Reklama

Poštovane kolege,

imamo zadovoljstvo da Vas obavestimo da će se na Tari, u vremenu od 4 do 7. juna 2013. godine održati naučno-stručni skup pod nazivom: ADR/ADN/RID/ICAO CARGO – Regionalna konferencija o prometu opasnih materija, koji treba da da kvalitetne odgovore na pitanja vezana za održiv promet opasnih materija tokom proizvodnje, manipulacije, pakovanja, skladištenja, transporta i pretovara, uključivši osiguranje i špediciju.

Ovaj skup se održava pod pokroviteljstvom resornih ministarstava, a u saradnji Foruma kvaliteta – Asocijacija za globalna pitanja kvaliteta, Beograd sa svojim članicama (NIS AD, Novi Sad, JP EPS, Beograd, PD Jugoistok, Niš, PD TENT, Obrenovac, PD TE-KO, Lazarevac, PD TE-KO, Kostolac, PD Elektrovojvodina, Novi Sad, PD RIO, Kostolac i dr.) sa Tehnološko-metalurškim fakultetom, Beograd, Tehnološkim fakultetom, Novi Sad i Institutom za preventivu, Novi Sad.

U prilogu možete naći predlog I Obaveštenja sa potrebnim podacima.

U očekivanju susreta, srdačno Vas pozdravljamo.

Za Organizacioni komitet,

Mr F. Čoha

Predsednik

P O Z I V

Prema podacima Međunarodne organizacije za rad (ILO), u svetu se oko 40% od ukupnog broja udesa dogodi u proizvodnim pogonima, oko 35% udesa se dešava pri transportu, a oko 25% se odnosi na udese prilikom skladištenja.

Promet opasnog materijala je potrebno u potpunosti regulisati na međunarodnom nivou kako bi se pre svega olakšao međunarodni transport, a zatim i sprečili u što je moguće većoj meri akcidenti sa ljudskim gubicima, gubitkom imovine, sprečila šteta po životnu sredinu i šteta na transportnim sredstvima.

Različiti propisi u različitim zemljama mogu veoma uvećati problem prometa opasnog tereta. Prob-lematika transporta opasnog tereta je pored ADR/RID/ADN/ICAO propisa, regulisana i bro-jnim drugim propisima koji su vezani za bezbed-nost i zdravlje na radu, zaštitu potrošača, propi-sima za skladištenje, zaštitu životne sredine i dr.

Ujedinjene nacije su u cilju obezbeđenja jednakih uslova za proizvodnju, promet i korišćenje, razvili mehanizam harmonizacije kriterijuma za klasifi-kaciju (GHS) kao i uslova za transport opasnog tereta.

Zemljama potpisnicama je dozvoljeno da uvode kriterijume koji mogu biti strožiji od gore pomenutih propisa, pod uslovom da preko organi-zacije UNECE obaveste ostale potpisnice o toj činjenici.

Važni datumi
Prijava referata i dostava apstrakta do:
15. marta 2013.
Dostava konačne verzije referata do:
1. maja 2013.

E-mail: forumkvaliteta@eunet.rs

OSNOVNE TEME

Osnovne teme koje će se razmatrati na konfer-enciji:

 • Harmonizacija domaćih, međunarodnih (EU) i srodnih propisa koji regulišu aspekte održivog upravljanja opasnim materijama
 • Opšte preventivne mere i mere bezbednosti Klasifikacija opasnih materija
 • Moguća sredstva u prometu opasnim materijama
 • Zbirna i jedinična ambalaža za pakovanje opasnih materija
 • Bezbednosni aspekti manipulacije opasnim materijama tokom proizvodnje, transporta, pretovara i skladištenja
 • Distribucija hemijskih, petrohemijskih i naftnih proizvoda sa osvrtom na distribuciju tečnog naftnog gasa
 • Procena rizika i analiza posledica od hemijskog i drugih udesa
 • Štete koje mogu nastati u prometu opasnim materijama
 • Stručno osposobljavanje osoblja koje učestvuje u lancu prometa opasnim materijama
 • Zaštita potrošača
 • Zaštita životne sredine pri prometu opasnim materijama
 • Održivo upravljanje otpadom
 • Nova tehnička rešenja za energetski efikasna vozila
 • Dokumentacija, procedure, postupci i metode neophodne u procesu prometa opasnim materijama
 • Uloga i mesto osiguravajućih društava i špedicije u prometu opasnih materija.

OSTALE INFORMACIJE

1. Prijava učešća i radova

Zainteresovani predstavnici zakonodavstva, pravnih institucija, kompanije koje učestvuju u proizvodnji, prevozu i manipulaciji opasnim materijama, lica koja se bave špedicijom, predstavnici osiguravajućih društava, ekolozi, odgovorna lica u kompanijama za zaštitu životne sredine i ostali eksperti koji se bave ukupnim sistemom bezbednosti i zaštite, svojim učešćem u radu Konferencije doprineće uspešnoj razmeni saznanja i iskustava iz ove oblasti.

Prijave učešća i radova vrše se elektronskom poštom na adresu:

forumkvaliteta@eunet.rs

2. Ostale informacije

2.1 Rezervacija smeštaja
Tara, hotel OMORIKA
Tel: 031 593 530
Fax: 031 593 546
E-mail: planinatara@ptt.rs

2.2 Cena smeštaja na bazi polupansiona:

Sobe RSD, dnevno/osoba
Dvokrevetne 2.550
Jednokrevetne 3.250
Apartmani 3.850

Napomena:

Boravišna taksa i osiguranje(dnevno):80 RSD.

2.3 Kotizacija

Kotizacija je obavezna i iznosi …………………….120 EUR (u dinarskoj protivvrednosti na dan uplate).

Uplata kotizacije se vrši na račun:
Forum Kvaliteta, 340-13724-80.
Uplatom kotizacije, obezbeđuje se: učešće u radu konferencije, identifikacioni bedž, Zbornik referata (CD), učešće na koktelu dobrodošlice, učešće na svečanoj večeri, izlet (Andrićgrad, Višegrad), osveženje u pauzama.

Tara, hotel OMORIKA

Hotel OMORIKA, smešten je na najlepšem delu Tare, Kaluđerskim barama, na 1.000 metara nad-morske visine. Raspolaže sa 400 ležaja u 156 mod-erno opremljenih soba, osam apartmana i dva prezident apartmana. Svaka soba ima kupatilo, satelitsku televiziju, direktnu telefonsku liniju…

U hotelu OMORIKA, gostima je na raspolaganju: restoran, poslastičarnica, banket-sala, VIP-salon, aperitiv-bar, noćni bar, diskoteka… internet, biblioteka, pošta, prodavnica suve-nira, TV-sala, kino-sala…. kongresna sala sa audio-vizuelnom opremom… ambulanta, frizerski salon, salon lepote… zatvoreni bazen sa saunom, trim-kabinet, automatska kuglana, stoni tenis, bilijar, salon igara za decu… sportski tereni za fudbal, tenis, košarku, od-bojku, trim-staza u borovoj šumi, dužine 1.600 metara sa spravama za sport i rek-reaciju… uređene staze za šetnju u dužini od 10 kilo-metara …

OMORIKA je mesto za odmor i zdravlje, uživanje, sport i rekreaciju, šetnje, inspiraciju, nadahnuće, mesto istinskog kontakta sa netaknutom prirodom.

To omogućava da se čitav dan provede u prirodi, u dugim šetnjama i izletima po prelepoj okolini. Budite sigurni da Vaš boravak na Tari nećete zaboraviti, poželećete da opet dođete u ovu jed-instvenu oazu mira i zdravlja…

Sekretarijat:
Forum kvaliteta
11030 Beograd
Lazara Kujundžića 88
Tel/Fax: 011 355 9106; 063 8757 934
E-mail: forumkvaliteta@eunet.rs