Jedinstveno udruženje Srbije za kvalitet
9. INTERNACIONALNA KONVENCIJA O KVALITETU
YUSQ – 2012

MOTO KONVENCIJE
KVALITET ZA EVROPSKE I SVETSKE INTEGRACIJE

DETALJAN PROGRAM
Mechanical Engineering Faculty, str. Kraljice Marije 16, Belgrade
05th June – 07th June 2012. year – Belgrade, SERBIA

INVITATION AND ACKNOWLEDGMENT

JUSK i EOQ (Evropska organizacija za kvalitet), Brisel, Belgija uz podršku i pomoć više domaćih i međunarodnih institucija i organizacija, obeležavaju 50. godina postojanja i rada JUSK-a. Ovim putem Vas pozivamo da od 5 do 7. jun-a 2012. godine učestvujete u MEĐUNARODNOJ KONVENCIJI O KVALITETU JUSK ICQ – 2012 pod motoom KVALITETOM KA EVROPSKIM I SVETSKIM INTEGRACIJAMA
U okviru koje će biti organizovane:
1. 9-ti Međunarodni JUSK Kongres ’’POSLOVNA IZVRSNOST’’
2. 38-ma Godišnja JUSK Nacionalna Konferencija – Ka integrisanim menadžment sistemima – sa šest Speciajalnih Konferencija

• 8-ma Specijalna Konferencija – QM nivoi u sertifikovanim organizacijama
• 4-ta Specijalna Konferencija – Nacionalni system akreditacije – Stanje i budući razvoj
• 8-ma Specijalna Konferencija – Modeliranje procesa u integrisanim menažment sistemima
• 9-ta Specijalna Konferencija – Europske directive – primena u Srbiji
• 5-ta Specijalna Konferencija – Razvoj poslovne izvrsnosti i konkurentnost domaće privrede
• 3-ća Specijalna Conference – Nacionalni metroločki sistem – Stanje i budući razvoj

3. 26-ta Godišnja Konferencija JUSK Naučno-tehničkog Komiteta (NTK) za Farmaciju – Kvalitet u farmaciji – Budući izazovi
4. 10-ta Godišnja Konferencija JUSK NTK za unapređenje kvaliteta u poljoprivredi i veterinarskoj medicine – Standardi ISO 22000 i unapređenje kvaliteta u poljoprivrdi i veterini
5. 8-ma Godišnja Konferencija JUSK NTK za unapređenje kvaliteta u zdravstvenoj zaštiti (medicina / stomatologija) – QM modeli u zdravstvenoj zaštiti
6. 7-ma Godišnja Konferencija JUSK NTK za unapređenje kvaliteta u vojnoj industriji – Unapređenje kvaliteta u vojnoj industriji
7. 8-ma Godišnja Konferencija JUSK NTK za unapređenje kvaliteta u javnim uslugama – Unapređenje kvaliteta u javnim uslugama.
8. 8-ma Međunarodna Konferencija JUSK NTK za šest sigma – Šta je šest sigma ?
9. 8-ma Godišnja Konferencija JUSK NTK za akreditovane laboratorije – Unapređenje kvaliteta – primene i razvoj
10. 6-ma Godišnja Konferencija JUSK NTK za Menadžere kvaliteta – Liderstvo i lideri u QM-u (IMS-u).

Poštovani članovi i prijatelji JUSK-a

Posle uspešno realizovane JUSK Međunarodne Konvencije o kvalitetu (YUSQ ICQ, Belgrade 2011), nastavljajući tradiciju, koja se ogleda i u tome da su JUSK Konferencije najveći i najbolje organizovani naučno-stručni skupovi iz oblasti kvaliteta, u našoj zemlji i regionu, JUSK ima zadovoljstvo i čast da Vas pozove da prisustvujete JUSK MEĐUNARODNOJ KONVENCIJI O KVALITETU – BEOGRAD 2012. Sve smo uradili da ovogodišnja Konvencija bude najbolja do sada, a posebno i zbog toga što JUSK ove godine slavi 50. godina postojanja i uspešnog rada.
U saradnji sa najznačajnim organizacijama i institucijama iz zemlje i sveta (sa tri kontinenta) organizujemo 20 različitih Sednica, međunarodnih i domaćih tematskih/specijalnih Konferencija i okruglih stolova iz šire oblasti kvaliteta. Naša zemlja se nalazi na putu ubrzanih evropskih integracija, pa je moto i ove Konvencije u tom duhu – KVALITETOM KA EVROPSKIM I SVETSKIM INTEGRACIJAMA.

’’POSLOVNA IZVRSNOST’’- Deveti Međunarodni JUSK Kongres

Kada je JUSK 1996. godine organizovao Prvi Međunarodni Kongres, sada se pokazuje koliko je to bio dalekovid potez – stvaranje domaćeg naučnog foruma – uz podršku svetski poznatih eksperata za kvalitet o svetskim trendovima za kvalitet. Ove godine održaćemo 9-ti Međunarodni Kongres JUSK-a, na kome će nam kolege iz inostranstva (Evrope, Severne Amerike i Japana) i zemlje prikazati najnovija praktična i teorijska znanja iz poslovne izvrsnosti (BE), kao najnaprednijeg model za upravljanje kvalitetom u svetu danas. On je pre svega namenjen domaćim liderima za kvalitet (menadžerima i istraživačima).

Broj radova – 6 do 8, većina iz inostranstva.

Način rada – Plenarna sednica / prezentacije i diskusija.

Ciljna grupa- Generalni menadžeri i menadžeri kvaliteta uspešnih kompanija koji menadžment kvaliteta shvataju i primenjuju kao uspešnu poslovnu strategiju. Mogu da saznaju kako da model poslovne izvrsnosti da dalje unaprede u svojoj sredini ili da u diskusiji iznesu svoja iskustva i dileme. Ona je okrenuta organizacijama koje se pre svega bave uslugama (bankarski sektor, obrazovanje, zdravstvo, kao i proizvodnim organizacijama).

‘’KA INTEGRISANIM MENADŽMENT SISTEMIMA’’ integrisanim menadžment sistemima – 39. Godišnja JUSK Nacionalna Konferencija

Najprestižnija domaća Konferencija iz oblasti kvaliteta, organizuje se 39-ti put po redu. Kao i do sada, na njoj će biti izloženi domaći napori u oblasti unapređenja kvaliteta, a njena globalna tema je – Ka integrisanim menadžmentim sistemima. Takođe će biti razmatrani i najnoviji trendovi u razvoju QM, QMS-a i IMS-a. U okviru ove Konferencije biće održano šest Specijalnih Konferencija. Globalna tema ove Konferencije su Integrisani menadžment sistemi (kako ih primeni kao i iskustva u primeni).

Broj radova – 6 do 8, isključivo domači autori.

Način rada – Plenarna sednica / prezentacije i diskusija.

Ciljna grupa- Generalni menadžeri i menadžeri kvaliteta uspešnih kompanija koji žele da primene IMS ili da unaprede postojeći model u svojoj sredini. Ona se pre svega odnose na sve organizacije koje imaju NAJMANJE dva sertifikovana menadžment sistema (QMS, EMS, OHSAS, …).

• Nivoi menadžmenta kvaliteta u sertifikovanim organizacijama
Ova Specijalna Konferencija se bavi nivoom zrelosti primenjenog modela menadžmenta kvalitetom u našim organizacijama, a organizuje se 8-mi put za redom. Od strane Predsednika ove Konferencije (domaći eksperti za QM) biće prezentiran jedan pregledni rad.

Ona će biti organizovana kao plenarno predavanje, a ciljna grupa su SVI menadžeri kvaliteta koji imaju ili nemaju sertifikovan ISO 9001:2008, a unapređenje kvaliteta poslovanja im je strateški cilj poslovanja.

• Nacionalni system akreditacije – Stanje i budući razvoj
Ovu Konferenciju vodi Nacionalno akreditaciono telo (ATS), odnosno njegovi najvažniji stručnjaci: predesednik, zamenik predsednika, eksperti. Na njoj će biti saopšten jedan pregledni rad (od strane predsednika ATS-a), kao i nekolko radova od strane stručnjaka ATS-a. Oni će razmatrati stanje nacionalnog sistema kao i međunarodne tendencije u ovoj oblasti a posebno u kontekstu naše integracije u EU. Ciljna grupa slušalaca su SVI vlasnici sertifikata za standardizovane menadžment sisteme (u Srbiji danas ima oko 3000 ovih sertifikata). Ova Konferencija će raditi Plenarno, a sva pitanja ili diskusija prisutnih je dobro došla. Ove godine ova Konferencija se održava 4-ti put.

• Modeliranje procesa u integrisanim menažment sistemima
Ovu Specijalnu Konferenciju vode domaći eksperti za standardizovane menadžment sisteme iz privrede (pre svega iz ibdustrije). Ona će ove godine imati jedan pregledni rad, koji će se baviti ISKUSTVIMA u primeni i modeliranju IMS u privredi. Ciljna grupa su svi sadašnji i potencijalni vlasnici sertifikata za standardizovane menadžment sisteme. Izlaganje ovog rada biće Plenarno, a ove godine ova Konferencija se organizuje 8-mi put.

• Evropske direktive – primena u Srbiji
Ova Konferencija predstavlja tipičan primer povezivanja nauke i prakse, jer se bavi razvojem nacinalne infrastrukture (ispitne laboratorije, metode, testovi, dobre prakse) za primenu Evropske prakse kvaliteta (EU direktive) u našoj zemlji. Naučni instituti i fakulteti razvijaju nacionalnu dobru praksu kvaliteta za atestiranje proizvoda, koji se potom izvoze u EU. Ove godine ova Konferencija će imati jedan pregledni rad, koji će dati presek stanja ove prakse u Srbiji, a po potrebi sa Nacionalnom Kancelarijom za Evropske integracije kao i međunarodnim instutitucijama biće organizovan Panel – Srbija i EU direktive za kvalitet. Ciljna grupa su domaći i međunarodni stručnjaci i eksperti za ovu oblast kao i privrednici koji svoje proizvode izvoze na tržište EU. Ove godine ova Konferencija se organizuje 9-ti put.

• Razvoj poslovne izvrsnosti i konkurentnost domaće privrede
Konferenciju pod ovim naslovom organizuju domaći stručnjaci / profesori sa PTF-a iz Zrenjanina i Visoke poslovne škole iz Beograda. Ona se bavi ekonomsko/poslovnim dimenzijama konkurentnosti domaće privrede iz ugla kvaliteta proizvoda. Na njoj, koja će biti plenarnog karaktera, biće saopšten Pregledni rad, pripremljen od strane navedenih profesora, koji će ovu oblast osvetliti iz raznih uglova. Ciljna grupa slušalaca su privrednici koji svoj biznis zasnivaju na strateškom opredeljenju poslovanja ka visokom kvalitetu svojih proizvoda / usluga.

• Nacionalni metroločki sistem – Stanje i budući razvoj
Naš Nacionalni Metrološki Institut, predstavlja našu najugledniju metrološku instituciju, osnovanu 1873. godine, među prvima u svetu. JUSK-u čini čast što na svojim godišnjim Konferencijama ovaj Institut organizuje i svoju Konferenciju. Nju vode čelni ljudi i stručnjaci ovog Instituta. Ove godine ova Konferencija se organizuje po treći put. Na njoj će biti saopšten jedan Pregledni rad, kao i nekoliko radova o domaćim / svetskim trendovima u ovoj oblasti. Ciljna grupa su SVI metrolozi iz privrede, sa fakulteta i iz instituta.

’’KVALITET U FARMACIJI – Budući izazovi‘‘ – 26. Godišnja Konferencija JUSK Naučno-tehničkog Komiteta za Farmaciju

Najugledniji Naučno – tehnički Komitet (NTK) JUSK-a za farmaciju, održava svoju 26-tu godišnju Konferenciju. Farmaceutska industrija je lider u unapređenju kvaliteta u našoj zemlji, pa je ona, odnosno sa njom i naš NTK lider u evropskim integracijama za kvalitet u ovoj oblasti. Tim povodom biće održana i panel diskusija, na kojim će se razmatraiti aktuelna pitanja iz ove oblasti, kod nas i u svetu. Na JUSK Konvenciji 2004, Farmaceutska sekcija je obeležila 30. godina postojanja i uspešnog rada, a danas ovaj NTK predstavlja primer najbolje prakse u ovoj oblasti u našoj zemlji. Tema ovogodišnje Konferencije se odnosi na nove trendove u unapređenju kvaliteta u farmaciji.

Broj radova – 6 do 8.

Način rada – Plenarna sednica / prezentacije i diskusija.

Ciljna grupa slušalaca: Generalni menadžeri i menadžeri kvaliteta iz farmacutske industrije. Predstavnici stranih farmaceutskih kompanija. Regulatorni organi (ALIMS, Ministarstvo zdravlja). Sve apotekarske ustanove i veledrogerije.

’’STANDARD ISO 22000 I UNAPREĐENJE KVALITETA U POLJOPRIVREDI I VETERINI’’- 10. Godišnja Konferencija JUSK Naučno-tehničkog komiteta za unapređenje kvaliteta u poljoprivredi i veterinarskoj medicini

Procesi evropskih integracija u oblasti poljoprivrede i veterine se odnose i na uređenje nacionalne infrastrukure za menadžment kvalitetom u ovoj oblasti. 9-ta Konferencija JUSK NTK za unpređenja kvaliteta u poljoprivredi i veterinarskoj medicini će se baviti ovim problemima, kao i novim standardima koji povezuju HACCP i QMS – ISO 22000. Pored toga, ovde će biti reči i ostalim aktuelnim pitanjima koja se odnose na QM i QMS u ovim oblastima, kao i GAP praksa i njene različite varijante. Ovu Konferenciju pripremaju i vode profesori sa Poljoprivrednog fakulteta i Fakulteta tehničkih nauka iz Novog Sada. Biće pripremljen jedan Pregledni rad, a ciljna grupa slušalaca je ceo reporo lanac iz oblasti proizvodnje hrane, pića, vode, piva, osvežavajući napitaka (generalni menadžeri i menadžeri kvaliteta).

’’MODELI MENADŽMENTA KVALITETA U ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI’’ – 8. Godišnja Konferencija JUSK NTK za unapređenje kvaliteta u zdravstvenoj zaštiti (medicina / stomatologija)
Posebnu pažnju JUSK posvećuje pitanjima unapređenja kvaliteta u javnom sektoru, a zdravstvo je jedna od najvažnijih oblasti. Na Konveciju će biti održana 8-ma Konferencija JUSK NTK za unapređenje kvaliteta u zdravstvu, gde će biti razmotrena najvažnija pitanja iz ove oblasti. Posebo se napominje da će ovogodišnja Konferencija razmatrati integrisane QM modele u medicini i stomatologiji. Ovu Konferenciju pripremaju i vode najeminentniji profesori Medicinskog i Stomatološkog fakulteta u Beogradu, na čemu smo naročiti ponosni. Ova Konferencija je akreditovana od strane ZDRAVSTVENOG SAVETA SRBIJE. Ciljna grupa slušalaca su SVI zdravstveni radnici u našoj zemlji.

Broj radova – 6 do 8. Jedan Pregledni plenarni rad.

Način rada – Plenarna sednica / prezentacije i diskusija.

’’UNAPREĐENJE KVALITETA U JAVNIM USLUGAMA’’ – 8. Godišnja Konferencija JUSK NTK za unapređenje kvaliteta u javnim uslugama
Suštinska transformacija velikih sistema, koja sačinjavaju javna preduzeća (elektroprivreda, železnica, komunalni sistemi…) se ne može izvršiti bez njihovog uređenja prema modelu QMS-a, EMS-a i/il OHSAS-a. Neki rezultati u ovoj oblasti su ostvareni u našoj zemlji, ali će na 8-moj Konferenciji JUSK NTK za unapređenje kvaliteta javnih usluga, biti detaljno razmatrana sva ova pitanja.
Biće plenarno saopšten jedan pregledni rad iz ove oblasti.
Ciljna grupa- generalni menadžeri, menadžeri kvaliteta, inženjeri i eksperti za kvalitet iz javnih preduzeća.

’’ŠTA JE ŠEST SIGMA’’ – 8. Međunarodna Konferencija JUSK Naučno-tehničkog komiteta za šest sigma

Jedna od suštinskih karakteristika nove strategije i misije JUSK-a je stalna promcija novih trendova u oblasti unapređenja kvaliteta u svetu i u našoj zemlji. Na ovoj Konveciji biće održana 8-ma Konferencija JUSK NTK za šest sigma, na kojoj će biti razmotreni novi prilazi u ovoj oblasti kao i prvi primeri primene u našoj zemlji.

Za ovu Konferenciju je pripremljen jedan pregledni rad.

Ciljna grupa- generalni menadžeri i menadžeri kvaliteta iz privrede.

’’UNAPREĐENJE KVALITETA – Primene i razvoj’’ – 8. Godišnja Konferencija JUSK Naučno-tehničkog komiteta za akreditovane laboratorije

Jedan od navažnijih segmenata primene QMS-a u privredi / uslugama su akreditovane laboratorije, odnsono primena standarda ISO 17025 / 15189 u njima. Rezultati u ovoj oblasti biće sumirani na 8-moj Konferenciji JUSK NTK akreditovane laboratorije. Ovu Konferenciju priprema i vodi profesorka Nada Majkić, sa Framaceutskog fakulteta, naš najveći stručnjak za ovu oblast, sa ogromnim mežunarodnim ugledom, što JUSK-u čini posebnu čast. Ove godine biće saopšten jedan Pregledni rad za ovu oblast, koji priprema profesorka Majkić sa svojim timom iz Instituta za medicinsku biohemiju Medicinskog fakulteta u Beogradu. Ciljna grupa slušalaca su menadžeri, menadžeri kvaliteta, eksperti SVIH biohemijskih laboratorija u našoj zemlji (kako državnih, tako i privatnih

’’LIDERSTVO I LIDERI U MENADŽMENTU KVALITETA – 6. Godišnja Konferencija JUSK Naučno-tehničkog komiteta za Menadžere kvaliteta

Želeći da posebno podrži rad, mesto i ulogu menadžera kvaliteta u privredi, JUSK je formirao NTK za menadžere kvaliteta, koji će održati svoju 6-tu Konferenciju pod nazvom Liderstvo i lideri u QM-u. Ovaj NTK i Konferenciju vode naši najpozatiji menadžeri kvaliteta iz privrede (Metalac, Tigar, Energo-projekt).
Za ovu Konferenciju je pripremljen jedan pregledni rad.
Ciljna grupa- menadžeri kvaliteta iz privrede.

MAIN PATRON

Carlsberg Srbija doo., Beograd.

MAIN SPONSORS:

The Ministry of Education and Science of the Republic of Serbia; National Institute for Metrology; Energoprojekt
Oprema; Velefarm ad; Hemofarm obezbeđenje kvaliteta; Apoteka Beograd; Energoprojekt Entel; Apoteka Subotica;
Elektroprivreda Kosmet; Panonske termolektrane; Vinča Biro za sertifikaciju; Tehnički fakultet – Zrenjanin; Metalac
Holding – Gornji Milanovac; JP Urbanizam – NS; HK Krušik – Valjevo; Društvo medicinskih biohemičara – Beograd;
Jugoinspekt – NS; Agencija za lekove; Veterinarski Institut – Kraljevo; TRZ – Kragujevac.

Interational Honorary Committee:

E. Janssens, I. Sheps, N. Durakbasa, E. Assenova, P. Monka, M. Sokovic, H. Mairhofer, S. Lemes, M. Kandeva, K.
Pipan, M. Bobrek.

National Honorary Committee:

Jelena Popović, Dr. Dejan Krnjajić, M.Sc. Vida Živković, Ivan Krstić, Prof. Dr. N. Hajdin, Prof. Dr. M. Nedeljković, Prof.
Dr. R. Mitrovic, Prof. Dr. M. Milovančević, Prof. Dr. A. Sedmak, Prof. Dr. V. Lučanin, Prof. Dr. Lj. Tanović, .

National Sponsors Honorary Committee:

A. Rankovic, S. Vuletić, G. Jakovljević, V. Živković, B. Sladić, S. Hadži-Arsić, B. Olujić, S. Stojanović, R. Raković, Z.
Obradović, P. Popović, D. Đorđević, D. Lazić, N. Majkić, M. Luković, V. Marinković.
Prof. Dr. Vidosav D. MAJSTOROVIC, President of UASQ
May 2012. Year, Belgrade, Serbia.

DATE: June 5th – June 07th , 2012
Datum održavanja: 5. juni – 7. juni 2012.

VENUE: Mechanical Engineering Faculty, str. Kraljice Marije 16, Belgrade

Hall CeNT (first floor), Hall 514 (5th floor), Hall 518 (5th floor), Cocktail / Refreshment: Club CeNT (first floor), Registration desk (first floor).
Mesto održavanja: Mašinski fakultet, Sale CeNT, 514 i 518. Kraljice Marije 16, Beograd

OFFICIAL LANGUAGES The official languages of the Convention is English and Serbian.
Zvanični jezici Konvencije su engleski i srpski.

WEB- SITE & E – MAIL
For further information please visit web-site: www.jusk.org
E – mail: majnem@EUnet.rs or jusk@EUnet.rs

IMPORTANT DATES
Early Registration: Before May 15th, 2012.
Late Registration: After May 15th
Welcome Cocktail: June 5th
Opening Session: June 6th
Opening Cocktail: June 6th
Special Conference: June 6 th
Closing Plenary Session: June 7h
Farewell Cocktail: June 7th

Globalni plan rada JUSK Konvencije 2012:

04.jun 2012. godine / Ponedeljak (amfiteatar – CeNT)

17.00 – 18.00 Registarcija učesnika
18.00 – Koktel dobrodošlice

5. jun 2012. godine / Utorak

08.00 – 16.30 – Registracija učesnika
10.00 – 11.00 – Svečano otvaranje i uvodno plenarno predavanje (amfiteatar – CeNT)
11.00 – 11.30 – Svečani koktel
11.30 – 13.30 – Plenarna sednica Konvencije/Kongresa (amfiteatar CeNT)
13.30 – 15.00 – Pauza za ručak
15.00 – 16.30 – Sesija
16.30 – 17.00 – Pauza za osveženje
17.00 – 18.30 – Sesija

6. jun 2012. godine / Sreda

08.00 – 16.30 – Registracija učesnika
09.00 – 10.30 – Dve paralelne sesije
10.30 – 11.00 – Pauza za osveženje
11.30 – 12.30 – Dve paralelne sesije
12.30 – 15.00 – Pauza za ručak
15.00 – 16.30 – Tri paralelne sesije
16.30 – 17.00 – Pauza za osveženje
17.00 – 18.30 – Tri paralelne sesije

7. jun 2012. godine / Četvrtak

08.00 – 16.30 – Registracija učesnika
09.00 – 09.45 – Sesija
09.45 – 10.30 – Pauza za osveženje
10.30 – 12.00 – Sesija
12.00 – 14.00 – Pauza za osveženje
14.00 – 15.30 – Closing Plenary Session: TQM – New Dimensions – Hall CeNT (first floor) – Mechanical Engineering Faculty, Belgrade.
15.30 – 16.00 – Oproštajni koktel

NAPOMENA: Detaljan program Konvencije dobićete pri registraciji. Raspored Konferencija po danima biće dat u detaljnom Programu. Na Vaš zahtev, Detaljan program možete dobiti elektronskom poštom, 15. dana pre održavanja Konvencije. Zahtev uputite na e-mail: jusk@EUnet.rs . Na Mašinskom fakultetu možete koristiti dva restorana za doručak/ručak, koji se nalaze na petom spratu i u prizemlju.

KOTIZACIJA

Kotizacija za učešće na Međunarodnoj Konvenciji o kvaliteta 2012 je 10.000.00 din. Kolektivni članovi JUSK-a koji su platili godišnju članarinu za 2012. godinu ne plaćaju kotizaciju. Za više učesnika iz iste organizacije dobija se popust 50%. Studenti su oslobođeni kotizacije. Ona obuhvata: prisustvovanje svim Konferencijama Konvencije, sve Zbornike radova, prateće materijale, osveženja za vreme kafe pauza, koktele, …
Uplatu članarine/kotizacije izvršti na račun Udruženja broj: 105-1039-16, AIK Banka Niš, Filijala Beograd sa naznakom kotizacija za 2012.’’ a potvrdu o izvršenoj uplati poslati na faks JUSK-a sa imenom i prezimenom učesnika. Dodatne informacije – Tamara Stojiljković (jusk@EUnet.rs).

VAŽNO: Svi registrovani učesnici sa plaćenom kotizacijom dobiće sertifikat o učešću na JUSK Međunarodnoj Konvenciji o kvalitetu, Beograd – 2012.

PRIJAVA UČESNIKA
Potrebno je da se svi učesnici blagovremeno prijave na dole date adrese JUSK-a, do 31. maja 2012. kako bi dobili sertifikat o učešću.

SMEŠTAJ UČESNIKA
Učesnici sami obezbeđuju smeštaj u Beogradu. Samo na lični zahtev, JUSK će pomoći pri rezervaciji smeštaja.

VAŽNI DATUMI
Pozivaju svi potencijalni učesnici Konvencije da vode računa o sledećim datumima:
– prijava učešća i plaćanje kotizacije: 31. maj 2012. Kotizaciju je moguće platiti i pri registraciji.
– JUSK Međunarodna Konvencija o kvalitetu – 05 -07. jun 2012. godine, Beograd.

JUSK – Jedinstveno udruženje Srbije za kvalitet
Kneza Miloša 9 11000 Beograd Tel./fax: 011 32 36 266 Mob. tel.: 063 111 40 50; 063 111 40 70
E-mail: jusk@eunet.rs
Web stranica: www.jusk.org

Datum: 3. Jun 2012 Ponedeljak 09:00-10:30
Program Committee:
mr ph. spec. Snežana Večerkov-Vukmirović, MBA
doc. dr Valentina Marinković, spec.
prof. dr Ljiljana Tasić , spec
mr sci spec Vukica Kocić-Pešić
mr ph spec Jovanka Franeta
dr sci spec Gordana Pejovic
Mr ph spec Sanja Jović
I. Strategies against Falsified / Counterfeit Medicines, 900-1030
Chair:
mr ph spec Snežana Večerkov- Vukmirović,MBA, Alvogen
doc Dr Valentina Marinković, Farmaceutski fakultet
Dr Gordana Pejović, ALIMS
mr ph spec Ružica Nikolić, Galenika doo, Beograd
mr ph spec Jovana Franeta, Apoteka „Novi Sad“
Guest speaker:
Dr Olexandr Polishchuk, WHO regional office for Europe, Copenhagen, Denmark
01. COUNTERFEIT MEDICINE: PUBLIC HEALTH CHALLENGE, Plenar session, Dr Olexandr Polishchuk,
WHO, Copenhagen, Denmark
02. MEDICRIME CONVENTION – Borba protiv lažnih lekova, mr ph spec Ružica Nikolić,Galenika doo
03. FALSIFIKOVANI LEKOVI U JAVNOJ APOTECI – FIP inicijativa, mr ph spec Snežana
Živanović,Apoteka Užice
16:00 – 18:00
Registration on reception desk (first floor – hall CeNT) in Mechanical Engineering Faculty, str. Kraljice Marije 16, Belgrade.18:00
Welcome Cocktail – Club CeNT (first level), Mechanical Engineering Faculty, Belgrade.16:00 – 18:00
Registracija na recepciji (prvi sprat – sala cent) Mašinski fakultet, ul. Kraljice Marije 16, Beograd.18:00
Koktel dobrodošlice – Klub CeNT (prvi sptra), Mašinski fakultet, Beograd.
Datum: 5. Jun 2012 / Utorak 10:00-11:00Session 1: The Opening Ceremony and Plenary Presentation
Opening addresses
Letter of EOQ President
Awards
Opening Plenary Presentation:
• QUALITY IN SERBIA – YESTERDAY, TODAY, TOMORROW – 50. years of Serbian National
Organization for Quality (UASQ) – Prof. Dr. Vidosav D. Majstorović, Prof. Dr. Valentina D.
Marinković.
11:00 -11:30Welcome Cocktails – Club CeNT (first level)11:30 -13:30Session 2: Opening Plenary Sesija – Advanced Quality Approaches – The 9 th International UASQ
Congress ’’BUSSINES EXCELLENCE’’ Hall CeNT (first floor) – Mechanical Engineering Faculty, Belgrade
13:30 -15:00 Pauza15:00 -16:30

Sesija 3: 39-ta Godišnja JUSK Nacionalna Konferencija – Ka integrisanim menadžment sistemima – Hall
CeNT (first floor) – Mechanical Engineering Faculty, Belgrade.
16:30 -17:00 Pauza
17:00 -18:30

Sesija 4: Grupa radova
8-ma Specijalna Konferencija – Modeliranje procesa u integrisanim menažment sistemima
8-ma Godišnja Konferencija JUSK NTK za unapređenje kvaliteta u javnim uslugama – Unapređenje kvaliteta u
javnim uslugama.
6-ta Godišnja Konferencija JUSK NTK za Menadžere kvaliteta – Liderstvo i lideri u QM-u (IMS-u).

Datum: 6. Jun 2012 / Sreda 09:00-10:30Sesija 5: 4-ta Specijalna Konferencija – Nacionalni system akreditacije – Stanje i budući razvoj11:00 -11:30 Pauza
11:00 -12:30Sesija 6: 10-ta Godišnja Konferencija JUSK NTK za unapređenje kvaliteta u poljoprivredi i veterinarskoj
medicine – Standardi ISO 22000 i unapređenje kvaliteta u poljoprivrdi i veterini12:30 -15:00 Pauza
15:00 -16:30Sesija 7: 3-ća Specijalna Conference – Nacionalni metroločki sistem – Stanje i budući razvoj

16:30 -17:00 Pauza
17:00 -18:30

Sesija 8: 5-ta Specijalna Konferencija – Razvoj poslovne izvrsnosti i konkurentnost domaće privrede

09:00-10:30Sesija 9: 8-ma Godišnja Konferencija JUSK NTK za
unapređenje kvaliteta u zdravstvenoj zaštiti (medicina /
stomatologija) – QM modeli u zdravstvenoj zaštiti
10:30-11:00 Pauza11:00-12:30Sesija 9: 8-ma Godišnja Konferencija JUSK NTK za
unapređenje kvaliteta u zdravstvenoj zaštiti (medicina /
stomatologija) – QM modeli u zdravstvenoj zaštiti12:30-15:00 Pauza15:00-16:30

Sesija 9: 8-ma Godišnja Konferencija JUSK NTK za
unapređenje kvaliteta u zdravstvenoj zaštiti (medicina /
stomatologija) – QM modeli u zdravstvenoj zaštiti

16:30-17:00 Pauza

17:00-18:30

Sesija 9: 8-ma Godišnja Konferencija JUSK NTK za
unapređenje kvaliteta u zdravstvenoj zaštiti (medicina /
stomatologija) – QM modeli u zdravstvenoj zaštiti

09:00-10:30Sesija 10: 7-ma Godišnja Konferencija JUSK
NTK za unapređenje kvaliteta u vojnoj industriji –
Unapređenje kvaliteta u vojnoj industriji
10:30-11:00 Pauza11:00-12:30Sesija 10: 7-ma Godišnja Konferencija JUSK
NTK za unapređenje kvaliteta u vojnoj industriji –
Unapređenje kvaliteta u vojnoj industriji
Datum: 7. Jun 2012 / Četvrtak 09:00-09:45Sesija 11: 26-ta Godišnja Konferencija NTK za Farmaciju – Kvalitet u farmaciji – budući izazovi
Pharma business challenges in international framework
Izazovi farmaceutskog poslovanja u internacionalnom okruženju09:45-10.30 Break
10:30-12:00Sesija 11: 26-ta Godišnja Konferencija NTK za Farmaciju – Kvalitet u farmaciji – budući izazovi
Pharma business challenges in international framework
Izazovi farmaceutskog poslovanja u internacionalnom okruženju
12:00 – 14:00 Break
14:00-15:30Closing Plenary Sesija: TQM – New Dimensions – The 9 th International UASQ Congress ’’BUSSINES
EXCELLENCE’’
15:30-16:00Farewell Cocktails in Club CeNT (first level).
Datum: 5. Jun 2012. Sednica A: Opening Plenary Sesija – Advanced Quality Approaches – The 9 th International UASQ
Congress ’’BUSSINES EXCELLENCE’’ Hall CeNT (first floor) – Mechanical Engineering
Faculty, Belgrade
11:30-13:30Chairmen:
Prof. Dr. Numan Durakbasa, Vienna University of Technology, Institute of Production Engineering and Laser
Technology, Department for Interchangeable Manufacturing and Industrial Metrology, Vienna, Austria.
Dr. Sheps Isaac, President, Baltika Breweries, Russia, SVP EE – Carlsberg Group
Prof. Dr. Mirko Sokovic, Faculty of Mechanical Engineering, University of Ljubljana, Ljubljana, Slovenia.
Prof. Dr. Emilia Assenova, Technical University – Sofia, Sofia, Bulgaria.
Alex Inklaar, Inklaar Consultants, Hamburg, Germany.
Prof. dr Miroslav Bobrek, Faculty of mechanical engineering, University of Banjaluka, BiH-RS.
Prof. Dr. Vidosav Majstorovic, Mechanical Engineering Fcaulty, Belgrade, Serbia.
Keynote Speakers:
01 Advanced Management Systems for Quality, Environment and Energy for Efficiency
Enhancement of Modern Manufacturing Industries, Keynote paper, M. Numan DURAKBASA ,
P. Herbert OSANNA, Gökcen BAS; Department for Interchangeable Manufacturing and Industrial
Metrology, – Abteilung Austauschbau und Messtechnik, Institute for Production Engineering and Laser
Technology; Vienna University of Technology, Vienna, Austria.02 ISO 9001 – Current trends, Keynote paper, Sheps Isaac, PhD; President, Baltika Breweries,
Russia, SVP EE – Carlsberg Group.03 TRIZ FOR SYSTEMATIC INNOVATION, Keynote paper, Matej Hohnjec, 3ZEN d.o.o., Tacenska
125D, SI-1000 Ljubljana, Slovenia; Mirko Sokovic, Faculty of Mechanical Engineering, University of
Ljubljana, Askerceva 6, SI-1000 Ljubljana, Slovenia;04 GREEN TRIBOLOGY AND QUALITY OF LIFE, Keynote paper, E. Assenova1, V. Majstorovic2, A.
Vencl3, M. Kandeva4 1Society of Bulgarian Tribologists, 74B, G. Sofiiski St., 1606 Sofia, Bulgaria;
2University of Belgrade, Faculty of Mechanical Engineering, Laboratory for Production Metrology and
TQM, Kraljice Marije 16, 11120 Belgrade 35, Serbia; 3University of Belgrade, Faculty of Mechanical
Engineering, Tribology Laboratory, Kraljice Marije 16, 11120 Belgrade 35, Serbia; 4Technical
University-Sofia, Faculty of Industrial Engineering, Tribology Center, 8, Blvd Kl. Ohridski, 1156 Sofia,
Bulgaria;05 GOVERNMENTAL DEVELOPMENT STRATEGY FOR QUALITY INFRASTRUCTURE, Keynote
paper, Helmut Mairhofer, Head of Component Quality Infrastructure, Sabina Nikolić, Program
Manager, ACCESS – Program for Private Sector Development in Serbia; Deutsche Gesellschaft für
Internationale Zusammenarbeit (giz) GmbH.

06 QUALITY SYSTEM AS AN EFFECTIVE TOOL FOR LEARNING ORGANIZATION, Prof. dr
Miroslav Bobrek, Keynote paper, Faculty of mechanical engineering, University of Banjaluka, BiHRS.

Sednica B: 39-ta Godišnja JUSK Nacionalna Konferencija – Ka integrisanim menadžment sistemima – Hall CeNT (first floor) – Mechanical Engineering Faculty, Belgrade.
15:00-16:30 Chairmen:
Prof. dr Dragan Ćoćkalo, TF, Zrenjanin.
Prof. dr Vidoje Moračanin, ALFA Univerzitet, Beograd.
Marija Vukašinović, Specijalizovani veterinarski Institut, Kraljevo.
Nenad Marković, Beogradska Poslovna škola, Beograd.
Marija Petrović, Institut Kirilo Savić, Beograd.
Snežana Knežević, Železnička tehnička škola, Beograd.
01 INTEGRATION OF CUSTOMER SATISFACTION AND CSR IN BUSINESS MODELS: A REVIEW OF
LITERATURE AND SERBIAN CONDITIONS, Dragan Ćoćkalo 1, Dejan Đorđević2, Srđan Bogetić3
1Assistant Professor, University of Novi Sad, Technical faculty “Mihajlo Pupin” in Zrenjanin, 23000
Zrenjanin, Djure Djakovica bb, Republic of Serbia, 2Professor, University of Novi Sad, Technical faculty
“Mihajlo Pupin” in Zrenjanin, 23000 Zrenjanin, Djure Djakovica bb, Republic of Serbia, 3Professor,
Belgrade Business School, 11000 Belgrade, Kraljice Marije 73, Republic of Serbia.02 QUALITY IMPROVEMENT THROUGH EDUCATION SYSTEM, PhD Vidoje Moracanin, Faculty of
Information Technologyt, ALFA University, Palmira Toljatija 3, Belgrade, Serbia;03 HUMAN RESOURCE MANAGEMENT IN VSI «KRALJEVO», Marija Vukasinovic, PhD,
J.Vukasinovic, PhD, Ana Vukasinovic3, S. Obradovic4, PhD, Zoran Debeljak11Veterinary Specialized
Institute «Kraljevo», Kraljevo; 2 Jovan Vukasinovic, Faculty of Management, Valjevo; 3 Ana Vukasinovic,
Faculty of Organizational Sciences, Belgrade; 4 Sasa Obradovc, Faculty of Economics and Engineering
Management, Novi Sad.04 INFORMATION DIMENSION OF PMS AND CMM, Nenad Marković, Belgrade Business school, Kraljice
Marije 73, Belgrade, Republic of Serbia.05 ASPECTS OF THE EVALUATION ASSESSMENT OF MACHINES, WITH EMPHASIS ON
AGRICULTURAL TRACTORS, B.Sc. Marija Petrović1, PhD Predrag Petrović1, PhD Dragoljub
Obradović21Institute Kirilo Savić, St. Vojvode Stepe 51, 11000 Belgrade, Serbia, Faculty of Agriculture,
11080 Belgrade, St. Nemanjina 6, Serbia.

06 QUALITY MANAGEMENT AND EMPLOYEE PERFORMANCE, Snežana Knežević, Tanja Milanović2,
Zoran Milanović3, Railway Technical School, Belgrade, Serbia; 2PRO-QUALITY, Consulting Agency,
Belgrade, Serbia; 3The Academy of Criminalistic and Police Studies, Belgrade, Serbia.

Sednica C: 8-ma Specijalna Konferencija – Modeliranje procesa u integrisanim menažment sistemima
8-ma Godišnja Konferencija JUSK NTK za unapređenje kvaliteta u javnim uslugama – Unapređenje kvaliteta u javnim uslugama.
6-ta Godišnja Konferencija JUSK NTK za Menadžere kvaliteta – Liderstvo i lideri u QM-u (IMS-u).
Sednica C: 8-ma Specijalna Konferencija – Modeliranje procesa u integrisanim menažment sistemima
8-ma Godišnja Konferencija JUSK NTK za unapređenje kvaliteta u javnim uslugama – Unapređenje kvaliteta u javnim uslugama.
6-ta Godišnja Konferencija JUSK NTK za Menadžere kvaliteta – Liderstvo i lideri u QM-u (IMS-u).
Datum: 6. Jun 2012. Sednica D: 4-ta Specijalna Konferencija – Nacionalni sistem akreditacije – Stanje i budući razvoj
09:00-10:30
Predsedavajući:
Dr Dejan Krnjaic, ATS
Natalijan Jovičić Zarić , ATS
Ljubica Zivanic, ATS
Dr Bratislav Milosevic, ATS
01 Razvoj Akreditacionog tela Srbije – prvih 15 godina (dr Dejan Krnjaic,
Biljana Tomic)
02 Novosti u radu CASCO Komiteta; Osnovni zahtevi ISO/IEC 17065 i ISO/IEC
17024 ( Natalijan Jovičić Zarić, Jovana Zecevic)
03 Izmenjeni zahtevi standarda ISO/IEC 17020 i ISO/IEC 17021 (Ljubica Zivanic)
04 Dosadasnje iskustvo u primeni Pravila o ucescu u medjulaboratorijskim
poredjenjima i programima za ispitivanje osposobljenosti (ATS-PA02) (dr
Bratislav Milosevic, Ljiljana Markicevic)
Sednica E: 10-ta Godišnja Konferencija JUSK NTK za unapređenje kvaliteta u poljoprivredi i veterinarskoj medicine – Standardi ISO 22000 i unapređenje kvaliteta u poljoprivrdi i veterini
11:00-12:30
Predsedavajući:
Prof. Dr Gordana Ušćebrka, Poljoprivredni fakultet, Novi Sad
Dr Dragan Žikić, Poljoprivredni fakultet, Novi Sad
Prof. Dr Draga Šević, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad
01. AGROINDUSTRY AND QUALITY MANAGEMENT IN SERBIA, Gordana UŠĆEBRKA1, Dragan ŽIKIĆ1,
Dragoljub ŠEVIĆ2, Jelena ĆOSIĆ3, Slobodan STOJANOVIĆ11Poljoprivredni fakultet, Novi Sad; 2FTN, Novi
Sad; VictoriaOil, Šid
02. Standard i sledljivost u lancu hrane, Ušćebrka G1, Žikić D,.Stojanović S., Kanački Z
03. Proizvodnja održive biomase u skladu sa zahtevima standarda ISCC, Žikić D1, Ušćebrka G1, Ćosić J1.04. Primena zakona o upravljanju otpadom u poljoprivredi i prehrambenoj industriji, Šević D, Brkljač N,
Marić A, Ćosić J05. PT (Proficiency Testing) aktivnosti – deo poverenja u kvalitet rezultata ispitivanja“, Kanački L, Kanački Z, Žikić D,.Stojanović S.,
Sednica F: 3-ća Specijalna Conference – Nacionalni metroločki sistem – Stanje i budući razvoj
15:00-16:30
Predsedavajući:
Mr Vida Živković, Direkcija za mere i dragocene metale, Srbija
Boris Laštro, Direkcija za mere i dragocene metale, Srbija
Lucija Dujović, Direkcija za mere i dragocene metale, Srbija
S. Simić, Direkcija za mere i dragocene metale, Srbija
S. Matić, Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja, Srbija
Bojana Bokić, Centar za fotoniku, Institut za fiziku
01. ”DEVELOPMENT OF METROLOGY SYSTEM OF REPUBLIC SERBIA-IN THE PAST, TODAY AND
IN THE FUTURE”, Mr Vida Živković, Direkcija za mere i dragocene metale, Mike Alasa 14, Beograd,
Srbija02. INTEGRISANI SISTEM MENADŽMENTA DIREKCIJE ZA MERE I DRAGOCENE METALE I
DOSADAŠNJA ISKUSTVA , S. Simić, B.Laštro, Direkcija za mere i dragocene metale, Mike Alasa 14,
Beograd, Srbija,03. OVLAŠĆENA TELA ZA OVERAVANJE MERILA KAO NOVINA U METROLOŠKOM SISTEMU
REPUBLIKE SRBIJE, S. Matić, L. Dujović, Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja, Bulevar
Kralja Aleksandra 15, Beograd; Direkcija za mere i dragocene metale, Mike Alasa 14, Beograd04. KALIBRACIJA MERILA ZA ISPITIVANJE OPTIČKIH KOMPONENTI I SISTEMA U
TELEKOMUNIKACIJAMA, Bojana M. Bokić 1, Nemanja M. Lučić 1, Branislav M. Jelenković1 1 Centar
za fotoniku, Institut za fiziku, Pregrevica 118, 11080 Beograd, Srbija;05. MEĐULABORATORIJSKO ISPITIVANJE NIVOA ZVUČNOG PRITISKA, B. Budisavljević, I. Župunski,
V. Živković, D. Stanojević06. RAZVOJ NOVE METODE ISPITIVANJA MERILA BRZINE, J. Cvetković1, J. Marendić Miljković1, G.
Janković2, Sektor za razvoj metrologije, Direkcija za mere i dragocene metale, Mike Alasa 14, Beograd,
Republika Srbija; Sektor za klasično naoružanje, Vojnotehnički institut Beograd, Ratka Resanovića 1,
Beograd, Republika Srbija2
Sednica G: 5-ta Specijalna Konferencija – Razvoj poslovne izvrsnosti i konkurentnost domaće privrede
17:00-18:30Predsedavajući:
Prof. dr Dejan Đorđević, vanredni profesor, TF Mihajlo Pupin, Zrenjanin
Doc. dr Cariša Bešić, Tehnički fakultet, Čačak
Prof. dr Marijana Vidas Bubanja, Beogradska poslovna škola – Visoka škola strukovnih studija
Prof. dr Dragiša Ranđić, Beogradska poslovna škola – Visoka škola strukovnih studija
Doc. dr Dragan Ćoćkalo, TF Mihajlo Pupin, Zrenjanin
dr Srđan Bogetić, Beogradska poslovna škola – Visoka škola strukovnih studija01. INTEGRATION OF CUSTOMER SATISFACTION AND CSR IN BUSINESS MODELS: A REVIEW OF
LITERATURE AND SERBIAN CONDITIONS, Dragan Ćoćkalo, Dejan Đorđević, Srđan Bogetić02. ULOGA PREDUZETNIČKOG PONAŠANJA U PROCESU UNAPREĐENJA KVALITETA
POSLOVANJA PREDUZEĆA NA TRŽIŠTU REPUBLIKE SRBIJE, Cariša Bešić, Nenad Vunjak, Doloris Besic, Snezana Besic, Šemsudin Dedić03. NOVI TEHNOLOŠKI IZAZOVI ZA OSTVARENJE POSLOVNE IZVRSNOSTI PREDUZEĆA, Marijana
Vidas Bubanja04. DRUŠTVENO ODGOVORNO POSLOVANJE KAO KLJUČNI FAKTOR RAZVOJA
KONKURENTNOSTI PREDUZEĆA U REPUBLICI SRBIJI, Srđan Bogetić, Dragiša Ranđić, Dejan
Đorđević

05. INOVATIVNOST KAO FAKTOR USPEŠNOSTI I KONKURENTNOSTI POSLOVNIH SUBJEKATA,
Snežana Urošević

06. ULOGA LJUDSKOG POTENCIJALA U REALIZACIJI STRATEGIJE POSLOVNE IZVRSNOSTI,
Snežana Lekić, Dragiša Ranđić, Uroš Cvetković

07. ZNAČAJ TQM U SAVREMENOM POSLOVANJU, Sanja Stanisavljev, Zvonko Sajfert, Dragan Ćoćkalo

Sednica H: 8-ma Godišnja Konferencija JUSK NTK za unapređenje kvaliteta u zdravstvenoj zaštiti
(medicina / stomatologija) – QM modeli u zdravstvenoj zaštiti
09:00-10:30
Predsedavajući:
Prof dr Marko Kontić, Stomatološki fakultet Beograd, redovni professor hirurgije (penz)
Prof dr Branislav Donfrid, hirurg KBC Zvezdara Stomatološki fakultet Beograd, KBC Zvezdara
Asist dr Kovačević Bojan, KBC Zvezdara Stomatološki fakultet Beograd, KBC Zvezdara
Asist dr Stefanović Zvezdan, KBC Zvezdara Stomatološki fakultet Beograd, KBC Zvezdara
Dr Zlatko Bokun, KBC Zvezdara01. EHR as central point in eHealth of Serbia-Blueprint the Foundation for Innovation and Action, Vujotić Ljiljana1,2
Pendić Z3, Adižes A4.1 School of Medicine, University of Belgrade, 2Clinical center of Serbia, Neurosurgery
clinic, 3 EUROSYSTEMS, Belgrade, 4 The Voice of Hearth NGO, Belgrade02. Primena QMS principa na Hirurškoj Klinici KBC Zvezdara u Beogradu od 2005-2007., Prof dr Marko
Kontić, Stomatološki fakultet Beograd, redovni professor hirurgije (penz)03. Specifičnosti hirurškog tretmana gerijatrijskih bolesnika, Prof dr Marko Kontić Stomatološki fakultet
Beograd, redovni professor hirurgije (penz)04. Sekundarni vaskularni pristupi za hemodijalizu, Prof dr Branislav Donfrid, hirurg KBC Zvezdara
Stomatološki fakultet Beograd, KBC Zvezdara05. Novine u hirurgiji tiroidne i paratiroidnih žlezda, Asist dr Kovačević Bojan, KBC Zvezdara Stomatološki
fakultet Beograd, KBC Zvezdara

06. Primena barokomore u lečenju dijabetičnog stopala, Asist dr Stefanović Zvezdan, KBC Zvezdara
Stomatološki fakultet Beograd, KBC Zvezdara

07. Značaj varijacija biliovaskularnih elemenata Calot-ovog trougla u standardizaciji laparoskopske
holecistektomije, Dr Zlatko Bokun, KBC Zvezdara

Sednica I: 8-ma Godišnja Konferencija JUSK NTK za unapređenje kvaliteta u zdravstvenoj zaštiti
(medicina / stomatologija) – QM modeli u zdravstvenoj zaštiti
11:00-12:30
Predsedavajući:
Prof dr Pervulov Svetozar Stomatološki fakultet, Beograd, KBC Zvezdara
Prim dr Petričević Predrag, Zdravstveni centar Zrenjanin
Jedinstveno udruženje Srbije za kvalitet, Beograd
United Association of Serbia for Quality, Belgrade
EOQ – Evropska organizacija za kvalitet, Brisel
IX INTERNATIONAL CONVENTION ON QUALITY YUSQ – 2012, Belgrade, SERBIA
15/20
dr Milutinović Mirjana, Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika Železnica Srbije, Beograd
Dr Reljić-Ćurić Vesna, Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika Železnica Srbije, Beograd
Prof dr Branko Đurović, Medicinski fakultet Beograd, KC Srbije
Doc dr Tomić-Petrović Nataša, Univerzitet u Beogradu, Srbija
Doc dr Ilić Siniša, Fakultet tehničkih nauka, Kosovska Mitrovica
Assist dr Popović Aleksandra, Fakultet sporta, Univerzitet u Beogradu
01. Implantacija vena cava filtera u prevenciji plućne trombembolije, Prof dr Pervulov Svetozar
Stomatološki fakultet, Beograd, KBC Zvezdara02. Mirizzi sy – Problem u laparoskopksoj operaciji žučne kese, Prim dr Petričević Predrag, Zdravstveni
centar Zrenjanin03. Upravljanje rizikom u sklopu menadžmenta totalnim kvalitetom, dr Milutinović Mirjana, Zavod za
zdravstvenu zaštitu radnika Železnica Srbije, Beograd04. Iskustva Komisije za unapređenje kvaliteta rada zdravstvene ustanove – podloga za akreditaciju i
sertifikaciju menadžment sistema zdravstvene ustanove, Dr Reljić-Ćurić Vesna, Zavod za zdravstvenu
zaštitu radnika Železnica Srbije, Beograd05. Zadovoljsvo zaposlenih u KCS kao preduslov unapređenje kvaliteta rada, Prof dr Branko Đurović,
Medicinski fakultet Beograd, KC Srbije06. Primena direktiva EU u zaštiti životne sredine u Srbiji, Doc dr Tomić-Petrović Nataša, Univerzitet u
Beogradu, Srbija

07. Unapređenje u donošenju odluka u urgentnoj medicini uz pomoć PC-baziranog elektrokardiograma,
Doc dr Ilić Siniša, Fakultet tehničkih nauka, Kosovska Mitrovica

08. Kvalitet života zaposlenih – značajan faktor u očuvanju bezbednosti i zdravlja na radu, Assist dr
Popović Aleksandra, Fakultet sporta, Univerzitet u Beogradu

Sednica J: 8-ma Godišnja Konferencija JUSK NTK za unapređenje kvaliteta u zdravstvenoj zaštiti
(medicina / stomatologija) – QM modeli u zdravstvenoj zaštiti
15:00-16:30Predsedavajući:Dr Biljana Jakovljević, Institut za radiologiju i onkologiju Srbije
Prof dr Danica Grujičić Medicinski fakultet Beograd, KCS
Doc dr LJiljana Vujotić, Medicinski fakultet Beograd, KCS
Prof dr Mirjana Nagulić, Medicinski fakultet Beograd, KCS
Asist dr Ivan Piščević, Medicinski fakultet Beograd, KCS
Prim dr Mladen Dostanić, Klinički centar Srbije
MI. Prim dr Milovanka Jančev, Gradski zavod za hitnu pomoć, Beograd.
01. Skrining raka dojke, Dr Biljana Jakovljević, Institut za radiologiju i onkologiju Srbije02. Novosti u tretmanu neuroonkoloških bolesti, Prof dr Danica Grujičić Medicinski fakultet Beograd, KCS03. Endoskopiski pristupi tumorima baze lobanje, Doc dr LJiljana Vujotić, Medicinski fakultet Beograd, KCS04. Dijagnostički i terapijski protokoli kod kraniocerebralnih povreda u dece, Prof dr Mirjana Nagulić,
Medicinski fakultet Beograd, KCS

05. Novosti u lečenju meningeoma, Asist dr Ivan Piščević, Medicinski fakultet Beograd, KCS

06. Kros infekcije na odeljenju OIT NHK, Prim dr Mladen Dostanić, Klinički centar Srbije

07. Bolničke infekcije, definicije, značaj i mere prevencije, Prim Dr Vesna Mioljević, Klinički centar Srbije

08. Protokol pre hospitalnog zbrinjavanja, MI. Prim dr Milovanka Jančev, Gradski zavod za hitnu pomoć,
Beograd.

Sednica K: 8-ma Godišnja Konferencija JUSK NTK za unapređenje kvaliteta u zdravstvenoj zaštiti
(medicina / stomatologija) – QM modeli u zdravstvenoj zaštiti
17:00-18:30
Predsednici:
Prof. dr Ljiljana Vujotić, MF, Bgd – Prof. dr Marko Kontić, SF, Bgd – Prof. Dr Branislav Donfrid, SF, Bgd – Doc. dr
Angelina Nikodijević-Latinović – Stomatološki fakultet, Beograd- Prof. dr Tomislav Jovanović, Medicinski fakultet,
Beograd – Mr Zoran Penić, ES, Bgd
Diskusija
Sednica L: 7-ma Godišnja Konferencija JUSK NTK za unapređenje kvaliteta u vojnoj industriji –
Unapređenje kvaliteta u vojnoj industriji
09:00-10:30
Predsedavajući:
Prof. dr Branislav V. Jakić, univ.dipl.inž
Mr Miodrag Kuljanin, dipl.inž.maš
Prof. dr Jugoslav Radulović, dipl.inž.
Slavica Grković, dipl. Inž
Tatjana Janovac, dipl.inž
01. Kvalitet u projektovanju NVO, Prof. dr Branislav V. Jakić, univ.dipl.inž., Mr Miodrag Kuljanin, dipl.inž.maš.,
Doc. dr Miodrag D. Brzaković, Uvodni rad02. Potreba i značaj implementacije ISO 31000 u odbrambenoj industriji Srbije, Prof. dr Branislav Jakić,
univ.dipl.inž., Doc. dr Miodrag D. Brzaković, Sc Tomislav Đorđević, Mr Miodrag Kuljanin, dipl.inž.maš.03. Mesto u uloga VKK u funkciji poboljšanja procesa u integrisanim sistemima menadžmenta u
odbrambenoj industriji Srbije, Mr Miodrag Kuljanin, dipl.inž.maš., Prof. dr Branislav Jakić, univ.dipl.inž.,
Doc. dr Miodrag D. Brzaković, Sc Tomislav Đorđević04. Uloga visokoobrazovnih ustanova u funkciji unapređenja sistema menadžmenta kvalitetom u malim
i srednjim preduzećema – kao kooperantima odbrambene industrije Srbije, Prof. dr Branislav Jakić,
univ.dipl.inž., Doc. dr Miodrag D. Brzaković, Doc. dr Tomislav Brzaković, Doc. dr Miodrag Zlatković, dipl.inž.05. Korporativna kultura i integrisani menadžment sistemi u odbrambenoj industriji, Prof. dr Jugoslav
Radulović, dipl.inž.06. Uloga internog proveravača u procesu upravljanja preduzećem, Slavica Grković, dipl. inž., Prof. dr
Jugoslav Radulović, dipl.inž.

07. Osvrt na značaj primene menadžmenta kvalitetom u funkciji realizacije Bolonjskog procesa u Srbiji,
Tatjana Janovac, dipl.inž., Prof. dr Branislav Jakić, univ.dipl.inž., Doc. dr Miodrag D. Brzaković, Doc. dr
Tomislav Brzaković, Doc. dr Miodrag Zlatković, dipl. inž.

Sednica M: 7-ma Godišnja Konferencija JUSK NTK za unapređenje kvaliteta u vojnoj industriji –
Unapređenje kvaliteta u vojnoj industriji
11:00-12:30
Predsedavajući:
Svetolik Spasenić, dipl.inž.maš.
Sc Tomislav Đorđević
Milovan Luković, dipl.inž.maš
Janković Slobodan, dipl.inž.org.n
Mr Zoran Vignjević, dipl.inž.el
Prof. dr Jugoslav Radulović
Mr Radojica Milunović
01. Totalni kvalitet integrisan u nove proizvode municije u AD “PRVI PARTIZAN“ – Užice, Svetolik
Spasenić, dipl.inž.maš.02. Vrednovanje isporučilaca pokretnih stvari za potrebe budžetskih korisnika, Sc Tomislav Đorđević,
Prof. dr Branislav Jakić, univ.dipl.inž., Mr Miodrag Kuljanin, dipl.inž.maš.03. Projektovanje i izgradnja informacionog sistema u Kompaniji “SLOBODA“ Čačak, Milovan Luković,
dipl.inž.maš., Miloš Klasanović, dipl.inž.maš., Danka Kuzmanović, dipl.inž.maš., Milivoje Radojičić,
dipl.inž.el.04. Smanjenje troškova – ključni faktor povećanja efikasnosti, Janković Slobodan, dipl.inž.org.n. Mališa
Čumić, dipl.inž.maš.05. Metrološki sistem u oblasti odbrane – stanje i novo okruženje, Mr Zoran Vignjević, dipl.inž.el. Miodrag
Blažanović, dipl.inž.06. Finansijsko upravljanje i kontrola i IMS, Mr Radojica Milunović, Prof. dr Jugoslav Radulović,

07. Doprinos pogonskog knjigovodstva pri menadžmentu materijalnim resursima QMS-a, Mr Radojica
Milunović

Sednica N: 26-ta Godišnja Konferencija NTK za Farmaciju – Izazovi farmaceutskog poslovanja
u internacionalnom okruženju
09:00-10:30
Program Committee:
mr ph. spec. Snežana Večerkov-Vukmirović, MBA
doc. dr Valentina Marinković, spec.
prof. dr Ljiljana Tasić , spec
mr sci spec Vukica Kocić-Pešić
mr ph spec Jovanka Franeta
dr sci spec Gordana Pejovic
Mr ph spec Sanja Jović
I. Strategies against Falsified / Counterfeit Medicines, 900-1030
Chair:
mr ph spec Snežana Večerkov- Vukmirović,MBA, Alvogen
doc Dr Valentina Marinković, Farmaceutski fakultet
Dr Gordana Pejović, ALIMS
mr ph spec Ružica Nikolić, Galenika doo, Beograd
mr ph spec Jovana Franeta, Apoteka „Novi Sad“
Guest speaker:
Dr Olexandr Polishchuk, WHO regional office for Europe, Copenhagen, Denmark01. COUNTERFEIT MEDICINE: PUBLIC HEALTH CHALLENGE, Plenar session, Dr Olexandr Polishchuk,
WHO, Copenhagen, Denmark02. MEDICRIME CONVENTION – Borba protiv lažnih lekova, mr ph spec Ružica Nikolić,Galenika doo03. FALSIFIKOVANI LEKOVI U JAVNOJ APOTECI – FIP inicijativa, mr ph spec Snežana
Živanović,Apoteka Užice
Sednica O: 26-ta Godišnja Konferencija NTK za Farmaciju – Izazovi farmaceutskog poslovanja
11:00-13:00Program Committee:
mr ph. spec. Snežana Večerkov-Vukmirović, MBA
doc. dr Valentina Marinković, spec.
prof. dr Ljiljana Tasić , spec
mr sci spec Vukica Kocić-Pešić
mr ph spec Jovanka Franeta
dr sci spec Gordana Pejovic
Mr ph spec Sanja Jović
II. Performance management in Pharmaceutical Quality System, 1100-1300
Chair:
doc dr Valentina Marinković, Farmaceutski fakultet
prof. dr Ljiljana Tasić, Farmaceutski fakultet, Beograd.
mr sci Zorana Boltic, Hemofarm – Stada, Vršac
mr ph Snežana Tvrdorijeka, Zdravlje – Actavis, Leskovac
mr sci Stana Bekčić, Institut Torlak, Beograd
Guest speaker:
Dr Mila Božić, MBA, BE-i Institute, Slovenia
01. PERFORMANCE MANAGEMENT TOWARD EU / GLOBAL QUALITY?, Plenar session, dr Mila
Božić, BE-i Institute, Slovenia02. UPRAVLJANJE PERFORMANSAMA U EFEKTIVNOM QMS, mr sci Zorana Boltić, Hemofarm Stada AD03. ZNAČAJ QMS U INTERNACIONALNOM OKRUŽENJU – Bezbedan lanac snabdevanja, mr ph
Snežana Tvrdorijeka, Zdravlje – Actavis04. UPRAVLJANJE SNABDEVANJEM VAKCINAMA – Implementacija zahteva WHO, mr sci Stana
Bekčić, spec, Institut „TORLAK“
Sednica P: Closing Plenary Session: TQM – New Dimensions – The 9 th International UASQ Congress
’’BUSSINES EXCELLENCE’’
14:00-15:30 Chairmen:Prof. Dr. Tatjana V. Šibalija, Faculty of International Engineering Management, European University, Belgrade,
Serbia.
Prof. Dr. Vesna Spasojević, Industrial Engineering Department, Faculty of Mechanical Engineering, University of
Belgrade.
Prof. Dr. Peter Monka, Department of Technological Devices Design, Faculty of Manufacturing Technologies of
Technical Universty in Košice, Slovakia.
Karmen Kern Pipan, Metrology Institute of Republic Slovenia (MIRS), Ljubljana, Slovenia.
Prof. Dr. Mara Kandeva, Technical University – Sofia, Sofia, Bulgaria.
Keynote Speakers:
01. SIX SIGMA IN SERBIA: CURRENT STATUS AND PERSPECTIVES, Tatjana V. Šibalija 1, Vidosav D.
Majstorović 2 Keynote paper, 1Faculty of Engineering International Management, European University,
Carigradska 28, 11 000 Belgrade, Serbia; 2Faculty of Mechanical Engineering, University of Belgrade,
Kraljice Marije 16, 11 000 Belgrade, Serbia;02. QUALITY TOOLS APPLICATION IN SERBIAN INDUSTRIAL ENTERPRISES, 2 Keynote paper,
Spasojevic Brkic V.1, Djurdjevic T.2 and Sedmak T.1 1Industrial Engineering Department, Faculty of
Mechanical Engineering, University of Belgrade, Kraljice Marije 16, Belgrade, Serbia.03. APPLICATION OF DECISION ANALYSIS IN MANUFACTURING PROCESS OF COMPLEX SHAPED
PARTS, Keynote paper, Katarína Monková, Peter Monka, Department of Technological Devices
Design, Faculty of Manufacturing Technologies of Technical Universty in Košice with the seat in Prešov,
Štúrova 31, Prešov, 080 01, Slovakia; Department of Manufacturing Technologies, Faculty of
Manufacturing Technologies of Technical Universty in Košice with the seat in Prešov, Štúrova 31, Prešov,
080 01, Slovakia;04. BUSINESS EXCELLENCE IN SLOVENIAN COMPANIES, Keynote paper, Karmen Kern Pipan,
Metrology Institute of Republic Slovenia (MIRS), Grudnovo nabrezje 17, SI-1000 Ljubljana, Slovenia;
Mirko Sokovic, Faculty of Mechanical Engineering, University of Ljubljana, Askerceva 6, SI-1000
Ljubljana, Slovenia;
05. ENGINEERING TRIBODIDACTICS: IDEAS, PRINCIPLES, APPLICATIONS, M. Keynote paper, M.
Kandeva1 , V. Pojidaeva 2 , E. Assenova 3 ; 1 Tribology Centre, Technical University-Sofia, Blvd.”Kl.
Ohridski” 8, Sofia 1000, Bulgaria, 2 University of Mining and Geology “Sv. Ivan Rilski” – Sofia, „Prof.
Boyan Kamenov“ St., Sofia 1700 Bulgaria, 3 Society of Bulgarian Tribologists- Sofia, Bulgaria.