalažni materijali, gasovi za pakovanje, vakuum pakovanje
 14. Tradicionalni proizvodi od mesa
 15. Proizvodi sa geografskim poreklom
 16. Funkcionalni proizvodi od mesa
 17. Programi proizvodnje organske hrane
 18. Prava i odgovornosti potrošača u integralnom sistemu bezbednosti hrane

Tok Savetovanja

Međunarodno 57. Savetovanje industrije mesa odvijaće se kroz plenarna predavanja, okrugli sto, poster prezentacije i diskusije.

Plenarna predavanja biće štampana u časopisu „Tehnologija mesa“, broju koji je posvećen Savetovanju, dok će ostali radovi biti publikovani u Zborniku radova u elektronskoj formi.

Radove po pozivu pripremiti na maksimalno 8 autorskih stranica, a ostale radove za Savetovanje pripremiti na 4-6 autorskih stranica. Autorska stranica je 1800 karaktera, bez razmaka.

Svi radovi moraju biti na engleskom jeziku. Detaljno uputstvo za pripremu radova i postera nalazi se na Web adresi www.mesim.rs

Pripremljene radove treba poslati u elektronskom obliku na email adresu: programski_odbor@inmesbgd.com

Zvanični jezici na Savetovanju su engleski i srpski, uz simultano prevođenje.

Kotizacija za učestvovanje na Savetovanju iznosi 100 EUR (u dinarskoj protivvrednosti).

Propagandne aktivnosti

U toku održavanja međunarodnog 57. Savetovanja, biće omogućene i propagandne aktivnosti (izložbeni prostor, prezentacija, promocija, oglašavanje u programu Savetovanja, Zborniku radova u elektronskom obliku i specijalnom broju časopisa „Tehnologija mesa“ koji će dobiti učesnici i slično).

Potpunije informacije o uslovima za ove vrste aktivnosti na Savetovanju mogu da se dobiju od predsednika Organizacionog odbora.

Rokovi:

Prijava radova – Naslov: 25.03.2013.

Obaveštenje o prihvatanju radova: 31.03.2013.

Dostava radova u celini: 30.04.2013.

Prijava za propagandne aktivnosti: 03.05.2013.

Kontakti:

Institut za higijenu i tehnologiju mesa
Kaćanskog 13, 11040 Beograd
Pošt. fah: 33-49
Tel.: 011/2650-655; 2651-530, Fax: 011/2651-825
www.inmesbgd.com

Dr Slobodan Lilić, predsednik Programskog odbora
e-mail: slobo@inmesbgd.com
tel: +381 11 2650 722; +381 63 1060 759

Dr Branko Velebit, predsednik Organizacionog odbora
e-mail: velebit@inmesbgd.com
tel: +381 11 2650 655; +381 63 536 890

Integralni tekst Prvog obaveštenja i poziv za prijavu radova možete preuzeti OVDE!